ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MATLAB / FUZZY LOGIC TOOLBOX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MATLAB / FUZZY LOGIC TOOLBOX"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MATLAB / FUZZY LOGIC TOOLBOX Σε αυτό το εγχειρίδιο θα περιγράψουμε αναλυτικά τη χρήση του προγράμματος MATLAB στη λύση ασαφών συστημάτων (FIS: FUZZY INFERENCE SYSTEM ). Ο τρόπος εργασίας θα αναλυθεί μέσω απλών βημάτων σε ρυθμό αφήγησης και θα κλείσει με το κλασσικό παράδειγμα του ασαφούς προγραμματισμού της λειτουργίας κλιματιστικού μηχανήματος, ώστε να φανεί η χρησιμότητα αυτού του προγράμματος στα προβλήματα, που θέτει η καθημερινή πρακτική και η σύγχρονη τεχνολογία. Το πρόγραμμα FIS διαθέτει τα παρακάτω υποπρογράμματα : Α ) FIS Εditor B) Membership Function Editor Γ) Rule Editor Δ) Rule Viewer E) Surface Viewer που συνεργάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με το διάγραμμα

2 Περιγραφή και χρήση του κάθε υποπρογράμματος Α ) FIS Εditor Το FIS Editor χειρίζεται την εισαγωγή των μεταβλητών εισόδου και εξόδου του προς επίλυση προβλήματος, διαδικασία που γίνεται με την εντολή

3 Edit Add Variable Input ή Output αντίστοιχα Το περιβάλλον του FIS φαίνεται στο αμέσως επόμενο σχήμα : Μετά την εισαγωγή κάθε μεταβλητής Στη δεξιά πλευρά του πίνακα, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα 1 Δηλώνουμε το Name (όνομα) της μεταβλητής εισόδου ή εξόδου στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο Στην αριστερή πλευρά του πίνακα, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα 2 Ορίζουμε την Add method (μέθοδο σύζευξης), που εμφανίζεται με τις εξής δυνατές επιλογές

4 α ) min (ελάχιστο) ή β ) prod (γινόμενο) ή γ )custom (αν έχουμε κάποια επιλογή ορισμένη από εμάς) 3 Ορίζουμε την Or method (μέθοδο σύζευξης), που εμφανίζεται με τις εξής δυνατές επιλογές α ) max (μέγιστο) ή β ) probor (πιθανοκρατική σύζευξη) ή γ ) custom (αν έχουμε κάποια επιλογή ορισμένη από εμάς) 4 Ορίζουμε την Implication (συνεπαγωγή), που εμφανίζεται με τις εξής δυνατές επιλογές α ) max (μέγιστο) ή β ) prod (γινόμενο) ή γ ) custom (αν έχουμε κάποια επιλογή ορισμένη από εμάς) 5 Ορίζουμε την Aggregation (συνάθροιση), που εμφανίζεται με τις εξής δυνατές επιλογές α ) max (μέγιστο) ή β ) sum (άθροισμα) ή γ ) probor (πιθανοκρατική συνάθροιση) ή δ ) custom (αν έχουμε κάποια επιλογή ορισμένη από εμάς) και τέλος 6 Ορίζουμε την Defuzzification (άρση ασάφειας), που εμφανίζεται με τις εξής δυνατές επιλογές α ) centroid β ) bisector γ ) mom δ ) lom ε ) som στ ) custom Με την εντολή κατόπιν

5 Edit Membership function εισερχόμαστε στο υποπρόγραμμα του FIS Εditor το B) Membership Function Editor Το περιβάλλoν του Membership Function Editor παρέχει τις δυνατότητες, που απεικονίζονται παρακάτω:

6 Εδώ λοιπόν, αφού διευκρινίσουμε αν πρόκειται για μεταβλητές εισόδου ή εξόδου με την εντολή input output ή αντίστοιχα στο επάνω αριστερό μέρος της εικόνας, τότε Στην αριστερή πλευρά του πίνακα, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα 1 Ορίζουμε το Range (πεδίο ορισμού) για το σύνολο των αντιστοίχων μεταβλητών, που ονομάσαμε στον FIS Editor, υπό μορφή διαστήματος 2 Ορίζουμε το Display Range (πεδίο παρουσίασης) των ιδίων μεταβλητών. Είναι διάστημα, που έχει κοινή αρχή με το πεδίο ορισμού, που ορίσαμε παραπάνω και με ίσο ή μεγαλύτερο εύρος από αυτό ( παίζει ρόλο μόνο στην καλύτερη εμφάνιση της εικόνας) Θα πρέπει στην συνέχεια να ορίσουμε τις γλωσικές μεταβλητές, που διέπουν το πρόβλημα με διάφορες membership function (συναρτήσεις συμμετοχής) Μερικές από αυτές που διαθέτει το πρόγραμμα φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Κάθε συνάρτηση συμμετοχής ορίζεται από τον τύπο της, που είναι διαθέσιμος στην εντολή με το όνομα Type όπου εμφανίζονται οι επιλογές

7 trimf trapmf gbellmf gaussmf gauss2mf sigmf dsigmf psigmf pimf smf zmf και από τις τετμημένες χαρακτηριστικών της σημείων, που βρίσκονται στην επιλογή params Στη δεξιά πλευρά του πίνακα, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Τα διαστήματα, το είδος της μεταβλητής (εισόδου ή εξόδου), το όνομα της συνάρτησης συμμετοχής (στη θέση Name ), ο τύπος της, oi τετμημένες χαρακτηριστικών σημείων της και το σχήμα της φαίνεται στις παρακάτω εικόνες

8

9

10

11

12

13

14 Αφού γίνει και η επιλογή των membership fumctions (συναρτήσεων συμμετοχής) μεταβαίνουμε στην εντολή Edit Rules και εμφανίζεται τότε στην οθόνη το υποπρόγραμμα Γ ) Rule Editor Eίναι πρόγραμμα εισαγωγής ή διαγραφής (όταν αυτό είναι απαραίτητο) ασαφών κανόνων (fuzzy rules). Το περιβάλλον του Rule Editor (με μια μεταβλητή εισόδου και μια εξόδου) έχει ως εξής Τα παράθυρα στο κέντρο της εικόνας δηλώνουν α ) το πλήθος και την ονομασία των μεταβλητών εισόδου ( κάτω από την ένδειξη If και input1 is)

15 και εξόδου ( κάτω από την ένδειξη Then και output2 is). Αν οι μεταβλητές εισόδου ή εξόδου είναι περισσότερες, θα φαίνονται περισσότερα παράθυρα στις θέσεις αυτές να συνδέονται μεταξύ τους με το and ή το or (όπως εμείς τα ορίσαμε στο FIS Editor), που επιλέγουμε από το τετραγωνίδιο Connection κάτω και αριστερά στην εικόνα. β ) το πλήθος και την ονομασία των membership functions (συναρτήσεων συμμετοχής), όπως αυτές ορίστικαν στον Μembership Function Editor, της κάθε μεταβλητής. Η επιλογή none σημαίνει ουσιαστικά την μη επιλογή της μεταβλητής, όπου αυτή συνέβη. Η διαδικασία του ορισμού των ασαφών κανόνων Έστω ότι το υπό επίλυση σύστημα είναι εφοδιασμένο με Τρεις μεταβλητές εισόδου την Κ με συναρτήσεις συμμετοχής a, b, c την L με συναρτήσεις συμμετοχής d, e, f την M με συναρτήσεις συμμετοχής g, h, j και δύο μεταβλητές εξόδου την P με συναρτήσεις συμμετοχής ex1, ex2, ex3 την W με συναρτήσεις συμμετοχής mf1, mf2, mf3 και επιλέγουμε το and (σύζευξη) για τη σύνδεση τους, θεωρώντας ισοβαρείς τους κανόνες που θα θέσουμε ( αλλιώς τροποποιούμε την ένδειξη 1 στο λευκό τετραγωνίδιο με το όνομα Weight για κάθε κανόνα ).

16 Για την κατασκευή π.χ του κανόνα Εάν (If) Κ είναι b / (K is b) και (and) L είναι όχι e / (L is not e) και (and) Μ είναι g / (M is g) Tότε (Then) P είναι όχι ex3 / (P is not ex3) και (and) W είναι mf1 / (W is mf1) Επιλέγουμε από το παράθυρο K τη συνάρτηση συμμετοχής b, από το παράθυρο L τη συνάρτηση συμμετοχής e και την ένδειξη not στο λευκό τετραγωνίδιο κάτω από το παράθυρο L και από το παράθυρο M τη συνάρτηση συμμετοχής g. Ακολούθως επιλέγουμε από το παράθυρο P τη συνάρτηση συμμετοχής ex3 και την ένδειξη not κάτω από αυτό καθώς και από το παράθυρο W τη συνάρτηση συμμετοχής mf1. Για να προστεθεί ο κανόνας αυτός στο σύστημα επιλέγουμε την εντολή Add rule. Ας το δούμε, όμως καλύτερα σε μια εικόνα.

17 Στην εικόνα αυτή φαίνεται, πως έγινε η επιλογή του κανόνα 4 If K is not b and L is d and M is g Then P is ex1 Εάν K είναι όχι b και L είναι d και M είναι g Τότε P είναι ex1 ( Η μεταβλητή W δεν λαμβάνει μέρος στο συμπέρασμα γιατί η ένδειξη none την καθιστά μη επιλέξιμη ) Οι εντολές Delete rule και Change rule Χρησιμοποιούνται για να διαγράψουν έναν κανόνα ή να αλλάξουν έναν κανόνα αντίστοιχα

18 Δ) Rule Viewer και Ε) Surface Viewer Εισέρχεται κανείς επιλέγοντας την εντολή View Rules Surface ή που υπάρχει σ όλα τα παραπάνω, που εξετάσαμε μέχρι τώρα, αλλά καλύτερα είναι να τη χρησιμοποιούμε, μετά και τον ορισμό των κανόνων. Ο Rule Viewer δίνει εικόνες της μορφής στις οποίες μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις μεταβολές των τιμών των μεταβλητών εξόδου του συστήματος (με το ποιο σκούρο χρώμα) καθώς μεταβάλλονται οι μεταβλητές εισόδου ( με το πιο ανοιχτό χρώμα ). Γίνεται

19 πάρα πολύ απλά, μετακινώντας τις αχνές κάθετες ευθείες, που φαίνονται να τέμνουν όλα τα τετραγωνίδια των μεταβλητών της εισόδου, με τη βοήθεια του κένσορα. Επάνω από κάθε στήλη φαίνονται και οι αντίστοιχες τιμές δίπλα στο όνομα της μεταβλητής και έτσι ανά πάσα στιγμή έχουμε μια εικόνα για τη συμπεριφορά του συστήματος. Ο Surface Viewer δίνει την ίδια εικόνα (της κατάστασης δηλαδή του συστήματος) σε τρισδιάστατη μορφή, με δυνατότητα περιστροφής της εικόνας.

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2008 [2] Περιεχόμενα Δυο λόγια εισαγωγικά... 3 1.0 Το περιβάλλον του SPSS... 3 2.0 Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 15

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 15 STTISTICL PCKGE for the SOCIL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ BSc in Statistics Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ 2008 2 Περιεχόμενα 1.1 Σύντομη εισαγωγή στη Στατιστική...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΙΔΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΚΟΛΙΩΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Προγραμματισμός Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (GUI) στο Matlab για την μοντελοποίηση Συστημάτων από Αριθμητικές Βάσεις Δεδομένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Προγραμματισμός Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (GUI) στο Matlab για την μοντελοποίηση Συστημάτων από Αριθμητικές Βάσεις Δεδομένων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προγραμματισμός Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (GUI) στο Matlab για την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών OrCAD - PSPICE Το Αναλογικό Περιβάλλον Σχεδίασης και Προσομοίωσης Κυκλωμάτων Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο - Τηλ.: 2810.332684

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «Δανειστική βιβλιοθήκη»

Πτυχιακή εργασία «Δανειστική βιβλιοθήκη» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Δανειστική βιβλιοθήκη ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Καραδήμος Δημήτριος ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Access 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες Κεφάλαιο Συστήματα γραμμικών εξισώσεων Παραδείγματα από εφαρμογές Παράδειγμα : Σε ένα δίκτυο (αγωγών ή σωλήνων ή δρόμων) ισχύει ο κανόνας των κόμβων όπου το άθροισμα των εισερχόμενων ροών θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. GeoGebra

Κεφάλαιο 4. GeoGebra Κεφάλαιο 4 GeoGebra Στόχοι: Με τη βοήθεια του Οδηγού αυτού, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: Εργαστεί με το λογισμικό Geogebra για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων Αξιοποιήσει τα εργαλεία του Geogebra

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τέταρτη Γραπτή Εργασία στην Επιχειρησιακή Έρευνα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τέταρτη Γραπτή Εργασία στην Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Τέταρτη Γραπτή Εργασία στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βραχνός Ε., Κουρέτας Ι., Μακρυγιάννης Π., Παραδείση Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδάκης Στέλιος. Αδαµίδης Παναγιώτης

Παπαδάκης Στέλιος. Αδαµίδης Παναγιώτης ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασαφή Συστήµατα Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις Παπαδάκης Στέλιος Αδαµίδης Παναγιώτης Θεσσαλονίκη, Μάιος 004 i Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική 1 Βασικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι Γιαννόπουλος Πλούταρχος Κανιτάκη Ειρήνη - Μαργαρίτα Λάππα Γερτρούδη -Μαρία ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL Η γλώσσα περιγραφής υλικού (harware description language) VHDL είναι μια γλώσσα με την οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα