Νίκαια 24/11/2014 Αρ.πρωτ:77020

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκαια 24/11/2014 Αρ.πρωτ:77020"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,327,398,241 Fax: Α Α: ΒΖΘΖΩΚΑ-4ΦΟ Νίκαια 24/11/2014 Αρ.πρωτ:77020 ΘΕΜΑ:«Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας Βιβλίων των Βιβλιοθηκών του ήµου για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών και Ιστορικού Αρχείου του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη σε βάρος του Κ.Α.: «Προµήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του ήµου», του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των 1.999,80 (Χιλίων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Ογδόντα Λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 6,5%». Ο ήµος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, προκειµένου για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών και Ιστορικού Αρχείου του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, ενδιαφέρεται για την προµήθεια Βιβλίων των Βιβλιοθηκών του ήµου µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης έως ύψους ποσού 1.999,80 (Χιλίων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Ογδόντα Λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α.: «Προµήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του ήµου» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014, για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύµφωνα µε την υπ. αριθ. την υπ. αριθ. 11/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί «Έγκρισης για τη διενέργεια προµηθειών και υπηρεσιών που δύναται να προκύψουν κατά το οικονοµικό έτος 2014, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014», η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ιαύγεια µε Α Α : Β1Ψ0ΩΚΑ-Θ9Μ, τη µε αριθ. 477/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δέσµευσης πίστωσης ύψους ποσού 1.999,80 (Χιλίων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Ογδόντα Λεπτών) σε βάρος του ως άνω κωδικού, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ.αριθ. 443/ Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού 1.999,80 (Χιλίων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Ογδόντα Λεπτών) (συµπ/νου ΦΠΑ 23%), για την προµήθεια βιβλίων των βιβλιοθήκων του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη σε βάρος του Κ.Α.: «Προµήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του ήµου», του προϋπολογισµού εξόδων

2 του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ιαύγεια µε Α Α : Β ΛΜΩΚΑ-ΜΡΛ καθώς και στην ιστοσελίδα µε µοναδικό Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α ΑΜ):14REQ και τη µε αρ.πρωτ / Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών και Ιστορικού Αρχείου του ήµου. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη στο σύνολο της προµήθειας. Επί της καθαρής τιµολογιακής αξίας πραγµατοποιείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 4% σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ) καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον µειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το ήµο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µέχρι , κατόπιν συνεννόησης µε τo Τµήµα Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών και Ιστορικού Αρχείου του ήµου και έπειτα από έγγραφη παραγγελία του Τµήµατος Αποθηκών του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, ενώ η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην Κεντρική Αποθήκη του ήµου στο κτίριο των πρώην σχολών «Ηράκλειτος» και επί της οδού Π. Ράλλη 182 στη Νίκαια, ενώ ο ήµος δεν δεσµεύεται για την εξάντληση της συµβατικής αξίας. Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών αυτής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύµφωνα µε την υπ αριθ. 3/ απόφαση της Οικ. Επιτροπής και τη µε αρ. πρωτ. 18/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Παρακαλούµε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύµφωνα µε τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισµένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη µε αρ.πρωτ / Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών και Ιστορικού Αρχείου του ήµου, και την παραδώσετε στο Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών υπ όψιν της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών έτους 2014, του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (ΥΑ 11389/93) όπως συστάθηκε µε την υπ.αρίθµ. 3/ απόφαση της Οικ. Επιτροπής και τη µε αρ. πρωτ. 18/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη έως και την Tετάρτη 26/11/2014 και ώρα 15:00 µ.µ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" µε κεφαλαία γράµµατα. β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα γ.τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας Βιβλίων των Βιβλιοθηκών του ήµου για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών και Ιστορικού Αρχείου του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη». Επισηµαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραµµένες και σφραγισµένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται µε την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισµένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο

3 θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη ήλωση», ήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισµού τους οποίους και και αποδέχοµαι πλήρως. 2. εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. εν έχω αποκλεισθεί, από την συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ηµοσίου. 4. εν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. εν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώµατα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας. 6. Θα είµαι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η µη προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισµό από τον διαγωνισµό. Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή θα αναρτηθούν αµελλητί στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου (www.nikaiarentis.gov.gr), από την εποµένη ηµέρα της υπογραφής της για διάστηµα 5 (πέντε) ηµερών, µε ευθύνη της προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 27/11/2014 και ώρα 11:00 π.µ., από την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών. Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ηµέρα της ανάρτησης της να δοθεί στην Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Συν:Η Τεχνική Περιγραφή µε αρ.πρωτ / Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών και Ιστορικού Αρχείου του ήµου

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 23 Ταχ. Κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. ΚΑΖΑΚΗ ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: URL: Nίκαια: 29 / 09/2014 Αριθ. Πρωτ: Προς: Τµήµα Προµηθειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια βιβλίων, για τις ανάγκες της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚ ΟΤΙ- ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΝΙΚΑΙΑ ΡΕΝΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ* ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΤΙΜΗ 1 Η ιστορία ενός σαλιγκαριο ύ που ανακάλυψε την Sepulveda, Luis Opera 1 10,65 10,65

5 2 Το µπλοκάκι ενός UFO NO1 - Τα απίστευτα Κωνσταντινίδης, Γιώργος Άγκυρα 1 9,72 9,72 3 Η πρόζα του κόσµου Merleau - Ponty, Maurice Βιβλ/λείον της Εστίας 1 12,74 12,74 4 Η αγάπη που άνθισε στη ψυχή µου Φραγκάκη, Ειρήνη ρυάς Εκδοτική 1 16,50 16,50 5 Η πεταλούδα της νύχτας Φραγκάκη, Ειρήνη Ελληνική Πρωτοβουλ ία 1 13,00 13,00 6 Στη σκιά της ενοχής Λεβεντάκη, Βασιλική Ελληνική Πρωτοβουλ ία 1 15,00 15,00 7 Γύρισε σελίδα 8 ιχασµένη αγάπη Αβραµίδης, Όµηρος Αβραµίδης, Όµηρος ιόπτρα 1 12,00 12,00 ιόπτρα 1 11,90 11,90 9 Τότε που τραγουδού σαν οι θεοί 10 Η εξαφάνιση 11 Η αναζήτηση της αρχής Γαλανού, Άννα ιόπτρα 1 15,00 15,00 Stevens, Chevy ιόπτρα 1 18,26 18,26 Paz, Octavio Ηριδανός 1 11,12 11,12 12 Σ ένα γύρισµα ζωής Παπαδάκη, Αλκυόνη Καλέντης 1 14,00 14,00 13 Η χήρα του Πειραιά Λαπατά, Φιλοµήλα Καστανιώτ ης 1 17,02 17,02 14 Ο µύθος του Σισύφου Camus, Albert Καστανιώτ ης 1 14,91 14,91 15 Αυτό το σπίτι είσαι εσύ Lopinot- Μαστραντώνη, Joelle Καστανιώτ ης 1 14,91 14,91

6 16 Η αγριλιά Lopinot- Μαστραντώνη, Joelle Καστανιώτ ης 1 17,04 17,04 17 Στη χώρα των λεξοφάγων Κρις, Κατερίνα Κέδρος 1 1 9,90 19,80 18 Και όµως δεν τελείωσε το '73 Φιωτάκης, ηµήτρης Κέδρος 1 18,50 18,50 19 Μοιραία Πράγα Kerr, Philip Κέδρος 1 16,60 16,60 20 Γονείς, παιδιά και διαδίκτυο Γουλτίδης, Χρήστος Κλειδάριθµ ος ,50 27,00 21 Η εξέλιξη της οικονοµικής σκέψης 22 Οι φιλόσοφοι του οικονοµικο ύ κόσµου 23 οµή και µεταβολές στην οικονοµική ιστορία 24 Το µαγικό ταξίδι 25 Το µυστικό της παλιάς αυλής 26 Όταν ηχούν τα κύµβαλα 27 Ψίθυροι στις φλόγες 28 Ο δρόµος της επιστροφής Backhouse,Ro bert E. Heilbroner, Robert L. North, Douglass C. Αλεξάνδρου, Γιάννης & Μαρίνα Αλεξάνδρου, Γιάννης & Μαρίνα Ζουράρη, Αθηνά Ευσταθίου, Ευαγγελία Κονταξοπούλο υ, Αγγελική Κριτική 1 30,00 30,00 Κριτική 1 27,50 27,50 Κριτική 1 19,00 19,00 Λιβάνης 1 14,00 14,00 Λιβάνης 1 12,50 12,50 Λιβάνης 1 14,00 14,00 Λιβάνης ,65 33,30 Λιβάνης 1 14,00 14,00

7 29 Χωρίς εσένα Κωνσταντούρο υ, Μαρία Λιβάνης 1 1 9,90 19,80 30 Όσα µπορεί να φέρει η αγάπη Λάµπρου, Άννα Λιβάνης 1 9,90 9,90 31 Απικαίδια και βατόµουρο γλυκό 32 Η κόρη της θάλασσας 33 Για όλα υπάρχει λόγος 34 Τα µπλε φεγγάρια Ναούµ, Φωτεινή Παπάκου, Βάσω Πετροπούλου, Μαρίνα Πετροπούλου, Μαρίνα Λιβάνης 1 14,40 14,40 Λιβάνης 1 14,00 14,00 Λιβάνης 1 15,00 15,00 Λιβάνης 1 9,90 9,90 35 Το πέπλο Πετροπούλου, Μαρίνα Λιβάνης 1 13,50 13,50 36 Ζωή σα λευκή νύχτα 37 Χωρίς σκηνή Σαββάκη, Χριστίνα Σπαντιδάκη, Λίλλυ Λιβάνης 1 13,80 13,80 Λιβάνης 1 9,90 9,90 38 Η σφραγίδα του ρόδου Στουφή, Βίκυ Λιβάνης 1 9,90 9,90 39 Ηλέκτρα Στουφή, Βίκυ Λιβάνης 1 9,90 9,90 40 Με τα µάτια της άλλης 41 Η µεσόγειος των λυγµών Στουφή, Βίκυ Λιβάνης 1 17,16 17,16 Φαραζή, Έλσα Λιβάνης 1 12,50 12,50 42 Η χαµένη τιµή 43 Γιατί το Βυζάντιο Χρηστάκη, Θέκλα Γλύκατζη- Ahrweiler, Ελένη Λιβάνης 1 15,00 15,00 Μεταίχµιο 1 14,40 14,40 44 Με µολύβι Ζέη, Άλκη Μεταίχµιο 1 16,60 16,60

8 φάµπερ νούµερο δύο 45 Η αναχώρησ η Θέµελης, Νίκος Μεταίχµιο ,00 22,00 46 Άγιοι δαίµονες εις την πόλιν 47 Ουρανόπετ ρα 48 Η Κούλα η κατσικούλα µε την κόκκινη κουκούλα 49 Ο Άβο το κουνάβι και η Φιφίτσα η νυφίτσα 50 Μια υπόθεση για τον νττέκτιβ Κλουζ : Η εκδίκηση της σοκολάτας 51 Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ : ο Κλουζ στο διαδίκτυο 52 Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ : Το φάντασµα του σχολείου Καλπούζος, Γιάννης Καλπούζος, Γιάννης Τριβιζάς, Ευγένιος Τριβιζάς, Ευγένιος Banscherus, Jurgen Banscherus, Jurgen Banscherus, Jurgen Μεταίχµιο 1 20,90 20,90 Μεταίχµιο 1 17,70 17,70 Μεταίχµιο 1 13,30 13,30 Μεταίχµιο 1 13,30 13,30 Μεταίχµιο 1 7,70 7,70 Μεταίχµιο 1 7,70 7,70 Μεταίχµιο 1 7,70 7,70

9 53 Η νυχτερίδα 54 εύτερη ευκαιρία Nesbo, Jo Μεταίχµιο ,60 33,20 Roberts, Nora Μεταίχµιο 1 13,30 13,30 55 ε θέλω να µου λένε τι να κάνω Κάντζολα- Σαµπατάκου, Βεατρίκη Μίνωας 1 14,50 14,50 56 Η σιωπή του ποταµού Χίου, Μαρία Μίνωας ,00 32,00 57 Απόρρητος φάκελος Κωνσταντιν ούπολη O' Bryan, Laurence Μίνωας 1 17,00 17,00 58 Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας ήµου, Νίκος Πατάκης 1 6,32 6,32 59 Πες µου να έρθω κι όλα τα αφήνω αλ λά πες µου Εσπινόσα, Αλµπέρτ Πατάκης 1 12,10 12,10 60 Ανεµώλια Ζουργός, Ισίδωρος Πατάκης 1 19,90 19,90 61 Η αηδονόπιτα 62 Γυµνάσιο - Βγάλτε µε από δω 63 Αλλαγές, άγχος, αγωνίες.π ώς να βοηθήσετε το 64 Ψυχαγωγώ ντας και εκπαιδεύον τας το µωρό σας Ζουργός, Ισίδωρος Patterson, James Plammer, Deborah Young, Caroline Πατάκης 1 22,42 22,42 Πατάκης 1 11,50 11,50 Πατάκης 1 14,00 14,00 Πατάκης 1 9,90 9,90 65 Κακοποίησ η παιδιού και εφήβου Συλλογικό έργο Πεδίο 1 29,90 29,90

10 : Ανίχνευση 66 Η συµβουλευ τική ψυχολογία στα παιδιά 67 Από τη γέννηση µέχρι το πέµπτο έτος Geldard, Kathryn Sheridan, Mary D. Πεδίο 1 25,70 25,70 Πεδίο 1 12,90 12,90 68 Η λέσχη των τιποτένιων Coe, Jonathan Πόλις 1 22,43 22,43 69 Expo 58 Coe, Jonathan Πόλις 1 16,00 16,00 70 Τι τύπος είσαι Τριανταφύλλου, Κατερίνα Σαββάλας 1 11,70 11,70 71 Έκπληξη!!! Τσορώνη- Γεωργιάδη,Γιολ άντα Σαββάλας 1 8,70 8,70 72 Ένα παράξενο σχολείο 73 Η κουκουβάγι α που φοβόταν το σκοτάδι 74 Μακάρι να µπορούσα να κοιµηθώ Τσορώνη- Γεωργιάδη,Γιολ άντα Τσορώνη- Γεωργιάδη,Γιολ άντα Τσορώνη- Γεωργιάδη,Γιολ άντα Σαββάλας 1 8,70 8,70 Σαββάλας 1 12,70 12,70 Σαββάλας 1 8,70 8,70 75 Στη σκιά του Αυγερινού Βόικου, Σοφία Ψυχογιός 1 16,60 16,60 76 Και γύρω τους η θάλασσα 77 Έτσι για χάρη σου Βακάλη. Αφροδίτη Γερµανού, Ναταλία Ψυχογιός 1 15,50 15,50 Ψυχογιός 1 15,50 15,50

11 78 Η αµαρτία της οµορφιάς 79 Τα χνάρια των ξυπόλυτων ποδιών 80 Ότι αγαπώ είναι δικό σου 81 Το κορίτσι απ τη Σαµψούντα 82 Η αγάπη φόβο φέρνει 83 εύτερη πράξη 84 Είχα µόνο εσένα 85 Ο ύπνος των χιλίων ηµερών 86 Πίσω απ τον καθρέφτη Θεοδωρίδου,Σ όφη Θεοδωρίδου,Σ όφη Καλπούζος, Γιάννης Θεοδωρίδου,Σ όφη Κράλλη, Μεταξία Κράλλη, Μεταξία Μανθεάκη, ήµητρα Μανιάτη, Νικόλ-Άννα Μανιάτη, Νικόλ-Άννα Ψυχογιός ,70 35,40 Ψυχογιός 1 18,80 18,80 Ψυχογιός 1 18,80 18,80 87 Με λένε Ντάτα Μαντά, Λένα 88 Η καρδιά θυµάται 89 Λευκή ορχιδέα Οικονόµου, Καίτη Οικονόµου, Καίτη Ψυχογιός 1 20,18 20,18 90 Η νύχτα των γιασεµιών 91 Το άγγιγµα της αµαρτίας 92 Το θρόισµα της λεύκας Πανταζή, Φανή Πανταζή, Φανή Ψυχογιός 1 18,80 18,80 Πανταζή, Φανή

12 93 Το ηµερολόγιο της Λότα 1 94 Καβαφικοί φόνοι 95 Οι καιροί της µνήµης 96 Αντίστροφη διαδροµή 97 Τα ηράνθεµα θα ανθίσουν ξανά 98 Άρωµα βανίλιας 99 Νοµίζεις ότι τελείωσε; Κάνεις λάθος 100 Ο τελευταίος χορός της Σαλώµης Πάντερµίλερ, Άλις Παπαθεοδώρο υ, Θοδωρής Παπαθεοδώρο υ, Θοδωρής Πολυράκης, Γιώργος Πολυράκης, Γιώργος Ρώσση-Ζαίρη, Ρένα Ρώσση-Ζαίρη, Ρένα Ρώσση-Ζαίρη, Ρένα Ψυχογιός 1 11,10 11,10 Ψυχογιός 1 15,50 15,50 Ψυχογιός 1 18,80 18,80 Ψυχογιός 1 16,60 16,60 Ψυχογιός 1 18,26 18,26 Ψυχογιός ,60 33, Κλεισµένη πύλη παραδείσο υ Τζιρίτα, Μαρία Ψυχογιός ,70 35, Γυάλινος χρόνος 103 Μέχρι να ξηµερώσει Τραυλού, Πασχαλία Τσουκαράκη, Έλση Ψυχογιός 1 16,60 16, Το τίµηµα της προδοσίας Φώτου, Γιώτα Ψυχογιός 1 16,60 16, Η περίεργη υπόθεση του Οριγκάµι Γιόντα Angleberger, Tom Ψυχογιός 1 11,00 11, Η επιλογή Cass, Kiera Ψυχογιός 1 13,30 13,30

13 107 Οι επίλεκτες Cass, Kiera Ψυχογιός 1 13,30 13, Οι γαλαζοαίµα τοι 3 : Αποκαλύψε ις 109 Οι γαλαζοαίµα τοι 4 : Η κληρονοµιά των Βαν Άλεν 110 Η γλώσσα των λουλουδιώ ν De la Cruz, Melissa De la Cruz, Melissa Diffenbaugh, Vanessa Ψυχογιός 1 13,30 13,30 Ψυχογιός 1 13,99 13, Το ηµερολόγιο ενός σπασίκλα 6 :Μέρες πανικού 112 Το ηµερολόγιο ενός σπασίκλα 7 :Στους δύο τρίτος 113 Το ηµερολόγιο ενός σπασίκλα 8 :Τρελή γκαντεµιά 114 Η κλέφτρα των βιβλίων Kinney, Jeff Ψυχογιός ,00 22,00 Kinney, Jeff Ψυχογιός ,00 22,00 Kinney, Jeff Ψυχογιός ,00 22,00 Zusak, Markus Ψυχογιός 1 16,60 16, Η δροσοσταλί δα της συγνώµης Αβραµίδης, Όµηρος Ωκεανίδα 1 12,00 12, Οι τρεις φωτιές Γαλανού, Άννα Ωκεανίδα 1 15,00 15,00

14 117 Ο κουρσάρος της καρδιάς µου Πανταζή, Φανή Ωκεανίδα 1 20,29 20, Το άρωµα του λωτού 119 Η αρχόντισσα της Μάνης 120 Ο µάρτυρας της νύχτας Lopinot- Μαστραντώνη, Joelle Λέκκα, Κατερίνα Λέκκα, Κατερίνα Ωκεανίδα 1 16,23 16,23 Ωκεανός 1 21,90 21,90 Ωκεανός 1 17,95 17,95 ΣΥΝΟΛΟ 1.999,80 Πηγή των τιµών είναι η biblionet.gr του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου µετά από παραίνεση των εκδοτών Οι αναγραφόµενες τιµές ίσχυαν ως τις που τυπώθηκε το έγγραφο και συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 6,5 % Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.999,80 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 6,5%). Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΖΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ