ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΟΔΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΠΟ ΥΩΡΑ ΜΕΣΑΛΛΙΟ 1 Νόεκα 2005 Παιπβνύ-Εάβνπ Αγγειηθή Π.Γ.Δ. Πεινπόλλεζνο Δξπζξόο Διιάδα ΜΔΓΑΛΟ ΥΡΤΟ 2 Άζπξνο Λαγόο 2010 Γνπινπθάθεο Νίθνο Π.Γ.Δ. Κξήηε Δξπζξόο Διιάδα ΜΔΓΑΛΟ ΥΡΤΟ 3 Cabernet Sauvignon 2011 Fikardos Distilleries LTD Σ.Ο. Πάθνπ Δξπζξόο Κύπξνο ΜΔΓΑΛΟ ΥΡΤΟ 4 Σέρλε Μαιαγνπδηά 2012 Η. Παπαδόπνπινο - Η. Καιαϊηδίδεο Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 5 St. John Commandaria KEO Public Company Ltd. Κνπκαλδαξία Ο.Δ.Ο.Π. Δξπζξόο Κύπξνο ΥΡΤΟ 6 Κηήκα Σζέιεπνπ Απινηόπη 2009 Σζέιεπνο Οηλνπνηεηηθή Α.Δ. Π.Γ.Δ. Αξθαδία Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 7 Cabernet Sauvignon Γ. Παλαγηωηόπνπινο Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Σξηθπιία Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 8 Symphonia 2012 Αθνί πύξνπ Μαξαγθάθε & ία Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Κξήηε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 9 Cabernet Sauvignon Βηνινγηθό Γ. Παλαγηωηόπνπινο Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Σξηθπιία Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 10 Vinsanto 4 Δηώλ Παιαίωζεο 2004 Έλωζε πλεηαηξηζκώλ Θεξαϊθώλ Πξνϊόληωλ Π.Ο.Π. αληνξίλε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 11 Vinsanto 8 Δηώλ Παιαίωζεο 2003 Έλωζε πλεηαηξηζκώλ Θεξαϊθώλ Πξνϊόληωλ Π.Ο.Π. αληνξίλε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 12 Circus 2012 Λαιίθνο Κωλζηαληίλνο & ΗΑ Δ.Δ. Π.Γ.Δ. Καβάια Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 13 Βηδηαλό 2012 Αθνί Γηακαληάθε Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Κξήηε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 14 Mylos 2012 Μπόζθνο Υξήζηνο & ΗΑ Δ.Δ. Π.Γ.Δ. Φιώξηλα Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 15 Ocean 2008 Ηδαία Οηλνπνηεηηθή Π.Γ.Δ. Κξήηε Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 16 Υξπζαθίο 2012 Αθνί ηξαηαξηδάθε Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Κξήηε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 17 Γεζπνηηθό Λνπινπδηώλ 2009 Αδάκνο Γεώξγηνο Π.Γ.Δ. Πηεξία Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 18 Βηδηαλό 2012 Γνπινπθάθεο Νίθνο Π.Γ.Δ. Κξήηε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 19 Κηήκα Βηβιία Υώξα 2012 Κηήκα Βηβιία Υώξα Α.Δ. Π.Γ.Δ. Παγγαίν Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 20 Σέηαξηε Γηάζηαζε Κερξή & ία Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 21 Έθεβνο 2012 Γαβαιάο ΔΠΔ Π.Γ.Δ. Κξήηε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 22 εκείν ηίμεο 2012 Η. Μπνπηάξεο & Τηόο Οηλνπνηεηηθή Α.Δ. Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 23 Muller Thurgau Prestige 2012 Vino Matysak s.r.o V.Q.P.R.D. ινβαθία Λεπθόο ινβαθία ΥΡΤΟ 1

2 24 Μαπξνδάθλε Grand Reserve 1979 Αράϊα Clauss 1861 Πνηνηηθή Οηλνπνίεζε Α.Δ. Π.Ο.Π. Μαπξνδάθλε Παηξώλ Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 25 Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ 2012 Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ Π.Γ.Δ. Δπαλνκή Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 26 Syrah 2010 Αλδξέαο Γθίθαο Π.Γ.Δ. Πιαγηέο Κηζαηξώλα Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 27 Κηήκα Άιθα Μαιαγνπδηά 2012 Κηήκα Άιθα Α.Δ. Π.Γ.Δ. Φιώξηλα Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 28 Chateau Burgozone 2012 Burgozone Ltd. P.G.I. Dunavska Ravnina Λεπθόο Βνπιγαξία ΥΡΤΟ 29 Cabernet Sauvignon 2009 Kolios Winery Ltd Σ.Ο. Πάθνπ Δξπζξόο Κύπξνο ΥΡΤΟ 30 Νέα Γε 2012 Mediterra Winery - Κξέηα Οιπκπηάο Α.Δ. Π.Γ.Δ. Ζξάθιεην Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 31 Λαγάξα 2012 Κηήκα Βνπξβνπθέιε Α.Δ. Π.Γ.Δ. Άβδεξα Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ Π.Ο.Π. αληνξίλε Vinsanto 32 Vinsanto 2004 Κηήκα ηγάια Α.Δ. Oίλνο Φπζηθώο Γιπθύο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 33 Ζγεκώλ 2006 Κηήκα Νέκεηνλ Π.Ο.Π. Νεκέα Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 34 Magnus Baccata 2010 Κηήκα Πόξην Καξξάο Π.Γ.Δ. ηζωλία Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 35 Saint Barnabas Commandaria 2002 ΟΓΑΠ ΛΣΓ Κνπκαλδαξία Ο.Δ.Ο.Π. Λεπθόο Κύπξνο ΥΡΤΟ 36 Μαπξνδάθλε Reserve 1999 Αράϊα Clauss 1861 Πνηνηηθή Οηλνπνίεζε Α.Δ. Π.Ο.Π. Μαπξνδάθλε Παηξώλ Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 37 Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ Sauvignon Βlanc 2012 Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ Π.Γ.Δ. Δπαλνκή Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 38 Terra Leone Cabernet Sauvignon 2009 Παιπβνύ-Εάβνπ Αγγειηθή Π.Γ.Δ. Πεινπόλλεζνο Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 39 Paros 2012 Δ.Θ. Μωξαΐηεο Α.Δ. Π.Ο.Π. Πάξνο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 40 αββαηηαλό 2012 Οηλνπνηία Αλαζηαζίαο Φξάγθνπ Π.Γ.Δ. Αηηηθή Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 41 Κηήκα Αβαληίο Μαιαγνπδηά 2012 Οηλνπνηία Αβαληίο Δ.Π.Δ. Π.Γ.Δ. Δύβνηα Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 42 Cabernet Sauvignon 2010 Απόζηνινο Κνύξηεο Π.Γ.Δ. Πηεξία Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ Γ. Σζηκπίδεο & ία Οηλνπνηεηηθή Μνλεκβαζηάο 43 Αγηωξγίηηθν 2008 Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Πεινπόλλεζνο Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 44 Σέρλε Αιππίαο 2012 Η. Παπαδόπνπινο - Η. Καιαϊηδίδεο Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Γξάκα Ρνδέ Διιάδα ΥΡΤΟ 45 Chardonnay 2012 Κωλζηαληίλνο Π. Ππξγάθεο Π.Γ.Δ. Κόξηλζνο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 46 Νόεκα 2006 Παιπβνύ-Εάβνπ Αγγειηθή Π.Γ.Δ. Πεινπόλλεζνο Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 47 Devin Prestige Polosladke 2012 Vino Matysak s.r.o V.Q.P.R.D. ινβαθία Λεπθόο ινβαθία ΥΡΤΟ 48 Γπκλόο Βαζηιηάο 2008 Οηλνπνηία Πηεξία Δξαηεηλή Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ Π.Ο.Π. αληνξίλε Vinsanto 49 Vinsanto 2008 Η. Μπνπηάξεο & Τηόο Οηλνπνηεηηθή Α.Δ. Oίλνο Φπζηθώο Γιπθύο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 2

3 50 Άιθα 2006 Κηήκα Άιθα Α.Δ. Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 51 Indigo 2011 Οηλνπνηείν "Δπθξνζύλε" Σπιάθε Μαξία Π.Γ.Δ. Κξήηε Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 52 Butterflies 2012 Κωλζηαληίλνο Π. Ππξγάθεο Π.Γ.Δ. Κόξηλζνο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 53 Ππξόξαγν 2009 Mediterra Winery - Κξέηα Οιπκπηάο Α.Δ. Π.Γ.Δ. Ζξάθιεην Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 54 αββαηηαλό 2012 Οηλνπνηείν Παπαγηαλλάθνπ Π.Γ.Δ. Μαξθόπνπιν Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 55 Ζ ηξνύκπειε Μαξαζεύηηθν 2012 ΟΓΑΠ ΛΣΓ Σ.Ο. Πάθνπ Ρνδέ Κύπξνο ΥΡΤΟ 56 Chardonnay 2012 Κηήκα Γθιίλαβνο Α.Δ. Π.Γ.Δ. Ήπεηξνο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ Π.Ο.Π. άκνο - Οίλνο Γιπθύο 57 Samos Grand Cru V.D.N 2012 Δ.Ο.. άκνπ Φπζηθόο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 58 Ηδαία Γε 2012 Ηδαία Οηλνπνηεηηθή Π.Γ.Δ. Κξήηε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 59 Μνζρνθίιεξν 2012 θνύξαο Ο.Α.Α.Δ. Π.Γ.Δ. Πεινπόλλεζνο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 60 Γύν Φεγγάξηα 2012 Οηλνπνηείν Γ. Καξακήηξνπ & ία Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Καξδίηζα Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 61 αληνξίλε 2012 Κηήκα ηγάια Α.Δ. Π.Ο.Π. αληνξίλε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 62 Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ Avaton 2011 Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ Π.Γ.Δ. Δπαλνκή Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 63 Ράκληζηα 2010 Κπξ Γηάλλε Α.Δ. Π.Ο.Π. Νάνπζα Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 64 Γξπόπε Reserve 2008 Σζέιεπνο Οηλνπνηεηηθή Α.Δ. Π.Ο.Π. Νεκέα Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 65 Ρόδνο ΚΑΗΡ Α.Δ. Π.Ο.Π. Ρόδνο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 66 Kotsifali - Syrah 2009 Αιεμάθεο Α.Δ. Π.Γ.Δ. Κξήηε Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 67 Vorinos 2010 Δηξήλε Η. Γαζθαιάθε Π.Γ.Δ. Κξήηε Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 68 Βηηαζηηαλόο 2012 Κηήκα Υαξαιακπόγινπ Π.Γ.Δ. έξξεο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 69 Μνλαρηθόο 2007 Γαβαιάο ΔΠΔ Π.Γ.Δ. Κξήηε Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 70 Ήδπζκα Γξπόο Syrah 2009 Η. Παπαδόπνπινο - Η. Καιαϊηδίδεο Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Γξάκα Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 71 Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ Syrah 2011 Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ Π.Γ.Δ. Δπαλνκή Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 72 Cabernet Νέα Γξπο 2006 Ακπειώλεο Αληωλόπνπινπ Π.Γ.Δ. Αραΐα Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 73 Ηδαία Γε 2012 Ηδαία Οηλνπνηεηηθή Π.Γ.Δ. Κξήηε Ρνδέ Διιάδα ΥΡΤΟ 74 αληνξίλε Νπρηέξη 2012 Έλωζε πλεηαηξηζκώλ Θεξαϊθώλ Πξνϊόληωλ Π.Ο.Π. αληνξίλε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 75 Όβεινο 2007 Κηήκα Βηβιία Υώξα Α.Δ. Π.Γ.Δ. Παγγαίν Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 76 Cabernet Sauvignon Γ. Παλαγηωηόπνπινο Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Σξηθπιία Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 3

4 77 Devin Prestige Sladke 2012 Vino Matysak s.r.o V.Q.P.R.D. ινβαθία Λεπθόο ινβαθία ΥΡΤΟ 78 Φξαγθόζπηην 2008 Γαβαιάο ΔΠΔ Π.Γ.Δ. Κξήηε Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 79 Cabernet Sauvignon 2010 Σεηξάκπζνο Δ.Π.Δ. Π.Γ.Δ. Πιαγηέο Αηγηαιείαο Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 80 Minkov Brothers Chardonnay 2011 SIS Industries P.G.I. Thracian Valley Λεπθόο Βνπιγαξία ΥΡΤΟ 81 Γπν Διηέο 2010 Κπξ Γηάλλε Α.Δ. Π.Γ.Δ. Ζκαζία Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 82 Κηήκα Θενδωξαθάθνπ 2012 Κηήκα Θενδωξαθάθνπ Π.Γ.Δ. Λαθωλία Ρνδέ Διιάδα ΥΡΤΟ 83 Βηδηαλό - Μνζράην πίλαο 2012 Mediterra Winery - Κξέηα Οιπκπηάο Α.Δ. Π.Γ.Δ. Ζξάθιεην Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 84 Μαιαγνπδηά Μάηζα 2012 Η. Μπνπηάξεο & Τηόο Οηλνπνηεηηθή Α.Δ. Π.Γ.Δ. Παιιήλε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 85 Γακαζθελόο 2006 Α.Α.Ο.. Βαέλη Νάνπζα Π.Ο.Π. Νάνπζα Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ Άιθα Ξηλόκαπξν Single 86 Vineyard θαληδόρνηξνο 2009 Κηήκα Άιθα Α.Δ. Π.Ο.Π. Ακύληαην Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 87 Κηήκα Σζέιεπνπ Κνθθηλόκπινο 2009 Σζέιεπνο Οηλνπνηεηηθή Α.Δ. Π.Γ.Δ. Αξθαδία Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 88 Νέειπο 2012 Οηλνπνηία Αλαζηαζίαο Φξάγθνπ Π.Γ.Δ. Αηηηθή Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 89 Rose 2012 Κηήκα Πόξην Καξξάο Π.Γ.Δ. ηζωλία Ρνδέ Διιάδα ΥΡΤΟ Π..Ο.Π. Μνζράηνο Ρόδνπ - 90 Muscat de Rhodes 2012 ΚΑΗΡ Α.Δ. Οίλνο Γιπθύο Φπζηθόο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 91 Cabernet Sauvignon Γ. Παλαγηωηόπνπινο Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Σξηθπιία Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 92 Μπζηηθό Κερξή & ία Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 93 Σηλαθηνξώγνο 2012 Κηήκα Μπξηληδίθε Πνηθηιηαθόο Οίλνο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 94 Butterflies 2011 Κωλζηαληίλνο Π. Ππξγάθεο Π.Γ.Δ. Κόξηλζνο Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 95 Psithiros 2012 Δηξήλε Η. Γαζθαιάθε Π.Γ.Δ. Κξήηε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 96 Νεκέα 2008 Λαθαδάλεο Ο.Α.Δ. Π.Ο.Π. Νεκέα Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 97 Terra Leone Merlot 2009 Παιπβνύ-Εάβνπ Αγγειηθή Π.Γ.Δ. Πεινπόλλεζνο Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 98 8ε Σέρλε 2012 Αθνί πύξνπ Μαξαγθάθε & ία Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Κξήηε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ Κηήκα Αβαληίο 99 Μαπξνθνπληνύξα 2010 Οηλνπνηία Αβαληίο Δ.Π.Δ. Π.Γ.Δ. Δύβνηα Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 100 Merlot 2010 Βαζίιεηνο Υαηδεγεωξγίνπ θαη ία Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Παγγαίν Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 101 Thema 2010 Κηήκα Παπιίδε Α.Δ. Π.Γ.Δ. Γξάκα Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 102 Κηήκα Γ. Μίγαο Merlot 2012 Κηήκα Γ. Μίγαο Π.Γ.Δ. Σύξλαβνο Ρνδέ Διιάδα ΥΡΤΟ 4

5 103 Blanco de Blancos 2012 Κηήκα Ράπηε Π.Γ.Δ. Πεινπόλλεζνο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ Π.Ο.Π. άκνο - Οίλνο 104 Samos Nectar V.N.D Δ.Ο.. άκνπ Φπζηθώο Γιπθύο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 105 Enstikto 2010 Δηξήλε Η. Γαζθαιάθε Π.Γ.Δ. Κξήηε Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 106 ηαιαθηίηεο 2005 Φνίβνο Α.Δ. Π.Ο.Π. Μνζράηνο Κεθαιιελίαο - Οίλνο Φπζηθώο Γιπθύο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 107 Κηήκα Άιθα Ωκέγα 2009 Κηήκα Άιθα Α.Δ. Π.Γ.Δ. Φιώξηλα Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 108 Γηάπνξνο 2009 Κπξ Γηάλλε Α.Δ. Π.Γ.Δ. Ζκαζία Δξπζξόο Διιάδα ΥΡΤΟ 109 Femina 2012 Γνπινπθάθεο Νίθνο Π.Γ.Δ. Κξήηε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 110 αληνξίλε Βαξέιη 2011 Κηήκα ηγάια Α.Δ. Π.Ο.Π. αληνξίλε Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 111 Κηήκα Βηβιία Υώξα 2012 Κηήκα Βηβιία Υώξα Α.Δ. Π.Γ.Δ. Παγγαίν Ρνδέ Διιάδα ΥΡΤΟ 112 Κνπξίηεο 2012 Ακπειώλαο Κακθνύηε Π.Γ.Δ. Βειβεληό Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ Π.Ο.Π. άκνο - Οίλνο Γιπθύο 113 Samos Vin Doux V.D.L Δ.Ο.. άκνπ Φπζηθόο Λεπθόο Διιάδα ΥΡΤΟ 114 Grande Cuvee 2007 θνύξαο Ο.Α.Α.Δ. Π.Ο.Π. Νεκέα Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 115 Μέγαο Οίλνο 2008 θνύξαο Ο.Α.Α.Δ. Π.Γ.Δ. Πεινπόλλεζνο Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 116 Βηδηαλό 2012 Αθνί ηξαηαξηδάθε Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Κξήηε Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 117 Κηήκα Σζέιεπνπ Κνθθηλόκπινο 2010 Σζέιεπνο Οηλνπνηεηηθή Α.Δ. Π.Γ.Δ. Αξθαδία Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ Κηήκα Γ. Μίγαο Μνζράην 118 Ακβνύξγνπ 2012 Κηήκα Γ. Μίγαο Π.Γ.Δ. Σύξλαβνο Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 119 Merlot Reserva 2011 Coop. Vinicola Aurora Ltda Οίλνη Σξίηωλ Υωξώλ Δξπζξόο Βξαδηιία ΑΖΜΔΝΗΟ 120 Κηήκα Αβαληίο 2011 Οηλνπνηία Αβαληίο Δ.Π.Δ. Π.Γ.Δ. Δύβνηα Ρνδέ Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 121 Δπβίνηνο 2012 Αζαλάζηνο Μελάο Π.Γ.Δ. Διαζζόλα Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 122 Sirius 2012 Γ. Λαθαδάλεο Α.Δ. Π.Γ.Δ. Πιαγηέο Κηζαηξώλα Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 123 Γέλεζηο Κερξή & ία Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 124 Cabernet Sauvignon 2009 Αγξ. Οηλνπνηεηηθόο πλεηαηξηζκόο Μεζζελίαο `Νέζηωξ` Π.Γ.Δ. Σξηθπιία Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 125 Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ Μαιαγνπδηά 2012 Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ Π.Γ.Δ. Δπαλνκή Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 5

6 126 Κηήκα Άιθα Chardonnay 2011 Κηήκα Άιθα Α.Δ. Π.Γ.Δ. Φιώξηλα Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 127 Enotria 2012 Γνπινπθάθεο Νίθνο Π.Γ.Δ. Κξήηε Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 128 Orbelus Getika 2010 Bioagrofoods 2000 Ltd P.G.I. Struma Valley Δξπζξόο Βνπιγαξία ΑΖΜΔΝΗΟ 129 Maestro Ξεξό 2012 ΚΑΗΡ Α.Δ. Π.Γ.Δ. Αηγαίν Πέιαγνο Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 130 Κηήκα Γ. Μίγαο Syrah - Merlot 2009 Κηήκα Γ. Μίγαο Π.Γ.Δ. Σύξλαβνο Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 131 Merlot - Cabernet Sauvignon 2010 Ν. Υξπζνζηόκνπ Π.Γ.Δ. Πηεξία Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 132 Πύιε Κηήκα Μηραειίδε 2012 Ηνξδάλεο. Μηραειίδεο Π.Γ.Δ. Γξάκα Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 133 Νίθν Νηέθα 2008 Αιεμαλδξίδε Π.Γ.Δ. Πέιια Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 134 Cabernet Sauvignon 2010 Αλδξέαο Γθίθαο Π.Γ.Δ. Πιαγηέο Κηζαηξώλα Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 135 ύλνξν 2008 θνύξαο Ο.Α.Α.Δ. Π.Γ.Δ. Πεινπόλλεζνο Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 136 Μέιηζκα 2010 Οηλνπνηείν Γ. Καξακήηξνπ & ία Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Καξδίηζα Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 137 Οξεηλόο Ήιηνο 2012 εκέιε Α.Δ. Π.Γ.Δ. Κόξηλζνο Ρνδέ Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 138 Μεηόρη Υξωκίηζαο 2012 Δπάγγεινο Σζάληαιεο Α.Δ. Π.Γ.Δ. Άγην Όξνο Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 139 πκθωλία 2012 Ακπειόεηο A.E Π.Γ.Δ. Παγγαίν Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 140 Καβαιηέξνο 2009 Κηήκα ηγάια Α.Δ. Π.Ο.Π. αληνξίλε Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 141 Αγηωξγίηηθν 2012 Οηλωδόο - Π. Μπαρηαιηάο Μ.Δ.Π.Δ. Π.Γ.Δ. Κόξηλζνο Ρνδέ Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 142 Άζπξα Υώκαηα 2011 Κηήκα Γθιίλαβνο Α.Δ. Π.Γ.Δ. Ηωάλληλα Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 143 Δπηιήληνο 2012 Ακπειώλεο Οηλνπνηεηηθή ώθνο Α.Δ. Π.Γ.Δ. Πιαγηέο Κηζαηξώλα Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 144 Μεζεληθόια 2010 Οηλνπνηείν Γ. Καξακήηξνπ & ία Ο.Δ. Π.Ο.Π. Μεζεληθόια Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 145 Κηήκα Σζέιεπνπ Μειηζζόπεηξα 2012 Σζέιεπνο Οηλνπνηεηηθή Α.Δ. Π.Γ.Δ. Αξθαδία Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 146 Αγηωξγίηηθν Νεκέα 2009 Γ. Π. Bαζηιείνπ Π.Ο.Π. Νεκέα Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 147 Αγηωξγίηηθν 2012 Οηλωδόο - Π. Μπαρηαιηάο Μ.Δ.Π.Δ. Π.Γ.Δ. Κόξηλζνο Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 148 Μνπζαίνο 2012 Ν. Υξπζνζηόκνπ Π.Γ.Δ. Πηεξία Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 149 Σέρλε Αιππίαο 2009 Η. Παπαδόπνπινο - Η. Καιαϊηδίδεο Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Γξάκα Δξπζξόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 150 Σέρλε Αιππίαο 2012 Η. Παπαδόπνπινο - Η. Καιαϊηδίδεο Ο.Δ. Π.Γ.Δ. Γξάκα Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 151 Ξεξνιηζηά 2012 Mediterra Winery - Κξέηα Οιπκπηάο Α.Δ. Π.Ο.Π. Πεδά Λεπθόο Διιάδα ΑΖΜΔΝΗΟ 6

AA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ ΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΧΩΡΑ

AA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ ΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΧΩΡΑ 1 Μαυροδάφνη Grand Reserve 1979 Ερυθρός Μαυροδάφνη Πατρών Ο.Π.Ε. Αχάϊα Clauss 1861 Ποιοτική Οινοποίηση Α.Ε. ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ Ελλάδα Σάµος Ο.Π.Ε. - Οίνος Φυσικώς 2 Samos Nectar 2006 Λευκός Γλυκύς Ε.Ο.Σ. Σάµου

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

M A S T E R wine list G R A N D R E S O R T L A G O N I S S I

M A S T E R wine list G R A N D R E S O R T L A G O N I S S I wine list M A S T E R G R A N D R E S O R T L A G O N I S S I Η λίστα κρασιών του Grand Resort Lagonissi, είναι αποτέλεσμα μιας προσεγμένης και λεπτομερούς έρευνας του παγκόσμιου αμπελώνα. Έχει επιμεληθεί

Διαβάστε περισσότερα

.επιτρέψτε μας να σας ξεναγήσουμε σε αυτόν

.επιτρέψτε μας να σας ξεναγήσουμε σε αυτόν Η λίστα κρασιών του Grand Resort είναι αποτέλεσμα μιας προσεγμένης και λεπτομερούς έρευνας του παγκόσμιου αμπελώνα. Έχει επιμεληθεί με βάση τις γνώσεις, την πείρα και το πάθος μας για το μαγικό ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

CHAMPAGNE ΠΟΤΗΡΙ ΦΙΑΛΗ MONTVILLER BRUT 11.00 52.00 VEUVE CLICQUOT PONSARDIN 79.00 BOLLINGER SPECIAL CUVEE 99.00 LAURENT PERRIER ULTRA BRUT 125.

CHAMPAGNE ΠΟΤΗΡΙ ΦΙΑΛΗ MONTVILLER BRUT 11.00 52.00 VEUVE CLICQUOT PONSARDIN 79.00 BOLLINGER SPECIAL CUVEE 99.00 LAURENT PERRIER ULTRA BRUT 125. CHAMPAGNE ΠΟΤΗΡΙ ΦΙΑΛΗ MONTVILLER BRUT 11.00 52.00 VEUVE CLICQUOT PONSARDIN 79.00 BOLLINGER SPECIAL CUVEE 99.00 LAURENT PERRIER ULTRA BRUT 125.00 VEUVE CLICQUOT PONSARDIN ROSE 89.00 BILLECART SALMON ROSE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

1) ΛΕΥΚΑ & ΡΟΖΕ Κρητικός αμπελώνας

1) ΛΕΥΚΑ & ΡΟΖΕ Κρητικός αμπελώνας 1) ΛΕΥΚΑ & ΡΟΖΕ Κρητικός αμπελώνας ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ Ρωμέϊκο & Ροδίτης ΠΡΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Chardonay & malvasia di candia ΔΑΦΝΙ ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΒΙΔΙΑΝΟ ΠΛΥΤΟ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΙΔΑΙΑ ΓΗ - Βηλάνα ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ Βηλάνα

Διαβάστε περισσότερα

TRINITY WINES Ltd. Omne bonum trium

TRINITY WINES Ltd. Omne bonum trium 03/15 TRINITY WINES Ltd. Omne bonum trium ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ-ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ-ΚΤΗΜΑ ΑΙΒΑΛΗ ΚΤΗΜΑ Κ.ΛΑΖΑΡΙΔΗ - ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ -ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ-ΚΤΗΜΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ -ΚΤΗΜΑ Β.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές Ποικιλίες Άγιο Όρος. κρασιά. κρασιά. λευκά. κόκκινα. Σύμφωνα με την μυθολογία ο Γίγας Άθως εκτόξευσε θυμωμένος έναν

Περιοχές Ποικιλίες Άγιο Όρος. κρασιά. κρασιά. λευκά. κόκκινα. Σύμφωνα με την μυθολογία ο Γίγας Άθως εκτόξευσε θυμωμένος έναν Περιοχές Ποικιλίες Άγιο Όρος λευκά κόκκινα Σύμφωνα με την μυθολογία ο Γίγας Άθως εκτόξευσε θυμωμένος έναν πελώριο βράχο κατά του Ποσειδώνα. Ο Βράχος όμως κατέληξε στην ανατολική άκρη της δίποδης τότε Χαλκιδικής.

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Room Service Menu G RAND R ESORT L AGONISSI

Room Service Menu G RAND R ESORT L AGONISSI Room Service Menu G RAND R ESORT L AGONISSI R o o m S e r v i c e M e n u ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST 7:00 11:30 hrs ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΙΝΟ / 30,00 CONTINENTAL BREAKFAST Φρέσκος Χυμός Πορτοκάλι ή Γκρέιπφρουτ Fresh Orange

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30

Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30 ROOM SERVICE MENU ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST 6:30am - 11:30am Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30 Φρέσκος Χυμός Πορτοκάλι ή Γκρέιπφρουτ Fresh Orange Juice or Grapefruit Juice Εσπρέσο, Εσπρέσο Ντεκαφεϊνέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Τίτλος Επιπέδου 2 της WSET στα Κρασιά και τα Οινοπνευματώδη. www.wsetglobal.com

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Τίτλος Επιπέδου 2 της WSET στα Κρασιά και τα Οινοπνευματώδη. www.wsetglobal.com 14_GREEK_L2_63(&_COVER_21.3_Layout 1 21/03/2014 Page 1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τίτλος Επιπέδου 2 της WSET στα Κρασιά και τα Οινοπνευματώδη ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 www.wsetglobal.com

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

HOUSE wine&spirits 14-15_Layout 1 16/11/14 8:43 μ.μ. Page 1

HOUSE wine&spirits 14-15_Layout 1 16/11/14 8:43 μ.μ. Page 1 HOUSE wine&spirits 14-15_Layout 1 16/11/14 8:43 μ.μ. Page 1 HOUSE wine&spirits 14-15_Layout 1 16/11/14 8:43 μ.μ. Page 2 wines cocktails distillates spirits HOUSE wine&spirits 14-15_Layout 1 16/11/14 8:43

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1088 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Πάικου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ: 1 ΕΥΡΩ =63 ΡΟΥΠΙΕΣ] ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)

[ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ: 1 ΕΥΡΩ =63 ΡΟΥΠΙΕΣ] ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Ν. ΕΛΧΙ Προϊστάµενος: Βαϊανός Ωραιόπουλος-Κελένης, Γρµ.ΟΕΥ Α Μάϊος 2011 [ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ: 1 ΕΥΡΩ =63 ΡΟΥΠΙΕΣ] ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε γηα ηελ «Ηκέξα ηεο Θάιαζζαο 22α Μαΐνπ 2015 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο 1 Η αλάπηπμε, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο. Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ

Παλαγηώηεο Θενδσξόπνπινο. Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Είνπ-Είηζνπ Χαιρεηιζμός ηοσ Προέδροσ ηης Παγκόζμιας Ομοζπονδίας Ζίοσ-Ζίηζοσ αο θαισζνξίδσ ζην Παγθόζκην Πξσηάζιεκα λέσλ 2015 ηεο JJIF ζηελ Αζήλα. Από ηελ άθημή ηνπο ζηε Αζήλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα λνηώζνπλ ηε κνλαδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 1.1. ΛΕΥΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ KΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 1 1 0 0 7 ΑΓΟΥΜΑΣΤΟΣ AGOUMASTOS 1 1 0 0 1 ΑΗΔΑΝΙ ΑΣΠΡΟ AIDANI ASPRO 1 1 0

Διαβάστε περισσότερα