Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010"

Transcript

1 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9:00, ζπλήιζαλ ηα κέιε ηε επηηξνπή πξαθηηθή άζθεζε ηνπ Σκήκαην (νξηζκό επηηξνπή κε ηελ ππ αξηζκ. 99/ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαην) κεηά από πξόζθιεζε ηνπ πξόεδξνπ ηε επηηξνπή: Παξόληε 1. Κσλζηαληίλν Αλησλή, Πξόεδξν 2. Γηώξγν Φνύξια, Μέιν 3. Παλαγηώηε, Μέιν ηε ζπλεδξίαζε δηαπηζηώζεθε απαξηία θαη εμεηάζηεθε ην παξαθάησ ζέκα: ΘΕΜΑ Σπθέηηζη ζπσδαζηών για πρακηική άζκηζη και ριζμός εππηών Η επηηξνπή πξαθηηθή άζθεζε, αθνύ έιαβε ππόςε ηε ηη αηηήζεη πξαθηηθή άζθεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηε πξαθηηθή άζθεζε ζην Γεκόζην θαη ηνλ Ιδησηηθό Σνκέα, ηνπ ηνπνζεηεί γηα πξαθηηθή άζθεζε γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 01/10/2010 έως 31/03/2011 ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (ζηνλ πίλαθα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηνί πνπ πεξηέρνληαη ζην πξαθηηθό Νν 1, γηαηί δελ είρε γίλεη νξηζκό επνπηώλ θαζεγεηώλ): Α/ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΞ. ΑΜ ΦΟΡΕΑ ΕΠΟΠΣΗ Α ΠΑΣΡΟ 1. Αιδάρξ Άγγειν Αληώλην ΠΣ7 740 Διιεληθά Ηαθωβίδε Πεηξέιαηα, 2. Αγγειόπνπιν Μηραήι Αζαλάζην ΠΣ1 60 Info-quest, Λνπθόπνπιν 3 3. Απνζηνινπνύινπ Ξαλζή Γεξάζηκν ΠΣ ΑΝΟΦΣ ΘΔΑΛΗΑ ΔΠΔ, Βόιν 4. Αξρνληή Παλαγηώηε Κωλζηαληίλν ΠΣ Γξαθείν Μεραλνξγάλωζε, Γήκνπ 5. Βάβα Υξπζνβαιάληνπ Κωλζηαληίλα Λακηέωλ ηέξγην ΠΣ Γθνπληέιν Κωλζηαληίλν, Δκπνξία Ζ/Τ, Τπεξεζίε Φνύξια

2 Internet, Λάξηζα 6. Βαξόηζε Νηθόιαν Φίιηππν ΠΣ6 735 Ηλζηηηνύην Φνύξια Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ θαη Πξνζνκνίωζε, 7. Γεωξγνπνύινπ Κωλζηαληίλν ΠΣ ΟΣΔ Φιώξηλα Ηαθωβίδε Υξπζνύια 8. Γηαθνπκή Παλαγηώηα Παλαγηώηε Ζ 1631 CUBIT, 9. Γθαληή Κωλζηαληίλν Βάην ΠΣ Γήκν Λαξηζαίωλ 10. Γαθηπιίδε Μηραήι Ηωάλλε ΠΣ ΟΣΔ, Φνύξια 11. Γνύληα Υαξάιακπν ηακάηην ΠΣ MARSH ΔΠΔ, Αληωλή Μεζίηε Αζθαίζεωλ, 12. Γξίβα Δηξήλε- Γεώξγην ΠΣ ΓΔΤΑ Υξπζνβαιάληω 13. Εαξθαιή Ηωάλλα Ζξαθιή ΠΣ1 443 Computer 4 you, Αληωλή Εαραξή Κωλζηαληίλν Γεώξγην ΠΣ5 946 ΟΣΔ, άπε Λνπθόπνπιν 15. Καηζαληώλε Κωλζηαληίλν Κνκνηελή Σαμηάξρε ΠΣ Δζληθή Σξάπεδα, Γ/λζε Σερλ. Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ζπζη. Πιεξ/θή, Ηαθωβίδε 16. Καιαζάθε ηέθαλν Κωλζηαληίλν ΠΣ ΟΣΔ, Λνπθόπνπιν Γεώξγην 17. Καιιηαληώηε Νηθόιαν Υξήζην ΠΣ ATTICA Bank, 18. Καξαγηαλλνπνύινπ Κωλζηαληίλν ΠΣ ATE Bank, Ηαθωβίδε Αζελά Αηαιάληε 19. Κιεηηζάθε Δπζύκην Αζαλάζην ΠΣ6 967 ΓΔΤΑ Λνπθόπνπιν 20. Κνλόκε Ηωάλλε Μάξην Αληωλή Λάκππ ΠΣ Εεϊκπέθε Γεώξγην, Γεκηνπξγία Ηζηνζειίδωλ, Βόιν 21. Κνπζηνπκή Υξίζην ωηήξε ΠΣ P.S. TSIAKKIS LTD, πωιήζεη θαη ππεξεζίε Ζ/Τ, Λεπθωζία, Κύπξν 22. Κηνύζε Αζαλάζην Μελά ΠΣ Η. Θαιιά & ΗΑ ΟΔ, 23. Κνπλή Αξεηή Γεώξγην ΠΣ ΑΣΔ Bank, Φαξθαδόλα Σξηθάιωλ Αληωλή Φνύξια 24. Κνπξέηα Παλαγηώηα Βαζίιεην ΠΣ Η. Θαιιά θαη

3 ΗΑ, 25. Krzywicki Pawel Leszek ΠΣ Intracom, Φνύξια Παηαλία 26. Λανπξάθε Ηωάλλε Μηραήι ΠΣ3 992 Powersoft Integrated Solutions, Άγην Γεκήηξην Αηηηθή 27. Λενληάξα Κιενλίθε Μηραήι ΠΣ Διεληθή Σξάπεδα Αληωλή Γεκόζηα Δηαηξία ΛΣΓ, 28. Ληάγθα Διεπζέξην Κωλζηαληίλν ΠΣ ΟΠΑΓ-ΤΠΑΓ, Φνύξια 29. Ληάζθα Παλαγηώηα Ζιία ΠΣ ΟΣΔ Δηξήλε 30. Μαθξή Αξηζηνηέιε Γεκήηξην ΠΣ Γεώξγην Ηαθωβίδε Γεκεηξίνπ θαη ΗΑ, ΔΔ, Δκπόξην Ζ/Τ & Τπεξεζίε Internet, Λάξηζα 31. Μνζρόπνπιν Υξήζην Κωλζηαληίλν ΠΣ8 566 Δζληθή Σξάπεδα, 32. Μπξηδάθε Γεκήηξην Γεώξγην ΠΣ1 0 Ακαιηάδα 293 Microland Computers, Αληωλή 33. Μηράιε Υαξάιακπν Ηωάλλε ΠΣ PC Systems, Ηαθωβίδε 34. Μνύξθν Νηθόιαν Αζαλάζην ΠΣ ΟΣΔ, Βόιν Λνπθόπνπιν 35. Μπώιν ππξίδωλ Θενδόζην ΠΣ Δζληθή Σξάπεδα, Λνπθόπνπιν 36. Νηάιια Υξπζάλζε Νηθόιαν ΠΣ Τπεξεζία Γ/θνύ Φνύξια Διέγρνπ, 37. Παξαζθεπόπνπιν Γεκήηξην ΠΣ7 767 PC Systems, Αιέμαλδξν 38. Παηζαξίθα Αλδξέα Γεώξγην ΠΣ Διιεληθά Πεηξέιαηα ΑΔ, Σκήκα Γηθηύωλ, Φνύξια 39. Πεηξάηνπ Ακαξπιιί Ηωάλλε ΠΣ Chandris Διιά, Πεηξαηά 40. Πνληίθε Γξεγνξία Γεώξγην ΠΣ Inspot, Λνπθόπνπιν 41. Πξωηόπνπιν Αληώλην Υξήζην ΠΣ6 805 Singular Logic, Αληωλή 42. Ρέγθιε Αιεμάλδξα Κωλζηαληίλν ΠΣ ΣΔΗ Ηαθωβίδε 43. ειαληθιή θέην Γεώξγην ΠΣ7 813 Δζληθή Ηαθωβίδε Γεκήηξην Σξάπεδα, 44. ηνξόθνπ Δπηπρία πύξν ΠΣ ΟΣΔ, Λνπθόπνπιν 45. ηώδνπ Διεπζεξία Κωλζηαληίλν ΠΣ Βαζηιείνπ Γεκήηξην,

4 Δκπόξην & Service Ζ/Τ, Φαρλά Δύβνηα 46. θόλε ηαύξν Μηθέ ΠΣ5 829 ΟΣΔ, Κάιπκλν 47. θνπινύδε Υξηζηίλα Ηωάλλε ΠΣ Δζληθή Σξάπεδα, 48. παηηώηε Γηνλύζε Ηωάλλε ΠΣ Algosystems SA, Φνύξια Καιιηζέα Αηηηθή 49. πκεωλίδνπ Δηξήλε Παλαγηώηε ΠΣ ΟΣΔ, 50. ρνξεηζαλίηε Μηραήι ΠΣ ΑΣΔ Bank, Παλαγηώηα Λάξηζα 51. Σδαιέξα Παλαγηώηε Νηθόιαν ΠΣ ΣΔΗ Αληωλή 52. Σδνγάλε ηέιια Γεώξγην ΠΣ ΟΣΔ Αγξίλην Φνύξια 53. Σόιε Οπξαλία Διεπζέξην ΠΣ ΑΣΔ Αζθαιηζηηθή, 54. Σξνκπνύθε Αζαλάζην Γεώξγην ΠΣ Data Research & Consulting, 55. Σζαθίξε Αιέμαλδξν Φξαγθίζθν Νηθόιαν Πάηξα ΠΣ8 647 Δζληθή Σξάπεδα, Γ/λζε ειεθηξνληθώλ Δξγαζηώλ, Καιιηζέα Αηηηθή Αληωλή 56. Σζηιηώλε Γήκεηξα Αληώλην ΠΣ AXON Λάξηζα Φνύξια 57. Φηιηάγθν Κπξηάθν Αζαλάζην ΠΣ Conceptum AE, Ηαθωβίδε 58. Υαξηιάνπ Υαξάιακπν Γεώξγην ΠΣ Thanos Hotels, Αληωλή ΗΣ DPT, Πάθν 59. Υαηδεθπξηαδή Σηκνιέωλ Γεκήηξην ΠΣ5 989 AVMap, Υαιάλδξη Λνπθόπνπιν Οη ζπνπδαζηέ/ζηξηε: 1. Αζαλαζηάδνπ Μαξία 2. Απάδνγινπ Θεόδσξν 3. Βνπηζίλν Νηθόιαν 4. Βξεηηό Παλαγηώηε 5. Γεσξγόπνπιν Ισάλλε 6. Γαξακνύζθα Άγγειν 7. Γεκόπνπιν Άγγειν 8. Θενδσξόπνπιν Νηθόιαν 9. Καηζακά Αηθαηεξίλε 10. Καιόγεξν Παληειή 11. Κόιιηα Αζαλαζία 12. Λετκνλή Κσλζηαληίλν 13. Μέλεγα Ισάλλε 14. Μαξίλε Κσλζηαληίλν Λπθνύξγν 15. Παπαπνιύδν Νηθόιαν

5 16. Παληαδή Υαξίθιεηα 17. Πνιάθε Κσλζηαληίλν 18. Πξσηόπνπιν Αληώλην 19. Ρνύζζν Γεκήηξην 20. Σζηηζηπή Διέλε πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε απνδνρή από θνξέα γηα λα εγθξηζεί ε πξαθηηθή ηνπ άζθεζε. Η ζπνπδάζηξηα Νηάιια Υξπζάλζε πξνζθόκηζε λέα βεβαίσζε θνξέα θαη γη απηό ε πξαθηηθή ηε άζθεζε εγθξίζεθε. Η ζπνπδάζηξηα Σζηηζηπή Διέλε πξνζθόκηζε λέα βεβαίσζε όπνπ απνδεηθλύεηαη όηη κπνξεί λα εθηειέζεη πξαθηηθή άζθεζε θαη γη απηό ε αίηεζή ηε ηειηθώ εγθξίλεηαη. Σα κέιε ηε επηηξνπή Πξόεδξν Σα κέιε Κσλζηαληίλν Αλησλή Γηώξγν Φνύξια Παλαγηώηε

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424)

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) πξόηαζε δηδαζθαιίαο Δεκήηρες Βιάτος Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγφλ Ροδόπες Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δηδαθηηθοί ζηότοη Η ιεηηνπξγία ηνπ Δπεηζνδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Ισάλληλα 24/02/2012 Αξ.Πξση: νηθ. 7044 Π Ρ Ο Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Έρνληαο ππόςε έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ θ.φίιηππα Φίιηνπ, γηα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζαο παξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4) Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ: - Μειηζζνρσξίνπ θ. Μνζρφπνπιν Αζαλάζην - Μεζαίνπ θ. Φσηηάδε άββα - Νέαο Φηιαδειθείαο θ. Σζαιίδε Γεψξγην - Νενρσξνχδαο θ. Εέγν Υξήζην - Πεληαιφθνπ θ. Καξθάξε ηέιην (κε

Διαβάστε περισσότερα