ΔΝΩΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΩΝ ΘΖΡΑΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ - SANTO WINES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΩΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΩΝ ΘΖΡΑΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ - SANTO WINES"

Transcript

1 ΔΝΩΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΩΝ ΘΖΡΑΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ - SANTO WINES ανηοπίνη Πποζηαηεςόμενη Ονομαζία Πποέλεςζηρ / Santorini Protected Designation of Origin αληνξίλε Αζύξηηθν / Santorini Assyrtiko αληνξίλε Νπρηέξη / Santorini Nykteri αληνξίλε Νπρηέξη Reserve / Nykteri Reserve Santorini αληνξίλε Αζύξηηθν Reserve / Santorini Assyrtiko Reserve αληνξίλε Αζύξηηθν Grande Reserve / Santorini Assyrtiko Grande Reserve Vinsanto 2004 / Vinsanto 2004 Vinsanto 4 εηώλ παιαίωζεο / Vinsanto 4 years ageing Vinsanto 8 εηώλ παιαίωζεο / Vinsanto 8 years ageing ΠΓΔ Κςκλάδερ Λεςκόρ / PGI Cyclades White Οίνορ Πποζηαηεςόμενηρ Γεωγπαθικήρ Ένδειξη Κςκλάδερ / Wine of Protected Geographical Indication Cyclades Οίνορ Λεςκόρ / White Wine ΑΖΓΑΝΗ - Βηνινγηθόο νίλνο ιεπθόο μεξόο / AIDANI - Organic dry white wine ΑΘΖΡΗ - Βηνινγηθόο νίλνο ιεπθόο μεξόο / ATHIRI - Organic dry white wine ΒΔΝΣΔΜΑ - Οίλνο ιεπθόο μεξόο / VEDEMA - Dry white wine ΑΓΔΡΗ Λεπθόο - Οίλνο Ζκίμεξνο / AGERI White - Semi Dry wine ΟΗΝΟ ΖΜΗΓΛΤΚΟ ΛΔΤΚΟ SANTO / SEMI SWEET WHITE WINE SANTO Οίνορ Ροζέ Ξηπόρ / Dry Rose Wine ΒΔΝΣΔΜΑ - Οίλνο ξνδέ μεξόο / VEDEMA - Dry rosé wine

2 ΑΓΔΡΗ Ρνδέ - Οίλνο εκίμεξνο / AGERI Rosé - Semi dry wine ΠΓΔ Κςκλάδερ Δπςθπόρ / PGI Cyclades Red ΚΑΜΔΝΖ - Οίλνο εξπζξόο μεξόο / KAMENI - Red dry wine ΜΑΤΡΟΣΡΑΓΑΝΟ - Οίλνο εξπζξόο μεξόο / MAVROTRAGANO - Red dry wine ΒΟΤΓΟΜΑΣΟ - Οίλνο εξπζξόο μεξόο / VOUDOMATO - Red dry wine CRESCENDO - Οίλνο εξπζξόο μεξόο / CRESCENDO - Red dry wine ΒΔΝΣΔΜΑ - Οίλνο εξπζξόο μεξόο / VEDEMA - Red dry wine ΟΗΝΟ ΖΜΗΓΛΤΚΟ ΔΡΤΘΡΟ SANTO / RED SEMI SWEET WINE SANTO ΠΓΔ Κςκλάδερ - Γλςκόρ Δπςθπόρ / PGI Cyclades - Sweet Red ΚΡΑΣΖΡΑ (MEZZO) - Οίλνο εξπζξόο θπζηθώο γιπθόο από ιηαζκέλα ζηαθύιηα / KRATIRAS (MEZZO) - Naturally sweet red wine from sun dried grapes ΝΑΜΑ - νίλνο εξπζξόο γιπθόο / ΝΑΜΑ - Sweet red wine ΡΔΣΗΝΑ - Οίλνο Ολνκαζίαο Καηά Παξάδνζε ιεπθόο μεξόο / RETSINA - Dry white wine of Protected Designation of Origin ΚΣΖΜΑ ΑΡΓΤΡΟΤ - ARGYROS ESTATE ανηοπίνη Πποζηαηεςόμενη Ονομαζία Πποέλεςζηρ / Santorini Protected Designation of Origin ΑΝΣΟΡΗΝΖ ΑΤΡΣΗΚΟ ΑΡΓΤΡΟΤ / SANTORINI ASSYRTIKO ARGYROS ΚΣΖΜΑ ΑΡΓΤΡΟΤ ΑΤΡΣΗΚΟ / ESTATE ARGYROS ASSYRTIKO ΚΣΖΜΑ ΑΡΓΤΡΟΤ ΑΤΡΣΗΚΟ ΒΑΡΔΛΗ / ESTATE ARGYROS ASSYRTIKO OAK FERMENTED

3 VINSANTO ΑΡΓΤΡΟΤ 20 εηώλ παιαίωζεο/ VINSANTO ARGYROS 20 years barrel aged VINSANTO ΑΡΓΤΡΟΤ 12 εηώλ παιαίωζεο/ VINSANTO ARGYROS 12 years barrel aged VINSANTO ΑΡΓΤΡΟΤ 4 εηώλ παιαίωζεο / VINSANTO ARGYROS 4 years barrel aged ΑΖΓΑΝΗ ΑΡΓΤΡΟΤ - Οίλνο ιεπθόο μεξόο / AIDANI ARGYROS Dry white wine ΜΑΤΡΟΣΡΑΓΑΝΟ ΑΡΓΤΡΟΤ - Οίλνο εξπζξόο μεξόο / MAVROTRAGANO ARGYROS - Red dry wine ATLANTIS ΑΡΓΤΡΟ ΛΔΤΚΟ - Οίλνο ιεπθόο μεξόο / ATLANTIS ARGYROS WHITE - Dry white wine ATLANTIS ΑΡΓΤΡΟ ΡΟΕΔ - Οίλνο ξνδέ μεξόο / ATLANTIS ARGYROS ROSE - Dry rosé wine ATLANTIS ΑΡΓΤΡΟ ΔΡΤΘΡΟ - Οίλνο εξπζξόο μεξόο / ATLANTIS ARGYROS RED - Red dry wine ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΓΑΒΑΛΑ - GAVALAS WINERY ΑΝΣΟΡΗΝΖ (Αζύξηηθν 95% θαη Αεδάλη 5%) / SANTORINI (Assyrtiko 95%, Aidani 5%) ΝΤΥΣΔΡΗ (Αζύξηηθν 100%) / NYCHTERI (Assyrtiko 100%) VINSANTO 2005 (Αζύξηηθν 85% - Αεδάλη 10%, Αζήξη 5%) / VINSANTO 2005 (Assyrtiko 85%, Aidani 10%, Athiri 5%) ΚΑΣΑΝΟ Οίλνο ιεπθόο μεξόο (Καηζαλό 85%, Γαϊδνπξηά 15%) / KATSANO Dry white wine (Katsano 85%, Gaidouria 15%) ΞΔΝΟΛOΟ Οίλνο εξπζξόο μεξόο (Μαπξνηξάγαλν 60%, Βνπδόκαην 35%, Αζήξη 5%) / XENOLOO Red dry wine (Mavrotragano 60%, Voudomato 35%, Athiri 5%)

4 ΗΡΗ - Οίλνο ιεπθόο μεξόο / IRIS - Dry white wine ΗΡΗ - Οίλνο ξνδέ μεξόο / IRIS - Dry rosé wine ΗΡΗ - Οίλνο εξπζξόο μεξόο / IRIS - Red dry wine ΓΑΗΑ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ - GAIA WINES ΘΑΛΑΗΣΖ / THALASSITIS ΘΑΛΑΗΣΖ ΒΑΡΔΛΗ / THALASSITIS OAK FERMENTED ΑΤΡΣΗΚΟ ηεο ΓΑΗΑ WILD FERMENT / ASSYRTIKO by GAIA WILD FERMENT VINSANTO ηεο ΓΑΗΑ / VINSANTO by GAIA ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΑΡΣΔΜΖ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ - ARTEMIS KARAMOLEGOS WINERY ΠΟΠ ανηοπίνη PDO Santorini Οίνορ Λεςκόρ Ξηπόρ - Dry White Wine ΑΝΣΟΡΗΝΖ (Αζύξηηθν, Αζήξη, Αεδάλη) / SANTORINI (Assyrtiko, Athiri, Aidani) ΑΝΣΟΡΗΝΖ ΑΤΡΣΗΚΟ (Αζύξηηθν 100%) / SANTORINI ASSYRTIKO (Assyrtiko 100%) ΑΝΣΟΡΗΝΖ ΒΑΡΔΛΗ (Αζύξηηθν 100%) / SANTORINI BARREL AGED (Assyrtiko 100%) ΝΤΥΣΔΡΗ (Αζύξηηθν, Αζήξη, Αεδάλη) / NYKTERI (Assyrtiko, Athiri, Aidani) Οίνορ Φςζικώρ Γλςκόρ Λιαζηόρ - Naturally sweet wine from sun dried grapes VINSANTO 2004 (Αζύξηηθν, Αεδάλη)/ VINSANTO 2004 (Assyrtiko, Aidani)

5 ΠΓΔ Κςκλάδερ PGI Cyclades TERRANERA - Οίλνο ιεπθόο μεξόο (Αζύξηηθν) / TERRANERA - Dry white wine (Assyrtiko) TERRANERA - Οίλνο ξνδέ μεξόο (Μαλδειαξηά, Αζύξηηθν) / TERRANERA - Dry rosé wine (Mandilaria, Assyrtiko) TERRANERA - Οίλνο εξπζξόο μεξόο (Μαλδειαξηά, Αζύξηηθν) / TERRANERA - Red dry wine (Mandilaria, Assyrtiko) Μαπξνηξάγαλν - Οίλνο εξπζξόο μεξόο / Mavrotragano - Red dry wine KASTELI WINES ΚΑΝΑΒΑ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΑΤΡΣΗΚΟ / CANAVA E KARAMOLEGKOU ASSYRTIKO SANTORINI KASTELI ΝΤΥΣΔΡΗ / NYCHTERI VINSANTO Kasteli Wines KASTELI - Οίλνο ξνδέ μεξόο / KASTELI - Dry Rosé Wine KASTELI - Οίλνο εξπζξόο μεξόο / KASTELI - Red dry wine ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ - VOLCAN WINES

6 ΑΝΣΟΡΗΝΖ ΑΤΡΣΗΚΟ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ / SANTORINI ASSYRTIKO KOUTSOYANNOPOULOS ΝΤΥΣΔΡΗ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ / NYCHTERI KOUTSOYANNOPOULOS Οίνορ Φςζικώρ Γλςκόρ Λιαζηόρ - Naturally sweet wine from sun dried grapes VINSANTO ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ / VINSANTO KOUTSOYANNOPOULOS ΑΜΠΔΛΩΝΔ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Οίλνο εξπζξόο μεξόο / AMPELONES KOUTSOYANNOPOULOS Red dry wine ΦΤΑΛΗ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Οίλνο ξνδέ μεξόο / FISALIS KOUTSOYANNOPOULOS Dry Rosé Wine BOUTARI ΑΝΣΟΡΗΝΖ Boutari / SANTORINI Boutari ΚΑΛΛΗΣΖ Boutari / KALLISTI Boutari ΚΑΛΛΗΣΖ RESERVE Boutari / KALLISTI Reserve Boutari ΝΤΥΣΔΡΗ Boutari / NYCHTERI Boutari VINSANTO Boutari / VINSANTO Boutari ΔΛΛΑΓΗΑ Boutari (Αζήξη-Αεδάλη-Αζύξηηθν) - Οίλνο ιεπθόο μεξόο / SELLADIA Boutari- Dry white wine ΚΟΤΛΟΤΡΑ Λεπθή - Οίλνο ιεπθόο μεξόο / KOULOURA White Boutari - Dry white wine

7 ΚΟΤΛΟΤΡΑ Ρνδέ - Οίλνο ξνδέ μεξόο / KOULOURA ROSE Boutari - Dry rosé wine ΚΟΤΛΟΤΡΑ (100% Μαλδειαξηά)-Οίλνο εξπζξόο μεξόο / KOULOURA Boutari (100% Mandilaria) - Red dry wine ΑΜΠΔΛΗΑΣΟ Boutari (100% Μαληειαξηά) Οίλνο εξπζξόο θπζηθώο γιπθόο / ABELIASTOS Boutari (100% Mandilaria) - Naturally sweet red wine from sun dried grapes ΚΑΝΑΒΑ Π.Μ. ΝΟΜΗΚΟ - CANAVA P.M. NOMIKOS ΑΝΣΟΡΗΝΖ / SANTORINI VINSANTO 16 εηώλ παιαίωζεο / Vinsanto 16 years ageing Οίνοι ΜΖ ΠΟΠ ΠΓΔ / Wines NOT PDO PGI Οίλνο Λεπθόο Ξεξόο (50% Αζύξηηθν 50% αββαηηαλό από ην θηήκα ηεο θαο Νηόιαο Ννκηθνύ ζην Παιαηνθίηζη Αηηηθήο) / Dry white wine (50% Assyrtiko - 50% Savvatiano of Attiki) CANAVA ROUSSOS SANTORINI NYCHTERI VINSANTO 2001 (Αζύξηηθν - Αεδάλη - Αζήξη ) / VINSANTO 2001 (Assyrtiko, Aidani, Athiri)

8 CALDERA - Oίλνο Δξπζξόο Ξεξόο (Μαληειαξηά 100%) / CALDERA - Red dry wine(100% Mandilaria) MAVRATHIRO - Οίλνο Δξπζξόο Γιπθόο (Μαληειαξηά,Αζύξηηθν,Μαπξάζεξν) / MAVRATHIRO - Sweet red wine (Mandilaria, Assyrtiko, Mavrathiro) NAMA - Οίλνο εξπζξόο θπζηθώο γιπθόο (Μαληειαξηά, Αεδάλη, Αζύξηηθν, Αζήξη θαη Μαπξάζεξν) / NAMA -Naturally sweet red wine from sun dried grapes (Mandilaria, Aidani, Assyrtiko, Athiri, Mavrathiro) RIVARI - Οίλνο ξνδέ μεξόο (Μαληειαξηά & Αζύξηηθν) / RIVARI - Dry rosé wine (Mandilaria, Assyrtiko) ATHIRI - Οίλνο ιεπθόο εκίγιπθνο (Aζύξηηθν, Αζήξη, Αεδάλη) /ATHIRI - Semi sweet white wine (Assyrtiko, Athiri, Aidani) ΚΣΖΜΑ ΗΓΑΛΑ - DOMAINE SIGALAS ΗΓΑΛΑ ΑΤΡΣΗΚΟ ΑΘΖΡΗ / SIGALAS ASYRTIKO ATHIRI ΗΓΑΛΑ ΑΝΣΟΡΗΝΖ / SIGALAS SANTORINI ΗΓΑΛΑ ΚΑΒΑΛΗΔΡΟ / SIGALAS KAVALIEROS ΗΓΑΛΑ ΑΝΣΟΡΗΝΖ ΒΑΡΔΛΗ / SIGALAS SANTORINI BARREL ΗΓΑΛΑ ΝΤΥΣΔΡΗ / SIGALAS NYCHTERI ΗΓΑΛΑ VINSANTO / SIGALAS VINSANTO ΗΓΑΛΑ ΑΖΓΑΝΗ - Οίλνο ιεπθόο μεξόο / SIGALAS AIDANI - Dry white wine ΗΓΑΛΑ ΡΟΕΔ - Οίλνο ξνδέ μεξόο / SIGALAS ROZE - Dry rosé wine ΗΓΑΛΑ ΜΑΤΡΟΣΡΑΓΑΝΟ-ΜΑΝΓΖΛΑΡΗΑ - Οίλνο εξπζξόο μεξόο / SIGALAS MAVROTRAGANO-MANDILARIA - Red dry wine

9 ΗΓΑΛΑ ΜΑΤΡΟΣΡΑΓΑΝΟ - Οίλνο εξπζξόο μεξόο / SIGALAS MAVROTRAGANO - Red dry wine ΗΓΑΛΑ ΑΠΖΛΗΩΣΖ - Οίλνο εξπζξόο θπζηθώο γιπθόο / SIGALAS APILIOTIS - Naturally sweet red wine from sun dried grapes ΗΓΑΛΑ ΚΡΗΖ ΔΡΤΘΡΖ - Οίλνο εξπζξόο μεξόο / SIGALAS KRISI RED - Red dry wine ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ - HATZIDAKIS WINERY ΑΝΣΟΡΗΝΖ / SANTORINI SANTORINI, Cuvée No 15 - Βηνινγηθόο νίλνο / SANTORINI, Cuvée No 15 - Organic wine ASSYRTIKO de Mylos ΝΤΥΣΔΡΗ / NYCHTERI ΑΤΡΣΗΚΟ εθαηόρξνλωλ ακπειηώλ από ηνλ Πύξγν / ASSYRTIKO of hundred years aged vines of village of Pyrgos VINSANTO 2003 (Αζύξηηθν 80%, Αεδάλη 20%) / VINSANTO 2003 (Assyrtiko 80%, Aidani 20%) ΠΓΔ Κςκλάδερ PGI Cyclades ΑΖΓΑΝΗ - Οίλνο ιεπθόο μεξόο - Βηνινγηθόο νίλνο / AΗDANI - Dry white wine - Organic wine Μαπξνηξάγαλν, Οίλνο εξπζξόο μεξόο / Mavrotragano, Red dry wine Voudomato (Βνπδόκαην 100%) - Οίλνο εξπζξόο θπζηθώο γιπθόο / Voudomato (Voudomato 100%) - Naturally sweet red wine from sun dried grapes

Ειδική προσφορά για τα ΔΙΟΝΥΣΙΑ. * Θα το βρείτε στην αίθουσα 1 Μπορντό

Ειδική προσφορά για τα ΔΙΟΝΥΣΙΑ. * Θα το βρείτε στην αίθουσα 1 Μπορντό 25 * 15 Ειδική προσφορά για τα ΔΙΟΝΥΣΙΑ * Θα το βρείτε στην αίθουσα 1 Μπορντό Καλώς ήλθατε στα Διονύσια 2011 Aγαπητοί Φίλοι του Kρασιού, Η εταιρεία Vinetum και οι οινοπαραγωγοί της Eλλάδας σας καλοσωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

.επιτρέψτε μας να σας ξεναγήσουμε σε αυτόν

.επιτρέψτε μας να σας ξεναγήσουμε σε αυτόν Η λίστα κρασιών του Grand Resort είναι αποτέλεσμα μιας προσεγμένης και λεπτομερούς έρευνας του παγκόσμιου αμπελώνα. Έχει επιμεληθεί με βάση τις γνώσεις, την πείρα και το πάθος μας για το μαγικό ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

M A S T E R wine list G R A N D R E S O R T L A G O N I S S I

M A S T E R wine list G R A N D R E S O R T L A G O N I S S I wine list M A S T E R G R A N D R E S O R T L A G O N I S S I Η λίστα κρασιών του Grand Resort Lagonissi, είναι αποτέλεσμα μιας προσεγμένης και λεπτομερούς έρευνας του παγκόσμιου αμπελώνα. Έχει επιμεληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα greece (Aminteo Florina Macedonia) 750 ml 25,00 ιταλία italy Zonin prosecco (glera Veneto) 750 ml 25,00 200 ml 10,00

ελλάδα greece (Aminteo Florina Macedonia) 750 ml 25,00 ιταλία italy Zonin prosecco (glera Veneto) 750 ml 25,00 200 ml 10,00 Wine List Αφρωδεις ΟινΟι & ςαμπανιες Sparkling WineS & Champagne ελλάδα greece Ζίτσα Ημιαφρώδης Λευκός, ντεμπίνα (Ζίτσα ιωαννίνων Ήπειρος) Zitsa Semi-sparkling White, Debina (Zitsa Ioannina Epirus) 750

Διαβάστε περισσότερα

Αφρώδεις Οίνοι / Sparkling Wines

Αφρώδεις Οίνοι / Sparkling Wines Drinks & Wine list Αφρώδεις Οίνοι / Sparkling Wines Cair Brut Domain Cair Rodos Island Athiri Αθήρι Κτήμα Cair Ρόδος 28,00 Karanika Brut Cuvee Speciale Domain Karanika Amyntaio Florina / Asyrtiko - Ksinomayro

Διαβάστε περισσότερα

750 ml - 12,5% vol ΒΑΡΔΕΑ VARDEA LEFKAS EARTH ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ

750 ml - 12,5% vol ΒΑΡΔΕΑ VARDEA LEFKAS EARTH ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ LEFKAS EARTH ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION LEFKADA DRY WHITE WINE ΒΑΡΔΕΑ VARDEA Στα όρια των κοινοτήτων Αθανίου, Αγ. Πέτρου και Σύβρου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΟΔΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΠΟ ΥΩΡΑ ΜΕΣΑΛΛΙΟ 1 Νόεκα 2005 Παιπβνύ-Εάβνπ Αγγειηθή Π.Γ.Δ. Πεινπόλλεζνο Δξπζξόο Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30

Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30 ROOM SERVICE MENU ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST 6:30am - 11:30am Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30 Φρέσκος Χυμός Πορτοκάλι ή Γκρέιπφρουτ Fresh Orange Juice or Grapefruit Juice Εσπρέσο, Εσπρέσο Ντεκαφεϊνέ,

Διαβάστε περισσότερα

Room Service Menu G RAND R ESORT L AGONISSI

Room Service Menu G RAND R ESORT L AGONISSI Room Service Menu G RAND R ESORT L AGONISSI R o o m S e r v i c e M e n u ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST 7:00 11:30 hrs ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΙΝΟ / 30,00 CONTINENTAL BREAKFAST Φρέσκος Χυμός Πορτοκάλι ή Γκρέιπφρουτ Fresh Orange

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Ancient Thera: Mesa Vouno The strategic position of the area attracted the Lacedaemonian colonisers of the island who founded their city utilizing the limestone rock of Mesa Vouno as a natural fortress.

Διαβάστε περισσότερα

ROOM SERVICE ENJOY YOUR STAY

ROOM SERVICE ENJOY YOUR STAY ROOM SERVICE ENJOY YOUR STAY ALL DAY DINING 12.00-00.00 SALADS SALATE SALADES ΣΑΛΑΤΕΣ САЛАТЫ Greek farmer salad with tomato, bell pepper, cucumber, onion, feta cheese, 12 capers, olives, oregano and extra

Διαβάστε περισσότερα

Ruinart Blanc de Blancs, Brut 130.00 (Recommended by our Sommelier) Ruinart Rosé, Brut 130.00 (Recommended by our Sommelier)

Ruinart Blanc de Blancs, Brut 130.00 (Recommended by our Sommelier) Ruinart Rosé, Brut 130.00 (Recommended by our Sommelier) Champagnes and Sparkling Wines / Σαμπάνιες και Αφρώδη Κρασιά Champagnes / Σαμπάνιες 37.5cl 75cl Ruinart Blanc de Blancs, Brut 130.00 (Recommended by our Sommelier) Ruinart Rosé, Brut 130.00 (Recommended

Διαβάστε περισσότερα

Η κουζίνα µας πιστή στις παραδοσιακές αρκαδικές συνταγές χρησιµοποιεί αγνό παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκα ελληνικά τοπικά προϊόντα και φρέσκα κρέατα και

Η κουζίνα µας πιστή στις παραδοσιακές αρκαδικές συνταγές χρησιµοποιεί αγνό παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκα ελληνικά τοπικά προϊόντα και φρέσκα κρέατα και Η Αρκαδία είναι ένας ειδυλλιακός τόπος. Πεζογράφοι και ποιητές όλων των εποχών, από την αρχαιότητα και το µεσαίωνα µέχρι τα νεότερα χρόνια, εξυµνούν τις φυσικές της καλλονές. Κόµπαζε εκείνος που µπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

gr gr gr gr gr gr gr gr

gr gr gr gr gr gr gr gr mg mg mg mg mg mg Kcal Kcal Kcal Kcal Kcal Kcal Το ταξίδι... Η αέναη αναζήτηση του «αλλιώτικου», του ποιοτικού, του ουσιαστικού τρόπου να ζει κανείς, μας οδήγησε σε ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα,

Διαβάστε περισσότερα

Η κουζίνα µας πιστή στις παραδοσιακές αρκαδικές συνταγές χρησιµοποιεί αγνό παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκα ελληνικά τοπικά προϊόντα και φρέσκα κρέατα και

Η κουζίνα µας πιστή στις παραδοσιακές αρκαδικές συνταγές χρησιµοποιεί αγνό παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκα ελληνικά τοπικά προϊόντα και φρέσκα κρέατα και Η Αρκαδία είναι ένας ειδυλλιακός τόπος. Πεζογράφοι και ποιητές όλων των εποχών, από την αρχαιότητα και το µεσαίωνα µέχρι τα νεότερα χρόνια, εξυµνούν τις φυσικές της καλλονές. Κόµπαζε εκείνος που µπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

santorini guidebook Geography Γεωγραφία

santorini guidebook Geography Γεωγραφία Santorini Óáíôïñßíç Great poets have sung its praises, a 4.000 year old history. And the eternal rock continues to stand, strong and majestic, rising proudly from the sea and guarding well the secrets

Διαβάστε περισσότερα

WELCOME. Αγαπητοί φίλοι, Dear friends,

WELCOME. Αγαπητοί φίλοι, Dear friends, Αγαπητοί φίλοι, Dear friends, WELCOME Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο δεύτερο κύκλο του Sani Gourmet. Το 2011 ξεκινάμε έναν ολοκληρωμένο διάλογο με θέμα την Νέα Ελληνική Κουζίνα, μια κουζίνα δημιουργική,

Διαβάστε περισσότερα

Taking tradition into the future

Taking tradition into the future Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω στο Sani Gourmet 2013! Dear friends, Welcome to Sani Gourmet 2013! WELCOME Εδώ και οκτώ χρόνια το Sani Gourmet καθιερώθηκε ως θεσμός και ως γαστρονομική διοργάνωση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

u The old new city of Limassol

u The old new city of Limassol Vlassides Tsiakkas m en u The old new city of Limassol Vlassides Shiraz 23.00 The grape variety Shiraz shows its distinctive character in this bottle of wine. The intense varietal aroma of blackberry complexes

Διαβάστε περισσότερα

Οινοπαιδεία. Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09. Wine tasting Γευστική δοκιμή 10. Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11.

Οινοπαιδεία. Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09. Wine tasting Γευστική δοκιμή 10. Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/CONTENTS Wining and dining Το κρασί στο εστιατόριο 06 Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09 Wine tasting Γευστική δοκιμή 10 Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11 From 3 to 30 What am

Διαβάστε περισσότερα

Tsiakkas. Tsiakkas Rodinos 16.00

Tsiakkas. Tsiakkas Rodinos 16.00 Vlassides Tsiakkas M EN U THE OLD NEW CITY OF LIMASSOL Vlassides Shiraz 22.00 The grape variety Shiraz shows its distinctive character in this bottle of wine. The intense varietal aroma of blackberry complexes

Διαβάστε περισσότερα

Wines of Crete Κρασιά της Κρήτης. Chania: 1st route. Dourakis Winery. Karavitakis Vineyards Αμπελώνες Καραβιτάκη. Chania: 2nd route Χανιά: 2η διαδρομή

Wines of Crete Κρασιά της Κρήτης. Chania: 1st route. Dourakis Winery. Karavitakis Vineyards Αμπελώνες Καραβιτάκη. Chania: 2nd route Χανιά: 2η διαδρομή 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/CONTENTS Wines of Crete Κρασιά της Κρήτης 04 Chania: 1st route Χανιά: 1η διαδρομή 05 Manousakis Winery - Nostos Wines Οινοποιία Μανουσάκη - Nostos Wines 06 Douroudakis Winery Οινοποιία Ντουρουντάκη

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2008 February

Φεβρουάριος 2008 February Φεβρουάριος 2008 February ΧΙΟΝΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ Στις αρχές Δεκεμβρίου χιόνισε στo Κτήμα και δημιουργήθηκε μια ωραία ατμόσφαιρα που μύριζε Χριστούγεννα αλλά το χιόνι δεν κράτησε πολύ. SNOW AT KIR YIANNI

Διαβάστε περισσότερα

HOUSE wine&spirits 14-15_Layout 1 16/11/14 8:43 μ.μ. Page 1

HOUSE wine&spirits 14-15_Layout 1 16/11/14 8:43 μ.μ. Page 1 HOUSE wine&spirits 14-15_Layout 1 16/11/14 8:43 μ.μ. Page 1 HOUSE wine&spirits 14-15_Layout 1 16/11/14 8:43 μ.μ. Page 2 wines cocktails distillates spirits HOUSE wine&spirits 14-15_Layout 1 16/11/14 8:43

Διαβάστε περισσότερα

Αν και τυπικά ανήκει στις Κυκλάδες, η Σαντορίνη

Αν και τυπικά ανήκει στις Κυκλάδες, η Σαντορίνη Σαντορίνη Santorini Ένα θαύμα της φύσης και ένα από τα ομορφότερα τοπία στον πλανήτη. Η Σαντορίνη στέκει αγέρωχη στη μέση του Νότιου Αιγαίου και φιλοξενεί όλο και περισσότερους κατάπληκτους επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

THE DAIOS COVE SIGNATURE COCKTAILS OLD TIME CLASSIC COCKTAILS. Choco Beetroot Don Julio blanco tequila, Grand Marnier rouge, 16

THE DAIOS COVE SIGNATURE COCKTAILS OLD TIME CLASSIC COCKTAILS. Choco Beetroot Don Julio blanco tequila, Grand Marnier rouge, 16 BEACH BAR THE DAIOS COVE SIGNATURE COCKTAILS Choco Beetroot Don Julio blanco tequila, Grand Marnier rouge, 16 Kahlúa chocolate liqueur, beetroot juice, sugar syrup, lime, chocolate bitters Cucumber Wasabi

Διαβάστε περισσότερα

AA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ ΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΧΩΡΑ

AA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ ΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΧΩΡΑ 1 Μαυροδάφνη Grand Reserve 1979 Ερυθρός Μαυροδάφνη Πατρών Ο.Π.Ε. Αχάϊα Clauss 1861 Ποιοτική Οινοποίηση Α.Ε. ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ Ελλάδα Σάµος Ο.Π.Ε. - Οίνος Φυσικώς 2 Samos Nectar 2006 Λευκός Γλυκύς Ε.Ο.Σ. Σάµου

Διαβάστε περισσότερα

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Γεηα ζαο, Δίκαη ε Ηιέθηξα από ηελ Διιάδα θαη είκαη πνιύ ζηελνρσξεκέλε γηαηί είρα έλα αηύρεκα κε ην πνδήιαηό κνπ θαη πξέπεη λα κείλσ ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη. Ση θξίκα

Διαβάστε περισσότερα

Chamber of Commerce and Industry of Korinthia. Κορινθιακά ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Κορινθιακά. προϊόντα

Chamber of Commerce and Industry of Korinthia. Κορινθιακά ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Κορινθιακά. προϊόντα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Chamber of Commerce and Industry of Korinthia Κορινθιακά ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ προϊόντα Κορινθιακά Products προϊόντα ofkorinthia EUROPE ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΑΔΑ GREECE ΚΟΡΙΝΘΙΑ KORINTHIA Η

Διαβάστε περισσότερα

TRINITY WINES Ltd. Omne bonum trium

TRINITY WINES Ltd. Omne bonum trium 03/15 TRINITY WINES Ltd. Omne bonum trium ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ-ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ-ΚΤΗΜΑ ΑΙΒΑΛΗ ΚΤΗΜΑ Κ.ΛΑΖΑΡΙΔΗ - ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ -ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ-ΚΤΗΜΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ -ΚΤΗΜΑ Β.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα