ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1/18

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1/18"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.: Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛ.: 1354 ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2015 ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 4 η ΣΤΑΘΜΗ - ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΧΕΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις γενικές προδιαγραφές των υλικών, που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και τις απαιτούµενες, οικοδοµικές, εργασίες για την αναδιαµόρφωση του Εργαστηρίου Υπερήχων Καρδιάς, στον χώρο που σήµερα βρίσκεται, στην 4 η στάθµη της Πτέρυγας ΑΧΕΠΑ του Νοσοκοµείου, ούτως ώστε να εξασφαλισθούν τέσσερις χώροι εξεταστηρίων Υπερήχων, Στάση Αδελφής καθώς και να οργανωθούν καλύτερα οι αποθηκευτικοί χώροι. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 2.Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ: Αφορούν εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν µε εξαιρετική προσοχή και επιµέλεια ώστε να µη προκαλούν ενόχληση στο υπόλοιπο Νοσοκοµείο. Προστατευτικά διαχωριστικά πανό που να εξασφαλίζουν ηχοµόνωση και προστασία από τη σκόνη των παρακείµενων τµηµάτων καθώς και τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις για τις καθαιρέσεις µε ή χωρίς εντολή της επίβλεψης βαρύνουν τον εργολήπτη ο οποίος και έχει την ευθύνη. Εφιστάται η προσοχή στη συγκέντρωση και αποκοµιδή των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης. Απαγορεύεται η καθαίρεση τοίχων σε µεγάλες επιφάνειες και η συσσώρευση των υλικών σε ύψος µεγαλύτερο των 25 cm, κατά συνέπεια τα υλικά θα αποµακρύνονται αµέσως από τους χώρους εργασίας. ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1/18

2 Οι εργασίες συνοψίζονται στα εξής: Καθαίρεση τµηµάτων τοιχοποιίας διάνοιξη οπών Θα γίνει καθαίρεση µη φερόντων τοιχοδοµών, και διάνοιξη οπής σε τοιχοδοµή για τοποθέτηση γκισέ, σύµφωνα µε το σχέδιο καθαιρέσεων της µελέτης (βλ. σχ.α.1) Περιλαµβάνεται η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων µε ευθύνη του αναδόχου και αποκατάσταση των τοιχοποιιών όπου χρειαστεί. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη Πολιτικού Μηχανικού από την πλευρά του Αναδόχου και όπου κριθεί απαραίτητο, θα γίνει αντιστήριξη. Ο µηχανικός δύναται να τροποποιήσει τη µελέτη εάν εντοπίσει θέµα επικινδυνότητας σε ό,τι αφορά τα υπό καθαίρεση τµήµατα ώστε να εξασφαλισθεί η στατική επάρκεια της κατασκευής (θα κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση µηχανικού). Αποξήλωση ελαφρών τοιχοπετασµάτων. Αφορά την αποξήλωση επενδύσεων τοίχων από γυψοσανίδα στην τοιχοποιία προς την πλευρά του διαδρόµου καθώς και κατακόρυφου χωρίσµατος αλουµινίου, µε θύρα, σύµφωνα µε το σχέδιο καθαιρέσεων της µελέτης (βλ. σχ.α.1) Θα αποξηλωθούν όλα τα υλικά που κρίνονται άχρηστα (σωληνώσεις, δίκτυα, κλπ.) Στη συνέχεια θα γίνει αποµάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων µε ευθύνη του Αναδόχου και αποκατάσταση των τοιχοποιιών όπου χρειαστεί. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρούµενων τµηµάτων θα αποκαθίστανται προκειµένου να είναι λείες, καθαρές και πλήρως απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και στηριγµάτων. Καθαίρεση ψευδοροφών Θα γίνει καθαίρεση όλων των παλαιών ψευδοροφών και οι οποίες στηρίζονται πάνω σε καθαιρούµενους τοίχους. Θα καθαιρεθούν επίσης υλικά που κρίνονται άχρηστα (π.χ. οδηγοί ανάρτησης κουρτινών, φωτιστικά, στόµια κ.α.) µετά από έγκριση της Επίβλεψης της /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. Μετά από υπόδειξη της Επίβλεψης, θα αποµακρυνθούν µόνο τα υλικά που κρίνεται ότι δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, µε ευθύνη του Αναδόχου. Στη συνέχεια θα γίνει αποκατάσταση των επιφανειών. Αποξήλωση του υπάρχοντος δαπέδου πλαστικής ύλης & προετοιµασία υποστρώµατος ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2/18

3 Σε όλους τους χώρους θα γίνει αποξήλωση του υπάρχοντος δαπέδου πλαστικής ύλης µε πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και αποµάκρυνση των υλικών αποξήλωσης. Στη συνέχεια θα γίνει προετοιµασία του υποστρώµατος για την τοποθέτηση του δαπέδου. Η επιφάνεια, πάνω στην οποία θα επικολληθούν τα νέα πλακίδια, θα πρέπει να είναι απόλυτα λεία, επίπεδη, καθαρή και στεγνή, χωρίς κατάλοιπα υλικών. Όπου παρουσιάζει ανισοϋψίες θα πρέπει να οµαλοποιηθεί µε ρητινούχο αυτοεπιπεδούµενο υλικό ταχείας πήξεως (τύπου ULTRAPLAN ECO της MAPEI ή παρόµοιου τύπου). Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωµάτων Θα γίνει αποξήλωση των κουφωµάτων θυρών (τεµ.4) σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο της µελέτης (βλ. σχ. Α.1). Μετά από υπόδειξη της Επίβλεψης, θα αποµακρυνθούν µόνο τα υλικά που κρίνεται ότι δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, µε ευθύνη του Αναδόχου. Αποξήλωση εξοπλισµού Θα αποξηλωθεί ο σταθερός εξοπλισµός (πάγκοι, ερµάρια, ράφια, είδη υγιεινής, γούρνες κλπ.), σύµφωνα µε το σχέδιο καθαιρέσεων της µελέτης (Α.1). Μετά από υπόδειξη της Επίβλεψης, θα αποµακρυνθούν µόνο τα υλικά που κρίνεται ότι δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, µε ευθύνη του Αναδόχου. β. ΤΟΙΧΟΙ: Κατασκευή τοιχοποιϊών από διπλή άνθυγρη γυψοσανίδα Θα κατασκευαστούν νέα χωρίσµατα από άνθυγρη γυψοσανίδα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διάταξη του χώρου, όπως αυτή περιγράφεται στα σχέδια της µελέτης (Α.2). Τα κατακόρυφα χωρίσµατα θα στηριχθούν σε σκελετό από κοιλοδοκούς διατοµής 50Χ50mm, που θα εκτείνεται από το δάπεδο έως την οροφή, και θα διατρυπάει την ψευδοροφή. Οι µεταλλικές στρατζαριστές κολώνες θα τοποθετηθούν κατά κύριο λόγο εκατέρωθεν των θυρών, στα σηµεία που σχηµατίζονται γωνίες, στις απολήξεις των τοιχοποιιών. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη Μηχανικού από την πλευρά του Αναδόχου ο ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 3/18

4 οποίος και θα υποδεικνύει, κατά περίπτωση, τις κατάλληλες διατοµές του σκελετού στήριξης. Για την κατασκευή των τοιχοδοµών θα χρησιµοποιηθεί διπλή άνθυγρη γυψοσανίδα (τύπου KNAUF) µε πάχος 2Χ12,50mm εκατέρωθεν (σε κάθε πλευρά της τοιχοποιίας) και µε ενδιάµεση µόνωση από πετροβάµβακα πάχους 5cm. O σκελετός θα αποτελείται από γαλβανισµένους στρωτήρες και ορθοστάτες, διατοµής 42Χ71,5Χ42, τοποθετηµένους ανά 40εκ. Πριν από την κάλυψή του, ο σκελετός θα βαφεί µε αντισκωρικό για προστασία. Το συνολικό πάχος της τοιχοποιίας θα είναι 10εκ. Οι τοίχοι θα παραδοθούν βαµµένοι. Σηµειώνεται ότι όλες οι κατακόρυφες ακµές των εσωτερικών τοίχων ξηράς δόµησης θα προστατευθούν από ειδικά γωνιόκρανα γαλβανιζέ, προτεινόµενα από τον κατασκευαστή του συστήµατος. Τα γωνιόκρανα αυτά θα στοκαριστούν, ώστε η τελική επιφάνεια των τοίχων να είναι ενιαία και χωρίς προεξοχές. Επένδυση τµήµατος τοίχου µε κεραµικά πλακίδια Θα γίνει επένδυση τµήµατος τοίχου πάνω από τη γούρνα και κάτω από το κρεµαστό ερµάριο. Η επένδυση θα γίνει µε κεραµικά πλακίδια (προτεινόµενη διάσταση 15Χ15εκ.) µονόπυρα εφυαλωµένα, χαµηλής υδατοαπορροφητικότητας, χρωµατιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου (τύπου ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON ή παρόµοιου). Η τοποθέτηση θα γίνει µε αρµούς 1 έως 2 mm, µε κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος. Το αρµολόγηµα θα γίνει µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό αντιβακτηριδιακό υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια. Συµπεριλαµβάνεται ο επιµελής καθαρισµός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ. επίσης η πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. Τα χρώµατα των πλακιδίων θα επιλεχθούν κατόπιν συνεννόησης µε την επίβλεψη της /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι αποχρώσεις, που δύνανται να είναι περισσότερες από µία, θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας. ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 4/18

5 Χρωµατισµός κατακόρυφων επιφανειών µε ριπολίνη Όλες οι κατακόρυφες επιφάνειες, θα χρωµατιστούν µε ριπολίνη νερού. Ο χρωµατισµός θα γίνει ως εξής : - Επί ελαιοχρωµάτων, θα γίνει τρίψιµο, αστάρωµα, σπατουλάρισµα σε δύο διασταυρούµενες στρώσεις, ένα χέρι βελατούρα, σποραδικό ψιλοστοκάρισµα και 2 στρώσεις άοσµης ριπολίνης νερού, σατινέ, υψηλής ποιότητας. - Επί υδροχρωµάτων, θα γίνει τρίψιµο, στοκάρισµα και εξοµάλυνση της επιφάνειας, ένα χέρι βελατούρα, τρίψιµο µε υαλόχαρτο και 2 στρώσεις άοσµης ριπολίνης νερού, σατινέ, υψηλής ποιότητας. Ο χρωµατισµός θα γίνει σε δύο επάλληλες στρώσεις µε άοσµη ριπολίνη νερού (τύπου AQUACHROM της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόµοιου τύπου). Κάθε στρώση θα εφαρµόζεται σε προετοιµασµένη ξηρή, καθαρή, λεία και απαλλαγµένη από οποιοδήποτε ελάττωµα επιφάνεια, αρχίζοντας από τις ακµές, τις εσοχές, τις στενές πλευρές και πάντα από πάνω προς τα κάτω. Κάθε επόµενη στρώση θα είναι ίσης ή µεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την προηγούµενη και θα εφαρµόζεται αφού αυτή θα έχει στεγνώσει εντελώς. Περιλαµβάνεται ο χρωµατισµός κάθε είδους προεξοχών και όλων των θερµαντικών σωµάτων, σωληνώσεων µε απόξεση καθαρισµό σαθρών, µινιάρισµα, και χρωµατισµό σε µια στρώση µε βερνικόχρωµα φωτιάς (ντουκόχρωµα ραδιατέρ) σε όλους τους χώρους. Επίσης στις εργασίες περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά, ικριώµατα (εάν χρειαστούν και τα οποία θα βαρύνουν τον Ανάδοχο). Τα χρώµατα θα επιλεχθούν κατόπιν συνεννόησης µε την Επίβλεψη της /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι αποχρώσεις, που δύνανται να είναι περισσότερες από µία, θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας. γ. ΑΠΕ Ο: Προµήθεια τοποθέτηση δαπέδου λινόλεουµ & σοβατεπί από το ίδιο υλικό Θα γίνει προµήθεια τοποθέτηση δαπέδου από λινόλεουµ σε ρολό σε όλους τους χώρους στους οποίους έχουν γίνει καθαιρέσεις και στους οποίους είναι φθαρµένο από τη χρήση. Θα είναι σε ρολό κατάλληλο για νοσοκοµειακούς χώρους, γνωστής και επώνυµης εταιρείας, Α διαλογής και µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : συνολικό πάχος (ΕΝ 428) : 2,00-2,50mm ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 5/18

6 βάρος (ΕΝ 430) : 3000g/m2 πλάτος ρολού (ΕΝ 426) : 2m µήκος ρολού (ΕΝ 426) : 20-30m χαµηλή ολισθηρότητα (EN 13893) : 0.30 (DS) αντοχή στην καταπόνηση από τροχήλατα (ΕΝ 425) αντοχή στα χηµικά (ΕΝ 423) ηχοαπορρόφηση : l w 6 db αντίσταση στη φωτιά (ΕΝ ) : C fl - s1 αντοχή του υλικού στην τριβή µε βάσει το DIN / EN ανθεκτικό σε κάψιµο τσιγάρου (ΕΝ 1399) αντοχή στην καταπόνηση από τροχήλατα (ΕΝ 425) ηλεκτροστατικά φορτία (ΕΝ1815) <2kv σταθερότητα χρωµατισµού στο ηλιακό φως (ΕΝ Β02) 6 ανακυκλώσιµο υλικό επιφανειακή προστατευτική επεξεργασία για µεγαλύτερη αντοχή Κατά την τοποθέτηση του δαπέδου θα χρησιµοποιηθεί κορδόνι µε θερµοσυγκόλληση στους αρµούς, που θα δηµιουργηθούν, προκειµένου να σφραγίσουν καλά τα κενά των αρµών και να αποφευχθούν µελλοντικές φθορές. (Γενικά για την τοποθέτηση του δαπέδου, θα πρέπει να εφαρµοσθούν επακριβώς οι οδηγίες του προµηθευτή του δαπέδου). Περιλαµβάνονται περιµετρικά αρµοκάλυπτρα όπου υπάρξουν ανισοϋψίες µε υπάρχοντα δάπεδα. Επίσης, θα τοποθετηθεί περιµετρικά κοίλο σοβατεπί (κατάλληλο για χώρους νοσοκοµείου) του ιδίου υλικού ύψους 10εκ., µε στρωτήρα κουρµπαριστό και όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά στα τελειώµατα (κορδόνι, καπάκια, κ.λ.π.). Οι χρωµατικές αποχρώσεις, που δύνανται να είναι περισσότερες από µια, και το σχέδιο τοποθέτησης θα είναι επιλογή της Επίβλεψης της /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. δ. ΟΡΟΦΗ: Κατασκευή ψευδοροφής από πλάκες γυψοσανίδας σε εµφανή σκελετό Θα γίνει κατασκευή ψευδοροφής σε όλους τους χώρους (µετά τις προτεινόµενες καθαιρέσεις) από πλάκες άνθυγρης γυψοσανίδας, διαστάσεων 60Χ60cm, πάχους 15mm, µε βιοµηχανική επένδυση βινυλικής ταπετσαρίας ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 6/18

7 υψηλών προδιαγραφών η οποία έχει υποστεί αντιµικροβιακή επεξεργασία, άφλεκτη, ηχοαπορροφητική, κατάλληλη για χώρους νοσοκοµείων. Θα πρέπει να προστατεύει από τη συσσώρευση µικροµορίων στους χώρους και να αποτρέπει το σχηµατισµό υγρασίας και µικροοργανισµών στην επιφάνειά της. Ο σκελετός θα είναι από γαλβανιζέ λαµαρίνα διατοµής ανεστραµµένου «Τ» µε το εµφανές µέρος του βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας. Θα αποτελείται από κύριους οδηγούς που αναρτώνται από τη δοµική οροφή σε απόσταση 120εκ. Στους κύριους οδηγούς θα κουµπώσουν οι εγκάρσιοι οδηγοί 120 ή 60εκ. οι οποίοι θα δηµιουργήσουν τον επιθυµητό κάναβο 60Χ60εκ. όπου θα εδράσουν οι πλάκες ψευδοροφής και τα χωνευτά φωτιστικά καθώς και τα στόµια κλιµατισµού εξαερισµού κ.α. σύµφωνα µε τη µελέτη Η/Μ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην σωστή ρύθµιση του σκελετού ανάρτησης για πλήρη επιπεδότητα και οριζοντιότητα. Ενδεικτικά αναφέρουµε, ως ύψος τοποθέτησης των ψευδοροφών, µεταξύ 2,60µ. και 2,80µ. από το δάπεδο. ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ: Αποκατάσταση, µετατροπές - προσαρµογές εσωτερικών & εξωτερικών κουφωµάτων Σε όλα τα κουφώµατα εσωτερικά (2 µονόφυλλες θύρες) και εξωτερικά (6 παράθυρα & 1 θύρα) θα γίνει : - Στεγανοποίηση αρµών µεταξύ κουφώµατος και τοιχοποιίας Θα ελεγχθούν οι αρµοί µεταξύ κουφώµατος και τοιχοποιίας και θα ξαναγίνουν όπου έχουν φθαρεί οι αρµοί αφαιρώντας το παλιό µονωτικό υλικό, καθαρίζοντας τη σκόνη και βάζοντας νέο µονωτικό υλικό - Αποκατάσταση στήριξης των κασών Θα γίνει έλεγχος και αποκατάσταση στήριξης της κάσας όπου απαιτείται µε αντικατάσταση των απαραίτητων εξαρτηµάτων. - Έλεγχος επιφάνειας κουφώµατος Θα γίνει έλεγχος στην επιφάνεια του κουφώµατος για την ύπαρξη µυκητών ή µούχλας και σποραδική επέµβαση µε εξειδικευµένο προϊόν για την καταπολέµηση αυτών όπου παρατηρούνται. θα γίνει αφαίρεση των φθαρµένων ή σαθρών τµηµάτων (θυρόφυλλα, κάσες), επισκευή σκελετού τους καθώς και αντικατάσταση των πρεβαζιών και των «µπινιών» όπου είναι φθαρµένα - Έλεγχος αρµών ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 7/18

8 Θα γίνει έλεγχος αρµών προκειµένου να αποκατασταθεί η ακαµψία στους αρµούς, εξασφαλίζοντας τη στεγανότητα µε κόλλες ή µονωτικά υλικά. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των γωνιακών σηµείων συγκόλλησης, διαπιστώνοντας την αντοχή και τη στεγανότητά τους σε πιθανές διεισδύσεις νερού και αέρα. - Αντικατάσταση εξαρτηµάτων Θα γίνει έλεγχος όλων των εξαρτηµάτων µε µεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα των εξαρτηµάτων µετάδοσης κίνησης και κλεισίµατος όπως µεντεσέδες, ράουλα, σπανιολέτες, ψαλίδια, ντίζες, συστήµατα ρολών σκίασης και στη συνέχεια θα γίνει αντικατάσταση των φθαρµένων εξαρτηµάτων καθώς και καθαρισµός και λίπανση των κινουµένων τµηµάτων. Όλα τα εξαρτήµατα των πορτών και παραθύρων πρέπει να υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και το πλαίσιο εξαεριστήρων τόσο κατά τη λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραµορφώσεις ή ζηµίες κάτω από το καθορισµένο φορτίο ανέµου, καθώς και να ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας. Επίσης θα πρέπει να γίνει έλεγχος και σφίξιµο όλων των βιδών στήριξης. Όλα τα µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση και στερέωση του παραθύρου θα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που χρησιµοποιούνται και να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. - Έλεγχος αποκατάσταση υαλοπινάκων Θα γίνει έλεγχος των υαλοπινάκων όσον αφορά στην τοποθέτησή τους : το πάχος του υαλοπίνακα θα πρέπει να προσαρµόζεται πάντα στον τύπο της κάσας του φύλλου και όπου χρειάζεται θα πρέπει να ξαναγίνει η µόνωση µεταξύ του υαλοπίνακα και του τζαµιλικιού τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική πλευρά του κουφώµατος ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα αέρα και νερού. Επίσης όπου παρουσιάζονται ραγισµένοι ή σπασµένοι υαλοπίνακες, αυτοί θα πρέπει να αποκαθίστανται µε νέους διάφανους ιδίου πάχους µε τους υπάρχοντες. - Λειτουργικές µετατροπές Θα γίνουν µετατροπές στη φορά των κουφωµάτων, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του χώρου. ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 8/18

9 Κατασκευή τοποθέτηση ανοιγόµενων ξύλινων θυρών σε κάσα αλουµινίου Πρόκειται για την κατασκευή & τοποθέτηση δύο (2) ανοιγόµενων θυρών, διαστάσεων περίπου 0,75µ.(πλάτος) Χ 2,20µ.(ύψος) Θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : - θυρόφυλλα µε πλαίσιο από ξυλεία λευκή Σουηδίας καθαρής διατοµής 35χιλ. Χ 50χιλ. µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ένα τεµάχιο ξύλου, µάνες Σουηδικές και επένδυση πρεσσαριστή και στις δύο όψεις από MDF πάχους 4χιλ. και φορµάικα (αποχρώσεις επιλογής Υπηρεσίας) πάχους 0,09χιλ. - ανάρτηση µε τρείς κατάλληλους µεντεσέδες επάνω σε µεταλλικές κάσσες - κατάλληλες κλειδαριές και αντίστοιχες χειρολαβές βαρέως τύπου, ροζέτες, στόπερ, περσίδες εξαερισµού, πλάκες προστασίας, ανάλογα µε την θέση και την χρήση, όλα θα είναι απλής µορφής από αλουµίνιο, γυαλισµένο και ανοδιωµένο στο φυσικό του χρώµα, ευλόγου µεγέθους και διατοµής χειρολαβής τουλάχιστον 21χιλ. - κάσες, βιοµηχανικής κατασκευής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε κουρµπαριστή διατοµή αλουµινίου, βάρους 12-24kg/m2 προερχόµενη από πιστοποιηµένη κατά ISO9001 παραγωγική διαδικασία (ιδίου τύπου µε τις υπάρχουσες του διαδρόµου). Περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία. Κατασκευή τοποθέτηση συρόµενων παράθυρων αλουµινίου Πρόκειται για την κατασκευή & τοποθέτηση δύο (2) συρόµενων επάλληλων παραθύρων αλουµινίου (ανοδειωµένο). Τα παράθυρα θα είναι δίφυλλα (θα σύρονται και τα δυο φύλλα), µε διάφανους υαλοπίνακες triplex. Ενδεικτικές διαστάσεις για το κάθε παράθυρο : 2,45µ.(πλάτος) Χ 1,30µ.(ύψος) & 2,15µ.(πλάτος) Χ 1,30µ.(ύψος). Περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία. Προµήθεια - τοποθέτηση υαλοπίνακα γκισέ Θα γίνει προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) διάφανου υαλοπίνακα διαστάσεων περίπου 1,05m Χ 1,15m (ύψος Χ πλάτος), σε διαµορφούµενο άνοιγµα, σε προφίλ αλουµινίου και µε ειδικές οπές επικοινωνίας για γκισέ σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο Α.3. ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 9/18

10 Πρόκειται για υαλοπίνακα ασφαλείας SECURIT, πάχους 10mm, πλήρως τοποθετηµένος µε ελαστικά περιβλήµατα, σιλικόνη και ανοξείδωτες βίδες. Περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία. στ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κατασκευή τοποθέτηση : - πάγκων εργασίας µε γκισέ & συρτάρια - επιδαπέδιων ερµαρίων µεγάλου ύψους & ιµατιοθηκών - ερµάριο κρεµαστό Θα κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν στους χώρους, σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια και θα ισχύουν τα εξής : Θα είναι κατασκευασµένα από επιφάνεια µοριοσανίδας µε τελείωµα µελαµίνης αρίστης ποιότητας (τύπου shelmann ή παρόµοιου τύπου), διπλής όψης, πάχους 18mm - εκτός από τις πλάτες, µε πάχος 8mm και τους πάγκους, µε πάχος 30mm και µε καµπύλο σόκορο και θα έχουν πορτάκια επίσης από τελείωµα µελαµίνης. Εσωτερικά, στα πλαϊνά των ερµαρίων θα διαµορφώνονται κατάλληλες κυκλικές οπές για την έδραση κινητών ραφιών (διπλές οπές, σε παράλληλες αποστάσεις, ανά 5cm ύψος). Τα εσωτερικά ράφια, θα είναι από MDF των 16mm µε αµφίπλευρη επένδυση µελαµίνης και επενδεδυµένα άκρα (σόκορα) από αντίστοιχη µελαµίνη θερµής επικόλλησης. Όλα τα επιδαπέδια ερµάρια θα εδράζονται σε ρυθµιζόµενα στηρίγµατα καθ ύψος, βαρέως τύπου, µε χαλύβδινο ρυθµιζόµενο πείρο τα οποία θα καλύπτονται από κουµπωτές φάσες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάνω στις οποίες θα επικολληθεί το καµπύλο σοβατεπί, µε πλακίδια όµοια µε αυτά του δαπέδου, επίσης θα έχουν στήριξη και στον τοίχο. Για όλα τα ερµάρια θα προβλεφθούν µεντεσέδες χωνευτοί ισχυρού ελατηρίου και κλειδαριές ασφαλείας. Για όποια λειτουργούν ως ιµατιοθήκες, απαιτείται σίτα εξαερισµού καθώς και ράβδος ανάρτησης ενδυµάτων. Επίσης για όποια ερµάρια λειτουργήσουν για αποθήκευση διοισοφαγείων, θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική εσωτερική διαµόρφωση µε άγκιστρα (ή ράβδοι) και ράφια τα οποία να αφήνουν το απαραίτητο κενό για την τοποθέτηση των µηχανηµάτων ( θα δοθούν επακριβείς οδηγίες). Τα γραφεία της στάσης αδελφής, ύψους 78-80εκ., θα είναι κατασκευασµένα από µελαµίνη διπλής όψεως Α ποιότητας (τύπου ΣΕΛΜΑΝ) ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 10/18

11 πάχους 40χιλ. µε καµπύλο σόκορο µε επενδεδυµένη την ορατή όψη και το καµπύλο µπροστινό άκρο µε φορµάϊκα υψηλής αντοχής. Η κατασκευή θα περιλαµβάνει εκατέρωθεν κατακόρυφες εγκάρσιες επιφάνειες στήριξης. Η κατασκευή θα «δένει», στην κάτω πλευρά της, µε µεταλλικές µπάρες που θα λειτουργούν ως υποπόδια. Θα περιλαµβάνει τόσο πάνω στην επιφάνεια εργασίας, όσο και στις «πλάτες» στήριξης, τις απαραίτητες οπές µε ειδικά πλαστικά κυκλικά καλύµµατα για την διέλευση καλωδίων και σωληνώσεων. Η όλη κατασκευή θα συνδέεται στην τοιχοποιία και θα τοποθετηθεί σε σηµεία που υποδεικνύεται από τα σχέδια της µελέτης. Τα συρτάρια, κάτω από τους πάγκους, θα έχουν όψη από MDF πάχους 18 mm και χρώµατος όπως προβλέπεται για τα ανοιγόµενα φύλλα, µε τις υπόλοιπες πλευρές του πλαισίου από µοριοσανίδα των 16 mm µε αµφίπλευρη επένδυση µελαµίνης και επενδεδυµένα άκρα (σόκορα) από αντίστοιχη µελαµίνη θερµής επικόλλησης και πυθµένα από κόντρα πλακέ οκουµέ των 5 mm, στερεωµένο επάνω σε περιµετρικό πηχάκι από ξυλεία φουρνιστής οξυάς. µε οδηγούς κύλισης ευρωπαϊκής προέλευσης, Α ποιότητας της έγκρισης της Επίβλεψης. Τέλος, συµπεριλαµβάνεται και ένα κρεµαστό ερµάριο, πάνω από την ανοξείδωτη γούρνα του οποίου η στήριξη θα γίνει µε στηρίγµατα τα οποία θα πακτωθούν στην τοιχοποιϊα ή θα βιδωθούν στους ορθοστάτες των τοιχοποιιών από γυψοσανίδα µε ειδική κατασκευή. Η κατασκευή του εξοπλισµού θα ξεκινήσει αφότου ληφθούν οι διαστάσεις επί τόπου. Συγκεκριµένα, η προµήθεια των συρταροθηκών θα γίνει αφότου ληφθούν οι διαστάσεις του ελεύθερου χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν. είγµα των µελαµινών θα προσκοµισθεί στην υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση της ποιότητάς του. Οι αποχρώσεις που δύνανται να είναι περισσότερες από µια, θα είναι επιλογή της Επίβλεψης της /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. Περιλαµβάνεται η δαπάνη (υλικά και εργασία) για το σφράγισµα του αρµού επαφής του πάγκου µε τους τοίχους και το σφράγισµα των αρµών επαφής της υπόλοιπης κατασκευής µε το δάπεδο και τον πλευρικό τοίχο, µε διαφανή ελαστική βακτηριο - µυκητοστατική µαστίχη σιλικόνης, επίσης η προµήθεια και τοποθέτηση πόµολων σε κάθε φύλλο και συρτάρι, της έγκρισης της Επίβλεψης /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 11/18

12 Προµήθεια γραφείων µελαµίνης Θα γίνει προµήθεια δύο (2) γραφείων µελαµίνης Γραφείο µελαµίνης µε τις εξής ενδεικτικές διαστάσεις : - 1,00µ.(πλάτος) Χ 0,76-0,78µ.(ύψος) Χ 0,60µ.(βάθος) Το κάθε γραφείο θα αποτελείται από : - Επιφάνεια Εργασίας (τεµ. 1) & τις Κατακόρυφες επιφάνειες (τεµ. 2): Κατασκευάζονται από µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 40 χιλιοστών, επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµινικό laminate πάχους 0,3mm σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας. Περιµετρικά, οι επιφάνειες έχουν ταινία ABS, πάχους 3mm. - Μετώπη : Συνδέει τις κατακόρυφες επιφάνειες και κατασκευάζεται από µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 χιλιοστών, επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµινικό Laminate πάχους 0,3mm σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας. - Συρτάρι : κατασκευάζεται από µοριοσανίδα µε τελείωµα µελαµίνης πάχους 18χιλ. µε PVC πάχους 0,3χιλ. στα σόκορα, αντίστοιχα. Ο πυθµένας του θα είναι από µελαµίνη πάχους 8χιλ. τοποθετηµένος σε γκινισιά. Οι µηχανισµοί κύλισης στα συρτάρια θα είναι αθόρυβοι. Το καθαρό ύψος κάτω την επιφάνεια του συρταριού δεν θα είναι µικρότερο από 0,68εκ. - Τα ανωτέρω θα παραδοθούν µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά (όπως κλειδαριές στα συρτάρια, χειρολαβές inox, ελαστικά πέλµατα κλπ.) - Θα περιλαµβάνει τόσο πάνω στην επιφάνεια εργασίας, όσο και στη µετώπη, τις απαραίτητες οπές µε ειδικά πλαστικά κυκλικά καλύµµατα για την διέλευση καλωδίων. - Η απόχρωση η οποία δύναται να είναι περισσότερες από µια, θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας. Προµήθεια τροχήλατων καθισµάτων Θα γίνει προµήθεια τροχήλατων καθισµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρείου. Τεµάχια : τέσσερα (4), µε µπράτσα δύο (2), χωρίς µπράτσα ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 12/18

13 Πρόκειται για καθίσµατα εργασίας τροχήλατα και περιστρεφόµενα, µε µπράτσα, µε χαµηλή µεσαία πλάτη, µε έδρα & πλάτη ανεξάρτητες και µηχανισµούς ρύθµισης : ύψους έδρας πλάτης & ανάκλησης πλάτης. Θα έχουν επένδυση (ταπετσαρία) από ενισχυµένη δερµατίνη µε πυραντοχή (κατηγορία Μ2). Το χρώµα της ταπετσαρίας θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. Ενδεικτικά, οι διαστάσεις θα είναι : πλάτος: 48cm / βάθος: 44cm / ύψος: 46-57cm. Ειδικότερα θα έχουν : - Ανατοµικό πλαίσιο στηρίγµατος πλάτης από θερµοπλαστικό πολυαµίδιο επί του οποίου τοποθετείται το δίχτυ µε τρόπο ώστε να κατανέµεται οµοιόµορφα η πίεση. - Ανατοµικά µπράτσα κλειστής διατοµής, εργονοµικά, από πολυµερές πλαστικό, µε αντοχή στη θραύση, βιδωµένα στο σκελετό της έδρας. - Έδρα ανατοµικής µορφής από κόντρα πλακέ πάχους 12mm, µε επικάλυψη από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη (πυκνότητα 40kg/m3 & πάχος 40mm) - Μηχανισµό ρύθµισης του ύψους της έδρας µε αµορτισέρ ασφαλείας πεπιεσµένου ειδικού αερίου διαδροµής και πλαστικό τηλεσκοπικό κάλυµµα. - Πεντακτινωτή βάση από πολυαµίδιο µε δίδυµοι τροχοί ασφαλείας από πολυαµίδιο που κουµπώνουν στους υποδοχείς της βάσης και καλύπτονται µε ειδική καλύπτρα από ενισχυµένο πολυαµίδιο. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚO ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 13/18

14 Προµήθεια σκαµπό τροχήλατα Θα γίνει προµήθεια σκαµπό τροχήλατα για τις ανάγκες των εξεταστηρίων. Τεµάχια: τέσσερα (4). Πρόκειται για σκαµπό κυκλικής επιφάνειας έδρας, µε αµορτισέρ και µε κυµαινόµενο ύψος: 0,42-0,59 m περίπου, το οποίο θα σταθεροποιείται στο επιθυµητό ύψος. Θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : - Έδρα διαµέτρου περίπου 42-45εκ. από κοντραπλακέ. Επί της έδρας τοποθετείται καλουπωτό µαξιλάρι από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, ελάχιστου πάχους 40χιλ, το οποίο επενδύεται µε ταπετσαρία επιλογής. - Μοχλός µηχανισµού ρύθµισης ύψους έδρας µε έµβολο αερίου και αµορτισέρ βαρέως τύπου για πολύωρη χρήση (κατηγορία IV - DIN 4551, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα). - Πεντακτινωτή βάση στήριξης από επιχρωµιωµένο χάλυβα ή βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Φέρει στεφάνη συγκολληµένη επί αυτής. ιάµετρος στεφάνης : περίπου 47εκ - Πέντε δίδυµοι τροχοί από αντιολισθηρό υλικό σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, µε κάλυµµα από ενισχυµένο θερµοπλαστικό υλικό. Θα διαθέτουν και stop. Κατασκευή - τοποθέτηση ανοξείδωτου πάγκου µε γούρνα. Θα γίνει κατασκευή και τοποθέτηση πάγκου µε γούρνα και ερµάρια πλάτους 1,00µ-1,50µ. Η υδραυλική εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η εν λόγω κατασκευή θα είναι κατασκευασµένη ως εξής : Η επιφάνεια εργασίας και ο σκελετός καθώς και τα ερµάρια θα είναι ενιαία κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 1,5χιλ. σατινέ, συγκολληµένη σε αδρανή ατµόσφαιρα αργκόν µε βολταϊκό τόξο και µε τα εξής χαρακτηριστικά : - Ποδαρικά, σκελετός, και τραβέρσες από σωλήνα τετράγωνης διατοµής 40Χ40χιλ. πάχους 1,5χιλ., µε συνδέσεις συγκολληµένες περιµετρικά για υδατοστεγές κλείσιµο. Τα ποδαρικά θα φέρουν πλαστικά πέλµατα µε ρύθµιση ± 3εκ. - Στο σηµείο επαφής µε την τοιχοποιία (στο πίσω µέρος και ενίοτε στο πλάι) θα έχουν υπερύψωση 10εκ. Όλες οι εµπρόσθιες και ελεύθερες ακµές θα έχουν προέκταση προς τα επάνω και θα σχηµατίζουν κανάλι 40χιλ. οριζοντίως και 40χιλ. προς τα κάτω, όπου ενσωµατώνονται γούρνες, και γυρισµένες προς τα ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 14/18

15 κάτω 40χιλ. και ξανά 15χιλ. σε σχήµα καναλιού σε όλες τις εκτεθειµένες πλευρές όπου δεν υπάρχουν γούρνες. - Οι ενσωµατωµένες στους πάγκους, γούρνες, διαστάσεων 45Χ45Χ25εκ., θα ηλεκτροσυγκολληθούν µε βολταϊκό τόξο σε αδρανή ατµόσφαιρα αργκόν, και οι κολλήσεις θα είναι συνεχείς, όχι πονταριστές, χωρίς µηχανικές ατέλειες. Οι πυθµένες των ανωτέρω θα έχουν αρκετή κλίση προς την αποχέτευση και θα φέρουν βαλβίδες ανοξείδωτες Ø63. - Φάσες στη βάση του επίπλου από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 mm γυρισµένο από όλες τις πλευρές 20 mm σε µορφή καναλιού. - Όλα τα εξαρτήµατα (πόµολα κλπ.) θα είναι ανοξείδωτα. Προµήθεια - τοποθέτηση κουρτινών οπτικής αποµόνωσης µε οδηγούς στους χώρους εξεταστηρίων Θα γίνει προµήθεια και τοποθέτηση κουρτινών οπτικής αποµόνωσης κατάλληλων για νοσοκοµειακούς χώρους, µε οδηγούς οι οποίοι θα ενσωµατωθούν στην ψευδοροφή. Οι οδηγοί θα είναι από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο και οι διαστάσεις της βέργας θα είναι περίπου 15Χ35χιλ. (πλάτοςχύψος). Η κουρτίνα θα είναι από πλενόµενο πλαστικοποιηµένο αδιαφανές ύφασµα, ελαχίστου βάρους. Η στήριξη θα γίνει ως εξής : - µε ντίζες, κατάλληλης διατοµής Ø ώστε όλο το σύστηµα να είναι άκαµπτο. Οι ντίζες θα στηριχθούν στην οροφή µε αντιρίδες. - µε στηρίγµατα τα οποία θα πακτωθούν στην τοιχοποιϊα ή θα βιδωθούν στους ορθοστάτες των τοιχοποιιών από γυψοσανίδα µε ειδική κατασκευή. Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά για την κατασκευή (σιδηρόδροµοι, γατζάκια, χουκς, ταπάκια, στηρίγµατα, βίδες, UPAT κλπ.) Η διάταξη των οδηγών θα γίνει σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο Α.2. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. Προµήθεια - τοποθέτηση ρόλερ ολικής συσκότισης Θα γίνει προµήθεια και τοποθέτηση ρόλερ µε πλευρικό µηχανισµό αλυσίδας και πλαστικοποιηµένο ύφασµα, κατάλληλου για χώρους νοσοκοµείου, υψηλής ποιότητας, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας και ολικής συσκότισης. Θα διαθέτουν : ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 15/18

16 - Μηχανισµό κατασκευασµένο από χρωµατιστό πλαστικό υλικό, µε ø 32 ή 40, ανάλογα µε το µήκος του ρόλερ. στηρίγµατα πλαστικά έγχρωµα µε δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή. - Σωλήνα περιτύλιξης του υφάσµατος µε διάµετρο 32χιλ. από αλουµίνιο - Κατωκάσι από σωλήνα διαµέτρου 22χιλ., κατασκευασµένο από αλουµίνιο, ανοδιωµένο, χρώµατος ασηµί µε ειδική εγκοπή για την εισαγωγή µπανέλας. Οι τάπες του κατωκασιού θα είναι στρογγυλές, κατασκευασµένες από πλαστικό χρώµατος λευκού ή γκρί. - Αλυσίδα τύπου µπίλιας µεταλλική. Θα τοποθετηθούν σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα και σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο Α.2. 2.Β. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. - Η επιµέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγµατικών µεγεθών και όχι από τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. - Ο εργολήπτης υποχρεούται, πριν από την προµήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκοµίζει δείγµατα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εµφανιστεί στο µέλλον. - Οι αποχρώσεις των χρωµάτων όλων των υλικών θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας µας. 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - Πριν από την σύνταξη της προσφοράς είναι αυτονόητο ότι οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό επισκέφθηκαν τους χώρους και έλαβαν πλήρη γνώση του αντικειµένου, των ιδιοµορφιών του χώρου και των συνθηκών εργασίας. Εάν, αφού µελετήσουν την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης, ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 16/18

17 διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ασυµφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Τεχνική Υπηρεσία. - Η τιµή προσφοράς θα δοθεί κατ αποκοπή, και θα περιλαµβάνει όλα τα υλικά, µικροϋλικά, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις µόνιµες κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου. Στο τίµηµα αυτό θα προστεθεί το εργολαβικό όφελος (28%). - Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι ο ορισµός, µέσω υπεύθυνης δήλωσης, αρµόδιου διπλωµατούχου Μηχανικού ως Επιβλέποντος του έργου. Η σφραγίδα και η υπογραφή του Μηχανικού που θα επιβλέψει θα πρέπει να φαίνεται και στην προσφορά (πιστοποιητικό εγγραφής του στο ΤΕΕ). - Φωτοαντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος τεύχους και υποβολή του ως κείµενο Τεχνικής Προσφοράς δεν θα γίνει δεκτή. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Εργασίες Χαράξεων & Επιµετρήσεων 'Όλες οι εργασίες χαράξεων και επιµετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα γίνονται µε φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει γι αυτό, όλα τα ενδεδειγµένα όργανα και µέσα, καθώς και το αναγκαίο ειδικευµένο προσωπικό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Επιβλέποντα Μηχανικού αυτού. Ποιότητα Υλικών Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένα από τους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εµπορίου κλπ) και σύµφωνα µε τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, ΕΗ ΥΥ-Π κλπ). Θα προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα και προστατευµένα µε περιτύλιγµα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σηµασµένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. Προστασία Υλικών, Έργων & Εγκαταστάσεων Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει µε απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και µέχρι τέλος του έργου τις έτοιµες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις µε κάθε τρόπο (τσιµεντάρισµα, κάλυµµα, βαφές µεταλλικών κατασκευών, κ.λπ.) από την οποιαδήποτε φθορά. Επίσης θα καλύπτει µε λινάτσες και µε φύλλο βινυλίου τις εξωτερικές όψεις των επισκευαζόµενων τοιχωµάτων. ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 17/18

18 Ασφάλεια Έργου Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου και των εργαζοµένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει : α. να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, µέχρι την παράδοση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του νοσοκοµείου. Προστατευτικά διαχωριστικά πανό, που να εξασφαλίζουν ερµητική αποµόνωση του εργοταξίου για ηχοµόνωση και προστασία από την σκόνη, των όµορων χώρων, λόγω οικοδοµικών εργασιών, βαρύνουν τον εργολήπτη ο οποίος και έχει την ευθύνη. β. να προνοεί για την µεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών µέχρι να χρησιµοποιηθούν, των µηχανικών, των µεταφορικών µέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις (νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων και οδηγίες και διατάγµατα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους. γ. να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα. δ. να συµµορφώνεται µε τις εντολές της Επίβλεψης του Νοσοκοµείου. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ-MHX. ΕΜΠ, DEA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 18/18

ΤΕΥΧΟΣ Ι : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Ι : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.:

Διαβάστε περισσότερα

+ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.: Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ οικοδομικές εργασίες 1

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ οικοδομικές εργασίες 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.: Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1/7

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 2.Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. α. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 2.Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. α. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.: Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗ Μ.Μ.Μ.Ο 1/5

ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗ Μ.Μ.Μ.Ο 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46907Κ-Σ4Ρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46907Κ-Σ4Ρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΙΓΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΙΓΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΕΡΩΝ 24 & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ- Τ.Κ. 104 34-ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210 8223382 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 1041.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες ψευδοροφών και ειδικότερα: - ψευδοροφές ασφαλείας από διάτρητη γαλβανισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 96 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις

Διαβάστε περισσότερα

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Τομέας Υποστήριξης Εθνικής Αμύνης 9 Α, 546 21 Θεσσαλονίκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ / ΤΥ-5 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ / ΕΡΓΟ : Ανακαίνιση και Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 95 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 8400 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ταχ.Δ/νση: Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163

Διαβάστε περισσότερα

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προϋπ. 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2015

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προϋπ. 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ Τεχνική Υπηρεσία Προϋπ. 128.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 40812 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΟΡΟΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1121.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουµίνιο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίπλωση γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών του επί της οδού Μητροπόλεως 1 κτιρίου της Βουλής, σύμφωνα με τις λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

34.800,00 Ευρώ (ΚΑΕ 9523:9.800,00 &ΚΑΕ0863:25.000,00)

34.800,00 Ευρώ (ΚΑΕ 9523:9.800,00 &ΚΑΕ0863:25.000,00) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ. Πληροφοριακή και Κατευθυντήρια σήµανση και αυτή µόνο για το Παλαιό Κτίριο του Νοσοκοµείου.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ. Πληροφοριακή και Κατευθυντήρια σήµανση και αυτή µόνο για το Παλαιό Κτίριο του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.: Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1121.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουμίνιο καθώς

Διαβάστε περισσότερα