ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ πνπδϊζηξηα: ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΤ ΑΘΗΝΑ

2 2

3 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Η παξνχζα εξγαζία δελ ζα είρε νινθιεξσζεί ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ ππεχζπλσλ επηθνηλσλίαο φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηεο 4 εο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα ην ρξφλν θαη ην πνιχηηκν πιηθφ πνπ κνπ δηέζεζαλ 1 : ηελ θα Αγγέιηθα Ισαλλίδνπ: Τπεχζπλε ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπηθνηλσλίαο ηεο ΜΟΓ, ηελ θα Μαξηάλλα Καιέληε: Τπεχζπλε Γεκνζηφηεηαο γηα ην ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ηελ θα Βαζηιηθή Κνηζαλνπνχινπ: Τπεχζπλε Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο γηα ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. ηελ θα Αζελά Κνπξηέζε: Πξντζηακέλε ζηε Μνλάδα Γ «Γεκνζηφηεηαο Παξεκβάζεσλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ» ηεο ΔΤΔΚΣ, ηελ θα Αζεκίλα Μηζνχιε: Τπεχζπλε Γεκνζηφηεηαο γηα ην ΔΠ «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» θαη ηελ θα Δχε Παλαγησηαθνπνχινπ: Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ηεο ΔΤΑΠ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηελ επηβιέπνπζα θα Αληηγφλε Μαθξπγηάλλε, Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο Πξάμεσλ σο δηθαηνχρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ, Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία, πέξα απφ ηνλ θαζνδεγεηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ηεο ξφιν θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπγγξαθήο, απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ ελαζρφιεζε κνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Σέινο, μερσξηζηέο επραξηζηίεο αλήθνπλ ζηελ θα Άλλα Καλαθάθε, Τπεχζπλε Γεκνζηφηεηαο ηεο Μνλάδαο Α -Πξνγξακκαηηζκφο θαη Αμηνιφγεζε ηνπ ΔΤΓ ΔΠ «Τγεία-Πξφλνηα», γηα ηελ επίβιεςε επί ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηηο ΔΤΓ. Οη ζπδεηήζεηο καο επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηελ πηνζέηεζε κηαο δηεπξπκέλεο νπηηθήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επηθνηλσλίαο, αθφκα θαη κέζα ζην ηερλνθξαηηθφ πιαίζην ηνπ ΔΠΑ. 1 Σα νλφκαηα αλαγξάθνληαη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. 3

4 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η δεκνζηφηεηα, ή αιιηψο, ε επηθνηλσλία ζπληζηά βαζηθφ παξάγνληα θηλεηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ πνιηηψλ (θνηλφ-ζηφρνο) γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ. Με ηελ παξνρή πιεξνθνξίαο, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο ελεξγνπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ άζθεζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηβάιιεη ζηα θξάηε-κέιε ηελ ππνρξέσζε ηεο δεκνζηφηεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν αληαγσληζκφο θαη ε δηαθάλεηα ζηε ρξήζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη λα πξνβιεζεί ε ζπκβνιή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ θξαηψλκειψλ. Η ππνρξέσζε ηεο δεκνζηφηεηαο εμεηδηθεχεηαη ζε δξάζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηε δεκνζηφηεηα θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ ΔΠ, κε έκθαζε ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο. Πεξηιακβάλεη πέληε (5) κέξε: ηελ Δηζαγσγά επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο (πνιηηηθή ζπλνρήο) ηεο ΔΔ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ 4 ε ΠΠ ( ). ην Α ΜΫξνο παξαηίζεηαη ην ζεσξεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηε δεκνζηφηεηα θαη ηελ αμηνιφγεζε, ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ απηνχ κέζα απφ ηα Δπηθνηλσληαθά ρέδηα ησλ ΔΠ, θαζψο θαη νη αξκφδηνη θνξείο επηθνηλσλίαο γηα ηελ 4 ε ΠΠ. ην Β ΜΫξνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ην βαζκφ πινπνίεζεο ησλ Δπηθνηλσληαθψλ ρεδίσλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ΠΠ έσο ζήκεξα ( ). Σα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αθνξνχλ ζε δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο επηθνηλσλίαο. ην Γ ΜΫξνο εμάγνληαη Γεληθά πκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλίαο, αλαιχνληαη νη δπζρέξεηεο θαη ηα δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπέδε θαη πξνηείλνληαη ιχζεηο. Σέινο, ζηνλ Δπέινγν γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπκβνιή ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ ΔΠ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο ρψξαο. 4

5 ΛΫμεηο ΚιεηδηΪ: ΔΔ, Πεξηθεξεηαθά Πνιηηηθά, Πνιηηηθά πλνράο, ΔΠΑ, ΔΠ, Δπηθνηλσληαθφ ρϋδην, επηθνηλσλέα, δεκνζηφηεηα, δηαθϊλεηα ABSTRACT Publicity, or else communication, constitutes a fundamental motivation factor of certain groups of citizens (target-group) in order to implement policies and actions successfully. Through the information provided, preconditions for public policy participation in both national and supranational level are ensured. The European Commission imposes on member-states the obligation to meet certain publicity requirements concerning the NSFR co-financed projects, aiming at guaranteeing competition, enhancing transparency regarding use of the EU funds and drawing public attention to the EU contribution to growth. Publicity as an obligation, includes actions presented in this paper. The purpose is to identify the way publicity and implementation of the OPs interact. Emphasis is given to actions related to the beneficiary. The paper is divided in five (5) parts: In the Introduction an overview of the European Regional Policy with reference to the 4 th PP is presented. Part A refers to the theoretical and normative framework on publication and assessment, its implementation through the Action Plans of the Ops, as well as the key actors involved during the 4 th PP ( ). In Part B fieldwork outcomes related to the degree of the Action Plans implementation from the beginning of the 4 th PP till now ( ) are presented. The methodological tools used are structured questionnaires and interviews. General Conclusions are drawn in Part C, concerning the degree of the Action Plans implementation. Conclusions are also deduced on the difficulties and the administrative deficits imposing obstacles and recommendations are made. Finally, the Conclusion chapter focuses on the contribution of communication to the successful implementation of the OPs and, subsequently, to the economic recovery of the country. 5

6 Key words: EU, Regional Policy, Cohesion Policy, NSFR, OP, Action Plan, communication, publicity, transparency. 6

7 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ I. Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Α ΜΔΡΟ Ι. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Iα. Η ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΔ ΙΙ. Γ ΠΠ: ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ, ΦΟΡΔΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ & ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΙΙα. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΙΙβ. ΦΟΡΔΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ & ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΙΙβ1. Η ΔΑ ηνπ ΔΠΑ ΙΙβ2. Η ΔΤΔΚΣ ΙΙβ3. ΟΙ ΔΤΓ ΚΑΙ ΟΙ ΔΦΓ ΙΙβ4. ΜΟΓ ΑΔ ΙΙβ5. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ III. Ο ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ: ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ IIIα. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΙΙΙβ. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΙV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ IVα. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ IVβ. ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ & ΣΗ ΓΙΑΓΟΗ ΣΟΤ IVγ. ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΟΗΗ & ΣΗ ΓΙΑΓΟΗ ΣΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ IVδ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ V. Η ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ Γ ΠΠ. 38 Vα. Η ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Vα1. Ο ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ Vα2. ΓΙΚΣΤΑ Vβ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Β ΜΔΡΟ ΔΙΑΓΧΓΗ Ι.ΔΑ ΙΙ.ΜΟΓ ΙΙ.ΔΤΔΚΣ ΙΙΙ.ΔΠ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» ΙΙΙα. ΔΙΑΓΧΓΗ ΙΙΙβ. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ : ΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΙΙΙγ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΙΙΙδ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΠ ΑΝΑΓ: IV.ΔΠ «ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ»- ΔΠΓΜ IVα. ΔΙΑΓΧΓΗ ΙVβ. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ : ΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ IVγ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΠΓΜ: V.ΔΤΓΔΓ Vα. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Vβ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΤΓΔΓ VI. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ

8 VI. ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ VIα. ΔΙΑΓΧΓΗ VΙβ1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΑ ΥΔΓΙΑ-ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ VIβ2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ VIγ. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ VΙδ. ΔΞΧΓΔΝΔΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ VII. ΔΠΙΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX

9 ΤΝΣΜΗΔΙ ΑΔγρΠ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ΑΔΠ Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ ΑΜΔΑ Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο ΓΔΘ Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο Γ/λζε Γηεχζπλζε ΔΑ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ ΔΓΣΠΔ-Π Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ- Σκήκα Πξνζαλαηνιηζκνχ ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε ΔΚΣ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ΔΟΚ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηα ΔπΠα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ΔΠΑΝ Δπηρεηξεκαηηθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» ΔΠΓΜ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» ΔΠ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔΓΓ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΔΠΑ Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο ΔΣΑ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΔΣΠΑ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΤΓ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΤΑΑΠ Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΔΤΔΚΣ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ ηνπ ΔΚΣ ΔΤΔΠ Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο ΔΤΓΔΓ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ, Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ηνπ Σνκέα Σνπξηζκνχ ΔΦΓ Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο EΦΔΠΑΔ Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 9

10 θαη Αληαγσληζηηθφηεηα» ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ΙΝΙΟ Γίθηπν Τπεπζχλσλ Γεκνζηφηεηαο ΔΚΣ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Ίζσλ Δπθαηξηψλ ηεο ΔΔ ΚΔΠ Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ΚΠΑ Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ ΚΠ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο ΜΚΟ Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί ΜΜΔ Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ΜΟΓ ΑΔ Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΑΔ ΟΠ Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΔΠΑ ABBREVIATIONS EU MA NSFR OP PP European Union Managing Authority National Strategic Framework of Reference Operational Programme Programming Period 10

11 ΟΡΙΜΟΙ 2 ΔΠΑ : ην έγγξαθν πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζε δηάινγν κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην νπνίν απνηειεί κέζν αλαθνξάο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ΔΣΠΑ, ηνπ ΔΚΣ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο. ΔΠ : ην έγγξαθν ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη θαζνξίδεη κηα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή κε ηε ρξήζε ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηε ζπλδξνκή ελφο (1) Σακείνπ. Γηα ην ηφρν «χγθιηζε» θαη, εηδηθφηεξα, γηα ηα ΔΠ «Πξνζπειαζηκφηεηα» θαη «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο. ΓΑ : εζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα αξρή ή δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο-κέινο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Δ.Π. ΔπΠα : Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θάζε Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην ΔΠΑ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1083/2006 άξζξα 63-68, έρεη σο απνζηνιή ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο πινπνίεζήο ηνπ. πληζηά φξγαλν πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη έρεη παλεγπξηθφ θαη δεκφζην ραξαθηήξα. ΔΦΓ : θάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο ή ππεξεζία πνπ ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε ΓΑ, ε νπνία εθηειεί θαζήθνληα γηα ινγαξηαζκφ κηαο ηέηνηαο αξρήο ζε ζρέζε κε δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ πξάμεηο. Γηθαηνχρνο : δεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξέαο ή επηρείξεζε αξκφδηνο γηα ηελ έλαξμε ή ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε πξάμεσλ. Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο: νπνηνζδήπνηε θνξέαο δεκφζηνο ή ηδησηηθφο, θαζψο θαη κεκνλσκέλν άηνκν πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αηηεζεί γηα θάπνην ΔΠ, εθφζνλ πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 2 Αλαθηήζεθε ζηηο

12 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ ΕΙΑΓΩΓΗ I. Η ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε φηη ε νηθνλνκηθή ελνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ θαη πεξηθεξεηψλ, δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη αληζφηεηεο. «Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο εκθαλίδνληαη αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο κηαο ρψξαο ή κηαο νκάδαο ρσξψλ θαη κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε κηα ζεηξά δεηθηψλ, φπσο: ην πνζνζηφ αλεξγίαο, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔγρΠ, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ην πνζνζηφ επέλδπζεο ζε έξεπλα θαη ηερλνινγία, ην πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ, ην πνζνζηφ ηνπ ηερλνινγηθά εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ν ξπζκφο δεκηνπξγίαο λέσλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο» (ΚαλαθΪθε, Κσζηνπνχινπ, ΜαθξπγηΪλλε, 2010:3). Η έληαζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ θαη, θπξίσο, ησλ πεξηθεξεηψλ απηψλ. Σα ζέκαηα ησλ επηδξάζεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ελνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ, αιιά θαη ησλ επηδξάζεσλ ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ήηαλ απφ ηα πξψηα πνπ ηέζεθαλ απφ ηα θξάηε-κέιε, ακέζσο κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο ΔΟΚ. «Με βάζε ηελ θαηάζηαζε ησλ ρσξηθψλ αληζνηήησλ πνπ πξνυπήξρε ζηε Γπηηθή Δπξψπε, ην εξψηεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηηο απαξρέο ίδξπζεο ηεο ΔΟΚ ήηαλ αλ ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ έμη (6) ηδξπηηθψλ κειψλ ηεο θαη ε ζηαδηαθή άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζα νδεγνχζαλ ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αληζνηήησλ απηψλ ή αληίζεηα ζηελ επηδείλσζή ηνπο» (Παπαδαζθαιφπνπινο, ΥξηζηνθΪθεο, 2002:59). 12

13 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ ην πιαίζην απηφ, ζπκπεξηειήθζε ζην θείκελν ηεο Ιδξπηηθήο πλζήθεο (πλζδοκ) ην άξζξν 158, ην νπνίν νξίδεη φηη «ε Κνηλόηεηα, πξνο ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλωληθήο ζπλνρήο ηεο, απνζθνπεί ζηε κείωζε ηωλ δηαθνξώλ κεηαμύ ηωλ επηπέδωλ αλάπηπμεο ηωλ δηαθόξωλ πεξηνρώλ θαη ζηε κείωζε ηεο θαζπζηέξεζεο ηωλ πιένλ κεηνλεθηηθώλ πεξηνρώλ ή λήζωλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ». πκπιεξσκαηηθά, ζην άξζξν 159 πξνβιέπεηαη φηη «ε δξάζε απηή εληζρύεηαη κέζω ηωλ Γηαξζξωηηθώλ Σακείωλ, ηεο Δπξωπαϊθήο Σξάπεδαο Δπελδύζεωλ (ΔΣΔπ) θαη ηωλ άιιωλ πθηζηάκελωλ ρξεκαηνδνηηθώλ κεραληζκώλ». Γηαρξνληθά, απεδείρζε φηη ηφζν ε εκβάζπλζε φζν θαη ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ πξνθαινχλ, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα, αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ, θπξίσο ζηηο αζζελέζηεξεο νηθνλνκηθά πεξηθέξεηεο. Η αλάγθε ηζφξξνπεο αλάπηπμεο θαη ε αδπλακία ησλ θησρφηεξσλ ρσξψλ λα δηαζέζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ επέβαιαλ ηελ θαζηέξσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ή, αιιηψο, πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε θαη ελίζρπζή ηεο κε έλα επξχ θάζκα πξνγξακκάησλ, κέηξσλ θαη εξγαιείσλ εθαξκνγήο 3. Μέζσ ηεο άζθεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο επηδηψθεηαη ε κείσζε ησλ ελδνθξαηηθψλ θαη δηαθξαηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη ε πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ηφζν κε ηηο ππφινηπεο ελσζηαθέο πνιηηηθέο, φζν θαη κε ηελ αληίζηνηρε πνιηηηθή ζε εζληθφ επίπεδν. πληζηά κηα πξαγκαηηθά θνηλή πνιηηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αιιειεγγχε, θαζψο ζεκαληηθφ κέξνο 4 Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο κεηαθέξεηαη κέζσ απηήο απφ ηα πινπζηφηεξα θξάηεκέιε ζηα θησρφηεξα θαη ηδηαίηεξα πξνο φθεινο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ πεξηθεξεηψλ ηνπο (Παπαδαζθαιφπνπινο, ΥξηζηνθΪθεο, 2001). Η δηάζεζε ησλ πφξσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. Μέρξη θαη ηελ Γ ΠΠ σο Γηαξζξσηηθά Σακεία λννχληαλ ην ΔΣΠΑ, ην ΔΚΣ, ην ΔΓΣΠΔ-Π θαη ην ΥΜΠΑ. ε απηά ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεζεί θαη ην Σακείν πλνρήο, ην νπνίν σο ηφηε δελ ζεσξείην Γηαξζξσηηθφ Σακείν, αιιά ε ζπκβνιή ηνπ 3 Βι. Παπαδαζθαιφπνπινο, Υξηζηνθάθεο ζζ Γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν νη πεξηθεξεηαθέο δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 350 εθ. επξψ πεξίπνπ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 36% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. Αλαθηήζεθε ζηηο ηνπ 13

14 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο θαη ζηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θησρφηεξσλ θαη ησλ πινπζηφηεξσλ ρσξψλ θαη πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ ήηαλ ζεκαληηθή. Σα Γηαξζξσηηθά Σακεία δελ ρξεκαηνδνηνχλ κεκνλσκέλα έξγα, αιιά ιεηηνπξγνχλ ζηε βάζε ησλ πνιπεηψλ πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ αξρψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην πιαίζην ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ ( , , , ). Γελ ζπληζηνχλ, επίζεο, εληαίν ηακείν ζην πιαίζην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, αιιά θαζέλα δηαηεξεί έλα εηδηθφ πεδίν παξεκβάζεσλ. Οη δχν ηειεπηαίεο δηεπξχλζεηο 5 αλέδεημαλ ηηο δηαθνξέο ζην επίπεδν επεκεξίαο ηφζν κεηαμχ ησλ παιαηψλ θαη λέσλ ρσξψλ κειψλ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Οη πιένλ επεκεξνχζεο πεξηθέξεηεο σο πξνο ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, πνπ ζπληζηά ηνλ ζπλεζέζηεξν δείθηε επεκεξίαο, είλαη φιεο αζηηθέο Λνλδίλν, Βξπμέιιεο θαη Ακβνχξγν. Η πινπζηφηεξε ρψξα, ην Λνπμεκβνχξγν, είλαη πάλσ απφ επηά θνξέο πινπζηφηεξε απφ ηε Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία- ηα θησρφηεξα θαη λεψηεξα κέιε ηεο ΔΔ 6. Η αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εδαθηθψλ δηαθνξψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν ελέηεηλε ηελ αλάγθε δξαζηεξηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο ζπλνρήο θαη ζεκαηνδφηεζε ηελ αιιαγή θηινζνθίαο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, ζρεδηαζκνχ θαη άζθεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. ην πιαίζην απηφ, γηα ηελ 4 ε ΠΠ ( ) ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά πξνέβε ζηελ αλαδηνξγάλσζε θαη αλαδηάξζξσζε ησλ ελσζηαθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη ζηελ εζηίαζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ζε ηξεηο ζηφρνπο: ζηε ζχγθιηζε (ζηφρνο 1), ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα (ζηφρνο 2) θαη ηελ επξσπατθή εδαθηθή ζπλεξγαζία (ζηφρνο 3). Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο, ηε ρψξα ή ηελ πεξηθέξεηα, νη πφξνη πξνέξρνληαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεγέο: ην ΔΣΠΑ, ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζε έξγα γεληθήο ππνδνκήο, θαηλνηνκία θαη επελδχζεηο, ην ΔΚΣ, ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη άιια πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο θαη δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 5 Σν 2004 κε ηηο ΥΚΑΔ, ηελ Κχπξν θαη ηε Μάιηα θαη ην 2007 κε ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία. 6 Αλαθηήζεθε ζηηο

15 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ ην Σακείν πλνρήο, ην νπνίν, αλαβαζκηζκέλν πιένλ ζε Γηαξζξσηηθφ Σακείν, ρξεκαηνδνηεί έξγα ππνδνκήο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ κεηαθνξψλ, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. ην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε» επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ απηφ ην ηακείν είλαη κφλν νη ρψξεο ησλ νπνίσλ ην ΑΔΠ είλαη θάησ ηνπ 90% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ, δειαδή ηα 12 λεψηεξα θξάηε-κέιε, ε Πνξηνγαιία θαη ε Διιάδα 7. ε εζληθφ επέπεδν, ε λέα πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο απνθξπζηαιιψλεηαη ζην ΔΠΑ, ην νπνίν δηαξζξψλεηαη ζε ελλέα (9) Σνκεαθά ΔΠ, πέληε (5) Πεξηθεξεηαθά ΔΠ θαη δψδεθα (12) Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 8. 7 φ.π. 8 ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα ΣΔΠ, ηα ΠΔΠ θαη ηα Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο γηα ηελ 4 ε ΠΠ. 15

16 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ Α ΜΕΡΟ Ι. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Iα. Η ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΕ Η πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζπληζηά κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο θνηλέο πνιηηηθέο, εληνχηνηο ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχγθιηζεο θαη ζπλνρήο παξακέλεη θξίζηκνο. «Δίλαη ε πνιηηηθή πνπ δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο ζηνλ πιεζπζκφ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο» (ΚαλαθΪθε, Κσζηνπνχινπ, ΜαθξπγηΪλλε, 2010:30). Παξ φια απηά, ην πνζνζηφ ηεο αληίιεςεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο θαη ηα νθέιε ηεο, ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, παξακέλεη εμαηξεηηθά ρακειφ. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ επξσβαξφκεηξνπ 9, ε νπνία δηεμήρζε ηνλ Ινχλην ηνπ 2010 κε δείγκα απφ πνιίηεο φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ειηθίαο 15 εηψλ θαη πάλσ πνπ δνπλ ζηηο 27 ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ 10, ην 88% ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ εθιακβάλεη ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή σο έλα εξγαιείν γηα ηε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηαθνξψλ ζηελ ΔΔ, αιιά κφιηο ην έλα ηξίην (34%) εμ απηψλ είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Απφ απηνχο, πάλσ απφ ην 36% πηζηεχεη φηη έρεη σθειεζεί ζε αηνκηθφ επίπεδν απφ απηά. Δληππσζηαθφ είλαη φηη ην 10% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πεξηνρή ηνπο, 37% εθ ησλ νπνίσλ πξνζδηφξηζε σο βαζηθή αηηία ηε δηάζεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ιάζνο παξεκβάζεηο, ελψ ην 21% ζεσξεί φηη ε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο ηεο πνιηηηθήο ηεο ζπλνρήο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε. Χο πξσηαξρηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηα πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ ππνδεηθλχεηαη ε ηειεφξαζε (53%), αθνινπζνχλ ν ηνπηθφο ή πεξηθεξεηαθφο Σχπνο (32%) θαη νη εθεκεξίδεο κεγάιεο θιίκαθαο (19%). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζε αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ 2008 ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ πνπ γλψξηδε γηα ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ, ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ην Αλαθηήζεθε ζηηο ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο εξσηήζεζαλ άηνκα. πλνιηθά, ειήθζεζαλ ζπλεληεχμεηο απφ ηηο έσο ηηο

17 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη επξσπαίνη πνιίηεο ζήκεξα δελ γλσξίδνπλ επαξθψο γηα ηε ζπκβνιή ηεο ΔΔ ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο. Γεδνκέλνπ, φκσο, ηνπ χςνπο ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο (347 δηο επξψ γηα ηελ 4 ε ΠΠ ) θαη ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ δελ επλνεί ηηο κεκνλσκέλεο αλαπηπμηαθέο θηλήζεηο ζην εζληθφ επίπεδν, αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε άκεζεο ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ (δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ, σθεινχκελσλ) γηα ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηηο ηξέρνπζεο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε επίπεδν πιηθψλ θαη άπισλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ε νξζή εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. Οη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο ππνζηεξίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ δηαιακβάλνληαο ηε κνξθή ζεζκηθήο ππνρξέσζεο, φπσο απηή εμεηδηθεχεηαη ζηα Δπηθνηλσληαθά ρέδηα πνπ θαηαξηίδνπλ νη αξκφδηνη θνξείο γηα ηα ΔΠ. Σν θνηλνηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηα ζέκαηα δεκνζηφηεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ απνηππψλεηαη ζηνπο εμήο Καλνληζκνχο 11 : Καλνληζκφο ηνπ πκβνπιίνπ 1083/ ηεο 11 εο Ινπιίνπ 2006 (άξζξν 69), Καλνληζκφο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΚ) 1828/2006 ηεο 8 εο Γεθεκβξίνπ 2006 (άξζξα 2-10), ν νπνίνο ζπληζηά ηνλ εθαξκνζηηθφ Καλνληζκφ ηνπ Καλνληζκνχ 1083/ θαη Καλνληζκφο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΚ) 846/ , ην άξζξν 1 ηνπ νπνίνπ ηξνπνπνηεί ηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/ Αλαθηήζεθε ζηηο Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ L 210, Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11 εο Ινπιίνπ 2006 «πεξί θαζνξηζκνύ ηωλ δηαηάμεωλ γηα ην Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999», Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ L 371, Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8 εο Γεθεκβξίνπ 2006 «γηα ηε ζέζπηζε θαλόλωλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνύ ηωλ δηαηάμεωλ γηα ην Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο9»,

18 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ Οη αξκφδηνη θνξείο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΔΔ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα απφ : ην λ. 2328/1995 (ΦΔΚ Α 159/ ) πεξί ηνπ «Ννκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο ηδηωηηθήο ηειεόξαζεο θαη ηεο ηνπηθήο ξαδηνθωλίαο, ξύζκηζεο ζεκάηωλ ηεο ξαδηνηειενπηηθήο αγνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην ΠΓ 261/97 (ΦΔΚ 186 Α ) «Γηα ηε δηαθάλεηα ζηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα από ηα έληππα θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξωζεο» θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. Ο άμνλαο 1 ηνπ ΔΠ ηεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο (Καλνληζκφο 1083/2006, άξζξ. 46, παξ. 1) 16 εμαζθαιίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία. Η κε ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηε δεκνζηφηεηα πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο Καλνληζκνχο επηζχξεη ηελ πνηλά ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ζηελ νπνία κε απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο ΔΔ επεβιήζε πξφζηηκν χςνπο 4,8 εθ. επξψ γηα κε πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ ΔΔ. Οη ειιεληθέο αξρέο φθεηιαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θαηάιιειε δεκνζηφηεηα ηνπνζεηψληαο πηλαθίδεο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζα ελεκέξσλαλ γηα ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαηά 85% απφ ην Σακείν πλνρήο θαη κεηαδίδνληαο απφ ηα ΜΜΔ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ ζθνπφ ηνπ έξγνπ θαη ηα απνξξένληα πιενλεθηήκαηα γηα ην θνηλφ. Οη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο δελ ηεξήζεθαλ, θαζψο (α) ηνπνζεηήζεθε κφλν κία πηλαθίδα θνληά ζε θνηλή είζνδν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη νξηζκέλσλ θηηξίσλ ηεο δηνίθεζεο ζε είζνδν ηελ νπνία κεηά ηα εγθαίληα ηνπ αεξνιηκέλα ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν νξηζκέλνη εξγαδφκελνη θαη (β) θακία αλακλεζηηθή πιάθα δελ ηνπνζεηήζεθε εληφο ηνπ αεξνιηκέλα κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ L 250, Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 846/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 1 εο επηεκβξίνπ 2009, γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ «πεξί θαζνξηζκνύ γεληθώλ δηαηάμεωλ γηα ην Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο», ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ πνπ ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα επηθνηλσλίαο ησλ ΔΠ 16 Αλαθηήζεθε ζηηο

19 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ ΙΙ. Δ ΠΠ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΟΦΟΙ, ΥΟΡΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ Οη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ αλαθέξνληαη ζηα παζεηηθά κέηξα επηθνηλσλίαο, ηα νπνία, ζε αληίζεζε κε ηα ελεξγεηηθά κέηξα, δελ απαηηνχλ ηελ ηδηαίηεξε ζπκκεηνρή ηνπ ζρεδηαζηή ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ δηνξγάλσζε εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ, θαζψο ππάξρνπλ σο κέζν γηα ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ. ην πιαίζην απηφ, νη Καλνληζκνί ηεο ΔΔ ζέηνπλ ηε γεληθφηεξε ζηνρνζεζία ησλ επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΔΠ, πξνζδηνξίδνπλ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο επηθνηλσλίαο θαη θαζνξίδνπλ ηνλ ειάρηζην θνηλφ παξαλνκαζηή (minimum) πξνυπνζέζεσλ, θξηηεξίσλ θαη πεξηερνκέλνπ πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα Δπηθνηλσληαθά ρέδηα γηα ηα ΔΠ ηνπ ΔΠΑ. ΙΙα. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΟΦΟΙ Οη ζηφρνη ηεο Γ ΠΠ ηαμηλνκνχληαη ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο. Οη γεληθνί ζηφρνη θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο ηεο ΔΔ, ελψ νη εηδηθνί πξνζδηνξίδνληαη ζην Δπηθνηλσληαθφ ρέδην ησλ ΔΤΓ (Βλ. Κεφ.Vα1). ε γεληθφ επίπεδν, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηελ πεξίνδν ζπλίζηαληαη ζηελ πξνβνιή ηνπ ξφινπ ηεο ΔΔ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο ζπλδξνκήο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ (άξζξν 69, ΔΚ 1083/2006). Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, ηα θξάηε-κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα εμήο 17 : κε ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ελφο Δπηθνηλσληαθνχ ρεδίνπ γηα θάζε ΔΠ, ην νπνίν ζα θαζνξίδεη ιεπηνκεξψο ηηο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο γηα φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, 17 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ L 371, Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8 εο Γεθεκβξίνπ 2006 «γηα ηε ζέζπηζε θαλόλωλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνύ ηωλ δηαηάμεωλ γηα ην Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο», , ζ

20 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ κε ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο πιήξνπο θαηαιφγνπ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ παξεκβάζεσλ ησλ Σακείσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν κέγηζηνο βαζκφο δηαθάλεηαο 18, κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ ξφινπ πνπ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη θάζε εκπιεθφκελνο θνξέαο, κε ηε δεκνζίεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, κε ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ δηθαηνχρσλ, ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξάμεσλ θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, είηε ειεθηξνληθά, είηε κε άιιν ηξφπν θαη κε ην δηνξηζκφ πξνζψπσλ επαθήο αξκφδησλ γηα ηα ελ ιφγσ κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη λα ππάξμεη θαιχηεξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηά ησλ ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο. Σα πξφζσπα απηά ζα πξέπεη, επίζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηα αληίζηνηρα επηθνηλσληαθά δίθηπα ηεο ΔΔ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, «Δπηθνηλωληαθόο Οδεγόο γηα ηελ Πιεξνθόξεζε θαη ηε Γεκνζηόηεηα ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) », ζ Γίθηπν Τπεπζχλσλ Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, Γίθηπν INFORM ηεο Μνλάδαο Δπηθνηλσλίαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη Γίθηπν Τπεπζχλσλ Γεκνζηφηεηαο ΔΚΣ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Ίζσλ Δπθαηξηψλ ηεο ΔΔ (ΙΝΙΟ). 20

21 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ ΙΙβ. ΥΟΡΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ηηο δξάζεηο ηεο πεξηφδνπ εκπιέθεηαη κεγάινο αξηζκφο θνξέσλ, αξρψλ θαη δηθαηνχρσλ, νη νπνίνη, εθηφο απφ ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ νθείινπλ λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη θνξεέο ηεο επηθνηλσλέαο 20 ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο ηεο ΔΔ πξνο ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο. πλνιηθά, νη εκπιεθφκελνη θνξεέο ζηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο είλαη νη εμήο: ΙΙβ1. Η ΕΑ του ΕΠΑ Βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο επηθνηλσληαθήο ππξακίδαο, ρσξίο λα ηειεί ζε ηεξαξρηθή ζρέζε κε ηηο ΔΤΓ ησλ ΔΠ. Δίλαη ππεξεζία ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΠΑ ηνπ λπλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Έρεη ξφιν θαζαξά ζπληνληζηηθφ πξνβαίλνληαο ζε ζπζηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο πξνο ηηο ΔΤΓ ζε πεξίπησζε αδξάλεηαο θαη κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Καλνληζκψλ γηα ηελ επηθνηλσλία. πλνπηηθά, νη αξκνδηφηεηεο 21 ηεο ΔΑ ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε δεκνζηφηεηα γηα ηελ πεξίνδν είλαη νη εμήο: δηακνξθψλεη θαη παξαθνινπζεί ην πιαίζην αξρψλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ην ΔΠΑ, δίλεη θαηεπζπληήξηεο ζηηο ΔΤΓ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Δπηθνηλσληαθψλ ρεδίσλ Γξάζεο ησλ ΔΠ. Γηα ην ζθνπφ απηφ εμέδσζε ηνλ «Δπηθνηλσληαθφ Οδεγφ γηα ηελ Πιεξνθφξεζε θαη ηε Γεκνζηφηεηα ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ ». Οη νδεγίεο δίδνληαη κε βάζε ηελ εζληθή 22 θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη απφ ηελ ήδε απνθηεζείζα εκπεηξία, παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ ρεδίνπ ησλ ΔΠ θαη εθδίδεη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο, 20 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, «Δπηθνηλωληαθόο Οδεγόο γηα ηελ Πιεξνθόξεζε θαη ηε Γεκνζηόηεηα ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) », ζ φ.π., ζ Νφκνο 2328/1995 (ΦΔΚ Α 159/ ) πεξί ηνπ «Ννκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο ηδηωηηθήο ηειεόξαζεο θαη ηεο ηνπηθήο ξαδηνθωλίαο, ξύζκηζεο ζεκάηωλ ηεο ξαδηνηειενπηηθήο αγνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ΠΓ 261/97 (ΦΔΚ 186 Α ) «Γηα ηε δηαθάλεηα ζηελ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα από ηα έληππα θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξωζεο». 21

22 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 23 ηνπ ΔΠΑ, κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ΔΠ θαη ζηνπο πνιίηεο γηα ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο, κεξηκλά γηα ηε δεκνζηνπνίεζε θαηαιφγνπ κε ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ θάζε ΔΠ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΟΠ, δεκνζηνπνηεί ηηο θαιέο πξαθηηθέο ησλ ΔΠ, έρεη θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηα δίθηπα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη ππεχζπλνη επηθνηλσλίαο γηα ηα ΔΠ ζε εζληθφ επίπεδν θαη ππνζηεξίδεη ηηο ΔΤΓ ησλ ΔΠ κε ηε δηάρπζε ηερλνγλσζίαο θαη πξνδηαγξαθψλ ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ. ΙΙβ2. Η ΕΤΕΚΣ Πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 24. Δίλαη επηθνξηηζκέλε κε ην ζπληνληζκφ ηεο δεκνζηφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΚΣ ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ ΠΠ Η ζηξαηεγηθή ηεο επηθνηλσλίαο πνπ αθνινπζεί ε ΔΤΔΚΣ βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θνηλνχ πνπ δηεμήρζε ην θζηλφπσξν ηνπ 2008, κε ζέκα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ΔΚΣ, θαη ζηα επξήκαηα ηεο παλεπξσπατθήο κειέηεο αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ δηεμήρζε απφ ηελ Δ.Δ. ην 2007, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη βέιηηζηνη ηξφπνη επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΚΣ ζην επξχ θνηλφ ηεο Δπξψπεο 25. O ξφινο ηεο ΔΤΔΚΣ γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε δεκνζηφηεηα ζπλνςίδεηαη σο εμήο 26 : ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΔ, ηελ ΔΑ θαη ηηο ΔΤΓ γηα ηα ΔΠ ηνπ ΔΚΣ ζρεηηθά κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΔΔ πνπ αθνξνχλ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, «Δπηθνηλωληαθόο Οδεγόο γηα ηελ Πιεξνθόξεζε θαη ηε Γεκνζηόηεηα ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) », ζ Αλαθηήζεθε ζηηο Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, «Δπηθνηλωληαθόο Οδεγόο γηα ηελ Πιεξνθόξεζε θαη ηε Γεκνζηόηεηα ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) », ζ

23 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ ζηελ επηθνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκνηνγέλεηα θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ, δηακνξθψλεη ην θνηλφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ εμεηδηθεχεηαη ην επηθνηλσληαθφ ζρέδην ησλ ΔΠ ηνπ ΔΚΣ, νξγαλψλεη εθδειψζεηο θαη δξάζεηο γηα ηε ζπλνιηθή πξνβνιή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΚΣ ζηελ Διιάδα, έρεη ηελ επζχλε ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΚΣ ζηελ Διιάδα 27, ζπκκεηέρεη ζηα επξσπατθά δίθηπα επηθνηλσλίαο, επεμεξγάδεηαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ ηα έξγα ησλ ΔΠ ηνπ ΔΚΣ ζπληζηνχλ θαιέο πξαθηηθέο θαη ζην πιαίζην ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηεο ξφινπ, έρεη θαηνρπξψζεη ηνλ πξψην, νπζηαζηηθά, ηξφπν ζήκαλζεο ηνπ ΔΚΣ ζηελ Διιάδα, πνπ ζπκπιεξψλεη ην ινγφηππν ηνπ ΔΠΑ 28. ΙΙβ3. ΟΙ ΕΤΔ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΔ Οη ΔΤΓ θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ ρεδίνπ θάζε ΔΠ. πλνπηηθά νη ππνρξεψζεηο 29 ηνπο είλαη νη εμήο: ππνρξεψζεηο πξνο ηελ ΔΑ, νη νπνίεο αθνξνχλ: 1. ζηελ απνζηνιή πξνζθιήζεσλ/πξνθεξχμεσλ πξνο αλάξηεζε ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΠΑ, 2. ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο επηθνηλσλίαο θαη 3. ζηε ζπκκεηνρή ζην δίθηπν ππεπζχλσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο. ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο: 1. κεξηκλνχλ γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ, ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θνηλνχ, Αλαθηήζεθε ζηηο Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, «Δπηθνηλωληαθόο Οδεγόο γηα ηελ Πιεξνθόξεζε θαη ηε Γεκνζηόηεηα ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) », ζ

24 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ 2. νη ΓΑ θαηεπζχλνπλ, ζπληνλίδνπλ θαη επνπηεχνπλ ηνπο ΔΦΓ νη νπνίνη έρνπλ ππνρξέσζε, κε ηε ζεηξά ηνπο, λα ελεκεξψλνπλ ηνπο δηθαηνχρνπο αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην είδνο ηεο πξάμεο πνπ αλέιαβαλ λα δηαρεηξηζηνχλ, 3. νη ΓΑ θαη νη ΔΦΓ έρνπλ ηελ επζχλε λα παξαθνινπζνχλ ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ ζρεηηθά κε ηε δεκνζηφηεηα θαη ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πξάμεηο πνπ εθηεινχλ, 4. παξέρνπλ πιεξνθφξεζε γηα ηηο πξάμεηο ησλ ΔΠ, 5. ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο θνξείο-πνιιαπιαζηαζηέο ελεκέξσζεο θαη 6. ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δηθαηνχρνπο πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο θαη κεηά. ππνρξεψζεηο πξνο ην επξχ θνηλφ: 1. νξγαλψλνπλ δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 7, παξ. 2, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο. ΙΙβ4. ΜΟΔ ΑΕ 30 Δίλαη αλψλπκε κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, ε νπνία ηδξχζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1996 κε ην λ. 2372/ , κεηά απφ απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Δπνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Η απνζηνιή ηεο ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ζηήξημεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη, πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ΔΑ θαη ηηο ΔΤΓ, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, θαη θπξίσο απηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ, θαιχπηνληαο αλάγθεο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζπζηήκαηα, κεζφδνπο, δηαδηθαζίεο θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Η ππνζηήξημε απηή αθνξά θαη ζηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο/δεκνζηφηεηαο. 30 Αλαθηήζεθε ζηηο Νφκνο 2372/1996 (ΦΔΚ Α 29/ ) πεξί ηεο «ύζηαζεο θνξέωλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 24

25 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ ΙΙβ5. ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Οη ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο ησλ έξγσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε απηψλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην θνηλνηηθφ θαη εζληθφ δίθαην σο πξνο ηε δεκνζηφηεηα ησλ πεξηιήςεσλ θαη ησλ θεηκέλσλ ησλ πξνθεξχμεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο, αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο, ην δίθαην ηεο ΔΔ 32 ζεζπίδεη ηελ ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ λα ελεκεξψλνπλ ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηε ζπλδξνκή πνπ παξέρεηαη απφ ηα Σακεία θαη θαζνξίδεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε απηή. Όπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην χκθσλν Απνδνρήο Όξσλ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν θάζε δηθαηνχρνπ ηνπ ΔΠΑ πξηλ ηελ έληαμε θάζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηεο θαη εθφζνλ αθνξά ζε πφξνπο ηνπ ΔΣΠΑ, νθείινπλ λα αλαξηνχλ ζην εξγνηάμην δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα, ε νπνία πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, ε πηλαθίδα αληηθαζίζηαηαη απφ κφληκε επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα ην αξγφηεξν κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Όηαλ νη πξάμεηο ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ΔΠ, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ θαη, θαηά πεξίπησζε, φηαλ νη πξάμεηο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ ή ην Σακείν πλνρήο, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο α) φηη ε πξάμε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ΔΠ θαη β) φηη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ, ην ΔΣΠΑ ή ην Σακείν πλνρήο. Η ελ ιφγσ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν, έληππν ή ειεθηξνληθφ κέζν ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ ή παξάγεηαη ζην πιαίζην απηφ. 32 Καλνληζκφο 1828/2006 (ΔΚ), άξζξ. 8 & 9. 25

26 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ ρεκαηηθά, ε δηάρπζε ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηα ΔΠ κπνξεί λα απνδνζεί σο εμήο: ΜΟΓ ΥΗΜΑ 1. 26

27 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ III. Ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ: ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ IIIα. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΦΕΔΙΟ Η πξνβνιή ησλ παξεκβάζεσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη κέζα απφ ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο, δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηε ζπκβνιή ηεο επηζηήκεο ηεο επηθνηλσλίαο. Η επηηπρεκέλε επηθνηλσλία ησλ ΔΠ πξνυπνζέηεη πξνζερηηθφ ζρεδηαζκφ βάζεη ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ εληφο ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία (Βέληαι, έγληηδεξ, Όιζνλ 1998). Όια απηά απνηππψλνληαη ζε έλα Δπηθνηλσληαθφ ρϋδην κε πνιχ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Σν Δπηθνηλσληαθφ ρέδην ιεηηνπξγεί ζαλ νδεγφο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη φια ηα ελδηαθεξφκελα αθξναηήξηα ιακβάλνπλ ηαπηφρξνλα ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπο γηα πιεξνθφξεζε. Δπίζεο, ππνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη θαζνξίδεη ηε ζπρλφηεηα δηάδνζήο ηεο (Tores, Preskill, Piontek, 1996). Σν ζρέδην κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαζψο πξνζηίζεληαη λέα αθξναηήξηα θαη αλαθχπηνπλ λέεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο επηθνηλσληαθέο κέζνδνη. Τπεχζπλνο γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ είλαη ν ζρεδηαζηάο ηεο επηθνηλσλέαο. χκθσλα κε ηε ζεσξία, νη ζρεδηαζηέο ηεο επηθνηλσλίαο εκθαλίδνληαη κε πνιιέο κνξθέο. Πηζαλφλ λα είλαη επαγγεικαηίεο κε αληηθείκελν ηελ ελεκέξσζε θαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ή άλζξσπνη νη νπνίνη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ηππψλνπλ θαη δηαλέκνπλ δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα. Μπνξεί, αθφκα, λα παίδνπλ ην ξφιν θνξέσλ αιιαγήο (change agents). «Οη ζρεδηαζηέο ηεο επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα» (Βέληαι, έγληηδεξ, Όιζνλ, 1998:50), αλάινγα κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Γεδνκέλσλ ησλ κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ ηνπ επηθνηλσληαθνχ πεξηβάιινληνο, είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ν ηδεφηππνο ηνπ ζρεδηαζηή επηθνηλσλίαο. «Απηφ πνπ παξακέλεη θνηλφο ηφπνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδηαζηή λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο κε ηνλ πιένλ νξζνινγηθφ ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί ησλ 27

28 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε» (Βέληαι, έγληηδεξ, Όιζνλ, 1998). Σν Δπηθνηλσληαθφ ρέδην γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο 33 : ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ζηνηρεέα κεζνδηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ακθφηεξα είλαη απαξαίηεηα γηα θάζε ελεκεξσηηθή-επηθνηλσληαθή εξγαζία. Αλάινγα, φκσο, κε ηελ πθηζηάκελε επηθνηλσληαθή ζηνρνζεζία ππεξηεξεί ε κία ή ε άιιε θαηεγνξία. Η εχξεζε λέσλ ιχζεσλ ζε επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα, ε δηακφξθσζε λέσλ κελπκάησλ, ε εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα, ελψ ε δηελέξγεηα ιεπηνκεξψλ αλαιχζεσλ σο πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν, νη ζπλερείο έξεπλεο θαη αμηνινγήζεηο απνηεινχλ κεζνδηθέο ελέξγεηεο. Η δεκηνπξγηθφηεηα ζπλήζσο ππεξέρεη θαηά ηελ έλαξμε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο, ελψ ε κεζνδηθφηεηα θαηά ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, λα πξνζδηνξίδεη ην θνηλφ-ζηφρνο (target-group): σο «θνηλφ» νξίδεηαη κηα νκάδα αηφκσλ ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ απφ θνηλνχ θάπνην πξφβιεκα ή ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην ζρέδην. Κάζε θαηεγνξία θνηλνχ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην εχξνο, ην βαζκφ επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθνηλσλείηαη θαη σο πξνο ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (status, επηθνηλσληαθνί θψδηθεο, επηθνηλσληαθέο απαηηήζεηο). Η επηηπρεκέλε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή πξνυπνζέηεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ, λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θνηλσληθά νπηηθά, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν ζρεδηαζηήο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηηο δπλαηφηεηεο επηινγήο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Απηή ε δπλαηφηεηα κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ επηινγή ηνπ ζρεδηαζηή ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, λα ππάξρεη ε γλψζε ηεο πεξέπησζεο (πεξηπησζηνινγηθή γλψζε/situational knowledge), ε νπνία νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα λα αμηνινγεί θαλείο ζσζηά ηη είλαη θαηάιιειν θαη νπζηαζηηθφ λα κεηαδψζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε-θαηάζηαζε αλάινγα κε ηνπο πξνο επίηεπμε ζηφρνπο, 33. Βίληαι, Μ. ίγληηδεξ & Σ. Όιζνλ (1998), Δθαξκνζκέλε Δπηθνηλωλία-Μηα εηζαγωγή ζηνλ επηθνηλωληαθό ζρεδηαζκό, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, εηξά Δπηθνηλσλία & Κνηλσλία, Αζήλα, ζζ

29 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ λα πξνζδηνξίδεηαη ν θαηάιιεινο ρξφλνο, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο επηθνηλσληαθήο δξαζηεξηφηεηαο, φζν θαη θαηά ηε δηεμαγσγή απηήο. Η ρξνληθή δηάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ επηθαηξφηεηα θαη θαζνξίδεη ην Μέζν κεηάδνζεο. Η δηαλνκή ελφο απινχ κελχκαηνο ζε έλα θαιά θηλεηνπνηεκέλν αθξναηήξην απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν απφ φηη ε κεηάδνζε ελφο πην ζχλζεηνπ κελχκαηνο ζε έλα ιηγφηεξν θηλεηνπνηεκέλν αθξναηήξην. Δπίζεο, ε πινπνίεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ θάζεσλ γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα, ν ρξνληζκφο ησλ κελπκϊησλ κπνξεί, επίζεο, λα είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία κηαο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο. Τπάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο: ε πξψηε πνπ εληάζζεηαη πιήξσο ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο θαη ε δεχηεξε πνπ ζπλδέεηαη κε εμσηεξηθά ζπκβάληα. Πεξηζηαηηθά πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνλ επηθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ. Η ελδν-δηαδηθαζηηθή νπηηθή πξνυπνζέηεη φηη ν ζρεδηαζηήο ηεο επηθνηλσλίαο ξπζκίδεη ην ρξνληζκφ κε βάζε ηνλ αληίθηππν ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ, λα πξνζδηνξίδεηαη ν ηχπνο απνηειεζκϊησλ (καθξνπξφζεζκα ά βξαρππξφζεζκα): ν νξζφο πξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ είλαη θαζνξηζηηθφο ηφζν γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζπάζεηαο φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν θαηακέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηθνηλσλίαο. Οη λφξκεο πνπ δηέπνπλ ηνλ επηθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ρξνληθφ εχξνο ηεο ζηνρνζεζίαο. Αληηζηνίρσο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ιακβάλνληαη ππφςε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, αλάινγα κε ην αλ ηα απνηειέζκαηα είλαη καθξνρξφληα ή βξαρπρξφληα, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ησλ αιιαγψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ: ε επηθνηλσλία απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία. ε θάζε ζηάδην ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο θάηη πξνζηίζεηαη κε ηε κνξθή γλψζεσλ, πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα επηβάιιεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα ζπλππνινγίδεηαη ε επίδξαζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ: ν πξνγξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεη ηε δηάδνζε ησλ κελπκάησλ, ψζηε απηά λα εθηεζνχλ επαξθψο ζηα κέιε ηνπ θνηλνχ. Γηαζηάζεηο φπσο ν ρξφλνο, ε ηνπνζέηεζε (placement), ε 29

30 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ ζπρλφηεηα (frequency), ε θάιπςε (reach) θαη νη ζηφρνη ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ ρεδίνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. Ο φξνο «θάιπςε» αλαθέξεηαη ζην πφζνη άλζξσπνη παξαιακβάλνπλ έλα κήλπκα, ελψ ε «ζπρλφηεηα» ζην πφζεο θνξέο κεηαδίδεηαη απηφ, λα πξνβιέπεηαη ε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ: πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή, αιιά ζπρλά αθαλή δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη, ζπλήζσο, παξαβιέπεηαη θαηά ηνλ επηθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ. Έρεη δηηηφ πεξηερφκελν, ηφζν κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ (ξεαιηζηηθνχ ή δηαδηθηπαθνχ) πνπ είλαη πξνζβάζηκν ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ηα δεηήκαηα πνπ επηθνηλσλνχληαη, φζν θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ δηνξγάλσζεο ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ζπλάληεζεο ησλ νκάδσλ-ζηφρνο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θνηλά γλψκε: ε γλψζε ηεο ηεξάξρεζεο ηεο δεκφζηαο ζεκαηνινγίαο κπνξεί λα βνεζήζεη ην ζρεδηαζηή ηεο επηθνηλσλίαο λα εκπινπηίζεη ηα κελχκαηα κε ην θαηάιιειν πεξηερφκελν, θαζψο ε επηθξαηνχζα ζεκαηνινγία είλαη ελδεηθηηθή ησλ ηάζεσλ ηεο θνηλήο γλψκεο, ζε βξαρπρξφλην θαη καθξνρξφλην επίπεδν. ΙΙΙβ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΣΤΑ Σν επηθνηλσληαθφ ζρέδην ζπληζηά ηνλ απαξαίηεην δίαπιν κέζα απφ ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε ελεκέξσζε ελφο απζηεξά πξνζδηνξηζκέλνπ θνηλνχ, αιιά εληάζζεηαη ζην ιεγφκελν γξακκηθφ κνληέιν επηθνηλσλίαο, θαζψο αλαπαξάγεη ην ζρήκα «πεγή-κήλπκα-δίαπινο-δέθηεο». Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην γξακκηθφ κνληέιν ηεο επηθνηλσλίαο έρεη ακθηζβεηεζεί, ιφγσ ηεο εγγελνχο αδπλακίαο ηνπ λα πεξηγξάςεη δπλακηθέο θαη πεξίπινθεο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο, φπσο ε αιιειφδξαζε θαη ε ακνηβαηφηεηα, βξίζθνληαη πέξα απφ ην εχξνο ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ. Σν ελδηαθέξνλ πιένλ ζηξέθεηαη πξνο ηα επηθνηλσληαθϊ δέθηπα (communication networks) 34, εληφο ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνληαη πνιιαπιέο κνξθέο επηθνηλσληαθψλ ξνψλ, κε απνηέιεζκα λα ζθπξειαηνχληαη ζπλεθηηθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ ηα απαξηίδνπλ. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αιιεινδηαζχλδεζε ησλ κειψλ ελφο δηθηχνπ, θαηέρεη ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε αληαιιαγή θαιψλ επηθνηλσληαθψλ 34 φ.π., ζζ

31 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ πξαθηηθψλ πνπ ιακβάλεη ρψξα εληφο ηνπ δηθηχνπ ζην πιαίζην ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσληαθήο δνκήο. Μέζα απφ ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη απφςεσλ, νη ζρεδηαζηέο ηεο επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δνκή ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ, λα ειέγμνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ψζηε λα επέιζεη ην επηζπκεηφ επηθνηλσληαθφ απνηέιεζκα. 31

32 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ ΙV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ IVα. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο φξνο «αμηνιφγεζε ηεο επηθνηλσλίαο» αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο πνπ ηέζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο επηθνηλσληαθήο δξαζηεξηφηεηαο. «Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη αμηνιφγεζεο: ε πνζνηηθή αμηνιφγεζε πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζε κεηξήζεηο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ε πνηνηηθή πνπ βαζίδεηαη ζε έξεπλεο θνηλήο γλψκεο, κε νκαδηθέο ή αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγηα θηι. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν κεζφδσλ είλαη απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ» 35. «Μέζσ ηεο αμηνιφγεζεο, επηηπγράλεηαη ε κεζνδηθή εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο επηθνηλσλίαο» (Wilcox, Ault, Agee, 2004:312). Δπίζεο, εμάγνληαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, πξνζδηνξίδνληαη νη παξάγνληεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο θαη δίδεηαη ε απαξαίηεηε αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ θαη βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ (Torres, Preskill, Piontek, 1996). Δπνκέλσο, ε αμηνιφγεζε έρεη έληνλε καζεζηαθή δηάζηαζε θαη κειινληηθή ηζρχ, δεδνκέλνπ φηη παξέρεη ζηνπο ηζχλνληεο ελφο Δπηθνηλσληαθνχ ρεδίνπ ηελ απαξαίηεηε γλψζε γηα ηνλ επηηπρεκέλν ζρεδηαζκφ ηεο επφκελεο ζηξαηεγηθήο ηνπο ή γηα ηε βειηίσζε ηεο ελ εμειίμεη ζηξαηεγηθήο. Η αμηνιφγεζε βξίζθεηαη ζε ζηελή ζπλάθεηα κε θάζε επηθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ. Η νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε επηβάιιεη πξηλ ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο δηαδηθαζέαο λα ηίζεληαη πνζνηηθνπνηήζηκνη θαη κεηξήζηκνη ζηφρνη απφ ην ίδην ην Δπηθνηλσληαθφ ρέδην. Η ηερληθή αμηνιφγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο επηθνηλσληαθήο δξαζηεξηφηεηαο «Οδεγίεο γηα ηελ θαηάξηηζε Δπηθνηλωληαθνύ ρεδίνπ ηωλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ », ζ. 31. Γηαζέζηκν ζην Αλαθηήζεθε ζηηο Αλ ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη ελεκεξσηηθφο ηφηε νη ηερληθέο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ βαζκφ επηηπρνχο κεηαβίβαζεο ηνπ κελχκαηνο ζην θνηλφ-ζηφρνο (Wilcox, Ault, Agee, 2004). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο επηθεληξψλεηαη ζηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θνηλνχ θαη δελ αμηνινγείηαη ε επίδξαζε ζηε ζηάζε, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δξάζε ηνπ δέθηε. 32

33 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ Δπηπιένλ, είλαη ρξήζηκν γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο λα θαηαζηεί ζαθέο απφ ηηο απαξρέο ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ αλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηακνξθψζνπλ πνιηηηθή, γηα λα ιεθζνχλ επηρεηξεζηαθέο απνθάζεηο ή/θαη γηα λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο ηνπ θνηλνχ θαηά ηελ κεηάδνζε ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ (Torres, Preskill, Piontek, 1996). Δπνκέλσο, ν θνξέαο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη απαξαίηεην λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, δεδνκέλνπ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν ηειεπηαίνο δελ είλαη μεθάζαξν ηη επηδηψθεη λα απνθνκίζεη απφ ηελ αμηνιφγεζε. Γνπιεχνληαο απφ θνηλνχ, ν αμηνινγεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαηά ηξφπν πνπ λα αμηνπνηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ νξζή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, φπσο ζαθήο γιψζζα, πίλαθεο δεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ζεηηθά θαη αξλεηηθά πνξίζκαηα, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο 37. Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απηή θαζαπηή, γηα λα είλαη πιήξεο θαη επηηπρεκέλε, απαηηεί σο ζεκείν εθθίλεζεο ηελ εθπφλεζε ελφο ζρεδένπ αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαδηθαζίαο 38. «Έλα άξηην ζρέδην αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο εμήο ζεκαηηθέο: ηνλ ηξφπν εθπφλεζεο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, 37 E. M. Freeman, L. L. Morris & C. T. Fitz-Gibbon (1987), «How to communicate evaluation findings», Center for the Study of Evaluation University of California L.A., Sage Publications Newbury Park London, New Delhi, ζζ Η αμηνιφγεζε κηαο επηθνηλσληαθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα εμππεξεηεί πνιινχο ζθνπνχο. Οη πην ζπλεζηζκέλνη είλαη νη εμήο: ε παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, ε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ γηα δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία, ε πξνβνιή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο πξνγξάκκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζην επξχηεξν θνηλφ, ε παξνρή ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ επηηπρίαο θαη απνηπρίαο, ψζηε λα δνζνχλ ζηνηρεία γηα λέεο θαηεπζχλζεηο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, ε πξφθιεζε κεγαιχηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην αμηνινγνχκελν πξφγξακκα κέζα απφ ηελ αχμεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ, ε πξνψζεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηηο δξάζεηο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε επθνιφηεξε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή κέζα απφ ηελ παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ απήρεζή ηεο (Tores, Preskill, Piontek 1996:68). 33

34 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο, ην αθξναηήξην ή ηα αθξναηήξηα ζην νπνίν ή ζηα νπνία απεπζχλεηαη, ηηο εξσηήζεηο-θιεηδηά ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε. ηηο πξνζεγγίζεηο αμηνιφγεζεο θαη ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηηο ηερληθέο αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ην νξγαλφγξακκα γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αμηνιφγεζεο, ηηο ελδερφκελεο δπζθνιίεο θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην θφζηνο αμηνιφγεζεο, ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο» (Tores, Preskill, Piontek, 1996:67) θαη ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο ζπλήζσο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ πξνγξάκκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ αληηδξάζεσλ μεθηλά απφ ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπγθεληξψλνληαη δεδνκέλα ηα νπνία, αλ δελ θαηαγξαθνχλ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδνληαη, δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθηεζνχλ κε ηελ ιήμε ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο. Οη ηειεθσληθέο θιήζεηο γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή πνπ επηθνηλσλείηαη, νη επηζθέςεηο ζε ζρεηηθέο ζειίδεο ζην δηαδίθηπν, ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο απνηεινχλ παξαδείγκαηα ηέηνησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα θαη ελδηάκεζα, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, δεδνκέλνπ φηη ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ επηθνηλσληαθνχ θαηλνκέλνπ επηβάιιεη ηε ζπζηεκαηηθή αλαπξνζαξκνγή ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο. 34

35 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ IVβ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ & ΣΗ ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ 39 Η νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε κηαο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ δηάθνξεο ηερληθέο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία επίπεδα έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο. ην πξψην κε ηηο ιηγφηεξεο απαηηήζεηο κεηξψληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα κελχκαηα κεηάδνζεο θαη ε θάιπςε ησλ ΜΜΔ. Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά ζηελ θαηακέηξεζε ηεο αληίιεςεο ηνπ θνηλνχ, ηελ θαηαλφεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ κελχκαηνο ζηε κλήκε ηνπ. Σν πην πξνρσξεκέλν επίπεδν είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο ζηε ζπκπεξηθνξά, ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ θνηλνχ. Αλάινγα κε ην επίπεδν δηακνξθψλνληαη θαη νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ. ην πιαίζην ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ δηαδεδνκέλεο ηερληθέο πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη νη εμήο: θαηακϋηξεζε ηεο παξαγσγάο ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε έρεη εθδνζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν γηα κηα πξνζδηνξηζκέλε επηθνηλσληαθή ελέξγεηα 40, ε δηαλνκά ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαρσξήζεσλ ζηα έληππα ΜΜΔ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ θπιιαδίσλ πνπ έρνπλ δηαλεκεζεί. Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο έθηαζεο πνπ είρε ε δηάδνζε ηνπ κελχκαηνο, αιιά δελ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ απήρεζε ηνπ κελχκαηνο ή γηα ηελ αιιαγή ζηάζεο ηνπ θνηλνχ, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ εθηεζεέ ζην κάλπκα είηε κέζα απφ ηα ΜΜΔ είηε κέζα απφ εθδειψζεηο. Γηα ηνλ Σχπν πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ πνπ πνπιήζεθαλ, ελψ γηα ηα ειεθηξνληθά ΜΜΔ απφ ηηο κεηξήζεηο αθξνακαηηθφηεηαο. Γηα ην δηαδίθηπν ππνινγίδεηαη ε επηζθεςηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Η απήρεζε ησλ ΜΜΔ είλαη κηα ηερληθή πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ε δηείζδπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κελχκαηνο. Απηά ηα ζηνηρεία δίλνπλ κηα πξφρεηξε εθηίκεζε ηεο απήρεζεο ηνπ κελχκαηνο ζην θνηλφ, αιιά 39 L. D. Wilcox, P. H. Ault & W. K. Agee (2004), «Αμηνιφγεζε», ζην Ν. αξξήο (επηκ.), Γεκόζηεο ρέζεηο-ηξαηεγηθέο θαη Σερληθέο, Δθδφζεηο Έιιελ, Αζήλα, ζζ Π.ρ. εηδεζενγξαθηθά δειηία, δειηία ηχπνπ, θαηαρσξήζεηο ζηα έληππα ΜΜΔ, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα. 35

36 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ δελ απνθαιχπηνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απνδέρηεθαλ ην κήλπκα ή αληέδξαζαλ ζε απηφ. ηελ πεξίπησζε ησλ ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ελδεηθηηθφο ηεο έθηαζεο ηεο δηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο θαη, ζπλαθφινπζα, ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο κηαο εθδήισζεο απφ πνζνηηθή άπνςε. Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε πνηνηηθή δηάζηαζε κηαο ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο, πηνζεηείηαη ε ηερληθή ζπκπιήξσζεο ελφο θπιιαδίνπ αμηνιφγεζεο κεηά ηε ιήμε ηεο εθδήισζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. IVγ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΟΗΗ & ΣΗ ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 41 Δλ πξνθεηκέλσ, αμηνινγείηαη αλ ην θνηλφ έρεη ιάβεη ην κήλπκα, εάλ έδσζε πξνζνρή, αλ ην θαηαλφεζε, αλ ζπκθσλεί κε απηφ (βαζκφο απνδνρήο) θαη αλ ην έρεη ζπγθξαηήζεη. Πξφθεηηαη γηα ην δεχηεξν θαη ηξίην επίπεδν αμηνιφγεζεο κηαο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο. Αμηφπηζηεο απαληήζεηο γηα ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο εμήο ηερληθέο: ζπλεληεχμεηο θαη Ϋξεπλεο θνηλνχ, κειέηε benchmarking (ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε) ή, αιιηψο, baseline measurement (ζεκείν εθθίλεζεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο), κέζσ ηεο νπνίαο κεηξάηαη ε ζηάζε θαη ε αληίιεςε ηνπ θνηλνχ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο. Πξνζδηνξίδεηαη, επνκέλσο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην κήλπκα είλαη δπλαηφλ λα κεηαβάιιεη εκπεδσκέλεο απφςεηο θαη ζηάζεηο. 41 φ.π., ζζ

37 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ IVδ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ο επηθνηλσληαθφο ζρεδηαζκφο ζπληζηά κηα ηειενινγηθή δηαδηθαζία. Η αμηνιφγεζε νινθιεξψλεη θαη βειηηψλεη ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή θαη απνηειεί ην θαηαιεθηηθφ θνκκάηη ηεο, θαζψο θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηθνηλσληαθψλ επηινγψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ, εληνπίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνχο θαη ηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο. Η δηακφξθσζε κηαο ζαθνχο αληίιεςεο γηα ηα παξαπάλσ επηηάζζεη ηελ δηελέξγεηα ηεο αμηνιφγεζεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη βαζηθνί άμνλεο ηεο αμηνιφγεζεο ζπκπίπηνπλ κε εθείλνπο ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ, ε δηαδηθαζία δηέπεηαη θαη απφ κία δηθή ηεο εζσηεξηθή ινγηθή. Έρεη ηηο δηθέο ηεο ρξνληθέο λφξκεο θαη παξέρεη ζηνλ αμηνινγεηή πιεζψξα κεζνδνινγηθψλ ηερληθψλ. Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαία ε θαηάξηηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη αλεμάξηεηνπ ζρεδίνπ αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε παηδεπηηθή δηάζηαζή ηεο πξνο φθεινο ηνπ ζπλνιηθνχ επηθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ. 37

38 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ V. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ Δ ΠΠ Vα1. Ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ Vα. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη επηθνηλσληαθνί ζηφρνη θάζε ΔΠ, απαξαίηεηνο είλαη ν επηθνηλσληαθφο ζρεδηαζκφο (ζρεδηαζκφο ηεο επηθνηλσλέαο-communication planning), ν νπνίνο ζπληζηά ππνρξέσζε θάζε ΔΤΓ. Τινπνηείηαη κέζα απφ ηελ απνηχπσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο πνπ πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη θάζε ΔΤΓ γηα ην ΔΠ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ ζην Δπηθνηλσληαθφ ρέδην θαη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006. Γηα ηελ ηξέρνπζα ΠΠ, θάζε θξάηνο-κέινο είρε ηε δπλαηφηεηα είηε λα θαηαξηίζεη έλα Δπηθνηλσληαθφ ρέδην γηα φιε ηε ρψξα, είηε θάζε ΔΤΓ λα ζπληάμεη ην δηθφ ηεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη ΔΤΓ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ επζχλε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο επηθνηλσλίαο, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ πιήξε απηελέξγεηα ζηελ επηινγή ησλ δξάζεσλ, ησλ αμφλσλ, ηνπ θνξέα, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη ηνπ θνηλνχ-ζηφρνο πνπ αθνξνχλ νη ελέξγεηεο ηεο επηθνηλσλίαο 42. ην πιαίζην απηφ, νη ΔΤΓ ησλ ΔΠ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ ζπλέηαμαλ ηα Δπηθνηλσληαθά ρέδηα, ελψ νη ΔΤΓ πνπ αληινχλ πφξνπο απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην Σακείν πλνρήο πινπνηνχλ ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή κε ad hoc δξάζεηο δεκνζηφηεηαο. Η ζχληαμε ησλ Δπηθνηλσληαθψλ ρεδίσλ βαζίζηεθε ζηνλ «Δπηθνηλσληαθφ Οδεγφ γηα ην ΔΠΑ» πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ ΔΑ, ζην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θείκελν ησλ ΔΠ θαη ζηελ έξεπλα θνηλήο γλψκεο πνπ δηεμήγαγε ην ΔΚΣ ηνλ Οθηψβξην ηνπ Απψηεξν ζηφρν ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο ζπληζηά ε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πφξσλ ηεο ΔΔ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηξεηο άμνλεο: ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ ΔΚΣ, ησλ ΔΠ πνπ ρξεκαηνδνηεί θαη ησλ επηκέξνπο παξεκβάζεσλ, 42 πλέληεπμε απφ ηελ ππεχζπλε δεκνζηφηεηαο ζηελ ΔΤΔΚΣ ζηηο Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ & άιισλ Πφξσλ, Δπξσπατθή Έλσζε-Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (2009), Έξεπλα Αλαγλωξηζηκόηεηαο Δπξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ Σακείνπ 2008, Αζήλα. 38

39 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελεκεξσκέλσλ πνιηηψλ σο πξνο ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (added value) ηεο ζπκβνιήο ηεο ΔΔ ζηελ αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ. Vα2. ΔΙΚΣΤΑ Σν άξζξν 10 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/2006 αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ κειψλ ησλ ΔΤΓ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα δίθηπα επηθνηλσλίαο ηεο ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη λα βειηηψλνπλ ηηο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο ζε εζληθφ επίπεδν, αληαιιάζζνληαο θαιέο πξαθηηθέο. Γηα ηελ 4 ε ΠΠ ηα βαζηθφηεξα δίθηπα επηθνηλσλίαο είλαη ε Πιαηθφξκα γηα ηελ Πιεξνθφξεζε θαη ηελ Δπηθνηλσλία (INFORM) θαη ην Γίθηπν Τπεπζχλσλ Γεκνζηφηεηαο (ΙΝΙΟ). Μέζα απφ ηελ Πιαηθφξκα γηα ηελ Πιεξνθφξεζε θαη ηελ Δπηθνηλσλία (the Informatiom amd Communication Platform-Inform Network) δηεπθνιχλεηαη ε επαθή ησλ ππεχζπλσλ επηθνηλσλίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο θαη, θπξίσο, φζσλ αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζε εζληθφ επίπεδν 44. Σα κέιε ηνπ Γηθηχνπ Τπεπζχλσλ Γεκνζηφηεηαο (ΙΝΙΟ) είλαη αλψηεξα θξαηηθά ζηειέρε ησλ 27 θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ. Η ζπκκεηνρή ηνπο ζην δίθηπν επλνεί ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνβνιή ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) ζηελ θάζε ρψξα ηεο ΔΔ. Η Διιάδα εθπξνζσπείηαη ζην ΙΝΙΟ απφ ηελ ΔΤΔΚΣ, σο αξκφδηα ππεξεζία γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΚΣ ζηε ρψξα. πκπιεξσκαηηθά, ιεηηνπξγνχλ ad hoc δίθηπα γηα ηα επηκέξνπο ΔΠ, φπσο είλαη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε. 44 Αλαθηήζεθε ζηηο

40 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ Vβ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ο Καλνληζκφο 1828/2006 πξνβιέπεη φηη θάζε ΔΤΓ δίλεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνηρεία αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ην πψο αμηνινγεί ηα ΔΠ ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. Βαζηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο απνηειεί ε έξεπλα θνηλήο γλψκεο. Όπσο αλαιχεηαη παξαθάησ (βλ. κεφ.vi1β2.), ζηα Δπηθνηλσληαθά ρέδηα ησλ ΔΦΓ ππάξρεη ελφηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ ησλ ΔΠ. 40

41 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ Β ΜΕΡΟ ΕΙΑΓΩΓΗ Σν Β ΜΫξνο ηεο εξγαζίαο εμεηάδεη ηελ πινπνίεζε ησλ Δπηθνηλσληαθψλ ρεδίσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ΔΠ απφ ηελ έλαξμε ηεο 4 εο ΠΠ σο ζήκεξα ( ). Η ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη κε ειεχζεξε ζπλέληεπμε, ζπλδπαζηηθά, απφ ηνπο ππεχζπλνπο δεκνζηφηεηαο ησλ παξαθάησ θνξέσλ: ηεο ΔΑ, ηεο ΜΟΓ, ηεο ΔΤΔΚΣ, ηνπ ΔΠ «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε » (ΔΚΣ), ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (ΔΚΣ) θαη ηεο ΔΤΓΔΓ (ΔΣΠΑ) Γηαλεκήζεθαλ δχν (2) εηδψλ εξσηεκαηνιφγηα. Σν πξψην, θνηλφ γηα φινπο ηνπο θνξείο, αθνξνχζε ζηα ζέκαηα ζηειέρσζεο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΥ). Απαληήζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ (4/6), αλ θαη κε δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πιεξφηεηα ησλ απαληήζεσλ. Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε βάζεη ησλ ππφ εμέηαζε Δπηθνηλσληαθψλ ρεδίσλ θαη ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ Οδεγνχ ηνπ ΔΠΑ. Γηαλεκήζεθε μερσξηζηφ αληίγξαθν ζε θάζε θνξέα, θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ επηζπλάπηεηαη ζε αληίζηνηρν παξάξηεκα. Απνηειείηαη απφ δχν κέξε: έλαλ θνηλφ θνξκφ εξσηήζεσλ, ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη ζηα ελεξγεηηθά κέηξα επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί σο ζήκεξα, ζηελ εμέιημε ησλ θάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε (πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ησλ κέρξη ζήκεξα πινπνηεζέλησλ δξάζεσλ θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο εξσηήζεηο γηα ηηο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο θάζε ΔΠ. 41

42 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ Ι.ΕΑ 45 Η πξνβνιή ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ ΔΠ απνηειεί επζχλε ηεο ΔΤΑΑΠ. Η ππεξεζία απνηειείηαη απφ ζηειέρε παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, κε κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο θαη πξνυπεξεζία ζε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο. Η θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ δελ είλαη ζαθήο, θαζψο ππάξρεη ελαιιαγή θαζεθφλησλ (rotation) θαηά ηε δηάξθεηα απνπζίαο ελφο ππαιιήινπ. Χο πξνο ην επηθνηλσληαθφ θνκκάηη, ε ζηνρνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ ΔΠΑ ζπλνιηθά θαη γηα θάζε ΔΠ μερσξηζηά ζπλνςίδεηαη ζην ηξίπηπρν νξαηφηεηα ησλ δξάζεσλ (visibility), δηαθϊλεηα (transparency) θαη πξνβνιά ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΔΔ (ΔU contribution). Η επηηπρεκέλε επηθνηλσλία έρεη θαζαξά πνιηηνθεληξηθφ ραξαθηήξα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε χπαξμε εχιεπησλ θαη θαηαλνεηψλ κελπκάησλ, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Θα πξέπεη, επίζεο, λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ ελεκέξσζε θαη ην έξγν πνπ πινπνηείηαη λα πξνβάιιεηαη κε ηξφπν θαηαλνεηφ θαη δηαδξαζηηθφ. Χο πξνο ηηο ηερλεηέο πηπρέο, νη ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο νθείινπλ λα πξνβάιινπλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσληαθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ΔΠΑ 46. Η ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα αηρκήο γηα ηελ ΔΤΑΑΠ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ΠΠ. Η ζηνρνζεζία ηνπ θνξέα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ θαη, αληηζηνίρσο, δηαθνξνπνηνχληαη νη δίαπινη πνπ επηιέγνληαη. ηελ αξρή ηεο ΠΠ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηειενπηηθή δηαθήκηζε (spot) γηα λα δηαρπζεί ζην επξχ θνηλφ ε πιεξνθνξία γηα ηελ χπαξμε ηνπ ΔΠΑ. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γεγνλφηα κεγάιεο εκβέιεηαο, φπσο ε ΓΔΘ, γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ ΔΠ. Πιένλ, ε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ σθεινχκελσλ πνιηηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ λέσλ γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο ΔΤΑΑΠ κέζα από «δπλαηέο» επηθνηλωληαθέο δξάζεηο δηεπθνιύλζεθε ε πξόζβαζε ηωλ πνιηηώλ ζηελ ελεκέξωζε ζε όξνπο πξαθηηθνύο θαη νπζηαζηηθνύο θαη αληηκεηωπίζηεθαλ νη επηθξίζεηο γηα επηιεθηηθή δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαηά ηελ Γ ΠΠ. Αλαιπηηθφηεξα: 45 πλέληεπμε ζηηο Σε ζεκαία ηεο ΔΔ, ηα ζήκαηα ηνπ ΔΠΑ θαη ηνπ Σακείνπ πνπ ρξεκαηνδνηεί θαη έλα ζρεηηθφ κήλπκα. 42

43 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ δεκηνπξγήζεθε ε δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία ζπγθεληξψζεθαλ φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηα ΔΠ 47 ζε γιψζζα εχιεπηε θαη θαηαλνεηή, απαιιαγκέλε απφ ηερλνθξαηηθή νξνινγία. Σα ζηνηρεία επηζθεςηκφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα (βλ. σελ. 105) 48. Αμηνινγνχληαη σο ηθαλνπνηεηηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο επηθνηλσλίαο ηεο ΔΤΑΠ, θαζψο ζπκθψλνπλ κε ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνζδηνξίδνληαη νη επηζπκεηνί ζηφρνη θαη δελ δηαηίζεληαη ζπγθξίζηκα ζηνηρεία απφ ηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο ΠΠ, έλαο εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο δχζθνια κπνξεί λα εμάγεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηπρφλ αχμεζε ή κείσζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο, ηε ζπζρέηηζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο κε ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ή ηε κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ πνπ επηζθέπηνληαη νη ρξήζηεο, ζην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλνχ θαη ζηελ πνηνηηθφηεξε εμππεξέηεζή ηνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε απαληψληαη θαηά κέζν φξν δέθα (10) εξσηήκαηα ηελ εκέξα ζρεηηθά κε ην ΔΠΑ θαη ηα ΔΠ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο (ηειεθσληθφ θέληξν/call Centre). Χζηφζν, ε έκθαζε δίδεηαη ζηε γξαπηή, δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία, δεδνκέλνπ φηη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο λα παξέρνπλ πιεξέζηεξεο απαληήζεηο, πηνζέηεζε ηεο πξσηνβνπιίαο StartUp Greece 49, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο θαη πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social networks) Facebook θαη Twitter. ε αληίζεζε κε ην δηαδίθηπν, ε ρξήζε ησλ παξαδνζηαθψλ ΜΜΔ είλαη πεξηνξηζκέλε, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο, θαη γίλεηαη, θπξίσο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2328/1995 θαη ηνπ ΠΓ 261/1997 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ. Η αλαθνίλσζε ησλ δξάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε επξχ θάζκα απνδεθηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηαθήκηζε ζηνλ Σχπν θαη ην ξαδηφθσλν θαη επηιέγεηαη ε ηειεφξαζε γηα ηελ πξνβνιή νινθιεξσκέλσλ έξγσλ. Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αμηνιφγεζε, ε νπνία, φκσο, είλαη θαηά θχξην ιφγν πνζνηηθή θαη αθνξά ζηα απνηειέζκαηα θαη ηηο εθξνέο ησλ δξάζεσλ 47 Πεξηερφκελν, απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ. 48 Βι. ζ. 95, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII. 49 Αλαθηήζεθε ζηηο

44 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ επηθνηλσλίαο. Σέινο, ιακβάλνληαη ππφςε νη κεηξήζεηο ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ΔΠ. ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII δίδνληαη ζηνηρεία γηα ηηο δξάζεηο ηεο ΔΑ θαη πνζνηηθά ζηνηρεία. 44

45 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ ΙΙ.ΜΟΔ 50 Σν Σκάκα ππνζηάξημεο ΠξνγξακκΪησλ θαη Δπηθνηλσλέαο ηεο ΜΟΓ αζρνιείηαη κε ηα δεηήκαηα επηθνηλσλίαο ησλ ΔΠ. Αξηζκεί ηέζζεξα (4) ζηειέρε. Αλ θαη πξνβιεπφηαλ απφ ηνλ αξρηθφ νξγαληζκφ ηεο ΜΟΓ ην 1987, ην ηκήκα ζηειερψζεθε ζηαδηαθά κέρξη ην Ο πξψηνο ππάιιεινο πξνήιζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ήηαλ κεξηθήο απαζρφιεζεο. Σν 2004 κε εζσηεξηθή κεηαθίλεζε πξνζηέζεθαλ άιια δχν (2) ζηειέρε, ην έλα κε εκπεηξία ζην κάξθεηηλγθ. Σν 2008 πξνζηέζεθε ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηέιερνο κε κεηαπηπρηαθφ απφ ην ηκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Γελ ππάξρεη ζαθήο θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, θαζψο αλά πάζα ζηηγκή φινη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψζνπλ νηηδήπνηε πξνθχςεη θαη αθνξά ζηελ επηθνηλσλία. Οη εξγαδφκελνη ζην ελ ιφγσ ηκήκα παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα 51 ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία θαη ζπκκεηέρνπλ δχν (2) θνξέο ην ρξφλν ζε δξάζεηο ηνπ Γηθηχνπ εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Πξφθεηηαη γηα δίθηπν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ. Ο ξφινο ηεο ΜΟΓ ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ΔΠ είλαη ππνζηεξηθηηθφο πξνο ηελ ΔΑ θαη ηηο ΔΤΓ/ΔΦΓ θαη δηθαηνχρσλ. Με πξσηνβνπιία ηεο ΜΟΓ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ΠΠ δεκηνπξγήζεθε ε ηζηνζειίδα ε νπνία απνηέιεζε ην πξψην «ειεθηξνληθφ ζεκείν» ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ΓΑ ζε κηα πην εχιεπηε θαη θαηαλνεηή γιψζζα, πξνθεηκέλνπ λα κελ απνζαξξχλνληαη νη ελδηαθεξφκελνη απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ηερληθή γιψζζα ησλ Καλνληζκψλ θαη ησλ Οδεγηψλ. Με ηελ ίδηα ινγηθή ε ΜΟΓ ζρεδίαζε ηελ ηζηνζειίδα Η αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο είλαη, θπξίσο, πνζνηηθή θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ δηεμάγνληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Απφ ηηο δηαζέζηκεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ, ε έξεπλα γλψκεο ζεσξείηαη φηη παξέρεη ηα πιένλ αμηφπηζηα δεδνκέλα, θαζφηη αθνξά ζε κεγάιν δείγκα. Γελ παξαγλσξίδεηαη ν δηνξζσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ε ζεκαζία ηεο ζηνλ εθ λένπ ζρεδηαζκφ ησλ επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ. ε αληίζηνηρε έξεπλα γηα ην θαηά ηελ Γ ΠΠ δφζεθε επξχ πεδίν γηα παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο 50 Σειεθσληθή ζπλέληεπμε ζηηο Π.ρ., παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηε ρξεζηηθφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ. 45

46 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηελ εθαξκνγή Απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ, πξνέθπςαλ ζηνηρεία πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο. πγθεθξηκέλα, ην 43% ησλ ρξεζηψλ ππέβαιε αηηήζεηο γηα θάπνην πξφγξακκα πνπ βξήθε ζηελ ηζηνζειίδα θαη ην 75% απηψλ εγθξίζεθε 52. Σν πνζνζηφ απηφ θαηαδεηθλχεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ ελδηαθεξφκελσλ αληηιήθζεθε φηη πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα αηηεζεί ζε θάπνην πξφγξακκα, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεη. 52 Βι. ζ. 95, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII. 46

47 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ ΙΙ.ΕΤΕΚΣ 53 Η ΔΤΔΚΣ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ησλ ΔΠ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ. Καη αλαινγία, ε αληίιεςή ηεο γηα ηελ επηηπρεκέλε επηθνηλσλία επηθεληξψλεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ Σακείνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ απηφ. Καηά ηελ άπνςε ησλ ζηειερψλ, ζε επίπεδν ρψξαο επηηπρεκέλε είλαη ε επηθνηλσλία, ε νπνία παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε, ψζηε λα γλσξίδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε πνχ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ γηα λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο. Η επηηπρία ηεο επηθνηλσλίαο, ππνζηεξίδνπλ ηα ζηειέρε ηεο ΔΤΔΚΣ, εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη. πάληα δηελεξγείηαη νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία γηαηί πάληα παξεκβάιινληαη απξφβιεπηα γεγνλφηα. ε έλα πνιχ γεληθφ πιαίζην, ν ηξφπνο πνπ δνκείηαη ε επηθνηλσλία ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη απφ ηα γεγνλφηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ επηθαηξφηεηα εθείλε ηελ επνρή. Όπσο ηνλίδνπλ, ν επκεηάβιεηνο ραξαθηήξαο ηνπ επηθνηλσληαθνχ θαηλνκέλνπ θαζηζηά ηε δηάθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ ζε θάζεηο, ζρεκαηηθή. Η ηξηκεξήο θαηαλνκή ησλ επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζεηο πηνζεηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε επηηαγή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ρξνληθά θαη νηθνλνκηθά θαηαλεκεκέλα Δπηθνηλσληαθά ρέδηα. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηε ζπδήηεζε γηα ηνπο λένπο Καλνληζκνχο δεηάεη κφλν ηε ηξαηεγηθή θαη ην Δπηθνηλσληαθφ ρέδην γηα θάζε έηνο θαη φρη γηα ην ζχλνιν ηεο ΠΠ. Δπίζεο, ην βάξνο δίδεηαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε. Σα ζηειέρε ηεο ΔΤΔΚΣ ππνγξάκκηζαλ φηη εηδηθά γηα ηελ 4 ε ΠΠ, ε αλάζεζε ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο ζε πκβνχινπο Δπηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο, είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζχληαμε γεληθφινγσλ πιάλσλ επηθνηλσλίαο θαη ηελ πινπνίεζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ δξάζεσλ. Παξ φια απηά, ν ξφινο ηνπ πκβνχινπ Δπηθνηλσλέαο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο αθελφο γηαηί ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη αλά δξάζε θαη αλά θάζε θαη αθεηέξνπ 53 πλέληεπμε ζηηο

48 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ επεηδή επεξεάδεηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο, επνκέλσο απαηηεί επηζηακέλε θαη εμεηδηθεπκέλε ελαζρφιεζε. ηηο εθζηξαηείεο επηθνηλσλίαο ηεο ΔΤΔΚΣ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδπαζηηθά κέηξα above θαη below the line, θαηά ηελ νξνινγία ηεο επηζηήκεο ηεο επηθνηλσλίαο. Σα πξψηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ΜΜΔ θαη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο (π.ρ. κέζα απφ ηελ δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία), ελψ ηα δεχηεξα πεξηιακβάλνπλ ζηνρεπκέλεο, άκεζεο ελέξγεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, φπσο είλαη ηα εηδηθά θνηλά, νη ηειηθνί δηθαηνχρνη, νη απνδέθηεο θαη νη δηακνξθσηέο θνηλήο γλψκεο 54. Αθνξνχλ ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, αξζξνγξαθία, απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θιπ. Χο πξνο ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ΜΜΔ (11-12). Λακβάλνληαο ππφςε ην πςειφ θφζηνο ηεο πξνβνιήο κέζα απφ ηα παξαδνζηαθά ΜΜΔ 55 αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media), πξνθεηκέλνπ νη δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ λα πξνβιεζνχλ ζε κεγάιν εχξνο θνηλνχ θαη, θπξίσο, ζηνπο λένπο. 54 Δπηθνηλωληαθή ηξαηεγηθή θαη ρέδην Γξάζεωλ Δπηθνηλωλίαο, Πιεξνθόξεζεο θαη Γεκνζηόηεηαο γηα ην ΠΔΠ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο , παξνπζίαζε ppt. 55 Π.ρ. ην θφζηνο κηαο νινζέιηδεο θαηαρψξηζεο ζηελ εθεκεξίδα «Σν Βήκα» αλέξρεηαη ζηα επξψ. 48

49 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ ΙΙΙ.ΕΠ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ» 56 ΙΙΙα. ΕΙΑΓΩΓΗ Οη δξάζεηο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΠΑΝΑΓ απνηεινχλ επζχλε ηεο Μνλάδαο Γ «Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο» ηνπ ΔΠ. Έλα ζηέιερνο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, κε Μεηαπηπρηαθφ απφ ην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη πξνυπεξεζία ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο έρεη νξηζζεί ππεχζπλν γηα ηελ επηθνηλσλία. Δθηφο απφ ηα θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ, ζπλδξάκεη ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη ζε άιιεο εξγαζίεο. Η επαθή κε ηηο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ζπλερήο, θαζψο ππάξρεη ζπκκεηνρή ζε αλάινγεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, θαηά κέζν φξν κηα (1) θνξά αλά ηξεηο (3) κήλεο. Σν ΔΠ ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο θηλεηήξηαο δχλακεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζα απφ άυιεο δξάζεηο. Οη δηθαηνχρνη ηνπ ΔΠΑΝΑΓ είλαη ζπγθεθξηκέλνη επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο ν ΟΑΔΓ, νη δηθαηνχρνη ζηνλ ρψξν ηεο ΣΑ θαη νη ΜΚΟ. Η πξνζέγγηζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο απφ ηελ ΔΤΓ, κέζσ εκεξίδσλ, ζπλεληεχμεσλ Σχπνπ θαη πξνζθιήζεσλ. Οη δηθαηνχρνη είλαη ελήκεξνη γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠ, θαζφηη πξνεγείηαη δηαβνχιεπζε. Δπνκέλσο, δελ νξγαλψλεηαη μερσξηζηή ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία γηα απηνχο. ην πιαίζην απηφ, ν επηθνηλσληαθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ΔΠ επηθεληξψλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ θνηλνχ πνπ απνηεινχλ ηνπο άκεζα σθεινχκελνχο ηνπ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη: άλεξγνη, εξγαδφκελνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠ γηα λα βειηηψζνπλ ηηο πξννπηηθέο ηνπο θαη εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (ΑΜΔΑ, κεηαλάζηεο, άηνκα ζε επαλέληαμε, Ρνκά, παιηλλνζηνχληεο θηι.) Δπνκέλσο, ην ζπγθεθξηκέλν ΔΠ απαηηεί ηδηαίηεξνπο επηθνηλσληαθνχο ρεηξηζκνχο, δεδνκέλνπ φηη εζηηάδεηαη ζε εηεξφθιεηεο νκάδεο θνηλνχ, απνηεινχκελεο απφ ηνλ 56 πλέληεπμε ζηηο Σν Δξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI. 49

50 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ κέζν πνιίηε, ν νπνίνο έρεη πεξηνξηζκέλε ή αλχπαξθηε εμνηθείσζε κε ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 57. ΙΙΙβ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ : ΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Η επίζεκε έλαξμε ηεο επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο ηνπ ΔΠ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009, δχν ρξφληα κεηά ην μεθίλεκα ηεο 4 εο ΠΠ. Η θαζπζηέξεζε απηή απνδίδεηαη αθελφο ζηελ αλακνλή ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πκβνχινπ Δπηθνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ ζηηο δεκνζηνλνκηθέο πεξηθνπέο ζε εζληθφ επίπεδν πνπ απνξξένπλ απφ ην λ. 3845/ θαη επέβαιαλ ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο γηα θάπνηεο δξάζεηο ηνπ ΔΠ. ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε πιεζψξα ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηε ζπγγξαθή ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ σο ηε ζηηγκή ηεο πινπνίεζήο ηνπ. ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα ελεξγεηηθά κέηξα επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΠΑΝΑΓ, θαζψο θαη νη εθξνέο ησλ ελεξγεηψλ, φπσο θαηαγξάθεθαλ ζηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ησλ εηψλ 2009 θαη Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θαηεγνξία ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, γηα ηηο νπνίεο νη δξάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη δηαθξηηέο, δεδνκέλνπ φηη ην θεληξηθφ κήλπκα ζα πξέπεη λα είλαη ε ηζφηηκε έληαμε θαη ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠ. 58 Ν. 3845/2010 (ΦΔΚ 38/η.Α/ ) πεξί ησλ «Μέηξωλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνύ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο από ηα θξάηε-κέιε ηεο Εώλεο ηνπ επξώ θαη από ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν (ΦΔΚ 65/η.Α/ )» (Μλεκφλην). 50

51 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ ΙΙΙγ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η πξψηε αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ην ΔΠΑΝΑΓ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Χο ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο ρξεζηκνπνηείηαη ε έξεπλα θνηλήο γλψκεο. Η επηινγή ηεο ελ ιφγσ ηερληθήο ελαξκνλίδεηαη κε ηε δέζκεπζε πνπ ππάξρεη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα δεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΚΣ, αιιά θαη κε ηε ζπιινγηζηηθή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζπληζηά ηνλ θχξην θνξέα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΠ. ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V παξνπζηάδνληαη ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηηθψλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΠ ΑΝΑΓ ΙΙΙδ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΑΝΑΔ 59 : Η επηθνηλσληαθά παξνπζέα ηνπ ΔΠΑΝΑΓ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επαξθήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην εχξνο ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα σο ηψξα. Παξά ηελ θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο, νξγαλψζεθε ζηε ζπλέρεηα πιήζνο εθδειψζεσλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε δηαχινπο φια ηα ΜΜΔ (παξαδνζηαθά θαη ειεθηξνληθά) θαη κεγάιεο δηνξγαλψζεηο φπσο ε ζπκκεηνρή ζηε ΓΔΘ. Τπήξμε αλαηξνθνδφηεζε θαη δηαλνκή ζρεηηθνχ πιηθνχ θαη αμηνπνηήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ γηα ηε δεκηνπξγία δνκψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ΔΠ. Αθφκα θαη θαηά ην δηάζηεκα πνπ εθθξεκνχζε ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πκβνχινπ Δπηθνηλσλίαο αλαιακβάλνληαλ πξνσζεηηθέο ηνπ ΔΠ δξάζεηο. ε φιν ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο ηεξήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαένπ, αλαθνξηθά κε ηε ζήκαλζε, ην ρξσκαηηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ δηαθξηηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ηνπ ΔΠ θαη ηνπ ΔΚΣ. Χο πξνο ην θνηλφ-ζηφρνο, ε επηθνηλσλία επηθεληξψλεηαη ζηνπο άκεζα σθεινχκελνπο απφ ην πξφγξακκα. ε ζεκαληηθφ βαζκφ πξνζδηνξίδνληαη εθ ησλ 59 Πξνέθπςαλ απφ ηε ζπλέληεπμε κε ηελ ππεχζπλν δεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΠ ηελ , απφ ηε ζπκπιήξωζε ζρεηηθνχ εξωηεκαηνινγίνπ, απφ ηελ αλάιπζε ησλ Δθζέζεωλ Αμηνιόγεζεο Γεκνζηόηεηαο ηνπ ΔΠ γηα ηα έηε 2009 & 2010, ζπλδπαζηηθά κε ηνλ Οδεγό Γεκνζηόηεηαο ηνπ ΔΠ ΑΝΑΓ θαη ηνλ Οδεγό Γεκνζηόηεηαο ηνπ ΔΠΑ. 51

52 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ πξνηέξσλ θάπνηα βαζηθά θνηλά-ζηφρνο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα εμεηδηθεχνληαη βάζεη ησλ απαηηήζεσλ θάζε δξάζεο. Σν rationale ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΠ απερεί απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην επηθνηλσληαθφ ζρϋδην σο ζηξαηεγηθή θαη εθαξκνγή. Γελ είλαη, φκσο, επδηάθξηηε ε κεηάβαζε απφ ηε κηα θάζε ζηελ άιιε γηα πνιινχο ιφγνπο. ε πξψην επίπεδν, ε δηεηήο πζηέξεζε ζηελ έλαξμε ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο είρε σο άκεζε ζπλέπεηα ηε ζπγρψλεπζε ηεο πξψηεο θάζεο (launching) κε ηε δεχηεξε, θαηά ηελ άπνςε ηεο ππεχζπλεο επηθνηλσλίαο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο δελ επεξεάζηεθε αξλεηηθά, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ έλαξμε ρξεζηκνπνηήζεθε κηα «δπλαηή» δξάζε απφ επηθνηλσληαθή ζθνπηά (βλ. σελ. 103). Αλ θαη αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ πξνζδίδεη ζηελ νξγαλσηηθή δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο ν δηαρσξηζκφο ησλ ηξηψλ θάζεσλ, ε ηήξεζή ηνπο θαηά δηαθξηηφ ηξφπν απνδεηθλχεηαη δπζρεξήο. Σε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, βξίζθεηαη ζε εμέιημε κηα εθηελήο ρξνληθά δεχηεξε θάζε, ε νπνία πξνζιακβάλεη θαη ζηνηρεία ηεο πξψηεο, θαηά ηελ νπνία γλσζηνπνηνχληαη επηκέξνπο ελέξγεηεο ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλά-ζηφρνο. Απφ ηα κέζα ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη κέρξη ην 2013 ζρεδηάδεηαη ε ζχληαμε απνινγηζκνχ ησλ επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ, είηε δηαθξηηά είηε ζσξεπηηθά γηα φιν ην ΔΠ, θαη ε πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο απηφο είλαη ελδεηθηηθφο, θαζψο φια ζα εμαξηεζνχλ απφ ην ξπζκφ εμέιημεο ηνπ ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο. Η ΔΤΓ ηνπ ΔΠΑΝΑΓ ππήξμε ηδηαίηεξα ζπλεπήο ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εθζϋζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Δπηθνηλσληαθφ Οδεγφ ηνπ ΔΠΑ θαη εληάζζνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ ΔΤΓ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα πνπ εθηίζεληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, ε έκθαζε σο ηψξα δίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζηηο κεηξήζεηο ησλ πνζνζηψλ επηζθεςηκφηεηαο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ, ζπκκεηνρήο ζηηο εθδειψζεηο, ηειεθσληθψλ θιήζεσλ θηι. Η κϋηξεζε ησλ ζηφρσλ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ. Γηεμάγεηαη, φκσο, κφλν κεηά (ex post) ηελ πινπνίεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ. Η έιιεηςε ρξφλνπ, δεδνκέλεο ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηφηεηαο, νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ΔΠ θαη ν ad hoc ραξαθηήξαο ησλ δξάζεσλ, 52

53 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ πξνβάιινληαη σο νη αηηίεο πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηεο ηηο κεηξήζεηο ησλ ηάζεσλ ηνπ θνηλνχ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ (εθ ησλ πξνηέξσλ/ex ante). Πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ φηη ηα κφλα ζηνηρεία πνπ δηαηίζεληαη αθνξνχλ ζηελ πνζνηηθά αμηνιφγεζε. Η αλάγθε πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ζα επηρεηξεζεί λα θαιπθζεί απφ ζρεηηθή έξεπλα ηεο ΔΤΔΚΣ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Ο φπνηνο αλαζρεδηαζκφο ζηηο επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ηνπ ΔΠ έιαβε ρψξα σο ηψξα, βαζίζηεθε ζε πξνεγνχκελε έξεπλα ηεο ΔΤΔΚΣ, ε νπνία αθνξνχζε ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ΔΚΣ απφ ηνπο πνιίηεο. Δπηπιένλ, ε δηεμαγσγή πνηνηηθήο έξεπλαο γηα θάζε δξάζε ρσξηζηά δπζρεξαίλεηαη απφ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ην πεξηνξηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη απφ ηελ αδπλακία αλάθηεζεο δεδνκέλσλ ηα νπνία ιφγσ ηνπ πηεηηθνχ ραξαθηήξα ηνπο (αξηζκφο απνδεθηψλ θπιιαδίσλ, κέηξεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ) ρξεηάδνληαη επηηφπηα θαηαγξαθή. Κάηη ηέηνην απαηηεί ζπλερείο δηαζηξσκαησκέλεο έξεπλεο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, δηαδηθαζία εμαηξεηηθά δαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα. Η αληίιεςε ηεο ΓΑ γηα ηελ επηηπρεκϋλε επηθνηλσλέα παξακέλεη ακεηάβιεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ, θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, παξά ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία θαη ζπλνςίδεηαη ζην εμήο: «φηαλ ην θνηλφ καζαίλεη θαη σθειείηαη». Έρνληαο σο γλψκνλα απηή ηελ παξαδνρή, νξγαλψλνληαη επηθνηλσληαθέο εθζηξαηείεο γηα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζηηο νπνίεο δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή ή γηα δξάζεηο θαηά ηελ εμέιημή ησλ νπνίσλ έρεη κεηαβιεζεί ν αξρηθφο ηνπο ραξαθηήξαο. Η επηθνηλσλία, επνκέλσο, αλαγθαζηηθά αληηκεησπίδεηαη θαηά πεξίπησζε, κε απνηέιεζκα ε ζηνρνζεζία αλαθνξηθά κε ηελ πξνβνιή ηνπ ΔΚΣ θαη ηεο ΔΔ λα ηίζεηαη ζε δεχηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θεσξείηαη δε φηη ν πνιπδηάζηαηνο ξφινο πνπ θαιείηαη λα επηηειέζεη ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ηνπ ΔΠ (πξνβνιή ΔΠΑ, ΔΚΣ, ΔΠ, δξάζεο), δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνπο απνδέθηεο, θαζψο ε πιεζψξα ησλ κεηαδηδφκελσλ κελπκάησλ δηαζπά ηελ αληίιεςή ηνπο θαη ζπξξηθλψλεη ην εχξνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζπγθξαηνχλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην παξαπάλσ, πξνηείλεηαη απφ ηνπο ηζχλνληεο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΠ, αξρηθά λα επηθνηλσλείηαη ε δξάζε θαη φηαλ ε ηειεπηαία είλαη ζε εμέιημε θαη ε πιεξνθφξεζε πνπ ηελ αθνξά ζπληζηά ήδε θεθηεκέλε γλψζε, νη ζπκκεηέρνληεο λα εθηίζεληαη ζε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη, γεληθά, γηα ην ΔΠΑ. Η δηεμαγσγή ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΠ εκθαλίδεη πςειφ βαζκφ επαηζζεζίαο ζηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Ο λ. 3845/2010 θαη νη 53

54 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ κεηαγελέζηεξνη απηνχ ήδε έρνπλ επεξεάζεη αξλεηηθά ην πξφγξακκα δεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΠ κε δηηηφ ηξφπν: αθελφο ππήξμε ζεκαληηθή απψιεηα ρξφλνπ σο πξνο ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθεηέξνπ ε δπζρεξήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα δεκηνπξγεί ην ελδερφκελν αλαζρεδηαζκνχ ηεο επηθνηλσλίαο ζηε ινγηθή ηεο κείσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο πξνβνιήο ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ. Δπηπιένλ, ε γεληθφηεξε επηθνηλσληαθή ζηνρνζεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, ζπλνιηθά, επεξεάδνπλ ηελ έληαζε θαη ην ρξνληθφ ζεκείν πινπνίεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθήο δξάζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην πξφγξακκα επηθνηλσλίαο γηα ηνπο αλέξγνπο, θχξηνο ιφγνο γηα ηελ επηινγή ηνπ νπνίνπ απνηέιεζε ε ζπλάθεηά ηνπ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Μλεκνλίνπ. πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ε δεκνζηφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑΝΑΓ θαιείηαη λα πινπνηήζεη θαη λα πξνβάιιεη γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ζε ππεξεζληθφ θαη εζληθφ επίπεδν, θαζψο, επίζεο, θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπ ζηνρνζεζία πνπ απνξξέεη απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ ΔΠ. 54

55 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ IV.ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ»- ΕΠΔΜ 60 IVα. ΕΙΑΓΩΓΗ χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ηεο ΔΤΓ ηνπ ΔΠΓΜ 61, ε αξκνδηφηεηα ηεο δεκνζηφηεηαο, αλήθεη ζηε Μνλάδα Γ «Οξγάλσζεο θαη Τπνζηήξημεο», ε νπνία ζηειερψλεηαη απφ νρηψ (8) άηνκα. Μεηαμχ άιισλ, ζηε Μνλάδα αλήθνπλ νη εμήο αξκνδηφηεηεο: νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία γξαθείνπ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξνρή άκεζεο ελεκέξσζεο θαη θαηεπζχλζεσλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ζέκαηα ηνπ ΔΠ 62, νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΠ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΑ. Πέξα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ άπηνληαη ηεο δεκνζηφηεηαο, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο Γ αλήθεη θαη ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Δθαξκνγήο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε ππεχζπλε δεκνζηφηεηαο έρεη νξηζηεί ππεχζπλε έξγνπ γηα ηέζζεξηο (4) πξάμεηο 63. Με ηα ζέκαηα δεκνζηφηεηαο αζρνιείηαη ε ππεχζπλε δεκνζηφηεηαο (ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Γ ) θαη ε Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο. Η ππεχζπλε δεκνζηφηεηαο είλαη παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, απφθνηηνο ΔΓΓ κε κεηαπηπρηαθφ ζηηο Γεκφζηεο ρέζεηο θαη ε Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Γ είλαη παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κε κεηαπηπρηαθφ θαη κε πξνυπεξεζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε δεηήκαηα επηθνηλσλίαο. Τπάξρεη ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα αλ ε ζεκαηνινγία ηνπο θξηζεί ελδηαθέξνπζα. 60 πλέληεπμε ζηηο Δπηζπλάπηεηαη ην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI. 61 Τ.Α. κε αξηζκφ ΟΙΚ 202 (155/Β/ ) κε ζέκα «πγθξόηεζε εληαίνπ Γηνηθεηηθνύ Σνκέα Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε », άξζξ Ιδίσο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηνπο εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ην ΔΠ, ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο γηα ηηο επηκέξνπο πξνθεξχμεηο πξάμεσλ, ηηο απαηηήζεηο ηήξεζεο ρσξηζηνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ή επαξθνχο ινγηζηηθήο θσδηθνπνίεζεο, ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη λα απνζηέιινληαη ζηε ΓΑ. 63 πκπεξηιακβάλεηαη θαη ν χκβνπινο Δπηθνηλσλίαο. 55

56 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ ΙVβ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ : ΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Σν ΔΠ «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» είλαη έλα πνιπζηνρηθφ ΔΠ 64, κε πεδίν παξέκβαζεο ην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Χο δηθαηνχρνη θαη σθεινχκελνη, πέξα απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, κπνξεί λα είλαη ηδξχκαηα, ΜΚΟ θαη άιιεο δνκέο, νη δξάζεηο ησλ νπνίσλ ζπλάδνπλ κε ηε ζηνρνζεζία θαη ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο εμεηδηθεπκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη αθνξά ζε άπιεο δξάζεηο, δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξεο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο. Σελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΔΠ έρεη αλαιάβεη ε Μνλάδα Γ ηεο ΔΤΔΠ. Η ελ ιφγσ Μνλάδα παξέκεηλε ππνζηειερσκέλε θαη ρσξίο πξντζηάκελν γηα κεγάιν κέξνο ηεο 4 εο ΠΠ. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009 δεκνζηεχηεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠ πξνθήξπμε 65 γηα ην χκβνπιν Δπηθνηλσλίαο, κε βαζηθή απνζηνιή ηελ ππνζηήξημε ηεο ΔΤΓ ηνπ ΔΠ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηηο δχν πξψηεο θάζεηο δεκνζηφηεηαο, θαηά ηα πξφηππα ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ ρεδίνπ. ηα θαζήθνληα ηνπ πκβνχινπ Δπηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεηαη έλα επξχ θάζκα δξάζεσλ πνπ αθνξά ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: o πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ απνδεθηψλ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο κε εμεηδίθεπζε ησλ νκάδσλ-ζηφρνπ, o θαζνξηζκφο ηνπ είδνπο ηεο επηθνηλσλίαο (έληππε, ειεθηξνληθή), ηα ΜΜΔ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο (γεληθφ, εηδηθφ, ζπλνπηηθφ, αλαιπηηθφ), ν θαζνξηζκφο δεηθηψλ αμηνιφγεζεο, ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη ε πνζνηηθνπνίεζή ηνπο. 64 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο έξγα πνπ αλήθνπλ ζην ΔΠΓΜ: Καιιηθξάηεο, Αλακόξθωζε ηνπ Κξάηνπο: Πξνο έλα επηηειηθό Κξάηνο, Ψεθηαθή ύγθιηζε θηι. 65 Αλαθηήζεθε ζηηο

57 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010 αλαθιήζεθε 66 ε απφθαζε αλάζεζεο ηεο χκβαζεο γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 67 θαη αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζα ζην ηξέρνλ έηνο. Σα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ππεξεζίαο θαη ε θαζπζηέξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πκβνχινπ επηθνηλσλίαο είραλ επζχ αληίθηππν ζην πεξηερφκελν θαη ηελ έληαζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα σο ηψξα. ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII παξαηίζεληαη νη δξάζεηο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΠΓΜ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ γηα ην έηνο 2010, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 4 ε Δπ. Πα Αλαθηήζεθε ζηηο Πξνεηνηκαζία λένπ ηεχρνπο πξνθήξπμεο κε αλαπξνζαξκνγή θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη κεησκέλν χςνο ηηκήκαηνο. 68, Δηήζηα Έθζεζε 2010 «Πιεξνθόξεζε θαη Γεκνζηόηεηα», Αλαθηήζεθε ζηηο

58 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ IVγ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΔΜ 69 : Σν ΔΠ «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε » πεξηιακβάλεη κηα πιεηάδα ξεμηθέιεπζσλ δξάζεσλ κε εηεξφθιεην ραξαθηήξα, θνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ νπνίσλ είλαη ν εθζπγρξνληζκφο φινπ ηνπ θάζκαηνο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Σν θνηλφζηφρνο γηα θάζε επηθνηλσληαθή ελέξγεηα είλαη νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη, νη δηθαηνχρνη, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ην επξχ θνηλφ. Ο ηδηαίηεξνο θαη πνιππνίθηινο ραξαθηήξαο ησλ παξεκβάζεσλ θαζηζηά δχζθνιε γηα ην επξχ θνηλφ ηε δηαζχλδεζε κε ην ΔΠ θαη, ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, κε ην ΔΚΣ. Δλδεηθηηθφ ησλ παξαπάλσ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηελ ηειεπηαία έξεπλα θνηλήο γλψκεο ηεο ΔΤΔΚΣ κφιηο ην 26,4% ησλ εξσηεζέλησλ γλψξηδε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 70. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα επηηάζζνπλ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο επηθνηλσληαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Παξ φια απηά, νη ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα γηα ην ΔΠΓΜ έρνπλ ραξαθηήξα ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο πνπ νξγαλψλνληαη απφ άιινπο θνξείο 71 παξά ηε κνξθή ηδίαο πξσηνβνπιίαο. Μέρξη λα αληηκεησπηζηνχλ νη δπζρεξείο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ πξαγκαηψλεηαη ε επηθνηλσλία ηνπ ΔΠ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη πξνζσπηθέο επαθέο γηα θηλεηνπνίεζε θαη ππνζηήξημε σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ππνρξεψζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ. Μέρξη ζηηγκήο δελ εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην Δπηθνηλσληαθφ ρϋδην, θαζψο εληάζζεηαη ζην πεδίν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πκβνχινπ Δπηθνηλσλίαο. Διιείςεη ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ηερλνγλσζίαο ζηα ζέκαηα δεκνζηφηεηαο, δελ πθίζηαηαη νινθιεξσκέλν πιάλν κε ζπγθεθξηκέλνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο. Καηά ζπλέπεηα, νη ελέξγεηεο ηεο κέηξεζεο, ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο δελ είλαη εθηθηέο. 69 Πξνέθπςαλ απφ: ζπλέληεπμε κε ηνπο ππεχζπλνπο δεκνζηφηεηαο ηεο ΔΤΓ ζηηο , απφ ηε ζπκπιήξσζε ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαη απφ ηε κειέηε ησλ εμήο θεηκέλσλ: L. Riordan, Cohesion Policy 2010 Annual Implementation Report assessment of Information&Publicity Measures, INIO Meeting, ,ΔΤΔΚΣ-Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ & Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (2011), Δλεκεξωηηθό εκείωκα γηα ηελ 28 ε πλάληεζε ηνπ Άηππνπ Γηθηύνπ Τπεπζύλωλ Γεκνζηόηεηαο ηνπ ΔΚΣ-Γάλδε, 8 Μαξηίνπ 2011, Αζήλα θαη European Commission, Employment, Social Affairs & Inclusion DG, DRAFT MINUTES 29 TH meeting of the Informal Network of ESF Information Officers (INIO)Ljubljana (SI), 15June, Brussels, , BK D (2011). 70 Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ & άιισλ Πφξσλ, Δπξσπατθή Έλσζε-Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (2009), Έξεπλα Αλαγλωξηζηκόηεηαο Δπξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ Σακείνπ 2008, Αζήλα, ζει Π.ρ. νη δξάζεηο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ΔΑ. 58

59 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ Οη εθξνϋο ησλ κέρξη ηψξα ελεξγεηψλ επηθνηλσλίαο δελ επηδέρνληαη κέηξεζεο. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ εθδειψζεσλ θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο (βλ. σελ ), ελψ δεδνκέλα, φπσο ε έθηαζε ηεο δηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ πιηθνχ πνπ δηαλεκήζεθε θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο εθδειψζεηο, δελ είλαη δπλαηφλ πιένλ λα αλαθηεζνχλ. Πξαγκαηνπνηείηαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ θαη ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΤΑΑΠ απνινγηζηηθά γηα ην 2010 θαη πξνγξακκαηηζηηθά γηα ην Γεέθηεο εθξνψλ, απνηειεζκϊησλ θαη επηπηψζεσλ γηα θάζε νκάδα ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε λέα πξνθήξπμε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πκβνχινπ Eπηθνηλσλίαο ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη θαη θφξκα παξαθνινχζεζεο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή, ζεσξείηαη φηη ε ηξηκεξήο δηάθξηζε ζηηο θάζεηο επηθνηλσλίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα ηεξεζεί. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ζηειέρε ηεο ΔΤΓ πξνηείλνπλ δηαθνξνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε κηα εληαία θάζε. Σα ίδηα ζηειέρε ππνγξακκίδνπλ φηη ππήξμε ζαθήο αληίιεςε θαηϊ ην ζρεδηαζκφ γηα ην πεξηερφκελν ηεο επηηπρεκϋλεο επηθνηλσλέαο. Απνθξπζηαιιψλεηαη ζηελ αχμεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ θαη, ζπλαθφινπζα, ζηελ αχμεζε ηεο αληίιεςήο ηνπο γηα ην ΔΠ. Η επηηπρεκέλε επηθνηλσλία κεηϊ ηελ απνθηεζεέζα εκπεηξέα πεξηιακβάλεη ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ελεξγεηψλ, κεηξήζεηο ζηφρσλ θαη πνζνηηθά αμηνιφγεζε. Θεσξνχλ φηη ε πνζνηηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη κεηά. Σνλίδνπλ δε φηη ε πνηνηηθά αμηνιφγεζε, ηαπηίδεηαη κε ηελ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΚΣ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ΔΤΔΚΣ θαη φηη δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ην ζρεδηαζκφ απηφλνκεο δηαδηθαζίαο. Πέξα απφ ηελ αιιαγή ηεο αληίιεςεο πεξί ηεο επηηπρεκέλεο επηθνηλσλίαο κεηϊ ηελ απνθηεζεέζα εκπεηξέα, ν νξηζκφο θαη ε πνζνηηθνπνέεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηθνηλσλίαο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε κέηξεζε κέζσ δεηθηψλ εθξνψλ, απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ χκβνπιν Γεκνζηφηεηαο, θαζψο θαη θαηαγξαθή ησλ δξάζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ. Φνξέαο αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θαη ε ΔπΠα. Η αληαιιαγή απφςεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ΔΤΓ ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ-κειψλ θξίλεηαη απφ ηα ζηειέρε ηεο ΔΤΓ ηδηαίηεξα επσθειήο, 59

60 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ γηα απηφ θαη πξνθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε θαη ζε ζεκηλάξηα πνπ πξαγκαηεχνληαη ηε δεκνζηφηεηα. Η απνπζία ζπληνληζκέλσλ επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ θαζηζηά αλέθηθηε ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Δπηθνηλσληαθφ Οδεγφ ηνπ ΔΠΑ. ε ηαθηηθή βάζε ζπληάζζνληαη νη εθζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εηήζηεο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΔπΠα, ελψ ε πξψηε έθζεζε δεκνζηφηεηαο γηα φιε ηελ ΠΠ θαηαξηίζηεθε ην έηνο Σν 2009 δηεμήρζε ελδηάκεζε Ϋξεπλα θνηλάο γλψκεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ΔΠ, ε νπνία δελ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειά, θαζψο κφλν έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3% κε 4% απεδείρζε φηη γλψξηδε ην πξφγξακκα. Αλακέλεηαη ε δηεμαγσγή κηαο αθφκα έξεπλαο ην επφκελν έηνο, ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πκβνχινπ Δπηθνηλσλίαο. Χο ιχζεηο γηα ηελ κεγαιχηεξε δηάδνζε ηνπ ΔΠ, ηα ζηειέρε ηεο ΔΤΓ πξνηείλνπλ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηθνηλσληαθνχ πκβνχινπ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ηελ απνθφξηηζε ησλ ζηειερψλ ηεο ΔΤΓ πνπ αζρνινχληαη κε ηε δεκνζηφηεηα απφ ηνλ εξγαζηαθφ θφξην δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα. Πξνηείλεηαη, επίζεο, λα εληζρπζεί ν ξφινο ησλ δηθαηνχρσλ ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία. Σέινο, ζην πιαίζην ηεο δηάδξαζεο κε ηελ ΔΤΓ, νη δηθαηνχρνη ζα κπνξνχζαλ λα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθνχο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο γηα πην νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 60

61 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ V.ΕΤΔΕΔ 72 Vα. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ε κηα άιιε ινγηθή θηλείηαη ε ΔΤΓΔΓ, ΔΦΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ πεξηέιζεη έξγα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ. πγθεθξηκέλα, ε Μνλάδα Α1 αζρνιείηαη κε ηηο ππνδνκέο ηνπ Σνπξηζκνχ θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ε Μνλάδα Α2 αζρνιείηαη κε θξαηηθέο εληζρχζεηο θαη κε ππνδνκέο ππνζηεξηθηηθέο γηα ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ην ζχζηεκα πγείαο θαη, ελ γέλεη, ηελ θνηλσληθή επεκεξία (soft infrastructure) 73. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ΔΤΓΔΓ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΔΦΓ ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ, ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Ο πιηθφο ραξαθηήξαο ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ επηβάιιεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε σο πξνο ηα δεηήκαηα ηεο επηθνηλσλίαο. Σεξείηαη απαξέγθιηηα ην minimum ησλ ππνρξεψζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ ζεζπίδνπλ νη Καλνληζκνί γηα ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα ηελ πξνβνιή ησλ έξγσλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο, αιιά νη ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο πιεξνθνξίαο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΣ. Οη δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία «θξαηηθέο εληζρχζεηο» εμαξηψληαη απφ ηε δεκνζηφηεηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ ππνδνκψλ. Οη δξάζεηο επηθνηλσλίαο αθνξνχλ θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά, αιιά θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη δηθαηνχρνη είλαη ζπγθεθξηκέλνη. Σε ρξνληθή ζηηγκή δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ην πξφγξακκα «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο» θαη ν ΔΦΓ ηεινχζε ελ αλακνλή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ «Δλαιιαθηηθφ Σνπξηζκφ» 74. Οη ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα απεηθνλίδνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ην πξφγξακκα ηνπ «Πξάζηλνπ Σνπξηζκνχ» θαη πνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ζα δηαηεξεζεί θαη ζε κειινληηθά αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Αξρηθά εθδφζεθε έλαο λένο Οδεγφο γηα ηνλ Σνπξηζκφ 75, ν νπνίνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρεη ηνλ ηίηιν «Δθζπγρξνλίδνκαη ζηνλ Σνπξηζκφ». 72 πλέληεπμε ζηηο Π.ρ. ε «Φεθηαθή χγθιηζε». 74 Απφ ηηο μεθίλεζε ε ππνβνιή πξνζθιήζεσλ γηα ην πξφγξακκα ηνπ «Δλαιιαθηηθνχ Σνπξηζκνχ». 75 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ΓΓ Σνπξηζκνχ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ, Γηαρείξηζεο & Δθαξκνγήο Γξάζεσλ Σνκέα Σνπξηζκνχ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», 61

62 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ Πξνζρέδην (draft) ηνπ Οδεγνχ απεζηάιε ζην ΔΠΑΝ γηα έγθξηζε θαη γηα λα εμαζθαιηζζεί ε δαπάλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ Οδεγνχ. Καηά ηελ πξνδεκνζίεπζε ηνπ Οδεγνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΦΓ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαβνχιεπζε κε ηνπο δηθαηνχρνπο, θαζψο θαη ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο. Γεληθά, ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλδξνκή επηθνηλσληαθψλ πκβνχισλ θαη κε ηε ζπκβνιή ησλ δηθαηνχρσλ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο πνιιαπιαζηαζηέο ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηνπο σθεινχκελνπο. Υξεζηκνπνηείηαη έληνλα ην δηαδίθηπν θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα (social networks) 76. Καηά ηελ αληίιεςε ησλ ζηειερψλ ηεο ΔΤΓΔΓ, νη παξαπάλσ ελέξγεηεο θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθέο ζε θάζε πεξίπησζε, δεδνκέλνπ φηη ε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα εμαξηάηαη απφ ηελ επηθνηλσλία. Σν θνηλφ-ζηφρνο θαζνξίδεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ Οδεγνχ θαη αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο. Παξ φια απηά, ζεσξείηαη αλέθηθηνο ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ εθξνψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηφηη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηηο παξεκβάζεηο. Έλα πνζνζηφ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ έρεη πινπνηήζεη παξφκνηεο παξεκβάζεηο, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έλα πνζνζηφ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο παξεκβάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 77, ελψ θάπνηνη άιινη δελ δηαζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 78. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά εηπψζεθε, θαζνξίδεηαη ην minimum ηεο δεκνζηφηεηαο θαη φρη ην too much ηεο δεκνζηφηεηαο. Οη ππνδνκέο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν 79 θαη έληνλα πνιηηηθή δηάζηαζε σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο εζηηάδνπλ ζηε θάζε ηεο δεκνπξάηεζεο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηε δηαθάλεηα. «Οδεγόο Πξάμεο:Πξάζηλνο Σνπξηζκόο». Γηαζέζηκν ζην Αλαθηήζεθε ζηηο Γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ Οδεγνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θχξην ιφγν νη παξαθάησ δηθηπαθνί ηφπνη: νη ηζηνζειίδεο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ θαη νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook, ην Twitter θαη ην Flickr. 77 Γηα παξάδεηγκα, ζην πξφγξακκα γηα ηνλ «Δλαιιαθηηθφ Σνπξηζκφ» θάπνην μελνδνρείν ίζσο λα κελ ζέιεη λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ. 78 Ο Πξάζηλνο Σνπξηζκφο ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 40% απφ ηελ ΔΔ θαη ην 60% απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα. 79 Σν 95% ησλ έξγσλ ππνδνκψλ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 62

63 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ Οη δηθαηνχρνη είλαη ζπγθεθξηκέλνη: ην Τπνπξγείν, ζπγθεθξηκέλνη επνπηεπφκελνη θνξείο 80, θαζψο θαη ηξίηνη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ θάπνην έξγν. ην πιαίζην απηφ, νη πξνζθιήζεηο απνζηέιινληαη θπξίσο κέζα απφ ζπλελλνήζεηο αλάκεζα ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηνλ αξκφδην γηα ην πξφγξακκα θνξέα. Αλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε πάλσ απφ έλα (1) εθαηνκκχξηα επξψ ππάξρεη πξφβιεςε γηα δηαθξηηφ έξγν δεκνζηφηεηαο ζην Σερληθφ Γειηίν Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο. Γηα έξγα ρακειφηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο δεκνζηφηεηαο ηφζν κε ίδηα κέζα 81, φζν θαη κε ηελ παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνχ 82 θαη έληππνπ πιηθνχ 83. Δπίζεο, ν ΔΦΓ αλαξηά πιεξνθνξίεο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ δηθαηνχρσλ θαη αμηνπνηεί ηα ειεθηξνληθά Δλεκεξσηηθά Γειηία (Newsletter) ηνπο. Η αληίιεςε ηνπ θνξέα γηα ηελ νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία απνθξπζηαιιψλεηαη ζηε θξάζε «αμηνπνηψ ζε θάζε πεξίπησζε ηα κέζα πνπ έρσ θαη πνπ κπνξεί λα πνηθίιινπλ αλά πεξίπησζε». ην πιαίζην απηφ, ν ΔΦΔΠΑΔ νξγάλσζε ηνπηθέο εθδειψζεηο ζε πφιεηο θαη ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ πεξηθεξεηψλ θαη αμηνπνίεζε ηα ηνπηθά ΜΜΔ γηα λα πξνβάιιεη ην πξφγξακκα ηνπ «Πξάζηλνπ Σνπξηζκνχ» ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 80 Όπσο: ΔΟΣ, ΔΣΑ,ΟΣΔΚ, ΞΔΔ, ΟΣΑ. 81 Ο ΔΟΣ πινπνηεί ζπλήζσο έξγα δεκνζηφηεηαο κε ίδηα κέζα. 82 Σν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ. 83 Γηα κεγάια έξγα παξάγνληαη θπιιάδηα θαη ιεπθψκαηα. 63

64 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ Vβ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΤΔΕΔ Η ΔΤΓΔΓ αζρνιείηαη κε πιηθέο δξάζεηο. ε απηή ηε βάζε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο επηθνηλσλίαο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ νη ΔΤΓ ησλ ΔΠ ηνπ ΔΚΣ. Γελ εθπνλήζεθε Δπηθνηλσληαθφ ρέδην, αιιά εμεηδηθεπκέλνη Οδεγνί γηα θξίζηκεο παξεκβάζεηο. Ιδηαίηεξε έκθαζε, επίζεο, δίλεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζήκαλζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Σν γεγνλφο φηη, νη δξάζεηο δελ απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ησλ δηθαηνχρσλ πξνβάιιεηαη σο βαζηθή αηηία αδπλακίαο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ θαη αμηνιφγεζεο. Η θαηαγξαθή ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα θάζε δξάζε ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ελεκεξψζεθαλ γηα ην πξφγξακκα, ην πνζνζηφ επηζθεςηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ ηα Δλεκεξσηηθά Έληππα (Newsletters) κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζα παξείρε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην αλ ε/νη πξνηεηλφκελε/εο δξάζε/εηο αθνξνχλ έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ δηθαηνχρσλ. ην πιαίζην ηεο πεξαηηέξσ εκπινθήο ησλ δηθαηνχρσλ ζηηο ελέξγεηεο ηεο επηθνηλσλίαο ρξήζηκε ζα ήηαλ ε ηαπηφρξνλε απνζηνιή εληχπσλ θαη εηδηθήο θφξκαο ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη ιφγνη κε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, θαζψο ζα πξνηείλνληαλ ελδεηθηηθέο δξάζεηο. Έηζη, ζα εμαζθαιηδφηαλ αλάδξαζε γηα ηπρφλ αλαζρεδηαζκφ θάπνησλ δξάζεσλ θαη ζα δεκηνπξγνχληαλ ην θαηάιιειν ππφβαζξν γηα πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλεο δξάζεηο ζηελ επφκελε ΠΠ. Σέινο, ε πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζα κπνξνχζε λα αλαδεηρζεί κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ιφγσλ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε απφ ηελ πιεπξά ησλ δηθαηνχρσλ (π.ρ. αχμεζε ηεο πειαηείαο, δηεχξπλζε ηνπ θνηλνχ-ζηφρνο ζε πεξηζζφηεξεο νκάδεο βάζεη θξηηήξησλ ειηθίαο ή εζλφηεηαο θηι.) θαη ην βαζκφ πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 64

65 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ VI. ΔΙΚΑΙΟΤΦΟ 84 Ο δηθαηνχρνο θέξεη ζεκαληηθφ θφξην γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζην πιαίζην ελφο ΔΠ. Με θπζηθή παξνπζία εγγχηεξα ζην θνηλφ-ζηφρνο γηα ηε δξάζε πνπ πινπνηεί θαη κε ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο δεκνζηφηεηαο, φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, θαιείηαη λα πξνζαξκφζεη ηηο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεηχρεη ην κέγηζην δπλαηφ επηθνηλσληαθφ απνηέιεζκα. Γηα ην ιφγν απηφ, νη δξάζεηο απηέο απνηεινχλ θξίζηκε ζπληζηψζα γηα ηε δηάρπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο αλάιεςεο ησλ δξάζεσλ θαη γηα ηελ πξνβνιή κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Παξ φια απηά, ν δηθαηνχρνο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνζθφκκαηα ζηελ πινπνίεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ: ζε έλα πξψην επίπεδν, πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηάρπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ΔΤΓ ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο. Διιείςεη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηερλνγλσζίαο θαη φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο, επηρεηξεί λα πεξηιάβεη σο επηιέμηκε δξάζε ησλ επηκέξνπο έξγσλ ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ επηθνηλσλίαο. Αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε θαζπζηέξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ, ν δηθαηνχρνο νθείιεη λα ππαθνχεη ζην Δπηθνηλσληαθφ ρέδην ηεο ΔΤΓ θαη λα πξνσζεί ηηο δξάζεηο πνπ πινπνηεί, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ. Αλ ην Δπηθνηλσληαθφ ρέδην ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα, ν δηθαηνχρνο απνιακβάλεη κεγαιχηεξεο ππνζηήξημεο, αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζπληζηά, επίζεο, θαη ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθπιήξσζε αθφκα θαη ησλ «θιαζζηθψλ» ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ, πξφβιεκα πνπ εληάζεθε κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηνπ Μλεκνλίνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζε δχν (2) εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο θνζηίδεη πεξίπνπ επξψ, πνζφ πνπ ν 84 πλέληεπμε ζηηο απφ θα Αληηγφλε Μαθξπγηάλλε, Πξντζηακέλε Μνλάδαο Δθαξκνγήο Πξάμεσλ σο δηθαηνχρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ, Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 65

66 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ δηθαηνχρνο θαιείηαη, θαηά ηεθκήξην λα θαιχςεη απφ πφξνπο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Απφ ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη φηη ε επηθνηλσλία, αθφκε θαη ζην επίπεδν ηνπ δηθαηνχρνπ ιακβάλεη απνζπαζκαηηθφ θαη επθαηξηαθφ ραξαθηήξα, κε απνηέιεζκα ηελ πιεκκειή πξνβνιή ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ. 66

67 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ 67

68 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ VI. ΓΕΝΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ VIα. ΕΙΑΓΩΓΗ Σα ΔΠ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα ππφινηπα επηθνηλσληαθά πξντφληα σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηε θχζε θαη ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Η επηθνηλσλία ηνπο δνκείηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (top-down) θαη απαηηεί ζηνηρεία αλάδξαζεο θαηά ηελ αληίζηξνθε θνξά (απφ θάησ πξνο ηα πάλσ/bottom-up) γηα λα είλαη επηηπρεκέλε. Απνηειεί ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ-κειψλ πξνεξρφκελε απφ ην ππεξεζληθφ επίπεδν. Με φξνπο θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ζπλδέεηαη κε ηε δηαθάλεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηεο πνιηηηθήο ηεο ζπλνρήο 85, ηελ πξνβνιή ηεο ζπκβνιήο ηεο ΔΔ ζηελ αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, θαζψο θαη κε ηελ πξνβνιή ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ζε φ,ηη αθνξά ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη. ην εζληθφ επίπεδν, ν ππξήλαο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ΔΠ αθνξά ζην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε λα γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, θαηά ηξφπν άκεζν θαη έκκεζν. Άκεζα κε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ίδην, φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαηάξηηζεο θαη επαλαθαηάξηηζεο θαη έκκεζα, κέζα απφ ηηο δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Αθνξά, επίζεο, ζηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ πιεξνθνξία, ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε λα γλσξίδεη πνχ πξέπεη λα απεπζπλζεί γηα λα ιάβεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη κε πνην ηξφπν κπνξεί λα αηηεζεί ζπκκεηνρήο. Σν είδνο ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θάζε Σακείν ζπκβάιιεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ησλ ΔΠ. Σα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΔΣΠΑ επηθνηλσλνχληαη επθνιφηεξα απφ ηηο άπιεο δξάζεηο ηνπ ΔΚΣ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαη ζηελ πξνβνιή κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Αθφκα θαη νη δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ίδην Σακείν απαηηνχλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο. Ο δηαθνξεηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠΓΜ θαη ηνπ ΔΠΑΝΑΓ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. 85 Να γλσξίδεη ν πνιίηεο πνχ θαη πψο δηαηίζεληαη ηα ρξήκαηα. 68

69 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ Οη δξάζεηο ηνπ ΔΠΓΜ έρνπλ σο θνηλφ-ζηφρν ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Η δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη επθνιφηεξε, γηαηί ππάξρεη ππφβαζξν γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο γηα ην ΔΠΑ θαη ηα πξνγξάκκαηά ηνπ. Δπηπιένλ, ε επίζεκε επηθνηλσληαθή εθζηξαηεία ηεο ΔΤΓ ηνπ ΔΠΓΜ δελ ζπληζηά ηελ απνθιεηζηηθή δίνδν ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ. Δμίζνπ ζεκαληηθέο πήγεο πιεξνθφξεζεο ζπληζηνχλ νη αλεπίζεκνη δίαπινη θαη ηα άηππα δίθηπα πνπ δηακνξθψλνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Οη δξάζεηο ηνπ ΔΠΑΝΑΓ, αληηζέησο, απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, κεγάιν πνζνζηφ ησλ νπνίσλ δελ γλσξίδεη ην ζπλνιηθφ πιαίζην ηεο πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο θαη δελ είλαη εμνηθεησκέλν κε ηελ ηερλνθξαηηθή νξνινγία ησλ ΔΠ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα εμππεξεηεζεί έλα επξχ θάζκα επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ, φπσο είλαη ε γλψζε γηα ην ΔΠΑ, ηα Σακεία, ε παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ησλ ΔΠ θαηά ηξφπν εχιεπην θαη θαηαλνεηφ, θαζψο θαη ε επηθνηλσλία ησλ ζεκείσλ -δηαδηθηπαθψλ θαη ξεαιηζηηθψλ- απφ φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα αηηεζνχλ γηα ηηο δξάζεηο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. VΙβ1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΦΕΔΙΑ-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Η αξκνδηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο αλήθεη ζηηο ΔΤΓ ησλ ΔΠ, θαζψο είλαη εθείλεο πνπ θέξνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηηο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο πξνζεγγίδνληαο άκεζα είηε ηνπο Γηθαηνχρνπο είηε ηνπο σθεινχκελνπο. Δθφζνλ ην επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ θάζε ΔΠ είλαη δηαθνξεηηθφ, θάζε ΔΤΓ αλέιαβε λα ζρεδηάζεη ad hoc ηελ επηθνηλσλία ησλ ΔΠ ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. Σα θείκελα ηεο Δπηθνηλσληαθήο ηξαηεγηθήο αθνινπζνχλ ηε δνκή ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ επηθνηλσλίαο, θαζψο ην πεξηερφκελφ ηνπο αξζξψλεηαη βάζεη ηνπ ζρήκαηνο πνηνο ιϋεη ηη-ζε πνηνλ- κε πνην κϋζν θαη κε ηη απνηϋιεζκα θαη πεξηιακβάλνπλ κεγάιν κέξνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ δηέπνπλ έλα ηππηθφ επηθνηλσληαθφ ζρέδην (βλ. Κεφ. Va1). Παξά ην γεγνλφο φηη ηα επηθνηλσληαθά ζρέδηα δξάζεο αθνξνχλ ζε μερσξηζηά ΔΠ, ηαπηίδνληαη σο πξνο ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 2 θαη 7 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/2006 ηνπ πκβνπιίνπ. Αληηθαηνπηξίδνπλ, ηα παζεηηθά κέηξα επηθνηλσλίαο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην θνηλνηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην σο ην ειάρηζην (minimum) ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ επηθνηλσλία θαηά ηελ 4 ε ΠΠ. 69

70 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ «Οη ζεκαηηθέο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη είλαη νη εμήο: ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο: θαζνξίδνληαη ad hoc γηα θάζε ΔΠ, αλάινγα κε ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζην θνηλφ-ζηφρνο, δειαδή ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, ηνπο δηθαηνχρνπο, ην επξχ θνηλφ, ζηα επηκϋξνπο θνηλϊ (πρ. απηνδηνέθεζε, θνξεέο ηεο απηνδηνέθεζεο, θιαδηθϋο θαη επαγγεικαηηθϋο ελψζεηο, ΜΚΟ θηι), ηα νπνία επηιέγνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα αλάινγα κε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο θάζε ΔΠ θαη πξνζεγγίδνληαη κε εμεηδηθεπκέλα κέζα, ζηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη αλά ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ 86, ζε ζπγθεθξηκϋλα κϋηξα πιεξνθφξεζεο αλά θνηλφ-ζηφρνο, ζην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, ζην ρξνλνδηϊγξακκα πινπνέεζεο ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο επηθνηλσληαθάο ζηξαηεγηθάο θαη ζηελ αμηνιφγεζε». Σν πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζπληζηά απιή παξάζεζε δξάζεσλ αλά επηθνηλσληαθή θάζε ζε αληηζηνηρία κε ηα εθάζηνηε θνηλά-ζηφρνο. Γελ πνζνηηθνπνηείηαη ν επηζπκεηφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ θάζε ΔΤΓ ζα ήζειε λα εθδειψζεη έκπξαθην ελδηαθέξνλ (ππνβνιή αίηεζεο) γηα ην ΔΠ. Κάηη ηέηνην επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζρεδηαζκνχ ησλ επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ: γηα θάζε ελέξγεηα ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν εχξνο θνηλνχ, ψζηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηπρφλ εθξνέο, λα επηηεπρζεί ην αλακελφκελν απνηέιεζκα αληαπφθξηζεο. Απαηηνχληαη ζπλερείο κεηξήζεηο ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο: πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ αλά θάζε επηθνηλσλίαο, αλά δξάζε ηνπ ΔΠ θαη αλά επηθνηλσληαθή ελέξγεηα, κεηά απφ ηελ πινπνίεζε θάζε ελέξγεηαο ψζηε λα κεηξεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη απνθιίζεηο απφ ηνλ αξρηθφ ζηφρν θαη κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα λα θαηαδεηρζεί αλ επεηεχρζε ην επηζπκεηφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. Σα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη δηαθξηηά γηα θάζε ΔΠ θαη ζπληζηνχλ απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ Δπηθνηλσληαθψλ ρεδίσλ πξνθεηκέλνπ λα 86 «Οδεγίεο γηα ηελ θαηάξηηζε Δπηθνηλωληαθνύ ρεδίνπ ηωλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ ». Γηαζέζηκν ζην Αλαθηήζεθε ζηηο , ζζ

71 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ θαηαξηηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο δξάζεηο επηθνηλσλίαο. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζα απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δεκνζηφηεηα, παξέρεη ην γεληθφ πιαίζην γηα ην Δπηθνηλσληαθφ ρέδην. Η εμεηδίθεπζή ηνπ ζπληζηά ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη έρεη αλαηεζεί ζηνλ χκβνπιν Δπηθνηλσλίαο θάζε ΔΠ. VIβ2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ χκθπηε κε ηελ ππνρξέσζε ηεο δεκνζηφηεηαο είλαη θαη ε ππνρξέσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία απνξξέεη γηα ηηο ΔΤΓ απφ ην άξζξν 2, παξ. 2, εδ. ε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/2006 ηνπ πκβνπιένπ. Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο. «Η βαζηθή κέηξεζε είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη πξνβνιήο ησλ ΔΠ, ηνπ ξφινπ ηεο ΔΔ θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο. Η αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΤΓ ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: δεέθηεο πινπνέεζεο, νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ηηο ελέξγεηεο (πρ. αξηζκφο εκεξίδσλ), δεέθηεο απνηειϋζκαηνο, νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ πξνο ηνπο απνδέθηεο ή σθεινχκελνπο (πρ. αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε εκεξίδα), δεέθηεο επέπησζεο, νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ απνδεθηψλ ή σθεινχκελσλ ζηελ ελέξγεηα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο (πρ. νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκεξίδα ελεκεξψζεθαλ θαη απνθάζηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα)» 87. ε ζρέζε κε ηε ζεσξία ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, φπσο αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο (βλ. κεφ. IV), παξαηεξνχκε φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ΔΠ αίξεηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ζηαδίνπ πξηλ θαη ηνπ ζηαδίνπ κεηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλν ζρέδην δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Αληηζέησο, απνηειεί πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θεθάιαην ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ ρεδίνπ θαη ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο θαη φρη απφ θάπνηνλ αλεμάξηεην αμηνινγεηή. 87 φ.π., ζ

72 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, αιιά πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο νκάδεο ηνπ θνηλνχ θαη ζηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ελεκέξσζήο ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ζηνρνζεζία είλαη ζπγθεθξηκέλε, αιιά δελ επηδέρεηαη πάληα πνζνηηθνπνίεζεο θαη κέηξεζεο. Δπηπιένλ, δελ πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. Απηνλφεηα, ε αμηνιφγεζε ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηθνηλσλίαο. Σα απνηειέζκαηά ηεο, επίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, δεδνκέλνπ φηη νη παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ πινπνηνχλ απνθάζεηο πνιηηηθήο. Υσξίο ζαθή πξνζδηνξηζκφ, φκσο, ε αμηνιφγεζε ζηεξείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ παηδεπηηθφ/δηνξζσηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη ράλεη ηε δπλακηθή ηεο πξνο φια ηα επίπεδα. Αληηζηνίρσο, δελ θαζνξίδνληαη νη απνδέθηεο ηεο αμηνιφγεζεο. ε έλα πξψην επίπεδν είλαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπνία ρξεκαηνδνηεί ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο θαη σο ζεκαηνθχιαθαο ηεο θνηλνηηθήο λνκηκφηεηαο ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ Καλνληζκψλ απφ ηα θξάηε-κέιε, θαη νη ΔΤΓ/ΔΦΓ, πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δεκνζηφηεηα. Αλάινγν ελδηαθέξνλ γηα ηα πνξίζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζα κπνξνχζε λα εθδειψζεη θαη ε πνιηηηθή εγεζία θαη νη επηκέξνπο δηθαηνχρνη. Η κελ πνιηηηθή εγεζία γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηε βειηίσζε ηεο ράξαμεο θαη άζθεζεο ησλ πνιηηηθψλ, νη δε δηθαηνχρνη γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δξάζεψλ ηνπο. Χο πξνο ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο αμηνιφγεζεο, απφ ηα επίζεκα θείκελα επηθνηλσλίαο ησλ ΔΤΓ θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηα νξηδφκελα ζηνλ «Δπηθνηλσληαθφ Οδεγφ ηνπ ΔΠΑ», πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε ζε εηήζηα βάζε, ζην ελδηάκεζν ηεο ΠΠ (ζην ηέινο ηνπ 2010) θαη ζην ηέινο ηεο ΠΠ (ην 2013). Γελ πξνβιέπεηαη αμηνιφγεζε πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο έλαξμεο ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ ρεδίνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ εμαηξεηηθά πηεηηθφ ραξαθηήξα. Μέρξη ζηηγκήο, ηα ζηνηρεία ησλ ΔΤΓ γηα ηελ 4 ε ΠΠ αθνξνχλ ζηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε (βλ. Μέρος Β). Η αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ δίλεη ζαθή εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο επηθνηλσλίαο σο ηψξα, αθελφο γηαηί αθνξνχλ κφλν ζην 2010 θαη δελ ππάξρεη ζπγθξηηηθή βάζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε θαη αθεηέξνπ γηαηί δελ πξνζδηνξίζηεθαλ επηζπκεηά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο εθδειψζεηο, επηζθεςηκφηεηαο ησλ ηζηνζειίδσλ θηι. Η πνηνηηθή αμηνιφγεζε αλακέλεηαη λα θαιπθζεί ελ κέξεη θαη κφλν γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΣ απφ ηελ έξεπλα θνηλήο γλψκεο πνπ δηεμάγεη ε ΔΤΔΚΣ ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν γηα ην ζχλνιν ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 72

73 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ πξνγξακκάησλ θαη κε ζηφρν λα θαηαγξαθεί ε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ΔΠ θαη ηνπ ΔΚΣ. Χο πξνο ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλάγεη ηελ έξεπλα θνηλήο γλψκεο ζην πιένλ αμηφπηζην εξγαιείν πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο. «Παξ φια απηά, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ, ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ φζσλ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζην πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη αληαπφθξηζεο» 88. Έλα νινθιεξσκέλν Δπηθνηλσληαθφ ρέδην πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ θαη ζηελ ηήξεζε ησλ ζεζκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ΔΤΓ, ηδηαηηέξσο ηα ζηνηρεία πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο θάζε ΔΠ, ηφζν ζην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη ζην θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο. Η επίηεπμε ησλ παξαπάλσ απαηηεί πςειή ηερλνγλσζία ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο αλάιπζεο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε γλψζεηο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ θαη, εηδηθφηεξα, γηα ηελ ινγηθή πνπ δηέπεη ην ΔΠΑ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. Απαξαίηεηε, επνκέλσο, είλαη θαη ε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ ρεδίνπ. VIγ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Οη ΔΤΓ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ ζην εζληθφ επίπεδν. Απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη επεξεάδνληαη απφ ηηο παζνγέλεηέο ηεο. Η πιεζψξα ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο δηεθπεξαέσζάο ηνπο ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά γηα ηελ έγθαηξε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πκβνχινπ Δπηθνηλσλίαο θαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε αλάθιεζε θαη επαλεθθίλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ επέθεξαλ ζεκαληηθή ρξνληθή πζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ησλ ΔΠ. Καηά ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο ΠΠ ( ), νη ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο πεξηνξίζηεθαλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο 88 φ.π., ζ

74 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ Καλνληζκνχο ηεο ΔΔ. Καηά ζπλέπεηα, ηα ΔΠ δελ επηθνηλσλνχληαλ απηφλνκα. Οη δίαπινη επηθνηλσλίαο ηνπο ήηαλ ζπλπθαζκέλνη κε ηηο ελέξγεηεο ηεο ΔΑ ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο επηθνηλσληαθήο νκπξέιαο ηνπ ΔΠΑ. εκαληηθή ρξνλνθαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο επηθέξεη ν δηνηθεηηθφο θφξηνο εξγαζέαο, ν νπνίνο ελ πξνθεηκέλσ αλαιχεηαη κε δχν ηξφπνπο. Η κία φςε αθνξά ζε δηαδηθαζίεο γξαθεηνθξαηηθήο ξνπηίλαο, φπσο ε πξσηνθφιιεζε εγγξάθσλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηθνηλσλία θαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα». Η άιιε δηάζηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο εκθαλίδεηαη σο ε ππνρξέσζε ησλ πξνζψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επηθνηλσλία λα δηεθπεξαηψλνπλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο. Οη δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγεί ν δηνηθεηηθφο θφξηνο εξγαζίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηθνηλσλίαο εληείλνληαη απφ ηελ ππνζηειϋρσζε θαη ηελ εζσηεξηθά νξγϊλσζε ησλ Μνλάδσλ ησλ ΔΤΓ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επηθνηλσλία ησλ ΔΠ. Σα ζηειέρε ησλ Μνλάδσλ δηαζέηνπλ απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα (ΠΔ, Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο) θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνγελέζηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη δηαθήκηζεο. Χζηφζν, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο δελ επηηξέπνπλ ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Οη Μνλάδεο ζηειερψλνληαη απφ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ, αιιά ν φγθνο, ε πνηθηινκνξθία, ηα αληηθείκελα θαη νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ηεο δεκνζηφηεηαο επηβάιινπλ ηελ αξηζκεηηθή ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Απφηνθν ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ απνηειεί ε κε νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ, γεγνλφο πνπ δηνγθψλεη ην θφξην εξγαζίαο. Παξφκνηα πξνβιήκαηα, ίζσο θαη νμχηεξα, παξαηεξνχληαη θαη ζην ρψξν ησλ δηθαηνχρσλ. Ομχηεξα θαζφηη νη δηθαηνχρνη, πέξαλ ηνλ αλσηέξσ, δελ δηαζέηνπλ θαζφινπ ζηειέρε γηα ηελ επηθνηλσλία, είηε ηα ζηειέρε απηά δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ επαξθή ηερλνγλσζία. Κάζε δηάζηαζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δηνηθεηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ επηβάιιεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο. Κνηλφ ηφπν ησλ εξσηεζέλησλ απνηειεί ε δηαπίζησζε φηη ε επηηπρεκέλε επηθνηλσλία πξνυπνζέηεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, αθνζίσζε θαη πιήξε απαζρφιεζε. Αλ δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ ζπλζήθεο, νη επηθνηλσληαθέο ελέξγεηεο ππνιείπνληαη έληαζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Η έληαμε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηθνηλσλία ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ 74

75 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ ησλ ΔΤΓ θαη ησλ δηθαηνχρσλ ζεσξείηαη εθηθηή, σο απφζηαγκα πείξαο θαη νξγάλσζεο. Αθφκα, φκσο, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ρξφλνο πνπ πξέπεη λα αθηεξσζεί απνβαίλεη ζε βάξνο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία. Παξάιιεια, είλαη ζαθέο φηη ε δηεθπεξαίσζε γξαθεηνθξαηηθψλ εξγαζηψλ απφ ππαιιήινπο αλεμάξηεηα απφ ην πεδίν ελαζρφιεζήο ηνπο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Η πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζα νδεγήζεη ζηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ θαη ζηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ. Η ίδηα ε επηθνηλσλία ησλ ΔΠ θέξεη πςειφ θνξηίν εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη πέξα απφ ηε γξαθεηνθξαηία πνπ ηελ αθνξά ζε εζληθφ επίπεδν, νη ππεχζπλνη επηθνηλσλίαο είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε ζπιινγή θαη ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο θαη ηνλ Δπηθνηλσληαθφ Οδεγφ ηνπ ΔΠΑ 89. Δπηπιένλ, πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε αλαζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηεο Δπηθνηλσληαθήο ηξαηεγηθήο αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ φπνηα κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ εληφο ησλ νπνίσλ δηεμάγεηαη ε επηθνηλσλία. Δπνκέλσο, ε ππνρξέσζε ησλ ππεχζπλσλ επηθνηλσλίαο λα δηεθπεξαηψλνπλ εξγαζίεο πνπ δελ άπηνληαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, απνβαίλεη δεκηνγφλα γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ επηθνηλσληαθνχ πξντφληνο. Η ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ελ ιφγσ Μνλάδεο ηνπ ΔΠ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ. VΙδ. ΕΞΩΓΕΝΕΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Η δεκνζηφηεηα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ΔΠ. Αλαθέξζεθε ήδε ε επίδξαζε πνπ είραλ ηα δεκνζηνλνκηθά δεδνκέλα πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ηεο κεηαγελέζηεξεο λνκνζεζίαο. εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηθνηλσλία απνηειεί ε πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ ζην ζχλνιφ ηνπ. Η θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ έξγσλ θαη ζηελ απνξξφθεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ αλαινγνχλ ζηε ρψξα καο απνηεινχλ έλα 89 Π.ρ. ε πνηνηηθή θαη ε πνζνηηθή αμηνιφγεζε θαη ε ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ, εηήζησλ θαη απνινγηζηηθψλ εθζέζεσλ. 75

76 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ πνιπζχλζεην πξφβιεκα, ηα αίηηα ηνπ νπνίνπ αλάγνληαη ζηε κεησκέλε ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζην εμφρσο γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΔΠΑ θαη πξνζθάησο ζηε κείσζε ηεο ξνήο ησλ πφξσλ απφ ην ΠΓΔ. πλαθφινπζα, εθφζνλ δελ ζρεδηάδνληαη θαη δελ πινπνηνχληαη έξγα, δελ ππάξρεη θαη αληηθείκελν πξνο επηθνηλσλία. ε αληηδηαζηνιή κε ηηο παξαπάλσ παζνγέλεηεο εζσηεξηθνχ ραξαθηήξα, ζπγθαηαιέγνληαη θαη εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ε εληεηλφκελε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, ε νπνία ελδέρεηαη 90 λα επηθέξεη πεξηθνπέο ζηα πξνγξάκκαηα δεκνζηφηεηαο. Η κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο ησλ ΔΠ εληάζζεηαη ηφζν ζην γεληθφηεξν πιαίζην πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ, φζν θαη ζην εζηθφ αζπκβίβαζην ηεο δηνξγάλσζεο δαπαλεξψλ επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ κέζα ζε κηα επνρή γεληθεπκέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη κηα επηηπρεκέλε επηθνηλσληαθή εθζηξαηεία δελ απαηηεί δξάζεηο πςεινχ θφζηνπο. Αληηζέησο, ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κείσζεο ηεο επηθνηλσληαθήο δαπάλεο ρσξίο λα ππάξμεη έθπησζε ζηε δηαθάλεηα θαη ρσξίο λα επεξεαζηεί ε απήρεζε θαη ε πνηφηεηα ηνπ πξνβαιιφκελνπ κελχκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, ε έκθαζε ζα πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε θαη φρη ζηε δεκνζηφηεηα. ε ζεζκηθφ επέπεδν, ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηεζεί ην πεξηερφκελν ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 2328/1995 θαη ηνπ ΠΓ 261/1997 ζηελ εμήο θαηεχζπλζε: ε ζπκκφξθσζε κε ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπλεπάγεηαη κεγάιε δαπάλε. Οη πσιήζεηο ησλ θχιισλ ησλ εθεκεξίδσλ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αληηζέησο, έρεη απμεζεί ε επηζθεςηκφηεηα ζην δηαδίθηπν. Αθνχ θάπνηα ΔΠ έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο δηθαηνχρνπο θαη εθφζνλ νη δηθαηνχρνη θαη νη σθεινχκελνη ρξεζηκνπνηνχλ, θπξίσο, ην δηαδίθηπν, ε θαηαρψξεζε πξνζθιήζεσλ θαη πξνθεξχμεσλ ζηα ΜΜΔ ζα κπνξνχζε λα ηζρχζεη κφλν γηα δξάζεηο ηχπνπ ΔΠΑΝΑΓ, πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ κέζν πνιίηε, ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη, γεληθά, ζε θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εκθαλίδνπλ αλχπαξθηε σο πεξηνξηζκέλε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. ε επέπεδν δξϊζεσλ, απαηηείηαη αθφκα εληνλφηεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Απφ ηα πνζνζηά πνπ παξαηίζεληαη ζηηο πνζνηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ ΔΠ, ην δηαδίθηπν έρεη απμεκέλε επηθνηλσληαθή αμία θαη κεγαιχηεξε απήρεζε πξνο ην θνηλφ 90 Τπνζηεξίρζεθε απφ έλα πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ. 76

77 Ο ξόινο ηεο δεκνζηόηεηαο ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ απφ άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη δηαθεκίζεηο ζηα ξαδηνηειενπηηθά Μέζα. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο ΔΤΔΚΣ, ην 43,2% ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί ηα ΚΔΠ σο ην θαηαιιειφηεξν ζεκείν ελεκέξσζεο γηα ηα ΔΠ. Αθνινπζνχλ ν ΟΑΔΓ (26,7%), ηα Γεκαξρεία (2,5%) θαη νη παιηέο Ννκαξρίεο (19,9%) 91. ην πιαίζην απηφ, ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα ΚΔΠ θαη, εηδηθά, γηα παξάδεηγκα, γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑΝΑΓ, ηα ΚΠΑ. Δλ πξνθεηκέλσ, νη δξάζεηο επηθνηλσλίαο δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηε δηαλνκή θπιιαδίσλ θαη ζην δηαδίθηπν. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ε θπζηθή αλζξψπηλε παξνπζία γηα ηελ παξνρή πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ, επεμεγήζεσλ θαη παξνρή βνήζεηαο θαη νδεγηψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Η επηθνηλσλία ησλ ΔΠ πεξηγξάθεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζαλ κηα δηαδηθαζία κε ππξακηδνεηδή δηάξζξσζε, ε νπνία ζηακαηά ζηνπο δηθαηνχρνπο. Η ελεξγφηεξε εκπινθή ησλ δηθαηνχρσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο ησλ ΔΠ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη παξάγνληα επηηπρίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πεξίπησζε ηεο Σζερίαο 92. Ο Γήκνο ηεο Πξάγαο 93 είρε εμαηξεηηθά ελεξγφ ξφιν ζε θάζε ζηάδην ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο 94. Ο Γήκνο αλέιαβε ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηελ πξνβνιή ηφζν ησλ δξάζεσλ φζν θαη ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ. ηελ αίζνπζα αλακνλήο ηνπ δεκαξρείνπ ππήξραλ ζε κφληκε βάζε αθίζεο θαη θπιιάδηα γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ δηαπξνζσπηθά, ειεθηξνληθά ή/θαη ηειεθσληθά. Σα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθαηνχρνπ θαηαγξάθνληαλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ απφ έλα δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο ήηαλ απαιιαγκέλνο απφ άιιεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ΠΠ, δεκηνπξγήζεθε έλα εμεηδηθεπκέλν ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηήιζε ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκαξρείνπ ηελ άλνημε ηνπ 2009 πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. ην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ 91 Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ & άιισλ Πφξσλ, Δπξσπατθή Έλσζε-Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (2009), Έξεπλα Αλαγλωξηζηκόηεηαο Δπξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ Σακείνπ 2008, Αζήλα, ζει Σν 2010 ήηαλ έηνο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο γηα φια ηα ΔΠ ησλ 27 ρσξψλ κειψλ. Σελ πεξίνδν ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο κφλν ε Σζερία είρε απνζηείιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηελ ζρεηηθή έθζεζε. ηηο αλαξηήζεθαλ νη εθζέζεηο ησλ εμήο ρσξψλ: Ιζπαλία, Γεξκαλία, Γαιιία, Αγγιία, Ιηαιία, αιιά ιφγσ εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ θεηκέλνπ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο. 93 «Δηήζηα Έθζεζε ηνπ ΔΠ Πξάγα Πξνζαξκνζηηθόηεηα 2010», ζει Μεηάθξαζε απφ Google Translator. 94 Γηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, αλαηξνθνδφηεζε, πξνβνιή ηνπ απνηειέζκαηνο θαη αμηνιφγεζε. 77

78 Βαζηιηθή Καξαγηαλλάθνπ έηνπο ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε δείγκα ησλ θαηνίθσλ ηεο Πξάγαο απεδείρζε φηη ηα 2/3 εμ απηψλ γλψξηδαλ γηα ηηο ζπκβνιή ηεο ΔΔ ζηελ πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο θαη γηα ηε ζπκβνιή ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. Σα παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ φηη νη δηθαηνχρνη είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφζνπλ ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ζηηο απαηηήζεηο ησλ έξγσλ ηνπο, ψζηε ην κήλπκα λα έρεη κεγαιχηεξε απήρεζε. Ο ζηνρεπκέλνο ραξαθηήξαο ησλ δξάζεσλ ζπκβάιιεη, επίζεο, ζηελ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο δξάζεηο επηθνηλσλίαο. ε ζπκβνπιεπηηθφ επίπεδν, νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνδεηθλχνπλ ζηνπο σθεινχκελνπο ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην ΔΠΑ γηα αλάπηπμε ζε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, είλαη απαξαίηεηε ε εκπινθή ησλ δηθαηνχρσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, απφ ηε δηαβνχιεπζε ησλ Δπηθνηλσληαθψλ ρεδίσλ κέρξη θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ 78

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα