Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ."

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. Π.4.1. ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 6 «Όργανα εφαρµογής των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων και των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης» του Ν. 2508/97, παρέχεται η δυνατότητα σύστασης ΝΠ µε σκοπό την παρακολούθηση της εφαρµογής των ΓΠΣ, των ΣΧΟΟΑΠ και των ΖΟΕ σε επίπεδο νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα σύστασης πενταµελούς επιτροπής πολεοδοµικού σχεδιασµού, µε απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου. Ως µέλη της, τακτικά και αναπληρωµατικά, ορίζονται µέλη του νοµαρχιακού συµβουλίου, δηµοτικοί και κοινοτικοί σύµβουλοι, υπάλληλοι του δηµοσίου, των οργανισµών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης, των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα και των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων και ιδιώτες µε ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέµατα συναφή προς τις αρµοδιότητες του νοµικού προσώπου. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των επιτροπών πολεοδοµικού σχεδιασµού, ο τρόπος άσκησης αυτών, οι όροι, η διαδικασία διάθεσης προσωπικού για την εξυπηρέτησή τους και οι αποδοχές του, οι αµοιβές των µελών των επιτροπών αυτών και κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία τους καθορίζονται και ρυθµίζονται µε Προεδρικό ιάταγµα, το οποίο όµως µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί καθιστώντας ανέφικτη την ενεργοποίηση του άρθρου 6 του ν 2508/97 µε το οποίο είναι δυνατή η σύσταση φορέα µε τη µορφή Ν.Π... για την παρακολούθηση της εφαρµογής των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Γι αυτό το λόγο προτείνεται η ανάληψη της παρακολούθησης της εφαρµογής του ΓΠΣ από το ήµο Χαλανδρίου και η ενίσχυσή του ώστε να ανταποκριθεί ουσιαστικά στο σύνολο των ευθυνών και των υποχρεώσεων που απαιτεί το συγκεκριµένο αντικείµενο που είναι περίπλοκο και απαιτεί ειδικευµένες υπηρεσίες σε θέµατα διαχείρισης των σχεδίων, επιτελικό έλεγχο και κανονιστικές ρυθµίσεις. Οι Φορείς Εφαρµογής του ΓΠΣ του ήµου Χαλανδρίου είναι ο Οργανισµός του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αττικής και ο ήµος Χαλανδρίου. Η υλοποίηση του πολεοδοµικού σχεδιασµού και ιδίως των προτάσεων οργανωµένων παρεµβάσεων τύπου ανάπλασης ή αναµόρφωσης αλλά και η υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων µετά τις Πράξεις Εφαρµογής των ρυµοτοµικών σχεδίων που θα ακολουθήσουν το ΓΠΣ ή είναι σε εξέλιξη, απαιτούν τη διαχείριση των δράσεων αυτών από ένα εξειδικευµένο και καλά στελεχωµένο φορέα που θα µπορεί να «επιχειρεί» αποτελεσµατικά. Παράλληλα η διαχείριση και ο συντονισµός της εφαρµογής των σχεδίων, απαιτούν στο ήµο σύγχρονο εξοπλισµό διαχείρισης χωρικών και πολεοδοµικών δεδοµένων. Για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Φύσης (όπως είναι η Ρεµατιά), είναι υποχρεωτική η σύσταση φορέα διαχείρισης µε συµµετοχή του ήµου και της Νοµαρχίας, τοπικών µη κυβερνητικών οργανώσεων που σε συνεργασία µέσω προγραµµατικών συµβάσεων µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το ΥΠΕΚΑ, θα µπορούσε να συντηρήσει και να λειτουργήσει το χώρο ως «χώρο εναλλακτικού τουρισµού και αναψυχής». Τέλος, για τα υπερτοπικά έργα χρειάζεται η συντονισµένη λειτουργία του ήµου µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την αποτελεσµατική προώθηση Έργων στο Περιφερειακό PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 144 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

2 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Πρόγραµµα, όπως και η συνεργασία µε την Περιφερειακή ιοίκηση, το ΥΠΕΚΑ, το Υπ. Μεταφορών, το ΥΠΑΝ, για την προώθηση έργων τόσο στο Περιφερειακό όσο και στο Εθνικό Επίπεδο. Π.4.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΓΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Οι απαιτούµενες µελέτες έργα και παρεµβάσεις που αφορούν στην ενεργοποίηση του ΓΠΣ περιγράφονται στους πίνακες Π.4.2.1, Π.4.2.2, Π και Π που ακολουθούν. Οι απαιτούµενες νοµικές ρυθµίσεις είναι: Έκδοση Υ.Α. για την έγκριση της τροποποίησης του ΓΠΣ Έκδοση Π. /τος για την Αναθεώρηση του εγκεκριµένου σχεδίου Χαλανδρίου και συγκεκριµένα για την χωροθέτηση του κοινωνικού εξοπλισµού, την επανεξέταση της κατά παρέκκλιση αρτιότητας Οι µελέτες αφορούν κυρίως στη Κτηµατογράφηση και πολεοδόµηση: των περιοχών επέκτασης που προβλέπονται από το ΓΠΣ του 1995 και οποίες δεν έχουν µέχρι σήµερα υλοποιηθεί (περιοχή Πεύκο Πολίτη ουκίσσης Πλακεντίας, περιοχή στο Πάτηµα ΙΙ που είναι σήµερα εκτός σχεδίου) της ζώνης πρασίνου γύρω από το Νεκροταφείο Στα πλαίσια της πολεοδόµησης τµηµάτων ή και της ένταξής τους στο σχέδιο Πόλης του ήµου, χρειάζεται να εκπονηθούν Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ΦΕΚ 723Β/1998. Απαιτούµενα Έργα: Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και απορροής οµβρίων Ολοκλήρωση των έργων οδοποίιας και ύδρευσης Κατασκευή των αναγκαίων Εκπαιδευτικών Μονάδων και πρόνοιας Κατασκευή των αναγκαίων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Κατασκευή ελεύθερων χώρων πρασίνου ιαφύλαξη και βελτίωση ποιότητας ζωής Για τη διαφύλαξη και βελτίωση ποιότητας ζωής προτείνεται η µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της όχλησης και της ηχορύπανσης από την κυκλοφορία οχηµάτων. Ορισµένα ενδεικτικά έργα είναι: Εφαρµογή συνολικής συγκοινωνιακής και κυκλοφοριακής µελέτης ήµου, Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στα όρια της Λεωφόρου Κηφισίας, σε κεντρικές αρτηρίες του ήµου, καθώς και κοντά στον κόµβο της Αττικής οδού, µετά από ακουστική µελέτη ηχοπροστασίας, Παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της Αττικής οδού, PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 145 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

3 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Μέτρηση και παρακολούθηση τιµών ατµοσφαιρικών ρύπων και στάθµης θορύβου, στο πλαίσιο του ΣΒΑΑ. Απαιτούµενες Αναπλάσεις: Ανάπλαση της Α ζώνης προστασίας του ρέµατος Πεντέλης - Χαλανδρίου Ανάπλαση του διαθέσιµου εγκεκριµένου πλάτους των οδών οι οποίες απαρτίζουν το προτεινόµενο δίκτυο ροής πεζών και ποδηλάτων, για τη δικτύωση των χώρων πρασίνου και κοινωφελούς εξοπλισµού Ανάπλαση της διαδροµής του Αδριάνειου Υδραγωγείου Ανάπλαση του κέντρου και πεζοδρόµηση του Ανάπλαση του µονοπατιού και των γεφυρών της Ρεµατιάς στον Άγιο Αθανάσιο Αξιοποίηση των οικοπέδων του ήµου στις περιοχές Πάτηµα Ι και ΙΙ για κοινωφελή χρήση ηµιουργία εκκλησιαστικού χώρου πέριξ του ναού της Αγ. Σκέπης Ανάπλαση του χώρου Λ. Κατσώνη & Π. Ηλία και αποκατάσταση και τοποθέτηση της προτοµής Τζίνας Μπαχάουερ Ανάπλαση της περιοχής Νοµισµατοκοπείου Απαιτούµενες Μελέτες: Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο Π στις παρακάτω περιοχές προτείνονται µελέτες ειδικών παρεµβάσεων: α. Περιοχή Νοµισµατοκοπείου β. Περιοχή Ριζαρείου Σχολής γ. Περιοχή Ιδρύµατος Χατζηκώνστα δ. Καταυλισµός Τσιγγάνων (Πεύκο Πολίτη Οδός Ίριδος) Π.4.3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Οι προτάσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Χαλανδρίου, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στην πρόταση της Τροποποίησης του ΓΠΣ παρουσιάζονται στο Παράρτηµα. Π.4.4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Η υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της εφαρµογής του ΓΠΣ απαιτεί τη συνεργασία και εµπλοκή του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, καθώς και µικτών σχηµάτων. Αντίστοιχα, η χρηµατοδότηση των έργων του προγράµµατος εφαρµογής του ΓΠΣ, είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί από εθνικούς πόρους, πόρους και προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΕΠ, Τοµεακά Προγράµµατα, Κοινοτικές πρωτοβουλίες κ.τ.λ.) πόρους του ιδιωτικού τοµέα ή ακόµη και δηµοτικούς πόρους. PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 146 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

4 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 147 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

5 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Αγγελίδης Μ. (2004), Αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, Εκδόσεις ΥΠΕΧΩ Ε, Αθήνα. Αραβαντινός Α. (1984), Πολεοδοµικός Σχεδιασµός, Αθήνα. Αραβαντινός Α. (1997), Πολεοδοµικός σχεδιασµός. για µια βιώσιµη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα. Αραβαντινός Α. (2001), Η ευρωπαϊκή και ελληνική πόλη στον 21 ο ρόλος του σχεδιασµού, Αθήνα. αιώνα. Αναµενόµενος Αραβαντινός Α., (2002), «υναµικές και σχεδιασµός κέντρων στην πόλη των επόµενων δεκαετιών προς συγκεντρωτικά ή αποκεντρωτικά σχήµατα», Αειχώρος, Τόµος 1, Τεύχος1. Αραβαντινός Α., Η ευρωπαϊκή και ελληνική πόλη στον 21 ο αιώνα, Εκδόσεις Ε.Μ.Π. - Κέντρο συνεχιζόµενης εκπαίδευσης. Αττικό Μετρό Α.Ε. (1997), «Προβλέψεις πληθυσµού και απασχόλησης για το Ν. Αττικής», Αθήνα. Γεράρδη Κ. (1996) «Στρατηγικός Σχεδιασµός της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας για µια Βιώσιµη Ανάπτυξη», Πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου Αθήνα - Αττική: Στρατηγικός Σχεδιασµός για µια Βιώσιµη Ανάπτυξη, ΟΡΣΑ, Αθήνα. Γεωργαλάς, Λ. (1996), Υδρογεωλογικές συνθήκες καρστικού συστήµατος Υµηττού, Αθήνα. Γεωργούλα Α., Σύµβουλοι Μηχανικοί, Σερράος Κ., Τίλλης Α., Αντωνιάδης Μ. (2010) «Μελέτη Τροποποίησης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ήµου Βριλησσίων», Β1 Στάδιο. ήµος Αθηναίων (1996), Ρυθµιστικό σχέδιο Αθήνας , δέκα χρόνια µετά, Πρακτικά διηµερίδας, Έκδοση ήµου Αθηναίων. ήµος Χαλανδρίου (2008) «Τοπικό Σχέδιο Αντιµετώπισης ασικών Πυρκαγιών» ήµος Χαλανδρίου (2008) «Τοπικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Σεισµών» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1997), Παρόδιες χρήσεις στο κύριο οδικό δίκτυο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Επιστ. Υπ. Κουµαντάκης (1997), Έρευνα υδρογεωλογικών συνθηκών και καθεστώτος εκµετάλλευσης υπογείων νερών λεκανοπεδίου Αθηνών, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Τοµέας Πολεοδοµίας Χωροταξίας (2004), Ερευνητικό Πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα - Αττική», Σύνοψη, Ιούνιος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2000), Χρήσεις γης και κυκλοφορία στο κύριο οδικό δίκτυο - επιπτώσεις στον αστικό χώρο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2000), Πολεοδοµική και κυκλοφοριακή κατάσταση «εισόδων πόλεων», η περίπτωση της ευρύτερης Αθήνας. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001), Χρήσεις γης στο κύριο οδικό δίκτυο. PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 148 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

6 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Τοµέας Πολεοδοµίας Χωροταξίας (2001), Ερευνητικό Πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα - Αττική», Φάση Β. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ΣΕΠΟΧ (2004), Πόλη και χώρος από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα, Τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Αθ.Αραβαντινό, Αθήνα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2005), Πολιτική αειφόρου ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα. ΕΣΥΕ (1995), Λεξικό των ήµων, Κοινοτήτων και Οικισµών της Ελλάδος, καταρτίστηκε µε βάση την απογραφή πληθυσµού της 17ης Μαρτίου 1991, Αθήνα. ΕΣΥΕ (1995), Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος , Αθήνα. ΕΣΥΕ, Απογραφή Κτιρίων ΕΣΥΕ, Απογραφή Κτιρίων ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού υναµικού. ΕΣΥΕ, Στατιστική Οικοδοµική ραστηριότητα Ευστρατίου, Π.Μ. (2001), Κώδικας βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα. ΙΓΜΕ, Γεωλογικός χάρτης, φύλλο Κηφισιά. Καυκούλα Α., Παπαµίχος Ν., Χαστάογλου Β. (1990), Σχέδια Πόλεων στην Ελλάδα του 19 ου αι., Θεσσαλονίκη. Κορρές, Μ. (1993), Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα, Εκδ. Μέλισσα, Αθήνα. Κουτσόπουλος, Κ. (1990), «Γεωγραφία: Μεθοδολογία και Μέθοδοι Ανάλυσης Χώρου», Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα. Κοσµόπουλος, Π. (2004), Περιβαλλοντικός σχεδιασµός, University Studio Press,Θεσσαλονίκη. Λάµπρου, Ι. (1998), Ο υδάτινος πλούτος της αττικής γης, Εκδόσεις Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα. Μαχαίρας Γ. αµβέργης Χ. (2004), Ειδικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας Αττικής Οδού, Ηµερίδα Αντιπληµµυρικής Προστασίας Αττικής, Αθήνα. PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 149 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

7 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Μπίρης Κ. Η., (1999), Αι Αθήναι. Από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, έκδοση, Αθήνα, Μέλισσα. Μπρούτου Λεµπέση, Ε. (2006), Χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, Έκδοσεις οµική Ενηµέρωση, Αθήνα. Νέλλας Γ. & Συνεργάτες, Σύµβουλοι Μηχανικοί (2005), Αστική ανάπλαση και συνακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο ήµο Χαλανδρίου, Φάση IV: Επεξεργασία και Προγραµµατισµός Υλοποίησης του Επιλεγέντος Σχεδίου Αστικής Ανάπλασης & Κυκλοφοριακής ιαχείρισης. Οικονόµου., Γετίµης Π. και άλλοι (2001), Ο ιεθνής Ρόλος της Αθήνας, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος. Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, Σχεδιασµός µητροπολιτικής περιφέρειας για µια βιώσιµη ανάπτυξη του, Μάιος Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (2000), Αθήνα Αττική, Σχεδιασµός παρεµβάσεις και έργα για µια βιώσιµη ανάπτυξη. Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (2011) Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής Ορφανός Γ. (1976), Έκθεση υδρογεωλογικής αναγνώρισης Χαλανδρίου Βριλησσίων, ΙΓΜΕ, Αθήνα. Παπαδέας. Γ., Επεξηγηµατική µελέτη του γεωλογικού χάρτη της Αττικής, ΙΓΜΕ. Παππάς, Α. (1999), Η ύδρευσις των αρχαίων Αθηνών, Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα. Παπανικολάου,., Μπάση, Ε.-Κ., Κράνης Χ., ανάµος, Γ. (2004), Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του λεκανοπεδίου Αθηνών από το άνω Μειόκαινο έως σήµερα, 10ο Συνέδριο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη. Πουλίου, Κ. κ.α (2007), Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων. ιερεύνηση της εφαρµογής της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης στα πλαίσια των µελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, Εισήγηση σε ηµερίδα του ΤΕΕ. Σαρηγιάννης Γ. Μ., 2000, «Αθήνα Εξέλιξη Πολεοδοµία Μεταφορές», Αθήνα, Εκδόσεις Συµµετρία. Σήµα Α.Τ.Ε.Μ.Ε., ίεδρος Α.Ε., Σαχανίδης Κ., (2007) Ολοκληρωµένο Τοπικό Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανάπτυξης «Habitat Agenda», ήµος Χαλανδρίου, 2 η Φάση, Βασική Ανάλυση και είκτες, Αθήνα, Μάρτιος. Σκιαδάς Ελ. (1994), Ιστορικό ιάγραµµα των ήµων της Ελλάδος Σταµατιάδης,., (1990), Μελέτη αναθεώρησης εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Χαλανδρίου, Μελέτη, Τεχνική Υπηρεσία. Χαλανδρίου. Χαλάνδρι. Σταµατιάδης,., Πολεοδοµική µελέτη περιοχής Πάτηµα Ι, Μελέτη, Τεχνική Υπηρεσία. Χαλανδρίου. Χαλάνδρι. Σταµατιάδης,., Πολεοδοµική µελέτη περιοχής Πάτηµα ΙΙ, Μελέτη, Τεχνική Υπηρεσία. Χαλανδρίου. Χαλάνδρι. PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 150 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

8 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου ΤΕΕ (1993), Καταγραφή και Κωδικοποίηση των Πρόσφατων Πολεοδοµικών και Χωροταξικών Μελετών (Α Φάση), Αθήνα. ΤΕΕ - ήµος Αθηναίων (1996), Ένα όραµα για την Αθήνα, η συνέχεια ο καταστατικός χάρτης. Τραυλός, Ι., Πολεοδοµική εξέλιξις των Αθηνών, Αθήνα1993. Τρίτσης, Α., Η νέα οικιστική πολιτική, Εισηγήσεις του Υπουργού Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος Αθήνα, εκέµβρης Τσιούµα, Β., Βιτωριου-Γεωργουλή Α (1986), Υδρογεωλογική αναγνώριση της περιοχής ιδιοκτησίας Τράπεζας Ελλάδας (Νοµισµατοκοπείο), ΙΓΜΕ, Αθήνα. ΥΠΕΘΟ (1993), ιαµόρφωση Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Συγκοινωνιακής Υποδοµής της Χώρας. Ελλάδα 2010, Μελέτη Τεχνικής Υποστήριξης, Φάση Ι Μεθοδολογική Προσέγγιση, ΡΟΜΟΣ ΑΕΜ, Α. ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ. ΥΠΕΧΩ Ε, Επιχείρηση Πολεοδοµική Ανασυγκρότηση , Αθήνα 1983 ΥΠΕΧΩ Ε, Η πορεία της επιχείρησης «Πολεοδοµική Ανασυγκρότηση», Αθήνα ΥΠΕΧΩ Ε, Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας, /νση Ειδικών έργων αναβάθµισης περιοχών, Τµήµα Γ (1993), Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του ρέµατος Πεντέλης Χαλανδρίου και της ευρύτερης περιοχής, Αθήνα. ΥΠΕΧΩ Ε (1996), Εθνική Έκθεση της Ελλάδος, για την Παγκόσµια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τις πόλεις και την κατοικία, HABITAT II, Αθήνα. ΥΠΕΧΩ Ε (1996), Μελέτη Έρευνα Πολιτικής Γης στην Ελλάδα, Έκθεση Α Φάσης, Επιστ. Υπεύθ. Γιάννης Πυργιώτης, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος. ΥΠΕΧΩ Ε Ε.Μ.Π. (1998), Συµβολή προγραµµάτων αστικού τουρισµού στην ανάπτυξη - ανάπλαση ιστορικών κέντρων, η περίπτωση της Αθήνας, Αθήνα. ΥΠΕΧΩ Ε, ΕΜΠ (2004) Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, Ερευνητικό Πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα - Αττική» Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (2010) Πρόγραµµα Καλλικράτης. Νέα Αρχιτεκτονική για την αναµόρφωση της αυτοδιοίκησης και του κράτους. (Εισηγήσεις και Σχέδιο Προεδρικού ιατάγµατος για την Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ., Οδικός Χάρτης Άµεσων Ενεργειών Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθµού), Εισήγηση στη ιηµερίδα Επιµόρφωσης των νέων Αυτοδιοικητικών Αρχών. Χριστοφιλόπουλος. (2002), Πολιτιστικό περιβάλλον - χωρικός σχεδιασµός και βιώσιµη ανάπτυξη. ιαµόρφωση πολιτιστικού (ανθρωπογενούς) περιβάλλοντος µέσω χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, Εκδόσεις Π. Σάκκουλα, Αθήνα. Χριστοφιλόπουλος. (2005), Προστασία πολιτιστικών αγαθών, Εκδόσεις Π. Σάκκουλα, Αθήνα. Χρυσανθάκης Χ. (2007), ΣτΕ 2366/2007, Μεταφορά συντελεστή δόµησης Σχόλιο, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2007/ΙΙ, Νόµος και Φύση PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 151 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

9 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Planet, ήµος Χαλανδρίου (Οκτώβριος 2008) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Χαλανδρίου , Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός (Υφιστάµενη Κατάσταση, Στρατηγική του ήµου Χαλανδρίου) Planet, ήµος Χαλανδρίου ( εκέµβριος 2008) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Χαλανδρίου , Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου, Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός και είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 152 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

10 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 153 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

11

12

13

14

15 Πίνακας Α Ειδικό Θεσμικό Πλαίσιο για το Δήμο Χαλανδρίου α/α Ν / ΒΔ-ΠΔ / ΥΑ, ΣτΕ, ΦΕΚ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Βασιλικό Διάταγμα ΦΕΚ 14 / Δ / «Όροι δόμησης Χαλάνδρι Μαρούσι. Περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου (Αττικής) ως και τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρουσίου» Αναθεωρούνται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως. 2 Προεδρικό Διάταγμα 183/86 ΦΕΚ 70 / Α / Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες Επιτρέπει την τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων πληθυσμού πάνω από κατοίκους με την απόφαση Νομάρχη. 3 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 166/Δ/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης Καθορίζονται σε κατηγορίες οι χρήσεις γης σε περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων /1989 ΦΕΚ 35 / Δ / (υποκαταστάθηκε από ΦΕΚ 728/Δ/ ) Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός χρήσεων γης μετά των απαραίτητων θέσεων στάθμευσης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Χαλανδρίου (Αττικής) 1) Μείωση Σ.Δ. κλιμακωτά ανά ζώνη υφιστάμενων Σ.Δ. 2) Γενική κατοικία στο βασικό οδικό δίκτυο Π.Δ. 414/80 (ΦΕΚ 113/Α). Γ.Κ. του άρθρου 5 του ΠΔ 81/80 (ΦΕΚ 27/Α) και άρθρο 1, παρ. 2,3 του ΠΔ 83/86. 3) Άλλη ομάδα σύμφωνα με το ΠΔ/ (ΦΕΚ 166/Δ/87) «Πολεοδομικό Κέντρο» και «Γ.Κ». Στην Γ.Κ. επιβάλλεται μικτή χρήση. Δεν ισχύει μετά την ΥΑ 32469/ /2860/89 ΦΕΚ 419 / Δ / Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) (Επαναδημοσιεύεται με τα διαγράμματα στις ) Εγκρίνεται το ΓΠΣ που περιλαμβάνει την Πολεοδομική Οργάνωση του Δήμου για πληθυσμό (απογραφή 1990) με την επέκταση του σχεδίου πόλης και τη δημιουργία 17 πολεοδομικών ενοτήτων, τον προσδιορισμό χρήσεων γης, την γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή και τη λήψη μέτρων για τη προστασία περιβάλλοντος. Επίσης περιλαμβάνει τις προτάσεις για το οδικό δίκτυο και τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, καθώς και τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του ΓΠΣ κατά τομέα /Π-918/89 ΦΕΚ 728 / Δ / Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός χρήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Χαλανδρίου (Αττικής) (Χώροι στάθμευσης Αυτοκινήτων, Πάρκινγκ, Γκαράζ) 1) Καθορίζονται τα ελάχιστα όρια αρτιότητας και οικοδομησιμότητας των οικοπέδων 2) Καθορίζονται οι μέγιστοι επιτρεπόμενοι ΣΔ. (Μειώνονται κλιμακωτά οι ΣΔ) /Τα-2415/89 ΦΕΚ 760/Δ/ Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου στην παραρεμάτια περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου και των όρων δόμησης αυτής Εγκρίνεται η τροποποίηση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών του εγκεκριμένου σχεδίου, τροποποιείται η οριογραμμή του ρέματος Πολυδρόσου, χαρακτηρίζονται όλοι οι ελεύθεροι χώροι ως χώρος πάρκου και άλσους, χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι οι δρόμοι της παραρεμάτιας περιοχής. Δεν ισχύει μετά την ΥΑ 31509/1365/90.

16 Όροι Δόμησης Χαλάνδρι /1365/90 ΦΕΚ 166 / Δ / Ακυρώνεται η Απόφαση 34814/Τα- 2415/89 του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου στην παραρεμάτια περιοχή Δήμου Χαλανδρίου και των όρων δόμησης αυτής» (ΦΕΚ 760 / Δ / 89) /5073/90 ΦΕΚ 561 / Δ / ΦΕΚ 701/Δ/13.12/1990 Ορισμός βασικού οδικού δικτύου Ν. Αττικής Αναγράφεται πίνακας βασικού οδικού δικτύου Ν. Αττικής. Ισχύει επί του ΓΠΣ /7621/91 ΦΕΚ 69 / Δ / Όροι Δόμησης Χαλάνδρι Ρεματιά Μέτρα για την προστασία της ρεματιάς Χαλανδρίου Πεντέλης (Βλέπε απόφαση 4228/664/93 και απόφαση 83878/5769/93) Στη ζώνη κατά μήκος της ρεματιάς καθορίζονται και ισχύουν για ένα χρόνο απαγορεύσεις, όροι και περιορισμοί για κάθε επέμβαση και δραστηριότητα που αλλοιώνει τη φυσική ροή των υδάτων, τη μορφή του τοπίου και του γεωφυσικού αναγλύφου κατά μήκος της ρεματιάς. 11 ΦΕΚ 93/ Δ / Διόρθωση σφάλματος στη 48568/2860/ απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «έγκριση ΓΠΣ Δήμου Χαλανδρίου Αττικής» Δημοσίευση των διαγραμμάτων της απόφασης 48568/ /Π-1128/92 ΦΕΚ 355 / Δ / Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (σε ορισμένα Ο.Τ. σε κλ.1:5000) Εγκρίνονται χρήσεις κοινωφελών εγκαταστάσεων /P-303/ ΦΕΚ 473 / Δ / Αναθεώρηση τμήματος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Δουκίσσης Πλακεντίας (Μεταμόρφωση Πεύκ. Ρουπ) Δήμου Χαλανδρίου (κλ. 1:500). Εγκρίνεται η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην αναφερόμενη περιοχή. Ε.Π.Α. 32/15 (Σταματιάδης) /Π-760/92 ΦΕΚ 874/Δ/1992 Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «Παραρεμμάτιας περιοχής Δήμου Χαλανδρίου (κλ. 1:500) Εγκρίνεται το δίκτυο πεζοδρόμων, ορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης στην αναφερόμενη περιοχή του Δήμου. Περιλαμβάνονται δύο πράξεις: /92 ΦΕΚ 1157 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) 1) Αναστολή για ένα χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών στην περιοχή Τούφας Δήμου Χαλανδρίου ( ). 2) Αναθεώρηση Ρ.Σ. σε ορισμένα Ο.Τ. και χαρακτηρισμός πεζόδρομων. Όροι δόμησης Χαλάνδρι Ρεματιά /664/93 ΦΕΚ 125 / Δ / Συμπλήρωση και παράταση της ισχύος της Απόφασης /7621/ των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μέτρα για τη προστασία ρεματιάς Χαλανδρίου Πεντέλης» (ΦΕΚ 69/Δ/ ) Εκτός των απολύτως απαραιτήτων υδραυλικών εργασιών, επιτρέπονται και άλλες εργασίες που επιβάλλονται για λόγους επικινδυνότητας.

17 17 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 323 / Δ / Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 15 (περιοχή Πάτημα) του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Βριλησσίων στα όρια σύνδεσης Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες, χώροι πρασίνου, κ.λπ. ΠΑΤΗΜΑ Ι /6312/93 ΦΕΚ 1266 / Δ / Τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής). Γίνεται τροποποίηση ορίων σε πολεοδομικές ενότητες, του Σ.Δ. καθώς και χρήσεων γης. Τροποποιείται το μεταφορικό δίκτυο, και καθορίζεται χώρος εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ / 5769 / 93 ΦΕΚ 1281 / Δ / Όροι δόμησης Χαλάνδρι Ρεματιά Μέτρα για την προστασία της ρεματιάς Χαλανδρίου Πεντέλης Επεκτείνεται η ζώνη προστασίας στην εντός σχεδίου περιοχές μεταξύ των ρυμοτομικών στο ρέμα και στους ΚΧ, ενώ για τις εκτός σχεδίου περιοχές επεκτείνεται σε απόσταση 30 μέτρα από τις οριογραμμές του ρέματος που καθορίστηκαν με το ΠΔ/ (ΦΕΚ 7/Δ/80) /2370/95 ΦΕΚ 376/Δ/ Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) «Επαναφορά» ΓΠΣ (ΦΕΚ 419/Δ/ ) μαζί με τα διαγράμματα /2370/95 ΦΕΚ 367/Δ/ Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή «Πεύκο Πολίτη» του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Νομισματοκοπείου της Τραπέζης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 22 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 659 / Δ / Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου, ως προστατευομένου τοπίου, καθορισμός των ορίων και ζωνών προστασίας αυτού, επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών εντός αυτών. Χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενη περιοχή και τοπίο, όπου καθορίζονται ζώνες Α και Β, χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης και λοιποί γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί. Με την χορήγηση της αριθμ. 6/2003 πράξεως ανάθεσης δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 & 12 του ΦΕΚ 659/Δ/ Ν ΦΕΚ 211/Α/ Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 24 Απόφ. ΔΜΕΟ/ε/Ο/266/95 ΦΕΚ 293 / Β / 95 Ανακατάταξη Επαρχιακού Δικτύου των Νομών της Χώρας Άρθρο 5. Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Νομού Αττικής Επίσης με την απόφαση 10172/02, ΦΕΚ 1326/Β/ , καθορίζεται η επαρχιακή οδός που έχει στην αρμοδιότητα της η Νομαρχία Αθηνών. 25 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 1138 / Δ / Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των δήμων Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής και Γέρακα (Ν. Αττικής), κατάργηση και επιβολή προκηπίου /5444/98 ΦΕΚ 743 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών εκτός από οικοδομικές άδειες για κτίρια με χρήση κατοικίας.

18 27 Έγγραφο 53982/363/98 Γνωμ 296/98 ΝΣΚ-296/98 Ισχύει από Αποδοχή γνωμοδότησης όσον αφορά τις εισόδους των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων σύμφωνα με το Άρθρο 2 ΠΔ-165/80 Γωνιακά οικόπεδα η κατασκευή όλων των επιβαλλόμενων χώρων στάθμευσης με είσοδο μόνο από την οδό που επιτρέπεται η διέλευση αυτοκινήτων, επιτρέπεται μέρος του χώρου στάθμευσης να εξυπηρετείται από τον πεζόδρομο και του Δήμου Χαλανδρίου /7079/98 ΦΕΚ 989 / Δ / Τροποποίηση και συμπλήρωση της Αποφ /5444/98 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Αναστολή χορήγησης οικοδομικών εργασιών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) Τροποποιείται η απόφαση 24377/5444/98. (ΦΕΚ 743 / Δ / 98) /98 ΦΕΚ 1031 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε περιοχή εντός σχεδίου του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο στις Λεωφ. Κηφισίας, Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανικολή (τρίγωνο Αγίας Βαρβάρας) Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών εκτός από οικοδομικές άδειες για κτίρια με χρήση κατοικίας, αναθεωρήσεις χωρίς αλλαγή χρήσης, για κατεδαφίσεις ή επισκευές κτιρίων χωρίς αλλαγή χρήσης, κ.λπ. 30 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 73 / Δ / Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) και τροποποίηση προκηπίου (επί βασικού οδικού δικτύου και ειδικότερα στα 576 και 577 οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ). Μετατοπίζεται η οικοδομική ρυμοτομική γραμμή στα ΟΤ 576, Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 154 / Δ / Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 15 «Πάτημα» του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα σημεία σύνδεσης του ίδιου δήμου και τροποποίηση του ΠΔ/ (ΦΕΚ 323 / Δ / 1993) Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της ΠΕ 15, τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στα σημεία σύνδεσης με την επέκταση, εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής του πολεοδομικού σχεδίου. Στους οικοδομήσιμους χώρους αυτής της περιοχής επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας /6003/99 ΦΕΚ 788 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών. 33 ΣτΕ 4047/99 τμήμα Ε Ισχύει από Βασικό οδικό δίκτυο Χαλανδρίου (οδός Εθνικής Αντιστάσεως) Ρύθμιση Χρήσεων γης εκατέρωθεν των Βασικών οδικών αξόνων Ακυρώνει την Π-260/ της Διευθύνσεως Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η αναθεώρηση της οικοδομικής άδ.4221/ /7003/99 ΦΕΚ 936 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) στην περιοχή «Πάτημα ΙΙ» (ΠΕ 17) Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών /690/99/00 ΦΕΚ 63 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε περιοχή εντός σχεδίου του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (που έχουν πρόσωπο στις Λεωφόρους Κηφισιάς, Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανικολή (τρίγωνο Αγία Βαρβάρα) Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών.

19 /346/01 ΦΕΚ 83 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου στην περιοχή «Πάτημα ΙΙ» Ν. Αττικής Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών ειδικότερα στην περιοχή ΠΕ /769/01 ΦΕΚ 145 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου Αναστέλλονται μέχρι οι οικοδομικές άδειες σε συγκεκριμένα ΟΤ. 38 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 838 / Δ / Τροποποίηση των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου *Ακυρώνεται με την απόφαση ΣΤΕ 509/ Τροποποιούνται οι χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου που βρίσκονται στα ΟΤ επί του βασικού οδικού δικτύου στην περιοχή του τριγώνου που περικλείεται από τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως Παπανικολή Κηφισίας και στη Λεωφ. Κηφισίας και στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως / Φ. Τροπ/02 ΦΕΚ 645 / Δ / Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 521 του Δήμου Χαλανδρίου Νομός Αττικής Αποχαρακτηρίζεται το ΟΤ 521 από χώρο σχολείου σε οικοδομήσιμο χώρο /2002 ΦΕΚ 1326 / Β / Καθορισμός επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών Χαρακτηρίζονται συγκεκριμένοι δρόμοι (κάποιοι και στο Χαλάνδρι) ως επαρχιακοί. 41 ΣτΕ 509/ Ακύρωση του ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 647 / Δ / Καθορισμός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ), κατά μήκος της λεωφόρου Ελευσίνας, Αεροδρομίου Σπάτων και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης. Καθορίζεται ζώνη γύρω από τον άξονα συγκοινωνιακού έργου (οδικό σιδηροδρομικό) Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας, Χαλανδρίου, Γέρακα (Ν. Αττικής). Επιβολή αυξανομένου προκηπίου κ.λπ /795/03 ΦΕΚ 813 / Δ / Αναγνώριση οδού (παρόδου οδού) Σόλωνος στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 70 του Δήμου Χαλανδρίου ότι υπάρχει πριν το 1923 (προ του 23) και χαρακτηρισμός αυτής σαν διατηρητέας. Χαρακτηρίζεται η οδός Σόλωνος ως διατηρητέα /04 ΦΕΚ 81 / Δ / Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 17 (ΠΕ 17) «ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ» του Δήμου Χαλανδρίου (Νομού Αττικής) και επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών ρέματος Καθορίζεται η οριογραμμή του ρέματος Αγίου Αντωνίου /04 ΦΕΚ 90 / Δ / Έγκριση Πολεοδομικής Ενότητας 16 (ΠΕ 16) περιοχή «Έθνος» του Δήμου Χαλανδρίου (Νομού Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης με το Δήμο Αγίας Παρασκευής (Νομού Αττικής). Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι κοινόχρηστων χώρων, κοινόχρηστος χώρος δασικής έκτασης (ΚΧ ΔΕ) /04 ΦΕΚ 897 / Δ / Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) Επαύξηση κοινωνικού εξοπλισμού Π.Ε. 5, 9, 12, 15, 17.

20 /05 ΦΕΚ 363 / Δ / Καθορισμός χώρου στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) για την κατασκευή Σταθμού Μετεπιβίβασης στο Σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» του μετρό και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης Καθορισμός περιοχής Μετρό. 48 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΣΚΠΟ/Φ1/6601/ ΦΕΚ 472 / Β / Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Χαλανδρίου Νομού Αττικής Ορίζεται ΚΕΠ που θα στεγάζεται στο σταθμό του Μετρό «Χαλάνδρι» /409/06 ΦΕΚ 428 / Δ / Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δημού Χαλανδρίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου (ΟΤ) 639 σε συμμόρφωση στην Απόφαση 15071/04 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας Το Ο.Τ. 639 επανέρχεται στον αρχικό ιδιοκτήτη (αντί για χώρο παιδικού σταθμού) /413/06 ΦΕΚ 431 / Δ / Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ 220 του Δήμου Χαλανδρίου σε συμμόρφωση προς την από Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (υπόθεση Ασημομύτη κατά Ελλάδος) Αποχαρακτηρισμός ιδιοκτησίας «Ασημομύτη» στο ΟΤ 220 από χώρο παιδικού σταθμού σε οικοδομήσιμο χώρο. 51 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΣΚΠΟ/Φ9/12596/ ΦΕΚ 755 / Β / Σύσταση δεύτερου Παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Χαλανδρίου του Νομού Αττικής Ορίζεται ΚΕΠ το οποίο εδρεύει στο Κάτω Χαλάνδρι /779/2006 ΦΕΚ 733 / Δ / Καθορισμός όρων δόμησης υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή, επί της λεωφόρου Μεσογείων και Ίριδος, στο Δήμο Χαλανδρίου, σε γήπεδο εμβαδού 9410,60 τ.μ. Καθορισμός Όρων και περιορισμών Δόμησης /2006 ΦΕΚ 899 / Δ / Τροποποίηση - συμπλήρωση του ΠΔ/ "Τροποποίηση των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (Νομού Αττικής) που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου" (ΦΕΚ-838/Δ/01) Προστίθεται το Ο.Τ. 271 στην πρώτη σειρά της παρ. β. της παραγράφου 5 Άρθρου 1 του ΠΔ/ /07 ΦΕΚ 37 / ΑΑΠ / Καθορισμός χώρου στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) για την κατασκευή Σταθμού Μετεπιβίβασης στο Σταθμό «Νομισματοκοπείο» του μετρό και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης

21 /07 ΦΕΚ 468 / ΑΑΠ / Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής για τον καθορισμό χώρων ανέγερσης Βρεφονηπιακού Σταθμού, Πολυϊατρείου Διαγνωστικού Κέντρου και Σταθμού Μετεπιβίβασης στο σταθμό «Νομισματοκοπείο του Μετρό» /209/07/07 ΦΕΚ 109 / ΑΑΠ / Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ 288 του Δήμου Χαλανδρίου (Νομού Αττικής) σε συμμόρφωση στις Αποφ 2134/04 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Απόφ. 2260/05 του Εφετείου Αθηνών και Απόφ. 1577/06 του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Χαρακτηρίζεται ως οικοδομήσιμος χώρος επιφάνεια 184,62 Μ2 υφιστάμενης οδού στο ΟΤ 288.

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Γενικά για τη Μελέτη Γ.Π.Σ... 3 1.2. Μεθοδολογία και Σκοπός της Μελέτης Γ.Π.Σ... 3 1.3.Υπογραφείσα Σύµβαση Ανάθεσης Μέλη οµάδας παρακολούθησης µελέτης... 4 1.4. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ) Π.3.1.1. Στόχοι και Κατευθύνσεις Πολεοδοµικής Οργάνωσης και Οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α1 Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήµατος χωρικού σχεδιασµού

Μέρος Α1 Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήµατος χωρικού σχεδιασµού ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Κεφάλαιο Α «Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός» Μέρος Α1 Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήµατος χωρικού σχεδιασµού Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π.2: Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος). Π.2.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύονται οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ Σχέδιο προεδρικού διατάγματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο Υμηττός υπόκειται σε καθεστώς προστασίας με το π.δ. 31.8/20.10.1978.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ!! ΑΝΑΛΥΣΗ!ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ!"!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ!! ΑΝΑΛΥΣΗ!ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ!! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 Β.1. Γενικά στοιχεία περιοχής Χωροταξικά στοιχεία... 5 Β.2. Κατευθύνσεις των υπερκείµενων βαθµίδων σχεδιασµού... 6 Β.3. Περιβαλλοντικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. Σελ. 1/48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. Σελ. 1/48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ...1 Π.3.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ...2 Π.3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 2.1. Χωροταξικά δεδομένα περιοχής μελέτης... 4 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισμός της περιοχής μελέτης... 4 2.1.2 Διοικητικά δεδομένα περιοχής μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10 2.1 Σκοπιμότητα...10 2.2 Σημασία...12 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...12 2.4 Όργανα κατάρτισης...15

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας»

Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» (2 η Ανάρτηση 9/2015) Τριταία Ιτέα Κίρρα Σύμπραξη : Σαράφης Κωνσταντίνος (χωροτάκτης) -Καρακώτιας Δημήτρης (πολεοδόμος)- Σκοβολάς Σεραφείμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 2.1. Χωροταξικά δεδομένα περιοχής μελέτης... 4 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισμός της περιοχής μελέτης... 4 2.1.2 Διοικητικά δεδομένα περιοχής μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) ΑΘΗΝΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 1 Περιεχόμενα ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ... Error! Bookmark not defined. Κεφάλαιο Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 Β.1. Γενικά στοιχεία περιοχής Χωροταξικά στοιχεία... 5 Β.2. Κατευθύνσεις των υπερκείµενων βαθµίδων σχεδιασµού... 6 Β.3. Περιβαλλοντικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα