Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ."

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. Π.4.1. ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 6 «Όργανα εφαρµογής των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων και των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης» του Ν. 2508/97, παρέχεται η δυνατότητα σύστασης ΝΠ µε σκοπό την παρακολούθηση της εφαρµογής των ΓΠΣ, των ΣΧΟΟΑΠ και των ΖΟΕ σε επίπεδο νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα σύστασης πενταµελούς επιτροπής πολεοδοµικού σχεδιασµού, µε απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου. Ως µέλη της, τακτικά και αναπληρωµατικά, ορίζονται µέλη του νοµαρχιακού συµβουλίου, δηµοτικοί και κοινοτικοί σύµβουλοι, υπάλληλοι του δηµοσίου, των οργανισµών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης, των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα και των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων και ιδιώτες µε ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέµατα συναφή προς τις αρµοδιότητες του νοµικού προσώπου. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των επιτροπών πολεοδοµικού σχεδιασµού, ο τρόπος άσκησης αυτών, οι όροι, η διαδικασία διάθεσης προσωπικού για την εξυπηρέτησή τους και οι αποδοχές του, οι αµοιβές των µελών των επιτροπών αυτών και κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία τους καθορίζονται και ρυθµίζονται µε Προεδρικό ιάταγµα, το οποίο όµως µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί καθιστώντας ανέφικτη την ενεργοποίηση του άρθρου 6 του ν 2508/97 µε το οποίο είναι δυνατή η σύσταση φορέα µε τη µορφή Ν.Π... για την παρακολούθηση της εφαρµογής των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Γι αυτό το λόγο προτείνεται η ανάληψη της παρακολούθησης της εφαρµογής του ΓΠΣ από το ήµο Χαλανδρίου και η ενίσχυσή του ώστε να ανταποκριθεί ουσιαστικά στο σύνολο των ευθυνών και των υποχρεώσεων που απαιτεί το συγκεκριµένο αντικείµενο που είναι περίπλοκο και απαιτεί ειδικευµένες υπηρεσίες σε θέµατα διαχείρισης των σχεδίων, επιτελικό έλεγχο και κανονιστικές ρυθµίσεις. Οι Φορείς Εφαρµογής του ΓΠΣ του ήµου Χαλανδρίου είναι ο Οργανισµός του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αττικής και ο ήµος Χαλανδρίου. Η υλοποίηση του πολεοδοµικού σχεδιασµού και ιδίως των προτάσεων οργανωµένων παρεµβάσεων τύπου ανάπλασης ή αναµόρφωσης αλλά και η υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων µετά τις Πράξεις Εφαρµογής των ρυµοτοµικών σχεδίων που θα ακολουθήσουν το ΓΠΣ ή είναι σε εξέλιξη, απαιτούν τη διαχείριση των δράσεων αυτών από ένα εξειδικευµένο και καλά στελεχωµένο φορέα που θα µπορεί να «επιχειρεί» αποτελεσµατικά. Παράλληλα η διαχείριση και ο συντονισµός της εφαρµογής των σχεδίων, απαιτούν στο ήµο σύγχρονο εξοπλισµό διαχείρισης χωρικών και πολεοδοµικών δεδοµένων. Για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Φύσης (όπως είναι η Ρεµατιά), είναι υποχρεωτική η σύσταση φορέα διαχείρισης µε συµµετοχή του ήµου και της Νοµαρχίας, τοπικών µη κυβερνητικών οργανώσεων που σε συνεργασία µέσω προγραµµατικών συµβάσεων µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το ΥΠΕΚΑ, θα µπορούσε να συντηρήσει και να λειτουργήσει το χώρο ως «χώρο εναλλακτικού τουρισµού και αναψυχής». Τέλος, για τα υπερτοπικά έργα χρειάζεται η συντονισµένη λειτουργία του ήµου µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την αποτελεσµατική προώθηση Έργων στο Περιφερειακό PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 144 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

2 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Πρόγραµµα, όπως και η συνεργασία µε την Περιφερειακή ιοίκηση, το ΥΠΕΚΑ, το Υπ. Μεταφορών, το ΥΠΑΝ, για την προώθηση έργων τόσο στο Περιφερειακό όσο και στο Εθνικό Επίπεδο. Π.4.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΓΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Οι απαιτούµενες µελέτες έργα και παρεµβάσεις που αφορούν στην ενεργοποίηση του ΓΠΣ περιγράφονται στους πίνακες Π.4.2.1, Π.4.2.2, Π και Π που ακολουθούν. Οι απαιτούµενες νοµικές ρυθµίσεις είναι: Έκδοση Υ.Α. για την έγκριση της τροποποίησης του ΓΠΣ Έκδοση Π. /τος για την Αναθεώρηση του εγκεκριµένου σχεδίου Χαλανδρίου και συγκεκριµένα για την χωροθέτηση του κοινωνικού εξοπλισµού, την επανεξέταση της κατά παρέκκλιση αρτιότητας Οι µελέτες αφορούν κυρίως στη Κτηµατογράφηση και πολεοδόµηση: των περιοχών επέκτασης που προβλέπονται από το ΓΠΣ του 1995 και οποίες δεν έχουν µέχρι σήµερα υλοποιηθεί (περιοχή Πεύκο Πολίτη ουκίσσης Πλακεντίας, περιοχή στο Πάτηµα ΙΙ που είναι σήµερα εκτός σχεδίου) της ζώνης πρασίνου γύρω από το Νεκροταφείο Στα πλαίσια της πολεοδόµησης τµηµάτων ή και της ένταξής τους στο σχέδιο Πόλης του ήµου, χρειάζεται να εκπονηθούν Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ΦΕΚ 723Β/1998. Απαιτούµενα Έργα: Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και απορροής οµβρίων Ολοκλήρωση των έργων οδοποίιας και ύδρευσης Κατασκευή των αναγκαίων Εκπαιδευτικών Μονάδων και πρόνοιας Κατασκευή των αναγκαίων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Κατασκευή ελεύθερων χώρων πρασίνου ιαφύλαξη και βελτίωση ποιότητας ζωής Για τη διαφύλαξη και βελτίωση ποιότητας ζωής προτείνεται η µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της όχλησης και της ηχορύπανσης από την κυκλοφορία οχηµάτων. Ορισµένα ενδεικτικά έργα είναι: Εφαρµογή συνολικής συγκοινωνιακής και κυκλοφοριακής µελέτης ήµου, Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στα όρια της Λεωφόρου Κηφισίας, σε κεντρικές αρτηρίες του ήµου, καθώς και κοντά στον κόµβο της Αττικής οδού, µετά από ακουστική µελέτη ηχοπροστασίας, Παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της Αττικής οδού, PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 145 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

3 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Μέτρηση και παρακολούθηση τιµών ατµοσφαιρικών ρύπων και στάθµης θορύβου, στο πλαίσιο του ΣΒΑΑ. Απαιτούµενες Αναπλάσεις: Ανάπλαση της Α ζώνης προστασίας του ρέµατος Πεντέλης - Χαλανδρίου Ανάπλαση του διαθέσιµου εγκεκριµένου πλάτους των οδών οι οποίες απαρτίζουν το προτεινόµενο δίκτυο ροής πεζών και ποδηλάτων, για τη δικτύωση των χώρων πρασίνου και κοινωφελούς εξοπλισµού Ανάπλαση της διαδροµής του Αδριάνειου Υδραγωγείου Ανάπλαση του κέντρου και πεζοδρόµηση του Ανάπλαση του µονοπατιού και των γεφυρών της Ρεµατιάς στον Άγιο Αθανάσιο Αξιοποίηση των οικοπέδων του ήµου στις περιοχές Πάτηµα Ι και ΙΙ για κοινωφελή χρήση ηµιουργία εκκλησιαστικού χώρου πέριξ του ναού της Αγ. Σκέπης Ανάπλαση του χώρου Λ. Κατσώνη & Π. Ηλία και αποκατάσταση και τοποθέτηση της προτοµής Τζίνας Μπαχάουερ Ανάπλαση της περιοχής Νοµισµατοκοπείου Απαιτούµενες Μελέτες: Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο Π στις παρακάτω περιοχές προτείνονται µελέτες ειδικών παρεµβάσεων: α. Περιοχή Νοµισµατοκοπείου β. Περιοχή Ριζαρείου Σχολής γ. Περιοχή Ιδρύµατος Χατζηκώνστα δ. Καταυλισµός Τσιγγάνων (Πεύκο Πολίτη Οδός Ίριδος) Π.4.3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Οι προτάσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Χαλανδρίου, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στην πρόταση της Τροποποίησης του ΓΠΣ παρουσιάζονται στο Παράρτηµα. Π.4.4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Η υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της εφαρµογής του ΓΠΣ απαιτεί τη συνεργασία και εµπλοκή του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, καθώς και µικτών σχηµάτων. Αντίστοιχα, η χρηµατοδότηση των έργων του προγράµµατος εφαρµογής του ΓΠΣ, είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί από εθνικούς πόρους, πόρους και προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΕΠ, Τοµεακά Προγράµµατα, Κοινοτικές πρωτοβουλίες κ.τ.λ.) πόρους του ιδιωτικού τοµέα ή ακόµη και δηµοτικούς πόρους. PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 146 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

4 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 147 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

5 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Αγγελίδης Μ. (2004), Αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, Εκδόσεις ΥΠΕΧΩ Ε, Αθήνα. Αραβαντινός Α. (1984), Πολεοδοµικός Σχεδιασµός, Αθήνα. Αραβαντινός Α. (1997), Πολεοδοµικός σχεδιασµός. για µια βιώσιµη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα. Αραβαντινός Α. (2001), Η ευρωπαϊκή και ελληνική πόλη στον 21 ο ρόλος του σχεδιασµού, Αθήνα. αιώνα. Αναµενόµενος Αραβαντινός Α., (2002), «υναµικές και σχεδιασµός κέντρων στην πόλη των επόµενων δεκαετιών προς συγκεντρωτικά ή αποκεντρωτικά σχήµατα», Αειχώρος, Τόµος 1, Τεύχος1. Αραβαντινός Α., Η ευρωπαϊκή και ελληνική πόλη στον 21 ο αιώνα, Εκδόσεις Ε.Μ.Π. - Κέντρο συνεχιζόµενης εκπαίδευσης. Αττικό Μετρό Α.Ε. (1997), «Προβλέψεις πληθυσµού και απασχόλησης για το Ν. Αττικής», Αθήνα. Γεράρδη Κ. (1996) «Στρατηγικός Σχεδιασµός της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας για µια Βιώσιµη Ανάπτυξη», Πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου Αθήνα - Αττική: Στρατηγικός Σχεδιασµός για µια Βιώσιµη Ανάπτυξη, ΟΡΣΑ, Αθήνα. Γεωργαλάς, Λ. (1996), Υδρογεωλογικές συνθήκες καρστικού συστήµατος Υµηττού, Αθήνα. Γεωργούλα Α., Σύµβουλοι Μηχανικοί, Σερράος Κ., Τίλλης Α., Αντωνιάδης Μ. (2010) «Μελέτη Τροποποίησης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ήµου Βριλησσίων», Β1 Στάδιο. ήµος Αθηναίων (1996), Ρυθµιστικό σχέδιο Αθήνας , δέκα χρόνια µετά, Πρακτικά διηµερίδας, Έκδοση ήµου Αθηναίων. ήµος Χαλανδρίου (2008) «Τοπικό Σχέδιο Αντιµετώπισης ασικών Πυρκαγιών» ήµος Χαλανδρίου (2008) «Τοπικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Σεισµών» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1997), Παρόδιες χρήσεις στο κύριο οδικό δίκτυο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Επιστ. Υπ. Κουµαντάκης (1997), Έρευνα υδρογεωλογικών συνθηκών και καθεστώτος εκµετάλλευσης υπογείων νερών λεκανοπεδίου Αθηνών, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Τοµέας Πολεοδοµίας Χωροταξίας (2004), Ερευνητικό Πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα - Αττική», Σύνοψη, Ιούνιος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2000), Χρήσεις γης και κυκλοφορία στο κύριο οδικό δίκτυο - επιπτώσεις στον αστικό χώρο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2000), Πολεοδοµική και κυκλοφοριακή κατάσταση «εισόδων πόλεων», η περίπτωση της ευρύτερης Αθήνας. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001), Χρήσεις γης στο κύριο οδικό δίκτυο. PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 148 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

6 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Τοµέας Πολεοδοµίας Χωροταξίας (2001), Ερευνητικό Πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα - Αττική», Φάση Β. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ΣΕΠΟΧ (2004), Πόλη και χώρος από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα, Τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Αθ.Αραβαντινό, Αθήνα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2005), Πολιτική αειφόρου ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα. ΕΣΥΕ (1995), Λεξικό των ήµων, Κοινοτήτων και Οικισµών της Ελλάδος, καταρτίστηκε µε βάση την απογραφή πληθυσµού της 17ης Μαρτίου 1991, Αθήνα. ΕΣΥΕ (1995), Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος , Αθήνα. ΕΣΥΕ, Απογραφή Κτιρίων ΕΣΥΕ, Απογραφή Κτιρίων ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού υναµικού. ΕΣΥΕ, Στατιστική Οικοδοµική ραστηριότητα Ευστρατίου, Π.Μ. (2001), Κώδικας βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα. ΙΓΜΕ, Γεωλογικός χάρτης, φύλλο Κηφισιά. Καυκούλα Α., Παπαµίχος Ν., Χαστάογλου Β. (1990), Σχέδια Πόλεων στην Ελλάδα του 19 ου αι., Θεσσαλονίκη. Κορρές, Μ. (1993), Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα, Εκδ. Μέλισσα, Αθήνα. Κουτσόπουλος, Κ. (1990), «Γεωγραφία: Μεθοδολογία και Μέθοδοι Ανάλυσης Χώρου», Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα. Κοσµόπουλος, Π. (2004), Περιβαλλοντικός σχεδιασµός, University Studio Press,Θεσσαλονίκη. Λάµπρου, Ι. (1998), Ο υδάτινος πλούτος της αττικής γης, Εκδόσεις Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα. Μαχαίρας Γ. αµβέργης Χ. (2004), Ειδικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας Αττικής Οδού, Ηµερίδα Αντιπληµµυρικής Προστασίας Αττικής, Αθήνα. PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 149 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

7 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Μπίρης Κ. Η., (1999), Αι Αθήναι. Από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, έκδοση, Αθήνα, Μέλισσα. Μπρούτου Λεµπέση, Ε. (2006), Χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, Έκδοσεις οµική Ενηµέρωση, Αθήνα. Νέλλας Γ. & Συνεργάτες, Σύµβουλοι Μηχανικοί (2005), Αστική ανάπλαση και συνακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο ήµο Χαλανδρίου, Φάση IV: Επεξεργασία και Προγραµµατισµός Υλοποίησης του Επιλεγέντος Σχεδίου Αστικής Ανάπλασης & Κυκλοφοριακής ιαχείρισης. Οικονόµου., Γετίµης Π. και άλλοι (2001), Ο ιεθνής Ρόλος της Αθήνας, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος. Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, Σχεδιασµός µητροπολιτικής περιφέρειας για µια βιώσιµη ανάπτυξη του, Μάιος Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (2000), Αθήνα Αττική, Σχεδιασµός παρεµβάσεις και έργα για µια βιώσιµη ανάπτυξη. Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (2011) Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής Ορφανός Γ. (1976), Έκθεση υδρογεωλογικής αναγνώρισης Χαλανδρίου Βριλησσίων, ΙΓΜΕ, Αθήνα. Παπαδέας. Γ., Επεξηγηµατική µελέτη του γεωλογικού χάρτη της Αττικής, ΙΓΜΕ. Παππάς, Α. (1999), Η ύδρευσις των αρχαίων Αθηνών, Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα. Παπανικολάου,., Μπάση, Ε.-Κ., Κράνης Χ., ανάµος, Γ. (2004), Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του λεκανοπεδίου Αθηνών από το άνω Μειόκαινο έως σήµερα, 10ο Συνέδριο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη. Πουλίου, Κ. κ.α (2007), Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων. ιερεύνηση της εφαρµογής της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης στα πλαίσια των µελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, Εισήγηση σε ηµερίδα του ΤΕΕ. Σαρηγιάννης Γ. Μ., 2000, «Αθήνα Εξέλιξη Πολεοδοµία Μεταφορές», Αθήνα, Εκδόσεις Συµµετρία. Σήµα Α.Τ.Ε.Μ.Ε., ίεδρος Α.Ε., Σαχανίδης Κ., (2007) Ολοκληρωµένο Τοπικό Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανάπτυξης «Habitat Agenda», ήµος Χαλανδρίου, 2 η Φάση, Βασική Ανάλυση και είκτες, Αθήνα, Μάρτιος. Σκιαδάς Ελ. (1994), Ιστορικό ιάγραµµα των ήµων της Ελλάδος Σταµατιάδης,., (1990), Μελέτη αναθεώρησης εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Χαλανδρίου, Μελέτη, Τεχνική Υπηρεσία. Χαλανδρίου. Χαλάνδρι. Σταµατιάδης,., Πολεοδοµική µελέτη περιοχής Πάτηµα Ι, Μελέτη, Τεχνική Υπηρεσία. Χαλανδρίου. Χαλάνδρι. Σταµατιάδης,., Πολεοδοµική µελέτη περιοχής Πάτηµα ΙΙ, Μελέτη, Τεχνική Υπηρεσία. Χαλανδρίου. Χαλάνδρι. PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 150 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

8 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου ΤΕΕ (1993), Καταγραφή και Κωδικοποίηση των Πρόσφατων Πολεοδοµικών και Χωροταξικών Μελετών (Α Φάση), Αθήνα. ΤΕΕ - ήµος Αθηναίων (1996), Ένα όραµα για την Αθήνα, η συνέχεια ο καταστατικός χάρτης. Τραυλός, Ι., Πολεοδοµική εξέλιξις των Αθηνών, Αθήνα1993. Τρίτσης, Α., Η νέα οικιστική πολιτική, Εισηγήσεις του Υπουργού Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος Αθήνα, εκέµβρης Τσιούµα, Β., Βιτωριου-Γεωργουλή Α (1986), Υδρογεωλογική αναγνώριση της περιοχής ιδιοκτησίας Τράπεζας Ελλάδας (Νοµισµατοκοπείο), ΙΓΜΕ, Αθήνα. ΥΠΕΘΟ (1993), ιαµόρφωση Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Συγκοινωνιακής Υποδοµής της Χώρας. Ελλάδα 2010, Μελέτη Τεχνικής Υποστήριξης, Φάση Ι Μεθοδολογική Προσέγγιση, ΡΟΜΟΣ ΑΕΜ, Α. ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ. ΥΠΕΧΩ Ε, Επιχείρηση Πολεοδοµική Ανασυγκρότηση , Αθήνα 1983 ΥΠΕΧΩ Ε, Η πορεία της επιχείρησης «Πολεοδοµική Ανασυγκρότηση», Αθήνα ΥΠΕΧΩ Ε, Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας, /νση Ειδικών έργων αναβάθµισης περιοχών, Τµήµα Γ (1993), Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του ρέµατος Πεντέλης Χαλανδρίου και της ευρύτερης περιοχής, Αθήνα. ΥΠΕΧΩ Ε (1996), Εθνική Έκθεση της Ελλάδος, για την Παγκόσµια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τις πόλεις και την κατοικία, HABITAT II, Αθήνα. ΥΠΕΧΩ Ε (1996), Μελέτη Έρευνα Πολιτικής Γης στην Ελλάδα, Έκθεση Α Φάσης, Επιστ. Υπεύθ. Γιάννης Πυργιώτης, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος. ΥΠΕΧΩ Ε Ε.Μ.Π. (1998), Συµβολή προγραµµάτων αστικού τουρισµού στην ανάπτυξη - ανάπλαση ιστορικών κέντρων, η περίπτωση της Αθήνας, Αθήνα. ΥΠΕΧΩ Ε, ΕΜΠ (2004) Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, Ερευνητικό Πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα - Αττική» Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (2010) Πρόγραµµα Καλλικράτης. Νέα Αρχιτεκτονική για την αναµόρφωση της αυτοδιοίκησης και του κράτους. (Εισηγήσεις και Σχέδιο Προεδρικού ιατάγµατος για την Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ., Οδικός Χάρτης Άµεσων Ενεργειών Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθµού), Εισήγηση στη ιηµερίδα Επιµόρφωσης των νέων Αυτοδιοικητικών Αρχών. Χριστοφιλόπουλος. (2002), Πολιτιστικό περιβάλλον - χωρικός σχεδιασµός και βιώσιµη ανάπτυξη. ιαµόρφωση πολιτιστικού (ανθρωπογενούς) περιβάλλοντος µέσω χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, Εκδόσεις Π. Σάκκουλα, Αθήνα. Χριστοφιλόπουλος. (2005), Προστασία πολιτιστικών αγαθών, Εκδόσεις Π. Σάκκουλα, Αθήνα. Χρυσανθάκης Χ. (2007), ΣτΕ 2366/2007, Μεταφορά συντελεστή δόµησης Σχόλιο, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2007/ΙΙ, Νόµος και Φύση PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 151 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

9 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Planet, ήµος Χαλανδρίου (Οκτώβριος 2008) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Χαλανδρίου , Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός (Υφιστάµενη Κατάσταση, Στρατηγική του ήµου Χαλανδρίου) Planet, ήµος Χαλανδρίου ( εκέµβριος 2008) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Χαλανδρίου , Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου, Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός και είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 152 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

10 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 153 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

11

12

13

14

15 Πίνακας Α Ειδικό Θεσμικό Πλαίσιο για το Δήμο Χαλανδρίου α/α Ν / ΒΔ-ΠΔ / ΥΑ, ΣτΕ, ΦΕΚ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Βασιλικό Διάταγμα ΦΕΚ 14 / Δ / «Όροι δόμησης Χαλάνδρι Μαρούσι. Περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου (Αττικής) ως και τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρουσίου» Αναθεωρούνται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως. 2 Προεδρικό Διάταγμα 183/86 ΦΕΚ 70 / Α / Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες Επιτρέπει την τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων πληθυσμού πάνω από κατοίκους με την απόφαση Νομάρχη. 3 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 166/Δ/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης Καθορίζονται σε κατηγορίες οι χρήσεις γης σε περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων /1989 ΦΕΚ 35 / Δ / (υποκαταστάθηκε από ΦΕΚ 728/Δ/ ) Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός χρήσεων γης μετά των απαραίτητων θέσεων στάθμευσης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Χαλανδρίου (Αττικής) 1) Μείωση Σ.Δ. κλιμακωτά ανά ζώνη υφιστάμενων Σ.Δ. 2) Γενική κατοικία στο βασικό οδικό δίκτυο Π.Δ. 414/80 (ΦΕΚ 113/Α). Γ.Κ. του άρθρου 5 του ΠΔ 81/80 (ΦΕΚ 27/Α) και άρθρο 1, παρ. 2,3 του ΠΔ 83/86. 3) Άλλη ομάδα σύμφωνα με το ΠΔ/ (ΦΕΚ 166/Δ/87) «Πολεοδομικό Κέντρο» και «Γ.Κ». Στην Γ.Κ. επιβάλλεται μικτή χρήση. Δεν ισχύει μετά την ΥΑ 32469/ /2860/89 ΦΕΚ 419 / Δ / Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) (Επαναδημοσιεύεται με τα διαγράμματα στις ) Εγκρίνεται το ΓΠΣ που περιλαμβάνει την Πολεοδομική Οργάνωση του Δήμου για πληθυσμό (απογραφή 1990) με την επέκταση του σχεδίου πόλης και τη δημιουργία 17 πολεοδομικών ενοτήτων, τον προσδιορισμό χρήσεων γης, την γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή και τη λήψη μέτρων για τη προστασία περιβάλλοντος. Επίσης περιλαμβάνει τις προτάσεις για το οδικό δίκτυο και τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, καθώς και τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του ΓΠΣ κατά τομέα /Π-918/89 ΦΕΚ 728 / Δ / Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός χρήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Χαλανδρίου (Αττικής) (Χώροι στάθμευσης Αυτοκινήτων, Πάρκινγκ, Γκαράζ) 1) Καθορίζονται τα ελάχιστα όρια αρτιότητας και οικοδομησιμότητας των οικοπέδων 2) Καθορίζονται οι μέγιστοι επιτρεπόμενοι ΣΔ. (Μειώνονται κλιμακωτά οι ΣΔ) /Τα-2415/89 ΦΕΚ 760/Δ/ Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου στην παραρεμάτια περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου και των όρων δόμησης αυτής Εγκρίνεται η τροποποίηση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών του εγκεκριμένου σχεδίου, τροποποιείται η οριογραμμή του ρέματος Πολυδρόσου, χαρακτηρίζονται όλοι οι ελεύθεροι χώροι ως χώρος πάρκου και άλσους, χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι οι δρόμοι της παραρεμάτιας περιοχής. Δεν ισχύει μετά την ΥΑ 31509/1365/90.

16 Όροι Δόμησης Χαλάνδρι /1365/90 ΦΕΚ 166 / Δ / Ακυρώνεται η Απόφαση 34814/Τα- 2415/89 του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου στην παραρεμάτια περιοχή Δήμου Χαλανδρίου και των όρων δόμησης αυτής» (ΦΕΚ 760 / Δ / 89) /5073/90 ΦΕΚ 561 / Δ / ΦΕΚ 701/Δ/13.12/1990 Ορισμός βασικού οδικού δικτύου Ν. Αττικής Αναγράφεται πίνακας βασικού οδικού δικτύου Ν. Αττικής. Ισχύει επί του ΓΠΣ /7621/91 ΦΕΚ 69 / Δ / Όροι Δόμησης Χαλάνδρι Ρεματιά Μέτρα για την προστασία της ρεματιάς Χαλανδρίου Πεντέλης (Βλέπε απόφαση 4228/664/93 και απόφαση 83878/5769/93) Στη ζώνη κατά μήκος της ρεματιάς καθορίζονται και ισχύουν για ένα χρόνο απαγορεύσεις, όροι και περιορισμοί για κάθε επέμβαση και δραστηριότητα που αλλοιώνει τη φυσική ροή των υδάτων, τη μορφή του τοπίου και του γεωφυσικού αναγλύφου κατά μήκος της ρεματιάς. 11 ΦΕΚ 93/ Δ / Διόρθωση σφάλματος στη 48568/2860/ απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «έγκριση ΓΠΣ Δήμου Χαλανδρίου Αττικής» Δημοσίευση των διαγραμμάτων της απόφασης 48568/ /Π-1128/92 ΦΕΚ 355 / Δ / Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (σε ορισμένα Ο.Τ. σε κλ.1:5000) Εγκρίνονται χρήσεις κοινωφελών εγκαταστάσεων /P-303/ ΦΕΚ 473 / Δ / Αναθεώρηση τμήματος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Δουκίσσης Πλακεντίας (Μεταμόρφωση Πεύκ. Ρουπ) Δήμου Χαλανδρίου (κλ. 1:500). Εγκρίνεται η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην αναφερόμενη περιοχή. Ε.Π.Α. 32/15 (Σταματιάδης) /Π-760/92 ΦΕΚ 874/Δ/1992 Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «Παραρεμμάτιας περιοχής Δήμου Χαλανδρίου (κλ. 1:500) Εγκρίνεται το δίκτυο πεζοδρόμων, ορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης στην αναφερόμενη περιοχή του Δήμου. Περιλαμβάνονται δύο πράξεις: /92 ΦΕΚ 1157 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) 1) Αναστολή για ένα χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών στην περιοχή Τούφας Δήμου Χαλανδρίου ( ). 2) Αναθεώρηση Ρ.Σ. σε ορισμένα Ο.Τ. και χαρακτηρισμός πεζόδρομων. Όροι δόμησης Χαλάνδρι Ρεματιά /664/93 ΦΕΚ 125 / Δ / Συμπλήρωση και παράταση της ισχύος της Απόφασης /7621/ των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μέτρα για τη προστασία ρεματιάς Χαλανδρίου Πεντέλης» (ΦΕΚ 69/Δ/ ) Εκτός των απολύτως απαραιτήτων υδραυλικών εργασιών, επιτρέπονται και άλλες εργασίες που επιβάλλονται για λόγους επικινδυνότητας.

17 17 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 323 / Δ / Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 15 (περιοχή Πάτημα) του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Βριλησσίων στα όρια σύνδεσης Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες, χώροι πρασίνου, κ.λπ. ΠΑΤΗΜΑ Ι /6312/93 ΦΕΚ 1266 / Δ / Τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής). Γίνεται τροποποίηση ορίων σε πολεοδομικές ενότητες, του Σ.Δ. καθώς και χρήσεων γης. Τροποποιείται το μεταφορικό δίκτυο, και καθορίζεται χώρος εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ / 5769 / 93 ΦΕΚ 1281 / Δ / Όροι δόμησης Χαλάνδρι Ρεματιά Μέτρα για την προστασία της ρεματιάς Χαλανδρίου Πεντέλης Επεκτείνεται η ζώνη προστασίας στην εντός σχεδίου περιοχές μεταξύ των ρυμοτομικών στο ρέμα και στους ΚΧ, ενώ για τις εκτός σχεδίου περιοχές επεκτείνεται σε απόσταση 30 μέτρα από τις οριογραμμές του ρέματος που καθορίστηκαν με το ΠΔ/ (ΦΕΚ 7/Δ/80) /2370/95 ΦΕΚ 376/Δ/ Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) «Επαναφορά» ΓΠΣ (ΦΕΚ 419/Δ/ ) μαζί με τα διαγράμματα /2370/95 ΦΕΚ 367/Δ/ Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή «Πεύκο Πολίτη» του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Νομισματοκοπείου της Τραπέζης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 22 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 659 / Δ / Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου, ως προστατευομένου τοπίου, καθορισμός των ορίων και ζωνών προστασίας αυτού, επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών εντός αυτών. Χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενη περιοχή και τοπίο, όπου καθορίζονται ζώνες Α και Β, χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης και λοιποί γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί. Με την χορήγηση της αριθμ. 6/2003 πράξεως ανάθεσης δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 & 12 του ΦΕΚ 659/Δ/ Ν ΦΕΚ 211/Α/ Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 24 Απόφ. ΔΜΕΟ/ε/Ο/266/95 ΦΕΚ 293 / Β / 95 Ανακατάταξη Επαρχιακού Δικτύου των Νομών της Χώρας Άρθρο 5. Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Νομού Αττικής Επίσης με την απόφαση 10172/02, ΦΕΚ 1326/Β/ , καθορίζεται η επαρχιακή οδός που έχει στην αρμοδιότητα της η Νομαρχία Αθηνών. 25 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 1138 / Δ / Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των δήμων Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής και Γέρακα (Ν. Αττικής), κατάργηση και επιβολή προκηπίου /5444/98 ΦΕΚ 743 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών εκτός από οικοδομικές άδειες για κτίρια με χρήση κατοικίας.

18 27 Έγγραφο 53982/363/98 Γνωμ 296/98 ΝΣΚ-296/98 Ισχύει από Αποδοχή γνωμοδότησης όσον αφορά τις εισόδους των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων σύμφωνα με το Άρθρο 2 ΠΔ-165/80 Γωνιακά οικόπεδα η κατασκευή όλων των επιβαλλόμενων χώρων στάθμευσης με είσοδο μόνο από την οδό που επιτρέπεται η διέλευση αυτοκινήτων, επιτρέπεται μέρος του χώρου στάθμευσης να εξυπηρετείται από τον πεζόδρομο και του Δήμου Χαλανδρίου /7079/98 ΦΕΚ 989 / Δ / Τροποποίηση και συμπλήρωση της Αποφ /5444/98 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Αναστολή χορήγησης οικοδομικών εργασιών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) Τροποποιείται η απόφαση 24377/5444/98. (ΦΕΚ 743 / Δ / 98) /98 ΦΕΚ 1031 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε περιοχή εντός σχεδίου του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο στις Λεωφ. Κηφισίας, Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανικολή (τρίγωνο Αγίας Βαρβάρας) Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών εκτός από οικοδομικές άδειες για κτίρια με χρήση κατοικίας, αναθεωρήσεις χωρίς αλλαγή χρήσης, για κατεδαφίσεις ή επισκευές κτιρίων χωρίς αλλαγή χρήσης, κ.λπ. 30 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 73 / Δ / Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) και τροποποίηση προκηπίου (επί βασικού οδικού δικτύου και ειδικότερα στα 576 και 577 οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ). Μετατοπίζεται η οικοδομική ρυμοτομική γραμμή στα ΟΤ 576, Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 154 / Δ / Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 15 «Πάτημα» του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα σημεία σύνδεσης του ίδιου δήμου και τροποποίηση του ΠΔ/ (ΦΕΚ 323 / Δ / 1993) Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της ΠΕ 15, τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στα σημεία σύνδεσης με την επέκταση, εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής του πολεοδομικού σχεδίου. Στους οικοδομήσιμους χώρους αυτής της περιοχής επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας /6003/99 ΦΕΚ 788 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών. 33 ΣτΕ 4047/99 τμήμα Ε Ισχύει από Βασικό οδικό δίκτυο Χαλανδρίου (οδός Εθνικής Αντιστάσεως) Ρύθμιση Χρήσεων γης εκατέρωθεν των Βασικών οδικών αξόνων Ακυρώνει την Π-260/ της Διευθύνσεως Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η αναθεώρηση της οικοδομικής άδ.4221/ /7003/99 ΦΕΚ 936 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) στην περιοχή «Πάτημα ΙΙ» (ΠΕ 17) Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών /690/99/00 ΦΕΚ 63 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε περιοχή εντός σχεδίου του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (που έχουν πρόσωπο στις Λεωφόρους Κηφισιάς, Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανικολή (τρίγωνο Αγία Βαρβάρα) Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών.

19 /346/01 ΦΕΚ 83 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου στην περιοχή «Πάτημα ΙΙ» Ν. Αττικής Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών ειδικότερα στην περιοχή ΠΕ /769/01 ΦΕΚ 145 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου Αναστέλλονται μέχρι οι οικοδομικές άδειες σε συγκεκριμένα ΟΤ. 38 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 838 / Δ / Τροποποίηση των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου *Ακυρώνεται με την απόφαση ΣΤΕ 509/ Τροποποιούνται οι χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου που βρίσκονται στα ΟΤ επί του βασικού οδικού δικτύου στην περιοχή του τριγώνου που περικλείεται από τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως Παπανικολή Κηφισίας και στη Λεωφ. Κηφισίας και στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως / Φ. Τροπ/02 ΦΕΚ 645 / Δ / Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 521 του Δήμου Χαλανδρίου Νομός Αττικής Αποχαρακτηρίζεται το ΟΤ 521 από χώρο σχολείου σε οικοδομήσιμο χώρο /2002 ΦΕΚ 1326 / Β / Καθορισμός επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών Χαρακτηρίζονται συγκεκριμένοι δρόμοι (κάποιοι και στο Χαλάνδρι) ως επαρχιακοί. 41 ΣτΕ 509/ Ακύρωση του ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 647 / Δ / Καθορισμός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ), κατά μήκος της λεωφόρου Ελευσίνας, Αεροδρομίου Σπάτων και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης. Καθορίζεται ζώνη γύρω από τον άξονα συγκοινωνιακού έργου (οδικό σιδηροδρομικό) Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας, Χαλανδρίου, Γέρακα (Ν. Αττικής). Επιβολή αυξανομένου προκηπίου κ.λπ /795/03 ΦΕΚ 813 / Δ / Αναγνώριση οδού (παρόδου οδού) Σόλωνος στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 70 του Δήμου Χαλανδρίου ότι υπάρχει πριν το 1923 (προ του 23) και χαρακτηρισμός αυτής σαν διατηρητέας. Χαρακτηρίζεται η οδός Σόλωνος ως διατηρητέα /04 ΦΕΚ 81 / Δ / Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 17 (ΠΕ 17) «ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ» του Δήμου Χαλανδρίου (Νομού Αττικής) και επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών ρέματος Καθορίζεται η οριογραμμή του ρέματος Αγίου Αντωνίου /04 ΦΕΚ 90 / Δ / Έγκριση Πολεοδομικής Ενότητας 16 (ΠΕ 16) περιοχή «Έθνος» του Δήμου Χαλανδρίου (Νομού Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης με το Δήμο Αγίας Παρασκευής (Νομού Αττικής). Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι κοινόχρηστων χώρων, κοινόχρηστος χώρος δασικής έκτασης (ΚΧ ΔΕ) /04 ΦΕΚ 897 / Δ / Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) Επαύξηση κοινωνικού εξοπλισμού Π.Ε. 5, 9, 12, 15, 17.

20 /05 ΦΕΚ 363 / Δ / Καθορισμός χώρου στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) για την κατασκευή Σταθμού Μετεπιβίβασης στο Σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» του μετρό και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης Καθορισμός περιοχής Μετρό. 48 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΣΚΠΟ/Φ1/6601/ ΦΕΚ 472 / Β / Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Χαλανδρίου Νομού Αττικής Ορίζεται ΚΕΠ που θα στεγάζεται στο σταθμό του Μετρό «Χαλάνδρι» /409/06 ΦΕΚ 428 / Δ / Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δημού Χαλανδρίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου (ΟΤ) 639 σε συμμόρφωση στην Απόφαση 15071/04 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας Το Ο.Τ. 639 επανέρχεται στον αρχικό ιδιοκτήτη (αντί για χώρο παιδικού σταθμού) /413/06 ΦΕΚ 431 / Δ / Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ 220 του Δήμου Χαλανδρίου σε συμμόρφωση προς την από Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (υπόθεση Ασημομύτη κατά Ελλάδος) Αποχαρακτηρισμός ιδιοκτησίας «Ασημομύτη» στο ΟΤ 220 από χώρο παιδικού σταθμού σε οικοδομήσιμο χώρο. 51 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΣΚΠΟ/Φ9/12596/ ΦΕΚ 755 / Β / Σύσταση δεύτερου Παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Χαλανδρίου του Νομού Αττικής Ορίζεται ΚΕΠ το οποίο εδρεύει στο Κάτω Χαλάνδρι /779/2006 ΦΕΚ 733 / Δ / Καθορισμός όρων δόμησης υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή, επί της λεωφόρου Μεσογείων και Ίριδος, στο Δήμο Χαλανδρίου, σε γήπεδο εμβαδού 9410,60 τ.μ. Καθορισμός Όρων και περιορισμών Δόμησης /2006 ΦΕΚ 899 / Δ / Τροποποίηση - συμπλήρωση του ΠΔ/ "Τροποποίηση των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (Νομού Αττικής) που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου" (ΦΕΚ-838/Δ/01) Προστίθεται το Ο.Τ. 271 στην πρώτη σειρά της παρ. β. της παραγράφου 5 Άρθρου 1 του ΠΔ/ /07 ΦΕΚ 37 / ΑΑΠ / Καθορισμός χώρου στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) για την κατασκευή Σταθμού Μετεπιβίβασης στο Σταθμό «Νομισματοκοπείο» του μετρό και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης

21 /07 ΦΕΚ 468 / ΑΑΠ / Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής για τον καθορισμό χώρων ανέγερσης Βρεφονηπιακού Σταθμού, Πολυϊατρείου Διαγνωστικού Κέντρου και Σταθμού Μετεπιβίβασης στο σταθμό «Νομισματοκοπείο του Μετρό» /209/07/07 ΦΕΚ 109 / ΑΑΠ / Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ 288 του Δήμου Χαλανδρίου (Νομού Αττικής) σε συμμόρφωση στις Αποφ 2134/04 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Απόφ. 2260/05 του Εφετείου Αθηνών και Απόφ. 1577/06 του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Χαρακτηρίζεται ως οικοδομήσιμος χώρος επιφάνεια 184,62 Μ2 υφιστάμενης οδού στο ΟΤ 288.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρμογής Π.4.1.1 Νομικό πλαίσιο Ρόλος και αρμοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 Συνεδρίαση 18 η Απόφαση υπ αριθµ. 345/2011 Στην Αθήνα, σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ) Π.3.1.1. Στόχοι και Κατευθύνσεις Πολεοδοµικής Οργάνωσης και Οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου). Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιό μας, για μια Ανθρώπινη Πόλη

Το Σχέδιό μας, για μια Ανθρώπινη Πόλη Ο Στόχος μας: Μαρούσι, Προάστιο Ξανά Ανθρώπινη Πόλη, με σύγχρονες υποδομές 1. Οικονομική εξυγίανση 2. Νέα Πολεοδομική Στρατηγική 3. Αναγέννηση Γειτονιάς 4. Ενίσχυση Κοινωνικών Δομών 5. Διεκδίκηση Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των

Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των συνεπειών τους στο ευαίσθητο οικοσύστημα των ρεμάτων. Η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 67.3/2014

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 67.3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 67.3/2014 Σήμερα, Τρίτη 1η Απριλίου 2014 και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: τακτοποίηση ή ανάπλαση;

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: τακτοποίηση ή ανάπλαση; ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: τακτοποίηση ή ανάπλαση; Οι δημόσιοι χώροι στην Ελλάδα είναι διαχρονικά ένα κοινωνικό αγαθό σε κρίση. Στη σημερινή συγκυρία αυτή η κρίση βαθαίνει και αποκτά νέα χαρακτηριστικά που την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ.

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ. (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Αποφ-69509/1079/86 ΦΕΚ-854/Β/8-12-86 & Εγκ-13/86 "Καθορισμός δικαιολογητικών -πιστοποιητικών στις σχέσεις Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Πολίτη"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» είναι αντίθετη με τη φιλοσοφία του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης 3η Στο Χαλάνδρι σήμερα 19 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ Σχέδιο προεδρικού διατάγματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο Υμηττός υπόκειται σε καθεστώς προστασίας με το π.δ. 31.8/20.10.1978.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π

Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213 56825 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα