ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αγτζίδου Ε. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Πάτρα 2 ήµος Κιλκίς, Γ.Καπέτα 17, Κιλκίς, 3 Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Βασ. Όλγας 105, Θεσσαλονίκη, Το αστικό πράσινο στο Κιλκίς αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι περισσότερες σύγχρονες πόλεις: ανεπαρκείς χώροι, άνιση κατανοµή και µη σύνδεση µεταξύ τους, περιορισµένη δυνατότητα προσπέλασης, υποβάθµιση του ρόλου τους, δυσκολία δηµιουργίας νέων χώρων πρασίνου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή του αστικού πρασίνου του Κιλκίς, η αξιολόγησή του (καταλληλότητα ειδών, ποσότητα, ποιότητα) καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθµισή του βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα (επιχειρησιακός και στρατηγικός σχεδιασµός). Οι προτάσεις βασίζονται σε στοιχεία πρασίνου που καταγράφηκαν στην υφιστάµενη κατάσταση (εκτάσεις και ποιότητα πρασίνου), στον υπολογισµό του δείκτη τ.µ. πρασίνου/κάτοικο και στα αντίστοιχα στοιχεία µετά τον επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασµό. Η εφαρµογή των προτάσεων αυτών θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του αστικού πρασίνου στο Κιλκίς έτσι ώστε η διαβίωσητων κατοίκων να γίνει σε µια πιο φιλική και ανθρώπινη πόλη. INCREASE IN QUANTITY AND QUALITY OF THE URBAN GREEN IN KILKIS, BASED ON THE PRINCIPALS OF ENVIRONMENTAL PLANNING Agtzidou E. 1,2 and Nikolaou K. 1,3 1 School of Sciences & Technology, Hellenic Open University, Patra, Greece 2 Municipality of Kilkis, 17 G.Kapeta St., Kilkis, Greece, 3 OMPEPT Organisation for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki, 105 Vas. Olgas St., Thessaloniki, Greece, Urban green in Kilkis faces the problems that most of the modern cities face. Insufficient space, unequal distribution and lack of a link among them, limited access, downgrading of their role, difficulty in creating new green spaces. The aim of the present study is to record the urban green of Kilkis, to evaluate it (appropriate species, quantity, quality) as well as to make proposals for its quantity and quality upgrading in a short and long term planning (operational and strategic planning). The proposals are based on the data of green recorded in the existing situation (acreage and quality of green), the calculation of the indicator m 2 /resident and on the similar data of green after the operational and strategic planning. The application of these proposals could form the basis for the development of the urban green in Kilkis so that living could be in a more friendly and humane city.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το µέγεθος των σύγχρονων πόλεων, η άναρχη επέκτασή τους, η πυκνή δόµηση, η υπερβολική κυκλοφοριακή φόρτιση εξαφανίζουν τους ελεύθερους φυσικούς χώρους στις πόλεις και δηµιουργούν τα γνωστά περιβαλλοντικά προβλήµατα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της αρνητικής µεταβολής του αστικού κλίµατος, της ηχορύπανσης, των πληµµύρων, της γενικότερης αισθητικής υποβάθµισης του τοπίου. Επιπλέον, είναι αισθητή η επίδραση των προβληµάτων αυτών στην υγεία και τον ψυχισµό των κατοίκων της πόλης. Στα µεγάλα αστικά κέντρα, όπου συνήθως δεν υπάρχει σωστός πολεοδοµικός σχεδιασµός, είναι αισθητή η έλλειψη πρασίνου. Οι λιγοστοί φυσικοί χώροι στερούνται λειτουργικότητας και αισθητικής µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό τους και εµφανίζουν έντονα σηµάδια εγκατάλειψης λόγω κακού σχεδιασµού καθώς τις περισσότερες φορές δηµιουργούνται τυχαία ύστερα από την παρέµβαση κάθε λογής εργολάβων. Το πράσινο συµβάλλει στη βελτίωση του αστικού µικροκλίµατος µέσω του ελέγχου της θερµοκρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας, του ανέµου, των βροχοπτώσεων και της υγρασίας. Μειώνει τους διάφορους τύπους ρύπανσης µε τον καθαρισµό του αέρα και τον εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας καθώς και µε τον έλεγχο του θορύβου, ελέγχει τη διάβρωση του εδάφους και την απορροή των οµβρίων. Εξάλλου, οι χώροι πρασίνου αποτελούν χώρους αναψυχής και περιπάτου, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου και συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική ανάπτυξη των ανθρώπων. Για τους λόγους αυτούς σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, κρίνεται επιτακτική η παρουσία σωστά οργανωµένου πρασίνου καθώς και ελεύθερων χώρων, πλατειών, πεζόδροµων, χώρων αναψυχής στις σύγχρονες πόλεις ως προϋπόθεση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου σε αυτές. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να γίνει η καταγραφή και ο εντοπισµός προβληµάτων του υφιστάµενου αστικού πρασίνου στο Κιλκίς καθώς και η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγησή του και ο καθορισµός ενός στρατηγικού πλαισίου διαχείρισής του. Στοχεύοντας στην αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην πόλη, γίνεται προσπάθεια να βρεθούν τρόποι προστασίας και ποσοτικής αύξησης των χώρων πρασίνου, αύξησης του δείκτη τ.µ. πρασίνου / κάτοικο, ποιοτικής αναβάθµισης των χώρων πρασίνου και σύνδεσής τους έτσι ώστε να καθίστανται επισκέψιµοι από όλους κάθε στιγµή. Όσον αφορά τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, έγινε επιτόπια έρευνα των υπαρχόντων χώρων πρασίνου µε προσωπική επίσκεψη, καταγραφή και εµβαδοµέτρηση των χώρων αυτών, ενώ για κάποιες εκτάσεις (περιαστικά δάση, στρατόπεδα) χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία του ΓΠΣ. Οι µετρήσεις αφορούν χώρους που περιλαµβάνονται στο ΓΠΣ καθώς και χώρους πρασίνου σε άµεση γειτνίαση µε την πόλη (περιαστικά δάση λόφου Αγίου Γεωργίου και Ηρώου, εκτάσεις στρατοπέδου ογάνη και Μεραρχίας). Έτσι, µετρήθηκαν και φωτογραφήθηκαν δηµόσιοι χώροι πρασίνου (πάρκα, πλατείες, δενδροστοιχίες, πεζόδροµοι, παρτέρια, παιδικές χαρές, σχολεία, χώροι ειδικών χρήσεων, αδιαµόρφωτοι υπαίθριοι χώροι, λοιποί χώροι, νησίδες δρόµων, άλση) και εντοπίστηκαν προβλήµατα που αφορούν θέµατα πρασίνου (χρήση χώρων, καταλληλότητα ειδών φύτευσης, επάρκεια πρασίνου, λειτουργικότητα και αισθητική χώρων, κα). Στη συνέχεια έγινε επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Με βάση τα στοιχεία αυτά επιχειρήθηκε ο σχεδιασµός ενός ολοκληρωµένου συστήµατος χώρων πρασίνου αναβαθµισµένου ποιοτικά και ποσοτικά και προτάθηκαν τρόποι επίτευξης του σχεδιασµού αυτού.

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης προκύπτει ότι το πρόβληµα του πρασίνου στην πόλη του Κιλκίς είναι ποιοτικό και ποσοτικό. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των µετρήσεων οι χώροι πρασίνου που καταγράφηκαν αγγίζουν τα τ.µ. Ο δείκτης τ.µ. πρασίνου / κάτοικο που έχει υπολογιστεί σε 3,51 είναι χαµηλότερος από τα σταθερότυπα του ΥΠΕΧΩ Ε για τις ελληνικές πόλεις. Για τον υπολογισµό του δείκτη αυτού δεν συµπεριλήφθηκε η έκταση των νησίδων, των περιαστικών δασών και των στρατοπέδων, καθώς αυτές παρουσιάζουν περισσότερο υπερτοπικό χαρακτήρα καθώς και η έκταση των αδιαµόρφωτων χώρων που προορίζονται για πράσινο. Οι προτάσεις για την αναβάθµιση του πρασίνου αφορούν τον επιχειρησιακό και το στρατηγικό σχεδιασµό. Στις παρεµβάσεις του επιχειρησιακού σχεδιασµού προτείνεται ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση του πρασίνου στους υπάρχοντες χώρους πρασίνου όπως σε πάρκα, πλατείες, δενδροστοιχίες, πεζόδροµους και δρόµους ήπιας κυκλοφορίας. Η ποσοτική αναβάθµιση αφορά δηµιουργία νέων χώρων πρασίνου και νέες φυτεύσεις, επέκταση των πάρκων όπου υπάρχει διαθέσιµος χώρος καθώς και ενοποίηση γειτονικών παρκοτεµαχίων όπου κρίνεται εφικτό. Συνολικά στους υπάρχοντες χώρους πρασίνου προστίθεται έκταση τ.µ. Η ποιοτική αναβάθµιση κρίνεται απαραίτητη για τη βελτίωση της εικόνας και της χρήσης του χώρου πρασίνου και αυξάνει το ποσοστό επισκεψιµότητάς του. Η σωστή τοποθέτηση των φυτών, η επιλογή ενδεδειγµένων για την περιοχή φυτικών ειδών, η διαµόρφωση του χώρου µε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και ο εµπλουτισµός του µε κατάλληλο εξοπλισµό, η δηµιουργία χώρων καθιστικού, η σωστή συντήρηση και ευπρέπεια του χώρου είναι παράγοντες που βελτιώνουν την αισθητική και τη λειτουργικότητα του χώρου. Στον επιχειρησιακό σχεδιασµό µέριµνα λαµβάνεται και για το περιαστικό πράσινο (λόφος Αγίου Γεωργίου και Ηρώου) καθώς η χωροθέτηση των δασών αυτών στα όρια του πολεοδοµικού συγκροτήµατος επηρεάζει τις δραστηριότητες των πολιτών, αποτελώντας πόλο έλξης για άθληση και αναψυχή και συµβάλλοντας ταυτόχρονα στη δηµιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης του ανθρώπου. Ο στρατηγικός σχεδιασµός που προτείνεται στοχεύει στη µελλοντική αναβάθµιση (ποιοτική και ποσοτική) του φυσικού περιβάλλοντος. Περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε ακάλυπτους χώρους οικοδοµών, εύρεση νέων χώρων και ένταξή τους στο αστικό πράσινο, παρεµβάσεις σε δηµόσια κτίρια και χώρους ειδικών χρήσεων καθώς και δράσεις που µπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση µε στόχο την αναβάθµιση του πρασίνου. Ειδικότερα, για τους ακάλυπτους χώρους των οικοδοµών προτείνεται η κατάλληλη επιλογή υλικών διαµόρφωσής τους και µελλοντικά η ενοποίησή τους µε στόχο τη δηµιουργία ανοιχτών φυσικών χώρων και χώρων πρασίνου. Το αποτέλεσµα θα είναι διπλό (για τους κατοίκους και το περιβάλλον) καθώς και οι ακάλυπτοι χώροι θα αναβαθµιστούν και θα αποτελέσουν σηµείο αναφοράς και επικοινωνίας των κατοίκων αλλά και η επίδραση των χώρων αυτών στη βελτίωση του µικροκλίµατος θα είναι σηµαντική. Η παροχή κινήτρων από την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορούν να βοηθήσουν στην ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών. Η δηµιουργία πράσινων ταρατσών, σε πρώτο στάδιο στα δηµόσια κτίρια και έπειτα στα ιδιωτικά, θα έχει σηµαντικό αποτέλεσµα στη βελτίωση του µικροκλίµατος, στην αισθητική άποψη της πόλης και ακόµα περισσότερο στην ψυχοσύνθεση των κατοίκων, οι οποίοι θα µπορούν να απολαµβάνουν την ηρεµία της φύσης ανά πάσα στιγµή. Με την δηµιουργία πράσινων ταρατσών σε µέρος της οροφής ορισµένων δηµόσιων κτιρίων και σχολείων, υπολογίζεται ότι θα δηµιουργηθούν επιπλέον τ.µ. πρασίνου. Η έκταση των ιδιωτικών χώρων πρασίνου που θα µπορούσαν να φιλοξενήσουν ταρατσόκηπους (όπως και η έκταση των ακάλυπτων χώρων οικοδοµών που µπορούν να ενοποιηθούν) δεν µπορούν να καταγραφούν και να υπολογιστεί η έκτασή τους. Οι παρεµβάσεις σε χώρους ειδικών χρήσεων αφορούν τα σχολεία της πόλης, τα στρατόπεδα και τα κοιµητήρια.

4 Στα σχολεία προτείνεται η µετατροπή µέρους του τσιµεντοστρωµένου αύλειου χώρου µε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον καθώς και θεµατικές φυτεύσεις έτσι ώστε παράλληλα µε τη βελτίωση του µικροκλίµατος να προωθείται και η περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών. Η έκταση των σχολείων που µπορεί να διατεθεί για δηµιουργία νέων χώρων πρασίνου υπολογίζεται σε 2.000τ.µ. Η µεταφορά των κοιµητηρίων εκτός πόλης δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας στο χώρο αυτό ενός πάρκου µε κατάλληλο εξοπλισµό και εξυπηρετήσεις (παιδικές χαρές, χώρους καθιστικού, κα) όπου το πράσινο µπορεί να καλύψει έκταση τ.µ. Πρωτεύοντα ρόλο στην διαµόρφωση µιας πολιτικής για το αστικό πράσινο θα παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία θα πρέπει να αναλάβει ορισµένες δράσεις: ηµιουργία φυτωρίου για παροχή επαρκούς και καλής ποιότητας φυτευτικού υλικού Συνεργασία µε φορείς και ιδιώτες για βελτίωση των χώρων πρασίνου Φιλοξενία δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και αναψυχής ώστε να καταστήσει τους χώρους πρασίνου περισσότερο επισκέψιµους ηµιουργία εστιών πρασίνου σε παιδικές χαρές και σχολεία µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών των χώρων αυτών και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των παιδιών Σωστή συντήρηση των χώρων πρασίνου Εκπαίδευση και ενεργοποίηση των πολιτών για το πράσινο ιάθεση επαρκών κονδυλίων για το πράσινο Οικολογική διαχείριση του πρασίνου µε πολιτικές ανακύκλωσης και εξοικονόµησης φυσικών πόρων Εφαρµογή ειδικής πολιτικής για τους ελεύθερους και πράσινους χώρους Αξιοποίηση εγκαταλειµµένων ιδιωτικών και δηµόσιων ελεύθερων χώρων Θέσπιση κανονισµού λειτουργίας αστικών πάρκων και δενδροστοιχιών µε στόχο την προστασία τους Εµπλουτισµός των χώρων πρασίνου µε στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις µε στόχο την αύξηση της επισκεψιµότητάς τους Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση πρασίνου καθώς και η έκταση πρασίνου που δηµιουργείται έπειτα από υλοποίηση των προτάσεων του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασµού:

5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (τ.µ.) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ (τ.µ.) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ (τ.µ.) Πάρκα και πλατείες Χ ώ ρ ο ι Π ρ α σ ί ν ο υ Κοινόχρηστοι θεσµοθετηµένοι χώροι Χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων Πράσινοι χώροι συνοικίας Υπαίθριοι χώροι αθλητισµού (γήπεδα) Παιδικές χαρές Αυλές σχολείων Χώροι ιδρυµάτων Αρχαιολογικοί χώροι Κοιµητήρια Εκκλησίες Γραµµικοί ενδροστοιχίες πράσινοι χώροι ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΚΤΗΣ (τ.µ. πρασίνου/κάτοικο)* 3,51 6,19 7,43 *Πληθυσµός κάτοικοι Συγκριτικός πίνακας υφιστάµενης και µελλοντικής κατάστασης πρασίνου για το Κιλκίς

6

7 2Ν Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ο ΜΟ Υ Σ Ε ΙΟ 2 Η Μ Ο Τ ΙΚ Ο Π Ε Υ Κ Ο Α Σ Ο Σ Ο Τ Π Α Ρ Κ Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε ΙΟ Υ Π Α Ρ Κ Α Μ. Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ο Υ Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ Α Γ. Η ΜΗ Τ Ρ ΙΟ Υ 2 Γ Υ Μ Ν Α Σ ΙΟ 2 Λ Υ Κ Ε ΙΟ Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο ΜΟ Υ Σ Ε ΙΟ Σ Α Λ Α Τ Σ Β Π Α Ι ΙΚ Ο Σ Β Ρ Ε Φ ΙΚ ΟΣ Σ Τ Α Θ ΜΟΣ Τ Ε Ι Β Ρ Ε Φ ΙΚ Ο Σ Ε Τ Π Α Κ ΚΟΜΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩ ΡΓΙΟΥ Π ΑΡΚΟ ΦΙ ΛΙ Π Π ΟΥΠΟΛΕΩ Σ 3Γ ΣΠΗΛΑΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΝ ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΣΠ ΗΛΑΙ ΟΘΕΡΑΠ ΕΙ Α 5N 2Λ 2ΤΕΕ Ι ΕΚ 8Ν 4Ν 3Ν ΕΚΚΛΗΣΙΑ 15 Ν ΟΜΑΡΧΙ Α ΕΡΓΑΤΙ ΚΕΣ ΚΑΤΟΙ ΚΙ ΕΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 3 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 7 ΛΥΚΕΙΟ ΚΙ ΛΚΙ Σ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗ ΤΡΟΠ ΟΛΗ ΑΝ ΑΨΥΧΗ Σ ΚΙ ΛΚΙ Σ Η ΜΑΡΧΕΙ Ο 4 ΚΑΠ Ν ΑΠ ΟΘΗ ΚΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟ Π ΑΡΚΟ Π ΛΑΤΕΙ Α Η ΜΑΡΧΕΙ ΟΥ ΠΚΑ 9 ΙΚΑ ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 13Ν Π ΛΑΤΕΙ Α ΕΙ ΡΗ Ν Η Σ ΛΑΦ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΟΑΕ 1Π Σ 1-6 ΗΜΟΤΙΚΑ 1 ΤΕΕ ΚΕΓΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ Ο 1 ΛΥΚΕΙ Ο 1-7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 12Ν ΓΗ Π Ε Ο ΣΑΛΑΤΣ ΖΩ ΟΠΑΖΑΡΟ 8 6.Α.Κ. 9Ν 11Ν 5 ΜΕΡΑΡΧΙΑ 1ΓΥΜΝ ΑΣΙ Ο 3 Π Σ Π ΑΡΚΟ ΑΛΣΟΣ ΗΡΩΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝ ΤΖΑΚΗ ΕΡΓΑΤΙ ΚΕΣ ΚΑΤΟΙ ΚΙ ΕΣ Α ΧΑΡΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΣ:ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν:ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ : ΗΜΟΤΙΚΟ Γ:ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ:ΛΥΚΕΙΟ

8 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 N ΠΕΥΚΟ ΑΣΟΣ ΟΤ236 21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΠΕΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝ ΤΕΙ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΤΠΑΚ ΚΟ ΜΒΟ Σ ΑΡΓΥΡΟ ΥΠΟ ΛΗΣ ΕΚΚΛΗ ΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩ ΡΓΙΟΥ ΦΙ ΛΙ Π Π ΟΥΠ ΟΛΕΩ Σ 3Γ ΣΠ Η ΛΑΙΟ Η ΜΟΤΙΚΟ ΑΝ ΑΨΥΚΤΗ ΡΙΟΝ ΜΥΛ ΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΣΠ Η ΛΑ Ι ΟΘΕ ΡΑΠ ΕΙ Α 5N 2Λ 2ΤΕΕ Ι ΕΚ Α ΡΧΑ Ι ΟΛ ΟΓΙ ΚΟ ΜΟΥΣΕΙ Ο Ε ΚΚΛΗ ΣΙ Α Α Γ. Η ΜΗΤΡΙ ΟΥ 2Γ 8Ν 2Λ Λ ΑΟΓΡΑΦΙ ΚΟ ΜΟΥΣΕΙ Ο 4Ν 3Ν ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΜΗ ΤΗ ΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 15 3 ΜΑΡΤΥΡΩ Ν Η ΜΟΤΙ ΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 7 ΛΥΚΕΙΟ Η ΜΟΤΙ ΚΟ Η ΜΟΤΙ ΚΟ ΜΗ ΤΡ ΟΠΟΛΗ Κ ΕΝ ΤΡΟ Κ Ι Λ ΚΙ Σ Α Ν ΑΨΥΧΗ Σ 2 Η ΜΟΤΙ ΚΟ Ν ΟΜΑΡΧΙ Α Η ΜΑΡ ΧΕΙ Ο 4 ΗΜΟΤΙ ΚΟ ΚΑΤΟ ΙΚΙΕΣ Β Κ ΑΠ Ν ΑΠ ΟΘΗ ΚΕΣ ΗΜΟ ΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Π ΚΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Υ Β Π ΑΙ Ι ΚΟΣ Β ΡΕΦΙ ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 9 ΙΚΑ ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟ ΛΕΙΟ 13Ν ΛΑΦ Π ΛΑΤΕΙ Α Ε Ι ΡΗ Ν Η Σ ΟΑΕ Ο Ο Σ 21ΗΣ ΙΟ ΥΝΙΟ Υ 1Π Σ 1-6 ΗΜΟ ΤΙΚΑ 1ΛΥΚ ΕΙ Ο 1ΤΕΕ ΚΕΓΕ Ν ΟΣΟΚΟΜΕΙ Ο 1-7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 12Ν ΓΗΠΕ Ο ΣΑΛΑΤΣ ΖΩ ΟΠΑ ΖΑΡΟ 8 ΗΜΟ ΤΙΚΟ.Α.Κ. 9Ν 11Ν 5 ΜΕΡΑΡΧΙ Α ΜΕΡΑΡΧΙΑ 1ΓΥ ΜΝ ΑΣΙ Ο 3 ΠΣ ΑΛΣΟΣ ΗΡΩΟΥ Ε ΡΓΑ ΤΙ Κ ΕΣ Κ ΑΤΟΙ ΚΙ ΕΣ Α ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΚΙΛΚΙΣ Π Σ:Π ΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν :Ν Η Π ΙΑΓΩ ΓΕΙΟ : Η ΜΟΤΙΚΟ Γ:ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ Λ:ΛΥΚΕΙΟ

9 ΤΕΙ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΤΠΑΚ ΚΟΜΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σ ΕΚΚΛΗ ΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΑΡΚΟ ΦΙ ΛΙ Π ΠΟΥΠ ΟΛΕΩ Σ 3Γ ΣΠΗΛΑΙΟ Η ΜΟΤΙΚΟ ΑΝ ΑΨΥΚΤΗ ΡΙΟΝ ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΣΠΗ ΛΑΙ ΟΘΕΡΑΠ ΕΙ Α ΠΕΥΚΟ ΑΣΟΣ 5N 2Λ 2ΤΕΕ Ι ΕΚ 8Ν ΑΡΧΑΙ ΟΛΟΓΙ ΚΟ ΜΟΥΣΕΙ Ο ΕΚΚΛΗ ΣΙ Α ΑΓ. ΗΜΗ ΤΡΙ ΟΥ 2Γ 2Λ ΛΑΟΓΡΑΦΙ ΚΟ ΜΟΥΣΕΙ Ο 4Ν 3Ν ΕΡΓΑΤΙ ΚΕΣ ΚΑΤΟΙ ΚΙ ΕΣ ΕΚΚΛΗ ΣΙ Α 15 ΜΑΡΤΥΡΩ Ν 2 Β ΚΟΙΜΗ ΤΗ ΡΙΑ 3-7 Η ΜΟΤΙ ΚΑ ΕΚΚΛΗ ΣΙ ΑΣΤΙ ΚΟ ΛΥΚΕΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΕΝ ΤΡΟ ΑΝ ΑΨΥΧΗ Σ ΜΗ ΤΡΟΠ ΟΛΗ Η ΜΑΡΧΕΙ Ο 4 ΗΜΟΤΙ ΚΟ ΚΑΠ ΝΑΠΟΘΗΚΕΣ Π ΛΑΤΕΙ Α ΗΜΑΡΧΕΙ ΟΥ Γ.ΚΑΠ ΕΤΑ 2Ν Β Π ΚΑ ΣΟ ΛΩ ΝΟ Σ ΠΟΛΥΤΕΧΝ ΕΙ ΟΥ ΠΑΙ Ι ΚΟΣ ΒΡΕΦΙ ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΦ 9 ΙΚΑ ΕΙ Ι ΚΟ ΣΧΟΛΕΙ Ο 13Ν Π ΛΑΤΕΙ Α ΕΙ ΡΗ ΝΗ Σ ΟΑΕ 21η ΙΟΥΝ ΙΟΥ 1ΠΣ 1 6 1ΛΥΚΕΙ Ο 1ΤΕΕ ΚΕΓΕ Ν ΟΣΟΚΟΜΕΙ Ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1Ν 7Ν 12Ν ΓΗ ΠΕ Ο ΣΑΛΑΤΣ ΖΩΟΠ ΑΖΑΡΟ 8.Α.Κ. ΑΚ 5 9Ν 11Ν Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΜΕΡΑΡΧΙ Α ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΖΑΝ ΤΖΑΚΗ 1ΓΥΜΝΑΣΙ Ο Η ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3ΠΣ ΑΛΣΟΣ ΗΡΩΟΥ ΕΡΓΑΤΙ ΚΕΣ ΚΑΤΟΙ ΚΙ ΕΣ Α ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΚΙΛΚΙΣ Π Σ:Π ΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν :Ν Η Π ΙΑΓΩ ΓΕΙΟ : Η ΜΟΤΙΚΟ Γ:ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ Λ:ΛΥΚΕΙΟ

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το µέγεθος του πληθυσµού, µε βάση την αύξησή του τις προηγούµενες δεκαετίες καθώς και το ρυθµό ανοικοδόµησης της πόλης, υπολογίζεται σε κατοίκους. Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα, ο δείκτης τ.µ. πρασίνου / κάτοικο ανέρχεται σε /25.000=3,51. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε κάτοικο της πόλης αντιστοιχούν 3,51τ.µ. πρασίνου, δείκτης χαµηλός σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά υψηλότερος σε σχέση µε το µέσο όρο των ελληνικών πόλεων (3,11). Με τις προτάσεις του επιχειρησιακού σχεδιασµού, η έκταση του πρασίνου ανέρχεται από τ.µ. της υφιστάµενης κατάστασης σε τ.µ. δηλαδή µια αύξηση 76,27%. Ο δείκτης τ.µ. πρασίνου / κάτοικο διαµορφώνεται σε 6,19. Με τις προτάσεις του στρατηγικού σχεδιασµού οι χώροι πρασίνου από τ.µ. της υφιστάµενης κατάστασης και τ.µ. του επιχειρησιακού σχεδιασµού, ανέρχονται σε τ.µ. (αύξηση 20% σε σχέση µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό και 111,60% σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση). Επίσης, ο δείκτης τ.µ. πρασίνου / κάτοικο από 3,51 της υφιστάµενης κατάστασης και 6,19 µετά τον επιχειρησιακό σχεδιασµό, ανέρχεται σε 7,43 µετά το στρατηγικό σχεδιασµό. Η προστασία, αναβάθµιση και αύξηση του πρασίνου στην πόλη του Κιλκίς και ο σχεδιασµός ενός ολοκληρωµένου συστήµατος χώρων πρασίνου επιβάλλεται για τη βελτίωση του µικροκλίµατος, για την αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και για τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης σε µια φιλική και ανθρώπινη πόλη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Σφήκας, Γ. (2003), ηµοτικά πάρκα και δενδροστοιχίες, Τµήµα Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Περιβάλλον και Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 2. Παπαδήµας,., Προοπτικές ανάπτυξης πρασίνου στις ελληνικές πόλεις και χρησιµότητά του, (1995), ηµερίδα ΓΕΩΤΕΕ Πράσινο στις πόλεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Θεσσαλονίκη 3. Φωτεινού, Μ.(2002), Ανθρώπινες πόλεις µετά το ιαχείριση της πυκνότητας 10 ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο ΣΑ ΑΣ Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, Η Αρχιτεκτονική και η Ελληνική Πόλη στον 21 ο αιώνα, εκέµβριος 1999, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Αθήνα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Φεβρουαρίου 2012 Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης Ώρα 16:30 21:30 1 Εισαγωγή Η Συνάντηση της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα