ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. Εισαγωγή"

Transcript

1 ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Εισαγωγή Το μικροσκόπιο είναιτο σημαντικότερο όργανο των μικροβιολογικών εργαστηρίων. Χρησιμοποιείταιγια την οπτικήπαρατήρησημικροοργανισμώνκαι κυτάρων που λόγω του μεγέθουςτουςδεν είναιδιακριτά μεγυμνό μάτι. Το ανθρώπινομάτιμπορείναπαρατηρήσειαντικείμεναμέχριτουμεγέθους50-200μm (διακριτικόόριοματιού). Aυτόισχύειότανηαπόστασηματιού αντικειμένουείναι περίπου25 cm (απόστασηευκρινούςόρασης). Ηιστορίατουμικροσκοπίουείναιπολύπαλιάκαιείναισυνυφασμένημετην ιστορία της ίδιας της μικροβιολογίας καιγενικότερα της βιολογίας. Τα πρώτα μικροσκόπια κατασκευάστηκαν το 1650 από τους Van Leeuwenhook, Hooke, Malpighi. Τα πιο συνηθισμένα μικροσκόπια που χρησιμοποιούνταιστα ιατρικά εργαστήρια χρησιμοποιούν, για την παρατήρηση των μικροοργανισμών και κυτάρων, δέσμηορατούφωτός. Ταμικροσκόπιααυτάονομάζονταιφωτονικάή οπτικά μικροσκόπια επειδή χρησιμοποιούν για την παρατήρηση των μικροοργανισμώνφωτόνιαορατούφωτός. Μεταμικροσκόπιααυτά μπορούμενα παρατηρήσουμεαντικείμεναμέχριτουμεγέθουςτων0,2μm. Κατάτονδέκατοένατοαιώναοιανάγκεςτηςβιολογίαςκαιτηςιατρικήςγια την οπτική παρατήρηση όλων καιμικρότερων αντικειμένων (μικροοργανίδια κυτάρων, ιών, μακρομορίων) οδήγησαν στην κατασκευή του λεγόμενου ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Σε αντίθεση με το οπτικό μικροσκόπιο, στο ηλεκτρονικόμικροσκόπιοηπαρατήρησητωνμικροαντικειμένωνγίνεταιμετηνχρήση

2 ηλεκτρονίων. Μετοηλεκτρονικόμικροσκόπιομπορούμεναπαρατηρήσουμεμόρια μέχριτουμεγέθουςτων2 Αngstrem. Περιγραφήφωτονικούμικροσκοπίου 1. Σύστημαπροσοφθάλμιωνφακών. Είναιτοσύστηματωνφακώνστοοποίο τοποθετούμετα μάτια μαςπροκειμένου να μικροσκοπήσουμε. Υπάρχουν μικροσκόπια με ένα προσοφθάλμιο φακό (μονοφθάλμια) ή με δύο (διοφθάλμια). Τασύγχροναοπτικάμικροσκόπιαείναιδιοφθάλμια. Σεαυτή τηνπερίπτωσητοσύστημα τωνδύοπροσοφθάλμιωνφακώνδιαθέτειειδικό κοχλία για την ρύθμιση της απόστασης των φακών ανάλογα με την απόσταση των δύο οφθαλμών του παρατηρητή (διακορική απόσταση). Επιπλέονκάθεφακόςμπορείναρυθμίσειτηνεστίασήτουδιορθώνονταςέτσι την όποια βλάβη οράσεως του παρατηρητή. Η μεγέθυνση των προσοφθάλμιωνφακώνείναιμεγέθους10χ 2. Σύστημα αντικειμενικών φακών. Είναιτο σύστημα των φακών που βρίσκεται πάνω από το προς παρατήρηση αντικείμενο δηλ. το παρασκεύασμα.. Οιαντικειμενικοίφακοίείναιτέσσεριςκαιβρίσκονταιπάνω σεένακυκλικόσύστημαπουμπορείνα εκτελείκυκλικήκίνησηώστενα τοποθετείταιο επιθυμητός φακός πάνω από το παρασκεύασμα. Οι μεγενθύσειςτωντεσσάρωνφακώνείναισυνήθως: 6X, 10X, 45X, 100X. Οι τρείς πρώτοιφακοίονομάζονταιξηροίενώ ο τέταρτος των 100X (καταδυτικός) Οιξηροίφακοίμικροσκοπούναπ ευθείαςτοπαρασκεύασμα ενώ ο καταδυτικός φακός απαιτεί να μεσολαβήσει μεταξύ φακούπαρασκευάσματοςμίασταγόνακεδρελαίου. 3. Οπτικόςσωλήνας. Είναιοσωλήναςπουσυνδέειταδύοσυστήματαφακών καιείναιεξοπλισμένοςμεπρίσματακαικάτοπτρα, για να μεταφέρειτην εικόνα του αντικειμένου από τον αντικειμενικό φακό στους προσοφθάλμιους. 4. Βραχίονας. Αποτελείτονσκελετότουμικροσκοπίου. Χρησιμεύειεπιπλέον γιατηνμεταφοράτουοργάνου. 5. Αντικειμενοφόρος τράπεζα. Βρίσκεταικάτω από τους αντικειμενικούς φακούς καιείναιο μηχανισμός που δέχεταιτο παρασκεύασμα για μικροσκόπηση. Διαθέτειένασύστημαστηρίξεωςτουπαρασκευάσματοςμε τοοποίομπορούμεναμετακινήσουμετοπαρασκεύασμα, ώστενααλλάζειη θέση του οπτικού πεδίου. Με την βοήθεια του μικρομετρικού και μακρομετρικού κοχλία η αντικειμενοφόρος τράπεζα πλησιάζει ή απομακρύνεταιαπότοναντικειμενικόφακόέτσιώστεναεπιτυγχάνουμεήόχι τηνεστίασητουπαρασκευάσματος. 6. Πυκνωτής. Είναιομηχανισμόςπουδέχεταιτοφωςαπότηνφωτεινήπηγή καιτομεταφέρειστοπαρασκεύασμα. Είναικινητόςώστεναπλησιάζεικαινα απομακρύνεται από την τράπεζα του μικροσκοπίου. Ο πυκνωτής χρησιμεύειστηνρύθμισητουεύρουςτηςφωτεινήςδέσμηςμετηνίριδά του. 7. Μικρομετρικός κοχλίας. Μετηνρύθμιση του επιτυγχάνουμεμεμικρές κινήσεις την κίνηση της αντικειμενοφόρου τράπεζας. Μαζί με τον μακρομετρικόκοχλίαχρησιμεύουνγια εύρεσητουοπτικούπεδίου.

3 8. Μακρομετρικόςκοχλίας. Μετηνρύθμιση τουεπιτυγχάνουμεμεαδρές κινήσειςτηνκίνησητηςαντικειμενοφόρουτράπεζας. Μαζίμετονμικρομετρικό κοχλίαχρησιμεύουνγια εύρεσητουοπτικούπεδίου. 9. Φωτεινήπηγή. Στασύγχροναοπτικάμικροσκόπια τοφωςπαράγεταιμετο ηλεκτρικόρεύμα. Υπολογισμόςμεγέθυνσηςφωτονικούμικροσκοπίου ΗμεγέθυνσητωνκοινώνφωτονικώνμικροσκοπίωνμετριέταισεμονάδεςΧ. ΓιαναυπολογιστείτοσύνολοτωνμονάδωνΧ πολλαπλασιάζουμετηνμεγέθυνση τωνπροσοφθάλμιωνφακών10χμετηνμεγέθυνσητωναντικειμενικώνφακών6χ, 10Χ, 45Χ και100χ. Κατάσυνέπεια η μεγαλύτερη μεγέθυνση του φωτονικού μικροσκοπίουείναι10χ* 100Χ= 1000Χ. Απαραίτητααναλώσιμαυλικάγιατηνμικροσκόπηση 1. Το κεδρέλαιο. Τοκεδρέλαιοείναιένα ειδικό λάδιπουχρησιμοποιείταιστην μικροσκόπηση όταν χρησιμοποιούμε τον καταδυτικό φακό 100Χ. Το όνομα άλλωστετουφακούοφείλεταιστοότιοφακόςθαπρέπεινα καταδυθεί μέσασε μίασταγόνακεδρέλαιου(λέγονταιεπίσηςκαιελαιοκαταδυτικοί). Τοκεδρέλαιοέχει τονίδιοδείκτηδιάθλασηςμετουλικότωνφακώνκαιηπαρεμβολήτουείναι απαραίτητη έτσιώστε όλες οιακτίνες του φωτός που διέρχονταιαπό το παρασκεύασμαναέρχονταιμέσαστονκαταδυτικόφακόχωρίςτηνδιάθλασήτους λόγω τωνμορίωναέρα. Στους ξηρούςφακούςλόγω τηςμεγάληςαπόστασης απότοπαρασκεύασμαηχρήσητουκεδρέλαιουείναιπεριτή. 2. Αντικειμενοφόρος πλάκα. Είναιμία γυάλινη ορθογώνια πλάκα (συνήθως διαστάσεων 7,6 * 2,6 cm). Πάνω σε αυτή τοποθετούμε μία σταγόνα παρασκευάσματος. Η αντικειμενοφόρος πλάκα κατά την μικροσκόπηση τοποθετείταιπάνω στηναντικειμενοφόροτράπεζα. 3. Καλυπτρίδα. Είναιμίαμικρήτετράγωνηγυάλινηπλάκα(συνήθωςδιαστάσεων (1,8 * 1,8 cm). Σήμερα κυκλοφορούν καλυπτρίδες διαφόρων διαστάσεων. Χρησιμεύειγιατηνκάλυψητουπαρασκευάσματοςπάνω στηναντικειμενοφόρο πλάκα. Τοπαρασκεύασμασεαυτήτηνπερίπτωσηείναισευγρήμορφή(π.χ. σταγόναούρωνήεναιώρημαμικροβίων) καιηκαλυπτρίδαχρησιμεύειγιατην συγκράτησητουπαρασκευάσματοςκαιτηνομοιογενοποιησήτου. 4. ΠλάκαNeubauer. Είναιμίαειδικήαντικειμενοφόροςπλάκαπουχρησιμεύειγια την μέτρηση κυτάρων (κυρίως λευκών καιερυθρών). Διαφέρειαπό τις συνηθισμένες«λείες» αντικειμενοφόρεςπλάκεςαπότογεγονόςότιφέρειτην επιφάνεια του ειδικές μικροσκοπικές τετράγωνες χαραγές συγκεκριμένης διαμέτρους μέσασταοποίαμετρώνταιτακύταρα. 5. Σιφώνια Pasteur. Σταγονόμετρα. Διάφορα σκεύη χρησιμεύουν για την τοποθέτησητουπαρασκευάσματοςπάνω στηναντικειμενοφόροπλάκα.

4 Συντήρησημικροσκοπίου Τομικροσκόπιοείναιεξαιρετικάευαίσθητοόργανογι αυτόκαιαπαιτείιδιαίτερη συντήρηση. Πρέπεινα προφυλάσσεταιαπό τηνσκόνη η οποία είναιιδιαίτερη επιβλαβήςγια το σύστημα των οπτικών του (προσοφθάλμιοικαιαντικειμενικοί φακοί). Ότανδενχρησιμοποιούνταιπρέπεινακαλύπτονταιαπόέναπλαστικό κάλυμμα. Ιδιαίτερα μάλιστα κατά την αποθήκευσή τους θα πρέπει να τοποθετούνταισταειδικά ξύλινακουτιάτους. Ιδιαίτερησυντήρησηθέλειοκαταδυτικόςφακόςοοποίοςκατάτηνχρήσητου λερώνεταιαπότοκεδρέλαιο. Τόσοοκαταδυτικόςφακόςόσοκαιοιυπόλοιποι φακοίκαθαρίζονταιμεξυλόληκαισκουπίζονταιμεειδικάχαρτιά (π.χ. χαρτιά Whatman). Ο καθαρισμόςτωνφακώνπρέπειναγίνεταιτόσοπρινόσοκαιμετάτην μικροσκόπηση. Προσοχή: Στην περίπτωση που μικροσκοπούμε μολυσματικά παρασκευάσματαθαπρέπεινααπολυμαίνουμετοόργανομετάαπότηνχρήσητου. Σεαυτήτηνπερίπτωσηθα πρέπεικαθ όλητηνδιάρκειατηςμικροσκόπησηςνα φοράμεπροστατευτικά γάντια. Επιπλέονθαπρέπειναπροσέξουμεταακόλουθα:.Ναμηνακουμπάμεποτέτουςφακούςτουμικροσκοπίουμεταδάκτυλα μας(οιφακοίλιπαίνονταιαπότοδέρματωνδακτύλωνμας). Δενπρέπεινατους σκουπίζουμεμεοποιαδήποτεχαρτιά(τραυματίζεταιανεπανόρθωταηεπιφάνεια τωνφακών) παράμόνομε ειδικόδιηθητικόχαρτίγια φακούς. Κατά την μικροσκόπηση προσέχουμε να μην τραυματίζουμε τους αντικειμενικούςφακούςκατάτηνκίνησητηςαντικειμενοφόρουπλάκαςπροςτα πάνω. Μετά το τέλος της μικροσκόπησης στρέφουμε το σύστημα των αντικειμενικώνφακώνώστεοιφακοίνααπομακρυνθούναπότηναντικειμενοφόρο τράπεζα. Επίσηςστρέφουμετοσύστηματωνπροσοφθάλμιωνφακώνπροςτην αντίθετηπλευρά. Κατάτηνμετακίνησήτουςταμικροσκόπιαθαπρέπειναπιάνονταιαπό τονπλαϊνόβραχίονακαιτηνβάσητουςχρησιμοποιώνταςκαιταδύοχέρια. Σεκαμία περίπτωσηδενπρέπεινατασηκώνουμεκρατώνταςτααπόταοπτικάτουςμέρη. Χρήσηφωτονικούμικροσκοπίου 1. Τοποθετούμετομικροσκόπιοσεένασταθερότραπέζι. Ρυθμίζουμετούψος τουκαθίσματόςμαςέτσιώστεταμάτιαμαςναφτάνουνμεάνεσηστούψοςτων φακών. 2. Ρυθμίζουμε την εστίαση των προσοφθάλμιων φακών έτσιώστε να προσαρμοστούν στην όραση μας. Ρυθμίζουμε την απόσταση των δύο

5 προσοφθάλμιωνφακώνώστενασυμφωνείμετηναπόστασητωνδύοματιών μας. Σταδιοφθάλμιαμικροσκόπιαμικροσκοπούμεπάντοτεμεταδύομάτια. 3. Τοποθετούμετο παρασκεύασμα στηναντικειμενοφόρο πλάκα. Ανείναι υγρό το καλύπτουμε με μία καλυπτρίδα. Τα παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνταιστηνμικροσκόπησησυνήθωςείναιχρωματισμέναμεειδικές κυταρικέςχρωστικέςέτσιώστεναείναιευδιάκριτα τόσοτοπερίγραμμαόσοκαι ταοργανίδιατους. 4. Διαλέγουμεκαιτοποθετούμεέναμικρόαντικειμενικόφακό6Χή10Χ. 5. Κατεβάζουμετηναντικειμενοφόροτράπεζαχαμηλάχρησιμοποιώνταςτον μακρομετρικόκοχλία. 6. Αρχίζουμενα μικροσκοπούμε. Κατά τηνμικροσκόπηση προσπαθούμενα βρούμε οπτικόπεδίο. Οπτικόπεδίοονομάζουμετηνευδιάκριτηεικόνατων μικροοργανισμώνκαιτωνκυττάρωντουπαρασκευάσματοςμας. Αποτελεί τηνβασική επιδίωξη τηςμικροσκόπησης. Για να βρούμετο οπτικό πεδίο γυρνάμετονμακρομετρικόκοχλίασηκώνονταςσιγά-σιγάτηναντικειμενοφόρο τράπεζαπροςτούψοςτωναντικειμενοφόρωνφακών. 7. Μόλις δούμε την πρώτη έστω και θολή εικόνα του παρασκευάσματος σταματάμετηνχρήσητουμακρομετρικούκοχλία. Απότοσημείοαυτόαρχίζουμε ναστρέφουμετονμικρομετρικόκοχλίαέτσιώστεναβρούμε οπτικόπεδίο δηλ. ευδιάκριτηεικόνα. 8. Μόλιςβρούμεοπτικόπεδίοαλλάζουμεαντικειμενικόφακόκαιβάζουμετον αμέσωςμεγαλύτερο45χ. Γυρίζουμετονμικρομετρικόκοχλίαγιαναβρούμε πάλιοπτικόπεδίο. 9. Ανδενμαςικανοποιείαυτήημεγέθυνση(10Χ * 45Χ= 450Χ) τοποθετούμε τονκαταδυτικόφακό(100χ). Σεαυτήτηνπερίπτωσηπρινμικροσκοπίσουμε, τοποθετούμεπάνω στοπαρασκεύασμαμαςμίασταγόνακεδρέλαιου. 10. Βυθίζουμε τον καταδυτικό φακό μέσα στο κεδρέλαιο του παρασκευάσματος καιμικροσκοπούμε. Βρίσκουμε πάλιοπτικό πεδίο γυρνώνταςτονμικρομετρικόκοχλία. Γυρνάμετονμικρομετρικόκοχλίαπολύσιγά προσέχοντας να μην τραυματίσουμε τον καταδυτικό φακό με την αντικειμενοφόροπλάκα.

Τα µέρη του µικροσκοπίου

Τα µέρη του µικροσκοπίου Ε.Κ.Φ.Ε. Αργολίδας ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Περιγραφή Χρήση Το µικροσκόπιο είναι µια διάταξη φακών µε την οποία επιτυγχάνεται η µεγέθυνση διαφόρων αντικειµένων. Το οπτικό µικροσκόπιο είναι χρήσιµο όταν εξετάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επιµέλεια Αθανάσιος Γκοµπόιτσος Ηράκλειο 2002 Εργαστήριο Μικροσκοπίας. Το µικροσκόπιο ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ιστορική αναδρομή - Τύποι μικροσκοπίων Για τις Βιολογικές επιστήμες, το μικροσκόπιο αποτέλεσε τη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το μικροσκόπιο Προσοφθάλμιος φακός

Πληροφορίες για το μικροσκόπιο Προσοφθάλμιος φακός Πληροφορίες για το μικροσκόπιο Προσοφθάλμιος φακός Μεγέθυνση: τράπεζα Αντικειμενικοί φακοί Μεγέθυνση κοχλίες λάμπα φωτισμού Κόκκινος φακός: Κίτρινος φακός: Μπλε φακός: Οδηγίες χρήσης μικροσκοπίου 1.Κατεβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για το Γυμνάσιο

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για το Γυμνάσιο ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Για το Γυμνάσιο Περιεχόμενα ασκήσεων Παρατήρηση των μικρών γραμμάτων εφημερίδας Παρατήρηση φυτικών κυττάρων του φλοιού του κρεμυδιού (Allium cepa των Lilliaceae) Παρατήρηση πυρήνων φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Ενότητα 2: Η οργάνωση της ζωής Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 3: Η οργάνωση των οργανισμών Γενικοί Στόχοι: Φύλλα Εργασίας 3α Ανθρώπινος οργανισμός οργανικά συστήματα όργανα Α.1.18. Να διακρίνουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκόπια. Αρχές λειτουργίας, εφαρμογές στη μικροβιολογία

Μικροσκόπια. Αρχές λειτουργίας, εφαρμογές στη μικροβιολογία Dgfc Hnmkjil v Μικροσκόπια. Αρχές λειτουργίας, εφαρμογές στη μικροβιολογία Λεβαντία Δ. Ζαχαριάδου Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείου Παίδων Η Αγία Σοφία Dxg xg Ενιαίο Πρόγραμμα μαθημάτων Ε.Μ.Ε. 20/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια μαθήματος για τις

Σχέδια μαθήματος για τις ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Σχέδια μαθήματος για τις Για το Γυμνάσιο Περιεχόμενα Πρόλογος - Εισαγωγή 2 Η άσκηση μικροσκοπικής παρατήρησης φυτικού κυττάρου 2 Η άσκηση παρατήρησης φυτικών και ζωικών ιστών (Γ τάξη) 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μικροσκόπιο. Δανάη Σαρατζίδου. Μαθήτρια Β1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το μικροσκόπιο. Δανάη Σαρατζίδου. Μαθήτρια Β1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το μικροσκόπιο Δανάη Σαρατζίδου Μαθήτρια Β1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 9-1: (α) Το σύνθετο μικροσκόπιο του Janssen (1595) στο Middleburg Museum (β) Το μικροσκόπιο του van Leeuwenhoek (1670).

Σχήμα 9-1: (α) Το σύνθετο μικροσκόπιο του Janssen (1595) στο Middleburg Museum (β) Το μικροσκόπιο του van Leeuwenhoek (1670). Equation Chapter (Next) Section 1 Είδαμε στο κεφ. 6 ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα συγκλίνοντα φακό για να παρατηρήσουμε ένα αντικείμενο σε μεγέθυνση. Όσο εύκολος κι αν είναι στη χρήση ο μεγεθυντικός

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών

Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών Εργαστηριακές Σημειώσεις Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου Καθηγήτρια ΤΕΙ 2009 Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της οπτικής μικροσκοπίας (light microscopy)

Βασικές αρχές της οπτικής μικροσκοπίας (light microscopy) Βασικές αρχές της οπτικής μικροσκοπίας (light microscopy) Το φως είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Κάθε κύμα απαρτίζεται από ένα ηλεκτρικό (Ε) και ένα μαγνητικό (Β) πεδίο οι εντάσεις των οποίων αυξομειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Αξιοποίηση μικροοργανισμών στην παραγωγή τροφίμων

Φύλλο Εργασίας. Αξιοποίηση μικροοργανισμών στην παραγωγή τροφίμων European Union Science Olympiad - EUSO 2012 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών- EUSO 2012 Τοπικός Διαγωνισμός Νομού Μαγνησίας 26-11-2011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σχολείο: Ονομ/νυμα:

Διαβάστε περισσότερα

m 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ * ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ -, Τw! 1 isiiiifil Ο.ΕΑΒ. - ΑΘΗΝΑ f ϊ

m 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ * ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ -, Τw! 1 isiiiifil Ο.ΕΑΒ. - ΑΘΗΝΑ f ϊ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ * ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ : :.' ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ f ϊ, ί!. m 1 -, Τw! 1 isiiiifil Ο.ΕΑΒ. - ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 M Εγχειρίδιο

Leica DM750 M Εγχειρίδιο Leica DM750 M Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Κανονισμοί ασφαλείας 3 Υποδείξεις ασφαλείας 4 Υποδείξεις για τη χρήση 5 Υποδείξεις για τη χρήση (συνέχεια) 6 Συναρμολόγηση του Leica DM750 M 7 Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π. ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΙ Σ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 2008 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Απλά οπτικά όργανα

3. Απλά οπτικά όργανα 3. Απλά οπτικά όργανα 20 Απριλίου 2013 1 Διαφράγματα Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός αντικειμένου. Μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ 2o Σχολικό ΓΥΜΝΑΣΙΟ Έτος: 2010-2011 ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος: 2010-2011 Μάθημα: Τεχνολογία Τάξη Α! Μάθημα: Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή ΑΔΡΑΣΚΕΛΑ Αντωνίου ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών. Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής. Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών. Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής. Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας Αθήνα 2008 1 Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φωτογραφίες από αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 203 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Οι βασικοί στόχοι της Τεχνολογίας Παραγωγής είναι σε πρώτο στάδιο η μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη υφισταμένων ή νέων τεχνολογιών-διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα. Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία.

Φύλλο εργασίας 1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα. Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Ενότητα λογισμικού Γενετική Φύλλο εργασίας 1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα Βιολογία Γ Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Όλοι οι οργανισμοί εμφανίζουν συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη ένατου µαθήµατος. Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης.

Ύλη ένατου µαθήµατος. Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης. ιάλεξη 9 η Ύλη ένατου µαθήµατος Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης. Μέθοδοι µικροσκοπικής ανάλυσης των υλικών Οπτική µικροσκοπία (Optical microscopy)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 Εγχειρίδιο

Leica DM750 Εγχειρίδιο Leica DM750 Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM750 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 28 Ξεκινήστε! 42 Φροντίδα του μικροσκοπίου 44 Διαστάσεις 47 Εγχειρίδιο Leica

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Living up to Life Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σειρά Leica S Γενικές υποδείξεις Αρχές ασφαλείας Πριν από τη χρήση, διαβάστε το φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" που συνοδεύει το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Μεζούρες (λευκό καπάκι) Μαρκαδόρος

Μεζούρες (λευκό καπάκι) Μαρκαδόρος 1. Κυτταρική αναπνοή στο μύκητα Saccharomyces cerevisiae. 2. Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό της ανάπτυξης και της κυτταρικής αναπνοής του μύκητα. 3. Μικροσκοπική παρατήρηση του μύκητα και της αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ; ^ ^ : ν -» Μ. jsm. Γενικής Τΐα/δαας. Β' Τάξης Γενικού Λυκείου ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ; ^ ^ : ν -» Μ. jsm. Γενικής Τΐα/δαας. Β' Τάξης Γενικού Λυκείου ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ; ^ ^ : ν -» Μ 1 jsm Γ" ΐ Γενικής Τΐα/δαας Β' Τάξης Γενικού Λυκείου ΑΘΗΝΑ Οδηγός Εργαστηριακών Αοκήοεων Βιολογίας Β ΓΕΝΙΚΟΊ ASKBIOS ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα