ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα ( ρήμα εξάρτησης), να συμπληρώσετε τα στοιχεία που κάθε φορά σας ζητούνται. Είναι επιρρηματικές προτάσεις κρίσεως με άρνηση οὐ (σε ειδικές περιπτώσεις μή). - Ἀθηναῖοι ἐνόμιζον λελύσθαι τὰς σπονδάς, διότι ἐς χεῖρας ἦλθον (Οἱ Ἀθηναίοι νόμιζαν ότι οι συμφωνίες ειρήνης είχαν παραβιαστεί, διότι συγκρούστηκαν). - Ἀριαῖος ἐτύγχανεν ἐφ ἁμάξης πορευόμενος, διότι ἐτέτρωτο (Ο Αριαίος τύχαινε να πηγαίνει πάνω σε άμαξα, διότι είχε πληγωθεί ). - Οἱ δ ἀκούσαντες ἐλυπήθησαν, ὅτι τοιοῦτον ἄνδρα ἠγνόησαν (Αυτοί όταν άκουσαν λυπήθηκαν, γιατί αγνόησαν τέτοιον άντρα). -Ἐμίσει εἴ τις εὐεργετούμενος ἀχάριστος φαίνοιτο (Ένιωθε απέχθεια, γιατί κάποιος φαινόταν αχάριστος, αν και ευεργετείτο). -Θαυμάζω δ ἔγωγε, εἰ μηδεὶς ὑμῶν μήτ ἐνθυμεῖται μήτ ὀργίζεται (Απορώ εγώ τουλάχιστο, γιατί κανείς από σας ούτε θυμάται ούτε οργίζεται). Εξαρτώνται από ρήματα ψυχικού πάθους κυρίως, (ἐλυπήθησαν, ἐμίσει, θαυμάζω), αλλά και από κάθε ρήμα ή έκφραση που απαιτεί αιτιολόγηση. - Ἴσως ἂν οὖν τις ἐπιτιμήσειέν μοι, ὡς οὐκ ἐπαινῶ τούσδε τοὺς ἄνδρας. ( Ίσως κάποιος είναι δυνατό να με κατηγορήσει, γιατί δεν επαινώ αυτούς εδώ τους άντρες). - Κῦρος τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη (Ο Κῦρος φώναζε στον Κλέαρχο να οδηγεί το στράτευμα στο μέσο των εχθρών, διότι ο βασιλιάς ήταν εκεί). -Ταῦτα ἐρωτῶμεν, ἐπεὶ οὐ γιγνώσκομεν τί ποιεῖ (Ρωτούμε αυτά, γιατί δε γνωρίζουμε τι κάνει). - Ἀθηναῖοι ἐνόμισαν λελύσθαι τὰς σπονδάς, διότι ἐς χεῖρας ἦλθον (Οἱ Ἀθηναίοι νόμισαν ότι οι συμφωνίες ειρήνης είχαν παραβιαστεί, διότι συγκρούστηκαν). - Εἱλόμην τοῦτον τὸν λόγον παραλιπεῖν, ἐπειδὴ λίαν ῥᾴδιος ἦν ἐκείνοις. (Προτίμησα να παραλείψω αυτό το επιχείρημα, επειδή ήταν πολύ απλοϊκό για εκείνους). -Θαυμάζω δ ἔγωγε, εἰ μηδεὶς ὑμῶν μήτ ἐνθυμεῖται μήτ ὀργίζεται (Απορώ εγώ τουλάχιστο, γιατί κανείς από σας ούτε θυμάται ούτε οργίζεται). - Ὅτε τοίνυν οὕτως ἔχει, προσήκει προθύμως ἐθέλειν ἀκούειν (Αφού/ επειδή λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, αρμόζει με προθυμία να θέλω να ακούω). Εισάγονται με τους συνδέσμους : ὡς : όταν το αίτιο παρουσιάζεται υποκειμενικό ὅτι: μετά από ρήματα ψυχικού πάθους ή παρόμοιες εκφράσεις, όταν το αίτιο παρουσιάζεται ή είναι πραγματικό. ἐπεί διότι ἐπειδή εἰ: μετά από ρήματα ψυχικού πάθους ή παρόμοιες εκφράσεις, όταν το αίτιο είναι πιθανό ή μπορεί να αμφισβητηθεί. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1

2 ὅτε: (και ὁπότε) σπάνια εισάγουν αιτιολογική πρόταση που δηλώνει αιτία γνωστή και δεδομένη. Προσοχή: ο ὡς και το ἐπεί στην αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου εισάγουν κύρια πρόταση, εφόσον δεν υπάρχει άλλη κύρια στην περίοδο ή την ημιπερίοδο. -Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς (Χαίρομαι, γιατί προοδεύεις). -Οἱ Ἕλληνες ἐθαύμαζον ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο (Οι Έλληνες απορούσαν, γιατί ο Κύρος δε φαινόταν πουθενά). -Νῦν δέ, ἐπειδὴ οὐκ ἐθέλεις καὶ ἐμοί τις ἀσχολία ἐστί, εἶμι ἐπεὶ καὶ ταῦτ ἂν ἴσως οὐκ ἀηδῶς σου ἤκουον ( Τώρα, επειδή δε θέλεις και έχω κάποια εργασία, θα φύγω γιατί και αυτά με ευχαρίστηση θα τα άκουα από σένα ). - έομαι οὖν σου παραμεῖναι ἡμῖν, ὡς ἐγὼ οὐδ ἂν ἑνὸς ἥδιον ἀκούσαιμι ἢ σοῦ (Σε παρακαλώ λοιπόν να μείνεις μαζί μας, γιατί εγώ κανέναν άλλον, δε θα άκουα με μεγαλύτερη ευχαρίστηση εκτός από σένα). -Οἱ στρατηγοὶ ἐθαύμαζον, ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμπει οὐτ αὐτὸς φαίνοιτο (Οι στρατηγοί απορούσαν, γιατί ο Κύρος ούτε άλλον στέλλει ούτε αυτός φαίνεται). -Ἀθηναῖοι ἐνόμισαν λελύσθαι τὰς σπονδάς, διότι ἐς χεῖρας ἦλθον (Οι Αθηναίοι νόμισαν ότι οι συμφωνίες ειρήνης είχαν παραβιαστεί, γιατί συγκρούστηκαν). Εκφέρονται με : οριστική :όταν εξαρτώνται από ρήμα αρκτικού χρόνου ευκτική του πλαγίου λόγου: όταν το ρήμα εξάρτησης βρίσκεται σε ιστορικό χρόνο δυνητική οριστική: όταν το αίτιο είναι μη πραγματικό ή παρουσιάζεται ως δυνατό στο παρελθόν δυνητική ευκτική: όταν το αίτιο θεωρείται δυνατό στο παρόν ή το μέλλον Σε μερικές περιπτώσεις παρουσιάζεται εναλλαγή οριστικής και ευκτικής του πλαγίου λόγου. Η οριστική δηλώνει βέβαιο και η ευκτική αβέβαιο γεγονός. Προσοχή : Μετά από ιστορικό χρόνο μπορεί η αιτιολογική πρόταση να εκφέρεται με οριστική και όχι ευκτική του πλαγίου λόγου, γιατί το περιεχόμενο της δευτερεύουσας έχει ισχύ και στο παρόν. -Ἐπεὶ οὐκ ἤθελον καθαιρεῖν τὰ τείχη, φρουρὰν φαίνουσιν ἐπ αὐτούς (Επειδή δεν ήθελαν να γκρεμίσουν τα τείχη, τους κήρυξαν τον πόλεμο). -Ξενοφῶντα ᾐτιῶντο, ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος (Κατηγορούσαν τον Ξενοφώντα, γιατί τους απομάκρυνε από τη φάλαγγα). - ιὰ τοῦτο ἐπιτιμῶ, ὅτι πάλαι ἂν ἅπαντα ἀπωλέσατε (Γι αυτό το λόγο κατηγορώ, γιατί δηλαδή από παλιά θα τα χάνατε όλα). ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 Χρησιμεύουν ως : επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας επεξήγηση (όταν η δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση εξαρτάται από προθετικό σύνολο της αιτίας, όπως διὰ ταῦτα, διὰ τοῦτο, τούτου ἕνεκα κ. ά. ή από ουδέτερο δεικτικής αντωνυμίας χρησιμεύει ως επεξήγηση και λειτουργεί στην περίπτωση αυτή ως ονοματική πρόταση).

3 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα ( ρήμα εξάρτησης), να συμπληρώσετε τα στοιχεία που κάθε φορά σας ζητούνται. Είναι επιρρηματικές προτάσεις κρίσεως με άρνηση οὐ (σε ειδικές περιπτώσεις: μή ). - Ἀθηναῖοι ἐνόμιζον λελύσθαι τὰς σπονδάς, διότι ἐς χεῖρας ἦλθον (Οἱ Ἀθηναίοι νόμιζαν ότι οι συμφωνίες ειρήνης είχαν παραβιαστεί, διότι συγκρούστηκαν ). - Ἀριαῖος ἐτύγχανεν ἐφ ἁμάξης πορευόμενος, διότι ἐτέτρωτο (Ο Αριαίος τύχαινε να πηγαίνει πάνω σε άμαξα, διότι είχε πληγωθεί). - Οἱ δ ἀκούσαντες ἐλυπήθησαν, ὅτι τοιοῦτον ἄνδρα ἠγνόησαν (Αυτοί όταν άκουσαν λυπήθηκαν, γιατί αγνόησαν τέτοιον άντρα). -Ἐμίσει εἴ τις εὐεργετούμενος ἀχάριστος φαίνοιτο (Ένιωθε απέχθεια, γιατί κάποιος φαινόταν αχάριστος, αν και ευεργετείτο). -Θαυμάζω δ ἔγωγε, εἰ μηδεὶς ὑμῶν μήτ ἐνθυμεῖται μήτ ὀργίζεται (Απορώ εγώ τουλάχιστο, γιατί κανείς από σας ούτε θυμάται ούτε οργίζεται). Εξαρτώνται από ρήματα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3

4 - Ἴσως ἂν οὖν τις ἐπιτιμήσειέν μοι, ὡς οὐκ ἐπαινῶ τούσδε τοὺς ἄνδρας. (Ίσως κάποιος είναι δυνατό να με κατηγορήσει, γιατί δεν επαινώ αυτούς εδώ τους άντρες). - Κῦρος τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη (Ο Κῦρος φώναζε στον Κλέαρχο να οδηγεί το στράτευμα στο μέσο των εχθρών, διότι ο βασιλιάς ήταν εκεί ). -Ταῦτα ἐρωτῶμεν, ἐπεὶ οὐ γιγνώσκομεν τί ποιεῖ (Ρωτούμε αυτά, γιατί δε γνωρίζουμε τι κάνει). - Ἀθηναῖοι ἐνόμισαν λελύσθαι τὰς σπονδάς, διότι ἐς χεῖρας ἦλθον (Οἱ Ἀθηναίοι νόμισαν ότι οι συμφωνίες ειρήνης είχαν παραβιαστεί, διότι συγκρούστηκαν). - Εἱλόμην τοῦτον τὸν λόγον παραλιπεῖν, ἐπειδὴ λίαν ῥᾴδιος ἦν ἐκείνοις. ( Προτίμησα να παραλείψω αυτό το επιχείρημα, επειδή ήταν πολύ απλοϊκό για εκείνους). -Θαυμάζω δ ἔγωγε, εἰ μηδεὶς ὑμῶν μήτ ἐνθυμεῖται μήτ ὀργίζεται (Απορώ εγώ τουλάχιστο, γιατί κανείς από σας ούτε θυμάται ούτε οργίζεται). - Ὅτε τοίνυν οὕτως ἔχει, προσήκει προθύμως ἐθέλειν ἀκούειν (Αφού/επειδή λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, αρμόζει με προθυμία να θέλω να ακούω). Εισάγονται με τους συνδέσμους : -Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς (Χαίρομαι, γιατί προοδεύεις ). -Οἱ Ἕλληνες ἐθαύμαζον ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο (Οι Έλληνες απορούσαν, γιατί ο Κύρος δε φαινόταν πουθενά). -Νῦν δέ, ἐπειδὴ οὐκ ἐθέλεις καὶ ἐμοί τις ἀσχολία ἐστί, εἶμι ἐπεὶ καὶ ταῦτ ἂν ἴσως οὐκ ἀηδῶς σου ἤκουον (Τώρα, επειδή δε θέλεις και έχω κάποια εργασία, θα φύγω γιατί και αυτά με ευχαρίστηση θα τα άκουα από σένα). - έομαι οὖν σου παραμεῖναι ἡμῖν, ὡς ἐγὼ οὐδ ἂν ἑνὸς ἥδιον ἀκούσαιμι ἢ σοῦ (Σε παρακαλώ λοιπόν να μείνεις μαζί μας, γιατί εγώ κανέναν άλλον, δε θα άκουα με μεγαλύτερη ευχαρίστηση εκτός από σένα ). -Οἱ στρατηγοὶ ἐθαύμαζον, ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμπει οὐτ αὐτὸς φαίνοιτο (Οι στρατηγοί απορούσαν, γιατί ο Κύρος ούτε άλλον στέλλει ούτε αυτός φαίνεται). -Ἀθηναῖοι ἐνόμισαν λελύσθαι τὰς σπονδάς, διότι ἐς χεῖρας ἦλθον (Οι Αθηναίοι νόμισαν ότι οι συμφωνίες ειρήνης είχαν παραβιαστεί, γιατί συγκρούστηκαν). Εκφέρονται με : ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4

5 -Ἐπεὶ οὐκ ἤθελον καθαιρεῖν τὰ τείχη, φρουρὰν φαίνουσιν ἐπ αὐτούς (Επειδή δεν ήθελαν να γκρεμίσουν τα τείχη, τους κήρυξαν τον πόλεμο). -Ξενοφῶντα ᾐτιῶντο, ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος (Κατηγορούσαν τον Ξενοφώντα, γιατί τους απομάκρυνε από τη φάλαγγα). - ιὰ τοῦτο ἐπιτιμῶ, ὅτι πάλαι ἂν ἅπαντα ἀπωλέσατε (Γι αυτό το λόγο κατηγορώ, γιατί δηλαδή από παλιά θα τα χάνατε όλα). Χρησιμεύουν ως : ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5

6 Ασκήσεις στις αιτιολογικές προτάσεις Α. Αδίδακτο κείμενο Ἐntaàqa d' œsthsan oƒ Ellhnej kaˆ qšmenoi t Ópla nepaúonto kaˆ ma mn qaúmazon Óti oùdamoà Kàroj fa noito oùd' lloj p' aùtoà oùdeˆj parçei où g r Édesan aùtõn teqnhkòta, ll' e kazon À dièkonta o cesqai À katalhyòmenòn ti proelhlakšnai kaˆ aùtoˆ bouleúonto e aùtoà me nantej t skeuofòra ntaàqa gointo À p oien pˆ tõ stratòpedon. œdoxen aùto j pišnai kaˆ fiknoàntai mfˆ dorphstõn pˆ t j skhn j. taúthj mn táj ¹mšraj toàto tõ tšloj gšneto. Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις, Λεξιλόγιο: ἐνταῦθα= (επίρρημα) α. τοπικό (= εδώ), β. χρονικό (= εκείνον ακριβώς το χρόνο, τότε) ἵσταμαι (αμετάβατο εδώ) = σταματώ, μένω όρθιος τίθεμαι τὰ ὅπλα =αποθέτω, ακουμπώ τα όπλα μου στο έδαφος πάρειμι = εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι εἰκάζω = νομίζω, έχω τη γνώμη ότι οἴχομαι = απομακρύνομαι, φεύγω προεληλακέναι, απαρέμφατο παρακειμένου του ρήματος προελαύνω = προχωρώ αὐτοῦ= ( εδώ επίρρημα ) ακριβώς εδώ ή ακριβώς εκεί ἄπειμι /ἀπέρχομαι = φεύγω, αναχωρώ ὁ δορπηστός = η ώρα του εσπερινού φαγητού ( κατά τη δύση του ήλιου ) Ασκήσεις: 1. Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε (εισαγωγή, εξάρτηση, εκφορά, λειτουργία) τις αιτιολογικές προτάσεις του κειμένου. 2. Τι είναι συντακτικώς οι υπογραμμισμένοι στο κείμενο όροι: θέμενοι, τεθνηκότα, οἴχεσθαι, καταληψόμενον, αὐτοῦ, αὐτοῖς, ἀπιέναι. 3. Να γράψετε το γ ενικό πρόσωπο σ όλες τις εγκλίσεις των ρημάτων: ἄγοιντο, ἀπίοιεν, ἐγένετο. Β. Να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις, να δηλώσετε πώς εισάγονται και να δικαιολογήσετε την εκφορά τους. 1. Ἄντρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω (= δυσφορώ) τοῖς παροῦσι πράγμασι. 2. Λείπουσιν τὸν λόφον οἱ ἱππεῖς, ἐπεὶ καὶ ἐνταῦθα ἐχώρουν Ἕλληνες. 3. Ὡς δὲ τὴν νύκτα ἠγρύπνησαν, ἐκάθευδον μέχρι πόρρω (=αργά) τῆς ἡμέρας. 4. Οἱ Ἀθηναῖοι τὸν Περικλέα ἐκάκιζον, ὅτι στρατηγὸς ὢν οὐκ ἐπεξάγοι ἐπὶ τοὺς πολεμίους. 5. Ἐχαλέπηναν, ὅτι αἴσθοιντο τοὺς πολεμίους ἰόντας. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6

7 Α. Αδίδακτο κείμενο : Λύσεις ασκήσεων για τις αιτιολογικές προτάσεις Ἐntaàqa d' œsthsan oƒ Ellhnej kaˆ qšmenoi t Ópla nepaúonto kaˆ ma mn qaúmazon Óti oùdamoà Kàroj fa noito oùd' lloj p' aùtoà oùdeˆj parçei où g r Édesan aùtõn teqnhkòta, ll' e kazon À dièkonta o cesqai À katalhyòmenòn ti proelhlakšnai kaˆ aùtoˆ bouleúonto e aùtoà me nantej t skeuofòra ntaàqa gointo À p oien pˆ tõ stratòpedon. œdoxen aùto j pišnai kaˆ fiknoàntai mfˆ dorphstõn pˆ t j skhn j. taúthj mn táj ¹mšraj toàto tõ tšloj gšneto. Μετάφραση κειμένου: ( Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις, Α, 10, 16-18) Α. Εκεί σταμάτησαν οι Έλληνες και αφού τοποθέτησαν τα όπλα ξεκουράζονταν και συγχρόνως απορούσαν, γιατί ο Κύρος δε φαινόταν πουθενά ούτε άλλος εκ μέρους αυτού (του Κύρου) παρουσιαζόταν γιατί δε γνώριζαν ότι αυτός είχε πεθάνει, αλλά νόμιζαν (υπέθεταν) ή ότι είχε απομακρυνθεί καταδιώκοντας τον εχθρό ή είχε προχωρήσει, για να καταλάβει κάποια θέση και οι ίδιοι συσκέπτονταν, αν αφού μείνουν, φέρουν τις αποσκευές τους στο μέρος αυτό ή αναχωρήσουν από το στρατόπεδο. Φάνηκε καλό σ αυτούς να αναχωρήσουν και φτάνουν στις σκηνές τους κατά την ώρα του δείπνου. Εκείνης της ημέρας αυτό το τέλος υπήρξε (έτσι τελείωσε η ημέρα αυτή). Ασκήσεις: 1. Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε (εισαγωγή, εξάρτηση, εκφορά, λειτουργία) τις αιτιολογικές προτάσεις του κειμένου. α. ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο: αιτιολογική πρόταση, εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο ὅτι, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (ἐθαύμαζον) και χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας. β. (ὅτι) οὐδ ἄλλος ἀπ αὐτοῦ οὐδεὶς παρῄει: αιτιολογική πρόταση, εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο ὅτι (εννοείται), εκφέρεται με απλή οριστική, αν και εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου( ἐθαύμαζον). Και οι δύο προτάσεις (α και β ) συνδέονται μεταξύ τους παρατακτικά συμπλεκτικά. Αυτή η εναλλαγή της ευκτικής του πλαγίου λόγου με την οριστική δηλώνει μετάβαση από κάτι το αβέβαιο σε κάτι βέβαιο. 2. Τι είναι συντακτικώς οι υπογραμμισμένοι στο κείμενο όροι: θέμενοι, τεθνηκότα, οἴχεσθαι, καταληψόμενον, αὐτοῦ, αὐτοῖς, ἀπιέναι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7

8 θέμενοι: χρονική μετοχή τεθνηκότα: κατηγορηματική μετοχή λόγω του γνωστικού ρήματος ᾔδεσαν οἴχεσθαι: ειδικό απαρέμφατο αντικείμενο του δοξαστικού ρήματος εἴκαζον καταληψόμενον: τελική μετοχή (σε χρόνο μέλλοντα) αὐτοῦ: επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου αὐτοῖς: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου (λόγω του ἔδοξεν) ἀπιέναι: υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ἔδοξεν 3. Να γράψετε το γ ενικό πρόσωπο σ όλες τις εγκλίσεις των ρημάτων : ἄγοιντο, ἀπίοιεν, ἐγένετο Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική ἄγονται ἄγωνται ἄγοιντο ἀγέσθων ἀπίασι ἀπίωσι ἀπίοιεν ἀπιόντων ἐγένετο γένηται γένοιτο γενέσθω Β. Να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις, να δηλώσετε πώς εισάγονται και να δικαιολογήσετε την εκφορά τους. 1. Ἄντρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω (= δυσφορώ ) τοῖς παροῦσι πράγμασι. ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασι: εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο ὅτι, εκφέρεται με οριστική μετά από αρκτικό χρόνο. 2. Λείπουσιν τὸν λόφον οἱ ἱππεῖς, ἐπεὶ καὶ ἐνταῦθα ἐχώρουν Ἕλληνες. ἐπεὶ καῖ ἐνταῦθα ἐχώρουν Ἕλληνες: εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο ἐπεί, εκφέρεται με οριστική μετά από αρκτικό χρόνο. 3. Ὡς δὲ τὴν νύκτα ἠγρύπνησαν, ἐκάθευδον μέχρι πόρρω (=αργά ) τῆς ἡμέρας. ὡς δὲ τὴν νύκτα ἠγρύπνησαν: εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο ὡς, εκφέρεται με οριστική, αν και εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, το περιεχόμενο της δευτερεύουσας έχει ισχύ και στο παρόν. 4. Οἱ Ἀθηναῖοι τὸν Περικλέα ἐκάκιζον, ὅτι στρατηγὸς ὢν οὐκ ἐπεξάγοι ἐπὶ τοὺς πολεμίους. ὅτι στρατηγὸς ὢν οὐκ ἐπεξάγοι ἐπὶ τοὺς πολεμίους: εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο ὅτι, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου μετά από ιστορικό χρόνο. 5. Ἐχαλέπηναν, ὅτι αἴσθοιντο τοὺς πολεμίους ἰόντας. ὅτι αἴσθοιντο τοὺς πολεμίους ἰόντας: εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο ὅτι, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου μετά από ιστορικό χρόνο. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8

9 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που

Διαβάστε περισσότερα

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 sel 8-18 arxaia:sel 18-39.qxd 30/3/2007 9:57 Page 14 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ]Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 ΘΕΜΑΤΑ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 1 Εἰ µὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλοµένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐµὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ: Καραντώνη Χριστίνα, Καθηγήτρια ΠΕ2 στο ΠΠΛΠΠ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1.1.Τίτλος σχεδίου διδασκαλίας: Διδασκαλία αγνώστου κειμένου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Γ τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα