Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ"

Transcript

1 Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

2 Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία εμνπιηζκνχ Data Centre 4. Live Streaming 5. Safe Internet

3 Δοκαηόηεηα πνόζβαζεξ ζημ Δηαδίθηομ από ηε Cyta Μέζσ ηνπ ζηαζεξνχ δηθηχνπ Μέζσ ηνπ Γηθηχνπ WiFi Μέζσ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο

4 Πνόζβαζε ζημ Δηαδίθηομ από ημ Σηαζενό Δίθηομ Δπξπδσληθέο Τπεξεζίεο DSL Υξεζηκνπνηψληαο ηα πξντφληα DSL Access Office θαη NetRunner Office Σαρχηεηεο 2Mbps/512kbps, 4Mbps/512kbps, 8Mbps/768kbps Μφληκεο πλδέζεηο Πξντφληα Γηθηχσζεο Μηζζσκέλεο Γξακκέs κέρξη 155 Μbps (ζπκκεηξηθέο ηαρχηεηεο) ATM/Frame Relay κέρξη 149 Μbps (ζπκκεηξηθέο ηαρχηεηεο) Ethernet κέρξη 1Gbps (ζπκκεηξηθέο & αζχκκεηξεο ηαρχηεηεο)

5 Ethernet vs ATM/Frame Relay λέα ηερλνινγία ζε αληίζεζε κε ηελ ATM/Frame Relay πην ςειέο ηαρχηεηεο - ζπλδέζεηο κέρξη θαη ην 1Gbps πην ρακειά ηέιε πην θηελφο ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο επειημία ζηελ πξνζζήθε λέσλ ζεκείσλ ζην δίθηπν ρσξίο αλαδηακφξθσζε πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ πνηθηιία επηινγψλ ζηηο ηαρχηεηεο θαη πξνηεξαηνπνίεζε ηεο θίλεζεο (Quality of Service - Gold, Silver θαη Bronze)

6 Ethernet vs ATM/Frame Relay πην εχθνιε παξακεηξνπνίεζε, δελ απαηηεί εκπεηξία απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε παξνρή αζχκκεηξσλ ζπλδέζεσλ (5Mbps/50Mbps) κε πνιχ ςειή ηαρχηεηα απνζηνιήο (upstream) γηα εηδηθέο εθαξκνγέο Αμηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο πξνο ην δηεζλέο δηαδίθηπν

7 Πνόζβαζε ζημ Δηαδίθηομ από ημ Δίθηομ WiFi Cytanet Wireless Zone 85 WiFi hotspots ζηελ Κχπξν (café, αζιεηηθά θέληξα, μελνδνρεία θιπ) Γσξεάλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο Cytanet ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζην ρξφλν ζχλδεζεο Πξνπιεξσκέλε ππεξεζία κε ρξνλνρξέσζε ζε κε ζπλδξνκεηέο ηεο Cytanet. Ο ρξφλνο εμαζθαιίδεηαη κε πηζησηηθή θάξηα, premium sms απφ ην θηλεηφ ή αγνξάδνληαο μπζηή θάξηα πκθσλία κεηαμχ δηαρεηξηζηή ηνπ ρψξνπ θαη Cyta Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζηνπο θαιχπηεηαη απφ ηε Cyta

8 Πνόζβαζε ζημ Δηαδίθηομ από ημ Δίθηομ WiFi Open Wireless Zone Γσξεάλ πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη απαίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ρψξνπ Η θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο δηαθνξνπνηείηαη

9 Πνόζβαζε ζημ Δηαδίθηομ Πνμβιέρεηξ Εονοδςκηθώκ Σοκδέζεςκ

10 Πνόζβαζε ζημ Δηαδίθηομ μέζς Κηκεηήξ Τειεθςκίαξ Mobile Broadband Κίλεζε ζην Γίθηπν 2007: 2008: 2009: 3εθ ΜΒ 17εθ ΜΒ 64εθ ΜΒ 2010:>100εθ ΜΒ (πξφβιεςε) Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ζπλερή αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο Αλαβάζκηζε ηνπ Γηθηχνπ Μεηψζεηο ηειψλ Νέα ηεξκαηηθά Νέεο εθαξκνγέο

11 Πνόζβαζε ζημ Δηαδίθηομ μέζς Κηκεηήξ Τειεθςκίαξ Mobile Broadband Σαρχηεηεο έσο 45kbps κε ην GPRS (2,5G) έσο 384kbps κε ην 3G έσο 3,6 Mbps HSDPA (Mobile Broadband) θαη 7,2 Mbps ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο Πξνυπφζεζε γηα ςειέο ηαρχηεηεο Η πεξηνρή θαιχπηεηαη απφ δίθηπν 3G/HSDPA H θηλεηή ζπζθεπή ππνζηεξίδεη ηέηνηεο ηερλνινγίεο

12 Πνόζβαζε ζημ Δηαδίθηομ μέζς Κηκεηήξ Τειεθςκίαξ Mobile Broadband Κηλεηή ηειεθσλία Απφ ηελ θαλνληθή θηλεηή ζπζθεπή Η ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ην δηαθηλνχκελν φγθν δεδνκέλσλ (γηα ηε ζπλδξνκεηηθή θαη ηελ πξνπιεξσκέλε ππεξεζία Soeasy) Γηα ηε ζπλδξνκεηηθή ππεξεζία ππάξρνπλ θαη εηδηθά παθέηα (κε 200MB, 3GB, 20GB ην κήλα) γηα εθείλνπο πνπ δηαθηλνχλ κεγάιν φγθν

13 Πνόζβαζε ζημ Δηαδίθηομ μέζς Κηκεηήξ Τειεθςκίαξ Απφ ηνλ ππνινγηζηή κέζσ ηνπ θηλεηνχ (Via the Phone) Λεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλα θηλεηά ησλ Sony Ericsson, Nokia, Samsung, LG θαη Blackberry Υξεηάδεηαη εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο cytamobile-vodafone Γελ ρξεηάδεηαη άιιε θάξηα SIM ή αξηζκφ

14 Πνόζβαζε ζημ Δηαδίθηομ μέζς Κηκεηήξ Τειεθςκίαξ Mobile Broadband Απφ ηνλ ππνινγηζηή κέζσ ηεο ππεξεζίαο Vodafone Mobile Connect Υξεηάδεηαη εηδηθή ζπζθεπή Modem, άιιε θάξηα SIM κε άιιν αξηζκφ ηειεθψλνπ Πξνζθέξεηαη ζε ζπλδξνκεηηθή θαη πξνπιεξσκέλε έθδνζε ηε ζπλδξνκεηηθή ππάξρνπλ παθέηα (κε 200MB, 3GB, 20GB ην κήλα) πνπ κπνξεί λα επηιέμνπλ νη ζπλδξνκεηέο αλάινγα κε ηνλ φγθν πνπ δηαθηλνχλ

15 Πνμζανμμγή ηζημζειίδαξ γηα θηκεηά Πξνζαξκνγή ηζηνζειίδαο ζηα θηλεηά Μηθξφηεξνο φγθνο δεδνκέλσλ κηθξφηεξν θφζηνο Δπθνιφηεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία απφ ηνλ πειάηε - browsing Δπθξίλεηα ηεο εηθφλαο

16 Υπενεζίεξ Φηιμλεκίαξ Ιζημζειίδςκ Τπνζηήξημε ηερλνινγηψλ γηα αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ asp, php, perl, ssi and cgi θαη βάζεο δεδνκέλσλ MySQL Παθέηα κε ηζηνρψξν κέρξη 200MB γηα ηζηνζειίδεο θαη κέρξη 100ΜΒ γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ MySQL Δηδηθά Παθέηα γηα κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηεο Ολφκαηα Γηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο (Domain names & s on domain) Απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα 24σξε πξφζβαζε ftp ζηηο ηζηνζειίδεο Σερληθή ππνζηήξημε ζην κε εθηελέο σξάξην εξγαζίαο

17 Υπενεζίεξ Φηιμλεκίαξ Ιζημζειίδςκ εκαληηθά θξηηήξηα επηινγήο παξνρέα ηαρχηεηα αμηνπηζηία ππνζηήξημε ηαμηλφκεζε απφ ηηο κεραλέο έξεπλαο (search engines) Σηκή?

18 Υπενεζίεξ Φηιμλεκίαξ Ελμπιηζμμύ Data Centre Τςειή πνηφηεηα θαη αζθάιεηα Οηθνλνκηθή θηινμελία Γηαζθάιηζε ηνπ βέιηηζηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο

19 Υπενεζίεξ Φηιμλεκίαξ Ελμπιηζμμύ Data Centre Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο Αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Ππξαλίρλεπζε Πξνζηαζία απφ πιεκκχξεο Έιεγρνο πξφζβαζεο Γηπιφ ζχζηεκα θαξηψλ Κιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο (CCTV) 24σξνο παξνπζία θξνπξνχ Σείρνο Ηιεθηξνληθήο Πξνζηαζίαο (Fire Walls) ζε δπν επίπεδα Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ

20 Υπενεζίεξ Φηιμλεκίαξ Ελμπιηζμμύ Data Centre Δπηινγέο γηα ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ θηινμελίαο Πξφζβαζε ζηηο Τπεξεζίεο ηεο Cyta Bέιηηζηε ηαρχηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν 1 Gbps

21 Safe Internet γηα Επηπεηνήζεηξ Ρπζκίδεη ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θηιηξάξνληαο θάπνηεο θαηεγνξίεο πεξηερνκέλνπ πνπ ζεσξνχληαη αρξείαζηεο Καιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν αθνχ ην δίθηπν δελ επηβαξχλεηαη κε κεηαθνξά αρξείαζησλ πιεξνθνξηψλ Καιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ Μείσζε ηεο πηζαλφηεηαο κφιπλζεο απφ ηνχο θαη θαθφβνπια πξνγξάκκαηα Πεξηνξηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο έθζεζεο ζε λνκηθνχο θηλδχλνπο

22 Live streaming Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο δσληαλψλ κεηαδφζεσλ βίληεν θαη ήρνπ κέζσ δηαδηθηχνπ. Πέξαλ ηνπ πνδνζθαίξνπ πξνζθέξεηαη θαη γηα κεηάδνζε άιισλ γεγνλφησλ π.ρ. ζπλεδξίσλ, εθδειψζεσλ θιπ. Αμηνπνηεί ηελ ειεχζεξε ρσξεηηθφηεηα πξνο ην δηεζλέο δηαδίθηπν

23 Σύκμρε Τνμθή γηα Σθέρε Πξντφληα Ethernet Δπηινγέο γηα αζχκκεηξεο ηαρχηεηεο WiFi Hotspots Πξνζαξκνγή ηζηνζειίδσλ γηα θηλεηά Φηινμελία ηζηνζειίδσλ ζηελ Κχπξν Φηινμελία εμνπιηζκνχ ζην Data Centre Δθαξκνγέο Live Streaming Safe Internet

24 αο επραξηζηψ

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γρ ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΙΝΙΓΗ ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Ρ Ζ Ι Δ Φ Ω Λ Η Α Δ Π Ω Ρ Δ Ο Η Θ Ν... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο:... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων LSI SIN (10)02 Πηγή: Marko Hölbl Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων Η CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ νη

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ»

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΔΦ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ(ΠΡΧΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΟΗΚΗΝΧΝΗΧΝ) Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» Στατιρθ ειρινθ 1/1/2014 ΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δθαξκνγή Πειάηε γηα ηε πλαιιαγή Ναπηηιηαθώλ Παξαγώγσλ ζε πιαηθόξκα ios ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα