Gender Show. Τζςςερισ γυναίκεσ καλλιτζχνεσ από τθ Γερμανία PATRICIA LONDON ANTE PARIS PEPA HRISTOVA GRIT HACHMEISTER NEZAKET EKICI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Gender Show. Τζςςερισ γυναίκεσ καλλιτζχνεσ από τθ Γερμανία PATRICIA LONDON ANTE PARIS PEPA HRISTOVA GRIT HACHMEISTER NEZAKET EKICI"

Transcript

1 Gender Show Τζςςερισ γυναίκεσ καλλιτζχνεσ από τθ Γερμανία PATRICIA LONDON ANTE PARIS PEPA HRISTOVA GRIT HACHMEISTER NEZAKET EKICI

2 Gender Show 4 καλλιτζχνιδες από τη Γερμανία Τα τελευταία τρία χρόνια όλα τα Ινςτιτοφτα Γκαίτε ςτθ νοτιοανατολικι Ευρϊπθ ζχουν δϊςει προτεραιότθτα ςτθν ζνταξθ των κεμάτων κοινωνικοφ φφλου (gender) ςτα προγράμματά τουσ, κακϊσ οι δομζσ ςτισ κοινωνίεσ τθσ περιοχισ αυτισ είναι ανδροκρατοφμενεσ και κάκε απόκλιςθ από τισ νόρμεσ προςκροφει ςε αυςτθρά ταμποφ. Ο προβλθματιςμόσ ςε ςχζςθ με ηθτιματα ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ και ςτερεοτυπικοφσ ρόλουσ ανδρϊν και γυναικϊν επιδιϊκει μεταξφ άλλων να αποτελζςει μια ενκάρρυνςθ για πολλζσ καλλιτζχνιδεσ και πολιτιςτικοφσ φορείσ ςε αυτζσ τισ χϊρεσ που αςχολοφνται με τα κζματα αυτά ςε ζναν κόςμο που διζπεται από τον μετα-κομμουνιςμό, τθν Ορκοδοξία ι το Ιςλάμ. Σε όλα τα καλλιτεχνικά πεδία οι καλλιτεχνικοί δθμιουργοί και οι κριτικά ςκεπτόμενοι διανοοφμενοι καταπιάνονταν πάντα με αμφιςβθτιςιμεσ νόρμεσ και ταμποφ, μεταξφ άλλων και για να διερευνιςουν τα όρια τθσ ελευκερίασ, να προκαλζςουν ι να καταγράψουν κοινωνικζσ αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ. Στο πλαίςιο τθσ διευρυμζνθσ ζννοιασ τθσ τζχνθσ που επικρατεί ςιμερα, αυτι θ νζα αυτοςυνείδθςθ κεμελιϊνει μεταξφ άλλων και τθν επικράτθςθ του διαλογικοφ χαρακτιρα τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ των τελευταίων δεκαετιϊν. Είναι εντυπωςιακι θ ποικιλομορφία με τθν οποία καταπιάςτθκαν με το κοινό αυτό κζμα τα 11 Ινςτιτοφτα Γκαίτε, διατρζχοντασ όλεσ τισ μορφζσ τθσ τζχνθσ. Το Ινςτιτοφτο Γκαίτε ςτθ Σόφια, για παράδειγμα, δθμιοφργθςε ςτο πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ All About Him ζνα φόρουμ για τουσ εγχϊριουσ καλλιτζχνεσ για να αςχολθκοφν με τον ρόλο τθσ γυναίκασ ωσ άνδρα ςτο πλαίςιο του ςοςιαλιςτικοφ παρελκόντοσ τθσ χϊρασ, κατά το οποίο θ διακθρυςςόμενθ ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν είχε οδθγιςει ςε μια άφυλθ κοινωνία που κεωροφςε κακετί το αιςκθςιακό ωσ ταμποφ. Το Gender Show ςτθν Ακινα παρουςιάηει από τθν άλλθ πλευρά τον τρόπο με τον οποίο τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ από τθ Γερμανία καταπιάνονται με το κζμα αυτό από τθ γυναικεία οπτικι. Ο όροσ gender αναφζρεται γενικά ςτον κοινωνικό ρόλο του φφλου, ςε όλα όςα κεωροφνται ςε ζναν πολιτιςμό τυπικά για ζνα φφλο. Για τθν αποφυγι παρανοιςεων όμωσ πρζπει να διευκρινιςτεί ότι καμία από τισ τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ δεν αφιερϊνεται αποκλειςτικά ςτο κζμα αυτό. Το «κοινωνικό φφλο» αποτελεί μόνο ζνα είδοσ νιματοσ που διατρζχει το ζργο τουσ, ζνα εςτιακό ςθμείο τόςο ςτθν επιλογι των ζργων όςο και ςτθν οπτικι. Ραρά τισ όποιεσ διαφορζσ, θ δουλειά των τεςςάρων καλλιτζχνιδων παρουςιάηει πτυχζσ που κα μποροφςαν να εκλθφκοφν ωσ γενικό ποιοτικό χαρακτθριςτικό τθσ τζχνθσ: Η μεγάλθ ςυνζπεια και αξιοπιςτία που εκφράηεται μζςα από τθν πορεία και τθ δουλειά τθσ κακεμιάσ, θ αυτόνομθ καταγραφι και αναγνωςιμότθτα τθσ καταγωγισ, των επιρροϊν και των διαφορετικϊν εμπειριϊν, θ κοινωνικι εμπλοκι και ςτράτευςθ όπωσ και θ ςυνάφεια και ο επίκαιροσ χαρακτιρασ του περιεχομζνου ςε ςυνδυαςμό με τθ γυναικεία προοπτικι που αποτελεί τθ βάςθ του, θ αφθγθματικι άποψθ και ο τρόποσ με τον οποίο οι καλλιτζχνιδεσ εγκακιςτοφν τθ δουλειά τουσ ωσ κλειςτά ςφνολα.

3 Οι τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ δεν αφινουν τθ δουλειά τουσ να μιλιςει απομονωμζνα για αυτζσ, αλλά τθν παρουςιάηουν ωσ κφκλουσ μζςα ςτουσ οποίουσ το κείμενο και θ εικόνα, θ φωτογραφία, θ ηωγραφικι, το βίντεο και το ςχζδιο βρίςκονται ςε διάλογο μεταξφ τουσ. Εντοφτοισ, ςε μια ομαδικι ζκκεςθ με ζνα κεντρικό κζμα δθμιουργείται πάντα και ζνα πλαίςιο κοινϊν και διαφορετικϊν κζςεων, οι οποίεσ ακροιηόμενεσ αποτελοφν με τθ ςειρά τουσ ζνα όλον. Και οι τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ ηουν ςτθ Γερμανία: θ Patricia London Ante Paris ςτο Μόναχο, θ Grit Hachmeister ςτθ Λειψία, θ Pepa Hristova ςτο Αμβοφργο και θ Nezaket Ekici ςτο Βερολίνο και ςτθ Στουτγάρδθ. Ωςτόςο θ Pepa Hristova κατάγεται από τθ Βουλγαρία και θ Nezaket Ekici από τθν Τουρκία. Αυτό αξίηει να αναφερκεί κακϊσ κακεμιά από τισ καλλιτζχνιδεσ αντιπαρατίκεται με διαφορετικό τρόπο με τθν πολιτιςμικι τθσ καταγωγι και ταυτότθτα. Η Pepa Hristova ςποφδαςε communication design ςτο Αμβοφργο και αποφάςιςε να μελετιςει τα ηθτιματα τθσ ταυτότθτασ ςτο πολιτικο-κοινωνικό πλαίςιο χρθςιμοποιϊντασ ωσ μζςο τθ φωτογραφία. Το 2006 ςυμπεριελιφκθ ωσ νζο μζλοσ ςτο φωτογραφικό πρακτορείο Ostkreuz του Βερολίνου, ζνα πρακτορείο που είχε ιδρυκεί το 1989 κάτω από τθν πίεςθ των γεγονότων τθσ πτϊςθσ του τείχουσ και ζχει πλζον αποκτιςει ςχεδόν κρυλικζσ διαςτάςεισ. Η Grit Hachmeister ςποφδαςε φωτογραφία ςτθ Λειψία ςτθν τάξθ του Timm Rautert, άρχιςε όμωσ από νωρίσ να χρθςιμοποιεί ςτισ ριηοςπαςτικζσ αλλά και ανοιχτζσ αυτό-διερευνιςεισ τθσ εκτόσ από τθ φωτογραφία και το ςχζδιο, τα κείμενα, τθ ηωγραφικι, τθν performance και το βίντεο. Η Patricia London Ante Paris ςποφδαςε ηωγραφικι ςτθν Ακαδθμία Καλϊν Τεχνϊν του Μονάχου με κακθγθτι τον Daniel Spoerri. Εργάηεται με πολλά διαφορετικά μζςα και χρθςιμοποιεί τθν τζχνθ ωσ γλϊςςα ζκφραςθσ για να παρουςιάςει διάφορα κοινωνικά αλλά και πολιτικά κακϊσ κείμενα μζςα από φεμινιςτικι οπτικι. Η Nezaket Ekeci ςποφδαςε ςτθν Ζδρα Ραιδαγωγικισ τθσ Τζχνθσ ςτο Μόναχο κοντά ςτον Wolfgang Kehr και μετά τον μεταπτυχιακό τθσ τίτλο ςυνζχιςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν του Μπράουνςβαϊγκ, ςτο master class τθσ Marina Abramovic. Το κεντρικό κζμα ςτισ performance τθσ είναι κυρίωσ ο ρόλοσ τθσ γυναίκασ ςτον διχαςμό τθσ ανάμεςα ςτον πολιτιςμό τθσ Δφςθσ και του Ιςλάμ. Η Pepa Hristova εξετάηει με τα μζςα τθσ φωτογραφίασ κυρίωσ το ηιτθμα τθσ ταυτότθτασ των ανκρϊπων ςε ξζνουσ πολιτιςμοφσ, των κοινωνικϊν ομάδων του περικωρίου κακϊσ και τα ςυναιςκιματα και τισ αξίεσ τουσ. Στθ δουλειά τθσ αυτι χρθςιμοποιεί με διαιςκθτικι λεπτότθτα και υψθλι ακρίβεια ολόκλθρο το φάςμα των τεχνικϊν και αιςκθτικϊν βάςεων που διακζτει θ φωτογραφία ωσ μζςο: τθ ςυνειδθτι χριςθ τθσ οξφτθτασ και του φλου, τθν επιλογι καρζ και μοτίβων κακϊσ και τθ γεμάτθ ζνταςθ ςφνκεςθ ςτθ φωτογραφικι δομι και τθ διάταξθ μικρϊν και μεγάλων φορμά. Τα ζργα τθσ εμφοροφνται πάντα από τθν ιδιαίτερθ οικειότθτα και εγγφτθτα μεταξφ φωτογράφου και φωτογραφιηόμενου προςϊπου, κάτι που αποτυπϊνεται ςε ςτιγμιότυπα που παραπζμπουν ςε μελαγχολικζσ-ποιθτικζσ

4 ςκθνοκετιςεισ. Ταυτόχρονα όμωσ διατθρεί πάντα μια απόςταςθ ςεβαςμοφ και αφινει κάτι αινιγματικά κρυφό. Σε αντίκεςθ με τισ άλλεσ καλλιτζχνιδεσ τθσ ζκκεςθσ, το κζμα του κοινωνικοφ φφλου ςτθν Pepa Hristova είναι λιγότερο αυτο-ςτοχαςτικό και κεμελιϊνεται περιςςότερο ςτο περιεχόμενο του προβαλλόμενου κφκλου ζργων. Με τθν υποςτιριξθ του Ινςτιτοφτου Γκαίτε Ακθνϊν, θ Pepa Hristova είχε τθ δυνατότθτα να πραγματοποιιςει το 2008 ζνα ςυγκλονιςτικό φωτογραφικό δοκίμιο για τισ επιλεγόμενεσ Sworn Virgins, τισ ορκιςμζνεσ παρκζνεσ τθσ Αλβανίασ. Με ευαιςκθςία και ςεβαςμό παρουςιάηονται πορτρζτα γυναικϊν οι οποίεσ υποχρεϊκθκαν βάςει μιασ προφανϊσ αρχαϊκισ παράδοςθσ να αναλάβουν τον ρόλο του άνδρα για όλθ τουσ τθ ηωι. Εμφανίηονται ωσ μακάβρια δείγματα τθσ κοινωνικισ ςχετικότθτασ του φφλου που επιτάςςει θ κεωρία περί κοινωνικοφ φφλου. Και ςτθ Nezaket Ekici θ ταυτότθτα είναι κεντρικό κζμα ςτθν τζχνθ τθσ. Η πλοκι και τα κόνςεπτ ςτισ δουλειζσ τθσ αναπτφςςονται μζςα από τθ γυναικεία οπτικι και τθν κριτικι παρατιρθςθ των κοινωνικϊν ςυναφειϊν ςτο πεδίο ζνταςθσ των πολιτιςμϊν. «Χρθςιμοποιϊ και τουσ δυο πολιτιςμοφσ για να αντλιςω από αυτοφσ κάτι νζο. Πποιοσ υιοκετεί αβίαςτα ζναν μόνο πολιτιςμό, χάνει τθν ταυτότθτά του». Από αυτι τθν οπτικι γωνία ςυχνά προβάλλονται μικρά γεγονότα τθσ κακθμερινότθτασ, παρατθριςεισ και ςυμβάντα ςτισ live performance τθσ. Φκάνοντασ ςυχνά ςτα όρια τθσ φυςικισ τθσ αντοχισ, μπαίνει θ ίδια ςωματικά ςτο επίκεντρο τθσ δράςθσ, δθμιουργϊντασ μια γεμάτθ ζνταςθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ κοινοφ, εικαςτικοφ και γίγνεςκαι. Ο ενεργόσ ρόλοσ τθσ γυναίκασ που ηει διχαςμζνθ ανάμεςα ςε δυο πολιτιςμοφσ τθσ Ανατολισ και τθσ Δφςθσ είναι αρκετόσ από μόνοσ του ωσ πρόκλθςθ και ριξθ των ταμποφ όταν εμφανίηεται για παράδειγμα ςτθ δράςθ Hullabelly με αυςτθρά ιςλαμικι περιβολι και παίηει επί 45 λεπτά με ζνα χοφλα χουπ υπό τουσ ιχουσ ανατολίτικθσ ποπ μουςικισ, ι όταν ςτο My Pig καλυμμζνθ ολόκλθρθ με μουςουλμανικι μποφρκα περιφζρει ζνα γουροφνι δεμζνο με κόκκινο περιλαίμιο. Πταν τθσ απευκφνεται ερϊτθςθ ςχετικά με τθν ακουςτικι εμπειρία τθσ φωνισ του μουεηίνθ που καλεί ςε προςευχι από τουσ μιναρζδεσ των τουρκικϊν πόλεων, αντιδρά κοφτά κι αναρωτιζται: «Γιατί τραγουδοφν εδϊ πάντα οι άνδρεσ μόνο; Θα μου άρεςε κι εμζνα να το κάνω και κα μου φαινόταν πολφ καλφτερο να αντικαταςτακοφν επιτζλουσ οι ανδρικζσ φωνζσ από γυναικείεσ.» Η Patricia London Ante Paris εκφράηει παρόμοιουσ ςυλλογιςμοφσ όταν διαπιςτϊνει ςε ζνα από τα κείμενα-εικόνεσ τθσ που μοιάηουν με κόμιξ: «Σε όλεσ τισ μεγάλεσ κρθςκείεσ θ γυναίκα είναι κατά κάποιο τρόπο ακάκαρτθ ι κατϊτερθ» και διερωτάται ςτθ ςυνζχεια: «Ρϊσ μποροφν οι γυναίκεσ να είναι κριςκεσ;» Οραματίηεται το ιδανικό κίνθμα, μια μθτρογραμμικι κοινωνία ελεφκερθ από κοινωνικζσ κζςεισ και ςυγκροφςεισ, ςτθν οποία τα πλεονάηοντα υλικά αναδιανζμονται με δϊρα και πάρτι και ξεκινά τθ δουλειά τθσ αυτι με τθν ερϊτθςθ: «Και τι μπορϊ να κάνω εγϊ για τουσ άλλουσ;». Αυτι τθσ θ ςτάςθ δεν αντικατοπτρίηεται μόνο ςτθν τζχνθ τθσ ο τρόποσ που ηει και εργάηεται είναι ριηοςπαςτικόσ και ςυνεπισ προσ τισ πεποικιςεισ τθσ αυτζσ. Πμωσ, παρά τθν άρνθςθ κάκε υλιςτικισ αξίασ, δθμιουργεί χαροφμενα, πολφχρωμα ζργα τζχνθσ ςτα οποία προβάλλει ςχζδια, ςφμβολα, ςκίτςα και εικονογραφιςεισ που ςυνδυάηονται και επικαλφπτονται από όμορφεσ κειμενικζσ διαμορφϊςεισ με τυπογραφικά, ςυχνά διακοςμθτικά ςτοιχεία.

5 Αυτι θ τυπικι, ελκυςτικι φόρμα αντλεί τθν ιδιαίτερθ γοθτεία τθσ από τθν αντίκεςθ που δθμιουργεί θ υποκείμενθ αμείλικτα ανοιχτι κριτικι των ανδρικϊν υπερβολϊν του πολζμου και του καπιταλιςμοφ όπωσ και όλων των μορφϊν καταπίεςθσ τθσ αγάπθσ, του πάκουσ και ενόσ καλφτερου, πιο κοινωνικοφ κόςμου. Ενίοτε ιδίωσ ςτθ ηωγραφιςμζνθ ςτο χζρι εφθμερίδα The Apfele Land που διζνειμε για πολλά χρόνια ςε περιοριςμζνο κφκλο ςυνδρομθτϊν θ Patricia London Ante Paris δθμιουργοφςε και καταςταςιακά ςτιγμιότυπα, ψυχογράμματα του εςωτερικοφ τθσ κόςμου και ςχόλια για τα τρζχοντα γεγονότα. Η δουλειά τθσ Grit Hachmeister είναι κυρίωσ αυτο-ςτοχαςτικι. Με ριηοςπαςτικι και αμείλικτθ τάςθ αποκάλυψθσ κάκε πτυχισ του ιδιωτικοφ και αποτίναξθσ κάκε ταμποφ από αυτό, εκκζτει τα ςυναιςκιματα, τισ ερωτικζσ φανταςιϊςεισ τθσ και το ςϊμα τθσ γυμνό ι ενδεδυμζνο ςε κοινι κζα. Χρθςιμοποιεί τθ φωτογραφία ωσ μζςο για εικονικά ςτιγμιότυπα και θδονοβλεπτικζσ ματιζσ ςε ιδιαίτερεσ ςτιγμζσ, καταςτάςεισ πόνου και απόγνωςθσ όπωσ και ςε ςυνειδθτζσ αυτοςκθνοκετιςεισ τθσ. Ραράγει όμωσ επίςθσ μικρά ςχζδια που ςκαρϊνει γριγορα και αβίαςτα ςε χαρτί με μαρκαδόρο, μελάνι και ςτυλό, ακουαρζλεσ και ςθμειϊματα με ςκίτςα, καταγραφζσ θμερολογιακοφ χαρακτιρα και χειρόγραφεσ ςθμειϊςεισ των ςκζψεϊν τθσ. Πλο αυτό το υλικό περιβάλλει το κεντρικό κζμα και ςυμπλθρϊνει τθ φωτογραφία με το μεγάλο εφροσ ςυνδυαςμϊν από ςυνειρμοφσ, ςχεδιάςματα και καταγραφζσ. Η καλλιτζχνιδα ομαδοποιεί αυτά τα ζργα ςε χαρτί δίπλα και γφρω από τισ φωτογραφίεσ, δθμιουργϊντασ ζτςι μια κλειςτι εικονογραφθμζνθ ιςτορία με ποιθτικι-αινιγματικι ατμόςφαιρα. Είναι ιδιότυπο ότι παρά τθν ζντονθ ςωματικι παρουςία τθσ, θ καλλιτζχνιδα ωσ άτομο διαδραματίηει δευτερεφοντα ρόλο, ενϊ ςτο επίκεντρο ζρχεται ζνασ κόςμοσ των αιςκιςεων που εκτείνεται πολφ πζρα από το ατομικό τθσ πλοκισ που παρουςιάηεται. Οι τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ δεν γνωρίηονται ωσ τϊρα προςωπικά και οι δουλειζσ τουσ δεν ζχουν εκτεκεί ξανά μαηί. Ζνα από τα ηθτοφμενα για το Ινςτιτοφτο Γκαίτε είναι να διευκολφνει τθ δθμιουργία διαλόγων, να ενθμερϊνει για κακετί το νζο και να προκαλεί ςυηθτιςεισ ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ. Εφχομαι θ ζκκεςθ αυτι να ςυμβάλει ςτον ςκοπό αυτόν. Wolfger Pöhlmann

6 Pepa Hristova Sworn Virgins Στα βόρεια τθσ Αλβανίασ, ςτα «καταραμζνα βουνά» που λζγεται ότι φτιάχτθκαν από τον διάβολο, ηουν μζχρι ςιμερα οι ορκιςμζνεσ παρκζνεσ οι τελευταίεσ ανδρογυναίκεσ τθσ Ευρϊπθσ. Ζνασ άγραφοσ κϊδικασ νόμων από τθν εποχι του Μεςαίωνα, ο Kanun, επιτρζπει ςε οικογζνειεσ που χάνουν τον «πατριάρχθ» τουσ -ςυχνά από βεντζτα να ορίςουν μια γυναίκα από τον κφκλο των ςυγγενϊν ωσ αντικαταςτάτθ του. Ρροχπόκεςθ είναι να δϊςει ζναν αμετάκλθτο όρκο: να ορκιςτεί ότι κα κρατιςει τθν παρκενία τθσ για πάντα. Οι ενιλικεσ γυναίκεσ μποροφν να δϊςουν τον όρκο για να πάρουν τθ κζςθ του αποκανόντοσ πατζρα ι αδερφοφ. Πμωσ και νεογζννθτα κορίτςια μποροφν να λάβουν τθν ιδιότθτα του γιοφ και να ανατραφοφν ςαν αγόρια, για να ζχει θ οικογζνεια ζναν αρςενικό κλθρονόμο. Αρκετά ςυχνά ζδιναν τον όρκο και γυναίκεσ που ικελαν να ξεφφγουν από ζνα προξενιό. Με τον τρόπο αυτό ζχουν μεγαλφτερθ αναγνϊριςθ από τθν κρατοφςα πατριαρχικι κοινωνία. Αυτζσ οι «ορκιςμζνεσ παρκζνεσ» που ςτθν τοπικι γλϊςςα αποκαλοφνται Burrnesha απολαφουν ςεβαςμοφ ςτθν οικογζνεια και αποκτοφν τθν κοινωνικι κζςθ των ανδρϊν. Κάνουν ανδρικζσ δουλειζσ, ντφνονται και ςυμπεριφζρονται ςαν άνδρεσ, δεν είναι όμωσ άνδρεσ από ςεξουαλικισ άποψθσ άλλα μόνο με τθν κοινωνικι ζννοια. Οι sworn virgins εκπλθρϊνουν τον ρόλο τουσ τόςο τζλεια, ϊςτε με το πζραςμα του χρόνου να μθν είναι αναγνωρίςιμεσ ωσ γυναίκεσ εκτόσ τθσ οικογζνειασ. Με τα χρόνια θ γυναίκα μζςα τουσ χάνεται.

7 Grit Hachmeister Το ερϊτθμα είναι τελικά, τι κζλω; Η απάντθςθ βρίςκεται ςτα αχαμνά ςου, γι αυτό εκμεταλλεφςου τθ! Με το χζρι μζςα ςτο βρακί αρχίηει να κλυδωνίηεται θ κοςμοκεϊρθςι ςου, όχι όμωσ αυτι των άλλων. Στον αζρα αναδφεται το γλυκερό βαρφ άρωμά ςου. Ο αζρασ ςαλεφει κι απομακρφνεται και ςυναντά άλλουσ αζρεσ. Ζνα τεράςτιο όργιο είναι ςε εξζλιξθ. Στο τζλοσ θ πάχνθ ρουφάει τα φφλλα των δζντρων, ιρκε θ ϊρα που κανείσ πια δεν κζλει. Ρου θ ςυνκθκολόγθςθ διαγράφεται ςε όλα τα φλιτηάνια του καφζ. Ρου ο αζρασ παίρνει τα ξεχαςμζνα ροφχα απ το ςκοινί, που τα καπνιςμζνα τςιγάρα εξατμίηονται ςτο ταςάκι, που οι περικοκλάδεσ υψϊνονται, πνίγουν τείχθ ανεμπόδιςτεσ, ζνα ςφρςιμο ψικυριςτό. Φτάνουν κι εςζνα, ςκίηουν τισ αρκρϊςεισ ςου, διαπερνοφν τα ςωκικά ςου, τα γεννθτικά ςου όργανα, το πρόςωπό ςου. Από τα παλλόμενα μθλίγγια ςου ξεπθδοφν αχνορόδινεσ ορμζσ που περιηϊνουν τθν ψυχι ςου εκεί που είναι πιο δυνατι. Ζχαςεσ, αλλά δεν πειράηει. Με ζνα τριαντάφυλλο ςτο ςτόμα θ ηωι είναι πιο εφκολθ.

8 Nezaket Ekici Η καλλιτεχνικι μου δουλειά βαςίηεται ςτθ ςυλλογιςτικι διαμόρφωςθ ιδεϊν που αντλοφνται μζςα από τθν κακθμερινι ηωι και εκφράηονται ςε εγκαταςτάςεισ και performance. Η πολιτιςμικι ατμόςφαιρα ςτθν οποία λαβαίνει χϊρα θ τζχνθ κι από τθν οποία αυτι αντλεί αποτελεί εξίςου μζροσ του κζματοσ όπωσ και αφθρθμζνα ςτοιχεία, όπωσ θ ςωματικότθτα, ο χρόνοσ, θ κίνθςθ και ο χϊροσ. Σε αυτό το χωροκατακτθτικό, δυναμικό και φορτιςμζνο ωσ προσ τθν πολιτιςμικι ατμόςφαιρα «καλλιτεχνικό γίγνεςκαι» με τθν ζννοια του «ςυνολικοφ ζργου τζχνθσ» κα δθμιουργθκεί μια αλλθλεπίδραςθ με το κοινό. Σκοπόσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ αυτισ είναι να δθμιουργιςει ζνα ςυλλογιςτικό πεδίο για νζουσ ςυνειρμοφσ και ςκζψεισ, το οποίο ςυμβάλλει ςτθ διαιϊνιςθ τθσ επικοινωνίασ μζςω οριςμζνων πολιτιςμικϊν αντικειμζνων που προβάλλονται ςτο ζργο τζχνθσ.

9 Patricia London Ante Paris Superfemmes Ξαφνικά είχα ζνα όραμα ότι μασ αρζςει να κοιτάηουμε τθν απεικόνιςθ τθσ γυμνισ γυναίκασ επειδι ανακαλεί ςτθν επιγενετικι μνιμθ μασ πιο δίκαιεσ εποχζσ. Τα pin-ups μασ κυμίηουν τισ Μεγάλεσ Θεζσ. Μια πομπι ωριγνάςιων μορφϊν που προβάλλουν τθν πολιτικι τουσ. Schäfflertanz Success, success, Σθμείο γυναικείασ ιςότθτασ Γιατί είναι ακάκαρτεσ οι τρίχεσ των γυναικϊν; Σε όλεσ τισ μεγάλεσ κρθςκείεσ θ γυναίκα είναι κατά κάποιο τρόπο ακάκαρτθ ι κατϊτερθ: ςτον Χριςτιανιςμό, ςτον Εβραϊςμό, ςτο Ιςλάμ, ςτον Ινδουιςμό και ςτον Βουδιςμό, ςτουσ Αβοριγίνεσ κλπ. Ρϊσ μποροφν οι γυναίκεσ να είναι κριςκεσ, όταν καμία κρθςκεία δεν ζχει γυναικεία δομι; 4-sisters-ballett. women share their resources more easily. Αντιμεταφυςικόσ τοπολογικόσ χϊροσ μεταξφ ομόνοιασ και ςυντάγματοσ (Ομόνοια και Σφνταγμα). Η ιδιοκτθςία αναδιανζμεται. Suspension ανάλθψθ

10 Bahia, Bahia. Οι άκρθςκεσ υπεργυναίκεσ είναι υπερπροκακοριςμζνεσ για τθν εκτζλεςθ του υπερκαπιταλιςμοφ. Executive mission. Everything belongs to everyone. Ρότε κα ζρκει επιτζλουσ θ δφςτυχθ ςυνείδθςθ; Why do women love so much to expose themselves? Τι κα γινόταν αν ο άντρασ με το τςουβάλι το γεμάτο λεφτά πάνω από τθν είςοδο τθσ δθμοτικισ ςτοάσ ιταν γυναίκα; Υπεργυναίκα υπερκαπιταλίςτρια. Your mothers vagina Πταν μια γυναίκα εμφανίηεται ωσ μοντζλο, χορεφτρια, go-go-girl ςε ζνα ελεφκερο από νοιματα πλαίςιο, ο εντυπωςιαςμόσ όταν τθν παρακολουκεί κανείσ είναι μια υπνωτιςτικι κφμθςθ των Χρυςϊν Εποχϊν. Γι αυτό οι υπερκαπιταλιςτζσ τραπεηίτεσ αρζςκονται να περνοφν τα βράδια τουσ ςε ςτριπτιηάδικα. Ονειρεφονται τθ μεγάλθ δίκαιθ Μθτζρα-κεά. Pin-ups remind us of the Grandes Deésses. Οι υπεργυναίκεσ είναι μια νεο-μετα-φεμινιςτικι ερμθνεία του γυναικείου γυμνοφ. Ζγινε αντικείμενο πόκου γιατί οι άντρεσ αναγκάςτθκαν να ξεχάςουν ότι θ γυμνι γυναικεία μορφι ιταν αρχικά αντιπρόςωποσ τθσ Μεγάλθσ Μθτζρασ Θεάσ που ςυμβόλιηε μια δίκαιθ κοινωνία. Η απϊκθςθ οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ του παράλογου εντυπωςιαςμοφ από το γυναικείο ςϊμα και το μυςτικό του. Η Αφροδίτθ του Βίλεντορφ, Κατάλ Χουγιοφκ, Μαρίηα Γκιμπουτάσ, Οι ερευνιτριεσ τθσ μθτριαρχίασ δεν βρίςκουν αναγνϊριςθ από το κυρίαρχο ςφςτθμα. Οι πανεπιςτθμιακζσ ζδρεσ τοφσ αφαιροφνται ςυςτθματικά. Η Βίλμα του Νεάντερταλ Το καταςκεφαςμα άντρεσ κυνθγοί και γυναίκεσ ςυλλζκτριεσ πθγάηει από τθν ανδρικι μανία υπεροχισ: θ ανάλυςθ των οςτϊν τθσ Βίλμασ αποδεικνφει ότι θ γυναίκα του Νεάντερταλ ιταν εξίςου κυνθγόσ όπωσ οι άνδρεσ ςυνάδελφοί τθσ.

11 Two bloody things: Η μθτριαρχία επικεντρϊνεται ςτθν απϊλεια τθσ παρκενίασ, θ μθτριαρχία εςτιάηει ςτθν εμμθναρχι, ςτθν ζναρξθ τθσ γονιμότθτασ. Ο κόλποσ τθσ μθτζρασ ςου. Οι μθτρογραμμικζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ αποτελοφν τθν παλαιότερθ μορφι ανκρϊπινθσ ςυνφπαρξθσ. Από τισ απαρχζσ τθσ Ρροϊςτορίασ πριν χρόνια περίπου μζχρι πριν χρόνια περίπου θ κοινωνικι ηωι ιταν μθτροκεντρικι. Χαρακτθριηόταν από ςυλλογικι ιδιοκτθςία. Δεν υπιρχαν οφτε πόλεμοι για τθ ςυγκζντρωςθ πλοφτου οφτε μονογαμία. Αυτι κακιερϊκθκε για πρϊτθ φορά με τθν ζναρξθ τθσ πατριαρχίασ, ϊςτε γυναίκα και παιδιά να γίνουν ιδιόκτθτα. Από αυτό εκπορεφεται μια απόλυτθ κριτικι του καπιταλιςμοφ, του οικονομικοφ ςυςτιματοσ των ανδρϊν, και το ερϊτθμα: Μποροφν οι μθτριαρχικζσ-ςυνδικαλιςτικζσ οικονομικζσ μορφζσ να αντικαταςτιςουν πάλι το πατριαρχικό-καπιταλιςτικό πράττειν; Γυναίκεσ ανϊτατα διευκυντικά ςτελζχθ, κεζσ τθσ λίκινθσ εποχισ, pin-ups, γυναίκεσ ανκρωπίδεσ. Ο αρδιπίκθκοσ ςυναντά τθν πρωτοπορία: θ Άρδι, θ πρϊτθ γνωςτι πρόγονοσ του ανκρϊπου, πριν 4,4 εκατομμφρια χρόνια διάλεγε τουσ ςυντρόφουσ τθσ με αιςκθτικά κριτιρια με ψθλά ηυγωματικά και ιπια χαρακτθριςτικά μικροφσ κυνόδοντεσ, για να βοθκοφν οι άνδρεσ ςτθν ανατροφι των παιδιϊν. Μερικζσ πολφ φιλόδοξεσ γυναίκεσ διαλζγουν ςυντρόφουσ που δεν κάνουν καριζρα οι ίδιοι και μεγαλϊνουν τα παιδιά. Αυτζσ οι γυναίκεσ που φτάνουν ςτθν κορυφι ενόσ ςυςτιματοσ προςανατολιςμζνου ςτουσ άνδρεσ, επιβάλλονται πζρα από προκαταλιψεισ και δίνουν ςυνζχεια ςτον πρωτοποριακό τρόπο επιλογισ τθσ Άρδι: κυκλικι εξζλιξθ. Supersurreal superfemme revolution. (3 ριπζσ) Τριγωνιςμόσ: ο τοπολογικόσ κυρτόσ χϊροσ μζςα ςτον οποίο το παρελκόν αναδφεται πάλι ςτο μζλλον.

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Ζγινε πρόταςθ να γίνει αναφορά ςτο CRM, και να γίνει προςκικθ ςτθ κλάςθ Ε41 ενόσ παραδείγματοσ μθ λατινικοφ ςυμβόλου (non-latin symbol)

Ζγινε πρόταςθ να γίνει αναφορά ςτο CRM, και να γίνει προςκικθ ςτθ κλάςθ Ε41 ενόσ παραδείγματοσ μθ λατινικοφ ςυμβόλου (non-latin symbol) Αναφορά από την 23η CIDOC CMR SIG και ISO/TC46/SC4/WG9 ςυνάντηςη και τη 17η FRBR CIDOC CRM Harmonization ςυνάντηςη Θ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςτο Θράκλειο τθσ Κριτθσ το διάςτθμα 17-20 Μαΐου του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Video games. 1.1 Από τα ερευνητικά κέντρα ςτισ κονςόλεσ κερμάτων (1960 1970)

Video games. 1.1 Από τα ερευνητικά κέντρα ςτισ κονςόλεσ κερμάτων (1960 1970) Video games Περιεχόμενα Ιςτορικά ςτοιχεία:... 1 1.1 Από τα ερευνθτικά κζντρα ςτισ κονςόλεσ κερμάτων (1960 1970)... 1 1.2 Οι πρϊτεσ οικιακζσ κονςόλεσ (1970 1980)... 2 1.3 Oι πρϊτοι οικιακοί υπολογιςτζσ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΜΑΘΗΜΑ: Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα ΣΑΞΗ: ΒϋΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ: 1 (45 λεπτά) ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Μορφι Διδαςκαλίασ: Διαλογικι ομαδικι ςυμμετοχικι Μζκοδοσ Διδαςκαλίασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα