Gender Show. Τζςςερισ γυναίκεσ καλλιτζχνεσ από τθ Γερμανία PATRICIA LONDON ANTE PARIS PEPA HRISTOVA GRIT HACHMEISTER NEZAKET EKICI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Gender Show. Τζςςερισ γυναίκεσ καλλιτζχνεσ από τθ Γερμανία PATRICIA LONDON ANTE PARIS PEPA HRISTOVA GRIT HACHMEISTER NEZAKET EKICI"

Transcript

1 Gender Show Τζςςερισ γυναίκεσ καλλιτζχνεσ από τθ Γερμανία PATRICIA LONDON ANTE PARIS PEPA HRISTOVA GRIT HACHMEISTER NEZAKET EKICI

2 Gender Show 4 καλλιτζχνιδες από τη Γερμανία Τα τελευταία τρία χρόνια όλα τα Ινςτιτοφτα Γκαίτε ςτθ νοτιοανατολικι Ευρϊπθ ζχουν δϊςει προτεραιότθτα ςτθν ζνταξθ των κεμάτων κοινωνικοφ φφλου (gender) ςτα προγράμματά τουσ, κακϊσ οι δομζσ ςτισ κοινωνίεσ τθσ περιοχισ αυτισ είναι ανδροκρατοφμενεσ και κάκε απόκλιςθ από τισ νόρμεσ προςκροφει ςε αυςτθρά ταμποφ. Ο προβλθματιςμόσ ςε ςχζςθ με ηθτιματα ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ και ςτερεοτυπικοφσ ρόλουσ ανδρϊν και γυναικϊν επιδιϊκει μεταξφ άλλων να αποτελζςει μια ενκάρρυνςθ για πολλζσ καλλιτζχνιδεσ και πολιτιςτικοφσ φορείσ ςε αυτζσ τισ χϊρεσ που αςχολοφνται με τα κζματα αυτά ςε ζναν κόςμο που διζπεται από τον μετα-κομμουνιςμό, τθν Ορκοδοξία ι το Ιςλάμ. Σε όλα τα καλλιτεχνικά πεδία οι καλλιτεχνικοί δθμιουργοί και οι κριτικά ςκεπτόμενοι διανοοφμενοι καταπιάνονταν πάντα με αμφιςβθτιςιμεσ νόρμεσ και ταμποφ, μεταξφ άλλων και για να διερευνιςουν τα όρια τθσ ελευκερίασ, να προκαλζςουν ι να καταγράψουν κοινωνικζσ αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ. Στο πλαίςιο τθσ διευρυμζνθσ ζννοιασ τθσ τζχνθσ που επικρατεί ςιμερα, αυτι θ νζα αυτοςυνείδθςθ κεμελιϊνει μεταξφ άλλων και τθν επικράτθςθ του διαλογικοφ χαρακτιρα τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ των τελευταίων δεκαετιϊν. Είναι εντυπωςιακι θ ποικιλομορφία με τθν οποία καταπιάςτθκαν με το κοινό αυτό κζμα τα 11 Ινςτιτοφτα Γκαίτε, διατρζχοντασ όλεσ τισ μορφζσ τθσ τζχνθσ. Το Ινςτιτοφτο Γκαίτε ςτθ Σόφια, για παράδειγμα, δθμιοφργθςε ςτο πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ All About Him ζνα φόρουμ για τουσ εγχϊριουσ καλλιτζχνεσ για να αςχολθκοφν με τον ρόλο τθσ γυναίκασ ωσ άνδρα ςτο πλαίςιο του ςοςιαλιςτικοφ παρελκόντοσ τθσ χϊρασ, κατά το οποίο θ διακθρυςςόμενθ ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν είχε οδθγιςει ςε μια άφυλθ κοινωνία που κεωροφςε κακετί το αιςκθςιακό ωσ ταμποφ. Το Gender Show ςτθν Ακινα παρουςιάηει από τθν άλλθ πλευρά τον τρόπο με τον οποίο τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ από τθ Γερμανία καταπιάνονται με το κζμα αυτό από τθ γυναικεία οπτικι. Ο όροσ gender αναφζρεται γενικά ςτον κοινωνικό ρόλο του φφλου, ςε όλα όςα κεωροφνται ςε ζναν πολιτιςμό τυπικά για ζνα φφλο. Για τθν αποφυγι παρανοιςεων όμωσ πρζπει να διευκρινιςτεί ότι καμία από τισ τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ δεν αφιερϊνεται αποκλειςτικά ςτο κζμα αυτό. Το «κοινωνικό φφλο» αποτελεί μόνο ζνα είδοσ νιματοσ που διατρζχει το ζργο τουσ, ζνα εςτιακό ςθμείο τόςο ςτθν επιλογι των ζργων όςο και ςτθν οπτικι. Ραρά τισ όποιεσ διαφορζσ, θ δουλειά των τεςςάρων καλλιτζχνιδων παρουςιάηει πτυχζσ που κα μποροφςαν να εκλθφκοφν ωσ γενικό ποιοτικό χαρακτθριςτικό τθσ τζχνθσ: Η μεγάλθ ςυνζπεια και αξιοπιςτία που εκφράηεται μζςα από τθν πορεία και τθ δουλειά τθσ κακεμιάσ, θ αυτόνομθ καταγραφι και αναγνωςιμότθτα τθσ καταγωγισ, των επιρροϊν και των διαφορετικϊν εμπειριϊν, θ κοινωνικι εμπλοκι και ςτράτευςθ όπωσ και θ ςυνάφεια και ο επίκαιροσ χαρακτιρασ του περιεχομζνου ςε ςυνδυαςμό με τθ γυναικεία προοπτικι που αποτελεί τθ βάςθ του, θ αφθγθματικι άποψθ και ο τρόποσ με τον οποίο οι καλλιτζχνιδεσ εγκακιςτοφν τθ δουλειά τουσ ωσ κλειςτά ςφνολα.

3 Οι τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ δεν αφινουν τθ δουλειά τουσ να μιλιςει απομονωμζνα για αυτζσ, αλλά τθν παρουςιάηουν ωσ κφκλουσ μζςα ςτουσ οποίουσ το κείμενο και θ εικόνα, θ φωτογραφία, θ ηωγραφικι, το βίντεο και το ςχζδιο βρίςκονται ςε διάλογο μεταξφ τουσ. Εντοφτοισ, ςε μια ομαδικι ζκκεςθ με ζνα κεντρικό κζμα δθμιουργείται πάντα και ζνα πλαίςιο κοινϊν και διαφορετικϊν κζςεων, οι οποίεσ ακροιηόμενεσ αποτελοφν με τθ ςειρά τουσ ζνα όλον. Και οι τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ ηουν ςτθ Γερμανία: θ Patricia London Ante Paris ςτο Μόναχο, θ Grit Hachmeister ςτθ Λειψία, θ Pepa Hristova ςτο Αμβοφργο και θ Nezaket Ekici ςτο Βερολίνο και ςτθ Στουτγάρδθ. Ωςτόςο θ Pepa Hristova κατάγεται από τθ Βουλγαρία και θ Nezaket Ekici από τθν Τουρκία. Αυτό αξίηει να αναφερκεί κακϊσ κακεμιά από τισ καλλιτζχνιδεσ αντιπαρατίκεται με διαφορετικό τρόπο με τθν πολιτιςμικι τθσ καταγωγι και ταυτότθτα. Η Pepa Hristova ςποφδαςε communication design ςτο Αμβοφργο και αποφάςιςε να μελετιςει τα ηθτιματα τθσ ταυτότθτασ ςτο πολιτικο-κοινωνικό πλαίςιο χρθςιμοποιϊντασ ωσ μζςο τθ φωτογραφία. Το 2006 ςυμπεριελιφκθ ωσ νζο μζλοσ ςτο φωτογραφικό πρακτορείο Ostkreuz του Βερολίνου, ζνα πρακτορείο που είχε ιδρυκεί το 1989 κάτω από τθν πίεςθ των γεγονότων τθσ πτϊςθσ του τείχουσ και ζχει πλζον αποκτιςει ςχεδόν κρυλικζσ διαςτάςεισ. Η Grit Hachmeister ςποφδαςε φωτογραφία ςτθ Λειψία ςτθν τάξθ του Timm Rautert, άρχιςε όμωσ από νωρίσ να χρθςιμοποιεί ςτισ ριηοςπαςτικζσ αλλά και ανοιχτζσ αυτό-διερευνιςεισ τθσ εκτόσ από τθ φωτογραφία και το ςχζδιο, τα κείμενα, τθ ηωγραφικι, τθν performance και το βίντεο. Η Patricia London Ante Paris ςποφδαςε ηωγραφικι ςτθν Ακαδθμία Καλϊν Τεχνϊν του Μονάχου με κακθγθτι τον Daniel Spoerri. Εργάηεται με πολλά διαφορετικά μζςα και χρθςιμοποιεί τθν τζχνθ ωσ γλϊςςα ζκφραςθσ για να παρουςιάςει διάφορα κοινωνικά αλλά και πολιτικά κακϊσ κείμενα μζςα από φεμινιςτικι οπτικι. Η Nezaket Ekeci ςποφδαςε ςτθν Ζδρα Ραιδαγωγικισ τθσ Τζχνθσ ςτο Μόναχο κοντά ςτον Wolfgang Kehr και μετά τον μεταπτυχιακό τθσ τίτλο ςυνζχιςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν του Μπράουνςβαϊγκ, ςτο master class τθσ Marina Abramovic. Το κεντρικό κζμα ςτισ performance τθσ είναι κυρίωσ ο ρόλοσ τθσ γυναίκασ ςτον διχαςμό τθσ ανάμεςα ςτον πολιτιςμό τθσ Δφςθσ και του Ιςλάμ. Η Pepa Hristova εξετάηει με τα μζςα τθσ φωτογραφίασ κυρίωσ το ηιτθμα τθσ ταυτότθτασ των ανκρϊπων ςε ξζνουσ πολιτιςμοφσ, των κοινωνικϊν ομάδων του περικωρίου κακϊσ και τα ςυναιςκιματα και τισ αξίεσ τουσ. Στθ δουλειά τθσ αυτι χρθςιμοποιεί με διαιςκθτικι λεπτότθτα και υψθλι ακρίβεια ολόκλθρο το φάςμα των τεχνικϊν και αιςκθτικϊν βάςεων που διακζτει θ φωτογραφία ωσ μζςο: τθ ςυνειδθτι χριςθ τθσ οξφτθτασ και του φλου, τθν επιλογι καρζ και μοτίβων κακϊσ και τθ γεμάτθ ζνταςθ ςφνκεςθ ςτθ φωτογραφικι δομι και τθ διάταξθ μικρϊν και μεγάλων φορμά. Τα ζργα τθσ εμφοροφνται πάντα από τθν ιδιαίτερθ οικειότθτα και εγγφτθτα μεταξφ φωτογράφου και φωτογραφιηόμενου προςϊπου, κάτι που αποτυπϊνεται ςε ςτιγμιότυπα που παραπζμπουν ςε μελαγχολικζσ-ποιθτικζσ

4 ςκθνοκετιςεισ. Ταυτόχρονα όμωσ διατθρεί πάντα μια απόςταςθ ςεβαςμοφ και αφινει κάτι αινιγματικά κρυφό. Σε αντίκεςθ με τισ άλλεσ καλλιτζχνιδεσ τθσ ζκκεςθσ, το κζμα του κοινωνικοφ φφλου ςτθν Pepa Hristova είναι λιγότερο αυτο-ςτοχαςτικό και κεμελιϊνεται περιςςότερο ςτο περιεχόμενο του προβαλλόμενου κφκλου ζργων. Με τθν υποςτιριξθ του Ινςτιτοφτου Γκαίτε Ακθνϊν, θ Pepa Hristova είχε τθ δυνατότθτα να πραγματοποιιςει το 2008 ζνα ςυγκλονιςτικό φωτογραφικό δοκίμιο για τισ επιλεγόμενεσ Sworn Virgins, τισ ορκιςμζνεσ παρκζνεσ τθσ Αλβανίασ. Με ευαιςκθςία και ςεβαςμό παρουςιάηονται πορτρζτα γυναικϊν οι οποίεσ υποχρεϊκθκαν βάςει μιασ προφανϊσ αρχαϊκισ παράδοςθσ να αναλάβουν τον ρόλο του άνδρα για όλθ τουσ τθ ηωι. Εμφανίηονται ωσ μακάβρια δείγματα τθσ κοινωνικισ ςχετικότθτασ του φφλου που επιτάςςει θ κεωρία περί κοινωνικοφ φφλου. Και ςτθ Nezaket Ekici θ ταυτότθτα είναι κεντρικό κζμα ςτθν τζχνθ τθσ. Η πλοκι και τα κόνςεπτ ςτισ δουλειζσ τθσ αναπτφςςονται μζςα από τθ γυναικεία οπτικι και τθν κριτικι παρατιρθςθ των κοινωνικϊν ςυναφειϊν ςτο πεδίο ζνταςθσ των πολιτιςμϊν. «Χρθςιμοποιϊ και τουσ δυο πολιτιςμοφσ για να αντλιςω από αυτοφσ κάτι νζο. Πποιοσ υιοκετεί αβίαςτα ζναν μόνο πολιτιςμό, χάνει τθν ταυτότθτά του». Από αυτι τθν οπτικι γωνία ςυχνά προβάλλονται μικρά γεγονότα τθσ κακθμερινότθτασ, παρατθριςεισ και ςυμβάντα ςτισ live performance τθσ. Φκάνοντασ ςυχνά ςτα όρια τθσ φυςικισ τθσ αντοχισ, μπαίνει θ ίδια ςωματικά ςτο επίκεντρο τθσ δράςθσ, δθμιουργϊντασ μια γεμάτθ ζνταςθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ κοινοφ, εικαςτικοφ και γίγνεςκαι. Ο ενεργόσ ρόλοσ τθσ γυναίκασ που ηει διχαςμζνθ ανάμεςα ςε δυο πολιτιςμοφσ τθσ Ανατολισ και τθσ Δφςθσ είναι αρκετόσ από μόνοσ του ωσ πρόκλθςθ και ριξθ των ταμποφ όταν εμφανίηεται για παράδειγμα ςτθ δράςθ Hullabelly με αυςτθρά ιςλαμικι περιβολι και παίηει επί 45 λεπτά με ζνα χοφλα χουπ υπό τουσ ιχουσ ανατολίτικθσ ποπ μουςικισ, ι όταν ςτο My Pig καλυμμζνθ ολόκλθρθ με μουςουλμανικι μποφρκα περιφζρει ζνα γουροφνι δεμζνο με κόκκινο περιλαίμιο. Πταν τθσ απευκφνεται ερϊτθςθ ςχετικά με τθν ακουςτικι εμπειρία τθσ φωνισ του μουεηίνθ που καλεί ςε προςευχι από τουσ μιναρζδεσ των τουρκικϊν πόλεων, αντιδρά κοφτά κι αναρωτιζται: «Γιατί τραγουδοφν εδϊ πάντα οι άνδρεσ μόνο; Θα μου άρεςε κι εμζνα να το κάνω και κα μου φαινόταν πολφ καλφτερο να αντικαταςτακοφν επιτζλουσ οι ανδρικζσ φωνζσ από γυναικείεσ.» Η Patricia London Ante Paris εκφράηει παρόμοιουσ ςυλλογιςμοφσ όταν διαπιςτϊνει ςε ζνα από τα κείμενα-εικόνεσ τθσ που μοιάηουν με κόμιξ: «Σε όλεσ τισ μεγάλεσ κρθςκείεσ θ γυναίκα είναι κατά κάποιο τρόπο ακάκαρτθ ι κατϊτερθ» και διερωτάται ςτθ ςυνζχεια: «Ρϊσ μποροφν οι γυναίκεσ να είναι κριςκεσ;» Οραματίηεται το ιδανικό κίνθμα, μια μθτρογραμμικι κοινωνία ελεφκερθ από κοινωνικζσ κζςεισ και ςυγκροφςεισ, ςτθν οποία τα πλεονάηοντα υλικά αναδιανζμονται με δϊρα και πάρτι και ξεκινά τθ δουλειά τθσ αυτι με τθν ερϊτθςθ: «Και τι μπορϊ να κάνω εγϊ για τουσ άλλουσ;». Αυτι τθσ θ ςτάςθ δεν αντικατοπτρίηεται μόνο ςτθν τζχνθ τθσ ο τρόποσ που ηει και εργάηεται είναι ριηοςπαςτικόσ και ςυνεπισ προσ τισ πεποικιςεισ τθσ αυτζσ. Πμωσ, παρά τθν άρνθςθ κάκε υλιςτικισ αξίασ, δθμιουργεί χαροφμενα, πολφχρωμα ζργα τζχνθσ ςτα οποία προβάλλει ςχζδια, ςφμβολα, ςκίτςα και εικονογραφιςεισ που ςυνδυάηονται και επικαλφπτονται από όμορφεσ κειμενικζσ διαμορφϊςεισ με τυπογραφικά, ςυχνά διακοςμθτικά ςτοιχεία.

5 Αυτι θ τυπικι, ελκυςτικι φόρμα αντλεί τθν ιδιαίτερθ γοθτεία τθσ από τθν αντίκεςθ που δθμιουργεί θ υποκείμενθ αμείλικτα ανοιχτι κριτικι των ανδρικϊν υπερβολϊν του πολζμου και του καπιταλιςμοφ όπωσ και όλων των μορφϊν καταπίεςθσ τθσ αγάπθσ, του πάκουσ και ενόσ καλφτερου, πιο κοινωνικοφ κόςμου. Ενίοτε ιδίωσ ςτθ ηωγραφιςμζνθ ςτο χζρι εφθμερίδα The Apfele Land που διζνειμε για πολλά χρόνια ςε περιοριςμζνο κφκλο ςυνδρομθτϊν θ Patricia London Ante Paris δθμιουργοφςε και καταςταςιακά ςτιγμιότυπα, ψυχογράμματα του εςωτερικοφ τθσ κόςμου και ςχόλια για τα τρζχοντα γεγονότα. Η δουλειά τθσ Grit Hachmeister είναι κυρίωσ αυτο-ςτοχαςτικι. Με ριηοςπαςτικι και αμείλικτθ τάςθ αποκάλυψθσ κάκε πτυχισ του ιδιωτικοφ και αποτίναξθσ κάκε ταμποφ από αυτό, εκκζτει τα ςυναιςκιματα, τισ ερωτικζσ φανταςιϊςεισ τθσ και το ςϊμα τθσ γυμνό ι ενδεδυμζνο ςε κοινι κζα. Χρθςιμοποιεί τθ φωτογραφία ωσ μζςο για εικονικά ςτιγμιότυπα και θδονοβλεπτικζσ ματιζσ ςε ιδιαίτερεσ ςτιγμζσ, καταςτάςεισ πόνου και απόγνωςθσ όπωσ και ςε ςυνειδθτζσ αυτοςκθνοκετιςεισ τθσ. Ραράγει όμωσ επίςθσ μικρά ςχζδια που ςκαρϊνει γριγορα και αβίαςτα ςε χαρτί με μαρκαδόρο, μελάνι και ςτυλό, ακουαρζλεσ και ςθμειϊματα με ςκίτςα, καταγραφζσ θμερολογιακοφ χαρακτιρα και χειρόγραφεσ ςθμειϊςεισ των ςκζψεϊν τθσ. Πλο αυτό το υλικό περιβάλλει το κεντρικό κζμα και ςυμπλθρϊνει τθ φωτογραφία με το μεγάλο εφροσ ςυνδυαςμϊν από ςυνειρμοφσ, ςχεδιάςματα και καταγραφζσ. Η καλλιτζχνιδα ομαδοποιεί αυτά τα ζργα ςε χαρτί δίπλα και γφρω από τισ φωτογραφίεσ, δθμιουργϊντασ ζτςι μια κλειςτι εικονογραφθμζνθ ιςτορία με ποιθτικι-αινιγματικι ατμόςφαιρα. Είναι ιδιότυπο ότι παρά τθν ζντονθ ςωματικι παρουςία τθσ, θ καλλιτζχνιδα ωσ άτομο διαδραματίηει δευτερεφοντα ρόλο, ενϊ ςτο επίκεντρο ζρχεται ζνασ κόςμοσ των αιςκιςεων που εκτείνεται πολφ πζρα από το ατομικό τθσ πλοκισ που παρουςιάηεται. Οι τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ δεν γνωρίηονται ωσ τϊρα προςωπικά και οι δουλειζσ τουσ δεν ζχουν εκτεκεί ξανά μαηί. Ζνα από τα ηθτοφμενα για το Ινςτιτοφτο Γκαίτε είναι να διευκολφνει τθ δθμιουργία διαλόγων, να ενθμερϊνει για κακετί το νζο και να προκαλεί ςυηθτιςεισ ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ. Εφχομαι θ ζκκεςθ αυτι να ςυμβάλει ςτον ςκοπό αυτόν. Wolfger Pöhlmann

6 Pepa Hristova Sworn Virgins Στα βόρεια τθσ Αλβανίασ, ςτα «καταραμζνα βουνά» που λζγεται ότι φτιάχτθκαν από τον διάβολο, ηουν μζχρι ςιμερα οι ορκιςμζνεσ παρκζνεσ οι τελευταίεσ ανδρογυναίκεσ τθσ Ευρϊπθσ. Ζνασ άγραφοσ κϊδικασ νόμων από τθν εποχι του Μεςαίωνα, ο Kanun, επιτρζπει ςε οικογζνειεσ που χάνουν τον «πατριάρχθ» τουσ -ςυχνά από βεντζτα να ορίςουν μια γυναίκα από τον κφκλο των ςυγγενϊν ωσ αντικαταςτάτθ του. Ρροχπόκεςθ είναι να δϊςει ζναν αμετάκλθτο όρκο: να ορκιςτεί ότι κα κρατιςει τθν παρκενία τθσ για πάντα. Οι ενιλικεσ γυναίκεσ μποροφν να δϊςουν τον όρκο για να πάρουν τθ κζςθ του αποκανόντοσ πατζρα ι αδερφοφ. Πμωσ και νεογζννθτα κορίτςια μποροφν να λάβουν τθν ιδιότθτα του γιοφ και να ανατραφοφν ςαν αγόρια, για να ζχει θ οικογζνεια ζναν αρςενικό κλθρονόμο. Αρκετά ςυχνά ζδιναν τον όρκο και γυναίκεσ που ικελαν να ξεφφγουν από ζνα προξενιό. Με τον τρόπο αυτό ζχουν μεγαλφτερθ αναγνϊριςθ από τθν κρατοφςα πατριαρχικι κοινωνία. Αυτζσ οι «ορκιςμζνεσ παρκζνεσ» που ςτθν τοπικι γλϊςςα αποκαλοφνται Burrnesha απολαφουν ςεβαςμοφ ςτθν οικογζνεια και αποκτοφν τθν κοινωνικι κζςθ των ανδρϊν. Κάνουν ανδρικζσ δουλειζσ, ντφνονται και ςυμπεριφζρονται ςαν άνδρεσ, δεν είναι όμωσ άνδρεσ από ςεξουαλικισ άποψθσ άλλα μόνο με τθν κοινωνικι ζννοια. Οι sworn virgins εκπλθρϊνουν τον ρόλο τουσ τόςο τζλεια, ϊςτε με το πζραςμα του χρόνου να μθν είναι αναγνωρίςιμεσ ωσ γυναίκεσ εκτόσ τθσ οικογζνειασ. Με τα χρόνια θ γυναίκα μζςα τουσ χάνεται.

7 Grit Hachmeister Το ερϊτθμα είναι τελικά, τι κζλω; Η απάντθςθ βρίςκεται ςτα αχαμνά ςου, γι αυτό εκμεταλλεφςου τθ! Με το χζρι μζςα ςτο βρακί αρχίηει να κλυδωνίηεται θ κοςμοκεϊρθςι ςου, όχι όμωσ αυτι των άλλων. Στον αζρα αναδφεται το γλυκερό βαρφ άρωμά ςου. Ο αζρασ ςαλεφει κι απομακρφνεται και ςυναντά άλλουσ αζρεσ. Ζνα τεράςτιο όργιο είναι ςε εξζλιξθ. Στο τζλοσ θ πάχνθ ρουφάει τα φφλλα των δζντρων, ιρκε θ ϊρα που κανείσ πια δεν κζλει. Ρου θ ςυνκθκολόγθςθ διαγράφεται ςε όλα τα φλιτηάνια του καφζ. Ρου ο αζρασ παίρνει τα ξεχαςμζνα ροφχα απ το ςκοινί, που τα καπνιςμζνα τςιγάρα εξατμίηονται ςτο ταςάκι, που οι περικοκλάδεσ υψϊνονται, πνίγουν τείχθ ανεμπόδιςτεσ, ζνα ςφρςιμο ψικυριςτό. Φτάνουν κι εςζνα, ςκίηουν τισ αρκρϊςεισ ςου, διαπερνοφν τα ςωκικά ςου, τα γεννθτικά ςου όργανα, το πρόςωπό ςου. Από τα παλλόμενα μθλίγγια ςου ξεπθδοφν αχνορόδινεσ ορμζσ που περιηϊνουν τθν ψυχι ςου εκεί που είναι πιο δυνατι. Ζχαςεσ, αλλά δεν πειράηει. Με ζνα τριαντάφυλλο ςτο ςτόμα θ ηωι είναι πιο εφκολθ.

8 Nezaket Ekici Η καλλιτεχνικι μου δουλειά βαςίηεται ςτθ ςυλλογιςτικι διαμόρφωςθ ιδεϊν που αντλοφνται μζςα από τθν κακθμερινι ηωι και εκφράηονται ςε εγκαταςτάςεισ και performance. Η πολιτιςμικι ατμόςφαιρα ςτθν οποία λαβαίνει χϊρα θ τζχνθ κι από τθν οποία αυτι αντλεί αποτελεί εξίςου μζροσ του κζματοσ όπωσ και αφθρθμζνα ςτοιχεία, όπωσ θ ςωματικότθτα, ο χρόνοσ, θ κίνθςθ και ο χϊροσ. Σε αυτό το χωροκατακτθτικό, δυναμικό και φορτιςμζνο ωσ προσ τθν πολιτιςμικι ατμόςφαιρα «καλλιτεχνικό γίγνεςκαι» με τθν ζννοια του «ςυνολικοφ ζργου τζχνθσ» κα δθμιουργθκεί μια αλλθλεπίδραςθ με το κοινό. Σκοπόσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ αυτισ είναι να δθμιουργιςει ζνα ςυλλογιςτικό πεδίο για νζουσ ςυνειρμοφσ και ςκζψεισ, το οποίο ςυμβάλλει ςτθ διαιϊνιςθ τθσ επικοινωνίασ μζςω οριςμζνων πολιτιςμικϊν αντικειμζνων που προβάλλονται ςτο ζργο τζχνθσ.

9 Patricia London Ante Paris Superfemmes Ξαφνικά είχα ζνα όραμα ότι μασ αρζςει να κοιτάηουμε τθν απεικόνιςθ τθσ γυμνισ γυναίκασ επειδι ανακαλεί ςτθν επιγενετικι μνιμθ μασ πιο δίκαιεσ εποχζσ. Τα pin-ups μασ κυμίηουν τισ Μεγάλεσ Θεζσ. Μια πομπι ωριγνάςιων μορφϊν που προβάλλουν τθν πολιτικι τουσ. Schäfflertanz Success, success, Σθμείο γυναικείασ ιςότθτασ Γιατί είναι ακάκαρτεσ οι τρίχεσ των γυναικϊν; Σε όλεσ τισ μεγάλεσ κρθςκείεσ θ γυναίκα είναι κατά κάποιο τρόπο ακάκαρτθ ι κατϊτερθ: ςτον Χριςτιανιςμό, ςτον Εβραϊςμό, ςτο Ιςλάμ, ςτον Ινδουιςμό και ςτον Βουδιςμό, ςτουσ Αβοριγίνεσ κλπ. Ρϊσ μποροφν οι γυναίκεσ να είναι κριςκεσ, όταν καμία κρθςκεία δεν ζχει γυναικεία δομι; 4-sisters-ballett. women share their resources more easily. Αντιμεταφυςικόσ τοπολογικόσ χϊροσ μεταξφ ομόνοιασ και ςυντάγματοσ (Ομόνοια και Σφνταγμα). Η ιδιοκτθςία αναδιανζμεται. Suspension ανάλθψθ

10 Bahia, Bahia. Οι άκρθςκεσ υπεργυναίκεσ είναι υπερπροκακοριςμζνεσ για τθν εκτζλεςθ του υπερκαπιταλιςμοφ. Executive mission. Everything belongs to everyone. Ρότε κα ζρκει επιτζλουσ θ δφςτυχθ ςυνείδθςθ; Why do women love so much to expose themselves? Τι κα γινόταν αν ο άντρασ με το τςουβάλι το γεμάτο λεφτά πάνω από τθν είςοδο τθσ δθμοτικισ ςτοάσ ιταν γυναίκα; Υπεργυναίκα υπερκαπιταλίςτρια. Your mothers vagina Πταν μια γυναίκα εμφανίηεται ωσ μοντζλο, χορεφτρια, go-go-girl ςε ζνα ελεφκερο από νοιματα πλαίςιο, ο εντυπωςιαςμόσ όταν τθν παρακολουκεί κανείσ είναι μια υπνωτιςτικι κφμθςθ των Χρυςϊν Εποχϊν. Γι αυτό οι υπερκαπιταλιςτζσ τραπεηίτεσ αρζςκονται να περνοφν τα βράδια τουσ ςε ςτριπτιηάδικα. Ονειρεφονται τθ μεγάλθ δίκαιθ Μθτζρα-κεά. Pin-ups remind us of the Grandes Deésses. Οι υπεργυναίκεσ είναι μια νεο-μετα-φεμινιςτικι ερμθνεία του γυναικείου γυμνοφ. Ζγινε αντικείμενο πόκου γιατί οι άντρεσ αναγκάςτθκαν να ξεχάςουν ότι θ γυμνι γυναικεία μορφι ιταν αρχικά αντιπρόςωποσ τθσ Μεγάλθσ Μθτζρασ Θεάσ που ςυμβόλιηε μια δίκαιθ κοινωνία. Η απϊκθςθ οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ του παράλογου εντυπωςιαςμοφ από το γυναικείο ςϊμα και το μυςτικό του. Η Αφροδίτθ του Βίλεντορφ, Κατάλ Χουγιοφκ, Μαρίηα Γκιμπουτάσ, Οι ερευνιτριεσ τθσ μθτριαρχίασ δεν βρίςκουν αναγνϊριςθ από το κυρίαρχο ςφςτθμα. Οι πανεπιςτθμιακζσ ζδρεσ τοφσ αφαιροφνται ςυςτθματικά. Η Βίλμα του Νεάντερταλ Το καταςκεφαςμα άντρεσ κυνθγοί και γυναίκεσ ςυλλζκτριεσ πθγάηει από τθν ανδρικι μανία υπεροχισ: θ ανάλυςθ των οςτϊν τθσ Βίλμασ αποδεικνφει ότι θ γυναίκα του Νεάντερταλ ιταν εξίςου κυνθγόσ όπωσ οι άνδρεσ ςυνάδελφοί τθσ.

11 Two bloody things: Η μθτριαρχία επικεντρϊνεται ςτθν απϊλεια τθσ παρκενίασ, θ μθτριαρχία εςτιάηει ςτθν εμμθναρχι, ςτθν ζναρξθ τθσ γονιμότθτασ. Ο κόλποσ τθσ μθτζρασ ςου. Οι μθτρογραμμικζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ αποτελοφν τθν παλαιότερθ μορφι ανκρϊπινθσ ςυνφπαρξθσ. Από τισ απαρχζσ τθσ Ρροϊςτορίασ πριν χρόνια περίπου μζχρι πριν χρόνια περίπου θ κοινωνικι ηωι ιταν μθτροκεντρικι. Χαρακτθριηόταν από ςυλλογικι ιδιοκτθςία. Δεν υπιρχαν οφτε πόλεμοι για τθ ςυγκζντρωςθ πλοφτου οφτε μονογαμία. Αυτι κακιερϊκθκε για πρϊτθ φορά με τθν ζναρξθ τθσ πατριαρχίασ, ϊςτε γυναίκα και παιδιά να γίνουν ιδιόκτθτα. Από αυτό εκπορεφεται μια απόλυτθ κριτικι του καπιταλιςμοφ, του οικονομικοφ ςυςτιματοσ των ανδρϊν, και το ερϊτθμα: Μποροφν οι μθτριαρχικζσ-ςυνδικαλιςτικζσ οικονομικζσ μορφζσ να αντικαταςτιςουν πάλι το πατριαρχικό-καπιταλιςτικό πράττειν; Γυναίκεσ ανϊτατα διευκυντικά ςτελζχθ, κεζσ τθσ λίκινθσ εποχισ, pin-ups, γυναίκεσ ανκρωπίδεσ. Ο αρδιπίκθκοσ ςυναντά τθν πρωτοπορία: θ Άρδι, θ πρϊτθ γνωςτι πρόγονοσ του ανκρϊπου, πριν 4,4 εκατομμφρια χρόνια διάλεγε τουσ ςυντρόφουσ τθσ με αιςκθτικά κριτιρια με ψθλά ηυγωματικά και ιπια χαρακτθριςτικά μικροφσ κυνόδοντεσ, για να βοθκοφν οι άνδρεσ ςτθν ανατροφι των παιδιϊν. Μερικζσ πολφ φιλόδοξεσ γυναίκεσ διαλζγουν ςυντρόφουσ που δεν κάνουν καριζρα οι ίδιοι και μεγαλϊνουν τα παιδιά. Αυτζσ οι γυναίκεσ που φτάνουν ςτθν κορυφι ενόσ ςυςτιματοσ προςανατολιςμζνου ςτουσ άνδρεσ, επιβάλλονται πζρα από προκαταλιψεισ και δίνουν ςυνζχεια ςτον πρωτοποριακό τρόπο επιλογισ τθσ Άρδι: κυκλικι εξζλιξθ. Supersurreal superfemme revolution. (3 ριπζσ) Τριγωνιςμόσ: ο τοπολογικόσ κυρτόσ χϊροσ μζςα ςτον οποίο το παρελκόν αναδφεται πάλι ςτο μζλλον.

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama

Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama Θεωρητικές και Πρακτικές Πτυχές Διδακτικό Υλικό Δείγμα Διδακτικών Ενοτήτων Carlo Nofri Carolina Drago Maurizio Masella Moreno Stracci Carlo Nofri, Carolina Drago Maurizio Masella,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011

Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011 Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011 ε αυτό το τεφχοσ: 1.ΙΣΟΡΙΕ ΖΕΝ 2.ΣΙ ΛΕΕΙ ΣΟ Ι ΣΙΝΓΚ 3.BA DUAN JIN (Οι οκτώ κθςαυροί) 4.ΣΑ ΕΠΣΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ 5.Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΝ ΓΙΑΝΚ 6.Η

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ"

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΙΤΛΟΣ: "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" Σσγγραφέας: Daniel Goleman Εκδόζεις: Ελληνικά Γράμματα www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ... 3 ΟΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΤΜΕ... 5 ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ... 8 ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ II ΑΡΟ ΤΟΝ Α. Δ. ΛΑΚΣΜΛ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ππωσ ςάσ υποςχεκικαμε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ Αλχημείασ Ι, ςάσ παρουςιάηουμε αυτό το μικρό βιβλίο με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ: θ Αλχημεία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: Διερεφνθςθ Κοινωνικϊν Ανιςοτιτων ςε Ρλθκυςμό Μεταναςτϊν: Μελζτθ Ρερίπτωςθσ ςτο Ρεριφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ Το παρόν ζργο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ προςτατεφεται από τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ (Ν 2121/1993 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα) και από τισ διεκνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID

Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID 21 Καλοί Λόγοι για Καλζσ Βιβλιοκικεσ Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: 21 Good reasons for good libraries http://www.bideutschland.de/download/file/21%20gute%20gruende%20fuer%20gute%20bibliothe

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Η οργάνωςη των καθαριςτριών ςτην Βρετανία από τη δεκαετία του 1970. Μια προςωπική μαρτυρία

Η οργάνωςη των καθαριςτριών ςτην Βρετανία από τη δεκαετία του 1970. Μια προςωπική μαρτυρία Η οργάνωςη των καθαριςτριών ςτην Βρετανία από τη δεκαετία του 1970. Μια προςωπική μαρτυρία Sheila Rowbotham Τμιμα Κοινωνιολογίασ, Ρανεπιςτιμιο του Manchester, Manchester UK; Sheila.rowbotham@man.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα