Gender Show. Τζςςερισ γυναίκεσ καλλιτζχνεσ από τθ Γερμανία PATRICIA LONDON ANTE PARIS PEPA HRISTOVA GRIT HACHMEISTER NEZAKET EKICI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Gender Show. Τζςςερισ γυναίκεσ καλλιτζχνεσ από τθ Γερμανία PATRICIA LONDON ANTE PARIS PEPA HRISTOVA GRIT HACHMEISTER NEZAKET EKICI"

Transcript

1 Gender Show Τζςςερισ γυναίκεσ καλλιτζχνεσ από τθ Γερμανία PATRICIA LONDON ANTE PARIS PEPA HRISTOVA GRIT HACHMEISTER NEZAKET EKICI

2 Gender Show 4 καλλιτζχνιδες από τη Γερμανία Τα τελευταία τρία χρόνια όλα τα Ινςτιτοφτα Γκαίτε ςτθ νοτιοανατολικι Ευρϊπθ ζχουν δϊςει προτεραιότθτα ςτθν ζνταξθ των κεμάτων κοινωνικοφ φφλου (gender) ςτα προγράμματά τουσ, κακϊσ οι δομζσ ςτισ κοινωνίεσ τθσ περιοχισ αυτισ είναι ανδροκρατοφμενεσ και κάκε απόκλιςθ από τισ νόρμεσ προςκροφει ςε αυςτθρά ταμποφ. Ο προβλθματιςμόσ ςε ςχζςθ με ηθτιματα ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ και ςτερεοτυπικοφσ ρόλουσ ανδρϊν και γυναικϊν επιδιϊκει μεταξφ άλλων να αποτελζςει μια ενκάρρυνςθ για πολλζσ καλλιτζχνιδεσ και πολιτιςτικοφσ φορείσ ςε αυτζσ τισ χϊρεσ που αςχολοφνται με τα κζματα αυτά ςε ζναν κόςμο που διζπεται από τον μετα-κομμουνιςμό, τθν Ορκοδοξία ι το Ιςλάμ. Σε όλα τα καλλιτεχνικά πεδία οι καλλιτεχνικοί δθμιουργοί και οι κριτικά ςκεπτόμενοι διανοοφμενοι καταπιάνονταν πάντα με αμφιςβθτιςιμεσ νόρμεσ και ταμποφ, μεταξφ άλλων και για να διερευνιςουν τα όρια τθσ ελευκερίασ, να προκαλζςουν ι να καταγράψουν κοινωνικζσ αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ. Στο πλαίςιο τθσ διευρυμζνθσ ζννοιασ τθσ τζχνθσ που επικρατεί ςιμερα, αυτι θ νζα αυτοςυνείδθςθ κεμελιϊνει μεταξφ άλλων και τθν επικράτθςθ του διαλογικοφ χαρακτιρα τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ των τελευταίων δεκαετιϊν. Είναι εντυπωςιακι θ ποικιλομορφία με τθν οποία καταπιάςτθκαν με το κοινό αυτό κζμα τα 11 Ινςτιτοφτα Γκαίτε, διατρζχοντασ όλεσ τισ μορφζσ τθσ τζχνθσ. Το Ινςτιτοφτο Γκαίτε ςτθ Σόφια, για παράδειγμα, δθμιοφργθςε ςτο πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ All About Him ζνα φόρουμ για τουσ εγχϊριουσ καλλιτζχνεσ για να αςχολθκοφν με τον ρόλο τθσ γυναίκασ ωσ άνδρα ςτο πλαίςιο του ςοςιαλιςτικοφ παρελκόντοσ τθσ χϊρασ, κατά το οποίο θ διακθρυςςόμενθ ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν είχε οδθγιςει ςε μια άφυλθ κοινωνία που κεωροφςε κακετί το αιςκθςιακό ωσ ταμποφ. Το Gender Show ςτθν Ακινα παρουςιάηει από τθν άλλθ πλευρά τον τρόπο με τον οποίο τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ από τθ Γερμανία καταπιάνονται με το κζμα αυτό από τθ γυναικεία οπτικι. Ο όροσ gender αναφζρεται γενικά ςτον κοινωνικό ρόλο του φφλου, ςε όλα όςα κεωροφνται ςε ζναν πολιτιςμό τυπικά για ζνα φφλο. Για τθν αποφυγι παρανοιςεων όμωσ πρζπει να διευκρινιςτεί ότι καμία από τισ τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ δεν αφιερϊνεται αποκλειςτικά ςτο κζμα αυτό. Το «κοινωνικό φφλο» αποτελεί μόνο ζνα είδοσ νιματοσ που διατρζχει το ζργο τουσ, ζνα εςτιακό ςθμείο τόςο ςτθν επιλογι των ζργων όςο και ςτθν οπτικι. Ραρά τισ όποιεσ διαφορζσ, θ δουλειά των τεςςάρων καλλιτζχνιδων παρουςιάηει πτυχζσ που κα μποροφςαν να εκλθφκοφν ωσ γενικό ποιοτικό χαρακτθριςτικό τθσ τζχνθσ: Η μεγάλθ ςυνζπεια και αξιοπιςτία που εκφράηεται μζςα από τθν πορεία και τθ δουλειά τθσ κακεμιάσ, θ αυτόνομθ καταγραφι και αναγνωςιμότθτα τθσ καταγωγισ, των επιρροϊν και των διαφορετικϊν εμπειριϊν, θ κοινωνικι εμπλοκι και ςτράτευςθ όπωσ και θ ςυνάφεια και ο επίκαιροσ χαρακτιρασ του περιεχομζνου ςε ςυνδυαςμό με τθ γυναικεία προοπτικι που αποτελεί τθ βάςθ του, θ αφθγθματικι άποψθ και ο τρόποσ με τον οποίο οι καλλιτζχνιδεσ εγκακιςτοφν τθ δουλειά τουσ ωσ κλειςτά ςφνολα.

3 Οι τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ δεν αφινουν τθ δουλειά τουσ να μιλιςει απομονωμζνα για αυτζσ, αλλά τθν παρουςιάηουν ωσ κφκλουσ μζςα ςτουσ οποίουσ το κείμενο και θ εικόνα, θ φωτογραφία, θ ηωγραφικι, το βίντεο και το ςχζδιο βρίςκονται ςε διάλογο μεταξφ τουσ. Εντοφτοισ, ςε μια ομαδικι ζκκεςθ με ζνα κεντρικό κζμα δθμιουργείται πάντα και ζνα πλαίςιο κοινϊν και διαφορετικϊν κζςεων, οι οποίεσ ακροιηόμενεσ αποτελοφν με τθ ςειρά τουσ ζνα όλον. Και οι τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ ηουν ςτθ Γερμανία: θ Patricia London Ante Paris ςτο Μόναχο, θ Grit Hachmeister ςτθ Λειψία, θ Pepa Hristova ςτο Αμβοφργο και θ Nezaket Ekici ςτο Βερολίνο και ςτθ Στουτγάρδθ. Ωςτόςο θ Pepa Hristova κατάγεται από τθ Βουλγαρία και θ Nezaket Ekici από τθν Τουρκία. Αυτό αξίηει να αναφερκεί κακϊσ κακεμιά από τισ καλλιτζχνιδεσ αντιπαρατίκεται με διαφορετικό τρόπο με τθν πολιτιςμικι τθσ καταγωγι και ταυτότθτα. Η Pepa Hristova ςποφδαςε communication design ςτο Αμβοφργο και αποφάςιςε να μελετιςει τα ηθτιματα τθσ ταυτότθτασ ςτο πολιτικο-κοινωνικό πλαίςιο χρθςιμοποιϊντασ ωσ μζςο τθ φωτογραφία. Το 2006 ςυμπεριελιφκθ ωσ νζο μζλοσ ςτο φωτογραφικό πρακτορείο Ostkreuz του Βερολίνου, ζνα πρακτορείο που είχε ιδρυκεί το 1989 κάτω από τθν πίεςθ των γεγονότων τθσ πτϊςθσ του τείχουσ και ζχει πλζον αποκτιςει ςχεδόν κρυλικζσ διαςτάςεισ. Η Grit Hachmeister ςποφδαςε φωτογραφία ςτθ Λειψία ςτθν τάξθ του Timm Rautert, άρχιςε όμωσ από νωρίσ να χρθςιμοποιεί ςτισ ριηοςπαςτικζσ αλλά και ανοιχτζσ αυτό-διερευνιςεισ τθσ εκτόσ από τθ φωτογραφία και το ςχζδιο, τα κείμενα, τθ ηωγραφικι, τθν performance και το βίντεο. Η Patricia London Ante Paris ςποφδαςε ηωγραφικι ςτθν Ακαδθμία Καλϊν Τεχνϊν του Μονάχου με κακθγθτι τον Daniel Spoerri. Εργάηεται με πολλά διαφορετικά μζςα και χρθςιμοποιεί τθν τζχνθ ωσ γλϊςςα ζκφραςθσ για να παρουςιάςει διάφορα κοινωνικά αλλά και πολιτικά κακϊσ κείμενα μζςα από φεμινιςτικι οπτικι. Η Nezaket Ekeci ςποφδαςε ςτθν Ζδρα Ραιδαγωγικισ τθσ Τζχνθσ ςτο Μόναχο κοντά ςτον Wolfgang Kehr και μετά τον μεταπτυχιακό τθσ τίτλο ςυνζχιςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν του Μπράουνςβαϊγκ, ςτο master class τθσ Marina Abramovic. Το κεντρικό κζμα ςτισ performance τθσ είναι κυρίωσ ο ρόλοσ τθσ γυναίκασ ςτον διχαςμό τθσ ανάμεςα ςτον πολιτιςμό τθσ Δφςθσ και του Ιςλάμ. Η Pepa Hristova εξετάηει με τα μζςα τθσ φωτογραφίασ κυρίωσ το ηιτθμα τθσ ταυτότθτασ των ανκρϊπων ςε ξζνουσ πολιτιςμοφσ, των κοινωνικϊν ομάδων του περικωρίου κακϊσ και τα ςυναιςκιματα και τισ αξίεσ τουσ. Στθ δουλειά τθσ αυτι χρθςιμοποιεί με διαιςκθτικι λεπτότθτα και υψθλι ακρίβεια ολόκλθρο το φάςμα των τεχνικϊν και αιςκθτικϊν βάςεων που διακζτει θ φωτογραφία ωσ μζςο: τθ ςυνειδθτι χριςθ τθσ οξφτθτασ και του φλου, τθν επιλογι καρζ και μοτίβων κακϊσ και τθ γεμάτθ ζνταςθ ςφνκεςθ ςτθ φωτογραφικι δομι και τθ διάταξθ μικρϊν και μεγάλων φορμά. Τα ζργα τθσ εμφοροφνται πάντα από τθν ιδιαίτερθ οικειότθτα και εγγφτθτα μεταξφ φωτογράφου και φωτογραφιηόμενου προςϊπου, κάτι που αποτυπϊνεται ςε ςτιγμιότυπα που παραπζμπουν ςε μελαγχολικζσ-ποιθτικζσ

4 ςκθνοκετιςεισ. Ταυτόχρονα όμωσ διατθρεί πάντα μια απόςταςθ ςεβαςμοφ και αφινει κάτι αινιγματικά κρυφό. Σε αντίκεςθ με τισ άλλεσ καλλιτζχνιδεσ τθσ ζκκεςθσ, το κζμα του κοινωνικοφ φφλου ςτθν Pepa Hristova είναι λιγότερο αυτο-ςτοχαςτικό και κεμελιϊνεται περιςςότερο ςτο περιεχόμενο του προβαλλόμενου κφκλου ζργων. Με τθν υποςτιριξθ του Ινςτιτοφτου Γκαίτε Ακθνϊν, θ Pepa Hristova είχε τθ δυνατότθτα να πραγματοποιιςει το 2008 ζνα ςυγκλονιςτικό φωτογραφικό δοκίμιο για τισ επιλεγόμενεσ Sworn Virgins, τισ ορκιςμζνεσ παρκζνεσ τθσ Αλβανίασ. Με ευαιςκθςία και ςεβαςμό παρουςιάηονται πορτρζτα γυναικϊν οι οποίεσ υποχρεϊκθκαν βάςει μιασ προφανϊσ αρχαϊκισ παράδοςθσ να αναλάβουν τον ρόλο του άνδρα για όλθ τουσ τθ ηωι. Εμφανίηονται ωσ μακάβρια δείγματα τθσ κοινωνικισ ςχετικότθτασ του φφλου που επιτάςςει θ κεωρία περί κοινωνικοφ φφλου. Και ςτθ Nezaket Ekici θ ταυτότθτα είναι κεντρικό κζμα ςτθν τζχνθ τθσ. Η πλοκι και τα κόνςεπτ ςτισ δουλειζσ τθσ αναπτφςςονται μζςα από τθ γυναικεία οπτικι και τθν κριτικι παρατιρθςθ των κοινωνικϊν ςυναφειϊν ςτο πεδίο ζνταςθσ των πολιτιςμϊν. «Χρθςιμοποιϊ και τουσ δυο πολιτιςμοφσ για να αντλιςω από αυτοφσ κάτι νζο. Πποιοσ υιοκετεί αβίαςτα ζναν μόνο πολιτιςμό, χάνει τθν ταυτότθτά του». Από αυτι τθν οπτικι γωνία ςυχνά προβάλλονται μικρά γεγονότα τθσ κακθμερινότθτασ, παρατθριςεισ και ςυμβάντα ςτισ live performance τθσ. Φκάνοντασ ςυχνά ςτα όρια τθσ φυςικισ τθσ αντοχισ, μπαίνει θ ίδια ςωματικά ςτο επίκεντρο τθσ δράςθσ, δθμιουργϊντασ μια γεμάτθ ζνταςθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ κοινοφ, εικαςτικοφ και γίγνεςκαι. Ο ενεργόσ ρόλοσ τθσ γυναίκασ που ηει διχαςμζνθ ανάμεςα ςε δυο πολιτιςμοφσ τθσ Ανατολισ και τθσ Δφςθσ είναι αρκετόσ από μόνοσ του ωσ πρόκλθςθ και ριξθ των ταμποφ όταν εμφανίηεται για παράδειγμα ςτθ δράςθ Hullabelly με αυςτθρά ιςλαμικι περιβολι και παίηει επί 45 λεπτά με ζνα χοφλα χουπ υπό τουσ ιχουσ ανατολίτικθσ ποπ μουςικισ, ι όταν ςτο My Pig καλυμμζνθ ολόκλθρθ με μουςουλμανικι μποφρκα περιφζρει ζνα γουροφνι δεμζνο με κόκκινο περιλαίμιο. Πταν τθσ απευκφνεται ερϊτθςθ ςχετικά με τθν ακουςτικι εμπειρία τθσ φωνισ του μουεηίνθ που καλεί ςε προςευχι από τουσ μιναρζδεσ των τουρκικϊν πόλεων, αντιδρά κοφτά κι αναρωτιζται: «Γιατί τραγουδοφν εδϊ πάντα οι άνδρεσ μόνο; Θα μου άρεςε κι εμζνα να το κάνω και κα μου φαινόταν πολφ καλφτερο να αντικαταςτακοφν επιτζλουσ οι ανδρικζσ φωνζσ από γυναικείεσ.» Η Patricia London Ante Paris εκφράηει παρόμοιουσ ςυλλογιςμοφσ όταν διαπιςτϊνει ςε ζνα από τα κείμενα-εικόνεσ τθσ που μοιάηουν με κόμιξ: «Σε όλεσ τισ μεγάλεσ κρθςκείεσ θ γυναίκα είναι κατά κάποιο τρόπο ακάκαρτθ ι κατϊτερθ» και διερωτάται ςτθ ςυνζχεια: «Ρϊσ μποροφν οι γυναίκεσ να είναι κριςκεσ;» Οραματίηεται το ιδανικό κίνθμα, μια μθτρογραμμικι κοινωνία ελεφκερθ από κοινωνικζσ κζςεισ και ςυγκροφςεισ, ςτθν οποία τα πλεονάηοντα υλικά αναδιανζμονται με δϊρα και πάρτι και ξεκινά τθ δουλειά τθσ αυτι με τθν ερϊτθςθ: «Και τι μπορϊ να κάνω εγϊ για τουσ άλλουσ;». Αυτι τθσ θ ςτάςθ δεν αντικατοπτρίηεται μόνο ςτθν τζχνθ τθσ ο τρόποσ που ηει και εργάηεται είναι ριηοςπαςτικόσ και ςυνεπισ προσ τισ πεποικιςεισ τθσ αυτζσ. Πμωσ, παρά τθν άρνθςθ κάκε υλιςτικισ αξίασ, δθμιουργεί χαροφμενα, πολφχρωμα ζργα τζχνθσ ςτα οποία προβάλλει ςχζδια, ςφμβολα, ςκίτςα και εικονογραφιςεισ που ςυνδυάηονται και επικαλφπτονται από όμορφεσ κειμενικζσ διαμορφϊςεισ με τυπογραφικά, ςυχνά διακοςμθτικά ςτοιχεία.

5 Αυτι θ τυπικι, ελκυςτικι φόρμα αντλεί τθν ιδιαίτερθ γοθτεία τθσ από τθν αντίκεςθ που δθμιουργεί θ υποκείμενθ αμείλικτα ανοιχτι κριτικι των ανδρικϊν υπερβολϊν του πολζμου και του καπιταλιςμοφ όπωσ και όλων των μορφϊν καταπίεςθσ τθσ αγάπθσ, του πάκουσ και ενόσ καλφτερου, πιο κοινωνικοφ κόςμου. Ενίοτε ιδίωσ ςτθ ηωγραφιςμζνθ ςτο χζρι εφθμερίδα The Apfele Land που διζνειμε για πολλά χρόνια ςε περιοριςμζνο κφκλο ςυνδρομθτϊν θ Patricia London Ante Paris δθμιουργοφςε και καταςταςιακά ςτιγμιότυπα, ψυχογράμματα του εςωτερικοφ τθσ κόςμου και ςχόλια για τα τρζχοντα γεγονότα. Η δουλειά τθσ Grit Hachmeister είναι κυρίωσ αυτο-ςτοχαςτικι. Με ριηοςπαςτικι και αμείλικτθ τάςθ αποκάλυψθσ κάκε πτυχισ του ιδιωτικοφ και αποτίναξθσ κάκε ταμποφ από αυτό, εκκζτει τα ςυναιςκιματα, τισ ερωτικζσ φανταςιϊςεισ τθσ και το ςϊμα τθσ γυμνό ι ενδεδυμζνο ςε κοινι κζα. Χρθςιμοποιεί τθ φωτογραφία ωσ μζςο για εικονικά ςτιγμιότυπα και θδονοβλεπτικζσ ματιζσ ςε ιδιαίτερεσ ςτιγμζσ, καταςτάςεισ πόνου και απόγνωςθσ όπωσ και ςε ςυνειδθτζσ αυτοςκθνοκετιςεισ τθσ. Ραράγει όμωσ επίςθσ μικρά ςχζδια που ςκαρϊνει γριγορα και αβίαςτα ςε χαρτί με μαρκαδόρο, μελάνι και ςτυλό, ακουαρζλεσ και ςθμειϊματα με ςκίτςα, καταγραφζσ θμερολογιακοφ χαρακτιρα και χειρόγραφεσ ςθμειϊςεισ των ςκζψεϊν τθσ. Πλο αυτό το υλικό περιβάλλει το κεντρικό κζμα και ςυμπλθρϊνει τθ φωτογραφία με το μεγάλο εφροσ ςυνδυαςμϊν από ςυνειρμοφσ, ςχεδιάςματα και καταγραφζσ. Η καλλιτζχνιδα ομαδοποιεί αυτά τα ζργα ςε χαρτί δίπλα και γφρω από τισ φωτογραφίεσ, δθμιουργϊντασ ζτςι μια κλειςτι εικονογραφθμζνθ ιςτορία με ποιθτικι-αινιγματικι ατμόςφαιρα. Είναι ιδιότυπο ότι παρά τθν ζντονθ ςωματικι παρουςία τθσ, θ καλλιτζχνιδα ωσ άτομο διαδραματίηει δευτερεφοντα ρόλο, ενϊ ςτο επίκεντρο ζρχεται ζνασ κόςμοσ των αιςκιςεων που εκτείνεται πολφ πζρα από το ατομικό τθσ πλοκισ που παρουςιάηεται. Οι τζςςερισ καλλιτζχνιδεσ δεν γνωρίηονται ωσ τϊρα προςωπικά και οι δουλειζσ τουσ δεν ζχουν εκτεκεί ξανά μαηί. Ζνα από τα ηθτοφμενα για το Ινςτιτοφτο Γκαίτε είναι να διευκολφνει τθ δθμιουργία διαλόγων, να ενθμερϊνει για κακετί το νζο και να προκαλεί ςυηθτιςεισ ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ. Εφχομαι θ ζκκεςθ αυτι να ςυμβάλει ςτον ςκοπό αυτόν. Wolfger Pöhlmann

6 Pepa Hristova Sworn Virgins Στα βόρεια τθσ Αλβανίασ, ςτα «καταραμζνα βουνά» που λζγεται ότι φτιάχτθκαν από τον διάβολο, ηουν μζχρι ςιμερα οι ορκιςμζνεσ παρκζνεσ οι τελευταίεσ ανδρογυναίκεσ τθσ Ευρϊπθσ. Ζνασ άγραφοσ κϊδικασ νόμων από τθν εποχι του Μεςαίωνα, ο Kanun, επιτρζπει ςε οικογζνειεσ που χάνουν τον «πατριάρχθ» τουσ -ςυχνά από βεντζτα να ορίςουν μια γυναίκα από τον κφκλο των ςυγγενϊν ωσ αντικαταςτάτθ του. Ρροχπόκεςθ είναι να δϊςει ζναν αμετάκλθτο όρκο: να ορκιςτεί ότι κα κρατιςει τθν παρκενία τθσ για πάντα. Οι ενιλικεσ γυναίκεσ μποροφν να δϊςουν τον όρκο για να πάρουν τθ κζςθ του αποκανόντοσ πατζρα ι αδερφοφ. Πμωσ και νεογζννθτα κορίτςια μποροφν να λάβουν τθν ιδιότθτα του γιοφ και να ανατραφοφν ςαν αγόρια, για να ζχει θ οικογζνεια ζναν αρςενικό κλθρονόμο. Αρκετά ςυχνά ζδιναν τον όρκο και γυναίκεσ που ικελαν να ξεφφγουν από ζνα προξενιό. Με τον τρόπο αυτό ζχουν μεγαλφτερθ αναγνϊριςθ από τθν κρατοφςα πατριαρχικι κοινωνία. Αυτζσ οι «ορκιςμζνεσ παρκζνεσ» που ςτθν τοπικι γλϊςςα αποκαλοφνται Burrnesha απολαφουν ςεβαςμοφ ςτθν οικογζνεια και αποκτοφν τθν κοινωνικι κζςθ των ανδρϊν. Κάνουν ανδρικζσ δουλειζσ, ντφνονται και ςυμπεριφζρονται ςαν άνδρεσ, δεν είναι όμωσ άνδρεσ από ςεξουαλικισ άποψθσ άλλα μόνο με τθν κοινωνικι ζννοια. Οι sworn virgins εκπλθρϊνουν τον ρόλο τουσ τόςο τζλεια, ϊςτε με το πζραςμα του χρόνου να μθν είναι αναγνωρίςιμεσ ωσ γυναίκεσ εκτόσ τθσ οικογζνειασ. Με τα χρόνια θ γυναίκα μζςα τουσ χάνεται.

7 Grit Hachmeister Το ερϊτθμα είναι τελικά, τι κζλω; Η απάντθςθ βρίςκεται ςτα αχαμνά ςου, γι αυτό εκμεταλλεφςου τθ! Με το χζρι μζςα ςτο βρακί αρχίηει να κλυδωνίηεται θ κοςμοκεϊρθςι ςου, όχι όμωσ αυτι των άλλων. Στον αζρα αναδφεται το γλυκερό βαρφ άρωμά ςου. Ο αζρασ ςαλεφει κι απομακρφνεται και ςυναντά άλλουσ αζρεσ. Ζνα τεράςτιο όργιο είναι ςε εξζλιξθ. Στο τζλοσ θ πάχνθ ρουφάει τα φφλλα των δζντρων, ιρκε θ ϊρα που κανείσ πια δεν κζλει. Ρου θ ςυνκθκολόγθςθ διαγράφεται ςε όλα τα φλιτηάνια του καφζ. Ρου ο αζρασ παίρνει τα ξεχαςμζνα ροφχα απ το ςκοινί, που τα καπνιςμζνα τςιγάρα εξατμίηονται ςτο ταςάκι, που οι περικοκλάδεσ υψϊνονται, πνίγουν τείχθ ανεμπόδιςτεσ, ζνα ςφρςιμο ψικυριςτό. Φτάνουν κι εςζνα, ςκίηουν τισ αρκρϊςεισ ςου, διαπερνοφν τα ςωκικά ςου, τα γεννθτικά ςου όργανα, το πρόςωπό ςου. Από τα παλλόμενα μθλίγγια ςου ξεπθδοφν αχνορόδινεσ ορμζσ που περιηϊνουν τθν ψυχι ςου εκεί που είναι πιο δυνατι. Ζχαςεσ, αλλά δεν πειράηει. Με ζνα τριαντάφυλλο ςτο ςτόμα θ ηωι είναι πιο εφκολθ.

8 Nezaket Ekici Η καλλιτεχνικι μου δουλειά βαςίηεται ςτθ ςυλλογιςτικι διαμόρφωςθ ιδεϊν που αντλοφνται μζςα από τθν κακθμερινι ηωι και εκφράηονται ςε εγκαταςτάςεισ και performance. Η πολιτιςμικι ατμόςφαιρα ςτθν οποία λαβαίνει χϊρα θ τζχνθ κι από τθν οποία αυτι αντλεί αποτελεί εξίςου μζροσ του κζματοσ όπωσ και αφθρθμζνα ςτοιχεία, όπωσ θ ςωματικότθτα, ο χρόνοσ, θ κίνθςθ και ο χϊροσ. Σε αυτό το χωροκατακτθτικό, δυναμικό και φορτιςμζνο ωσ προσ τθν πολιτιςμικι ατμόςφαιρα «καλλιτεχνικό γίγνεςκαι» με τθν ζννοια του «ςυνολικοφ ζργου τζχνθσ» κα δθμιουργθκεί μια αλλθλεπίδραςθ με το κοινό. Σκοπόσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ αυτισ είναι να δθμιουργιςει ζνα ςυλλογιςτικό πεδίο για νζουσ ςυνειρμοφσ και ςκζψεισ, το οποίο ςυμβάλλει ςτθ διαιϊνιςθ τθσ επικοινωνίασ μζςω οριςμζνων πολιτιςμικϊν αντικειμζνων που προβάλλονται ςτο ζργο τζχνθσ.

9 Patricia London Ante Paris Superfemmes Ξαφνικά είχα ζνα όραμα ότι μασ αρζςει να κοιτάηουμε τθν απεικόνιςθ τθσ γυμνισ γυναίκασ επειδι ανακαλεί ςτθν επιγενετικι μνιμθ μασ πιο δίκαιεσ εποχζσ. Τα pin-ups μασ κυμίηουν τισ Μεγάλεσ Θεζσ. Μια πομπι ωριγνάςιων μορφϊν που προβάλλουν τθν πολιτικι τουσ. Schäfflertanz Success, success, Σθμείο γυναικείασ ιςότθτασ Γιατί είναι ακάκαρτεσ οι τρίχεσ των γυναικϊν; Σε όλεσ τισ μεγάλεσ κρθςκείεσ θ γυναίκα είναι κατά κάποιο τρόπο ακάκαρτθ ι κατϊτερθ: ςτον Χριςτιανιςμό, ςτον Εβραϊςμό, ςτο Ιςλάμ, ςτον Ινδουιςμό και ςτον Βουδιςμό, ςτουσ Αβοριγίνεσ κλπ. Ρϊσ μποροφν οι γυναίκεσ να είναι κριςκεσ, όταν καμία κρθςκεία δεν ζχει γυναικεία δομι; 4-sisters-ballett. women share their resources more easily. Αντιμεταφυςικόσ τοπολογικόσ χϊροσ μεταξφ ομόνοιασ και ςυντάγματοσ (Ομόνοια και Σφνταγμα). Η ιδιοκτθςία αναδιανζμεται. Suspension ανάλθψθ

10 Bahia, Bahia. Οι άκρθςκεσ υπεργυναίκεσ είναι υπερπροκακοριςμζνεσ για τθν εκτζλεςθ του υπερκαπιταλιςμοφ. Executive mission. Everything belongs to everyone. Ρότε κα ζρκει επιτζλουσ θ δφςτυχθ ςυνείδθςθ; Why do women love so much to expose themselves? Τι κα γινόταν αν ο άντρασ με το τςουβάλι το γεμάτο λεφτά πάνω από τθν είςοδο τθσ δθμοτικισ ςτοάσ ιταν γυναίκα; Υπεργυναίκα υπερκαπιταλίςτρια. Your mothers vagina Πταν μια γυναίκα εμφανίηεται ωσ μοντζλο, χορεφτρια, go-go-girl ςε ζνα ελεφκερο από νοιματα πλαίςιο, ο εντυπωςιαςμόσ όταν τθν παρακολουκεί κανείσ είναι μια υπνωτιςτικι κφμθςθ των Χρυςϊν Εποχϊν. Γι αυτό οι υπερκαπιταλιςτζσ τραπεηίτεσ αρζςκονται να περνοφν τα βράδια τουσ ςε ςτριπτιηάδικα. Ονειρεφονται τθ μεγάλθ δίκαιθ Μθτζρα-κεά. Pin-ups remind us of the Grandes Deésses. Οι υπεργυναίκεσ είναι μια νεο-μετα-φεμινιςτικι ερμθνεία του γυναικείου γυμνοφ. Ζγινε αντικείμενο πόκου γιατί οι άντρεσ αναγκάςτθκαν να ξεχάςουν ότι θ γυμνι γυναικεία μορφι ιταν αρχικά αντιπρόςωποσ τθσ Μεγάλθσ Μθτζρασ Θεάσ που ςυμβόλιηε μια δίκαιθ κοινωνία. Η απϊκθςθ οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ του παράλογου εντυπωςιαςμοφ από το γυναικείο ςϊμα και το μυςτικό του. Η Αφροδίτθ του Βίλεντορφ, Κατάλ Χουγιοφκ, Μαρίηα Γκιμπουτάσ, Οι ερευνιτριεσ τθσ μθτριαρχίασ δεν βρίςκουν αναγνϊριςθ από το κυρίαρχο ςφςτθμα. Οι πανεπιςτθμιακζσ ζδρεσ τοφσ αφαιροφνται ςυςτθματικά. Η Βίλμα του Νεάντερταλ Το καταςκεφαςμα άντρεσ κυνθγοί και γυναίκεσ ςυλλζκτριεσ πθγάηει από τθν ανδρικι μανία υπεροχισ: θ ανάλυςθ των οςτϊν τθσ Βίλμασ αποδεικνφει ότι θ γυναίκα του Νεάντερταλ ιταν εξίςου κυνθγόσ όπωσ οι άνδρεσ ςυνάδελφοί τθσ.

11 Two bloody things: Η μθτριαρχία επικεντρϊνεται ςτθν απϊλεια τθσ παρκενίασ, θ μθτριαρχία εςτιάηει ςτθν εμμθναρχι, ςτθν ζναρξθ τθσ γονιμότθτασ. Ο κόλποσ τθσ μθτζρασ ςου. Οι μθτρογραμμικζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ αποτελοφν τθν παλαιότερθ μορφι ανκρϊπινθσ ςυνφπαρξθσ. Από τισ απαρχζσ τθσ Ρροϊςτορίασ πριν χρόνια περίπου μζχρι πριν χρόνια περίπου θ κοινωνικι ηωι ιταν μθτροκεντρικι. Χαρακτθριηόταν από ςυλλογικι ιδιοκτθςία. Δεν υπιρχαν οφτε πόλεμοι για τθ ςυγκζντρωςθ πλοφτου οφτε μονογαμία. Αυτι κακιερϊκθκε για πρϊτθ φορά με τθν ζναρξθ τθσ πατριαρχίασ, ϊςτε γυναίκα και παιδιά να γίνουν ιδιόκτθτα. Από αυτό εκπορεφεται μια απόλυτθ κριτικι του καπιταλιςμοφ, του οικονομικοφ ςυςτιματοσ των ανδρϊν, και το ερϊτθμα: Μποροφν οι μθτριαρχικζσ-ςυνδικαλιςτικζσ οικονομικζσ μορφζσ να αντικαταςτιςουν πάλι το πατριαρχικό-καπιταλιςτικό πράττειν; Γυναίκεσ ανϊτατα διευκυντικά ςτελζχθ, κεζσ τθσ λίκινθσ εποχισ, pin-ups, γυναίκεσ ανκρωπίδεσ. Ο αρδιπίκθκοσ ςυναντά τθν πρωτοπορία: θ Άρδι, θ πρϊτθ γνωςτι πρόγονοσ του ανκρϊπου, πριν 4,4 εκατομμφρια χρόνια διάλεγε τουσ ςυντρόφουσ τθσ με αιςκθτικά κριτιρια με ψθλά ηυγωματικά και ιπια χαρακτθριςτικά μικροφσ κυνόδοντεσ, για να βοθκοφν οι άνδρεσ ςτθν ανατροφι των παιδιϊν. Μερικζσ πολφ φιλόδοξεσ γυναίκεσ διαλζγουν ςυντρόφουσ που δεν κάνουν καριζρα οι ίδιοι και μεγαλϊνουν τα παιδιά. Αυτζσ οι γυναίκεσ που φτάνουν ςτθν κορυφι ενόσ ςυςτιματοσ προςανατολιςμζνου ςτουσ άνδρεσ, επιβάλλονται πζρα από προκαταλιψεισ και δίνουν ςυνζχεια ςτον πρωτοποριακό τρόπο επιλογισ τθσ Άρδι: κυκλικι εξζλιξθ. Supersurreal superfemme revolution. (3 ριπζσ) Τριγωνιςμόσ: ο τοπολογικόσ κυρτόσ χϊροσ μζςα ςτον οποίο το παρελκόν αναδφεται πάλι ςτο μζλλον.

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ.

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ. Σο παιχνίδι τθσ ΕΠ (11-14) Εικονογραφθμζνο ςενάριο Ερϊτθςθ 1 Είςαι αγόρι ι κορίτςι; 2 Θζλεισ να βγάλεισ μια φωτογραφία τον εαυτοφ ςου; 3 Θα ικελα να ςε γνωρίςω λίγο καλφτερα. Θα ςου κάνω μερικζσ ερωτιςεισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Πολφ ςπουδαίεσ αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ανκρϊπων τθν νεολικικι εποχι:

Πολφ ςπουδαίεσ αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ανκρϊπων τθν νεολικικι εποχι: ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ (6500-3000 π.χ) Να κυμάςτε ότι τα εκκζματα αυτισ τθσ αίκουςασ προζρχονται από νεολικικοφσ οικιςμοφσ τθσ Θεςςαλίασ και από άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ. το ζςκλο και το Διμινι οι αναςκαφζσ αποκάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια,

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, «Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, που ςτθν κορυφι τουσ ζχουν κάτι ςαν άςπρεσ τριχοφλεσ. Κάποιοι κα λεγαν πωσ μια αράχνθ φφανε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται;

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται; ΣΕΙΣΜΟΣ Εκπαιδευτικό υλικό Ηλικιακή ομάδα 9-12 Τι είναι; Ο ςειςμόσ είναι ζνα φαινόμενο, που ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα ιςχυρζσ δονιςεισ του εδάφουσ. Αν ο ςειςμόσ είναι ιςχυρόσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Στοιχειώδησ ενθάρρυνςη & Παράφραςη Η ςτοιχειϊδθσ ενκάρρυνςθ διευκολφνει τθν εξζλιξθ τθσ ςυηιτθςθσ Η παράφραςθ δείχνει ςτον βοθκοφμενο ότι ακοφςατε αυτό που είπε Στοιχειώδησ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςη Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατζοποφλου Προμθκευτισ: Hyper Systems Προςβαςιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ & ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (ΔΑΣΑ)

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ & ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (ΔΑΣΑ) ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ & ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (ΔΑΣΑ) Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2012-13 ΒΙΩΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Επιμζλεια: Ε. Κραςαδάκθ Διαφορζσ Γραπτοφ Προφορικοφ Λόγου Ο γραπτόσ λόγοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Ενότθτα 1: Ειςαγωγικά Μαριάννα Κoνδφλθ Σχολι Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Σκοποί ενότθτασ Να καταρριφκοφν οι προεπιςτθμονικοί μφκοι για τθ γλϊςςα Να αναδειχκεί

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΑ Δημοτικό Ραδιόφωνο Σετάρτη 4/2/2015. υνζντευξη ςτην Γιώτα Φλώρου ςτην εκπομπή τησ «Πολφχρωμα υναςθήματα».

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΑ Δημοτικό Ραδιόφωνο Σετάρτη 4/2/2015. υνζντευξη ςτην Γιώτα Φλώρου ςτην εκπομπή τησ «Πολφχρωμα υναςθήματα». Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΑ Δημοτικό Ραδιόφωνο Σετάρτη 4/2/2015. υνζντευξη ςτην Γιώτα Φλώρου ςτην εκπομπή τησ «Πολφχρωμα υναςθήματα». ΓΦ- Καλθςπζρα ςασ. Με τον κ.μωρόγιαννθ, κα προςεγγίςουμε το κζμα τθσ οικογζνειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑ: Τεχνολογία Υλικϊν ΘΕΜΑ: Το Plexi Glass ςτθν καταςκευι ζργων τζχνισ ΔΙΔΑΚΩΝ: Γιάννθσ Ηιϊγασ,Φίλιππόσ Καλαμάρασ, Γιάννθσ Καςτριτςθσ

Διαβάστε περισσότερα