τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα"

Transcript

1 Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ

2 τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι του μουςικοφ εκτελεςτι. Παρότι τα ονομάηουμε χάλκινα, το μζταλλο από το οποίο καταςκευάηονται τα όργανα αυτά είναι ζνα κράμα χαλκοφ και καςςίτερου. Σο ότι καταςκευάηονται από χαλκό δεν είναι αρκετό για να χαρακτθρίςουμε ζνα όργανο χάλκινο. Σο ςαξόφωνο π.χ. δεν ανικει ςτθν οικογζνεια των χάλκινων αλλά ςτθν οικογζνεια των ξφλινων πνευςτϊν οργάνων. Όλα τα χάλκινα όργανα ζχουν τον ίδιο χαρακτθριςτικό τφπο επιςτομίου και παράγουν τον ιχο με τον παλμό των χειλιϊν του εκτελεςτι. Οι διαφορζσ του επιςτομίου αφοροφν ςτο μζγεκόσ του. τθν πραγματικότθτα, όλα αυτά τα όργανα ζχουν ζνα κφριο χαρακτθριςτικό: είναι ζνασ ςωλινασ ανοιχτόσ από τθ μια και τθν άλλθ πλευρά. 2. Ποια είναι τα χάλκινα όργανα; Σα βαςικά χάλκινα όργανα τθσ ςυμφωνικισ ορχιςτρασ και τθσ μπάντασ πνευςτϊν οργάνων είναι: Το Μζγαρο των παιδιϊν Κυριακι πρωί ςτο Μζγαρο Καλλιτεχνικι περίοδοσ Ζκδοςθ ΟΜΜΑ Κείμενο εντφπου: Νίκοσ Ξανκοφλθσ Επιμζλεια - ςχεδιαςμόσ εντφπου: Σοφία Τοποφηθ Διορκώςεισ: Δζςποινα Παπαγιαννοποφλου Πρωτότυπθ ηωγραφικι: Πάνοσ Καςιάρθσ Κόρνο Τρομπζτα

3 4. Πϊσ βγάηει ιχο ζνα χάλκινο όργανο; Αν δοκιμάςεισ να φυςιξεισ απλϊσ ςτο επιςτόμιο ενόσ χάλκινου οργάνου, να είςαι ςίγουροσ πωσ δεν κα βγει κανζνασ ιχοσ. Για να παραχκεί ο ιχοσ πρζπει ο μουςικόσ να κλείςει τα χείλθ του όπωσ όταν προφζρουμε το γράμμα «Π», να τα ςφίξει και να αφιςει τον αζρα να περάςει από μια μικρι τρφπα ςτο κζντρο των χειλιϊν. Αυτόσ ο λίγοσ αζρασ που εκπνζουμε μπορεί να κάνει τα χείλθ να πάλλονται και να βγάηουν ιχο, ακόμθ και αν δεν ζχουμε βάλει το επιςτόμιο πάνω ςτα χείλθ. Όςο πιο δυνατά πιζηουμε το ζνα χείλοσ πάνω ςτο άλλο τόςο πιο ψθλζσ νότεσ παίηουμε. Όταν το επιςτόμιο εφαρμόηεται πάνω ςτα χείλθ, ο ιχοσ διαμορφϊνεται και μεγαλϊνει μζςα ςτο ςωλινα του οργάνου. 3. Τι είναι το επιςτόμιο; Τοφμπα Τρομπόνι Είναι το μζροσ του οργάνου πάνω ςτο οποίο ο μουςικόσ ακουμπά τα χείλθ του. Κάκε χάλκινο όργανο ζχει τον δικό του τφπο επιςτομίου, αλλά και κάκε μουςικόσ ζχει το νοφμερο επιςτομίου που του ταιριάηει (κάτι ςαν το παποφτςι). 5. Σε ποια είδθ μουςικισ ςυμμετζχουν τα χάλκινα; Μπαρόκ, κλαςικι, όπερα, τηαη, ςφγχρονθ, που είναι τα κατεξοχιν είδθ ςτα οποία τα χάλκινα όργανα παίηουν ςθμαντικότατο ρόλο. Εκεί, όμωσ, που κυριαρχοφν είναι ςτισ μπάντεσ πνευςτϊν οργάνων. ε κάποια είδθ τθσ δθμοτικισ παράδοςθσ ο ιχοσ των χάλκινων οργάνων είναι το κφριο χαρακτθριςτικό του μουςικοφ τουσ φφουσ. Π.χ. ςτθ Μακεδονία (Φλϊρινα, Γιαννιτςά κ.α.), τθ Βουλγαρία, τθ ερβία και τθ Ρουμανία. 6. Πότε εμφανίηονται ςτθν ιςτορία τθσ μουςικισ τα χάλκινα όργανα; Φαίνεται ότι τα πρϊτα όργανα αυτοφ του τφπου (του ανοιχτοφ ςωλινα, που ο εκτελεςτισ βάηει τα χείλθ του ςτθ μία άκρθ και ο παλμόσ του μεταδίδεται ςτο όργανο) εμφανίηονται πολφ νωρίσ ςτθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ. Ζχουν βρεκεί κοχφλια κομμζνα από τθ ςτενι τουσ πλευρά, που δείχνουν ότι από πολφ νωρίσ ο άνκρωποσ είχε βρει αυτι τθν τεχνικι παραγωγισ ιχου. Τρομπονιοφ Κόρνου Τρομπζτασ Κοχφλι ι μποροφ Μζχρι το 19ο αιϊνα χρθςιμοποιοφνταν ςτα πλοία για θχθτικά ςιματα.

4 7. Ήταν γνωςτά τα χάλκινα όργανα ςτθν αρχαία Ελλάδα; Η ςάλπιγξ (πρόγονοσ τθσ τρομπζτασ) ιταν από τα πιο γνωςτά όργανα τθσ αρχαιότθτασ. τθν αρχι χρθςιμοποιοφνταν κυρίωσ ςτο ςτρατό, όπωσ και θ ςθμερινι ςάλπιγγα. Από το 395 π.χ. ζγινε ολυμπιακό άκλθμα και αργότερα, κατά τθν ελλθνιςτικι εποχι, ζγινε ςολιςτικό όργανο που ςυμμετείχε τόςο ςε ςυναυλίεσ όςο και ςε ειδικοφσ μουςικοφσ αγϊνεσ ςτθν ανατολικι Μεςόγειο και ςτθ Ρϊμθ. Μασ είναι γνωςτά περίπου 150 ονόματα ςαλπιγκτϊν, νικθτϊν ςε μουςικοφσ αγϊνεσ από το 395 π.χ. μζχρι το 400 περίπου μ.χ. Η ςάλπιγγα, που ονομάηεται tuba ςτα λατινικά, εμφανίηεται ςε πολλζσ απεικονίςεισ αγγζλων ςε μεςαιωνικζσ εικόνεσ ςτθ Δφςθ αλλά και ςτο Βυηάντιο. Σθν εποχι του Μπαρόκ ( ) υπάρχει μεγάλθ ανάπτυξθ ςτθν τεχνικι τθσ τρομπζτασ, του κόρνου αλλά και τθσ ςακεμποφτασ (πρόγονοσ του τρομπονιοφ). Σε αυτό το αγγείο του 5ου αι. π.χ. εμφανίηεται για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία θ καταγραφι ενόσ ςαλπίςματοσ: το - το - τε - το - τθ Σάλπιγγα, φδραυλισ (πρόγονοσ του εκκλθςιαςτικοφ οργάνου τθσ Δυτικισ Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ) και bucina (πρόγονοσ του κόρνου) ςε ςυναυλία, από ρωμαϊκό ψθφιδωτό 1-4 Σακεμποφτεσ (τρομπόνια) 5, 6, 7, 8, 9 Κορνζτο (τφποσ οργάνου που μοιάηει με φλογζρα, αλλά το επιςτόμιό του είναι ςαν τθσ τρομπζτασ) 10 Μπαρόκ τρομπζτα 11 Κόρνο 12 Φυςικι ςάλπιγγα Τα χάλκινα όργανα τθν εποχι του Μπαρόκ (από το βιβλίο του Πραιτόριουσ Syntagma Musicum, 1619)

5 8. Και πϊσ φτάςαμε από αυτά τα απλά όργανα ςτα ςφγχρονα χάλκινα; Κατ αρχάσ, κανζνα όργανο δεν είναι απλό. Κάκε όργανο ζχει τισ δικζσ του δυςκολίεσ και απαιτεί πολλζσ ϊρεσ κακθμερινισ μελζτθσ για να κατακτιςει κανείσ τθν τεχνικι του. Κάκε εποχι, δε, φτιάχνει τθ δικι τθσ μουςικι με βάςθ τα όργανα που διακζτει. Η εξζλιξθ τθσ δυτικοευρωπαϊκισ μουςικισ απαιτοφςε πιο εξελιγμζνα όργανα. Μεγάλθ ϊκθςθ ςτθν πορεία προσ τθν τελειοποίθςθ των χάλκινων ζδωςε θ εφεφρεςθ των βαλβίδων, το Με αυτόν τον τρόπο υπιρχε θ δυνατότθτα γριγορθσ αλλαγισ του μικουσ του ςωλινα από τον οποίο περνάει ο αζρασ του εκτελεςτι. Από τότε δεν ζχουν γίνει άλλεσ δραςτικότερεσ αλλαγζσ ςτθν καταςκευι των οργάνων. Βελτιϊςεισ, όμωσ, γίνονται ςυνεχϊσ από τουσ μεγάλουσ καταςκευαςτζσ επιτρζποντασ ςτουσ μουςικοφσ εκτελεςτζσ τον καλφτερο ζλεγχο τθσ τεχνικισ. 9. Και ςιμερα; Τι γίνεται με τα χάλκινα όργανα; Η τρομπζτα, το κόρνο, το τρομπόνι και θ τοφμπα διδάςκονται ςτα μεγαλφτερα πανεπιςτιμια και ακαδθμίεσ του κόςμου. Οι ςυμφωνικζσ ορχιςτρεσ είναι επανδρωμζνεσ με τουσ καλφτερουσ μουςικοφσ χάλκινων. Τπάρχουν επιφανείσ μουςικοί ςτο κάκε όργανο οι οποίοι μποροφν να εργάηονται ωσ ςολίςτ ςυμπράττοντασ με μεγάλεσ ορχιςτρεσ και επιδεικνφοντασ τθ μουςικότθτά τουσ και τθ λαμπρι τεχνικι τουσ. Ομάδεσ χάλκινων, όπωσ είναι το κουιντζτο χάλκινων πνευςτϊν (2 τρομπζτεσ, κόρνο, τρομπόνι και τοφμπα ι μπάςο τρομπόνι), ι άλλα μεγαλφτερα και μικρότερα γκρουπ κάνουν ςυναυλίεσ ξεςθκϊνοντασ το κοινό, που τουσ παρακολουκεί μαγεμζνο. 10. Η δζκατθ απάντθςθ Δζκατθ ερϊτθςθ δεν υπάρχει, όμωσ ζχουμε ακόμα μιαν απάντθςθ που δϊςαμε εμείσ οι χάλκινοι ςτουσ εαυτοφσ μασ. Όςο και να βελτιϊνεται θ ποιότθτα του ιχου ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, τα χάλκινα όργανα με τον αντρίκιο, δυναμικό και λαμπερό τουσ ιχο κα μασ δίνουν πάντα τθ χαρά να προςφζρουμε τθν ομορφιά του παλμοφ μιασ μουςικισ που μόνον το ανκρϊπινο πνεφμα μζςα από τθν ανκρϊπινθ πνοι μπορεί να προςφζρει. Βαλβίδα Η ομάδα χάλκινων πνευςτϊν Το τηαη γκρουπ του Κινγκ Όλιβερ μιασ ςυμφωνικισ ορχιςτρασ ςε δράςθ (1923) Η εξζλιξθ τθσ τρομπζτασ από τθν εποχι του Μπαρόκ (18οσ αι.) ζωσ τθ ςφγχρονθ τρομπζτα (a-g)

6 Επόμεμη ξμάδα ηα νύλιμα πμευζηά ζηις 2/2/2014

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εικοςτόσ αιώνασ. Εμφανίηεται ωσ αντίδραςθ ςτο ρεφμα του Ιμπρεςιονιςμοφ ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα και διατθρείται ωσ τον μεςοπόλεμο.

Ο εικοςτόσ αιώνασ. Εμφανίηεται ωσ αντίδραςθ ςτο ρεφμα του Ιμπρεςιονιςμοφ ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα και διατθρείται ωσ τον μεςοπόλεμο. Ο εικοςτόσ αιώνασ Σθμαντικά ιςτορικά γεγονότα ςθμαδεφουν τον εικοςτό αιϊνα και επθρεάηουν όλθ τθν πνευματικι δθμιουργία και φυςικά τθ μουςικι: 1 οσ παγκόςμιοσ πόλεμοσ (1914-18), οικονομικό κράχ (1926),

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου Ο κλασικισμός Ο όροσ «κλαςικι μουςικι» χρθςιμοποιείται ςυχνά για να εκφράςει το ςφνολο των ζργων «ςοβαρισ μουςικισ» ςε αντίκεςθ με τθν «μουςικι για διαςκζδαςθ», ζνασ διαχωριςμόσ που ζγινε ζντονοσ τον 20ό

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013]

GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013] [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013] ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ GAMIFICATION KΑΘΗΓΗΣΗ: κ. Δθμθτριάδθσ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: Κωνςταντίνου Μαρία, Μπίμπιηα Ναταλία, Πετρίδθ Νάταλθ, Χρυςοφ Αλεξάνδρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ Η εξζλιξθ τουσ Η εξζλιξθ του κινθτοφ τθλεφϊνου Το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο εφευρζκθκε το 1972 από τον Αμερικανό εφευρζτθ Μάρτιν Κοφπερ. Είχε φψοσ 33cm και ονομαηόταν Dynatec

Διαβάστε περισσότερα

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» 2011 Ρτυχιακι Εργαςία Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» υγγραφεύσ Αποςτολύδησ Κωνςταντύνοσ Σζαννόσ Γεώργιοσ Επιβλϋπουςα Καθηγότρια Κ.

Διαβάστε περισσότερα