Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά"

Transcript

1 Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ

2 Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο αζρασ. Όταν ο ςωλινασ αυτόσ είναι από ξφλο, τότε τα ονομάηουμε «ξφλινα». Ωςτόςο κάποια από τα όργανα που ανικουν ςτθν ομάδα αυτι, όπωσ το φλάουτο και το ςαξόφωνο, καταςκευάηονται πλζον από μζταλλο, ϊςτε να ζχουν δυνατότερο ιχο. 2. Ποια είναι τα ξφλινα πνευςτά; Σα βαςικά ξφλινα πνευςτά τθσ ορχιςτρασ και τθσ μπάντασ πνευςτϊν οργάνων είναι: Το Μζγαρο των παιδιών Κυριακι πρωί ςτο Μζγαρο Καλλιτεχνικι περίοδοσ Ζκδοςθ ΟΜΜΑ Κείμενο εντφπου: Γιάννθσ Τςελίκασ Επιμζλεια - ςχεδιαςμόσ εντφπου: Σοφία Τοποφηθ Διορκώςεισ: Δζςποινα Παπαγιαννοποφλου Πρωτότυπθ ηωγραφικι: Πάνοσ Καςιάρθσ Φλάουτο Όμποε Κλαρινζτο Φαγκότο

3 3. Γιατί διαφζρει ο ιχοσ τουσ; Ο ιχοσ του κάκε ξφλινου πνευςτοφ εξαρτάται από το μικοσ και το ςχιμα του ςωλινα, κακϊσ και από το γλωςςίδι που εφαρμόηει ςτο πάνω μζροσ του. Ανάλογα με το μικοσ του ςωλινα το κάκε ξφλινο πνευςτό παίηει ψθλζσ ι χαμθλζσ νότεσ όςο πιο μεγάλοσ είναι ο ςωλινασ, τόςο βακφτερεσ είναι οι νότεσ, και το αντίςτροφο. Οι ςωλινεσ είναι είτε κυλινδρικοί (φλάουτο, κλαρινζτο) είτε κωνικοί (όμποε, ςαξόφωνο, φαγκότο), επθρεάηοντασ το θχόχρωμα και τθ δυναμικι κάκε οργάνου. 5. Τι είναι τα κλειδιά; Σα κλειδιά είναι ζνασ μθχανιςμόσ με τον οποίο φράηουμε τισ χαραγμζνεσ οπζσ (τρφπεσ) ςτο ςωλινα του ξφλινου πνευςτοφ. Οι οπζσ καλφπτονται από τα δάκτυλα του εκτελεςτι και, όταν αυτόσ ςθκϊςει το δάχτυλό του, ο αζρασ ξεφεφγει από το ςωλινα, άρα μικραίνει και το μικοσ του, και ζτςι παράγονται διαφορετικζσ νότεσ. Όςοι ζχετε παίξει φλογζρα, κα το καταλάβετε πιο εφκολα: όςα πιο πολλά δάκτυλα χρθςιμοποιείτε πάνω ςτο όργανο, τόςο πιο βακιά νότα βγαίνει. Αν και ςτθ φλογζρα δεν ζχουμε κλειδιά, ςε όλα τα μοντζρνα ξφλινα αυτζσ οι τρφπεσ κλείνουν με ζνα μθχανιςμό ϊςτε να μθν ξεφεφγει ο αζρασ. 4. Τι είναι το γλωςςίδι; Σωλινεσ Σο γλωςςίδι (ι γλωττίδα) είναι ζνα μικρό κομμάτι από καλάμι, το οποίο τοποκετείται ςτο πάνω μζροσ του ξφλινου πνευςτοφ και το ςυνδζει με το ςτόμα το μουςικοφ. Σο φλάουτο είναι το μόνο ξφλινο που παίηεται χωρίσ γλωττίδα, κακϊσ ο μουςικόσ φυςάει ςε μια οπι. Σο κλαρινζτο και το ςαξόφωνο ζχει μονι γλωττίδα ζνα κομμάτι από καλάμι, το οποίο τοποκετείται ςτο επιςτόμιο. Σο όμποε και το φαγκότο ζχουν διπλι γλωττίδα: δφο λεπτά φφλλα καλαμιοφ ενϊνονται το ζνα πάνω από το άλλο. Το γλωςςίδι του όμποε Αυλοί με οπζσ για τα δάκτυλα 6. Πώσ βγάηει ιχο ζνα πνευςτό όργανο; το φλάουτο ο εκτελεςτισ φυςάει ςε μια οπι (τρφπα) ςτθν κεφαλι του οργάνου. Ένα μζροσ του αζρα μπαίνει μζςα ςτο ςωλινα και ζνα άλλο φεφγει ζξω. Από τθν κροφςθ αυτι παράγεται ιχοσ, όπωσ όταν φυςάμε ςτο ςτόμιο ενόσ άδειου μπουκαλιοφ. τα όργανα με μονι γλωττίδα (κλαρινζτο, ςαξόφωνο) ο εκτελεςτισ δαγκϊνει με το κάτω μζροσ τθσ ςιαγόνασ του το μζροσ που ακουμπά το καλάμι και ακουμπά μαλακά με τα χείλθ του τθ γλωττίδα. Η γλωττίδα πάλλεται ελεφκερα μζςα ςτο ςτόμα και ο παλμόσ αυτόσ -ο ιχοσμεταφζρεται ςτο ςωλινα του οργάνου. τα όργανα με διπλι γλωττίδα (όμποε, φαγκότο) τα δφο φφλλα καλαμιοφ πάλλονται μζςα ςτο ςτόμα του εκτελεςτι. Σα δφο φφλλα είναι δεμζνα ςε ζνα μικρό ςωλθνάκι, το οποίο ενϊνεται με το πάνω μζροσ του οργάνου και μεταφζρει τον παλμό ςτο ςωλινα. Κεφαλι φλάουτου Επιςτόμιο κλαρινζτου Το γλωςςίδι του φαγκότου

4 7. Σε ποια είδθ μουςικισ ςυμμετζχουν τα ξφλινα; Ωσ ομάδα τα ξφλινα τα ςυναντάμε ςτθν κλαςικι μουςικι, ςτθν όπερα, ςτθ ςφγχρονθ μουςικι και ςτισ μπάντεσ πνευςτϊν οργάνων. Σο φλάουτο και το κλαρινζτο πολφ ςυχνά το ςυναντάμε ςτθν τηαη και τθν ποπ. Παράλλθλα, το κλαρινζτο είναι πολφ ςυνθκιςμζνο ςτθν παραδοςιακι μασ μουςικι. ε πολλοφσ μουςικοφσ πολιτιςμοφσ ςυναντάμε ξφλινα πνευςτά, τα οποία, αν και δεν είναι ακριβϊσ τα ίδια με αυτά τθσ κλαςικισ ορχιςτρασ, ωςτόςο μοιάηουν πολφ. 8. Πωσ εξελίχκθκαν τα ξφλινα πνευςτά; Ένα από τα πρϊτα όργανα, που βρζκθκε πριν χρόνια, ιταν μια κοκάλινθ φλογζρα, θ οποία κεωρείται ο πρόδρομοσ των ξφλινων πνευςτϊν. Ωςτόςο τα ξφλινα πνευςτά τθσ ορχιςτρασ διαμορφϊνονται ςτο Μεςαίωνα και τθν Αναγζννθςθ και κακιερϊνονται ςτθν εποχι του Μπαρόκ. τθν περίοδο του Ρομαντιςμοφ προςτίκενται τα κλειδιά και βελτιϊνεται ο μθχανιςμόσ τουσ, κάτι που ςυνεχίηει να εξελίςςεται ακόμα και ςιμερα. 9. Ήταν γνωςτά τα ξφλινα πνευςτά ςτθν αρχαία Ελλάδα; Από πολλζσ εικονογραφιςεισ αγγείων και περιγραφζσ ςε κείμενα, γνωρίηουμε ότι ο αυλόσ ιταν ίςωσ το πιο διαδεδομζνο όργανο ςτθν αρχαία Ελλάδα. Τπιρχαν τφποι αυλοφ που ζμοιαηαν με το ςθμερινό φλάουτο (δθλαδι ο εκτελεςτισ φυςοφςε ςε μια οπι) και άλλοι που ζμοιαηαν με το κλαρινζτο (είχαν δθλαδι μονι γλωττίδα) ι το όμποε (είχαν δθλαδι διπλι γλωττίδα). Πολλζσ φορζσ ο αυλθτισ ζπαιηε με ηευγάρι αυλϊν. Πιο γνωςτό ξφλινο πνευςτό, που παίηεται μζχρι ςιμερα, είναι ο αυλόσ του Πανόσ, ο οποίοσ αποτελείται από μια ςειρά αυλϊν (ξφλινων ςωλινων) διαφορετικοφ μικουσ, οι οποίοι ςυνδζονται μεταξφ τουσ με κερί ι ςκοινί. Αναπαράςταςθ αυλοφ του Πανόσ Αυλθτισ, αγγείο του 5ου αι. π.χ. Μπαρόκ φλάουτο Μπαρόκ όμποε Πρώιμο κλαρινζτο Μπαρόκ φαγκότο

5 10. Τι γίνεται ςιμερα με τα ξφλινα πνευςτά; Σα ξφλινα πνευςτά διδάςκονται ςιμερα ςε κάκε ωδείο και ακαδθμία του κόςμου. Ένασ εκτελεςτισ ξφλινου πνευςτοφ μπορεί να ςυμμετζχει ςε μια ςυμφωνικι ορχιςτρα, θ οποία περιλαμβάνει από τρείσ ζωσ πζντε μουςικοφσ για το κάκε ξφλινο, ςε μια μπάντα πνευςτϊν οργάνων ι ςε μικρότερο ςφνολο, όπωσ το κουιντζτο ξφλινων πνευςτϊν. Επίςθσ μπορεί να ερμθνεφςει μόνοσ του ι με τθ ςυνοδεία πιάνου. Σζλοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςε πιο ςφγχρονα ςχιματα τηαη ι ποπ μουςικισ. Σο ςθμαντικότερο όμωσ είναι θ χαρά που ςου προςφζρει το παίξιμο ενόσ πνευςτοφ οργάνου. Είναι κάτι παρόμοιο με το τραγοφδι: ο ιχοσ πλάκεται από τα πνευμόνια και τα χείλθ, αντί όμωσ να χρθςιμοποιιςουμε τισ φωνθτικζσ μασ χορδζσ, χρθςιμοποιοφμε τθν προζκταςι τουσ το πνευςτό όργανο. 10. Η κζςθ των ξφλινων πνευςτών ςτθν ορχιςτρα

6 Επόμεμη ξμάδα ηα πληκηοξθόοα όογαμα ζηιπ 9/2/2014

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου Ο κλασικισμός Ο όροσ «κλαςικι μουςικι» χρθςιμοποιείται ςυχνά για να εκφράςει το ςφνολο των ζργων «ςοβαρισ μουςικισ» ςε αντίκεςθ με τθν «μουςικι για διαςκζδαςθ», ζνασ διαχωριςμόσ που ζγινε ζντονοσ τον 20ό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εικοςτόσ αιώνασ. Εμφανίηεται ωσ αντίδραςθ ςτο ρεφμα του Ιμπρεςιονιςμοφ ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα και διατθρείται ωσ τον μεςοπόλεμο.

Ο εικοςτόσ αιώνασ. Εμφανίηεται ωσ αντίδραςθ ςτο ρεφμα του Ιμπρεςιονιςμοφ ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα και διατθρείται ωσ τον μεςοπόλεμο. Ο εικοςτόσ αιώνασ Σθμαντικά ιςτορικά γεγονότα ςθμαδεφουν τον εικοςτό αιϊνα και επθρεάηουν όλθ τθν πνευματικι δθμιουργία και φυςικά τθ μουςικι: 1 οσ παγκόςμιοσ πόλεμοσ (1914-18), οικονομικό κράχ (1926),

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 1 2. Ρεριγραφι του βαςικοφ παρακφρου του Audacity.... 2 3. Ρροετοιμαςία και εκτζλεςθ θχογράφθςθσ... 2 4. Ηχογράφθςθ από ιςτοςελίδα ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα