ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποιήσεις των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το παρόν νοµοσχέδιο προτείνεται η αντικατάσταση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών, επέρχονται τροποποιήσεις της ισχύουσας πολεοδοµικής νοµοθεσίας, τροποποιούνται οι διατάξεις περί Κτηµατολογίου και τέλος τροποποιούνται διατάξεις του δικαίου των δηµοσίων έργων. Ως γνωστό η έναρξη ισχύος των άρθρων 1,2,3,4,5 παρ.4,8 και 23 παρ. 1 του Ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308/A/ )«Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων», ανεστάλη κατ αρχήν µέχρι , ακολούθως µέχρι και τελευταία µέχρι Ήδη, πρόσφατα, µε το Ν. /2005 καταργήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων του Ν.3212/2003 που αφορούσαν τον τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών. Μετά ταύτα, προωθείται προς ψήφιση το επισυναπτόµενο σχέδιο νόµου, που κατά το πρώτο µέρος του αναφέρεται στη θέσπιση διατάξεων, οι οποίες ρυθµίζουν τον τρόπο 2

3 έκδοσης των οικοδοµικών αδειών, και επιλαµβάνονται µιας σειράς άλλων θεµάτων που σχετίζονται µε την πολεοδοµική νοµοθεσία. ΙΙ. ΤΜΗΜΑ 1 ο ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ Έκδοση των οικοδοµικών αδειών - Έλεγχος ανεγειροµένων οικοδοµών και πολεοδοµικές ρυθµίσεις. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Με τον τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των οικοδοµικών εργασιών πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, αφού περιορίζεται η αυθαίρετη δόµηση και προστατεύεται το περιβάλλον, καθώς και η τήρηση βασικών διατάξεων, π. χ ασφάλειας και ποιότητας των κατασκευών, που αναφέρονται στους όρους διαβίωσης του πολίτη, όπως επιτάσσει και η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του Συντάγµατος. 2. Ο τρόπος έκδοσης των οικοδοµικών αδειών και ο έλεγχος των οικοδοµικών εργασιών, σχετίζεται µε τον βαθµό ελέγχου, που εφαρµόζει κάθε φορά η πολιτεία. ηλαδή υπάρχει η αρχή του πλήρους ελέγχου όλων των υποβαλλοµένων µελετών και στοιχείων για την έκδοση της άδειας, καθώς και των οικοδοµικών εργασιών, όπως επίσης η αντιδιαµετρική αρχή της χορήγησης της άδειας και εκτέλεσης των εργασιών, χωρίς τον οιονδήποτε έλεγχο εκ µέρους της πολιτείας, µε ευθύνη φυσικά του µελετητή µηχανικού. ηλαδή η θέσπιση ενός τρόπου έκδοσης οικοδοµικών αδειών και ελέγχου των οικοδοµικών εργασιών, εξαρτάται από το κατά πόσον η πολιτεία θέλει να ελέγχει τα υποβαλλόµενα στοιχεία και µελέτες, καθώς και τις εκτελούµενες εργασίες ή να µεταβιβάζει τις ευθύνες στους µελετητές µηχανικούς, χωρίς να πραγµατοποιεί τους σχετικούς ελέγχους. 3. Όµως από τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και τις αρχές της χρηστής διοίκησης, δεν νοείται έκδοση ατοµικής διοικητικής πράξης, όπως είναι η οικοδοµική άδεια, χωρίς τον προσήκοντα έλεγχο από την αρµόδια αρχή (Πολεοδοµική Υπηρεσία), εκείνων των στοιχείων, που την καθιστούν νόµιµη. Β. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ 1. Η χορήγηση οικοδοµικών αδειών άνευ οιουδήποτε ελέγχου, εφαρµόστηκε στο παρελθόν κατά την περίοδο της δικτατορίας, µέχρι το έτος 1976, οπότε και καταργήθηκε (Υφυπουργός Κ. Μπίριος). Ο τρόπος αυτός προέβλεπε την αυθηµερόν έκδοση των οικοδοµικών αδειών χωρίς κανένα έλεγχο µε αποκλειστική ευθύνη µηχανικού και ιδιοκτήτη και την ένδειξη «υπόκειται σε µελλοντικό έλεγχο», ο οποίος 3

4 όµως δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ από τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες. Κατά συνέπεια η διαδικασία αυτή οδήγησε σε δυσµενή και µη αναστρέψιµα αποτελέσµατα, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και του πολίτη. 2. Στα ίδια αποτελέσµατα θα οδηγούσε η εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3212/2003, για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας. Είναι αδιανόητο ο εν λόγω νόµος να προβλέπει την έκδοση οικοδοµικών αδειών χωρίς κανένα έλεγχο από την πολιτεία παρά µόνον του διαγράµµατος κάλυψης, ενώ η τήρηση των διαφόρων διατάξεων στις επί µέρους µελέτες αποτελεί ευθύνη του µελετητή µηχανικού. Έτσι η πολιτεία µεταθέτει την ευθύνη τήρησης των διατάξεων που διέπουν τη σύνταξη των υποβαλλόµενων µελετών στους µελετητές µηχανικούς, υπό τον όρο µάλιστα του µελλοντικού ελέγχου των χορηγηθεισών αδειών (δειγµατοληπτικός έλεγχος), µε την επιβολή όµως εξοντωτικών κυρώσεων στους αυθαιρετούντες ιδιοκτήτες και τεχνικούς: Κατ αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται κίνδυνος καταστρατήγησης των κειµένων διατάξεων αφού δεν υπάρχει κανένας έλεγχος εκ µέρους του κράτους στο σύνολο των οικοδοµικών αδειών µε αποτέλεσµα την δηµιουργία νέας γενιάς αυθαιρέτων που ενδεχοµένως να είναι και επικίνδυνα αφού δεν ελέγχεται η στατική µελέτη, στις περιπτώσεις δε που εκ των υστέρων διαπιστώνονται πολεοδοµικές παραβάσεις, έχει ήδη επέλθει ανεπανόρθωτη και µη αναστρέψιµη βλάβη στο περιβάλλον και είναι αδύνατη η αποκατάστασή του, όσα πρόστιµα και αν επιβληθούν. Στην καλύτερη δε περίπτωση για το περιβάλλον η πολιτεία (η οποία από το σύνταγµα έχει την υποχρέωση να λαµβάνει µέτρα προστασίας του) θα κλιθεί να κατεδαφίσει πλήθος αυθαιρέτων κατασκευών, πράγµα που όπως αντιλαµβάνεται κανείς και ανεφάρµοστο είναι και αδιανόητο. 3. Ο ισχύων τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών Π. του 1993 όπως και άλλοι αντίστοιχοι που ίσχυσαν κατά το παρελθόν, στηρίζεται στην αρχή ότι, η πολιτεία ελέγχει κατά το δυνατόν τη νοµιµότητα των υποβαλλοµένων µελετών, όσον αφορά στην τήρηση των υφισταµένων διατάξεων, ενώ οι µελετητές ευθύνονται για τον τρόπο σύνταξης των µελετών. Κατ αυτόν τον τρόπον εξασφαλίζεται σε ικανοποιητικό βαθµό η νοµιµότητα της χορηγούµενης οικοδοµικής αδείας. Ο έλεγχος όµως των ανεγειροµένων οικοδοµών αποτελεί επιλογή του ιδιοκτήτη, αφού είναι δυνατόν να θεωρηθεί η οικοδοµική άδεια και χωρίς τη διενέργεια σχετικής αυτοψίας. Υπάρχει δηλαδή και πάλι ο κίνδυνος δηµιουργίας νέων αυθαιρέτων, επειδή δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος στις περισσότερες οικοδοµές. 4

5 4. Η µη πραγµατοποίηση ουσιαστικού ελέγχου στις οικοδοµές είναι αποτέλεσµα και της αδυναµίας των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών να πραγµατοποιήσουν τους σχετικούς ελέγχους κατά το στάδιο της κατασκευής των οικοδοµών ή και µετά την ολοκλήρωσή τους, µε αποτέλεσµα την αυθαίρετη δόµηση. Η αδυναµία των εν λόγω υπηρεσιών σε συνδυασµό µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, επηρεάζει αρνητικά και την έκδοση των οικοδοµικών αδειών, µε το δεδοµένο µάλιστα ότι κάθε χρόνο εκδίδονται συνολικά περίπου οικοδοµικές άδειες. Τα υφιστάµενα σήµερα γνωστά προβλήµατα σχετικά µε την έκδοση των οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των εκτελούµενων εργασιών είναι εν συντοµία τα παρακάτω: α) Πολυνοµία πολεοδοµικών, δοµικών κλπ. διατάξεων µε µεγάλη διασπορά των σχετικών ρυθµίσεων, επικαλύψεων, κενών κλπ. β) Άγνοια των ισχυουσών διατάξεων εκ µέρους πολλών µηχανικών, υπαλλήλων και µελετητών. γ) Συναρµοδιότητα πολλών φορέων, που συµµετέχουν στην έκδοση των οικοδοµικών αδειών ( ασαρχείο, Αρχαιολογία, ΕΠΑΕ κλπ). δ) Ανεπαρκής στελέχωση πολλών Πολεοδοµικών Γραφείων, λόγω έλλειψης ή κακής κατανοµής των υπαλλήλων, ώστε να δηµιουργείται αναντιστοιχία προσωπικού και έργου. ε) Ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδοµή στα Πολεοδοµικά Γραφεία (Η/Υηλεκτρονική υποστήριξη δηλαδή, φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, αυτοκίνητα, διάφορα υλικά κλπ.). στ) Ανορθολογική κατανοµή αρκετών Πολεοδοµικών Γραφείων σε σχέση µε την περιοχή ευθύνης τους, το πλήθος των υποθέσεων που χειρίζονται, την προσβασιµότητά τους κλπ. ζ) Έλλειψη χώρων στα Πολεοδοµικά Γραφεία, στέγαση σε παλαιά κτίρια κλπ. η) Μη σωστή υπηρεσιακή συµπεριφορά ορισµένων υπαλλήλων και έλλειψη απόδοσης ευθύνης σ αυτούς. Η δυσλειτουργία των Πολεοδοµικών Γραφείων είναι αποτέλεσµα της ανεξέλεγκτης αυτοδιοίκησής τους, του ανεπαρκούς, αριθµητικά και ποιοτικά, προσωπικού, της πλήρους ανεξαρτητοποίησης από την κεντρική εξουσία και δε θα βελτιωθεί σηµαντικά η κατάσταση, όποιος και αν είναι ο τρόπος έκδοσης των οικοδοµικών αδειών, αν δεν ληφθούν µέτρα για την αναβάθµισή τους, µε σκοπό την άρτια λειτουργία τους. Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ 5

6 Κάθε νέα ρύθµιση πρέπει να έχει σκοπό την καλύτερη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού, για την εξυπηρέτηση του πολίτη, µε τη θέσπιση διατάξεων, θεσµών και οργάνων, που θα αυξάνουν την αξιοπιστία και καλή λειτουργία των υπηρεσιών. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου θεσπίζονται τέτοιες ρυθµίσεις στον τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχο των ανεγειροµένων οικοδοµών, ώστε να αντιµετωπιστούν σε µεγάλο βαθµό τα παραπάνω αναφερόµενα προβλήµατα. Ο προτεινόµενος τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών στηρίζεται στις βασικές αρχές ότι: α. Η πολιτεία ελέγχει τη νοµιµότητα των µελετών, αναφορικά µε την τήρηση των όρων και περιορισµών δόµησης και των υφισταµένων διατάξεων, που απαιτεί η προστασία του ηµοσίου συµφέροντος και η ασφάλεια του χρήστη και η σχετική οικοδοµική άδεια εκδίδεται σε σαράντα (40) εργάσιµες ηµέρες. β. Ο µελετητής έχει την αποκλειστική ευθύνη της σύνταξης των µελετών. γ. Η πολιτεία ελέγχει σε ικανοποιητικό βαθµό τις εκτελούµενες οικοδοµικές εργασίες κατά την κατασκευή και µετά την αποπεράτωση της οικοδοµής. δ. Ενεργοποιείται στη διεξαγωγή δειγµατοληπτικών ελέγχων το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης. ε. Επιβάλλεται συνεχής και ουσιαστικός έλεγχος των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών, στα πλαίσια της βιωσιµότητάς τους που καθιερώνεται για πρώτη φορά και θεωρείται απαραίτητο συµπληρωµατικό στοιχείο στην όλη διαδικασία. στ. Επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις και ποινές στους αυθαιρετούντες ιδιοκτήτες και τεχνικούς. Κατ αυτόν τον τρόπο, µε το υπόψη σχέδιο νόµου, εξυπηρετούνται οι στόχοι που είναι : α) Να µη ταλαιπωρείται και να διευκολύνεται ο πολίτης µε την κατόπιν ελέγχου και σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα έκδοση της άδειας. β) Να υπάρχει προληπτικός έλεγχος, αφού θεσπίζεται ο έλεγχος µελετών προ της έκδοσης της άδειας και επαρκής έλεγχος των εκτελουµένων εργασιών. γ) Αποφεύγονται τα τετελεσµένα και µη αναστρέψιµα αποτελέσµατα, που δηµιούργησε η απουσία ελέγχων (αυθαίρετη δόµηση). δ) Εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών για την άρτια λειτουργία τους, µε αποτέλεσµα τη µείωση των πηγών καθυστέρησης και διαφθοράς.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β του νοµοσχεδίου Με το Β Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου τροποποιούνται διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ/1985 σχετικά µε την προσµέτρηση όλων των ισόγειων κλειστών χώρων στο 6

7 συντελεστή δόµησης, ανεξάρτητα από τη χρήση τους, µε στόχο να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των διατάξεων που ισχύουν µε τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης, µε ορισµένες µόνον εξαιρέσεις, δυνατότητας κατασκευής τέτοιων χώρων στο ισόγειο. Επίσης τίθενται περιορισµοί, όροι και προυποθέσεις για την κατασκευή ηµιυπαίθριων χώρων στις οικοδοµές, έτσι ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η αυθαίρετη µετατροπή τους σε κλειστούς χώρους και να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. Επιβάλλεται επίσης εισφορά ίση µε το 30% της αντικειµενικής αξίας των ηµιυπαίθριων χώρων που κλείνονται από την ισχύ του νόµου και µετά, υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α, πέραν της εφαρµογής των διατάξεων για τα αυθαίρετα. ίνεται η δυνατότητα µε Π. /γµα στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Ανάπτυξης να καθορίζεται η ασφάλιση µελετών και ιδιωτικών έργων σε ορισµένες περιπτώσεις, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Με σχετική διάταξη προβλέπεται η έκδοση Αποφάσεων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, µε σκοπό τη ρύθµιση κάθε θέµατος σχετικού µε την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α. Τέλος αναφέρονται οι καταργούµενες διατάξεις από την ισχύ του νόµου αυτού και προσδιορίζεται η έναρξη ισχύος του. Ειδικότερα επί των άρθρων του πρώτου τµήµατος του νοµοσχεδίου που αφορά την έκδοση των οικοδοµικών αδειών Επί του άρθρου 1: Επανέρχεται ο καθιερωµένος κατά το παρελθόν όρος «οικοδοµική άδεια» αντί του όρου «άδεια δόµησης» του Ν. 3212/2003. Με τη γενική διάταξη (άρθρο 13, παρ. 2), ορίζεται ότι όπου οι κείµενες διατάξεις αναφέρονται στην άδεια δόµησης, νοείται εφεξής η οικοδοµική άδεια. Επίσης προσδιορίζονται οι εργασίες εκείνες που περιλαµβάνονται στην έννοια της οικοδοµικής άδειας για την άρτια λειτουργία του κτιρίου, όπως περιτοιχίσεις, βόθροι, εκσκαφές κλπ, για τις οποίες απαιτείται η έκδοση αντίστοιχης άδειας, όταν οι εργασίες αυτές είναι αυτοτελείς. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η οικοδοµική άδεια εκδίδεται κατά κύριο λόγο από τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των ήµων, στους οποίους έχει µεταβιβαστεί αυτή η αρµοδιότητα, αλλά και από άλλες υπηρεσίες ή φορείς, στους οποίους έχει παρασχεθεί η αρµοδιότητα αυτή µε ειδικές διατάξεις. 7

8 Επί του άρθρου 2: Με την παρ. 1 καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατ αρχήν στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία για την έκδοση της άδειας µε σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και είναι : - Τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης- αρχιτεκτονική µελέτη. - Εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών όταν απαιτούνται - τίτλοι ιδιοκτησίας για δόµηση εκτός σχεδίου ή οικόπεδα άρτια κατά παρέκκλιση. - Aποδεικτικό κατάθεσης αµοιβής του µελετητή της αρχιτεκτονικής µελέτης και έγκριση Ε.Π.Α.Ε, όπου απαιτείται από τις διατάξεις, ή αποδεικτικό υποβολής της µελέτης στην Ε.Π.Α.Ε. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, η Πολεοδοµική Υπηρεσία επιστρέφει το σχετικό φάκελο στον αιτούντα, σε περίπτωση που ελλείπει έστω και ένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Επίσης η Υπηρεσία µέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της αίτησης, πρέπει να ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της αίτησης, να ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους σχετικά µε τον έλεγχο. Μη τήρηση των παραπάνω, ελέγχεται πειθαρχικά. Επί του άρθρου 3. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται στον διοικούµενο προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή της αίτησης να προσκοµίσει στην υπηρεσία : - Όλες τις µελέτες που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας. Οι µελέτες συνοδεύονται από αιτιολογηµένη τεχνική έκθεση του µελετητή µηχανικού. - Τη συµβολαιογραφική δήλωση για τους απαιτούµενους χώρους στάθµευσης. - Τον προυπολογισµό του έργου και αποδεικτικό είσπραξης φόρων, τελών και εισφορών υπέρ ηµοσίου, Ο.Τ.Α α βαθµού, Τ.Ε.Ε, Τ.Σ.Μ.Ε..Ε, καθώς και αµοιβής µηχανικών. - Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νοµιµότητα τυχόν υφισταµένων στο ακίνητο κτισµάτων. - Το σχέδιο ασφάλειας και φάκελος υγείας του έργου. - Την έγκριση της Ε.Π.Α.Ε στην περίπτωση που δεν είχε κατατεθεί µε τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α. Σε περίπτωση µη προσκόµισης των παραπάνω, ο φάκελος της αίτησης επιστρέφεται στον αιτούντα µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργασίµων ηµερών. 8

9 ίνεται η δυνατότητα στον αιτούντα να υποβάλλει ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων Α και Β. Τέλος θεσπίζεται µεταβατική διάταξη, σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση µεταβολής γενικών ή ειδικών πολεοδοµικών διατάξεων, η οικοδοµική άδεια να εκδίδεται µε το καθεστώς που υπεβλήθη η αίτηση, όταν συνοδεύεται µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία και µελέτες. Επί του άρθρου 4: Με την παρ.1 καθορίζονται οι ενεργούντες τον έλεγχο του φακέλου υπάλληλοι της υπηρεσίας, ενώ µε την παρ. 2 προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο έλεγχος του φακέλου από την Πολεοδοµική Υπηρεσία. Ειδικότερα η υπηρεσία ελέγχει: - Το τοπογραφικό διάγραµµα και διάγραµµα κάλυψης, ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδοµικών διατάξεων, των επιτρεποµένων και πραγµατοποιουµένων στοιχείων δόµησης και γενικά των στοιχείων που περιλαµβάνονται σ αυτά. - Αρχιτεκτονική µελέτη, ως προς την τήρηση των προδιαγραφών και ταύτιση των σχεδίων της µε το διάγραµµα κάλυψης, την αιτιολογική έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ΓΟΚ µε παράλληλο έλεγχο της Μελέτης παθητικής πυροπροστασίας. - Την ταύτιση των σχεδίων της αρχιτεκτονικής µελέτης µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα από την Ε.Π.Α.Ε σχέδια. - Τη στατική µελέτη, ως προς την τήρηση των προδιαγραφών σύνταξης της τεχνικής της έκθεσης, την αντιστοίχιση των σχεδίων της µε τα αντίστοιχα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης και την ορθότητα των στοιχείων της µελέτης, µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς. Καθιερώνεται για πρώτη φορά σε περίπτωση χρήσης προγράµµατος Η/Υ για τον υπολογισµό των στοιχείων της στατικής µελέτης, η προσκόµιση βεβαίωσης αξιοπιστίας του χρησιµοποιηθέντος προγράµµατος. - Τον προυπολογισµό του έργου και ύψος αµοιβών µελετητών και πάσης φύσεως φόρων και εισφορών, καθώς και την καταβολή των αντιστοίχων ποσών. - Τις υπόλοιπες µελέτες και στοιχεία ως προς την τήρηση των προδιαγραφών και τη συµφωνία τους µε την αρχιτεκτονική µελέτη. Τυχόν παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη, που προκύπτουν από τους παραπάνω ελέγχους, διατυπώνονται κατά την παρ. 3 στο ειδικό φύλλο ελέγχου. 9

10 Με την παρ. 4 ορίζεται ότι για την έκταση των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων που δηλώνονται και την υπόδειξη των ορίων της ιδιοκτησίας, υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες. Με την παρ. 5 ορίζεται ότι: - Η άδεια χορηγείται µετά τους παραπάνω ελέγχους και τον επανέλεγχο του τοπογραφικού διαγράµµατος ως προς το ισχύον πολεοδοµικό καθεστώς της περιοχής. - Η εν λόγω άδεια εκδίδεται σε προθεσµία σαράντα (40) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή όλων των στοιχείων και µελετών της Β φάσης και µόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας µπορεί η εν λόγω προθεσµία να παραταθεί µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης της άδειας πέραν της προθεσµίας αυτής ή µη επιστροφή του φακέλου εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών, ελέγχεται πειθαρχικά. - Μαζί µε την άδεια θεωρείται το βιβλίο εξέλιξης εργασιών, ενώ αντίγραφο του στελέχους της άδειας κοινοποιείται από την Υπηρεσία στον οικείο δήµο ή κοινότητα και στο Αστυνοµικό τµήµα. Μετά την παρ. 6 προβλέπεται ότι µε Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, καθορίζεται λεπτοµερώς κάθε θέµα που αναφέρεται στην όλη διαδικασία έκδοσης των οικοδοµικών αδειών. Επί του άρθρου 5: Με την παρ. Α ορίζεται ότι η οικοδοµική άδεια ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια, µε ορισµένες εξαιρέσεις (ξενοδοχειακές µονάδες και κτίρια βιοµηχανικής χρήσης) που ισχύει για έξι (6) χρόνια. Επίσης η άδεια κατεδάφισης, επίχωσης και εκσκαφής ισχύει για ένα (1) έτος. Με την παρ. Β1 ορίζεται ότι, απαιτείται αναθεώρηση της άδειας, κατά τη διάρκεια ισχύος της, όταν έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης, ο επιβλέπων µηχανικός, οπότε διακόπτονται αµέσως οι εκτελούµενες εργασίες µέχρι τον ορισµό νέου επιβλέποντα, ή προβλέπεται να αλλάξει η χρήση του κτιρίου ή να τροποποιηθούν µερικά ή ολικά οι εγκεκριµένες µελέτες της άδειας. Με την παρ.β2 ορίζεται ότι µετά την αποπεράτωση του φέροντα οργανισµού της οικοδοµής, η άδεια µετά τη λήξη της ισχύος της, αναθεωρείται κατόπιν αυτοψίας για αόριστο χρόνο, ενώ σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός µέσα στην τετραετία ισχύος της άδειας, η άδεια επιτρέπεται να αναθεωρηθεί µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα. Η εν λόγω ρύθµιση περιγράφει το καθεστώς που ισχύει και σήµερα για τις αναθεωρήσεις των οικοδοµικών αδειών. 10

11 Με την παρ. Γ ορίζεται ότι σε περίπτωση διακοπής των οικοδοµικών εργασιών λόγω ανωτέρας βίας, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των ενδιαφεροµένων, είναι δυνατόν να παραταθεί η ισχύς της άδειας, για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες, µετά από σχετική διαδικασία που προβλέπεται από Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων που θα εκδοθεί. Με την παρ. προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται αναθεώρηση, αλλά ενηµέρωση του φακέλου της άδειας, χωρίς την καταβολή κρατήσεων ή εισφορών και οι οποίες αναφέρονται σε µικρές αποκλίσεις των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου και σε µικρής κλίµακας τροποποιήσεις των µελετών της αδείας. Με την παρ. Ε προβλέπεται ότι µε Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, καθορίζεται λεπτοµερώς κάθε θέµα που αναφέρεται στη διαδικασία αναθεώρησης, ενηµέρωσης του φακέλου της άδειας καθώς και της παράτασης του χρόνου ισχύος της. Επί του άρθρου 6: Επανέρχεται ο έλεγχος των οικοδοµικών αδειών και των εκτελουµένων εργασιών, ο οποίος γίνεται οποτεδήποτε από την Πολεοδοµική Υπηρεσία (παρ. 1). Με την παρ. 2 καθιερώνεται έλεγχος από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας, των εκτελουµένων εργασιών, πριν από την αποπεράτωση του φέροντος οργανισµού της οικοδοµής, σε κάποιο στάδιο της κατασκευής του, προκειµένου να µη δηµιουργηθούν δυσµενή αποτελέσµατα από κακή εφαρµογή της αδείας. Είναι δυνατόν ειδικές κατηγορίες κτιρίων, µα απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων να εξαιρεθούν από τον έλεγχο αυτό, πλην όµως ένα ποσοστό αυτών ελέγχεται από την Υπηρεσία δειγµατοληπτικά. Με την παρ. 3 ένα ποσοστό τουλάχιστον 2% των οικοδοµικών αδειών που εκδίδονται κάθε έτος, ελέγχεται από το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης, ως προς το εάν κατά την έκδοση της άδειας τηρήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές, οι εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια και εάν τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας. Επί του άρθρου 7: Σύµφωνα µε την παρ. 1, η σύνδεση της οικοδοµής µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας διενεργείται µετά την τελική θεώρηση της οικοδοµικής αδείας από την Πολεοδοµική Υπηρεσία, που γίνεται µετά από αυτοψία που πραγµατοποιεί η ως άνω υπηρεσία µετά 11

12 την ολοκλήρωση της οικοδοµής, προς διαπίστωση της εφαρµογής των εγκεκριµένων σχεδίων και µελετών της αδείας και την έκδοση σχετικής βεβαίωσης. Επίσης ορίζεται ότι αντίγραφο της θεωρηµένης άδειας µαζί µε αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος κάλυψης διαβιβάζεται στον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε). Με την παρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής σύνδεσης µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, του κτιρίου ή τµήµατος κτιρίου µε αυτοτελή λειτουργία µετά την αποπεράτωσή του. Η προσωρινή σύνδεση ισχύει για ένα (1) χρόνο, µετά την πάροδο του οποίου είναι υποχρεωτική η εφαρµογή της προηγούµενης διαδικασίας για την οριστική σύνδεση. Επί του άρθρου 8: Με το άρθρο αυτό επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος όσων συµπράττουν στην ανέγερση αυθαιρέτων κατασκευών. Ειδικότερα: Με την ενότητα Α, επιβάλλονται ποινές φυλάκισης και χρηµατικές ποινές που καταλογίζονται σε όλους τους συνυπεύθυνους της αυθαιρεσίας, δηλαδή στους ιδιοκτήτες και κατασκευαστές αυθαιρέτων, στους µελετητές και επιβλέποντες µηχανικούς και στους εργολάβους γενικούς ή ειδικούς που συµµετέχουν στην αυθαιρεσία. Επίσης αυξάνονται οι επιβαλλόµενες ποινές όταν η παράβαση διενεργείται στην παραλία, σε δάση, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε ρέµατα, βοσκότοπους και γενικά σε προστατευόµενες περιοχές, η δε ποινή φυλάκισης δεν µετατρέπεται σε χρηµατική. Για απλές υπερβάσεις της οικοδοµικής άδειας, επιβάλλεται µειωµένη ποινή, ενώ τα επιβαλλόµενα χρηµατικά πρόστιµα αναπροσαρµόζονται µε Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων. Με την ενότητα Β συµπληρώνεται η ισχύουσα διάταξη για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος των µηχανικών από τα αρµόδια για τη χορήγησή τους όργανα, µε την πρόσθετη ρύθµιση ότι για τις περιπτώσεις κατασκευής αυθαιρέτου σε δάση, παραλίες κλπ. όπως παραπάνω, απαγορεύεται στον µηχανικό η εκπόνηση µελέτης ή επίβλεψης, µέχρι τρία (3) χρόνια, καθώς και η διαγραφή του από το µητρώο µελετητών για τα ηµόσια Έργα, µετά από σχετική Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων. Επί του άρθρου 9: 12

13 Με τις διατάξεις του άρθρου 9 τροποποιούνται και συµπληρώνονται µερικές διατάξεις του ισχύοντος ΓΟΚ και ειδικότερα: Με τις παρ. 1 και 2 προβλέπεται ότι οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθµευσης επιβατικών αυτοκινήτων, προσµετρούνται στο συντελεστή δόµησης, ενώ οι υπέργειοι στεγασµένοι ανοικτοί χώροι στάθµευσης, που κατασκευάζονται στο ισόγειο του κτιρίου ή στην Πιλοτή, δεν προσµετρούνται. Οι διατάξεις αυτές τίθενται προκειµένου να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, που γίνεται µέχρι τώρα στους υπέργειους κλειστούς χώρους στάθµευσης, που δεν προσµετρούν στο συντελεστή δόµησης. Με τις διατάξεις των παρ. 3,4,5 τίθενται περιορισµοί στην κατασκευή ηµιυπαίθριων χώρων, δηλαδή το ποσοστό αυτών να µην υπερβαίνει το 15% του Συντελεστή όµησης και να κατανέµονται ισοµερώς ανά όροφο, οι διαστάσεις που πρέπει να είναι πλάτους τουλάχιστον 3,50µ. και βάθος µικρότερο ή ίσο του 1.80 µ. και για του εξώστες και ηµιυπαίθριους χώρους, που κατασκευάζονται στα χαµηλά κτίρια (άρθρο 14 του ΓΟΚ), να ισχύουν οι ίδιοι περιορισµοί όπως παραπάνω. Επίσης για τους ηµιυπαίθριους χώρους που µετατρέπονται αυθαίρετα σε κλειστούς χώρους, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις για τα αυθαίρετα, επιβάλλεται εισφορά ίση µε το 30% της αντικειµενικής αξίας του κλειστού χώρου και αποδίδεται υπέρ του οικείου Ο.Τ. Α αποκλειστικά για έργα αναβάθµισης ή ανάπλασης. Οι διατάξεις αυτές τίθενται προκειµένου να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην αυθαίρετη αλλαγή χρήσης των ηµιυπαίθριων χώρων, µε τη µετατροπή τους σε χώρους κλειστούς κύριας ή βοηθητικής χρήσης. Επί του άρθρου 10: Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι µε Π. /γµα θα καθοριστούν οι µελέτες και τα ιδιωτικά έργα για τα οποία είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους, µε βάση ορισµένα κριτήρια. Επί του άρθρου 11: Παράλληλα µε τις παραπάνω ρυθµίσεις καθιερώνονται προδιαγραφές επάρκειας των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών, που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τις προτεινόµενες ρυθµίσεις του κεφαλαίου Α, στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρουσιάζονται κατά την έκδοση των οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των εκτελουµένων εργασιών. Ειδικότερα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού για την άρτια λειτουργία των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών, θεσπίζονται κριτήρια κατάταξής τους σε 13

14 κατηγορίες, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι ελάχιστες απαιτούµενες προυποθέσεις λειτουργίας τους, που αναφέρονται στη στελέχωσή τους και στις υλικοτεχνικές υποδοµές που απαιτούνται. Σχετικά µε τη λειτουργία των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών (Ο.Τ.Α α και β βαθµού), προβλέπεται η κατάργηση όσων εξ αυτών δεν εξασφαλίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας και η συγχώνευσή τους µε αντίστοιχες νοµαρχιακές Πολεοδοµικές Υπηρεσίες, της έδρας της οικείας Νοµαρχίας. Επίσης Πολεοδοµικές Υπηρεσίες ήµων, που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας µπορούν να συνενώνονται προκειµένου να δηµιουργήσουν µια Πολεοδοµική Υπηρεσία που να πληρεί τις απαιτήσεις λειτουργίας για το σύνολο των Ο.Τ.Α που εξυπηρετούν. Οι προιστάµενοι των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών θα πρέπει να αποστέλλουν αρµοδίως, ετήσια έκθεση σχετική µε τις δραστηριότητές τους για παρακολούθηση της λειτουργίας τους. Τέλος θεσπίζεται ειδική εισφορά στις οικοδοµικές άδειες ίση µε το 1% του προυπολογισµού τους, που διατίθεται µε Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων στις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες. Με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την υλοποίηση των προβλεπόµενων διατάξεων του άρθρου αυτού. ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ Το δεύτερο τµήµα του προτεινόµενου νοµοσχεδίου περιλαµβάνει το Γ Κεφάλαιο (άρθρα 13, 14 και 15) και αναφέρεται σε τροποποιήσεις των περί Κτηµατολογίου διατάξεων. Α. Γενικά: Η σύνταξη και τήρηση του εθνικού κτηµατολογίου διέπεται από τους νόµους 2308/1995 (κτηµατογράφηση) και 2664/1998 (λειτουργία κτηµατολογίου). Οι νόµοι αυτοί τροποποιήθηκαν διαδοχικά από τους νόµους 2508/1997, 2664/1998, 3208/2003, 3127/2003 και 3212/2003. Με τις διαδοχικές αυτές τροποποιήσεις επιχειρήθηκε σταδιακά η προσαρµογή της νοµοθεσίας για το εθνικό κτηµατολόγιο στις απαιτήσεις της πράξης, όπως αυτές αναδείχθηκαν από την εµπειρία της εφαρµογής του θεσµού. Παρά ταύτα, τόσο σε επίπεδο κτηµατογράφησης όσο και σε επίπεδο λειτουργίας του κτηµατολογίου διαπιστώνεται σήµερα από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς αλλά και από τις εποπτικές για το κτηµατολόγιο Αρχές η ανάγκη σηµαντικών περαιτέρω βελτιώσεων. Όσον µεν αφορά στη διαδικασία κτηµατογράφησης υπάρχει ανάγκη απλουστεύσεως και επιταχύνσεώς της, κατά 14

15 τρόπον ώστε και η ασφάλεια των εγγραφών να διασφαλίζεται και η λειτουργικότητα της διαδικασίας να επιτυγχάνεται, προκειµένου ούτε οι πολίτες να ταλαιπωρούνται ασκόπως ούτε ο προϋπολογισµός του έργου να επιβαρύνεται αδικαιολόγητα. Όσον αφορά εξάλλου στη λειτουργία του κτηµατολογίου υπάρχει σήµερα η εµπειρία από τη λειτουργία των µεταβατικών κτηµατολογικών γραφείων, τα οποία τίθενται σταδιακά σε λειτουργία και έχουν ήδη φθάσει το 70, σε σχέση µε τα 97 που συνολικά πρόκειται να λειτουργήσουν µε την ολοκλήρωση όλων των τρεχουσών µελετών κτηµατογράφησης. Η λειτουργία των γραφείων αυτών κατέδειξε την ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις της νοµοθεσίας για το εθνικό κτηµατολόγιο, ανάγκη που έχουν επίσης επισηµάνει οι ικηγορικοί Σύλλογοι της Χώρας και το ΤΕΕ. Οι βελτιώσεις αυτές επιχειρούνται µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις. Κύριος στόχος των ρυθµίσεων αυτών είναι η απλοποίηση της διαδικασίας διορθώσεως των πρώτων εγγραφών, όπου αυτό είναι εφικτό, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες εκάστης περιπτώσεως. Τέλος, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις υλοποιείται σε ρεαλιστική βάση η ήδη προβλεπόµενη στον νόµο χρηµατοδότηση του έργου µε την επιβολή τέλους κτηµατογράφησης, ενώ παράλληλα λαµβάνεται µέριµνα για τη χρηµατοδότηση της λειτουργίας του κτηµατολογίου, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η οργάνωση και στελέχωση των οριστικών κτηµατολογικών γραφείων, τα οποία θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στον µέγιστο βαθµό το παραγόµενο κατά την κτηµατογράφηση έργο και να εξυπηρετήσουν τον Έλληνα πολίτη µε τρόπο που αρµόζει σε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Β. Ειδικότερα επί των προτεινόµενων διατάξεων: Επί του άρθρου 13. Η διαδικασία κτηµατογράφησης, όπως αυτή προβλέπεται σήµερα στον τροποποιηθέντα πολλάκις ν. 2308/1995, παραµένει «πολυτελής», υπό την έννοια ότι διέρχεται πολλών σταδίων και απαιτεί πολύ χρόνο (παράλληλα δε συνεπάγεται µεγάλη δαπάνη), χωρίς αυτό να αποβαίνει σε όφελος της ακρίβειας των πρώτων εγγραφών, δηλαδή του αποτελέσµατος της κτηµατογράφησης. Πρέπει εποµένως να απλουστευθεί. Η βασική κατεύθυνση είναι η σύντµηση του χρόνου και του κόστους της διαδικασίας κτηµατογράφησης δια της καταργήσεως της δεύτερης ανάρτησης και της συγχώνευσης των σχετικών διαδικασιών στο πλαίσιο της µόνης ανάρτησης. Τα συλλεγόµενα στοιχεία θα διασταυρώνονται, θα ελέγχονται και θα τυγχάνουν νοµικής και τεχνικής επεξεργασίας, εν συνεχεία δε θα αναρτώνται µία φορά, προκειµένου οι 15

16 ενδιαφερόµενοι να µπορούν να υποβάλουν είτε αιτήσεις διορθώσεως για απλά (πρόδηλα) σφάλµατα, είτε ενστάσεις ενώπιον επιτροπής, στην οποία θα προϊσταται δικαστικός λειτουργός. Παράλληλα, βελτιώνονται εκείνες οι διαδικασίες (π.χ. διαδικασία ενστάσεων, διαδικασία υποβολής δήλωσης όταν ελλείπουν τα αποδεικτικά µεταγραφής, διαδικασία συλλογής στοιχείων για µεταγραφόµενες πράξεις πριν από την ανάρτηση κλπ.), οι οποίες εµφανίζουν προβλήµατα. Η απλούστευση και βελτίωση της διαδικασίας κτηµατογράφησης σύµφωνα µε τα παραπάνω επιτυγχάνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 1. Επί του άρθρου 14. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιχειρείται η επίλυση των πολλών προβληµάτων που εµφανίζονται σήµερα στη λειτουργία του κτηµατολογίου, εκεί όπου λειτουργούν τα µεταβατικά κτηµατολογικά γραφεία. Ειδικότερα: Παράγραφος 2: Στις περιπτώσεις των ακινήτων που στις πρώτες εγγραφές έχουν την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» η ισχύουσα σήµερα διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2664/1998 προβλέπει τη διόρθωσή τους µε αγωγή που ασκείται ενώπιον του αρµόδιου πολιτικού δικαστηρίου, η οποία απευθύνεται κατά του Ο.Κ.Χ.Ε. και ανακοινώνεται στο Ελληνικό ηµόσιο. Η αγωγή αυτή απευθύνεται κατά του Ο.Κ.Χ.Ε. για τον λόγο και µόνον ότι αυτός είναι η Αρχή που εξέδωσε την πράξη για την ολοκλήρωση των πρώτων εγγραφών (και εποµένως έµµεσα «αµφισβήτησε» την κυριότητα του ενάγοντος) και όχι επειδή ο ίδιος διεκδικεί τη µη καταχωρισθείσα στο κτηµατολόγιο κυριότητα. Από την άλλη πλευρά η ανακοίνωση στο Ελληνικό ηµόσιο γίνεται προκειµένου αυτό να λάβει γνώση και να παρέµβει στη δίκη, αν χρειάζεται, για την προάσπιση τυχόν δικαιωµάτων του. Ενόψει λοιπόν του ότι από την εγγραφή υπέρ «αγνώστου ιδιοκτήτη» και µόνο δεν δηµιουργείται πραγµατική ιδιωτική διαφορά µεταξύ συγκεκριµένων προσώπων και πάντως όχι µεταξύ του ενάγοντος και του Ο.Κ.Χ.Ε., δεν είναι αναγκαία η προσφυγή στην αµφισβητούµενη δικαιοδοσία, η οποία άλλως θα ήταν συνταγµατικώς επιβεβληµένη, αλλά αρκεί και η διόρθωση µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, η οποία και ταχύτερη και απλούστερη από κάθε άποψη είναι. Με ανάλογο τρόπο µπορούν επίσης να καταχωρισθούν στο κτηµατολόγιο πράξεις που είχαν συνταχθεί και δεν είχαν µεταγραφεί, αφορούν δε επίσης σε ακίνητα µε την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη». Η διασφάλιση των τυχόν δικαιωµάτων του ηµοσίου γίνεται µε την ανακοίνωση της αίτησης προς το Ελληνικό ηµόσιο, το οποίο θα κρίνει αν έχει λόγο να παρέµβει στη δίκη. Με την προτεινόµενη 16

17 ρύθµιση προβλέπεται ότι θα απλουστευθεί σε σηµαντικό βαθµό η διαδικασία διορθώσεως των πρώτων εγγραφών στα ακίνητα µε την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», διατηρουµένης παράλληλα της εγγύησης του δικαστικού ελέγχου έστω και υπό τις προϋποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας. Παράγραφοι 3-6: Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 3-6 διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής και βελτιώνεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998. Η διάταξη αυτή θεσπίζει απλή διαδικασία ενηµέρωσης του κτηµατολογίου στην περίπτωση που στις πρώτες εγγραφές έχει καταχωρισθεί κάποιο δικαίωµα (π.χ. κυριότητα), που ήδη πριν από τις πρώτες εγγραφές είχε υποστεί κάποια µεταβολή (π.χ. µεταβιβάσθηκε ή επιβαρύνθηκε µε υποθήκη) µη εµφαινόµενη στις πρώτες εγγραφές. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, εφόσον από τον τίτλο στον οποίο στηρίζεται η µεταβολή αυτή συνάγεται κατά τρόπον ευχερή και αναµφισβήτητο η µεταβολή, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, η οποία θα επέβαλε την προσφυγή στη δικαστική κρίση (είτε επειδή ο καταχωρισθείς στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος θα έχει συναινέσει στη µεταβολή αυτή, π.χ. συµπράττοντας στην κατάρτιση της δικαιοπραξίας, είτε διότι θα παρέλκει η συναίνεσή του, επειδή παρεµβλήθηκε η κρίση δικαστικού οργάνου ή η µεταβολή επιβάλλεται µε πράξη της διοίκησης) η καταχώριση της πράξης στο κτηµατολόγιο γίνεται µε απλή αίτηση προς τον Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γραφείου. Με τις προτεινόµενες παρ. 3-6 επέρχονται περαιτέρω βελτιώσεις πρακτικής και ουσιαστικής φύσεως στη διαδικασία αυτή, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι συναλλαγές και να απλοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εν λόγω διαδικασία. Παράγραφος 7: Ένα από τα σοβαρά ζητήµατα που απασχολούν την πράξη, το οποίο ανέδειξε η εφαρµογή του θεσµού του κτηµατολογίου και το οποίο είναι κοινό σε όλες τις έννοµες τάξεις που γνωρίζουν τον θεσµό, είναι αυτό που αφορά στην «εγγυόµενη» από το κτηµατολόγιο ακρίβεια του καταχωρισθέντος στο κτηµατολόγιο εµβαδού και του αποτυπωθέντος στα κτηµατολογικά και κτηµατογραφικά διαγράµµατα σχήµατος του ακινήτου. Η αποτύπωση του σχήµατος των ακινήτων στα κτηµατολογικά και κτηµατογραφικά διαγράµµατα και το παράγωγο, σε σχέση προς το σχήµα αυτό, εµβαδόν που ακινήτου, το οποίο εµφαίνεται στα κτηµατολογικά φύλλα, αποτελούν προϊόν εφαρµογής συγκεκριµένων, για τις ανάγκες του κτηµατολογίου και µόνο ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές δεν θέτουν ως βάση για τη σύνταξη των διαγραµµάτων την επίγεια µέτρηση των ακινήτων. Η αποτύπωση του ίδιου ακινήτου σε άλλο τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο θα έχει συνταχθεί µε άλλη µέθοδο και ιδίως επίγεια µέτρηση, είναι εποµένως 17

18 απολύτως φυσιολογικό να εµφανίζει συγκεκριµένες αποκλίσεις ως προς το σχήµα και το εµβαδόν από τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στο κτηµατολόγιο. Αυτές ακριβώς οι αποκλίσεις, στο σχήµα και στο µέγεθος, δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση ένδειξη σφάλµατος στη µία ή στην άλλη αποτύπωση, αλλά αποτελούν συνέπεια της διαφορετικής µεθόδου αποτύπωσης. Για τον λόγο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχει η δυνατότητα καθορισµού, µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., της αντιστοιχούσας στις προαναφερθείσες παραµέτρους «ανεκτής απόκλισης» ως προς το εµβαδόν, καθώς επίσης της ανεκτής απόκλισης ως προς το σχήµα των ακινήτων («ζώνη κανονισµού ορίων») που εµφαίνονται (το σχήµα και το εµβαδόν) στο κτηµατολόγιο σε σχέση προς τα αντίστοιχα µεγέθη που εµφαίνονται σε άλλα διαγράµµατα. Εντός των εν λόγω «ανεκτών αποκλίσεων» οι όποιες διαφοροποιήσεις στο σχήµα και στο εµβαδόν δεν είναι νοµικώς σηµαντικές ούτε για το κτηµατολόγιο ούτε για οποιαδήποτε άλλη αρχή, τα διαγράµµατα που συντάχθηκαν µε άλλη µέθοδο είναι «συµβατά» προς τα κτηµατολογικά διαγράµµατα, ενώ η επακριβής οριοθέτηση των ακινήτων στο έδαφος θα µπορεί να γίνεται είτε µε συµφωνία των µερών είτε µε τις διατάξεις περί κανονισµού ορίων του Αστικού Κώδικα. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί σαφές και δεν θα καταλείπεται αµφιβολία για το ότι το κτηµατολόγιο δεν εγγυάται το σχήµα και το εµβαδόν του ακινήτου κατά τρόπον ανελαστικό, αλλά ότι υπάρχουν αποδεκτές, για τεχνικούς λόγους, αποκλίσεις. Παράλληλα όµως θα αποτραπεί η απαξίωση της καταχωριζόµενης στο κτηµατολόγιο χωρικής πληροφορίας, κίνδυνος που θα µπορούσε να εµφανισθεί από την άνευ όρων διενέργεια πράξεων, οι οποίες θα διαφέρουν, ως προς την χωρική πληροφορία που εµπεριέχουν, από τις εγγραφές στο κτηµατολόγιο. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η προτεινόµενη παρ. 7. Παράγραφος 9: Η καταχώριση των πράξεων στο κτηµατολόγιο γίνεται µε αίτηση προς το Κτηµατολόγιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 του ν. 2664/1998. Στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή για ΝΠ την αίτηση αυτή υποβάλει ο Προϊστάµενος ή εξουσιοδοτηµένος από αυτόν υπάλληλος. Στην εν λόγω διάταξη όµως δεν ρυθµίζεται πώς υποβάλλεται αυτή η αίτηση, όταν η προς καταχώριση πράξη συγκαταλέγεται στις αναφερόµενες στο άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 2664/1998 διοικητικές πράξεις που επιφέρουν χωρικές µεταβολές σε ευρύτερες εκτάσεις (π.χ. πράξη εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης, αναδασµός κλπ.) και ιδίως δεν προβλέπεται ρητά η υποχρέωση των εν λόγω ΝΠ να αποτυπώνουν και δη µε ψηφιακό τρόπο στα κτηµατογραφικά διαγράµµατα τις προκαλούµενες µε την πράξη που εξέδωσαν χωρικές µεταβολές, όπως ισχύει στην περίπτωση των 18

19 αιτήσεων των ιδιωτών, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 14. Το κενό αυτό καλύπτει η προτεινόµενη παρ. 9. Παρ : Οι προτεινόµενες διατάξεις των παρ αποσκοπούν, όπως και οι προαναφερθείσες παρ. 3-6, στην απλοποίηση της διοικητικής διαδικασίας διορθώσεως των εγγραφών και ιδίως των αρχικών εγγραφών. Με τη διάταξη αυτή επιχειρείται η διεύρυνση της έννοιας του πρόδηλου σφάλµατος, το οποίο διορθώνεται µε πολύ απλή διαδικασία. Με αναγωγή στις κατ ιδίαν περιπτώσεις που ανέδειξε η πράξη και ύστερα από λεπτοµερή κατηγοριοποίηση αυτών, επιχειρείται η παροχή δυνατότητας διόρθωσης των πρώτων εγγραφών µε τον τρόπο αυτό (δηλαδή διοικητικά, χωρίς δικαστική παρέµβαση) προκειµένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές, χωρίς όµως παράλληλα να απαξιώνεται το κτηµατολόγιο ή να τίθεται εν αµφιβολία η δηµόσια πίστη που αυτό παρέχει. Με την προτεινόµενη διάταξη, σε συνδυασµό µε τις παρ. 3-6, καθίσταται πλέον αρκούντως λειτουργική η διοικητική διαδικασία διορθώσεως των εγγραφών, η οποία όµως παραµένει εντός του γενικού πλαισίου που καθορίζεται από τις αρχές της δηµόσιας πίστης και του ελέγχου νοµιµότητας, που διατρέχουν την καθ όλου κτηµατολογική νοµοθεσία. Παρ. 14: Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στους συναρµόδιους υπουργούς να εκδώσουν κανονισµό λειτουργίας των µεταβατικών κτηµατολογικών γραφείων (δηλαδή των υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν ως κτηµατολογικά γραφεία µέχρι να ιδρυθούν τα οριστικά). Ο κανονισµός αυτός είναι αναγκαίος προκειµένου να υπάρχει ενιαίος και φιλικός προς τους πολίτες τρόπος λειτουργίας τους, έτσι ώστε τα πλεονεκτήµατα που το κτηµατολόγιο εµφανίζει σε σχέση µε άλλα συστήµατα δηµοσιότητας να µην αποδυναµώνονται από τις όποιες λειτουργικές ή οργανωτικής φύσεως αδυναµίες των γραφείων αυτών. Παρ. 8, 10, 13 και 14: Με τις διατάξεις αυτές επέρχονται βελτιώσεις σε λεπτοµερειακού χαρακτήρα σε ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία του κτηµατολογίου. Επί του άρθρου 15. Με το άρθρο 15 ρυθµίζονται θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα και επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στα άρθρα 16 και 22 του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ), οι οποίες θα διευκολύνουν την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης από το Γ Κ.Π.Σ. δράσης της δηµιουργίας «Ελληνικού Συστήµατος Υπηρεσιών Εντοπισµού Θέσης» (HEPOS). ΙV. ΤΜΗΜΑ 3 ο ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ 19

20 Το 3 ο τµήµα του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει τα κεφάλαια (άλλες διατάξεις) και Ε (Γενικές Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις) Το Κεφάλαιο του προτεινόµενου νοµοσχεδίου µε τίτλο «Άλλες ιατάξεις» περιλαµβάνει διατάξεις που τροποποιούν κάποιες από τις διατάξεις του ν. 1418/84 για τα δηµόσια έργα. Ειδικότερα: Επί του άρθρου Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 σκοπείται ο περιορισµός της δυνατότητας των φορέων που εκτελούν έργα, να µειώνουν τις συµβατικά προβλεπόµενες ποσότητες εργασιών που συναποτελούν το έργο και να χρησιµοποιούν τα χρηµατικά ποσά που εξοικονοµούνται (γνωστές ως «επί έλασσον δαπάνες»), για άλλες εργασίες του ίδιου έργου, για τις οποίες δεν επαρκεί η συµβατικά προβλεπόµενη δαπάνη. Για το ζήτηµα αυτό ισχύει σήµερα η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1418/84, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2940/01, η οποία προβλέπει την χρήση των «επί έλασσον δαπανών» χωρίς ιδιαίτερους περιορισµούς. Η ιδιαίτερη αυτή ευκολία δηµιούργησε τριβές µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία µε βάση την νοµολογία του ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επιµένει ότι τα έργα πρέπει να εκτελούνται µε τη µορφή που δηµοπρατήθηκαν και να µην υφίστανται αλλοιώσεις κατά την εκτέλεσή τους, εκτός κι αν οι αλλοιώσεις αυτές (ή η πιθανότητα αλλοιώσεων) προβλέπονται ήδη από τη ιακήρυξη του έργου. Συγκεκριµένα µε τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι είναι επιτρεπτή η χρήση των επί έλασσον δαπανών µε αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις και ότι το ποσό των επί έλασσον δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της οµάδας εργασιών από την οποία αφαιρούνται, ούτε το 10% του συνολικού ποσού της αρχικής σύµβασης. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις θέτουν περιορισµούς ελαστικότερους για τις ήδη εκτελούµενες συµβάσεις και αυστηρότερους για τις συµβάσεις των έργων που θα ανατεθούν στο µέλλον και θα υλοποιούν µελέτες που θα ανατεθούν και θα εκπονηθούν µε βάση το ν. 3316/05 και εν πάση περιπτώσει όλες τις συµβάσεις που θα συναφθούν µετά την 1 η Μαρτίου Οι ρυθµίσεις που προτείνονται µε την παρ. 2 του άρθρου αποσκοπούν στην ελάφρυνση της διαδικασίας των διαγωνισµών για την ανάθεση των δηµοσίων έργων µε σχετικά µικρούς προϋπολογισµούς, από την πληθώρα των τυπικών δικαιολογητικών που προσκοµίζονται σήµερα για τη διαπίστωση της καταλληλότητας 20

21 των διαγωνιζοµένων. Πρόκειται µεταξύ των άλλων για τα πιστοποιητικά µη πτώχευσης, τα ποινικά µητρώα, την ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα κ.λ.π. Το πλήθος των δικαιολογητικών αυτών έχει σήµερα ως αποτέλεσµα την άνθηση της γραφειοκρατίας και τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένων για λόγους τελείως τυπολατρικούς. Ήδη στα µεγαλύτερα έργα, τα δικαιολογητικά αυτά έχουν υποκατασταθεί στην Ενηµερότητα Πτυχίου που εκδίδεται από την 15 της ΓΓ Ε. Όµως η ενηµερότητα αφορά µόνο τις επιχειρήσεις άνω της 3 ης τάξης. Οι επιχειρήσεις των κατώτερων τάξεων είναι το µεγάλο πλήθος περίπου και γι αυτές δεν µπορεί να εκδοθεί η ενηµερότητα πτυχίου, επειδή αδυνατεί να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο εργασίας η αρµόδια υπηρεσία. Συνεπώς πρέπει να εκλογικευθεί το σύστηµα ελέγχου των δικαιολογητικών προς όφελος της ουσιαστικής κρίσης επί των οικονοµικών προσφορών, να απλοποιηθούν τα δικαιολογητικά και το σηµαντικότερο, κατά τρόπο ανάλογο µε τις ισχύουσες πλέον διατάξεις του πρόσφατου ν. 3316/05 περί µελετών, να αντικατασταθούν τα δικαιολογητικά µε υπεύθυνη δήλωση των διαγωνιζοµένων κατά τη φάση του διαγωνισµού και να προσκοµίζονται προς επαλήθευση µόνο από τον ανάδοχο. Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου 16 προβλέπεται ότι οι διαγωνιζόµενοι µε πτυχία του ΜΕΕΠ της 2 ης τάξης και κάτω, συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνουν ότι δεν έχουν κώλυµα συµµετοχής στο διαγωνισµό. Ο ανάδοχος θα καλείται να υποβάλει τα δικαιολογητικά έναντι των οποίων υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση και θα επαληθεύονται από την υπηρεσία οι όροι της καταλληλότητάς του. Αν τελικώς δεν κριθεί κατάλληλος θα καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής του και η αναθέτουσα αρχή θα εξετάζει µε τον ίδιο τρόπο την ανάθεση στο δεύτερο κ.ο.κ. Έτσι, µε ουσιαστικούς όρους και όχι τυπολοτρικούς και άδικους όρους θα αναδεικνύεται ανάδοχος ο υποβαλών την οικονοµικότερη και συνεπώς συµφερότερη για τον κύριο του έργου προσφορά. Στο Κεφάλαιο Ε του νοµοσχεδίου περιέχονται οι αναγκαίες Γενικές, Μεταβατικές και τελικές διατάξεις και καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος του νόµου. Επί του άρθρου 17 Στο άρθρο 18 παρέχονται αναγκαίες ερµηνευτικές διευκρινίσεις, για την οµαλή µετάβαση στις νέες ρυθµίσεις για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. 21

22 Επί του άρθρου 18 Στο άρθρο 19 περιέχονται οι µεταβατικές και οι καταργούµενες διατάξεις. Ιδιαίτερα επισηµαίνονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου µε τις οποίες τροποποιείται η αντίστοιχου περιεχοµένου παρ. 2 του άρθρου 18 ν. 3212/2003, σχετικά µε την επιβολή ανταποδοτικού τέλους που θα βαρύνει του ιδιοκτήτες των ακινήτων που περιλαµβάνονται στο Κτηµατολόγιο. Με τις προτεινόµενες διατάξεις λαµβάνεται µέριµνα για τη, σε δίκαιη και ρεαλιστική βάση, χρηµατοδότηση της κτηµατογράφησης µέσω πάγιων και αναλογικών τελών κτηµατογράφησης. Τα τέλη κτηµατογράφησης καθορίζονται σε νέο πλαίσιο, το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και θα στηρίξουν οικονοµικά το πολυδάπανο έργο της κατάρτισης του Κτηµατολογίου. Επί του άρθρου 19 Με το άρθρο 19 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου, γενικά και κατ εξαίρεση για ορισµένες διατάξεις. O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 22

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 8-7-93 Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.12 του Αρθ-17 του Ν-1337/83 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795).

Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795). Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795). *** ΠΡΟΣΟΧΗ:Με το άρθρο 22 Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005,: "1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) 2. Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ ενόψει της «Αναµόρφωσης της βιοµηχανικής νοµοθεσίας» (Ν.3325/2005) Γενική αξιολόγηση του νέου νοµοθετικού πλαισίου Στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Κεφάλαιο Α Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης αποτελεί πλέον ένα κλασικό πρόβληµα και θα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 Συντήρηση εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1. Βασικά σημεία νομοσχεδίου Πρώτη μέριμνα η διατήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Θέμα Εφαρμογή του Β Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010)

Προς. Θέμα Εφαρμογή του Β Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 15-7-2014 Αρ. πρωτ: οικ. 24120/1336 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΕΠΙ ΣΗ ΑΡΦΗ 1.Η ανάγκη για την θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 1139/372/411/15881/493 ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2005. Π Ρ Ο Σ Τον 1) Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη

Αριθ. Πρωτ. 1139/372/411/15881/493 ΑΘΗΝΑ, 31 Μαρτίου 2005. Π Ρ Ο Σ Τον 1) Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ ΜΕ Ε) Ασκληπιού 23-106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, το οποίο ουδέποτε έχει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ .../.../... Αριθ. πρωτ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... Nοµ/κή Αυτ/ση:......... ΤΜΗΜΑ:... Ταχ. ιευθ.:... Τ.Κ.:... Τηλέφωνο:... Φαξ :... Πληροφορίες :... ΠΡΟΣ :..... ΚΟΙΝ :......... ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρότερο ή ίσο των 25 τ.μ. Μεγαλύτερο των 25 τ.μ. και μικρότερο ή ίσο των 75 τ.μ. Μεγαλύτερο των 75 τ.μ.

Μικρότερο ή ίσο των 25 τ.μ. Μεγαλύτερο των 25 τ.μ. και μικρότερο ή ίσο των 75 τ.μ. Μεγαλύτερο των 75 τ.μ. Óåëßäá 6 Π ρόσφατα ψηφίστηκε από την Ελληνική βουλή ο Νόμος 3843/28 Απριλίου 2010 που αφορά την ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα