Πρόταση Νόµου για την Ιδιωτική Μουσική Εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση Νόµου για την Ιδιωτική Μουσική Εκπαίδευση"

Transcript

1 Πρόταση Νόµου για την Ιδιωτική Μουσική Εκπαίδευση 1. Για την ίδρυση, την λειτουργία και τον έλεγχο των Ιδιωτικών Μουσικών Σχολών / Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής προτείνονται τα εξής. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ιδιωτική Σχολή Μουσικής (που θα καλείται Ι.Σ.Μ.) σηµαίνει το εκπαιδευτικό ίδρυµα το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (Υ. Π. και Π.) κι εγγεγραµµένο στο Μητρώο, και του οποίου την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης φέρει πρόσωπο Φυσικό ή Νοµικό που είναι ανεξάρτητο από κρατικό µηχανισµό. Ιδιώτης Καθηγητής Μουσικής (που θα καλείται Ι.Κ.Μ.) σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο που κατέχει τα απαιτούµενα προσόντα και είναι εγκεκριµένο από το Υ. Π. και Π. κι εγγεγραµµένο στο Μητρώο, καθώς και στην Παγκύπρια Οµοσπονδία Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής (Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ), και είτε διδάσκει σε Ι.Σ.Μ., είτε διδάσκει µόνος του χωρίς συνεργάτες, είτε είναι διευθυντής Ι.Σ.Μ. Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ. (που θα καλείται Οµοσπονδία): Η Παγκύπρια Οµοσπονδία Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής, που αποτελείται από ένωση των Ι.Σ.Μ. και Ι.Κ.Μ. Συµβουλευτική Επιτροπή (που θα καλείται Σ.Ε.): σηµαίνει την Συµβουλευτική Επιτροπή που είναι υπεύθυνη να υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για την ίδρυση και τη λειτουργία των Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ., όπως διασαφηνίζεται στο άρθρο 3. Υπουργός σηµαίνει τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού του κράτους. Μητρώο σηµαίνει το µητρώο που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και στο οποίο είναι εγγεγραµµένες οι εγκεκριµένες Ι.Σ.Μ. και οι Ι.Κ.Μ. 2. Οι Ι.Σ.Μ. προσφέρουν τα ακόλουθα επίπεδα σπουδών µεµονωµένα ή στο σύνολο τους. Α) Προκαταρκτική (Μουσική Προπαίδεια) - Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια εκπαίδευση B) Ανώτερη εκπαίδευση 1

2 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3. Ι. Καταρτίζεται Συµβουλευτική Επιτροπή για τον Ιδιωτικό Μουσικό Τοµέα που αποτελείται από: α) 2 εκπροσώπους του Υ. Π. και Π. που να έχουν άµεση σχέση µε τη µουσική παιδεία β) 3 µέλη της Οµοσπονδίας, που θα εκπροσωπούν έκαστος τους Ι.Κ.Μ., τους διευθυντές Ι.Σ.Μ. και τους διδάσκοντες σε Ι.Σ.Μ. γ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών ΙΙ. Τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο του εκάστοτε φορέα και επανεκλέγονται ανά τριετία. ΙΙΙ. Η Συµβουλευτική Επιτροπή καταρτίζει από τα µέλη υποεπιτροπές και εκχωρεί σ αυτές οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες της. Στις υποεπιτροπές αυτές δύνανται να µετακαλούνται και άλλοι ειδικοί. ΙV. Η Συµβουλευτική Επιτροπή ρυθµίζει την δική της διαδικασία όπως και την διαδικασία οποιασδήποτε υποεπιτροπής της. V. Έδρα της επιτροπής θα είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, ή όπου αλλού ήθελε καθοριστεί µε υπουργική απόφαση. Αρµοδιότητα Συµβουλευτικής επιτροπής (Σ.Ε.): 4. α) Η Σ.Ε. υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για κάθε θέµα που αφορά τις Ιδιωτικές Μουσικές Σχολές / Ωδεία / Ιδιώτες Καθηγητές Μουσικής. β) Χωρίς επηρεασµό για την γενικότητα του εδαφίου Ι, η Συµβουλευτική Επιτροπή: 1. Υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για την χάραξη πολιτικής σε θέµατα που αφορούν τις Ι.Σ.Μ. και τους Ι.Κ.Μ. 2. Υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό πάνω σε θέµατα που εξετάζει αυτεπάγγελτα ή που παραπέµπονται σ αυτήν από τον Υπουργό σχετικά µε τις Ι.Σ.Μ. και τους Ι.Κ.Μ.. 3. Υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό πάνω σε θέµατα που αφορούν την Ίδρυση και τρόπο λειτουργίας των Ι.Σ.Μ. και Ι.Κ.Μ, ή την άρση της άδειας λειτουργίας τους. 4. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που χορηγείται σ αυτήν από το νόµο αυτό. 5. Ορίζει µαζί µε τον Υπουργό οµάδα επιθεωρητών, η οποία θα µπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγµή την οµαλή λειτουργία των Ι.Σ.Μ., για να διαπιστωθεί κατά πόσον λειτουργούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις του παρόντος νόµου (Μέρος IV). 6. Επιλέγει την ειδική εξεταστική επιτροπή για τις κρατικές εξετάσεις, που θα γίνονται στην ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του επιπέδου Ανώτερων Μουσικών Σπουδών, και την οποία θα απαρτίζουν εξεταστές ανεξάρτητοι και προσοντούχοι, διορισµένοι από το Υ.Π., όπως περιγράφεται στα άρθρα 5. (3) και 8. (3) αντίστοιχα. 7. Καθορίζει γενικό πρόγραµµα εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών ευτεροβάθµιας και Ανώτερης Εκπαίδευσης. 8. Καθορίζει κόστος εξέταστρων εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών δευτεροβάθµιας και ανώτερης εκπαίδευσης. 9. Εποπτεύει κι εγκρίνει τη διδακτέα ύλη της εκάστοτε σχολής. 2

3 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 5. 1) Ο πρώτος κύκλος σπουδών, που περιλαµβάνει τα επίπεδα προκαταρκτικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Μουσικής Εκπαίδευσης, παρέχει µουσικές γνώσεις µε βάση την ύλη που υποβάλλεται από έκαστη Ι.Σ.Μ. για έγκριση στο Υ. Π. / Σ. Ε. 2) Οι συµπληρώνοντες τον κύκλο σπουδών δύνανται να παρακαθίσουν σε κρατικές εξετάσεις ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για απόκτηση πιστοποιητικού ευτεροβάθµιας Μουσικής Εκπαίδευσης. 3) Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών ορίζονται από τη Σ.Ε. όπως καθορίζεται στο άρθρο 4. (6). Η επιτροπή θα είναι τουλάχιστον διµελής, και το ένα τουλάχιστον µέλος πρέπει να είναι ανεξάρτητος προσοντούχος εξεταστής από χώρα της Ε.Ε. Τα έξοδα για τις υπηρεσίες της εξεταστικής επιτροπής θα καλύπτονται από τα εξέταστρα που θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους. 4) Οι εξετάσεις διεξάγονται µια φορά τον χρόνο την περίοδο Μαίου Ιουνίου, σύµφωνα µε πρόγραµµα που καθορίζεται από το Υ. Π. / Σ.Ε. 5) Στο κρατικό πιστοποιητικό ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καταγράφονται τα γενικά θέµατα, τα οποία είναι στο σύνολό τους υποχρεωτικά, το ειδικό θέµα, η Αναλυτική βαθµολογία, και οι Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. που παρουσιάζουν τον υποψήφιο. 6) Ο διευθυντής της εκάστοτε Ι.Μ.Σ. ή ο Ι.Κ.Μ. υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού το αργότερο µέχρι και την 31 η Ιανουαρίου ονοµαστικό κατάλογο σπουδαστών οι οποίοι θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις για απόκτηση του πιστοποιητικού ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καταθέτοντας και τα εξεταστικά δικαιώµατα. 6. 1) Για τη φοίτηση στον κύκλο σπουδών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν υπάρχει περιορισµός στην ηλικία. 2) Οι εσωτερικές εξετάσεις στα διάφορα επίπεδα του κύκλου σπουδών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνονται 2 φορές τον χρόνο, από εξεταστική επιτροπή, η οποία διορίζεται από την ίδια την σχολή. 3) Μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών εξετάσεων παρέχεται στον εξεταζόµενο σπουδαστή δελτίο προόδου / ενδεικτικό στο οποίο αναγράφεται και η αναλυτική βαθµολογία. 7. 1) Ι.Σ.Μ. που περιλαµβάνει Πρωτοβάθµια / ευτεροβάθµια εκπαίδευση δύναται να προσφέρει τα ακόλουθα: (A) Προκαταρκτική Μουσική Εκπαίδευση: Για παιδιά προσχολικής ηλικίας, σύµφωνα µε µέθοδο που θα υποβάλλεται για έγκριση στο Υ.Π. / Σ.Ε. 3

4 (B) Πρωτοβάθµια Γενικά Θέµατα: 1. θεωρία 2. ακουστικά 3. σολφέζ ευτεροβάθµια Γενικά Θέµατα: 4. εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1. µορφολογία ανάλυση 2. Ιστορία της µουσικής 3. οργανογνωσία 4. αρµονία (Γ) Ειδικά θέµατα : α) οποιοδήποτε µουσικό όργανο της συµφωνικής ορχήστρας ή άλλο όργανο β) Βυζαντινή Μουσική γ) παραδοσιακή µουσική 2) Η Ι.Σ.Μ. που περιλαµβάνει ολοκληρωµένο κύκλο σπουδών Πρωτοβάθµιας / ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει απαραίτητα να προσφέρει όλα τα γενικά θέµατα και τουλάχιστον ένα ειδικό θέµα. ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 8. 1) Ο κύκλος Ανώτερων Μουσικών Σπουδών παρέχει ανώτερες µουσικές γνώσεις µε βάση την ύλη την οποία υποβάλλει έκαστη Ι.Σ.Μ. στο Υ. Π. / Σ. Ε. για έγκριση. 2) Οι συµπληρώνοντες το πρόγραµµα των Ανώτερων Μουσικών Σπουδών δύνανται να παρακαθίσουν κρατικές εξετάσεις ενώπιον ειδικής Εξεταστικής επιτροπής, για απόκτηση Πιστοποιητικού Ανώτερων Μουσικών Σπουδών. 3) Η ειδική Εξεταστική Επιτροπή για τις κρατικές εξετάσεις ολοκλήρωσης των Ανώτερων Μουσικών Σπουδών απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία προσοντούχα µέλη, τα οποία θα διορίσει η Σ.Ε. όπως αναφέρεται στο άρθρο 4. (6). Το ένα εκ των µελών πρέπει να είναι ανεξάρτητος εξεταστής από χώρα της Ε.Ε. Επίσης, ένα εκ των µελών πρέπει να είναι ειδικευµένο στο εκάστοτε εξεταζόµενο ειδικό θέµα. 4) Η Ι.Σ.Μ. υποβάλλει στο Υ. Π. το αργότερο µέχρι και την 31 η Ιανουαρίου, ονοµαστικό κατάλογο σπουδαστών, οι οποίοι θα παρακαθίσουν εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού, καταθέτοντας και τα εξεταστικά δικαιώµατα. 5) Οι κρατικές εξετάσεις διεξάγονται µια φορά το χρόνο, κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου, σύµφωνα µε πρόγραµµα που καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. 6) Στο Πιστοποιητικό Ανώτερων Μουσικών Σπουδών αναγράφεται το ειδικό θέµα, τα γενικά θέµατα, η αναλυτική βαθµολογία, και η Ι.Σ.Μ. που παρουσιάζει τον υποψήφιο. 9. 1) Στο επίπεδο Ανώτερων Μουσικών Σπουδών εγγράφονται σπουδαστές µε τουλάχιστον απολυτήριο Γυµνασίου ή ισότιµο προσόν και Πιστοποιητικό ευτεροβάθµιας Μουσικής 4

5 Εκπαίδευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ταλαντούχων σπουδαστών οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή ισότιµου προσόντος επιτρέπεται η εγγραφή στο επίπεδο Ανώτερων Μουσικών Σπουδών µε απόφαση της Σ.Ε. 2) Η φοίτηση στο επίπεδο Ανώτερων Μουσικών Σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής. 3) Οι εσωτερικές εξετάσεις στα διάφορα επίπεδα των Ανώτερων Μουσικών Σπουδών γίνονται δύο φορές το χρόνο, από εξεταστές που διορίζει η Ι.Σ.Μ. 4) Μετά τη διεξαγωγή των εσωτερικών εξετάσεων παρέχεται ελτίο Προόδου στο οποίο αναγράφεται το επίπεδο και αναλυτική βαθµολογία. 10. Ι.Σ.Μ. η οποία περιλαµβάνει επίπεδο Ανώτερων Μουσικών Σπουδών δύναται να προσφέρει: α. τα θέµατα που αναγράφονται στο άρθρο 7.(1) Β και Γ σε ανώτερο επίπεδο, καθώς και - διεύθυνση χορωδίας - διεύθυνση ορχήστρας - αντίστιξη - σύνθεση Επίσης, υποχρεωτικά θέµατα θεωρούνται - η ψυχολογία - τα παιδαγωγικά Εντός αυτών των προδιαγραφών, η διδακτέα ύλη καθορίζεται από έκαστη Ι.Σ.Μ. και εγκρίνεται από τη Σ.Ε. β. Προσφέρει απαραίτητα κάποιο από τα αναφερόµενα ειδικά θέµατα του άρθρου 7.(1) Γ σε ανώτερο επίπεδο. 11. α) Μετά την επιτυχή συµπλήρωση των Ανώτερων Μουσικών Σπουδών, και εφόσον ο σπουδαστής µετεγγραφεί σε σχολή Ανώτατης Μουσικής Εκπαίδευσης στην ειδίκευση που επιθυµεί να διδάξει, ο σπουδαστής δύναται να εφαρµόσει τετραετή «πρακτική διδασκαλίας» επί πληρωµή. Η διδασκαλία θα γίνεται υπό επίβλεψη, σε µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µόνο, και δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες εβδοµαδιαία. β) Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν προσκοµίσει Ανώτατο Τίτλο Σπουδών εντός τεσσάρων χρόνων από την έναρξη της πρακτικής διδασκαλίας, δε δικαιούται να συνεχίσει να διδάσκει, παρά µόνο εάν και εφόσον αποκτήσει τον απαιτούµενο τίτλο Ανώτατων Σπουδών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 18. (1). 5

6 ΜΕΡΟΣ ΙV Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. 12. Οι Ι.Σ.Μ. λειτουργούν ως αυτόνοµες σχολές. Η ίδρυση παραρτηµάτων επιτρέπεται, νοουµένου ότι τα παραρτήµατα διαθέτουν την υλικοτεχνική υποδοµή που προνοείται στο άρθρο 19 του παρόντος Νόµου ) Καµία Ι.Σ.Μ. δεν µπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη ηµοκρατία παρά µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 2) Καµία Ι.Σ.Μ. δεν µπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη ηµοκρατία α) από µη πολίτη της ηµοκρατίας β) από πρόσωπο που καταδικάστηκε για αδίκηµα ηθικής αισχρότητας ή ενέχει έλλειψη εντιµότητας γ) από µέλος της δηµόσιας υπηρεσίας της ηµοκρατίας ή της δηµόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας της ηµοκρατίας ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου δ) από πρόσωπο που βρίσκεται στην υπηρεσία ξένης Κυβέρνησης ή οργανισµού 3) Μη πολίτης της ηµοκρατίας µπορεί αφού τηρούνται οι διατάξεις του Νόµου αυτού και κάθε άλλου Νόµου, να ιδρύσει και λειτουργήσει Ι.Σ.Μ. ύστερα από άδεια που χορηγείται από το Υπουργικό Συµβούλιο και υπό τους όρους που ήθελε αυτό ορίσει. 14. ήλωση ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Σ.Μ / Ι.Κ.Μ 1) Πριν από την ίδρυση και λειτουργία Ι.Σ.Μ. ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει προς τον Υπουργό δήλωση, σύµφωνα µε τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό για ίδρυση και λειτουργία της Ι.Σ.Μ., που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: (Α) Στοιχεία Ιδιοκτήτη α) Όνοµα, επώνυµο και διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών. Προκειµένου περί νοµικού προσώπου να υποβληθούν η επωνυµία, το διοικητικό του συµβούλιο και η έδρα καθώς και τα στοιχεία των ατόµων που το αποτελούν ως µέτοχοι. β) Επάγγελµα του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών. Προκειµένου περί νοµικού προσώπου να υποβληθούν οι σκοποί. (Β) Στοιχεία που αφορούν την Ι.Σ.Μ. α) Επωνυµία της Ι.Σ.Μ. (βλ. Άρθρο 15) β) Έδρα της Ι.Σ.Μ. 6

7 γ) Περιγραφή του κεντρικού οικήµατος και των παραρτηµάτων, καθώς και περιγραφή του εξοπλισµού, όπως προνοείται στο άρθρο 19 του παρόντος Νόµου. δ) Όνοµα, επώνυµο και προσόντα του ιευθυντή της σχολής. (βλ. επίσης άρθρο 17) ε) Όνοµα, επώνυµο, ακαδηµαϊκά προσόντα, προϋπηρεσία, απασχόληση (πλήρης ή µερική) του διδακτικού προσωπικού, και αριθµός εγγραφής στην Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ., ώστε να καταχωρηθούν στο Μητρώο ως εγγεγραµµένοι Ι.Κ.Μ. (βλ. επίσης άρθρο 18) στ) Κλάδοι σπουδών που προσφέρει η Ι.Σ.Μ. ζ) ίδακτρα, δικαίωµα εγγραφής, άλλα τέλη, τυχόν υποτροφίες. η) Σχέδιο εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της Ι.Σ.Μ. θ) Συνοπτική περιγραφή των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων και προϋπολογισµού ανάπτυξης της σχολής. ι) ιδακτέα ύλη για τους κλάδους σπουδών που θα διδάσκονται στη σχολή. κ) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελε ορίσει ο Υπουργός ή η Σ.Ε. 2) Πριν από την ίδρυση και λειτουργία Ι.Κ.Μ. που διδάσκει χωρίς συνεργάτες, ο Ι.Κ.Μ. πρέπει να υποβάλει προς τον Υπουργό δήλωση, σύµφωνα µε τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό για ίδρυση και λειτουργία του Ι.Κ.Μ., που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) Επωνυµία του Ι.Κ.Μ. (βλ. Άρθρο 15. (4) ) β) Έδρα του Ι.Κ.Μ. γ) Περιγραφή της αίθουσας διδασκαλίας και του εξοπλισµού, όπως προνοείται στο άρθρο 19 του παρόντος Νόµου. δ) Ακαδηµαϊκά προσόντα, προϋπηρεσία του Ι.Κ.Μ., αριθµός εγγραφής στην Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ. (βλ. Άρθρο 18) ε) Επίπεδα και θέµατα σπουδών που προσφέρει ο Ι.Κ.Μ. Επωνυµία της Ι.Σ.Μ. / του Ι.Κ.Μ ) Κάθε Ι.Σ.Μ. οφείλει να έχει τη δική της επωνυµία στην ελληνική γλώσσα. Στην επωνυµία πρέπει να αναγράφονται οµοιότυπα: 7

8 α) Ι ΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (όπου ισχύει) και η επωνυµία (στην ονοµαστική) β) Τα προγράµµατα / θέµατα σπουδών γ) Ο αριθµός µητρώου εγγραφής / άδειας λειτουργίας της Ι.Σ.Μ. 2) Απαγορεύεται η χρήση στην προσωνυµία των λέξεων Ακαδηµία, Κυπριακή, Ελληνική, ιεθνής, Εθνική, Πρότυπο, Ινστιτούτο, ονόµατα πόλεων, περιοχών, χωρών, ηπείρων ή άλλων συναφών λέξεων παραπλανητικών ως προς τα προγράµµατα µουσικών σπουδών που προσφέρει. 3) Οι Ι.Σ.Μ. που θα ιδρυθούν οφείλουν να αναγράφουν στην πινακίδα τους, στη σφραγίδα και στα έγγραφα που θα εκδίδουν την πλήρη επωνυµία, όπως αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 4) Οι Ι.Κ.Μ. που διδάσκουν χωρίς συνεργάτες οφείλουν να αναγράφουν στην πινακίδα τους οµοιότυπα τα ακόλουθα: α) ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και το όνοµα του διδάσκοντος καθηγητή β) Η ειδικότητα/ειδικότητες που διδάσκονται γ) Ο αριθµός µητρώου εγγραφής του Ι.Κ.Μ. 5) Απαγορεύεται στους Ι.Κ.Μ. που διδάσκουν χωρίς συνεργάτες η χρήση της επωνυµίας «Ιδιωτική Σχολή Μουσικής», ή άλλων συναφών λέξεων παραπλανητικών ως προς την ειδικότητα και το πρόγραµµα µουσικών σπουδών που προσφέρονται, και όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 15. (2). 6) Οποιοσδήποτε Ι.Κ.Μ. επιθυµεί να διδάξει σε συνεργασία µε άλλον Ι.Κ.Μ. εµπίπτει πλέον στην κατηγορία Ι.Σ.Μ. και οφείλει να πληροί τις διαδικασίες και προδιαγραφές που προϋποθέτει η εφαρµογή του παρόντος νόµου. 7) Οι µε οποιοδήποτε µέσο διαφηµίσεις Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. δεν µπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο να είναι αναληθές ή παραπλανητικό αναφορικά µε το επίπεδο ή τον τύπο του ιδρύµατος ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 8

9 Καθήκοντα Υποχρεώσεις και δικαιώµατα ιδιοκτήτη Ι.Σ.Μ ) Ο ιδιοκτήτης της Ι.Σ.Μ. ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη από την οποία δυσχεραίνεται η άρτια, οµαλή και κατά Νόµο λειτουργία της σχολής. 2) Ο ιδιοκτήτης, όταν διαπιστώσει παραβάσεις ή παραλείψεις του ιευθυντή ή των καθηγητών, οφείλει, σε περίπτωση που δεν συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του, να αναφερθεί σχετικά στο Υπουργείο Παιδείας. 3) Σε περίπτωση µεταβίβασης της σχολής σε άλλο πρόσωπο, το αρχείο του περιέρχεται στο νέο ιδιοκτήτη. 4) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Ι.Σ.Μ., το αρχείο παραδίδεται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη και του ιευθυντή στο Υπουργείο Παιδείας. 5) Ο ιδιοκτήτης µπορεί να ορίζεται και ιευθυντής της Ι.Σ.Μ. και να διδάσκει µαθήµατα της ειδικότητας του, εφόσον έχει τα προσόντα που καθορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος νόµου. 6) Η πρόσληψη, οι όροι εργασίας, οι αποδοχές, οι άδειες, οι ώρες εργασίας, τα καθήκοντα και δικαιώµατα και η απόλυση του διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού Ι.Σ.Μ. ρυθµίζονται µεταξύ ιδιοκτήτη και ενδιαφεροµένων, και πάντοτε σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις όπως αυτές θα καθορίζονται από την Οµοσπονδία. 7) Ο καθορισµός του ποσού των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωµάτων γίνεται από τον ιδιοκτήτη κάθε Ι.Σ.Μ. κάθε χρόνο και υποβάλλεται στον Υπουργό για έγκριση τρεις τουλάχιστον µήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Νοείται ότι τυχόν αυξήσεις των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωµάτων κοινοποιούνται κι εγκρίνονται από το Υ.Π. / Σ.Ε. ιευθυντής Ι.Μ.Σ ) Ο ιευθυντής της Ι.Μ.Σ. πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: α. Ανώτατο ίπλωµα Μουσικής ή πανεπιστηµιακό τίτλο στη Μουσικολογία ή Μουσική στην Εκπαίδευση και β. τουλάχιστον πενταετή ευδόκιµη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της Μουσικής. 2) Ο ιευθυντής µπορεί να διδάσκει µάθηµα ή µαθήµατα της ειδικότητας του, εφόσον έχει τα προσόντα που καθορίζονται από το Νόµο (βλ. άρθρο 18.(1) ). 9

10 3) Ο ιευθυντής οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13.(2) του Νόµου αυτού και να µην έχει στερηθεί το δικαίωµα να διευθύνει ή να διδάσκει στη δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. 4) Όριο εργάσιµης ηλικίας του ιευθυντή ορίζεται το 65 ο, όµως απαλλάσσεται των καθηκόντων του κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους. Καθηγητές Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. χωρίς συνεργάτες 18. 1) Οι καθηγητές σε Ι.Σ.Μ., και γενικά οι Ι.Κ.Μ. πρέπει να πληρούν τα παρακάτω προσόντα: Ανώτατο ίπλωµα Μουσικής στην ειδικότητα που θα διδάξουν, όπως αυτή θα καθοριστεί στην άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος που θα παρέχεται από την Οµοσπονδία. 2) Οι καθηγητές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13. (2) του Νόµου αυτού και να µην έχουν στερηθεί το δικαίωµα να διδάσκουν στη δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. 3) Όριο εργάσιµης ηλικίας των Ι.Κ.Μ. ορίζεται το 65 ο, όµως απαλλάσσονται των καθηκόντων τους κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους. 4) Όλοι οι εν ενεργεία Ι.Κ.Μ. πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του Υ.Π. και στην Οµοσπονδία. Στέγαση Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ ) Τα κτίρια / παραρτήµατα και οι εγκαταστάσεις των Ι.Σ.Μ. εγκρίνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υ. Π. / Σ.Ε. και πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις: α) εύκολη και ασφαλή πρόσβαση µε όχηµα β) πρόνοια για άτοµα µε αναπηρία γ) ξεχωριστό χώρο υποδοχής δ) ασφαλείς αίθουσες διδασκαλίας µε παράθυρο κι εξαερισµό ε) στοιχειώδη ηχοµόνωση όταν οι αίθουσες διδασκαλίας είναι παραπλήσιες στ) παροχή των απαραίτητων υλικοτεχνικών µέσων (µουσικών οργάνων, πινάκων, θρανίων κ.ο.κ.), που να είναι διατηρηµένα και σε καλή κατάσταση ζ) ευρύχωρη αίθουσα που να µπορεί να διαµορφωθεί ως χώρος συναυλιών η) κιβώτιο πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρες κι έξοδο κινδύνου θ) ξεχωριστές τουαλέτες για αγόρια και κορίτσια µε πετσέτες µιας χρήσης ή στεγνωτήρα χεριών 10

11 2) Σε περίπτωση που Παράρτηµα Ι.Σ.Μ. λειτουργεί στην ίδια πόλη µε το κεντρικό οίκηµα της ίδιας σχολής, τότε υποχρεούται να παρέχει όσα αναφέρονται στο άρθρο 19. (1), πλην του ειδικά διαµορφωµένου χώρο συναυλιών (ζ). 3) Η Πολεοδοµική άδεια είναι απαραίτητη. 4) Κάθε Ι.Κ.Μ. που διδάσκει χωρίς συνεργάτες οφείλει να παραδίδει µαθήµατα σε εγκατάσταση η οποία να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: α) Ασφαλή και ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα η οποία να χρησιµοποιείται µόνο για σκοπούς διδασκαλίας (να µην αποτελεί κοινόχρηστο δωµάτιο κατοικίας), µε παράθυρο κι εξαερισµό. β) Παροχή όλων των απαραίτητων για την ειδικότητά του υλικοτεχνικών µέσων, που να είναι σε καλή κατάσταση γ) Τουαλέτα για τους µαθητές, µε πετσέτες µιας χρήσης ή στεγνωτήρα χεριών δ) Κιβώτιο πρώτων βοηθειών 5) Οι ειδικές αίθουσες και ο εξοπλισµός καταγράφονται από κάθε Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. και κατατίθενται στο Υ. Π., ώστε να επιθεωρηθούν και να εγκριθούν από τη Σ.Ε. Οικονοµική Βιωσιµότητα Ι.Σ.Μ. 20. Καµιά Ι.Σ.Μ. δεν µπορεί να ιδρυθεί και λειτουργήσει στη ηµοκρατία εκτός και αν ο ιδιοκτήτης της πείσει τον Υπουργό ότι υπάρχουν επαρκείς οικονοµικοί πόροι για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της. ιαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ ) Όταν υποβάλλεται αίτηση για την ίδρυση και λειτουργία Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ., ο Υπουργός παραπέµπει τη δήλωση στη Σ.Ε. µαζί µε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες αναγκαίες για υποβολή σχετικής εισήγησης. 2) Η Σ.Ε. µπορεί πριν από την υποβολή της εισήγησης της, να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη της σχολής ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες ή διευκρινήσεις αναφορικά µε την ίδρυση και λειτουργία της προτιθέµενης Ι.Σ.Μ. / Ι/Κ/Μ. 3) Με την υποβολή της εισήγησης της Σ.Ε. προς τον Υπουργό, αν αυτός πεισθεί ότι η δήλωση συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου την καταχωρεί, µε την καταβολή του καθορισµένου τέλους, στο τηρούµενο στο Υπουργείο γι αυτό το σκοπό Μητρώο, και εκδίδει στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής, στον καθορισµένο τύπο, γι αυτή την καταχώρηση. 4) Με την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο 20.(3) η Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ θεωρείται ιδρυθείσα και η προσαγωγή του πιστοποιητικού αποτελεί ένδειξη για την ίδρυση της. 11

12 5) Καµιά Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. δεν δύναται να λειτουργήσει πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο 21.(3). 6) Γνωστοποίηση για την καταχώρηση Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. στο Μητρώο, δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας. Ιεραρχική Προσφυγή 22. 1) Όποιο πρόσωπο έχει παράπονο από την άρνηση του Υπουργού να εγγράψει Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. στο Μητρώο µπορεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή προς το Υπουργικό Συµβούλιο. 2) Όταν υποβάλλεται ιεραρχική προσφυγή δυνάµει του εδαφίου 22. (1), το Υπουργικό Συµβούλιο εξετάζει το θέµα, όπως αν η δήλωση και η έκθεση της Σ.Ε. είχαν υποβληθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο, και αν ικανοποιηθεί ότι ισχύουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, δίνει εντολή στον Υπουργό να προχωρήσει στην καταχώρηση της Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. στο Μητρώο και την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής. ιαγραφή Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. από το Μητρώο 23. Ο Υπουργός µε τη σύµφωνη γνώµη της Σ.Ε. µπορεί να διατάξει τη διαγραφή οποιασδήποτε Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. από το Μητρώο και την ακύρωση του πιστοποιητικού εγγραφής και λειτουργίας της/του αν α) σταµάτησαν να ισχύουν οιοιδήποτε όροι που απαιτούνται µε βάση τον παρόντα Νόµο για την Ίδρυση και λειτουργία της/του ή διαπιστωθεί ότι από την αρχή δεν ίσχυαν οι απαιτούµενοι από το Νόµο όροι για την ίδρυση και λειτουργία της/του. β) η λειτουργία της/του είναι επιζήµια για τα δηµόσια ήθη, τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία. γ) συστηµατικά παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόµου αυτού ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών δ) συστηµατικά παραβιάζονται οι όροι µε βάση τους οποίους εγγράφηκε και χορηγήθηκε το πιστοποιητικό εγγραφής και λειτουργίας της/του. ε) η Σ.Ε. µετά από επιθεωρήσεις που θα κάνει κρίνει ότι δεν πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές. Τότε µπορεί να ζητήσει την διαγραφή της Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. από το Μητρώο και την ακύρωση του πιστοποιητικού εγγραφής. 12

13 Μεταβολή στοιχείων Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ 24. 1) Ο ιδιοκτήτης Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. ο οποίος επιθυµεί να επιφέρει οποιαδήποτε µεταβολή οιωνδήποτε στοιχείων αναφερόµενων στο άρθρο 14 οφείλει να υποβάλει, πριν από αυτή την αλλαγή, σχετική δήλωση προς τον Υπουργό. 2) Με την υποβολή δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 24.(1) ακολουθείται, τηρουµένων των αναλογιών, η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 21. Αρχείο Ι.Σ.Μ. 25. Σε κάθε Ι.Σ.Μ. τηρούνται, σύµφωνα µε τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό και τη Σ.Ε. αρχεία για τα ακόλουθα: 1) µητρώο σπουδαστών 2) βιβλίο εγγραφών ειδικός έλεγχος κατά κλάδο και έτος σπουδών (στο οποίο να φαίνονται το όνοµα του σπουδαστή, η εξετασθείσα ύλη και η αναλυτική βαθµολογία) 3) βιβλίο διδακτικού προσωπικού 4) βιβλίο τίτλων πιστοποιητικών 5) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται από τον Υπουργό. Ακαδηµαϊκό έτος και εγγραφές 26. 1) Το ακαδηµαϊκό έτος των Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. δύναται να αρχίζει την 1 η Σεπτεµβρίου και το αργότερο µέχρι την 1 η Οκτωβρίου, και να λήγει το ενωρίτερο την 1 η Ιουνίου και το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου. 2) Οι εγγραφές στις Ι.Σ.Μ. συµπληρώνονται το αργότερο µέχρι τις 30 Νοεµβρίου. Συµβούλια Ι.Σ.Μ ) Κάθε Ι.Σ.Μ. πρέπει να έχει δικό της Συµβούλιο στο οποίο να εκπροσωπούνται οι ακόλουθοι: α) Η διοίκηση της Ι.Σ.Μ. β) Το διδακτικό προσωπικό της Ι.Σ.Μ. γ) Οι σπουδαστές της Ι.Σ.Μ. (σε ανώτερο επίπεδο) δ) Οι γονείς των σπουδαστών της Ι.Σ.Μ. 2) Το Συµβούλιο συµβουλεύει το ιευθυντή της Ι.Σ.Μ. πάνω σε θέµατα που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία της. Επιθεώρηση Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. 13

14 28. 1) Οι Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. υπόκεινται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υ. Π. για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων εγγραφής των και για την εν γένει λειτουργία τους. 2) Συντάσσεται έκθεση από τους ορισµένους από τον Υπουργό και την Σ.Ε. επιθεωρητές η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό. 3) Αν η αναφερόµενη στο εδάφιο 28.(2) έκθεση περιλαµβάνει οποιαδήποτε επίκριση, ο Υπουργός κοινοποιεί το µέρος αυτό της έκθεσης στον ιευθυντή της Ι.Σ.Μ. / στον Ι.Κ.Μ. και παρέχεται εύλογη χρονική περίοδος για επανόρθωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συµµόρφωση, ο Υπουργός µπορεί να επιβάλει κυρώσεις µέχρι και άρση της άδειας λειτουργίας της Ι.Σ.Μ. / του Ι.Κ.Μ. 14

15 ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ποινικά αδικήµατα 29. 1) Ο Ι.Κ.Μ. που διδάσκει χωρίς συνεργάτες / Ιδιοκτήτης και ο διευθυντής Ι.Σ.Μ., που ιδρύεται ή λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του Νόµου αυτού ή των δυνάµει αυτού εκδοθέντων κανονισµών ή οποιουδήποτε όρου, διατύπωσης ή περιορισµού που προνοείται ή επιβάλλεται δυνάµει του Νόµου αυτού, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 3000 και σε περαιτέρω χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 50 για κάθε µέρα που εξακολουθεί το αδίκηµα και το δικαστήριο µπορεί να διατάξει παύση της λειτουργίας της Ι.Σ.Μ. / του Ι.Κ.Μ. αναφορικά προς το οποίο διαπράχθηκε το αδίκηµα. 2) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου 15. (7) είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα ) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί σε οποιαδήποτε διάταξη του Νόµου αυτού για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα ) Σε περίπτωση που ο παραβάτης επαναλάβει τα ίδια ποινικά αδικήµατα, θα επισύρει ποινή φυλάκισης µέχρι 2 έτη, πλέον χρηµατική ποινή ως αναφέρεται ανωτέρω, ή και τις δύο ποινές ταυτόχρονα. 30. Κανονισµοί 1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας για τον καθορισµό κάθε θέµατος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού και για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου αυτού. 2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου 30.(1) οποιοιδήποτε Κανονισµοί µπορούν α) να καθορίζουν τους όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός των Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. β) να καθορίζουν τα από το Νόµο αυτό προνοούµενα τέλη και δικαιώµατα γ) να καθορίζουν ό,τι αφορά την επιθεώρηση των Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. 31. Μεταβατικές ιατάξεις 1) Οι Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 21, για ίδρυση και εγγραφή µέσα σε τέσσερις µήνες από τη δηµοσίευση του Νόµου αυτού. Οι Ι.Σ.Μ. οφείλουν να υποβάλουν εκτός των άλλων, και τους εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας τους. 15

16 2) Οι Ι.Σ.Μ. που λειτουργούν για τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού και δεν κατέχουν πολεοδοµική άδεια, δικαιούνται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους κανονικά, χωρίς να πρέπει να εξασφαλίσουν πολεοδοµική άδεια, υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 και αναπροσαρµόζοντας τη υλικοτεχνική τους υποδοµή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19, εντός της περιόδου χάριτος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 31. (4). 3) Αναφορικά µε την προσωνυµία των Ι.Σ.Μ. και την απαγόρευση χρήσης των λέξεων Ακαδηµία, Κυπριακή, Ελληνική, ιεθνής, Εθνική, Πρότυπο, Ινστιτούτο κ.ο.κ. όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 (2), εξαιρούνται οι σχολές οι οποίες χρησιµοποιούσαν για τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια πριν την εφαρµογή του παρόντος Νόµου µια τέτοια προσωνυµία. 4) Στις Ι.Σ.Μ. / στους Ι.Κ.Μ. που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού και δεν διαθέτουν την υλικοτεχνική υποδοµή όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 19, δίδεται πενταετής περίοδος χάριτος για αναπροσαρµογή τους στις απαιτούµενες προδιαγραφές, και για την κατάθεση του νέου καταλόγου υλικοτεχνικής υποδοµής στο Υ.Π. / Σ.Ε. για έγκριση. Εάν µετά τη λήξη της πενταετούς αυτής περιόδου η Ι.Σ.Μ. / ο Ι.Κ.Μ. δεν πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας, η άδεια λειτουργίας της / του θα αποσύρεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23. 5) Όσοι ενεργοί Ι.Κ.Μ. (σε Ι.Σ.Μ. ή χωρίς συνεργάτες) διδάσκουν κατά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού, και κατέχουν τουλάχιστον Πτυχίο Ωδείου ή αντίστοιχο προσόν, ΚΑΙ ευδόκιµη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της µουσικής για τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν την εφαρµογή του παρόντος νόµου, δικαιούνται να συνεχίσουν να διδάσκουν το θέµα της ειδικότητάς τους, εφόσον εγγραφούν εντός τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στο Μητρώο του Υ.Π. και στην Οµοσπονδία, η οποία θα τους εκδόσεις την άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος. 6) Όσοι ενεργοί Ι.Κ.Μ. (σε Ι.Σ.Μ. ή χωρίς συνεργάτες) διδάσκουν κατά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού, χωρίς να κατέχουν τα απαιτούµενα ακαδηµαϊκά προσόντα, αλλά έχοντας συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια προϋπηρεσίας, δύνανται να συνεχίσουν να διδάσκουν εάν ταυτόχρονα, εντός δύο ετών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, παρακαθίσουν τις κρατικές εξετάσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ανώτερης Μουσικής Εκπαίδευσης. 7) Κάτοχοι πτυχίων Ι.Σ.Μ. της Κύπρου τα οποία αποκτήθησαν µέχρι την ηµεροµηνία ψήφισης του παρόντος Νόµου, δύνανται να παρακαθίσουν σε κρατικές εξετάσεις για απόκτηση του πιστοποιητικού ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον φοίτηση. 8) Κάτοχοι πτυχίων Ανώτερων Μουσικών Σχολών του εξωτερικού δύνανται να παρακαθίσουν σε εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού Ανώτερης εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον φοίτηση. 16

17 9) Οι ιευθυντές Ι.Σ.Μ. κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού, εξαιρούνται του άρθρου 17. (1) εφόσον κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο Ωδείου ΚΑΙ τουλάχιστον δεκαετή ευδόκιµη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της µουσικής. 32. Έναρξη ισχύος Η ισχύς του Νόµου αυτού αρχίζει σε ηµεροµηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο / Βουλή Αντιπροσώπων, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας, µπορεί δε να οριστεί διαφορετική ηµεροµηνία για τις διάφορες διατάξεις του. 17

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1257 Ν. 65(0/97 Αρ. 3168,18.7.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1257 Ν. 65(0/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1257 Ν. 65(0/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1/03) ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ * ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "..." Οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 67(Ι) του 1996 15(Ι) του 1997 67(Ι) του 1997 10(Ι) του 1999 193(Ι) του 2002 45(Ι) του 2003 25(Ι) του 2004 221 (Ι) του 2004 198(Ι) του 2007 89(Ι) του 2008 88(Ι) του 2009 1(Ι) του 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Συνοπτικός τίτλος 1 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 4088, 21.7.2006 Ν. 105(I)/2006 O περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 98(Ι) του 2003

Αριθµός 98(Ι) του 2003 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3739, 25.7.2003 Ν. 98(Ι)/2003 Ο περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2007. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 31 (Ι) του 1996

Αριθµός 31 (Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3049, 29.3.96 Ν. 31(Ι)/96 Ο περί Εγγραφής Επιστηµόνων Τροφίµων και ιαιτολόγων Νόµος του 1996, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 32/03) ΙΣΤΕ:.. Εδρα ή Παράρτηµα: ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

(Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 32/03) ΙΣΤΕ:.. Εδρα ή Παράρτηµα: ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 32/03) ΙΣΤΕ:.. Εδρα ή Παράρτηµα: ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Οδηγίες: Για να είναι έγκυρη η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ, ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ακολούθως: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 6(Ι) του 1998 73(Ι) του 1998 52(Ι) του 2001.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3459 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 109(Ι) του 2005 Ο ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Ι ΡΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αριθµός 109(Ι) του 2005 Ο ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Ι ΡΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4019, 29.7.2005 Ν. 109(Ι)/2005 Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµος του 2005 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ TOY 2015

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ TOY 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ TOY 2015 Προοίµιο. ΕΠΕΙ Η, το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο Συναντίληψης µεταξύ της Κυπριακής ηµοκρατίας και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3558, 14/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3558, 14/12/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3558 της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β 1 Προβλεπόµενη διαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των πιστοποιητικών κατόπιν συµµετοχής σε εξετάσεις ή σεµινάρια πιστοποίησης (άρθρα 11-14 της υπ αριθµ. 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Υποχρέωση εγγραφής λεσχών. 4. Μητρώο λεσχών. 5. Τρόπος υποβολής αίτησης για εγγραφή. 6. Ο Γραµµατέας ενηµερώνει τον Εφορο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 18/03) ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ "..." [ Αρθρo 29 των περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μεταφοράς στην Κυπριακή έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 142/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2595 της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 142 Οι περί Ιατρών (Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. 1, Αρ. 2571, Ν. 3/91

E.E., Παρ. 1, Αρ. 2571, Ν. 3/91 E.E., Παρ. 1, Αρ. 2571,18.1.91 5 Ν. 3/91 Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use KEΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Με αίτηση εµπιστεύµατος οποιουδήποτε αγαθοεργού ιδρύµατος το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικό ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 6(Ι)/98. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3217,'

Ν. 6(Ι)/98. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3217,' E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3217,'30.1.98 Ν. 6(Ι)/98 Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 1998, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3326 της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΕΩΣ 17-90

Μ Ε Ρ Ο Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΕΩΣ 17-90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 II. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 11 III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 11-12 Μ Ε Ρ Ο Σ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Αναλυτικοί πίνακες 1 4 15-16 Μ Ε Ρ Ο Σ Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

-Σχόλια Αναλυτικοί πίνακες Η. ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

-Σχόλια Αναλυτικοί πίνακες Η. ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 11-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤOY ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Α' Αναλυτικοί πίνακες 1-4 15-16 ΚΑΤΑΝΟΜΗ TΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 136(Ι)/2001 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3549 της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα