Πρόταση Νόµου για την Ιδιωτική Μουσική Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση Νόµου για την Ιδιωτική Μουσική Εκπαίδευση"

Transcript

1 Πρόταση Νόµου για την Ιδιωτική Μουσική Εκπαίδευση 1. Για την ίδρυση, την λειτουργία και τον έλεγχο των Ιδιωτικών Μουσικών Σχολών / Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής προτείνονται τα εξής. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ιδιωτική Σχολή Μουσικής (που θα καλείται Ι.Σ.Μ.) σηµαίνει το εκπαιδευτικό ίδρυµα το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (Υ. Π. και Π.) κι εγγεγραµµένο στο Μητρώο, και του οποίου την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης φέρει πρόσωπο Φυσικό ή Νοµικό που είναι ανεξάρτητο από κρατικό µηχανισµό. Ιδιώτης Καθηγητής Μουσικής (που θα καλείται Ι.Κ.Μ.) σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο που κατέχει τα απαιτούµενα προσόντα και είναι εγκεκριµένο από το Υ. Π. και Π. κι εγγεγραµµένο στο Μητρώο, καθώς και στην Παγκύπρια Οµοσπονδία Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής (Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ), και είτε διδάσκει σε Ι.Σ.Μ., είτε διδάσκει µόνος του χωρίς συνεργάτες, είτε είναι διευθυντής Ι.Σ.Μ. Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ. (που θα καλείται Οµοσπονδία): Η Παγκύπρια Οµοσπονδία Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής, που αποτελείται από ένωση των Ι.Σ.Μ. και Ι.Κ.Μ. Συµβουλευτική Επιτροπή (που θα καλείται Σ.Ε.): σηµαίνει την Συµβουλευτική Επιτροπή που είναι υπεύθυνη να υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για την ίδρυση και τη λειτουργία των Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ., όπως διασαφηνίζεται στο άρθρο 3. Υπουργός σηµαίνει τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού του κράτους. Μητρώο σηµαίνει το µητρώο που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και στο οποίο είναι εγγεγραµµένες οι εγκεκριµένες Ι.Σ.Μ. και οι Ι.Κ.Μ. 2. Οι Ι.Σ.Μ. προσφέρουν τα ακόλουθα επίπεδα σπουδών µεµονωµένα ή στο σύνολο τους. Α) Προκαταρκτική (Μουσική Προπαίδεια) - Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια εκπαίδευση B) Ανώτερη εκπαίδευση 1

2 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3. Ι. Καταρτίζεται Συµβουλευτική Επιτροπή για τον Ιδιωτικό Μουσικό Τοµέα που αποτελείται από: α) 2 εκπροσώπους του Υ. Π. και Π. που να έχουν άµεση σχέση µε τη µουσική παιδεία β) 3 µέλη της Οµοσπονδίας, που θα εκπροσωπούν έκαστος τους Ι.Κ.Μ., τους διευθυντές Ι.Σ.Μ. και τους διδάσκοντες σε Ι.Σ.Μ. γ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών ΙΙ. Τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο του εκάστοτε φορέα και επανεκλέγονται ανά τριετία. ΙΙΙ. Η Συµβουλευτική Επιτροπή καταρτίζει από τα µέλη υποεπιτροπές και εκχωρεί σ αυτές οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες της. Στις υποεπιτροπές αυτές δύνανται να µετακαλούνται και άλλοι ειδικοί. ΙV. Η Συµβουλευτική Επιτροπή ρυθµίζει την δική της διαδικασία όπως και την διαδικασία οποιασδήποτε υποεπιτροπής της. V. Έδρα της επιτροπής θα είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, ή όπου αλλού ήθελε καθοριστεί µε υπουργική απόφαση. Αρµοδιότητα Συµβουλευτικής επιτροπής (Σ.Ε.): 4. α) Η Σ.Ε. υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για κάθε θέµα που αφορά τις Ιδιωτικές Μουσικές Σχολές / Ωδεία / Ιδιώτες Καθηγητές Μουσικής. β) Χωρίς επηρεασµό για την γενικότητα του εδαφίου Ι, η Συµβουλευτική Επιτροπή: 1. Υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για την χάραξη πολιτικής σε θέµατα που αφορούν τις Ι.Σ.Μ. και τους Ι.Κ.Μ. 2. Υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό πάνω σε θέµατα που εξετάζει αυτεπάγγελτα ή που παραπέµπονται σ αυτήν από τον Υπουργό σχετικά µε τις Ι.Σ.Μ. και τους Ι.Κ.Μ.. 3. Υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό πάνω σε θέµατα που αφορούν την Ίδρυση και τρόπο λειτουργίας των Ι.Σ.Μ. και Ι.Κ.Μ, ή την άρση της άδειας λειτουργίας τους. 4. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που χορηγείται σ αυτήν από το νόµο αυτό. 5. Ορίζει µαζί µε τον Υπουργό οµάδα επιθεωρητών, η οποία θα µπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγµή την οµαλή λειτουργία των Ι.Σ.Μ., για να διαπιστωθεί κατά πόσον λειτουργούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις του παρόντος νόµου (Μέρος IV). 6. Επιλέγει την ειδική εξεταστική επιτροπή για τις κρατικές εξετάσεις, που θα γίνονται στην ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του επιπέδου Ανώτερων Μουσικών Σπουδών, και την οποία θα απαρτίζουν εξεταστές ανεξάρτητοι και προσοντούχοι, διορισµένοι από το Υ.Π., όπως περιγράφεται στα άρθρα 5. (3) και 8. (3) αντίστοιχα. 7. Καθορίζει γενικό πρόγραµµα εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών ευτεροβάθµιας και Ανώτερης Εκπαίδευσης. 8. Καθορίζει κόστος εξέταστρων εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών δευτεροβάθµιας και ανώτερης εκπαίδευσης. 9. Εποπτεύει κι εγκρίνει τη διδακτέα ύλη της εκάστοτε σχολής. 2

3 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 5. 1) Ο πρώτος κύκλος σπουδών, που περιλαµβάνει τα επίπεδα προκαταρκτικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Μουσικής Εκπαίδευσης, παρέχει µουσικές γνώσεις µε βάση την ύλη που υποβάλλεται από έκαστη Ι.Σ.Μ. για έγκριση στο Υ. Π. / Σ. Ε. 2) Οι συµπληρώνοντες τον κύκλο σπουδών δύνανται να παρακαθίσουν σε κρατικές εξετάσεις ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για απόκτηση πιστοποιητικού ευτεροβάθµιας Μουσικής Εκπαίδευσης. 3) Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών ορίζονται από τη Σ.Ε. όπως καθορίζεται στο άρθρο 4. (6). Η επιτροπή θα είναι τουλάχιστον διµελής, και το ένα τουλάχιστον µέλος πρέπει να είναι ανεξάρτητος προσοντούχος εξεταστής από χώρα της Ε.Ε. Τα έξοδα για τις υπηρεσίες της εξεταστικής επιτροπής θα καλύπτονται από τα εξέταστρα που θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους. 4) Οι εξετάσεις διεξάγονται µια φορά τον χρόνο την περίοδο Μαίου Ιουνίου, σύµφωνα µε πρόγραµµα που καθορίζεται από το Υ. Π. / Σ.Ε. 5) Στο κρατικό πιστοποιητικό ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καταγράφονται τα γενικά θέµατα, τα οποία είναι στο σύνολό τους υποχρεωτικά, το ειδικό θέµα, η Αναλυτική βαθµολογία, και οι Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. που παρουσιάζουν τον υποψήφιο. 6) Ο διευθυντής της εκάστοτε Ι.Μ.Σ. ή ο Ι.Κ.Μ. υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού το αργότερο µέχρι και την 31 η Ιανουαρίου ονοµαστικό κατάλογο σπουδαστών οι οποίοι θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις για απόκτηση του πιστοποιητικού ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καταθέτοντας και τα εξεταστικά δικαιώµατα. 6. 1) Για τη φοίτηση στον κύκλο σπουδών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν υπάρχει περιορισµός στην ηλικία. 2) Οι εσωτερικές εξετάσεις στα διάφορα επίπεδα του κύκλου σπουδών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνονται 2 φορές τον χρόνο, από εξεταστική επιτροπή, η οποία διορίζεται από την ίδια την σχολή. 3) Μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών εξετάσεων παρέχεται στον εξεταζόµενο σπουδαστή δελτίο προόδου / ενδεικτικό στο οποίο αναγράφεται και η αναλυτική βαθµολογία. 7. 1) Ι.Σ.Μ. που περιλαµβάνει Πρωτοβάθµια / ευτεροβάθµια εκπαίδευση δύναται να προσφέρει τα ακόλουθα: (A) Προκαταρκτική Μουσική Εκπαίδευση: Για παιδιά προσχολικής ηλικίας, σύµφωνα µε µέθοδο που θα υποβάλλεται για έγκριση στο Υ.Π. / Σ.Ε. 3

4 (B) Πρωτοβάθµια Γενικά Θέµατα: 1. θεωρία 2. ακουστικά 3. σολφέζ ευτεροβάθµια Γενικά Θέµατα: 4. εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1. µορφολογία ανάλυση 2. Ιστορία της µουσικής 3. οργανογνωσία 4. αρµονία (Γ) Ειδικά θέµατα : α) οποιοδήποτε µουσικό όργανο της συµφωνικής ορχήστρας ή άλλο όργανο β) Βυζαντινή Μουσική γ) παραδοσιακή µουσική 2) Η Ι.Σ.Μ. που περιλαµβάνει ολοκληρωµένο κύκλο σπουδών Πρωτοβάθµιας / ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει απαραίτητα να προσφέρει όλα τα γενικά θέµατα και τουλάχιστον ένα ειδικό θέµα. ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 8. 1) Ο κύκλος Ανώτερων Μουσικών Σπουδών παρέχει ανώτερες µουσικές γνώσεις µε βάση την ύλη την οποία υποβάλλει έκαστη Ι.Σ.Μ. στο Υ. Π. / Σ. Ε. για έγκριση. 2) Οι συµπληρώνοντες το πρόγραµµα των Ανώτερων Μουσικών Σπουδών δύνανται να παρακαθίσουν κρατικές εξετάσεις ενώπιον ειδικής Εξεταστικής επιτροπής, για απόκτηση Πιστοποιητικού Ανώτερων Μουσικών Σπουδών. 3) Η ειδική Εξεταστική Επιτροπή για τις κρατικές εξετάσεις ολοκλήρωσης των Ανώτερων Μουσικών Σπουδών απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία προσοντούχα µέλη, τα οποία θα διορίσει η Σ.Ε. όπως αναφέρεται στο άρθρο 4. (6). Το ένα εκ των µελών πρέπει να είναι ανεξάρτητος εξεταστής από χώρα της Ε.Ε. Επίσης, ένα εκ των µελών πρέπει να είναι ειδικευµένο στο εκάστοτε εξεταζόµενο ειδικό θέµα. 4) Η Ι.Σ.Μ. υποβάλλει στο Υ. Π. το αργότερο µέχρι και την 31 η Ιανουαρίου, ονοµαστικό κατάλογο σπουδαστών, οι οποίοι θα παρακαθίσουν εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού, καταθέτοντας και τα εξεταστικά δικαιώµατα. 5) Οι κρατικές εξετάσεις διεξάγονται µια φορά το χρόνο, κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου, σύµφωνα µε πρόγραµµα που καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. 6) Στο Πιστοποιητικό Ανώτερων Μουσικών Σπουδών αναγράφεται το ειδικό θέµα, τα γενικά θέµατα, η αναλυτική βαθµολογία, και η Ι.Σ.Μ. που παρουσιάζει τον υποψήφιο. 9. 1) Στο επίπεδο Ανώτερων Μουσικών Σπουδών εγγράφονται σπουδαστές µε τουλάχιστον απολυτήριο Γυµνασίου ή ισότιµο προσόν και Πιστοποιητικό ευτεροβάθµιας Μουσικής 4

5 Εκπαίδευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ταλαντούχων σπουδαστών οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή ισότιµου προσόντος επιτρέπεται η εγγραφή στο επίπεδο Ανώτερων Μουσικών Σπουδών µε απόφαση της Σ.Ε. 2) Η φοίτηση στο επίπεδο Ανώτερων Μουσικών Σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής. 3) Οι εσωτερικές εξετάσεις στα διάφορα επίπεδα των Ανώτερων Μουσικών Σπουδών γίνονται δύο φορές το χρόνο, από εξεταστές που διορίζει η Ι.Σ.Μ. 4) Μετά τη διεξαγωγή των εσωτερικών εξετάσεων παρέχεται ελτίο Προόδου στο οποίο αναγράφεται το επίπεδο και αναλυτική βαθµολογία. 10. Ι.Σ.Μ. η οποία περιλαµβάνει επίπεδο Ανώτερων Μουσικών Σπουδών δύναται να προσφέρει: α. τα θέµατα που αναγράφονται στο άρθρο 7.(1) Β και Γ σε ανώτερο επίπεδο, καθώς και - διεύθυνση χορωδίας - διεύθυνση ορχήστρας - αντίστιξη - σύνθεση Επίσης, υποχρεωτικά θέµατα θεωρούνται - η ψυχολογία - τα παιδαγωγικά Εντός αυτών των προδιαγραφών, η διδακτέα ύλη καθορίζεται από έκαστη Ι.Σ.Μ. και εγκρίνεται από τη Σ.Ε. β. Προσφέρει απαραίτητα κάποιο από τα αναφερόµενα ειδικά θέµατα του άρθρου 7.(1) Γ σε ανώτερο επίπεδο. 11. α) Μετά την επιτυχή συµπλήρωση των Ανώτερων Μουσικών Σπουδών, και εφόσον ο σπουδαστής µετεγγραφεί σε σχολή Ανώτατης Μουσικής Εκπαίδευσης στην ειδίκευση που επιθυµεί να διδάξει, ο σπουδαστής δύναται να εφαρµόσει τετραετή «πρακτική διδασκαλίας» επί πληρωµή. Η διδασκαλία θα γίνεται υπό επίβλεψη, σε µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µόνο, και δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες εβδοµαδιαία. β) Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν προσκοµίσει Ανώτατο Τίτλο Σπουδών εντός τεσσάρων χρόνων από την έναρξη της πρακτικής διδασκαλίας, δε δικαιούται να συνεχίσει να διδάσκει, παρά µόνο εάν και εφόσον αποκτήσει τον απαιτούµενο τίτλο Ανώτατων Σπουδών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 18. (1). 5

6 ΜΕΡΟΣ ΙV Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. 12. Οι Ι.Σ.Μ. λειτουργούν ως αυτόνοµες σχολές. Η ίδρυση παραρτηµάτων επιτρέπεται, νοουµένου ότι τα παραρτήµατα διαθέτουν την υλικοτεχνική υποδοµή που προνοείται στο άρθρο 19 του παρόντος Νόµου ) Καµία Ι.Σ.Μ. δεν µπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη ηµοκρατία παρά µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 2) Καµία Ι.Σ.Μ. δεν µπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη ηµοκρατία α) από µη πολίτη της ηµοκρατίας β) από πρόσωπο που καταδικάστηκε για αδίκηµα ηθικής αισχρότητας ή ενέχει έλλειψη εντιµότητας γ) από µέλος της δηµόσιας υπηρεσίας της ηµοκρατίας ή της δηµόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας της ηµοκρατίας ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου δ) από πρόσωπο που βρίσκεται στην υπηρεσία ξένης Κυβέρνησης ή οργανισµού 3) Μη πολίτης της ηµοκρατίας µπορεί αφού τηρούνται οι διατάξεις του Νόµου αυτού και κάθε άλλου Νόµου, να ιδρύσει και λειτουργήσει Ι.Σ.Μ. ύστερα από άδεια που χορηγείται από το Υπουργικό Συµβούλιο και υπό τους όρους που ήθελε αυτό ορίσει. 14. ήλωση ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Σ.Μ / Ι.Κ.Μ 1) Πριν από την ίδρυση και λειτουργία Ι.Σ.Μ. ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει προς τον Υπουργό δήλωση, σύµφωνα µε τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό για ίδρυση και λειτουργία της Ι.Σ.Μ., που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: (Α) Στοιχεία Ιδιοκτήτη α) Όνοµα, επώνυµο και διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών. Προκειµένου περί νοµικού προσώπου να υποβληθούν η επωνυµία, το διοικητικό του συµβούλιο και η έδρα καθώς και τα στοιχεία των ατόµων που το αποτελούν ως µέτοχοι. β) Επάγγελµα του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών. Προκειµένου περί νοµικού προσώπου να υποβληθούν οι σκοποί. (Β) Στοιχεία που αφορούν την Ι.Σ.Μ. α) Επωνυµία της Ι.Σ.Μ. (βλ. Άρθρο 15) β) Έδρα της Ι.Σ.Μ. 6

7 γ) Περιγραφή του κεντρικού οικήµατος και των παραρτηµάτων, καθώς και περιγραφή του εξοπλισµού, όπως προνοείται στο άρθρο 19 του παρόντος Νόµου. δ) Όνοµα, επώνυµο και προσόντα του ιευθυντή της σχολής. (βλ. επίσης άρθρο 17) ε) Όνοµα, επώνυµο, ακαδηµαϊκά προσόντα, προϋπηρεσία, απασχόληση (πλήρης ή µερική) του διδακτικού προσωπικού, και αριθµός εγγραφής στην Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ., ώστε να καταχωρηθούν στο Μητρώο ως εγγεγραµµένοι Ι.Κ.Μ. (βλ. επίσης άρθρο 18) στ) Κλάδοι σπουδών που προσφέρει η Ι.Σ.Μ. ζ) ίδακτρα, δικαίωµα εγγραφής, άλλα τέλη, τυχόν υποτροφίες. η) Σχέδιο εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της Ι.Σ.Μ. θ) Συνοπτική περιγραφή των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων και προϋπολογισµού ανάπτυξης της σχολής. ι) ιδακτέα ύλη για τους κλάδους σπουδών που θα διδάσκονται στη σχολή. κ) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελε ορίσει ο Υπουργός ή η Σ.Ε. 2) Πριν από την ίδρυση και λειτουργία Ι.Κ.Μ. που διδάσκει χωρίς συνεργάτες, ο Ι.Κ.Μ. πρέπει να υποβάλει προς τον Υπουργό δήλωση, σύµφωνα µε τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό για ίδρυση και λειτουργία του Ι.Κ.Μ., που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) Επωνυµία του Ι.Κ.Μ. (βλ. Άρθρο 15. (4) ) β) Έδρα του Ι.Κ.Μ. γ) Περιγραφή της αίθουσας διδασκαλίας και του εξοπλισµού, όπως προνοείται στο άρθρο 19 του παρόντος Νόµου. δ) Ακαδηµαϊκά προσόντα, προϋπηρεσία του Ι.Κ.Μ., αριθµός εγγραφής στην Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ. (βλ. Άρθρο 18) ε) Επίπεδα και θέµατα σπουδών που προσφέρει ο Ι.Κ.Μ. Επωνυµία της Ι.Σ.Μ. / του Ι.Κ.Μ ) Κάθε Ι.Σ.Μ. οφείλει να έχει τη δική της επωνυµία στην ελληνική γλώσσα. Στην επωνυµία πρέπει να αναγράφονται οµοιότυπα: 7

8 α) Ι ΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (όπου ισχύει) και η επωνυµία (στην ονοµαστική) β) Τα προγράµµατα / θέµατα σπουδών γ) Ο αριθµός µητρώου εγγραφής / άδειας λειτουργίας της Ι.Σ.Μ. 2) Απαγορεύεται η χρήση στην προσωνυµία των λέξεων Ακαδηµία, Κυπριακή, Ελληνική, ιεθνής, Εθνική, Πρότυπο, Ινστιτούτο, ονόµατα πόλεων, περιοχών, χωρών, ηπείρων ή άλλων συναφών λέξεων παραπλανητικών ως προς τα προγράµµατα µουσικών σπουδών που προσφέρει. 3) Οι Ι.Σ.Μ. που θα ιδρυθούν οφείλουν να αναγράφουν στην πινακίδα τους, στη σφραγίδα και στα έγγραφα που θα εκδίδουν την πλήρη επωνυµία, όπως αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 4) Οι Ι.Κ.Μ. που διδάσκουν χωρίς συνεργάτες οφείλουν να αναγράφουν στην πινακίδα τους οµοιότυπα τα ακόλουθα: α) ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και το όνοµα του διδάσκοντος καθηγητή β) Η ειδικότητα/ειδικότητες που διδάσκονται γ) Ο αριθµός µητρώου εγγραφής του Ι.Κ.Μ. 5) Απαγορεύεται στους Ι.Κ.Μ. που διδάσκουν χωρίς συνεργάτες η χρήση της επωνυµίας «Ιδιωτική Σχολή Μουσικής», ή άλλων συναφών λέξεων παραπλανητικών ως προς την ειδικότητα και το πρόγραµµα µουσικών σπουδών που προσφέρονται, και όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 15. (2). 6) Οποιοσδήποτε Ι.Κ.Μ. επιθυµεί να διδάξει σε συνεργασία µε άλλον Ι.Κ.Μ. εµπίπτει πλέον στην κατηγορία Ι.Σ.Μ. και οφείλει να πληροί τις διαδικασίες και προδιαγραφές που προϋποθέτει η εφαρµογή του παρόντος νόµου. 7) Οι µε οποιοδήποτε µέσο διαφηµίσεις Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. δεν µπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο να είναι αναληθές ή παραπλανητικό αναφορικά µε το επίπεδο ή τον τύπο του ιδρύµατος ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 8

9 Καθήκοντα Υποχρεώσεις και δικαιώµατα ιδιοκτήτη Ι.Σ.Μ ) Ο ιδιοκτήτης της Ι.Σ.Μ. ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη από την οποία δυσχεραίνεται η άρτια, οµαλή και κατά Νόµο λειτουργία της σχολής. 2) Ο ιδιοκτήτης, όταν διαπιστώσει παραβάσεις ή παραλείψεις του ιευθυντή ή των καθηγητών, οφείλει, σε περίπτωση που δεν συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του, να αναφερθεί σχετικά στο Υπουργείο Παιδείας. 3) Σε περίπτωση µεταβίβασης της σχολής σε άλλο πρόσωπο, το αρχείο του περιέρχεται στο νέο ιδιοκτήτη. 4) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Ι.Σ.Μ., το αρχείο παραδίδεται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη και του ιευθυντή στο Υπουργείο Παιδείας. 5) Ο ιδιοκτήτης µπορεί να ορίζεται και ιευθυντής της Ι.Σ.Μ. και να διδάσκει µαθήµατα της ειδικότητας του, εφόσον έχει τα προσόντα που καθορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος νόµου. 6) Η πρόσληψη, οι όροι εργασίας, οι αποδοχές, οι άδειες, οι ώρες εργασίας, τα καθήκοντα και δικαιώµατα και η απόλυση του διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού Ι.Σ.Μ. ρυθµίζονται µεταξύ ιδιοκτήτη και ενδιαφεροµένων, και πάντοτε σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις όπως αυτές θα καθορίζονται από την Οµοσπονδία. 7) Ο καθορισµός του ποσού των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωµάτων γίνεται από τον ιδιοκτήτη κάθε Ι.Σ.Μ. κάθε χρόνο και υποβάλλεται στον Υπουργό για έγκριση τρεις τουλάχιστον µήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Νοείται ότι τυχόν αυξήσεις των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωµάτων κοινοποιούνται κι εγκρίνονται από το Υ.Π. / Σ.Ε. ιευθυντής Ι.Μ.Σ ) Ο ιευθυντής της Ι.Μ.Σ. πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: α. Ανώτατο ίπλωµα Μουσικής ή πανεπιστηµιακό τίτλο στη Μουσικολογία ή Μουσική στην Εκπαίδευση και β. τουλάχιστον πενταετή ευδόκιµη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της Μουσικής. 2) Ο ιευθυντής µπορεί να διδάσκει µάθηµα ή µαθήµατα της ειδικότητας του, εφόσον έχει τα προσόντα που καθορίζονται από το Νόµο (βλ. άρθρο 18.(1) ). 9

10 3) Ο ιευθυντής οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13.(2) του Νόµου αυτού και να µην έχει στερηθεί το δικαίωµα να διευθύνει ή να διδάσκει στη δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. 4) Όριο εργάσιµης ηλικίας του ιευθυντή ορίζεται το 65 ο, όµως απαλλάσσεται των καθηκόντων του κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους. Καθηγητές Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. χωρίς συνεργάτες 18. 1) Οι καθηγητές σε Ι.Σ.Μ., και γενικά οι Ι.Κ.Μ. πρέπει να πληρούν τα παρακάτω προσόντα: Ανώτατο ίπλωµα Μουσικής στην ειδικότητα που θα διδάξουν, όπως αυτή θα καθοριστεί στην άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος που θα παρέχεται από την Οµοσπονδία. 2) Οι καθηγητές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13. (2) του Νόµου αυτού και να µην έχουν στερηθεί το δικαίωµα να διδάσκουν στη δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. 3) Όριο εργάσιµης ηλικίας των Ι.Κ.Μ. ορίζεται το 65 ο, όµως απαλλάσσονται των καθηκόντων τους κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους. 4) Όλοι οι εν ενεργεία Ι.Κ.Μ. πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του Υ.Π. και στην Οµοσπονδία. Στέγαση Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ ) Τα κτίρια / παραρτήµατα και οι εγκαταστάσεις των Ι.Σ.Μ. εγκρίνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υ. Π. / Σ.Ε. και πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις: α) εύκολη και ασφαλή πρόσβαση µε όχηµα β) πρόνοια για άτοµα µε αναπηρία γ) ξεχωριστό χώρο υποδοχής δ) ασφαλείς αίθουσες διδασκαλίας µε παράθυρο κι εξαερισµό ε) στοιχειώδη ηχοµόνωση όταν οι αίθουσες διδασκαλίας είναι παραπλήσιες στ) παροχή των απαραίτητων υλικοτεχνικών µέσων (µουσικών οργάνων, πινάκων, θρανίων κ.ο.κ.), που να είναι διατηρηµένα και σε καλή κατάσταση ζ) ευρύχωρη αίθουσα που να µπορεί να διαµορφωθεί ως χώρος συναυλιών η) κιβώτιο πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρες κι έξοδο κινδύνου θ) ξεχωριστές τουαλέτες για αγόρια και κορίτσια µε πετσέτες µιας χρήσης ή στεγνωτήρα χεριών 10

11 2) Σε περίπτωση που Παράρτηµα Ι.Σ.Μ. λειτουργεί στην ίδια πόλη µε το κεντρικό οίκηµα της ίδιας σχολής, τότε υποχρεούται να παρέχει όσα αναφέρονται στο άρθρο 19. (1), πλην του ειδικά διαµορφωµένου χώρο συναυλιών (ζ). 3) Η Πολεοδοµική άδεια είναι απαραίτητη. 4) Κάθε Ι.Κ.Μ. που διδάσκει χωρίς συνεργάτες οφείλει να παραδίδει µαθήµατα σε εγκατάσταση η οποία να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: α) Ασφαλή και ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα η οποία να χρησιµοποιείται µόνο για σκοπούς διδασκαλίας (να µην αποτελεί κοινόχρηστο δωµάτιο κατοικίας), µε παράθυρο κι εξαερισµό. β) Παροχή όλων των απαραίτητων για την ειδικότητά του υλικοτεχνικών µέσων, που να είναι σε καλή κατάσταση γ) Τουαλέτα για τους µαθητές, µε πετσέτες µιας χρήσης ή στεγνωτήρα χεριών δ) Κιβώτιο πρώτων βοηθειών 5) Οι ειδικές αίθουσες και ο εξοπλισµός καταγράφονται από κάθε Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. και κατατίθενται στο Υ. Π., ώστε να επιθεωρηθούν και να εγκριθούν από τη Σ.Ε. Οικονοµική Βιωσιµότητα Ι.Σ.Μ. 20. Καµιά Ι.Σ.Μ. δεν µπορεί να ιδρυθεί και λειτουργήσει στη ηµοκρατία εκτός και αν ο ιδιοκτήτης της πείσει τον Υπουργό ότι υπάρχουν επαρκείς οικονοµικοί πόροι για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της. ιαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ ) Όταν υποβάλλεται αίτηση για την ίδρυση και λειτουργία Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ., ο Υπουργός παραπέµπει τη δήλωση στη Σ.Ε. µαζί µε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες αναγκαίες για υποβολή σχετικής εισήγησης. 2) Η Σ.Ε. µπορεί πριν από την υποβολή της εισήγησης της, να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη της σχολής ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες ή διευκρινήσεις αναφορικά µε την ίδρυση και λειτουργία της προτιθέµενης Ι.Σ.Μ. / Ι/Κ/Μ. 3) Με την υποβολή της εισήγησης της Σ.Ε. προς τον Υπουργό, αν αυτός πεισθεί ότι η δήλωση συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου την καταχωρεί, µε την καταβολή του καθορισµένου τέλους, στο τηρούµενο στο Υπουργείο γι αυτό το σκοπό Μητρώο, και εκδίδει στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής, στον καθορισµένο τύπο, γι αυτή την καταχώρηση. 4) Με την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο 20.(3) η Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ θεωρείται ιδρυθείσα και η προσαγωγή του πιστοποιητικού αποτελεί ένδειξη για την ίδρυση της. 11

12 5) Καµιά Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. δεν δύναται να λειτουργήσει πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο 21.(3). 6) Γνωστοποίηση για την καταχώρηση Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. στο Μητρώο, δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας. Ιεραρχική Προσφυγή 22. 1) Όποιο πρόσωπο έχει παράπονο από την άρνηση του Υπουργού να εγγράψει Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. στο Μητρώο µπορεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή προς το Υπουργικό Συµβούλιο. 2) Όταν υποβάλλεται ιεραρχική προσφυγή δυνάµει του εδαφίου 22. (1), το Υπουργικό Συµβούλιο εξετάζει το θέµα, όπως αν η δήλωση και η έκθεση της Σ.Ε. είχαν υποβληθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο, και αν ικανοποιηθεί ότι ισχύουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, δίνει εντολή στον Υπουργό να προχωρήσει στην καταχώρηση της Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. στο Μητρώο και την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής. ιαγραφή Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. από το Μητρώο 23. Ο Υπουργός µε τη σύµφωνη γνώµη της Σ.Ε. µπορεί να διατάξει τη διαγραφή οποιασδήποτε Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. από το Μητρώο και την ακύρωση του πιστοποιητικού εγγραφής και λειτουργίας της/του αν α) σταµάτησαν να ισχύουν οιοιδήποτε όροι που απαιτούνται µε βάση τον παρόντα Νόµο για την Ίδρυση και λειτουργία της/του ή διαπιστωθεί ότι από την αρχή δεν ίσχυαν οι απαιτούµενοι από το Νόµο όροι για την ίδρυση και λειτουργία της/του. β) η λειτουργία της/του είναι επιζήµια για τα δηµόσια ήθη, τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία. γ) συστηµατικά παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόµου αυτού ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών δ) συστηµατικά παραβιάζονται οι όροι µε βάση τους οποίους εγγράφηκε και χορηγήθηκε το πιστοποιητικό εγγραφής και λειτουργίας της/του. ε) η Σ.Ε. µετά από επιθεωρήσεις που θα κάνει κρίνει ότι δεν πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές. Τότε µπορεί να ζητήσει την διαγραφή της Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. από το Μητρώο και την ακύρωση του πιστοποιητικού εγγραφής. 12

13 Μεταβολή στοιχείων Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ 24. 1) Ο ιδιοκτήτης Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. ο οποίος επιθυµεί να επιφέρει οποιαδήποτε µεταβολή οιωνδήποτε στοιχείων αναφερόµενων στο άρθρο 14 οφείλει να υποβάλει, πριν από αυτή την αλλαγή, σχετική δήλωση προς τον Υπουργό. 2) Με την υποβολή δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 24.(1) ακολουθείται, τηρουµένων των αναλογιών, η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 21. Αρχείο Ι.Σ.Μ. 25. Σε κάθε Ι.Σ.Μ. τηρούνται, σύµφωνα µε τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό και τη Σ.Ε. αρχεία για τα ακόλουθα: 1) µητρώο σπουδαστών 2) βιβλίο εγγραφών ειδικός έλεγχος κατά κλάδο και έτος σπουδών (στο οποίο να φαίνονται το όνοµα του σπουδαστή, η εξετασθείσα ύλη και η αναλυτική βαθµολογία) 3) βιβλίο διδακτικού προσωπικού 4) βιβλίο τίτλων πιστοποιητικών 5) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται από τον Υπουργό. Ακαδηµαϊκό έτος και εγγραφές 26. 1) Το ακαδηµαϊκό έτος των Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. δύναται να αρχίζει την 1 η Σεπτεµβρίου και το αργότερο µέχρι την 1 η Οκτωβρίου, και να λήγει το ενωρίτερο την 1 η Ιουνίου και το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου. 2) Οι εγγραφές στις Ι.Σ.Μ. συµπληρώνονται το αργότερο µέχρι τις 30 Νοεµβρίου. Συµβούλια Ι.Σ.Μ ) Κάθε Ι.Σ.Μ. πρέπει να έχει δικό της Συµβούλιο στο οποίο να εκπροσωπούνται οι ακόλουθοι: α) Η διοίκηση της Ι.Σ.Μ. β) Το διδακτικό προσωπικό της Ι.Σ.Μ. γ) Οι σπουδαστές της Ι.Σ.Μ. (σε ανώτερο επίπεδο) δ) Οι γονείς των σπουδαστών της Ι.Σ.Μ. 2) Το Συµβούλιο συµβουλεύει το ιευθυντή της Ι.Σ.Μ. πάνω σε θέµατα που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία της. Επιθεώρηση Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. 13

14 28. 1) Οι Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. υπόκεινται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υ. Π. για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων εγγραφής των και για την εν γένει λειτουργία τους. 2) Συντάσσεται έκθεση από τους ορισµένους από τον Υπουργό και την Σ.Ε. επιθεωρητές η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό. 3) Αν η αναφερόµενη στο εδάφιο 28.(2) έκθεση περιλαµβάνει οποιαδήποτε επίκριση, ο Υπουργός κοινοποιεί το µέρος αυτό της έκθεσης στον ιευθυντή της Ι.Σ.Μ. / στον Ι.Κ.Μ. και παρέχεται εύλογη χρονική περίοδος για επανόρθωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συµµόρφωση, ο Υπουργός µπορεί να επιβάλει κυρώσεις µέχρι και άρση της άδειας λειτουργίας της Ι.Σ.Μ. / του Ι.Κ.Μ. 14

15 ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ποινικά αδικήµατα 29. 1) Ο Ι.Κ.Μ. που διδάσκει χωρίς συνεργάτες / Ιδιοκτήτης και ο διευθυντής Ι.Σ.Μ., που ιδρύεται ή λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του Νόµου αυτού ή των δυνάµει αυτού εκδοθέντων κανονισµών ή οποιουδήποτε όρου, διατύπωσης ή περιορισµού που προνοείται ή επιβάλλεται δυνάµει του Νόµου αυτού, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 3000 και σε περαιτέρω χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 50 για κάθε µέρα που εξακολουθεί το αδίκηµα και το δικαστήριο µπορεί να διατάξει παύση της λειτουργίας της Ι.Σ.Μ. / του Ι.Κ.Μ. αναφορικά προς το οποίο διαπράχθηκε το αδίκηµα. 2) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου 15. (7) είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα ) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί σε οποιαδήποτε διάταξη του Νόµου αυτού για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα ) Σε περίπτωση που ο παραβάτης επαναλάβει τα ίδια ποινικά αδικήµατα, θα επισύρει ποινή φυλάκισης µέχρι 2 έτη, πλέον χρηµατική ποινή ως αναφέρεται ανωτέρω, ή και τις δύο ποινές ταυτόχρονα. 30. Κανονισµοί 1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας για τον καθορισµό κάθε θέµατος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού και για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου αυτού. 2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου 30.(1) οποιοιδήποτε Κανονισµοί µπορούν α) να καθορίζουν τους όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός των Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. β) να καθορίζουν τα από το Νόµο αυτό προνοούµενα τέλη και δικαιώµατα γ) να καθορίζουν ό,τι αφορά την επιθεώρηση των Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. 31. Μεταβατικές ιατάξεις 1) Οι Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 21, για ίδρυση και εγγραφή µέσα σε τέσσερις µήνες από τη δηµοσίευση του Νόµου αυτού. Οι Ι.Σ.Μ. οφείλουν να υποβάλουν εκτός των άλλων, και τους εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας τους. 15

16 2) Οι Ι.Σ.Μ. που λειτουργούν για τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού και δεν κατέχουν πολεοδοµική άδεια, δικαιούνται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους κανονικά, χωρίς να πρέπει να εξασφαλίσουν πολεοδοµική άδεια, υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 και αναπροσαρµόζοντας τη υλικοτεχνική τους υποδοµή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19, εντός της περιόδου χάριτος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 31. (4). 3) Αναφορικά µε την προσωνυµία των Ι.Σ.Μ. και την απαγόρευση χρήσης των λέξεων Ακαδηµία, Κυπριακή, Ελληνική, ιεθνής, Εθνική, Πρότυπο, Ινστιτούτο κ.ο.κ. όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 (2), εξαιρούνται οι σχολές οι οποίες χρησιµοποιούσαν για τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια πριν την εφαρµογή του παρόντος Νόµου µια τέτοια προσωνυµία. 4) Στις Ι.Σ.Μ. / στους Ι.Κ.Μ. που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού και δεν διαθέτουν την υλικοτεχνική υποδοµή όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 19, δίδεται πενταετής περίοδος χάριτος για αναπροσαρµογή τους στις απαιτούµενες προδιαγραφές, και για την κατάθεση του νέου καταλόγου υλικοτεχνικής υποδοµής στο Υ.Π. / Σ.Ε. για έγκριση. Εάν µετά τη λήξη της πενταετούς αυτής περιόδου η Ι.Σ.Μ. / ο Ι.Κ.Μ. δεν πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας, η άδεια λειτουργίας της / του θα αποσύρεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23. 5) Όσοι ενεργοί Ι.Κ.Μ. (σε Ι.Σ.Μ. ή χωρίς συνεργάτες) διδάσκουν κατά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού, και κατέχουν τουλάχιστον Πτυχίο Ωδείου ή αντίστοιχο προσόν, ΚΑΙ ευδόκιµη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της µουσικής για τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν την εφαρµογή του παρόντος νόµου, δικαιούνται να συνεχίσουν να διδάσκουν το θέµα της ειδικότητάς τους, εφόσον εγγραφούν εντός τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στο Μητρώο του Υ.Π. και στην Οµοσπονδία, η οποία θα τους εκδόσεις την άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος. 6) Όσοι ενεργοί Ι.Κ.Μ. (σε Ι.Σ.Μ. ή χωρίς συνεργάτες) διδάσκουν κατά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού, χωρίς να κατέχουν τα απαιτούµενα ακαδηµαϊκά προσόντα, αλλά έχοντας συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια προϋπηρεσίας, δύνανται να συνεχίσουν να διδάσκουν εάν ταυτόχρονα, εντός δύο ετών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, παρακαθίσουν τις κρατικές εξετάσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ανώτερης Μουσικής Εκπαίδευσης. 7) Κάτοχοι πτυχίων Ι.Σ.Μ. της Κύπρου τα οποία αποκτήθησαν µέχρι την ηµεροµηνία ψήφισης του παρόντος Νόµου, δύνανται να παρακαθίσουν σε κρατικές εξετάσεις για απόκτηση του πιστοποιητικού ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον φοίτηση. 8) Κάτοχοι πτυχίων Ανώτερων Μουσικών Σχολών του εξωτερικού δύνανται να παρακαθίσουν σε εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού Ανώτερης εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον φοίτηση. 16

17 9) Οι ιευθυντές Ι.Σ.Μ. κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού, εξαιρούνται του άρθρου 17. (1) εφόσον κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο Ωδείου ΚΑΙ τουλάχιστον δεκαετή ευδόκιµη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της µουσικής. 32. Έναρξη ισχύος Η ισχύς του Νόµου αυτού αρχίζει σε ηµεροµηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο / Βουλή Αντιπροσώπων, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας, µπορεί δε να οριστεί διαφορετική ηµεροµηνία για τις διάφορες διατάξεις του. 17

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1/03) ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ * ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "..." Οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος του 1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ε ΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 29 07 2015 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1691 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 26 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 43338/16027 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Οδηγία δυνάµει του άρθρου 48 Η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 30-11-2012 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

αίτηση εγγραφής µέλους

αίτηση εγγραφής µέλους αίτηση εγγραφής µέλους Στείλτε την αίτηση µαζί µε αποδεικτικά των προσόντων σας και το τέλος εξέτασης στην πιο κάτω διεύθυνση: Αίτηση για Εγγραφή Σύνδεσµος Ψυχολόγων Κύπρου Τ.Θ. 25628 1311 Λευκωσία Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριµένη Μισθοδοτική Κλίµακα: Α8: 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.

Εγκεκριµένη Μισθοδοτική Κλίµακα: Α8: 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27. ΠΙΝΑΚΑΣ (Κανονισµός 2) Σχέδια Υπηρεσίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ (Θέση Πρώτου ιορισµού) (Ειδικότητες: Kωφών, Tυφλών, Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρµοστικών

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1 Ο ι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς σ τ η Θ ε ρ μ ο κ ο ι τ ί δ α ν ε ο φ υ ε ί ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς ομάδες/εταιρείες/επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

τάξεις του τουλάχιστον ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή

τάξεις του τουλάχιστον ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΕ:... Ε ΡΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ * :... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ "..."

ΙΣΤΕ:... Ε ΡΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ * :... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ ... (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 13/03) ΙΣΤΕ:... Ε ΡΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ * :... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ "..." Σηµείωση: Για να είναι έγκυρη η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, - Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210.57.01., 210.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, 23/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία 3. Αδικήµατα για πράξεις σε, επί ή πάνω από δηµόσιες οδούς. 4. Εξουσία στο ιευθυντή ηµοσίων Έργων να απαγορεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα