Πρόταση Νόµου για την Ιδιωτική Μουσική Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση Νόµου για την Ιδιωτική Μουσική Εκπαίδευση"

Transcript

1 Πρόταση Νόµου για την Ιδιωτική Μουσική Εκπαίδευση 1. Για την ίδρυση, την λειτουργία και τον έλεγχο των Ιδιωτικών Μουσικών Σχολών / Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής προτείνονται τα εξής. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ιδιωτική Σχολή Μουσικής (που θα καλείται Ι.Σ.Μ.) σηµαίνει το εκπαιδευτικό ίδρυµα το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (Υ. Π. και Π.) κι εγγεγραµµένο στο Μητρώο, και του οποίου την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης φέρει πρόσωπο Φυσικό ή Νοµικό που είναι ανεξάρτητο από κρατικό µηχανισµό. Ιδιώτης Καθηγητής Μουσικής (που θα καλείται Ι.Κ.Μ.) σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο που κατέχει τα απαιτούµενα προσόντα και είναι εγκεκριµένο από το Υ. Π. και Π. κι εγγεγραµµένο στο Μητρώο, καθώς και στην Παγκύπρια Οµοσπονδία Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής (Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ), και είτε διδάσκει σε Ι.Σ.Μ., είτε διδάσκει µόνος του χωρίς συνεργάτες, είτε είναι διευθυντής Ι.Σ.Μ. Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ. (που θα καλείται Οµοσπονδία): Η Παγκύπρια Οµοσπονδία Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής, που αποτελείται από ένωση των Ι.Σ.Μ. και Ι.Κ.Μ. Συµβουλευτική Επιτροπή (που θα καλείται Σ.Ε.): σηµαίνει την Συµβουλευτική Επιτροπή που είναι υπεύθυνη να υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για την ίδρυση και τη λειτουργία των Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ., όπως διασαφηνίζεται στο άρθρο 3. Υπουργός σηµαίνει τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού του κράτους. Μητρώο σηµαίνει το µητρώο που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και στο οποίο είναι εγγεγραµµένες οι εγκεκριµένες Ι.Σ.Μ. και οι Ι.Κ.Μ. 2. Οι Ι.Σ.Μ. προσφέρουν τα ακόλουθα επίπεδα σπουδών µεµονωµένα ή στο σύνολο τους. Α) Προκαταρκτική (Μουσική Προπαίδεια) - Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια εκπαίδευση B) Ανώτερη εκπαίδευση 1

2 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3. Ι. Καταρτίζεται Συµβουλευτική Επιτροπή για τον Ιδιωτικό Μουσικό Τοµέα που αποτελείται από: α) 2 εκπροσώπους του Υ. Π. και Π. που να έχουν άµεση σχέση µε τη µουσική παιδεία β) 3 µέλη της Οµοσπονδίας, που θα εκπροσωπούν έκαστος τους Ι.Κ.Μ., τους διευθυντές Ι.Σ.Μ. και τους διδάσκοντες σε Ι.Σ.Μ. γ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών ΙΙ. Τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο του εκάστοτε φορέα και επανεκλέγονται ανά τριετία. ΙΙΙ. Η Συµβουλευτική Επιτροπή καταρτίζει από τα µέλη υποεπιτροπές και εκχωρεί σ αυτές οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες της. Στις υποεπιτροπές αυτές δύνανται να µετακαλούνται και άλλοι ειδικοί. ΙV. Η Συµβουλευτική Επιτροπή ρυθµίζει την δική της διαδικασία όπως και την διαδικασία οποιασδήποτε υποεπιτροπής της. V. Έδρα της επιτροπής θα είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, ή όπου αλλού ήθελε καθοριστεί µε υπουργική απόφαση. Αρµοδιότητα Συµβουλευτικής επιτροπής (Σ.Ε.): 4. α) Η Σ.Ε. υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για κάθε θέµα που αφορά τις Ιδιωτικές Μουσικές Σχολές / Ωδεία / Ιδιώτες Καθηγητές Μουσικής. β) Χωρίς επηρεασµό για την γενικότητα του εδαφίου Ι, η Συµβουλευτική Επιτροπή: 1. Υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για την χάραξη πολιτικής σε θέµατα που αφορούν τις Ι.Σ.Μ. και τους Ι.Κ.Μ. 2. Υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό πάνω σε θέµατα που εξετάζει αυτεπάγγελτα ή που παραπέµπονται σ αυτήν από τον Υπουργό σχετικά µε τις Ι.Σ.Μ. και τους Ι.Κ.Μ.. 3. Υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό πάνω σε θέµατα που αφορούν την Ίδρυση και τρόπο λειτουργίας των Ι.Σ.Μ. και Ι.Κ.Μ, ή την άρση της άδειας λειτουργίας τους. 4. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που χορηγείται σ αυτήν από το νόµο αυτό. 5. Ορίζει µαζί µε τον Υπουργό οµάδα επιθεωρητών, η οποία θα µπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγµή την οµαλή λειτουργία των Ι.Σ.Μ., για να διαπιστωθεί κατά πόσον λειτουργούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις του παρόντος νόµου (Μέρος IV). 6. Επιλέγει την ειδική εξεταστική επιτροπή για τις κρατικές εξετάσεις, που θα γίνονται στην ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του επιπέδου Ανώτερων Μουσικών Σπουδών, και την οποία θα απαρτίζουν εξεταστές ανεξάρτητοι και προσοντούχοι, διορισµένοι από το Υ.Π., όπως περιγράφεται στα άρθρα 5. (3) και 8. (3) αντίστοιχα. 7. Καθορίζει γενικό πρόγραµµα εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών ευτεροβάθµιας και Ανώτερης Εκπαίδευσης. 8. Καθορίζει κόστος εξέταστρων εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών δευτεροβάθµιας και ανώτερης εκπαίδευσης. 9. Εποπτεύει κι εγκρίνει τη διδακτέα ύλη της εκάστοτε σχολής. 2

3 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 5. 1) Ο πρώτος κύκλος σπουδών, που περιλαµβάνει τα επίπεδα προκαταρκτικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Μουσικής Εκπαίδευσης, παρέχει µουσικές γνώσεις µε βάση την ύλη που υποβάλλεται από έκαστη Ι.Σ.Μ. για έγκριση στο Υ. Π. / Σ. Ε. 2) Οι συµπληρώνοντες τον κύκλο σπουδών δύνανται να παρακαθίσουν σε κρατικές εξετάσεις ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για απόκτηση πιστοποιητικού ευτεροβάθµιας Μουσικής Εκπαίδευσης. 3) Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών ορίζονται από τη Σ.Ε. όπως καθορίζεται στο άρθρο 4. (6). Η επιτροπή θα είναι τουλάχιστον διµελής, και το ένα τουλάχιστον µέλος πρέπει να είναι ανεξάρτητος προσοντούχος εξεταστής από χώρα της Ε.Ε. Τα έξοδα για τις υπηρεσίες της εξεταστικής επιτροπής θα καλύπτονται από τα εξέταστρα που θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους. 4) Οι εξετάσεις διεξάγονται µια φορά τον χρόνο την περίοδο Μαίου Ιουνίου, σύµφωνα µε πρόγραµµα που καθορίζεται από το Υ. Π. / Σ.Ε. 5) Στο κρατικό πιστοποιητικό ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καταγράφονται τα γενικά θέµατα, τα οποία είναι στο σύνολό τους υποχρεωτικά, το ειδικό θέµα, η Αναλυτική βαθµολογία, και οι Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. που παρουσιάζουν τον υποψήφιο. 6) Ο διευθυντής της εκάστοτε Ι.Μ.Σ. ή ο Ι.Κ.Μ. υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού το αργότερο µέχρι και την 31 η Ιανουαρίου ονοµαστικό κατάλογο σπουδαστών οι οποίοι θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις για απόκτηση του πιστοποιητικού ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καταθέτοντας και τα εξεταστικά δικαιώµατα. 6. 1) Για τη φοίτηση στον κύκλο σπουδών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν υπάρχει περιορισµός στην ηλικία. 2) Οι εσωτερικές εξετάσεις στα διάφορα επίπεδα του κύκλου σπουδών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνονται 2 φορές τον χρόνο, από εξεταστική επιτροπή, η οποία διορίζεται από την ίδια την σχολή. 3) Μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών εξετάσεων παρέχεται στον εξεταζόµενο σπουδαστή δελτίο προόδου / ενδεικτικό στο οποίο αναγράφεται και η αναλυτική βαθµολογία. 7. 1) Ι.Σ.Μ. που περιλαµβάνει Πρωτοβάθµια / ευτεροβάθµια εκπαίδευση δύναται να προσφέρει τα ακόλουθα: (A) Προκαταρκτική Μουσική Εκπαίδευση: Για παιδιά προσχολικής ηλικίας, σύµφωνα µε µέθοδο που θα υποβάλλεται για έγκριση στο Υ.Π. / Σ.Ε. 3

4 (B) Πρωτοβάθµια Γενικά Θέµατα: 1. θεωρία 2. ακουστικά 3. σολφέζ ευτεροβάθµια Γενικά Θέµατα: 4. εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 1. µορφολογία ανάλυση 2. Ιστορία της µουσικής 3. οργανογνωσία 4. αρµονία (Γ) Ειδικά θέµατα : α) οποιοδήποτε µουσικό όργανο της συµφωνικής ορχήστρας ή άλλο όργανο β) Βυζαντινή Μουσική γ) παραδοσιακή µουσική 2) Η Ι.Σ.Μ. που περιλαµβάνει ολοκληρωµένο κύκλο σπουδών Πρωτοβάθµιας / ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει απαραίτητα να προσφέρει όλα τα γενικά θέµατα και τουλάχιστον ένα ειδικό θέµα. ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 8. 1) Ο κύκλος Ανώτερων Μουσικών Σπουδών παρέχει ανώτερες µουσικές γνώσεις µε βάση την ύλη την οποία υποβάλλει έκαστη Ι.Σ.Μ. στο Υ. Π. / Σ. Ε. για έγκριση. 2) Οι συµπληρώνοντες το πρόγραµµα των Ανώτερων Μουσικών Σπουδών δύνανται να παρακαθίσουν κρατικές εξετάσεις ενώπιον ειδικής Εξεταστικής επιτροπής, για απόκτηση Πιστοποιητικού Ανώτερων Μουσικών Σπουδών. 3) Η ειδική Εξεταστική Επιτροπή για τις κρατικές εξετάσεις ολοκλήρωσης των Ανώτερων Μουσικών Σπουδών απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία προσοντούχα µέλη, τα οποία θα διορίσει η Σ.Ε. όπως αναφέρεται στο άρθρο 4. (6). Το ένα εκ των µελών πρέπει να είναι ανεξάρτητος εξεταστής από χώρα της Ε.Ε. Επίσης, ένα εκ των µελών πρέπει να είναι ειδικευµένο στο εκάστοτε εξεταζόµενο ειδικό θέµα. 4) Η Ι.Σ.Μ. υποβάλλει στο Υ. Π. το αργότερο µέχρι και την 31 η Ιανουαρίου, ονοµαστικό κατάλογο σπουδαστών, οι οποίοι θα παρακαθίσουν εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού, καταθέτοντας και τα εξεταστικά δικαιώµατα. 5) Οι κρατικές εξετάσεις διεξάγονται µια φορά το χρόνο, κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου, σύµφωνα µε πρόγραµµα που καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. 6) Στο Πιστοποιητικό Ανώτερων Μουσικών Σπουδών αναγράφεται το ειδικό θέµα, τα γενικά θέµατα, η αναλυτική βαθµολογία, και η Ι.Σ.Μ. που παρουσιάζει τον υποψήφιο. 9. 1) Στο επίπεδο Ανώτερων Μουσικών Σπουδών εγγράφονται σπουδαστές µε τουλάχιστον απολυτήριο Γυµνασίου ή ισότιµο προσόν και Πιστοποιητικό ευτεροβάθµιας Μουσικής 4

5 Εκπαίδευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ταλαντούχων σπουδαστών οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή ισότιµου προσόντος επιτρέπεται η εγγραφή στο επίπεδο Ανώτερων Μουσικών Σπουδών µε απόφαση της Σ.Ε. 2) Η φοίτηση στο επίπεδο Ανώτερων Μουσικών Σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής. 3) Οι εσωτερικές εξετάσεις στα διάφορα επίπεδα των Ανώτερων Μουσικών Σπουδών γίνονται δύο φορές το χρόνο, από εξεταστές που διορίζει η Ι.Σ.Μ. 4) Μετά τη διεξαγωγή των εσωτερικών εξετάσεων παρέχεται ελτίο Προόδου στο οποίο αναγράφεται το επίπεδο και αναλυτική βαθµολογία. 10. Ι.Σ.Μ. η οποία περιλαµβάνει επίπεδο Ανώτερων Μουσικών Σπουδών δύναται να προσφέρει: α. τα θέµατα που αναγράφονται στο άρθρο 7.(1) Β και Γ σε ανώτερο επίπεδο, καθώς και - διεύθυνση χορωδίας - διεύθυνση ορχήστρας - αντίστιξη - σύνθεση Επίσης, υποχρεωτικά θέµατα θεωρούνται - η ψυχολογία - τα παιδαγωγικά Εντός αυτών των προδιαγραφών, η διδακτέα ύλη καθορίζεται από έκαστη Ι.Σ.Μ. και εγκρίνεται από τη Σ.Ε. β. Προσφέρει απαραίτητα κάποιο από τα αναφερόµενα ειδικά θέµατα του άρθρου 7.(1) Γ σε ανώτερο επίπεδο. 11. α) Μετά την επιτυχή συµπλήρωση των Ανώτερων Μουσικών Σπουδών, και εφόσον ο σπουδαστής µετεγγραφεί σε σχολή Ανώτατης Μουσικής Εκπαίδευσης στην ειδίκευση που επιθυµεί να διδάξει, ο σπουδαστής δύναται να εφαρµόσει τετραετή «πρακτική διδασκαλίας» επί πληρωµή. Η διδασκαλία θα γίνεται υπό επίβλεψη, σε µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µόνο, και δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες εβδοµαδιαία. β) Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν προσκοµίσει Ανώτατο Τίτλο Σπουδών εντός τεσσάρων χρόνων από την έναρξη της πρακτικής διδασκαλίας, δε δικαιούται να συνεχίσει να διδάσκει, παρά µόνο εάν και εφόσον αποκτήσει τον απαιτούµενο τίτλο Ανώτατων Σπουδών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 18. (1). 5

6 ΜΕΡΟΣ ΙV Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. 12. Οι Ι.Σ.Μ. λειτουργούν ως αυτόνοµες σχολές. Η ίδρυση παραρτηµάτων επιτρέπεται, νοουµένου ότι τα παραρτήµατα διαθέτουν την υλικοτεχνική υποδοµή που προνοείται στο άρθρο 19 του παρόντος Νόµου ) Καµία Ι.Σ.Μ. δεν µπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη ηµοκρατία παρά µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 2) Καµία Ι.Σ.Μ. δεν µπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη ηµοκρατία α) από µη πολίτη της ηµοκρατίας β) από πρόσωπο που καταδικάστηκε για αδίκηµα ηθικής αισχρότητας ή ενέχει έλλειψη εντιµότητας γ) από µέλος της δηµόσιας υπηρεσίας της ηµοκρατίας ή της δηµόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας της ηµοκρατίας ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου δ) από πρόσωπο που βρίσκεται στην υπηρεσία ξένης Κυβέρνησης ή οργανισµού 3) Μη πολίτης της ηµοκρατίας µπορεί αφού τηρούνται οι διατάξεις του Νόµου αυτού και κάθε άλλου Νόµου, να ιδρύσει και λειτουργήσει Ι.Σ.Μ. ύστερα από άδεια που χορηγείται από το Υπουργικό Συµβούλιο και υπό τους όρους που ήθελε αυτό ορίσει. 14. ήλωση ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Σ.Μ / Ι.Κ.Μ 1) Πριν από την ίδρυση και λειτουργία Ι.Σ.Μ. ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει προς τον Υπουργό δήλωση, σύµφωνα µε τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό για ίδρυση και λειτουργία της Ι.Σ.Μ., που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: (Α) Στοιχεία Ιδιοκτήτη α) Όνοµα, επώνυµο και διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών. Προκειµένου περί νοµικού προσώπου να υποβληθούν η επωνυµία, το διοικητικό του συµβούλιο και η έδρα καθώς και τα στοιχεία των ατόµων που το αποτελούν ως µέτοχοι. β) Επάγγελµα του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών. Προκειµένου περί νοµικού προσώπου να υποβληθούν οι σκοποί. (Β) Στοιχεία που αφορούν την Ι.Σ.Μ. α) Επωνυµία της Ι.Σ.Μ. (βλ. Άρθρο 15) β) Έδρα της Ι.Σ.Μ. 6

7 γ) Περιγραφή του κεντρικού οικήµατος και των παραρτηµάτων, καθώς και περιγραφή του εξοπλισµού, όπως προνοείται στο άρθρο 19 του παρόντος Νόµου. δ) Όνοµα, επώνυµο και προσόντα του ιευθυντή της σχολής. (βλ. επίσης άρθρο 17) ε) Όνοµα, επώνυµο, ακαδηµαϊκά προσόντα, προϋπηρεσία, απασχόληση (πλήρης ή µερική) του διδακτικού προσωπικού, και αριθµός εγγραφής στην Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ., ώστε να καταχωρηθούν στο Μητρώο ως εγγεγραµµένοι Ι.Κ.Μ. (βλ. επίσης άρθρο 18) στ) Κλάδοι σπουδών που προσφέρει η Ι.Σ.Μ. ζ) ίδακτρα, δικαίωµα εγγραφής, άλλα τέλη, τυχόν υποτροφίες. η) Σχέδιο εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της Ι.Σ.Μ. θ) Συνοπτική περιγραφή των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων και προϋπολογισµού ανάπτυξης της σχολής. ι) ιδακτέα ύλη για τους κλάδους σπουδών που θα διδάσκονται στη σχολή. κ) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελε ορίσει ο Υπουργός ή η Σ.Ε. 2) Πριν από την ίδρυση και λειτουργία Ι.Κ.Μ. που διδάσκει χωρίς συνεργάτες, ο Ι.Κ.Μ. πρέπει να υποβάλει προς τον Υπουργό δήλωση, σύµφωνα µε τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό για ίδρυση και λειτουργία του Ι.Κ.Μ., που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) Επωνυµία του Ι.Κ.Μ. (βλ. Άρθρο 15. (4) ) β) Έδρα του Ι.Κ.Μ. γ) Περιγραφή της αίθουσας διδασκαλίας και του εξοπλισµού, όπως προνοείται στο άρθρο 19 του παρόντος Νόµου. δ) Ακαδηµαϊκά προσόντα, προϋπηρεσία του Ι.Κ.Μ., αριθµός εγγραφής στην Π.Ο.Ι.ΚΑ.Μ. (βλ. Άρθρο 18) ε) Επίπεδα και θέµατα σπουδών που προσφέρει ο Ι.Κ.Μ. Επωνυµία της Ι.Σ.Μ. / του Ι.Κ.Μ ) Κάθε Ι.Σ.Μ. οφείλει να έχει τη δική της επωνυµία στην ελληνική γλώσσα. Στην επωνυµία πρέπει να αναγράφονται οµοιότυπα: 7

8 α) Ι ΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (όπου ισχύει) και η επωνυµία (στην ονοµαστική) β) Τα προγράµµατα / θέµατα σπουδών γ) Ο αριθµός µητρώου εγγραφής / άδειας λειτουργίας της Ι.Σ.Μ. 2) Απαγορεύεται η χρήση στην προσωνυµία των λέξεων Ακαδηµία, Κυπριακή, Ελληνική, ιεθνής, Εθνική, Πρότυπο, Ινστιτούτο, ονόµατα πόλεων, περιοχών, χωρών, ηπείρων ή άλλων συναφών λέξεων παραπλανητικών ως προς τα προγράµµατα µουσικών σπουδών που προσφέρει. 3) Οι Ι.Σ.Μ. που θα ιδρυθούν οφείλουν να αναγράφουν στην πινακίδα τους, στη σφραγίδα και στα έγγραφα που θα εκδίδουν την πλήρη επωνυµία, όπως αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 4) Οι Ι.Κ.Μ. που διδάσκουν χωρίς συνεργάτες οφείλουν να αναγράφουν στην πινακίδα τους οµοιότυπα τα ακόλουθα: α) ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και το όνοµα του διδάσκοντος καθηγητή β) Η ειδικότητα/ειδικότητες που διδάσκονται γ) Ο αριθµός µητρώου εγγραφής του Ι.Κ.Μ. 5) Απαγορεύεται στους Ι.Κ.Μ. που διδάσκουν χωρίς συνεργάτες η χρήση της επωνυµίας «Ιδιωτική Σχολή Μουσικής», ή άλλων συναφών λέξεων παραπλανητικών ως προς την ειδικότητα και το πρόγραµµα µουσικών σπουδών που προσφέρονται, και όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 15. (2). 6) Οποιοσδήποτε Ι.Κ.Μ. επιθυµεί να διδάξει σε συνεργασία µε άλλον Ι.Κ.Μ. εµπίπτει πλέον στην κατηγορία Ι.Σ.Μ. και οφείλει να πληροί τις διαδικασίες και προδιαγραφές που προϋποθέτει η εφαρµογή του παρόντος νόµου. 7) Οι µε οποιοδήποτε µέσο διαφηµίσεις Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. δεν µπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο να είναι αναληθές ή παραπλανητικό αναφορικά µε το επίπεδο ή τον τύπο του ιδρύµατος ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 8

9 Καθήκοντα Υποχρεώσεις και δικαιώµατα ιδιοκτήτη Ι.Σ.Μ ) Ο ιδιοκτήτης της Ι.Σ.Μ. ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη από την οποία δυσχεραίνεται η άρτια, οµαλή και κατά Νόµο λειτουργία της σχολής. 2) Ο ιδιοκτήτης, όταν διαπιστώσει παραβάσεις ή παραλείψεις του ιευθυντή ή των καθηγητών, οφείλει, σε περίπτωση που δεν συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του, να αναφερθεί σχετικά στο Υπουργείο Παιδείας. 3) Σε περίπτωση µεταβίβασης της σχολής σε άλλο πρόσωπο, το αρχείο του περιέρχεται στο νέο ιδιοκτήτη. 4) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Ι.Σ.Μ., το αρχείο παραδίδεται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη και του ιευθυντή στο Υπουργείο Παιδείας. 5) Ο ιδιοκτήτης µπορεί να ορίζεται και ιευθυντής της Ι.Σ.Μ. και να διδάσκει µαθήµατα της ειδικότητας του, εφόσον έχει τα προσόντα που καθορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος νόµου. 6) Η πρόσληψη, οι όροι εργασίας, οι αποδοχές, οι άδειες, οι ώρες εργασίας, τα καθήκοντα και δικαιώµατα και η απόλυση του διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού Ι.Σ.Μ. ρυθµίζονται µεταξύ ιδιοκτήτη και ενδιαφεροµένων, και πάντοτε σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις όπως αυτές θα καθορίζονται από την Οµοσπονδία. 7) Ο καθορισµός του ποσού των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωµάτων γίνεται από τον ιδιοκτήτη κάθε Ι.Σ.Μ. κάθε χρόνο και υποβάλλεται στον Υπουργό για έγκριση τρεις τουλάχιστον µήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Νοείται ότι τυχόν αυξήσεις των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωµάτων κοινοποιούνται κι εγκρίνονται από το Υ.Π. / Σ.Ε. ιευθυντής Ι.Μ.Σ ) Ο ιευθυντής της Ι.Μ.Σ. πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: α. Ανώτατο ίπλωµα Μουσικής ή πανεπιστηµιακό τίτλο στη Μουσικολογία ή Μουσική στην Εκπαίδευση και β. τουλάχιστον πενταετή ευδόκιµη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της Μουσικής. 2) Ο ιευθυντής µπορεί να διδάσκει µάθηµα ή µαθήµατα της ειδικότητας του, εφόσον έχει τα προσόντα που καθορίζονται από το Νόµο (βλ. άρθρο 18.(1) ). 9

10 3) Ο ιευθυντής οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13.(2) του Νόµου αυτού και να µην έχει στερηθεί το δικαίωµα να διευθύνει ή να διδάσκει στη δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. 4) Όριο εργάσιµης ηλικίας του ιευθυντή ορίζεται το 65 ο, όµως απαλλάσσεται των καθηκόντων του κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους. Καθηγητές Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. χωρίς συνεργάτες 18. 1) Οι καθηγητές σε Ι.Σ.Μ., και γενικά οι Ι.Κ.Μ. πρέπει να πληρούν τα παρακάτω προσόντα: Ανώτατο ίπλωµα Μουσικής στην ειδικότητα που θα διδάξουν, όπως αυτή θα καθοριστεί στην άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος που θα παρέχεται από την Οµοσπονδία. 2) Οι καθηγητές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13. (2) του Νόµου αυτού και να µην έχουν στερηθεί το δικαίωµα να διδάσκουν στη δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. 3) Όριο εργάσιµης ηλικίας των Ι.Κ.Μ. ορίζεται το 65 ο, όµως απαλλάσσονται των καθηκόντων τους κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους. 4) Όλοι οι εν ενεργεία Ι.Κ.Μ. πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του Υ.Π. και στην Οµοσπονδία. Στέγαση Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ ) Τα κτίρια / παραρτήµατα και οι εγκαταστάσεις των Ι.Σ.Μ. εγκρίνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υ. Π. / Σ.Ε. και πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις: α) εύκολη και ασφαλή πρόσβαση µε όχηµα β) πρόνοια για άτοµα µε αναπηρία γ) ξεχωριστό χώρο υποδοχής δ) ασφαλείς αίθουσες διδασκαλίας µε παράθυρο κι εξαερισµό ε) στοιχειώδη ηχοµόνωση όταν οι αίθουσες διδασκαλίας είναι παραπλήσιες στ) παροχή των απαραίτητων υλικοτεχνικών µέσων (µουσικών οργάνων, πινάκων, θρανίων κ.ο.κ.), που να είναι διατηρηµένα και σε καλή κατάσταση ζ) ευρύχωρη αίθουσα που να µπορεί να διαµορφωθεί ως χώρος συναυλιών η) κιβώτιο πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρες κι έξοδο κινδύνου θ) ξεχωριστές τουαλέτες για αγόρια και κορίτσια µε πετσέτες µιας χρήσης ή στεγνωτήρα χεριών 10

11 2) Σε περίπτωση που Παράρτηµα Ι.Σ.Μ. λειτουργεί στην ίδια πόλη µε το κεντρικό οίκηµα της ίδιας σχολής, τότε υποχρεούται να παρέχει όσα αναφέρονται στο άρθρο 19. (1), πλην του ειδικά διαµορφωµένου χώρο συναυλιών (ζ). 3) Η Πολεοδοµική άδεια είναι απαραίτητη. 4) Κάθε Ι.Κ.Μ. που διδάσκει χωρίς συνεργάτες οφείλει να παραδίδει µαθήµατα σε εγκατάσταση η οποία να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: α) Ασφαλή και ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα η οποία να χρησιµοποιείται µόνο για σκοπούς διδασκαλίας (να µην αποτελεί κοινόχρηστο δωµάτιο κατοικίας), µε παράθυρο κι εξαερισµό. β) Παροχή όλων των απαραίτητων για την ειδικότητά του υλικοτεχνικών µέσων, που να είναι σε καλή κατάσταση γ) Τουαλέτα για τους µαθητές, µε πετσέτες µιας χρήσης ή στεγνωτήρα χεριών δ) Κιβώτιο πρώτων βοηθειών 5) Οι ειδικές αίθουσες και ο εξοπλισµός καταγράφονται από κάθε Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. και κατατίθενται στο Υ. Π., ώστε να επιθεωρηθούν και να εγκριθούν από τη Σ.Ε. Οικονοµική Βιωσιµότητα Ι.Σ.Μ. 20. Καµιά Ι.Σ.Μ. δεν µπορεί να ιδρυθεί και λειτουργήσει στη ηµοκρατία εκτός και αν ο ιδιοκτήτης της πείσει τον Υπουργό ότι υπάρχουν επαρκείς οικονοµικοί πόροι για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της. ιαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ ) Όταν υποβάλλεται αίτηση για την ίδρυση και λειτουργία Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ., ο Υπουργός παραπέµπει τη δήλωση στη Σ.Ε. µαζί µε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες αναγκαίες για υποβολή σχετικής εισήγησης. 2) Η Σ.Ε. µπορεί πριν από την υποβολή της εισήγησης της, να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη της σχολής ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες ή διευκρινήσεις αναφορικά µε την ίδρυση και λειτουργία της προτιθέµενης Ι.Σ.Μ. / Ι/Κ/Μ. 3) Με την υποβολή της εισήγησης της Σ.Ε. προς τον Υπουργό, αν αυτός πεισθεί ότι η δήλωση συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου την καταχωρεί, µε την καταβολή του καθορισµένου τέλους, στο τηρούµενο στο Υπουργείο γι αυτό το σκοπό Μητρώο, και εκδίδει στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής, στον καθορισµένο τύπο, γι αυτή την καταχώρηση. 4) Με την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο 20.(3) η Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ θεωρείται ιδρυθείσα και η προσαγωγή του πιστοποιητικού αποτελεί ένδειξη για την ίδρυση της. 11

12 5) Καµιά Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. δεν δύναται να λειτουργήσει πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο 21.(3). 6) Γνωστοποίηση για την καταχώρηση Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. στο Μητρώο, δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας. Ιεραρχική Προσφυγή 22. 1) Όποιο πρόσωπο έχει παράπονο από την άρνηση του Υπουργού να εγγράψει Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. στο Μητρώο µπορεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή προς το Υπουργικό Συµβούλιο. 2) Όταν υποβάλλεται ιεραρχική προσφυγή δυνάµει του εδαφίου 22. (1), το Υπουργικό Συµβούλιο εξετάζει το θέµα, όπως αν η δήλωση και η έκθεση της Σ.Ε. είχαν υποβληθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο, και αν ικανοποιηθεί ότι ισχύουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, δίνει εντολή στον Υπουργό να προχωρήσει στην καταχώρηση της Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. στο Μητρώο και την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής. ιαγραφή Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. από το Μητρώο 23. Ο Υπουργός µε τη σύµφωνη γνώµη της Σ.Ε. µπορεί να διατάξει τη διαγραφή οποιασδήποτε Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. από το Μητρώο και την ακύρωση του πιστοποιητικού εγγραφής και λειτουργίας της/του αν α) σταµάτησαν να ισχύουν οιοιδήποτε όροι που απαιτούνται µε βάση τον παρόντα Νόµο για την Ίδρυση και λειτουργία της/του ή διαπιστωθεί ότι από την αρχή δεν ίσχυαν οι απαιτούµενοι από το Νόµο όροι για την ίδρυση και λειτουργία της/του. β) η λειτουργία της/του είναι επιζήµια για τα δηµόσια ήθη, τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία. γ) συστηµατικά παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόµου αυτού ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών δ) συστηµατικά παραβιάζονται οι όροι µε βάση τους οποίους εγγράφηκε και χορηγήθηκε το πιστοποιητικό εγγραφής και λειτουργίας της/του. ε) η Σ.Ε. µετά από επιθεωρήσεις που θα κάνει κρίνει ότι δεν πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές. Τότε µπορεί να ζητήσει την διαγραφή της Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. από το Μητρώο και την ακύρωση του πιστοποιητικού εγγραφής. 12

13 Μεταβολή στοιχείων Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ 24. 1) Ο ιδιοκτήτης Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. ο οποίος επιθυµεί να επιφέρει οποιαδήποτε µεταβολή οιωνδήποτε στοιχείων αναφερόµενων στο άρθρο 14 οφείλει να υποβάλει, πριν από αυτή την αλλαγή, σχετική δήλωση προς τον Υπουργό. 2) Με την υποβολή δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 24.(1) ακολουθείται, τηρουµένων των αναλογιών, η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 21. Αρχείο Ι.Σ.Μ. 25. Σε κάθε Ι.Σ.Μ. τηρούνται, σύµφωνα µε τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό και τη Σ.Ε. αρχεία για τα ακόλουθα: 1) µητρώο σπουδαστών 2) βιβλίο εγγραφών ειδικός έλεγχος κατά κλάδο και έτος σπουδών (στο οποίο να φαίνονται το όνοµα του σπουδαστή, η εξετασθείσα ύλη και η αναλυτική βαθµολογία) 3) βιβλίο διδακτικού προσωπικού 4) βιβλίο τίτλων πιστοποιητικών 5) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται από τον Υπουργό. Ακαδηµαϊκό έτος και εγγραφές 26. 1) Το ακαδηµαϊκό έτος των Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. δύναται να αρχίζει την 1 η Σεπτεµβρίου και το αργότερο µέχρι την 1 η Οκτωβρίου, και να λήγει το ενωρίτερο την 1 η Ιουνίου και το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου. 2) Οι εγγραφές στις Ι.Σ.Μ. συµπληρώνονται το αργότερο µέχρι τις 30 Νοεµβρίου. Συµβούλια Ι.Σ.Μ ) Κάθε Ι.Σ.Μ. πρέπει να έχει δικό της Συµβούλιο στο οποίο να εκπροσωπούνται οι ακόλουθοι: α) Η διοίκηση της Ι.Σ.Μ. β) Το διδακτικό προσωπικό της Ι.Σ.Μ. γ) Οι σπουδαστές της Ι.Σ.Μ. (σε ανώτερο επίπεδο) δ) Οι γονείς των σπουδαστών της Ι.Σ.Μ. 2) Το Συµβούλιο συµβουλεύει το ιευθυντή της Ι.Σ.Μ. πάνω σε θέµατα που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία της. Επιθεώρηση Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. 13

14 28. 1) Οι Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. υπόκεινται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υ. Π. για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων εγγραφής των και για την εν γένει λειτουργία τους. 2) Συντάσσεται έκθεση από τους ορισµένους από τον Υπουργό και την Σ.Ε. επιθεωρητές η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό. 3) Αν η αναφερόµενη στο εδάφιο 28.(2) έκθεση περιλαµβάνει οποιαδήποτε επίκριση, ο Υπουργός κοινοποιεί το µέρος αυτό της έκθεσης στον ιευθυντή της Ι.Σ.Μ. / στον Ι.Κ.Μ. και παρέχεται εύλογη χρονική περίοδος για επανόρθωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συµµόρφωση, ο Υπουργός µπορεί να επιβάλει κυρώσεις µέχρι και άρση της άδειας λειτουργίας της Ι.Σ.Μ. / του Ι.Κ.Μ. 14

15 ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ποινικά αδικήµατα 29. 1) Ο Ι.Κ.Μ. που διδάσκει χωρίς συνεργάτες / Ιδιοκτήτης και ο διευθυντής Ι.Σ.Μ., που ιδρύεται ή λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του Νόµου αυτού ή των δυνάµει αυτού εκδοθέντων κανονισµών ή οποιουδήποτε όρου, διατύπωσης ή περιορισµού που προνοείται ή επιβάλλεται δυνάµει του Νόµου αυτού, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 3000 και σε περαιτέρω χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 50 για κάθε µέρα που εξακολουθεί το αδίκηµα και το δικαστήριο µπορεί να διατάξει παύση της λειτουργίας της Ι.Σ.Μ. / του Ι.Κ.Μ. αναφορικά προς το οποίο διαπράχθηκε το αδίκηµα. 2) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου 15. (7) είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα ) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί σε οποιαδήποτε διάταξη του Νόµου αυτού για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα ) Σε περίπτωση που ο παραβάτης επαναλάβει τα ίδια ποινικά αδικήµατα, θα επισύρει ποινή φυλάκισης µέχρι 2 έτη, πλέον χρηµατική ποινή ως αναφέρεται ανωτέρω, ή και τις δύο ποινές ταυτόχρονα. 30. Κανονισµοί 1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας για τον καθορισµό κάθε θέµατος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού και για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου αυτού. 2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου 30.(1) οποιοιδήποτε Κανονισµοί µπορούν α) να καθορίζουν τους όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός των Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. β) να καθορίζουν τα από το Νόµο αυτό προνοούµενα τέλη και δικαιώµατα γ) να καθορίζουν ό,τι αφορά την επιθεώρηση των Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. 31. Μεταβατικές ιατάξεις 1) Οι Ι.Σ.Μ. / Ι.Κ.Μ. που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 21, για ίδρυση και εγγραφή µέσα σε τέσσερις µήνες από τη δηµοσίευση του Νόµου αυτού. Οι Ι.Σ.Μ. οφείλουν να υποβάλουν εκτός των άλλων, και τους εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας τους. 15

16 2) Οι Ι.Σ.Μ. που λειτουργούν για τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού και δεν κατέχουν πολεοδοµική άδεια, δικαιούνται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους κανονικά, χωρίς να πρέπει να εξασφαλίσουν πολεοδοµική άδεια, υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 και αναπροσαρµόζοντας τη υλικοτεχνική τους υποδοµή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19, εντός της περιόδου χάριτος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 31. (4). 3) Αναφορικά µε την προσωνυµία των Ι.Σ.Μ. και την απαγόρευση χρήσης των λέξεων Ακαδηµία, Κυπριακή, Ελληνική, ιεθνής, Εθνική, Πρότυπο, Ινστιτούτο κ.ο.κ. όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 (2), εξαιρούνται οι σχολές οι οποίες χρησιµοποιούσαν για τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια πριν την εφαρµογή του παρόντος Νόµου µια τέτοια προσωνυµία. 4) Στις Ι.Σ.Μ. / στους Ι.Κ.Μ. που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού και δεν διαθέτουν την υλικοτεχνική υποδοµή όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 19, δίδεται πενταετής περίοδος χάριτος για αναπροσαρµογή τους στις απαιτούµενες προδιαγραφές, και για την κατάθεση του νέου καταλόγου υλικοτεχνικής υποδοµής στο Υ.Π. / Σ.Ε. για έγκριση. Εάν µετά τη λήξη της πενταετούς αυτής περιόδου η Ι.Σ.Μ. / ο Ι.Κ.Μ. δεν πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας, η άδεια λειτουργίας της / του θα αποσύρεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23. 5) Όσοι ενεργοί Ι.Κ.Μ. (σε Ι.Σ.Μ. ή χωρίς συνεργάτες) διδάσκουν κατά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού, και κατέχουν τουλάχιστον Πτυχίο Ωδείου ή αντίστοιχο προσόν, ΚΑΙ ευδόκιµη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της µουσικής για τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν την εφαρµογή του παρόντος νόµου, δικαιούνται να συνεχίσουν να διδάσκουν το θέµα της ειδικότητάς τους, εφόσον εγγραφούν εντός τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στο Μητρώο του Υ.Π. και στην Οµοσπονδία, η οποία θα τους εκδόσεις την άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος. 6) Όσοι ενεργοί Ι.Κ.Μ. (σε Ι.Σ.Μ. ή χωρίς συνεργάτες) διδάσκουν κατά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού, χωρίς να κατέχουν τα απαιτούµενα ακαδηµαϊκά προσόντα, αλλά έχοντας συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια προϋπηρεσίας, δύνανται να συνεχίσουν να διδάσκουν εάν ταυτόχρονα, εντός δύο ετών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, παρακαθίσουν τις κρατικές εξετάσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ανώτερης Μουσικής Εκπαίδευσης. 7) Κάτοχοι πτυχίων Ι.Σ.Μ. της Κύπρου τα οποία αποκτήθησαν µέχρι την ηµεροµηνία ψήφισης του παρόντος Νόµου, δύνανται να παρακαθίσουν σε κρατικές εξετάσεις για απόκτηση του πιστοποιητικού ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον φοίτηση. 8) Κάτοχοι πτυχίων Ανώτερων Μουσικών Σχολών του εξωτερικού δύνανται να παρακαθίσουν σε εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού Ανώτερης εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον φοίτηση. 16

17 9) Οι ιευθυντές Ι.Σ.Μ. κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού, εξαιρούνται του άρθρου 17. (1) εφόσον κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο Ωδείου ΚΑΙ τουλάχιστον δεκαετή ευδόκιµη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της µουσικής. 32. Έναρξη ισχύος Η ισχύς του Νόµου αυτού αρχίζει σε ηµεροµηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο / Βουλή Αντιπροσώπων, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας, µπορεί δε να οριστεί διαφορετική ηµεροµηνία για τις διάφορες διατάξεις του. 17

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 67(Ι) του 1996 15(Ι) του 1997 67(Ι) του 1997 10(Ι) του 1999 193(Ι) του 2002 45(Ι) του 2003 25(Ι) του 2004 221 (Ι) του 2004 198(Ι) του 2007 89(Ι) του 2008 88(Ι) του 2009 1(Ι) του 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1257 Ν. 65(0/97 Αρ. 3168,18.7.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1257 Ν. 65(0/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1257 Ν. 65(0/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1988 ΚΑΙ 199Ο ΜΕΡΟΣ Ι. - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε Ε., Παρ. Ι, Αρ. 2562, 7.12.90 Ν. 224/90 Ο περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµος του 1990 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999. Μέρος Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

O ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999. Μέρος Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3360, 1.11.99 Ν. 125(Ι)/99 O ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία Μέρος Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μέρος ΙΙ - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΣ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 3. Νοµικό Συµβούλιο. Σύνθεση και αρµοδιότητες. 4. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 136(Ι)/2015 136(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3481 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 182(Ι) του 2013

Αριθμός 182(Ι) του 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 1549 Ν. 182(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

τάξεις του τουλάχιστον ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή

τάξεις του τουλάχιστον ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Προγράµµατα Σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) βασίζονται στο σύστηµα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα