ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 και το Π.Δ. 89/2011». Στην Τρίπολη, σήμερα την 26 η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στο γραφείο Συνεδριάσεων του νέου του Δημαρχείου Τρίπολης, Λαγοπάτη και Αταλάντης, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.55821/ έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου Τρίπολης & Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν (ΦΕΚ 87 Α / ), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 8 μελών της Επιτροπής παραβρέθηκαν παρόντα οκτώ (8 ) και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος ΑΠΟΝΤΕΣ Κανείς ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 2. Σαββάκης Σάββας 3. Ταλούμης Κωνσταντίνος 4. Καρλής Γεώργιος 5. Εικοσιδέκα Μαρία 6. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 7. Μπισιούλης Ζαφείριος 8. Παπαδημητρίου Γεώργιος Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε και παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός και η υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης κ. Χιώτη Ελένη για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Τρίπολης, εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 και το Π.Δ. 89/2011» λέγει: Με το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

2 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης και των Νομικών του Προσώπων, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου για την περίοδο ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) ο Δήμος έχει την υποχρέωση κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ενώ παράλληλα με τον ίδιο Νόμο εισάγονται νέα βήματα στη διαδικασία κατάρτισής τους, όπως είναι για παράδειγμα η γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και ο έλεγχος της νομιμότητας της διαδικασίας κατάρτισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), με υποβολή σχετικής έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (αρθρ. 225 Ν.3852/2010). Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο εκπονήθηκε με βάση τη σχετική νομοθεσία και συγκεκριμένα για την σύνταξή του λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα: Ο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ο Ν. 3852/2010 Το Π.Δ. 185/2007, όπως αυτό τροποποιείται με το Π.Δ. 89/2011 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού», με τα οποία καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων Η υπ αριθμ. 45/58939/ Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) Ο.Τ.Α.», για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. Η υπ αριθμ. 66/50837/ Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α βαθμού Η υπ αριθμ / , ΦΕΚ 534, Τεύχος Β, Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1613/Β / ) και 71841/ (ΦΕΚ 19/Β / ) αποφάσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ και την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 699/Β / ) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 9 της υπ αριθμ. 5694/ Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. Ο Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α. α βαθμού της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Το υπ 1536/ έγγραφο του ΥΠΕΣ για την παράταση εκπόνησης επιχ/κών προγραμμάτων ως Για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Τρίπολης για την περίοδο , συστήθηκε Διεπιστημονική Ομάδα Έργου (ΔΟΕ), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 576/ απόφαση του Δημάρχου Τρίπολης. Κατά τη φάση της προετοιμασίας και οργάνωσης της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, κρίθηκε σκόπιμη από τη Δημοτική Αρχή, η παροχή συμβουλευτικής στήριξης από εξωτερικό

3 συνεργάτη. Με βάση τη δυνατότητα που παρέχει η Εγκύκλιος 66/ του ΥΠΕΣΔΔΑ, ανατέθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Δημάρχου, στην εταιρεία «EVOLUTION PROJECTS», η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς το Δήμο. Το παρόν αποτελεί το πλήρες Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο θα κατατεθεί προς λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακολουθήθηκε η ακόλουθη διαδικασία: Με την εποπτεία της ομάδας έργου (Απόφαση Δημάρχου για την συγκρότηση ΔΟΕ 576/ ) πραγματοποιήθηκε η συλλογή των στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και των προτάσεων των τοπικών συμβούλων και με την υποστήριξη της συμβουλευτικής εταιρείας Evolution Projects, καταρτίστηκε το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού (το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος) που υποβλήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή. ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ Η εκτελεστική επιτροπή αφού διασφάλισε το συντονισμό των τυχόν απαραιτήτων δράσεων υπερ-τοπικής ανάπτυξης που απαιτούν διαδημοτικές συνεργασίες, εισηγήθηκε το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού στο Δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση με την Απόφαση της, με αριθμό 13/2011 του 7ου/2011 πρακτικού της 18ης Νοεμβρίου Οι προαναφερόμενοι Άξονες και Μέτρα, εγκρίθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 7ης Μαρτίου 2012 με την υπ αρ. 151/2012 Απόφαση. Προκειμένου να αναλυθούν και να επεκταθούν αυτοί οι Άξονες και τα Μέτρα σε Δράσεις, το εγκεκριμένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο, που τα περιλαμβάνει, τέθηκε προς συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα δημοσιεύτηκε για διαβούλευση πλέον των τεσσάρων (4) εβδομάδων με την τοπική κοινωνία, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά την διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβλήθηκαν προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά. Η επιτροπή διαβούλευσης συνεδρίασε στις 26 Μαρτίου 2012 και κατέθεσε τις παρατηρήσεις και προτάσεις της με την αρ 1/2012 απόφασή της. Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων αφού έλαβαν υπόψη τους τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων και το εγκεκριμένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, πρότειναν το υπηρεσιακό τους σχέδιο για την 3ετία, κατά αντιστοιχία προς τους Άξονες και τα Μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου, που περιλάμβανε τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας. Στην συνέχεια έγινε η επεξεργασία των προτάσεων αυτών των υπηρεσιών, των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, των Νομικών Προσώπων του Δήμου και των προτάσεων που προέκυψαν από την διαδικασία της διαβούλευσης, τόσο από την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης, όσο και από την Διεπιστημονική Ομάδα και την Δημοτική Αρχή και συντάχθηκε από τον ανάδοχο το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.

4 ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ Μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης από την Αυτοτελείς υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπ όψη των μελών της Επιτροπής το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης και λέγει : Καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να εγκρίνει την εισήγηση του ανωτέρω Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης. Ύστερα από την ανωτέρω εισήγηση και τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών η εκτελεστική επιτροπή Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης το κατατεθέν Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήμαρχος Τρίπολης ΤΑ ΜΕΛΗ Οι Αντιδήμαρχοι 1. Σαββάκης Σάββας 2. Ταλούμης Κωνσταντίνος 3. Καρλής Γεώργιος 4. Εικοσιδέκα Μαρία 5. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 6. Μπισιούλης Ζαφείριος 7. Παπαδημητρίου Γεώργιος Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήμαρχος Τρίπολης

5 ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμος Τρίπολης Σεπτέμβριος 2012

6 ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ 1. Εισαγωγή Κεφάλαιο 1.1 Γενικά Κεφάλαιο 1.2 Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Κεφάλαιο 1.3 Υλοποίηση του Προγράμματος Κεφάλαιο 1.4 Θεσμική στήριξη υλοποίησης του προγράμματος Κεφάλαιο 1.5 Μεθοδολογική Προσέγγιση Κεφάλαιο 1.6 Διάρθρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2. Δημόσια Διαβούλευση Κεφάλαιο 2.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2.2 Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίων και Απαντήσεων Κεφάλαιο 2.3 Αναλυτική Παρουσίαση αποτελεσμάτων δημόσιας Διαβούλευσης Κεφάλαιο 2.3.Α Δημοτικοί σύμβουλοι, επιμελητήρια, δημότες Κεφάλαιο 2.3.Β Πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και τροπικών συμβουλίων 3. Επιχειρησιακός προγραμματισμός Κεφάλαιο 3.1: Στόχοι και δράσεις. Κεφάλαιο 3.2: Τριετής προγραμματισμός των δράσεων. 4. Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Κεφάλαιο 4.1: Οικονομικός προγραμματισμός. Κεφάλαιο 4.2: είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.

7 ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Τρίπολης, ενώ γίνεται αναφορά και στους ενδεχόμενους επενδυτικούς φορείς υλοποίησης του προγράμματος. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο σημαντικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, τη θεσμική στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επόμενες παράγραφοι παρουσιάζουν την διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολούθησε ο Δήμος Τρίπολης. Τέλος, γίνεται αναφορά στη διάρθρωση της παρούσας μελέτης, η οποία αποτελεί την Β Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης. Πίνακας 1: Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος 1.2 Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, που πραγματοποιήθηκε και του προσδιορισμού της Γενικής Στρατηγικής του Δήμου, των βασικών κατευθύνσεων της

8 ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ αναπτυξιακής πολιτικής και των στόχων, στην παρούσα φάση πραγματοποιείται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με την εξειδίκευση των Αξόνων Ανάπτυξης σε Μέτρα, τα οποία με την σειρά τους εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια της Β φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Το πρόγραμμα στόχων δράσεων και ενεργειών που εκπονείται πρέπει να κυριαρχείται από δύο σημαντικά χαρακτηριστικά: Το πρώτο αναφέρεται στη συναίνεση, όσον αφορά τις βασικές επιδιώξεις του και την ενεργό συμμετοχή, όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των κατοίκων της περιοχής. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος αφού, λόγω της κλίμακας του χώρου και του τοπικού χαρακτήρα επιδιώξεων, η απρόσκοπτη και έγκαιρη υλοποίηση του εξαρτάται κύρια από αυτούς. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η εφικτότητα, ο ρεαλισμός και ο σωστός χρονικός-οικονομικός προγραμματισμός του προγράμματος. Τα προγράμματα που έχουν ως στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας περιοχής, εμπλέκονται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά (καθυστέρηση υλοποίησης ενός τομέα βάζει σε κίνδυνο την ισορροπία του προγράμματος, άρα και την επιτυχία του). Οι βασικές επιλογές, οι επιδιώξεις και οι γενικοί στόχοι εξειδικεύονται και το Πρόγραμμα αποκτά συγκεκριμένο λειτουργικό χαρακτήρα, με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση των δομών της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και στην συμβολή τους σε ένα νέο πρότυπο ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Ειδικότερα, αποσκοπούν στο να συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού, στην προώθηση των δυναμικών κλάδων, στην συμπλήρωση μεγάλων και κρίσιμων κενών, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των παραγωγικών πόρων που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στους τομείς της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής και στο παραγωγικό σύστημα της περιοχής του Δήμου, έχουν ως κύρια επιδίωξη τη διατύπωση μιας αναπτυξιακής πολιτικής, της οποίας βασικοί άξονες είναι: Η διαμόρφωση προώθηση και υλοποίηση ενός συντονισμένου προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων και ενός πλαισίου δράσεων και πρωτοβουλιών, που αναφέρονται στους παραγωγικούς τομείς της περιοχής. Η δραστηριοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ο συντονισμός και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως επενδυτικών φορέων. Η αξιοποίηση του αναπτυξιακού ρόλου του Κράτους, μέσα από την εφαρμογή των Αναπτυξιακών Νόμων και Κανονισμών. Η στήριξη επενδυτικών φορέων, όπως Δημοτικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί κ.λ.π. Η διάχυση των πληροφοριών και η αξιοποίηση των πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίνακας 2: Διαγραμματική Απεικόνιση Φάσης Α Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης

9 ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ Πίνακας 3: Διαγραμματική Απεικόνιση Φάσης Β Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης 1.3 Η Υλοποίηση του Προγράμματος Είναι προφανές, ότι, ενώ στον τομέα των υποδομών, μοχλό υλοποίησης του Προγράμματος θα αποτελέσουν οι εισροές πόρων που θα εξασφαλιστούν είτε από τα εθνικά προγράμματα επενδύσεων, είτε από τα Κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, στον τομέα των παραγωγικών επενδύσεων, η συμπεριφορά των επενδυτικών φορέων (κυρίως του ιδιωτικού, αλλά και του συνεταιριστικού, δημοτικού κλπ.) δεν είναι δυνατόν ούτε να ελεγχθεί ούτε να προβλεφθεί. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε αυτό που μπορεί να στηρίξει την αναπτυξιακή προσπάθεια μεσοπρόθεσμα, δηλαδή στη δημιουργία και παγίωση μόνιμων διαδικασιών και υποδομών

10 ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ ενημέρωσης, πληροφόρησης, χρηματοδοτικής στήριξης και τεχνικής υποστήριξης των γεωργικών, κτηνοτροφικών, τουριστικών και λοιπών επιχειρήσεων και επενδυτικών πρωτοβουλιών. Έτσι, η κύρια κατεύθυνση που δόθηκε στους στόχους και στις δράσεις, αναφέρεται: στη δημιουργία θεσμικών οργάνων υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος, στη δημιουργία και στήριξη υποδομών ενημέρωσης, τεχνικής υποστήριξης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και κατάρτισης, στην ενίσχυση των κοινών πρωτοβουλιών των φορέων ανάπτυξης με τον ιδιωτικό τομέα στη δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης ή υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ενίσχυση διαδικασιών συμμετοχής και συνεργασίας σε επίπεδο Δήμου ή και σε ευρύτερο τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια Διαδημοτικών συνεργασιών στην ενίσχυση διαδικασιών συμμετοχής σε διευρυμένα σχήματα, για την προώθηση κοινών ή ανάλογων στόχων. 1.4 Θεσμική Στήριξη της Υλοποίησης του Προγράμματος Βασική διάσταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα αποτελέσει η θεσμική μορφή των φορέων που θα αναλάβουν το βάρος της υλοποίησης. Είναι προφανές ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί με την ταυτόχρονη προώθηση έργων και δράσεων, πολλά από τα οποία αποτελούν στόχους προς διεκδίκηση (διεκδίκηση εξασφάλισης αποφάσεων και πόρων) από τα κρατικά ή νομαρχιακά όργανα, άλλα όμως εξαρτώνται απολύτως από την ίδια ενεργοποίηση και υποστήριξη από τους φορείς της περιοχής και, κυρίως του Δήμου. Η δημιουργία δομών υλοποίησης, που μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, είναι απόλυτα αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου γενικότερα. Δεύτερη, εξ ίσου σημαντική διάσταση είναι η χωρική διάσταση των έργων και δράσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό. Εντάσσονται λοιπόν, έργα και δράσεις με τοπικό χαρακτήρα που αναφέρονται σε επίπεδο Τοπικού Διαμερίσματος ή του Δήμου, έργα με εμβέλεια την περιοχή του Δήμου και έργα, με υπερ-τοπικό χαρακτήρα που μπορούν να αναφέρονται σε ένα σύνολο Δήμων ή και σε επίπεδο Νομού. Είναι προφανές ότι οι διάφορες αυτές κατηγορίες επιβάλλουν διαφορετική αντιμετώπιση. Με δεδομένο τον διοικητικό κατακερματισμό των περιοχών αναφοράς κάθε κατηγορίας επεμβάσεων και την ανάγκη συντονισμού και επικοινωνίας, θεωρείται καθοριστικός ο ρόλος που θα κληθεί να παίξει ο Δήμος. Έτσι, για τα έργα με τοπικό χαρακτήρα, ο Δήμος μπορεί να παίξει το ρόλο του υποστηρικτικού φορέα ή να παρέμβει αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου προτεραιοτήτων και να συμβάλλει στην υιοθέτηση μιας ευρύτερης «περιφερειακής» οπτικής και κατά συνέπεια πολιτικής. Για τα έργα και δράσεις σε επίπεδο Δήμου είναι ο καταλληλότερος φορέας για την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη δημιουργία φορέων υλοποίησης (Δημοτικών εταιρικών μορφών, εταιρικών μορφών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εταιρικών μορφών ιδιωτικής οικονομίας). Για την προώθηση των έργων και στόχων με υπερ-τοπικό χαρακτήρα, ο Δήμος είναι ο φορέας μέσω της συνεργασίας και του συντονισμού του οποίου, μπορεί να προκύψουν οι αναγκαίες

11 ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ συνθέσεις, η υπέρβαση των πιθανών τριβών και η δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών υλοποίησης. Εξ ίσου σημαντικό ζήτημα είναι η υιοθέτηση εκ μέρους των προαναφερθέντων φορέων και των υπολοίπων εμπλεκόμενων, των αντιλήψεων που διέπουν την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την αναπτυξιακή πολιτική, που προωθείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αυτές, η "αγροτική οικονομία" αντιμετωπίζεται με την ευρύτερη οπτική της "οικονομίας των αγροτικών περιοχών" και η υπόθεση της ανάπτυξης διαμορφώνεται ως συνολικό πρόβλημα αξιοποίησης των φυσικών, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, μέσα στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Τα διατιθέμενα μέσα για τη συνολική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με το νέο πλαίσιο δράσεων της Ένωσης είναι ως γνωστό διευρυμένα, όπως όμως σαφέστεροι είναι και οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών, ενώ αναβαθμισμένος και με μεγαλύτερες απαιτήσεις είναι και ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών οργάνων και των φορέων υλοποίησης, ο οποίος είναι κρίσιμος και αποφασιστικός. Όμως, για να επιτευχθεί η αναγκαία συνεργασία για την προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί υλοποίησης, οι φορείς υλοποίησης πρέπει να ενεργοποιηθούν, να αναπτύξουν τις δικές τους υποδομές τεχνογνωσίας, και να εξασφαλίσουν τη συνεργασία ειδικών συνεργατών ή συμβούλων. 1.5 Μεθοδολογική Προσέγγιση Σκοπός του βήματος είναι η ολοκλήρωση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η εκτέλεση των τελικών ενεργειών και η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συνέταξε το τελικό κείμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος και το υπέβαλε στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών προσώπων και έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποβάλλεται προς έλεγχο νομιμότητας, για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί η Αυτοτελής Υπηρεσία ΟΤΑ. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη ακολουθήθηκε το παρακάτω διάγραμμα εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος: Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης 1. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει να καταρτιστούν υπηρεσιακά και δια-υπηρεσιακά σχέδια δράσης που αφορούν την τοπική ανάπτυξη.

12 ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ 2. Το υπηρεσιακό σχέδιο δράσης αφορά την επίτευξη ενός γενικού στόχου τοπικής ανάπτυξης. Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αφού λάβει υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού και το κείμενο με τα συμπεράσματα από τις διαδικασίες διαβούλευσης, προτείνει με γραπτή εισήγηση τους τα σχέδια δράσης. Στόχος των σχεδίων είναι α) ο προσδιορισμός των ωφελουμένων από την επίτευξη του γενικού στόχου, β) ο εντοπισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων των ωφελουμένων αξιοποιώντας τα συμπεράσματα αξιολόγησης της αρμόδιας υπηρεσίας και τα συμπεράσματα από τις διαδικασίες διαβούλευσης γ) η επιλογή των στόχων βελτίωσης της κατάστασης των ωφελουμένων και τέλος δ) η επιλογή των στόχων εσωτερικής ανάπτυξης της αρμόδιας υπηρεσίας. 3. Τα δια υπηρεσιακά σχέδια δράσης αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις οποίες εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες του Δήμου αλλά και συνεργασίες του Δήμου με άλλους φορείς τοπικούς ή υπερτοπικούς. Τα σχέδια αυτά καταρτίζονται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία έχει τη συνολική εικόνα των αναγκών της περιοχής και των δυνατοτήτων των υφιστάμενων υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες 4. Μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης που αφορούν τους στόχους τοπικής ανάπτυξης, καταρτίζονται σχεδία δράσης για τους γενικούς στόχους εσωτερικής ανάπτυξης. Στόχος αυτών των σχεδίων είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 5. Τέλος θα πρέπει να προσδιοριστούν δράσεις διαδημοτικής και υπερ-τοπικής σημασίας. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με γειτονικούς δήμους για να συζητηθούν τα προγράμματα και μια πιθανή σύμπραξη δράσεων. ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ολοκλήρωση των Σχεδίων Δράσης για την τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου. Τριετής Προγραμματισμός των Δράσεων 1. Μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης θα προχωρήσει στην ιεράρχηση των σχεδίων και του συνοπτικού προγραμματισμού (χρονοδιάγραμμα ανά έτος, δαπάνες, πηγές χρηματοδότησης) των δράσεων για την κάθε μια υπηρεσία. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων θα είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου 2. Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης τις ομαδοποιεί ανάλογα με το γενικό στόχο, το είδος του και την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση. ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Τα οριστικά Σχέδια Δράσης, που προέκυψαν από την ιεράρχηση και την ομαδοποίηση, θα δοθούν από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και

13 ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ Ανάπτυξης στο διοικητικό συμβούλιο κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου για συζήτηση και ψήφιση. Τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να αποφασίσουν εντός μίας εβδομάδας. Οικονομικός Προγραμματισμός 1. Στο βήμα αυτό εκτιμώνται τα έσοδα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης τριετίας και κατανέμονται στα σχέδια δράσης, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των δράσεων. Ουσιαστικά η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης θα προχωρήσει στην ανάλυση των προϋπολογισμών και απολογισμών του Δήμου. 2. Γενικά οι πηγές χρηματοδότησης των Δήμων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Πηγές που χρηματοδοτούν συγκεκριμένες δράσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζουν οι φορείς χρηματοδότησης (π.χ. ΚΠΣ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Θησέας). Πηγές χρηματοδότησης που μπορούν να χρηματοδοτήσουν πολλές δράσεις η επιλογή των οποίων έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου (π.χ. ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, τέλη, δάνεια, αποθεματικό κλπ). ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συντάσσει το τελικό κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και Τελικές Ενέργειες 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και μια έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος. 2. Η εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος προωθείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον έλεγχο της νομιμότητας. 3. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο της νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2.1 Εισαγωγή Ο Δήμος Τρίπολης, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προγραμμάτισε και οργάνωσε μια σειρά από ενέργειες, προκειμένου να μπορέσουν, όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι να πούνε την γνώμη τους, για τα προβλήματα της περιοχής, και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για αυτά. Πιο συγκεκριμένα:

14 Αναρτήθηκε, στην ιστοσελίδα του Δήμου, το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης η περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε όλο το Δήμο Διατέθηκε τηλεφωνική γραμμή και για προτάσεις 2.2 Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολόγιων Απαντήσεων Στο πλαίσιο της Δημόσιας διαβούλευσης, για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης, εκπονήθηκαν και διενεμήθησαν ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια αυτά διανεμήθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου στα Σχολεία, στο Δημαρχείο, στις τοπικές κοινότητες, σε φορείς και στα Νομικά Πρόσωπα. Επίσης, το εν λόγω ερωτηματολόγιο, είχε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου προκειμένου να γίνει γνωστό και στα άτομα που είναι χρήστες του διαδικτύου. Παρακάτω, αναλύονται διεξοδικά τα ευρήματα, από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, που οδηγούν σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, για τα προβλήματα του Δήμου της Τρίπολης και για πώς τα βιώνουν οι κάτοικοί του. Πολύ σημαντικό θα ήταν να μελετήσει κανείς τις απαντήσεις, με βάση την περιοχή και την ηλικία. Είναι χαρακτηριστική η ένταση και η συχνότητα με την οποία τίθενται τα προβλήματα. Τα κυριότερα προβλήματα, με βάση τις απαντήσεις των κατοίκων, είναι: Επέκταση της Ανακύκλωσης και Βελτίωση της καθαριότητας Τουριστική Προβολή - Τεκμηρίωση και Προβολή του Πολιτισμού της Περιοχής Βελτίωση οδικού δικτύου - κατάσταση - ασφάλεια Διαχείριση φυσικών πόρων - Βελτίωση της Ύδρευση Δημιουργία χώρων άθλησης Δημιουργία παιδικών χαρών - ελεύθερων χώρων 2.3 Αναλυτική Παρουσίαση αποτελεσμάτων δημόσιας Διαβούλευσης ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ Στην δημόσια διαβούλευση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, τα επιμελητήρια, δημότες (α μέρος) και οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων (β μέρος). Α μέρος (δημοτικοί σύμβουλοι, τα επιμελητήρια, δημότες): Το παράρτημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την Πελοπόννησο κατέθεσε πρόταση με το υπ αρ 16047/ πρωτ. εισηγητικό έγγραφο, στο οποίο περιληπτικά αναφέρονται ότι οι προτάσεις θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ όπου θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την ολοκλήρωση του δασολογίου. Προτείνουν ακόμα: Την προσπάθεια του Δήμου στην ανασύσταση της τοπικής παραγωγής πατατόσπορου, προτεραιότητα στην καλλιέργεια πυρηνοκάρπων, στήριξη δομών για την καλλιέργεια της ποικιλίας μήλων «Πιλαφά», κίνητρα για την διατήρηση τέτοιων καλλιεργειών, την συμβολή του Δήμου στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των χαρακτηρισμένων ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων και την επέκταση παρόμοιων σημάτων, την ανάληψη πρωτοβουλίας του Δήμου στην οργανωμένη διάθεση των προϊόντων των βιοκαλλιεργητών. Προκειμένου για την μείωση κόστους καλλιέργειας προτείνεται η οργανωμένη άρδευση, συντήρηση και επέκταση δικτύων ΤΟΕΒ κυρίως στο αρδευτικό Λεβιδίου, αξιοποίηση ΑΠΕ

15 ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ στις κτηνοτροφικές μονάδες, έργα ορεινής υδρονομίας για τον εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα, αξιοποίηση γεωργό-κτηνοτροφικών αποβλήτων και οργανωμένη διάθεση αυτών, ανάπτυξη των ορεινών όγκων (περιπατητικά μονοπάτια, mountain bike, μουσείο δασικής ιστορίας, ελεγχόμενες κυνηγητικές περιοχές), έμφαση στη χαρακτηρισμένη περιοχή Natura της λίμνης Τάκα. Το ΤΕΕ Πελοποννήσου συμμετείχε με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τον εκπρόσωπό του και έλαβε αρ πρωτοκόλλου 15795/ Επισημαίνονται τα ακόλουθα στο τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων (διαλογή-ανακύκλωση-χυτυ), ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ Δήμου Τρίπολης, νέα κυκλοφοριακή μελέτη, προστασία και ανάδειξη περιαστικών δασών και αλσών, νέα δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικοί καθαρισμοί στις ΔΕ, στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης: νέα ΒΙΠΕ και υποδομές υπάρχουσας, ενίσχυση πρότασης ΟΕΒΑ για θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων, ενίσχυση και προβολή τουριστικού προϊόντος, υποστήριξη και σχεδιασμός αγροτικής ανάπτυξης (έμφαση στην προβολή τοπικών προϊόντων και στην επιστημονική ενημέρωση αγροτών), ανάληψη έργων προστασίας περιβάλλοντος με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από τον ίδιο το Δήμο, διοργάνωση ετήσιων συνεδρίων-εορτών-φεστιβάλ με προσανατολισμό στο αγροτικό τουριστικό πλεονέκτημα του Δήμου, δημιουργία πολιτικού αεροδρομίου, σχεδίαση και δημιουργία νέου Σιδηροδρομικού δικτύου, στον τομέα δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού: βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου, βελτίωση υπαρχουσών υποδομών των σχολείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, κοινωνικές δράσεις για την δημιουργία δικτύου προστασίας των οικονομικά ασθενέστερων, αναβάθμιση πρωτοβάθμιας Μέριμνας της Υγείας, στον τομέα Διοικητικής εξυπηρέτησης των κατοίκων: με την αποκέντρωση και ηλεκτρονική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου σε όλες τις ΔΕ, τα πλεονεκτήματα του Δήμου είναι: η γεωγραφική του θέση, η γειτνίαση του με την Αθήνα, η πλούσια ιστορία από τους αρχαίους χρόνους, στον τομέα των συνεργασιών του Δήμου με άλλους φορείς: την συχνότερη επικοινωνία την άτυπη συμμετοχή στα Δημοτικά Συμβούλια, την διοργάνωση θεματικών συνεδρίων, τέλος επισημαίνεται η ανάγκη μείωσης των όρων δόμησης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Ο κ Γεώργιος Πετρούλιας Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης και εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης συμμετείχε τόσο στην συνεδρίαση της επιτροπής Διαβούλευσης στις 26/3/2012 και κατέθεσε και ερωτηματολόγια αλλά και εισηγητικό έγγραφο που έλαβε αρ πρωτ / στα οποία επισημαίνει την αναγκαιότητα της ιεράρχησης των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ως μέσο για την διέξοδο από την κρίση και προτείνει τα ακόλουθα: περισσότερο πράσινο στην πόλη και μείωση όρων δόμησης, δράση σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες στον χώρο εστίασης στην πόλη μέσα από μια οργανωμένη κίνηση που να τιτλοφορείται «Απόψε τρώμε έξω φτηνά» ώστε να παρακινηθεί ο κόσμος να βγει έξω, την τοποθέτηση επιπλέον δοχείων απορριμμάτων, την επίσκεψη οδοκαθαριστών 2 φορές την εβδομάδα, τη δημιουργία Δημοτικού Ιατρείου, την αξιοποίηση ΑΠΕ, την δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων την προώθηση στην δημιουργία νέων καταλυμάτων, την δημιουργία χώρων υποδοχής και εστίασης στα σπήλαια του Κάψια, την διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου, την παρουσία της Δημοτικής αστυνομίας σε απόμερα σημεία της πόλης, την παραχώρηση των κλειστών σχολείων σε ΜΚΟ, απογευματινή λειτουργία των ΚΕΠ, αξιοποίηση χιονοδρομικού, αξιοποίηση εθελοντικών σωματείων για την υλοποίηση από κοινού δράσεων με το Δήμο. Οι πολίτες κ. Κατσούλας και κα Μαντά κατέθεσαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που έλαβαν τους αρ πρωτ 15277/ και 16043/28-

16 αντίστοιχα. Ο πρώτος μεταξύ άλλων προτείνει την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης και της πεζοδρόμησης του και την οικιστική ανάπτυξη της πόλης προς τα έξω, τη δημιουργία εθελοντικής επιτροπής «Όμορφη Πόλη» από αρχιτέκτονες, δημιουργία διαφημιστικών προσόψεων στα παλιά κτήρια, βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων, επιχειρήσεις ανάδοχοι παιδικών χαρών, Προκήρυξη παγκόσμιου Παναρκαδικού Συνεδρίου για αναπτυξιακά θέματα της περιοχής, δημιουργία επενδυτικού-θεματικού πάρκου στα Τρίκορφα, παραχώρηση χώρων στου δημότες για καλλιέργεια κηπευτικών, σήμανση με θεματικές ταμπέλες των οδών. Η δεύτερη μεταξύ άλλων προτείνει την παρότρυνση των πολιτών για την συμμετοχή του στην ανακύκλωση, βελτίωση παιδικών χαρών, δημιουργία χώρων στάθμευσης και όπου δεν υπάρχουν πεζοδρομίων, ανάπτυξη αστικού δικτύου συγκοινωνίας, προώθηση τοπικών προϊόντων, πρόσβαση στο internet όλων των κοινοτήτων, δημιουργία λιμνοδεξαμενών / φραγμάτων, αποκέντρωση δημοτικών υπηρεσιών προς τα χωριά και συντήρηση υποδομών των χωριών. Ο κ Κων/νος Κατσαφάνας είχε τις ακόλουθες προτάσεις Προτάσεις για την διαχείριση του πρασίνου : ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ 1) την ανάπλαση υποβαθμισμένων αστικών χώρων πρασίνου με το σύνθημα «η φύση στον αστικό ιστό» 2) την υλοποίηση δυο πιλοτικών σχεδίων: α) οικοδομικό τετράγωνο για ενεργειακή αναβάθμιση και β) σχεδιασμός για την τοπική κοινότητα Βλαχοκερασιάς με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδίου 3) Περιαστικά δάση συμβολή του Δήμου στον νομικό καθορισμό των περι-αστικών δασών, στην δημιουργία πλαισίου διαχείρισης, στον καθορισμό περιβαλλοντικών προδιαγραφών για παρεμβάσεις, στην καταγραφή της δυναμικότητας των τοπικών δασών και οικοσυστημάτων. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος θα πρέπει να συντάξει ένα σχέδιο δράσης και να υποστηρίξει έρευνες, να συστήσει ομάδα έργου κατά δράση. Επίσης θα πρέπει να μεριμνήσει για την δημιουργία και λειτουργία δημοτικού πρότυπου χημείου και προγράμματων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Προτάσεις για τον εθελοντισμό: Απαιτούνται ενέργειες από το Δήμο για την ενίσχυση και ανάπτυξη του εθελοντισμού όπως: τη δημιουργία του «σπιτιού του εθελοντή», την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη δημιουργία Μητρώου εθελοντών, τη θέσπιση ηθικών βραβείων, την Ασφαλιστική κάλυψη εθελοντών, την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής δραστηριοποίησης (Αναδάσωσης, πυρασφάλειας, Αιμοδοσίας, πρόληψης υγείας). Προτάσεις για τον Τουρισμό: Προτεινόμενες ενέργειες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι: η σύνθεση της φυσιογνωμίας του τουριστικού προϊόντος του Δήμου, η έκδοση Τουριστικού χάρτη του Δήμου, η οργάνωση δράσεων εκπαιδευτικού τουρισμού, η δημιουργία Μαυσωλείου του Κολοκοτρώνη. Δημιουργία και λειτουργία τοπικού συμφώνου για τον τουρισμό. Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου Marketing με σκοπό την ενίσχυση της προώθησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Καθιέρωση σε ετήσια βάση 10ημερης έκθεσης για τα προϊόντα της Αρκαδικής Γης (αγροτικά προϊόντα, παραγωγής νωπών προϊόντων, τυποποιημένα μεταποιημένα και

17 παραδοσιακά προϊόντα) σε συνεργασία με τους άλλους Δήμους στην Αρκαδία, την Αναπτυξιακή Πάρνωνα και άλλους φορείς. Η έκθεση θα έχει κυρίως στόχο την προσέλκυση επισκεπτών με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων και δευτερεύοντος την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχή. Στόχος είναι η συμμετοχές παραγωγών επαγγελματιών και η συμμετοχή επισκεπτών για τον πρώτο χρόνο διοργάνωσης της, στην διάρκεια των 10ημερών παράλληλα θα διοργανώνονται εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά γεγονότα, ημερίδες και σεμινάρια. Για το σκοπό αυτό θα οριστεί Συντονιστική Επιτροπή και θα συνταχθεί κανονισμός λειτουργίας της. Προτάσεις για τους Υδάτινους πόρους: Χαρτογράφηση επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων. Έλεγχος ρύπων στο νερό και εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Δημιουργία μητρώου προστατευόμενων περιοχών για τους υδάτινους πόρους. Αξιοποίηση ταμιευτήρων στην Τάκα (ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, προστασίας και διαχείρισης) και στη Χωτούσα. Μικρά φράγματα για την συγκράτηση νερών με στόχο τον εμπλουτισμό του Υδροφόρου ορίζοντα και την χρήση των υδάτων στην γεωργική παραγωγή και πυρκαγιά. Υποδομές: Προώθηση αποχετευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης Προτάσεις για χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ: Μελέτες αποχέτευσης Βλαχοκερασιάς, Βουρβούρων και Κολλινών Έργα στα Δίκτυα Ύδρευσης Αγριακόνας, Καλτεζών, Κουβέλια, Ιεράς Μονής Καλτεζών Προτάσεις που αφορούν άλλους τομείς: ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ Καταγραφή επιτυχημένων επιχειρηματικών πρακτικών στον πρωτογενή τομέα και ανάδειξη αυτών. Τηλε-ιατρική, τηλέ-εργασία, προγράμματα για τρίτη ηλικία Τεχνολογικό πάρκο Δημιουργία ερευνητικού κέντρου σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύσταση ομάδας δράσης για το σκοπό αυτό Ομάδα για μελέτη στέγασης των τσιγγάνων Δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας (με χρήση βιοκαυσίμου) Συμμετοχή στην ανάπτυξη Αιολικών πάρκων Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του Δήμου. Ο κ Ζαφείρης Μπισιούλης είχε τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Σταδίου. 2. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Ριζών. 3. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στις τοπικές κοινότητες Σταδίου, Ριζών και Μαγούλας και βιολογικού καθαρισμού. 4. Βελτίωση του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Τεγέας με αντικατάσταση των παλαιών φθαρμένων ασφαλτοταπήτων με νέους ασφαλτοτάπητες. 5. Διαπλάτυνση του δρόμου Κερασίτσα -Στάδιο 6. Δημιουργία φραγμάτων συγκράτησης των υδάτων στο χείμαρρο Δολιανίτη με στόχο τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής

18 7. Διαπλάτυνση της γεφύρας του Σαραπόταμου (Γαρεάτη) στα όρια της τοπικής κοινότητας Γαρέας 8. Ανάπλαση πλατείας και πεζοδρομιών (φωτιστικά) στο χώρο γύρω από το μουσείο Αλέας στην τοπική κοινότητα Αλέας 9. Ολοκλήρωση της κατασκευής της πλατείας Γαρέας (στρώσιμο και φωτιστικά) 1500 τ.μ. 10. Δημιουργία Δημοτικού Σκοπευτηρίου 11. Ανάδειξη Λαογραφικού Μουσείου Τεγέας Η κα Μαρία Εικοσιδέκα είχε τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ 1. Τοίχος αντιστήριξη στην είσοδο της Κανδήλας. 2. Λειτουργία κέντρου υγείας στο Λεβίδι. 3. Δημιουργία τμήματος ΚΑΠΗ Λεβιδίου. 4. Τμήματα δια βίου Μάθησης στο Λεβίδι. 5. Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου και φαρμακείου στο Λεβίδι. 6. Λειτουργία τμήματος Άθλησης για όλους στο Λεβίδι 7. Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων, γηπέδων και γηπέδων 5Χ5. 8. Κατασκευή αίθουσας κλειστού γυμναστηρίου και δημιουργία Αθλητικού κέντρου, εργασίες συντήρησης στις τουαλέτες του Γυμνασίου και Λυκείου και περίφραξη προαύλιου χώρου. 9. Αξιοποίηση των πηγών ύδατος στις τοπικές κοινότητες (όπου υπάρχει ανάγκη) 10. Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων τοπικών κοινοτήτων του κάμπου Λεβιδίου και Κανδήλας. 11. Δημιουργία δεξαμενών όμβριων υδάτων για την εξυπηρέτηση της κτηνοτροφίας και γεωργίας. 12. Εκμετάλλευση υδάτινων πόρων ποταμού Ελισώνα με φράγμα στην θέση Μπαρμούτσανα ΤΚ Τσελεπάκου ΔΕ Φαλάνθου με σκοπό την ύδρευση και άρδευση του Ν Αρκαδίας έως Ν Μεσσηνίας και Ν Ηλείας Ο κ Γεώργιος Παπαγεωργίου είχε τις ακόλουθες προτάσεις: Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ 1. Διανοίξεις συντηρήσεις βελτίωση βατότητας ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών & αγροτικών δρόμων. 2. Ανάδειξη προβολή τουριστική αξιοποίηση των αρχαιολογικών Χώρων (Μεταλλεία Στενού Κλίβανος Αγιωργήτικων Μουχλί κλπ.) 3. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων. 4. Θρησκευτικός τουρισμός (Ι.Μ. Βαρσών Εκκλησία Νεοχωρίου κλπ.) 5. Αξιοποίηση αθλητικών χώρων. 6. Καθαρισμός χειμάρρων χαντακιών ρεμάτων και καταβοθρών. 7. Συντήρηση αξιοποίηση Κοινοτικών κτιρίων. 8. Εξηλεκτρισμός ύδρευση οδοποιία ποιμνιοστασίων. 9. Εκβάθυνση υδρευτικής γεώτρησης Ελαιοχωρίου. 10. Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Νεοχώρι. 11. Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης για την Τ.Κ. Ζευγολατιού και του Παρορίου (κοινή σε κατάλληλη θέση). 12. Αντικατάσταση εσωτερικού υδραγωγείου Παρορίου. 13. Αποχέτευση στις Τ.Κ. Παρθενίου Ελαιοχωρίου Στενού Αγιωργήτικων. 14. Κοινό αποχετευτικό δίκτυο των Τ.Κ. Ζευγολατιού και Νεοχωρίου.

19 15. Αποπεράτωση Πνευματικού Κέντρου Αγιωργήτικων. 16. Αποπεράτωση Πνευματικού Κέντρου Ελαιοχωρίου. 17. Δρόμος Ελαιοχώρι Αχλαδόκαμπος. 18. Δρόμος Ζευγολατιό Ανάληψη Ι.Μ. Βαρσών Αγ. Τριάδα Παρορίου Καπινίστρα Λουκά. 19. Κάλυψη με τσιμεντόπλακες των χαντακιών στην Τ.Κ. Ζευγολατιού στο δρόμο Ζευγολατιού - Νεοχωρίου. 20. Συντήρηση Ασφαλτόστρωση δρόμου προς δεξαμενή Παρθενίου. 21. Αναβάθμιση εκδηλώσεων για τα γεωργικά προϊόντα (πατάτα στο Νεοχώρι, κρασί στο Ζευγολατιό, ελιά στο Ελαιοχώρι κλπ. ) και ένταξή τους σε σχετικές εκδηλώσεις του Δήμου. 22. Κατασκευή παραχειμμάριων ομβροδεξαμενών στις Τ.Κ. Αγιωργήτικων και Παρθενίου. Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ 1. Ολοκλήρωση αποχέτευσης Νεστάνης. 2. Αντικατάσταση εσωτερικού υδραγωγείου Αρτεμισίου. 3. Διανοίξεις συντηρήσεις βελτίωση βατότητας ασφαλτοστρώσεις και κατασκευή τεχνικών σε Δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους. 4. Ανάδειξη προβολή τουριστική αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων (Αρχαία Μαντινεία Γκορτσούλι Ναός Ιππίου Ποσειδώνα Μηλιάς Πανηγυρίστρα Νεστάνης Βυζαντινές Αρχαιότητες Ανατολικά Ι.Μ. Γοργοεπήκοου Φιλίπειος Κρήνη Νεστάνης Ναός Δήμητρος Λουκά Ασκηταριό Αγίου Βασιλείου Λουκά Τάφος Επαμεινώνδα Αναστήλωση Κλίμακας Παυσανία Σάγκα Ενετικό φρούριο Στοχού κλπ.) 5. Θρησκευτικός τουρισμός (Ι.Μ. Γοργοεπήκοου Νεστάνης Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Γκλήμη Αγία Φωτεινή κλπ.) 6. Πλακόστρωση Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Μηλιάς. 7. Καθαρισμός χειμάρρων χανδακιών ρεμάτων και καταβοθρών. 8. Αντικατάσταση εσωτερικού υδραγωγείου Σημιάδων. 9. Ύδρευση της περιοχής Γκορτσούλι. 10. Διαπλάτυνση Κατασκευή πεζοδρομιών Ηλεκτροφωτισμός του δρόμου Τρίπολης Αρτεμησίου (στο τμήμα από περιοχή Πλάτσα μέχρι Αγία Φωτεινή ). 11. Συντήρηση αξιοποίηση Κοινοτικών χώρων. 12. Αξιοποίηση αθλητικών χώρων. 13. Βελτίωση βατότητας ασφαλτόστρωση δρόμου Σάγκα Πικέρνι. 14. Αποχέτευση στις Τ.Κ. Αρτεμήσιο Κάψια Λουκά. 15. Καλλιέργεια και συντήρηση των πηγών ύδρευσης Νεστάνης. 16. Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου Κάψια (τμήμα από Καρδαρά μέχρι Δεξαμενή Κάψια ). 17. Διάνοιξη νέου δρόμου Αγία Φωτεινή Σπήλαια Κάψια. 18. Εξηλεκτρισμός ύδρευση οδοποιία ποιμνιοστασίων. 19. Κατασκευή παραχειμάρριων ομβροδεξαμενών στην Τ.Κ. Κάψια και στον οικισμό Μηλιάς. 20. Διαπλάτυνση του δρόμου Τρίπολης Λουκά Νεστάνης Σάγκα (στο τμήμα από Μύτικα Σκοπής μέχρι περιοχή Τσιάκου). 21. Βελτίωση βατότητας ασφαλτόστρωση του δρόμου Σάγκα Αναβαλός Αγ. Ευφημία Αγιος Νικόλαος Μηλιάς. 22. Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων. 23. Ανάδειξη και αξιοποίηση τμήματος σπηλαίου καταβόθρας Νεστάνης. 24. Δρόμος Λουκά Ι.Μ. Βαρσών. 25. Νέα χάραξη τμήματος του δρόμου Αρχαία Μαντινεία Τρυπήχι.

20 26. Προβολή της προτεινόμενης περιοχής NATURA Σάγκα Νεστάνης και συνολική ανάδειξη και αξιοποίηση του όρους Αρτεμήσιον. 27. Βελτίωση βατότητας ασφαλτόστρωση δρόμου Νεστάνης Λουκά μέσω Στοχού (στο τμήμα Νεστάνη διόδια). 28. Συντήρηση και αξιοποίηση αποθηκών Κάψια. Τέλος ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης συμμετείχε με εισήγησή του έλαβε αρ πρωτ 20891/ με τις ακόλουθες προτάσεις : διαμόρφωση πίσω προαύλιου χώρου του σχολείου (και με έργα αποστράγγισης των υδάτων) ώστε αυτός να αποτελεί ασφαλής για την χρήση του και δημιουργία εσωτερικού διαδρόμου επικοινωνίας των δυο προαυλίων, δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων προμήθεια εξοπλισμού του σχολείου (βιντεοπροβολέας, Η/Υ), βελτίωση εισόδου στην εξωτερική πόρτα του σχολείου. Β μέρος (πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και τροπικών συμβουλίων): ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΗΡ-4ΕΡ Συμμετείχαν στην δημόσια διαβούλευση με συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων: H πρόεδρος ΤΚ Παρθενίου κα Διονυσία Μπρούσαλη (αρ πρωτ 15813/ ) και προτείνει τα ακόλουθα όσο αφορά στο τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής : Διανοίξεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις δημοτικών και αγροτικών δρόμων, ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, καθαρισμός χειμάρρων χαντακιών ρεμάτων και καταβοθρών Συντήρηση αξιοποίηση κοινοτικών κτιρίων, αποχέτευση στην ΤΚ Παρθενίου, Συντήρηση-ασφαλτόστρωση δρόμου προς Δεξαμενή Παρθενίου Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Παρθενίου, στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης : την ενίσχυση τοπικών προϊόντων (μήλα-σταφύλια-βύσσινα-κεράσια-καρύδια) και της τοπικής επιχειρηματικότητας και διενέργεια εκδηλώσεων για το σκοπό αυτό, στον τομέα δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού : Ανάδειξη προβολή-τουριστική αξιοποίηση χώρων της κοινότητας πχ σταθμός τραίνου, «Πέτρινου Αλωνιού» για εκδηλώσεις, Αξιοποίηση αθλητικών χώρων δημιουργία προγραμμάτων άθλησης για όλους, στον τομέα Διοικητικής εξυπηρέτησης των κατοίκων : καλύτερη στελέχωση Δημ Ενοτήτων, προτείνει επίσης την δημιουργία ποδηλατοδρόμου, πεζοδρόμησημονοδρόμηση για αξιοποίηση ιστορικού κέντρου Τρίπολης και συντήρηση ανάδειξη των παλαιών κτηρίων ως σημεία αναφοράς. Ο πρόεδρος της ΤΚ Ριζών κ Φίλλιπας Καραγιάννης (αρ πρωτ 15756/ ) και προτείνει τα ακόλουθα όσο αφορά στο τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής : ορισμός συγκεκριμένης μέρας μια φορά την εβδομάδα για την αποκομιδή των σκουπιδιών στις τοπικές κοινότητες, στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης : ασφαλτοστρώσεις και χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων, ενίσχυση αγροτικών προϊόντων, καθιέρωση γιορτή Βύσσινου, στον τομέα δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού : οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων στο αθλητικό χώρο της κοινότητας, επισκευή του 5Χ5ποδοσφαιρικού γηπέδου Ριζών, στον τομέα Διοικητικής εξυπηρέτησης των κατοίκων : εξυπηρέτηση με συνέπεια και καλή διάθεση, στον τομέα των συνεργασιών του Δήμου με άλλους φορείς: συχνή επικοινωνία για συλλογή προβλημάτων, τέλος προτείνει την αξιοποίηση των πηγών και υδροσυλλογής τον καθαρισμό των δεξαμενών κ Ριζών και Μεθυδρίου. Ο πρόεδρος της ΤΚ Ελαιοχωρίου κ Τάσος Σιάμπος (αρ πρωτ 16809/ ) και προτείνει τα ακόλουθα όσο αφορά στο τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) Νοέμβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Μάιος 2012 Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Ιδρυτική Διακήρυξη Συνδημότισσες- Συνδημότες, Οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, πραγματοποιούνται σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους

Διαβάστε περισσότερα