Αλάπηπμε γεωζεξκηθώλ κνλάδωλ ειεθηξνπαξαγωγήο ζηελ Διιάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλάπηπμε γεωζεξκηθώλ κνλάδωλ ειεθηξνπαξαγωγήο ζηελ Διιάδα"

Transcript

1 Αλάπηπμε γεωζεξκηθώλ κνλάδωλ ειεθηξνπαξαγωγήο ζηελ Διιάδα Ακινα, Νοζμβριοσ

2 Θ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Θ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ (ΔΕΘΑΝ) ωσ 100% κυγατρικι εταιρεία τθσ ΔΕΘ Α.Ε. ζχει παραλάβει τθν ςκυτάλθ τθσ διαχείριςθσ των ζργων ΑΠΕ από τθ μθτρικι εταιρεία, με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ανάπτυξθ του κλάδου των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ). Σο 2008 ζγινε απόςχιςθ του κλάδου των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ τθσ ΔΕΘ. Από τότε ζχει αναπτφξει χαρτοφυλάκιο ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 147,7 MW ςε αιολικά πάρκα, μικρά υδροθλεκτρικά και φωτοβολταϊκά ζργα, ενϊ 21 MW νζων ζργων βρίςκονται ςε καταςκευι και άνω των MW υπό ανάπτυξθ. τόχοσ τθσ εταιρείασ είναι, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εφαρμογισ του επενδυτικοφ τθσ προγράμματοσ , να ζχει υπερδιπλαςιάςει το χαρτοφυλάκιο εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ τθσ και να αυξιςει ςθμαντικά το μερίδιο αγοράσ τθσ. Θ ςτρατθγικι τθσ εταιρείασ μετά τθν επικαιροποίθςθ ςχεδίων και ςτόχων ςτθ βάςθ ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτο αναπτυξιακό και επενδυτικό περιβάλλον τθσ ελλθνικισ αγοράσ, ςτθρίηεται ςε δφο κεντρικοφσ άξονεσ: 1. Ανάπτυξθ ενόσ διαφοροποιθμζνου χαρτοφυλακίου: Δθμιουργία νζων ΑΠ Ενίςχυςθ του χαρτοφυλακίου ΜΤΘ. Ζναρξθ εκμετάλλευςθσ πεδίων γεωκερμίασ υψθλισ ενκαλπίασ. Ανάπτυξθ τθσ βιομάηασ. Τλοποίθςθ υβριδικϊν ζργων. 2. φναψθ ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν με μεγάλουσ, ελλθνικοφσ και ξζνουσ, ενεργειακοφσ και καταςκευαςτικοφσ ομίλουσ, με ςτόχο τθν από κοινοφ ανάπτυξθ ζργων ΑΠΕ και τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ. 2

3 Χάρτθσ Εγκατεςτθμζνθσ Λςχφοσ ΑΠΕ τθσ ΔΕΘ ΑΝ Εγκατεςτθμζνθ Λςχφσ (MW) Q Kεθαιινληά Zάθπλζνο Έβξνο Ξάλζε Ρνδόπε Γξάκα Καβάια έξξεο Κηιθίο Θεζζαινλίθε Ηκαζία Υαιθηδηθή Καζηνξηά Κνδάλε Πηεξία Γξεβελά Λάξηζα Iωάλληλα Σξίθαια Mαγλεζία Θεζπξωηία Kέξθπξα Καξδίηζα Άξηα Πξέβεδα Eπξπηαλία Φζηώηηδα Eύβνηα Aηηωιναθαξλαλία Λεπθάδα Φωθίδα Βνηωηία Αηηηθή Φιώξηλα Αηνιηθό Πάξθν ΜΤΗ Φ/Β Πέιια Aραϊα Koξηλζία Αξγνιίδα Ηιεία Aξθαδία Mεζζελία Λαθωλία Υάληα Λήκλνο Λέζβνο Υίνο άκνο Κπθιάδεο Ρέζπκλν Ηξάθιεην Γωδεθάλεζα Λαζίζη MW ,7 MW 24,4 24,4 61,92 56,7 ΦΒ (Δ & ΜΔ) ΜΤΘ (ΜΔ) Α/Π (ΜΔ) 1,3 65,0 0,3 56,7 ΜΤΘ (Δ) Α/Π (Δ) 21 Αιολικά Πάρκα 16 Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί 7 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί 3

4 Γεωκερμία ςτθν Ελλάδα Γεωθερμικά Πεδία τα δικαιϊματα των οποίων ζχουν μιςθωθεί ςτη ΔΕΗ ΑΕ και μεταβιβαςτεί ςτη ΔΕΗ Ανανεϊςιμεσ ΑΕ: 1. Μήλοσ Κίμωλοσ Πολφαιγοσ 2. Νίςυροσ 3. Λζςβοσ 4. Μζθανα Γεωθερμικά Πεδία τα δικαιϊματα των οποίων προκήρυξε το ΥΠΕΚΑ με Διεθνή Διαγωνιςμό το 2012 και κατάκυρϊθηκαν ςτη ΔΕΗ Ανανεϊςιμεσ ΑΕ: 1. Ακροπόταμοσ Καβάλασ 2. Λεκάνη Σπερχειοφ ποταμοφ 3. Σουςάκι Κορινθίασ Downstream 4. Νήςοσ Ικαρία Slope 5,5 MW Σο 2020 θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ του Κλάδου τθσ Γεωκερμίασ κα μποροφςε να φτάςει περίπου 100 MW 4

5 Γεωκερμικό δυναμικό «Μιλου Κιμϊλου Πολυαίγου» (Λ) Κφρια Χαρακτθριςτικά Το ςφμπλεγμα Μιλου-Κιμϊλου-Πολφαιγου (ΜΚΠ) ζχει το μεγαλφτερο γ/θ πεδίο με θερμοκραςία γ/θ ρευςτοφ άνω των 300 C και υψηλή πίεςη. Βάςει των ερευνητικϊν γεωτρήςεων, εκτιμάται ότι μπορεί να αποδϊςει ιςχφ 120 MW. ε πρϊτθ φάςθ θα αναπτυχθεί μονάδα 5 MW. Περιβάλλον Η θζςη εγκατάςταςησ είναι μακριά από μνημεία και παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ και κατοικημζνεσ περιοχζσ. Μθδενικι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ λόγω τεχνολογίασ διπλοφ κφκλου ολικήσ επανειςαγωγήσ του γεωθερμικοφ ρευςτοφ. Μθδαμινι οπτικι όχλθςθ λόγω χαμηλοφ φψουσ (< 8m) και απόςταςησ από οικιςμοφσ. ΔΕΝ ΚΑ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΚΑΜΛΝΑΔΕ. Οφζλη 70 κζςεισ εργαςίασ κατά την καταςκευή και 20 νζεσ κζςεισ κατά τθ λειτουργία (για το ςταθμό των 5 MW). Ζςοδα για τον Δήμο από το Τζλοσ υπζρ ΟΤΑ (βάςει Ν.3468/06): ~ 25 χιλ. ετθςίωσ ανά MW Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ Από το 1973 ζχουν πραγματοποιθκεί: Πάνω από 130 μελζτεσ 5 παραγωγικζσ γεωτριςεισ ςτη Μήλο βάθουσ μ Downstream Slope 5,5 MW Καταςκευι (το 1986) μιασ μονάδασ θλεκτροπαραγωγισ ιςχφοσ 2 MW, η οποία λειτοφργηςε ικανοποιητικά για 2 χρόνια (παραγωγή 6 TWh) καλφπτοντασ πλήρωσ τισ ανάγκεσ του νηςιοφ. 5

6 Γεωκερμικό δυναμικό «Μιλου Κιμϊλου Πολυαίγου» (ΛΛ) Downstream Slope 5,5 MW 6

7 Αποψθ Γεωκερμικοφ τακμοφ Μιλου Πρϊτοσ Γεωκερμικόσ ςτακμόσ ςτθν Ελλάδα ( ) Downstream Slope 5,5 MW 7

8 Κζςθ παλαιοφ Γεωκερμοθλεκτρικοφ τακμοφ Μιλου ιςχφοσ 2 MW Downstream Slope 5,5 MW Ο γεωκερμοθλεκτρικόσ ςτακμόσ Μιλου κατά τθν περίοδο καταςκευισ Θ περιοχι ςιμερα, μετά τθν αποξιλωςθ του ςτακμοφ 8

9 Γ/Κ Μιλου: χεδιαςμόσ διαςφνδεςθσ Μιλου - φρου Downstream Slope 5,5 MW 9

10 ρεδηαζκόο ανάπτυξθσ Γ/Κ ςτο ςφμπλεγμα Μιλοσ-Κίμωλοσ-Πολφαιγοσ (A) Μιλοσ Ενθμζρωςθ των τοπικϊν αρχϊν και κοινωνίασ Ζχει υποβλθκεί ςτθ ΡΑΕ αίτθςθ για άδεια παραγωγισ ιςχφοσ 5MW από τθν ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ (9/2012) φνταξθ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για ερευνθτικζσ εργαςίεσ (γεωτριςεισ) υνεργαςία με τεχνικό ςφμβουλο Καταςκευι μιασ (ι και δφο) ερευνθτικϊν γεωτριςεων Καταςκευι τριϊν βακιϊν γεωκερμικϊν γεωτριςεων. Εγκατάςταςθ γεωκερμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ παραγωγισ 5 MW Downstream Slope 5,5 MW 10

11 Εξζλιξθ Εργαςιϊν ςτο ςφμπλεγμα Μιλοσ-Κίμωλοσ-Πολφαιγοσ (Β) Κίμωλοσ Ενθμζρωςθ των τοπικϊν αρχϊν και κοινωνίασ Ζχει υποβλθκεί ςτθ ΡΑΕ αίτθςθ για άδεια παραγωγισ 5MW από τθ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ (12/2011) Ζχει υποβλθκεί Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για τισ γεωτρθτικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ (10/2013) υνεργαςία με τεχνικό ςφμβουλο Καταςκευι μιασ (ι και δφο) ερευνθτικϊν γεωτριςεων Καταςκευι τριϊν βακιϊν γεωκερμικϊν γεωτριςεων Εγκατάςταςθ γεωκερμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ παραγωγισ 5 MW Downstream Slope 5,5 MW 11

12 ρεδηαζκόο Εργαςιϊν ςτο ςφμπλεγμα Μιλοσ-Κίμωλοσ-Πολφαιγοσ (Β) Κίμωλοσ Κερμζσ πθγζσ Κζςεισ γεωτριςεων ΔΕΘ Downstream Slope 5,5 MW 12

13 Νίςυροσ : Γεωκερμικό δυναμικό (Λ) Τεχνικά Στοιχεία Κφρια Χαρακτθριςτικά Η Νίςυροσ ζχει το δεφτερο μεγαλφτερο γ/θ πεδίο υψηλήσ ενθαλπίασ ςτην Ελλάδα με θερμοκραςία γ/θ ρευςτοφ άνω των 350 C και υψηλή πίεςη. Σε πρϊτη φάςη θα αναπτυχθεί μονάδα ιςχφοσ 5 MW ςτη θζςη Αγία Ειρινθ. Δεν κα γίνει καμία επζμβαςθ ςτθ καλδζρα του θφαιςτείου. Περιβάλλον Η θζςη εγκατάςταςησ είναι μακριά από μνημεία και παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ. Μθδενικι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ λόγω τεχνολογίασ διπλοφ κφκλου ολικήσ επανειςαγωγήσ του γεωθερμικοφ ρευςτοφ. Μθδαμινι οπτικι όχλθςθ λόγω χαμηλοφ φψουσ (< 8m) και απόςταςησ από οικιςμοφσ. ΔΕΝ ΚΑ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΚΑΜΛΝΑΔΕ. Οφζλη 70 κζςεισ εργαςίασ κατά την καταςκευή και 20 νζεσ κζςεισ κατά τθ λειτουργία (για το ςταθμό των 5 MW). Ζςοδα για τον Δήμο από το Τζλοσ υπζρ ΟΤΑ (βάςει Ν.3468/06): ~ 25 χιλ. ετθςίωσ ανά MW Downstream Slope 5,5 MW 13

14 Νίςυροσ : Γεωκερμικό δυναμικό (ΛΛ) Ηϊνεσ Διάρρθξθσ Τπάρχουςεσ Γεωτριςεισ Ριγμα κυρίου γ/κ ενδιαφζροντοσ Προτεινόμενθ μονάδα 5 MW Ν2 Ν1 τθ Νίςυρο θ κυκλοφορία των γεωκερμικϊν ρευςτϊν ελζγχεται από δφο κφριεσ τεκτονικζσ ηϊνεσ. Θ μονάδα παραγωγισ κα αναπτυχκεί ςτθ κζςθ Αγία Ειρινθ, Downstream ςτο ΝΔ Slope άκρο 5,5 του MW νθςιοφ, ςε κζςθ που προζκυψε από τθ μελζτθ ςκοπιμότθτασ. 14

15 Γ/Κ ΝιςφρουΆποψθ τθσ προτεινόμενθσ περιοχισ του νζου Γ/Κ ςτακμοφ (Λ) Downstream Slope 5,5 MW 15

16 Γ/Κ Νιςφρου: Άποψθ τθσ καλδζρασ του θφαιςτείου (ΛΛ) Downstream Slope 5,5 MW 16

17 Νίςυροσ : Εξζλιξθ Εργαςιϊν Ζχει υποβλθκεί από το 2009 αίτθςθ ςτθ ΡΑΕ για χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ ιςχφοσ 5 MW φνταξθ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για ερευνθτικζσ εργαςίεσ (γεωτριςεισ) Σο 2013 εκπονικθκε από το τμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν «Μελζτθ επικινδυνότθτασ του θφαιςτείου Νιςφρου, με διερεφνθςθ των ςυνεπειϊν εκμετάλλευςθσ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ» υνεργαςία με τεχνικό ςφμβουλο Καταςκευι μιασ (ι και δφο) ερευνθτικϊν γεωτριςεων Καταςκευι τριϊν βακιϊν γεωκερμικϊν γεωτριςεων. Εγκατάςταςθ γεωκερμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ παραγωγισ 5 MW Downstream Slope 5,5 MW 17

18 Νίςυροσ : Μελζτθ επικινδυνότθτασ του θφαιςτείου Νιςφρου, με διερεφνθςθ των ςυνεπειϊν εκμετάλλευςθσ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ υμπεράςματα Θ παράκτια ηϊνθ τθσ Αγίασ Ειρινθσ ςτθν Νίςυρο προςφζρεται για τθν εκμετάλλευςθ του γεωκερμικοφ πεδίου δεδομζνου ότι πρόκειται για περιοχι ςχετικά απομονωμζνθ, χωρίσ οπτικι επαφι και μακριά από οικιςτικζσ μονάδεσ και λοιπζσ δραςτθριότθτεσ. Σο μζγεκοσ των εγκαταςτάςεων δεν κα υπερβαίνει τα 5 MWe, ενζργεια θ οποία επαρκεί για να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ νιςου και να ςυμβάλλει ςε μια ιπια ανάπτυξθ κακϊσ επίςθσ και ςτθν βελτίωςθ των υποδομϊν τθσ, ενϊ παράλλθλα οι όποιεσ επιπτϊςεισ κα ελαχιςτοποιθκοφν. Είναι αυτονόθτο ότι για τθν καταςκευι και λειτουργία τθσ μονάδασ κα τθρθκοφν όλοι οι Περιβαλλοντικοί Όροι οι οποίοι κα τεκοφν, ενϊ θ όλθ διαδικαςία κα επιβλζπεται από διεπιςτθμονικι ομάδα με τθν ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων φορζων. Θ ανάπτυξθ του γεωκερμικοφ πεδίου δεν ζχει καμία επίδραςθ και επίπτωςθ ςτισ θφαιςτειακζσ διεργαςίεσ και ςτθν θφαιςτειακι επικινδυνότθτα. Αντίκετα, ωσ ζνα βακμό ςυμβάλλει ςτθν εκτόνωςθ τθσ θφαιςτειακισ ενζργειασ. 18

19 Λζςβοσ : Γεωκερμικό δυναμικό Τεχνικά Στοιχεία Κφρια Χαρακτθριςτικά Σο γεωκερμικό πεδίο Λζςβου δεν ζχει πιςτοποιθκεί πλιρωσ για τα κερμοδυναμικά του χαρακτθριςτικά. Εκτιμάται ότι είναι χαμηλότερησ ενθαλπίασ από τα πεδία τησ Μήλου και τησ Νιςφρου. Στόχοσ είναι η κάλυψη ιςχφοσ βάςησ του νηςιοφ (8 MW), καθϊσ το ςυνολικό δυναμικό εκτιμάται περί τα 15 MW, με βάςη τα μζχρι τϊρα αποτελζςματα των ερευνϊν. Το μζγιςτο εκμεταλλεφςιμο δυναμικό εκτιμάται ότι μπορεί να φτάςει τα 20 MW. τφψθ Άργενοσ Περιβάλλον Η θζςη εγκατάςταςησ είναι μακριά από μνημεία και παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ και κατοικημζνεσ περιοχζσ. Μθδενικι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ λόγω τεχνολογίασ διπλοφ κφκλου ολικήσ επανειςαγωγήσ του γεωθερμικοφ ρευςτοφ. Μθδαμινι οπτικι όχλθςθ λόγω χαμηλοφ φψουσ (< 8m) και απόςταςησ από οικιςμοφσ. ΔΕΝ ΚΑ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΚΑΜΛΝΑΔΕ. Επενδυτικζσ Δραςτηριότητεσ Από το 1974, ζχουν γίνει άνω των 40 μελετϊν. Η ΔΕΗ ζχει καταςκευάςει τόςο γεωτρήςεισ θερμοβαθμίδασ (βάθουσ m) όςο και βαθιζσ ερευνητικζσ γεωτρήςεισ (βάθουσ 300, 550, και m) με μζγιςτη θερμοκραςία γ/θ ρευςτοφ ςτουσ 105 C. Οφζλη 70 κζςεισ εργαςίασ κατά την καταςκευή και 20 νζεσ κζςεισ Downstream κατά τθ Slope λειτουργία 5,5 MW (για το ςταθμό των 5 MW). Ζςοδα για τον Δήμο από το Τζλοσ υπζρ ΟΤΑ (βάςει Ν.3468/06): ~ 25 χιλ. ετθςίωσ ανά MW 19

20 Λζςβοσ : Εξζλιξθ Εργαςιϊν Θ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ ΑΕ ζχει ιδθ λάβει άδεια παραγωγισ ιςχφοσ 8 MW Από τθ ΡΑΕ για το γεωκερμικό πεδίο Λζςβου Ζχει εκδοκεί από το ΤΠΕΚΑ Απόφαςθ Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων για τθν εκτζλεςθ των γεωκερμικϊν βακιϊν γεωτριςεων υνεργαςία με τεχνικό ςφμβουλο για τθν ανάπτυξθ του Γεωκερμικοφ πεδίου Λζςβου Προγραμματίηεται θ εκτζλεςθ δφο ερευνθτικϊν γεωτριςεων μεςαίου βάκουσ και δφο βακιϊν ερευνθτικϊν - παραγωγικϊν γεωτριςεων (2014) Προγραμματίηεται θ καταςκευι τριϊν βακιϊν γεωκερμικϊν γεωτριςεων ( ) Εγκατάςταςθ γεωκερμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ παραγωγισ ιςχφοσ 8 MW Downstream Slope 5,5 MW 20

21 Γ/Κ Μεκάνων Σεχνικά τοιχεία Κφρια Χαρακτθριςτικά Το Γ/Θ πεδίο Μεθάνων δεν είναι ακόμη πλήρωσ πιςτοποιημζνο ωσ προσ τα θερμοδυναμικά του χαρακτηριςτικά και θα προηγηθεί διερεφνηςη του. Ο χαρακτηριςμόσ ολόκληρου τησ χερςονήςου των Μεθάνων ωσ αρχαιολογική περιοχή, δυςχεραίνει την ζρευνα και την ανάπτυξη του γεωθερμικοφ πεδίου. Αναμζνουμε την οριοθζτηςη από το Υπουργείο Πολιτιςμοφ τησ περιοχήσ αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ. Περιβάλλον Η θζςη εγκατάςταςησ είναι μακριά από μνημεία και παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ. Μθδενικι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ λόγω τεχνολογίασ διπλοφ κφκλου ολικήσ επανειςαγωγήσ του γεωθερμικοφ ρευςτοφ. Μθδαμινι οπτικι όχλθςθ λόγω χαμηλοφ φψουσ (< 8m) και απόςταςησ από οικιςμοφσ. ΔΕΝ ΚΑ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΚΑΜΛΝΑΔΕ. Oφζλθ 70 κζςεισ εργαςίασ κατά την καταςκευή και 20 νζεσ κζςεισ κατά τθ λειτουργία (για το ςταθμό των 5 MW). Ζςοδα για τον Δήμο από το Τζλοσ υπζρ ΟΤΑ (βάςει Ν.3468/06): ~ 25 χιλ. ετθςίωσ ανά MW Λςτορικό Downstream Επενδφςεων Slope 5,5 MW Από το 2000 ζωσ ςήμερα ζχουν πραγματοποιηθεί 8 μελζτεσ. Η ΔΕΗ ζχει διανοίξει 11 γεωτρήςεισ θερμοβαθμίδοσ βάθουσ 250 m. 21

22 Μζκανα : Εξζλιξθ Εργαςιϊν Ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ςτθ ΡΑΕ για άδεια παραγωγισ 5MW (Μάρτιοσ 2012) φνταξθ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για ερευνθτικζσ εργαςίεσ (γεωτριςεισ) υνεργαςία με τεχνικό ςφμβουλο Καταςκευι μιασ (ι και δφο) ερευνθτικϊν γεωτριςεων Καταςκευι τριϊν βακιϊν γεωκερμικϊν γεωτριςεων. Εγκατάςταςθ γεωκερμοθλεκτρικοφ ςτακμοφ παραγωγισ 5 MW (το 2015) Downstream Slope 5,5 MW 22

23 Παγκόςμια Εγκατεςτθμζνθ Θλεκτρικι Λςχφσ (MWe) 3500 Παγκόςμια Εγκατεςτθμζνθ θλεκτρικι ιςχφσ *MW e ]

24 Ευρωπαϊκι Eγκατεςτθμζνθ Hλεκτρικι Iςχφσ (ΜWe) Ευρωπαϊκι Εγκατεςτθμζνθ θλεκτρικι ιςχφσ *MW e ] * 29 16** *Θ ρωςικι παραγωγι πραγματοποιείται ςτθν Ανατολικι ιβθρία **Θ γαλλικι παραγωγι πραγματοποιείται ςτθ Γουαδελοφπθ 24

25 14000 Παγκόςμια Εγκατεςτθμζνθ Κερμικι Λςχφσ (ΜWt) Παγκόςμια Εγκατεςτθμζνθ Κερμικι Λςχφσ *MWt]

26 Εκτιμϊμενο Μζςο κόςτοσ για ςτακμοφσ που κα τεκοφν ςε λειτουργία το 2016 (2009 $/MWh) Εκτιμϊμενο Μζςο κόςτοσ (2009 $/ megawatthour) για ςτακμοφσ που κα τεκοφν ςε λειτουργία το 2016 Πηγή: Energy Information Admission, Annual Energy Outlook 2011, December 2010, DOE/EIA (2010) Κόςτοσ κεφαλαίου Σταθερό κόςτοσ λειτουργίασ & ςυντήρηςησ Μεταβλητό κόςτοσ λειτουργίασ & ςυντήρηςησ Επενδφςεισ δικτφου Πθγι : Energy Information Admission, Annual Energy Outlook 2011 (DOE/EIA 2010 ) 26

27 Πρότυπθ Γεωκερμικι Μονάδα Ολικισ Επανςειςαγωγισ ΜΘΔΕΝΛΚΘ ΡΤΠΑΝΘ Πίλαθαο ειέγρνπ Γελλήηξηα Δλαιιάθηεο Αηκνζηξόβηινο Θεξκόηεηαο Αληιία πκππθλωηήο 27

28 Θ εκμετάλλευςθ τθσ γεωκερμικισ ενζργειασ ζχει αλλάξει τα τελευταία 100 χρόνια Λαρντερζλο Λταλίασ 1904 Χαβάθ

29 Θ γεωκερμία δθμιουργεί τισ περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ ανά μονάδα ιςχφοσ τόςο ςε ςχζςθ με το λιγνίτθ όςο και με τισ υπόλοιπεσ ΑΠΕ Εργατοζτθ ςε ςχζςθ με λιγνίτθ (λιγνίτθσ = 1) Ανά μονάδα ιςχφοσ Ανά μονάδα ενζργειασ Ληγλίηεο (παξαγωγή & νξπρεία) 1,00 1,00 Φωηνβνιηαϊθά 2,50 18,76 Αηνιηθά 0,90 3,75 Βηνκάδα 2,40 2,50 Γεωζεξκία 2,80 2,50 Ηιηνζεξκηθά 1,40 6,25 Τδξνειεθηξηθά 1,20 6,88 Καη κάιηζηα ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Πθγι(εσ): ΚΑΠΕ, ΕΛΕΣΑΕΝ, ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ 29

30 υμπεράςματα Θ γεωκερμικι ενζργεια είναι μια από τισ πλζον κακαρζσ και ελάχιςτα ζωσ κακόλου ρυπαντικζσ μορφζσ ενζργειασ. θμειϊνουμε ότι θ γεωκερμία, με τθν ολικι επανειςαγωγι των ρευςτϊν και αερίων, δεν επιφζρει καμία μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ, και το πιο ςθμαντικό, δεν εκπζμπει καυςαζρια και ιδιαίτερα διοξείδιο του άνκρακα (CO 2 ) ςτθν ατμόςφαιρα (Φαινόμενο του κερμοκθπίου), κακόςον θ παραγωγι τθσ ενζργειασ δεν προζρχεται από καφςθ αλλά ςυντελείται ςε εναλλάκτθ κερμότθτασ. Είναι κρίμα μια Ιπια και Ανανεϊςιμθ μορφι ενζργειασ, όπωσ είναι θ ΓΕΩΚΕΡΜΛΑ, να ζχει δυςφθμιςτεί τόςο πολφ, ϊςτε να μθν μπορεί να αναπτυχκεί ςτθν Ελλθνικι επικράτεια. Για τθν καταςκευι των ζργων απαιτείται ενθμζρωςθ τθσ κοινωνίασ και αυτό είναι υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ, των φορζων και τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ. ε μια δφςκολθ για τθν πατρίδα μασ περίοδο δεν είναι δυνατόν εγχϊριοι φυςικοί πόροι να μζνουν ανεκμετάλλευτοι εξ αιτίασ του φαινομζνου «ΌΧΛ ΣΘ ΔΛΚΘ ΜΟΤ ΑΤΛΘ». Θ αυλι είναι μία : είναι θ πατρίδα μασ, το ςπίτι μασ. 30

31 Επενδφοντασ ςτθ Φφςθ Στοιχεία Επικοινωνίασ Καποδιςτρίου Αγία Παραςκευή Τηλ. : Fax : web:

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20 Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 2-2-2 Παντελήσ Κάπροσ Καθηγητήσ Ενεργειακήσ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ Συνέδριο ENERTECH'11 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 211 2 Η μεγάλθ ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα