ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ

2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι τρεισ: Η θλιακι ακτινοβολία (Φ/Β, θλιακι κερμικι, αιολικι, βιομάηα, κυματικι, υδροθλεκτρικι). Ενζργεια του διάπυρου εςωτερικοφ τθσ γθσ (γεωκερμία). Η βαρυτικι ζλξθ τθσ ςελινθσ και του θλίου (παλιρροιακι). 2

3 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΣΟΧΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοχαςτικζσ είναι οι ΑΠΕ που το δυναμικό τουσ μεταβάλλεται από τυχαία ατμοςφαιρικά φαινόμενα (αιολικι, θλιακι, κυματικι). Δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για θλεκτροπαραγωγι ωσ μονάδεσ βάςθσ του ςυςτιματοσ. Μθ ςτοχαςτικζσ είναι οι ΑΠΕ των οποίων θ θλεκτρικι παραγωγι εξαρτάται από το λειτουργό (βιομάηα, υδροθλεκτρικι, γεωκερμία). Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μονάδεσ βάςθσ. Η παλιρροιακι είναι μθ ςτοχαςτικι - περιοδικι. 3

4 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 4

5 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Ανάλογα με τισ κερμοκραςίεσ τουσ τα γεωκερμικά πεδία κατατάςςονται διεκνϊσ ςτισ παρακάτω βαςικζσ κατθγορίεσ: Τψθλισ ενκαλπίασ, με κερμοκραςίεσ παραγόμενων ρευςτϊν άνω των C. Μζςθσ ενκαλπίασ, με κερμοκραςίεσ από 90 0 C ζωσ C. Χαμθλισ ενκαλπίασ, με κερμοκραςίεσ από 25 0 C ζωσ 90 0 C. Ομαλισ γεωκερμίασ με κερμοκραςίεσ <25 0 C. 5

6 ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Οι εφαρμογζσ χαμθλισ ενκαλπίασ βρίςκονται μεταξφ των δφο κατακόρυφων πορτοκαλί γραμμϊν. Δεν χρθςιμοποιείται για θλεκτροπαραγωγι ωσ αςφμφορθ. 6

7 ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Μια παραςτατικότερθ εικόνα των εφαρμογϊν από το ΕΜΠ. 7

8 ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΙΧΤ Ε ΑΠ ΕΤΘΕΙΑ ΧΡΗΗ ΠΑΓΚΟΜΙΩ (2010) Οι αρικμοί περιλαμβάνουν και εφαρμογζσ αβακοφσ γεωκερμίασ. Η γεωκερμικι απ ευκείασ χρθςιμοποιθκείςα ενζργεια παγκοςμίωσ από 758 TWh το 2005 αυξικθκε κατά 60% το 2009 ςε TWh (πθγι iea). 8

9 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Γεωκερμικά πεδία Βόρειασ Ελλάδασ. Χάρτθσ ΤΠΕΚΑ. 9

10 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Γεωκερμικά πεδία Κεντρικισ Ελλάδασ. Χάρτθσ ΤΠΕΚΑ. 10

11 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Γεωκερμικά πεδία Βορείου Αιγαίου. Χάρτθσ ΤΠΕΚΑ. 11

12 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Γεωκερμικά πεδία Νότιου Αιγαίου. Χάρτθσ ΤΠΕΚΑ. 12

13 ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ Οι άμεςεσ χριςεισ τθσ γεωκερμικισ ενζργειασ χαμθλισ ενκαλπίασ είναι: Θζρμανςθ χϊρων Θζρμανςθ κερμοκθπίων και εδαφϊν Ιχκυοκαλλιζργειεσ και καλλιζργειεσ μικροφυκϊν Βιομθχανικζσ εφαρμογζσ Θζρμανςθ κολυμβθτικϊν και ιαματικϊν δεξαμενϊν 13

14 ΑΜΕΗ ΘΕΡΜΑΝΗ ΧΩΡΩΝ Είναι θ παλαιότερθ και πιο διαδεδομζνθ χριςθ ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν Ελλάδα (δυςτυχϊσ ςε πολφ μικρι κλίμακα). Μπορεί να καλφψει ςε μεγάλο ποςοςτό τισ ανάγκεσ ενόσ δικτφου τθλεκζρμανςθσ πόλθσ ι οικιςμοφ. Περιλαμβάνει και τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ για οικιακζσ χριςεισ. Χρθςιμοποιοφνται εναλλάκτεσ κερμότθτασ. Απαιτοφνται γεωκερμικά ρευςτά με ελάχιςτθ επικυμθτι κερμοκραςία 50 0 C (τθλεκζρμανςθ). Μπορεί να ςυνδυαςτεί με ςυμπαραγωγι από φυςικό αζριο ι βιομάηα. 14

15 ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝΗ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Οι αγωγοί μεταφοράσεπιςτροφισ του ηεςτοφ νεροφ από τον εναλλάκτθ είναι προμονωμζνοι και μπορεί να ζχουν μικοσ λίγων χιλιομζτρων από το πεδίο ςτον οικιςμό. 15

16 ΘΕΡΜΑΝΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ Σα κερμαινόμενα κερμοκιπια είναι ςυνικωσ υδροπονικά και χρθςιμοποιοφνται για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ και τθ χρονικι επζκταςθ τθσ καλλιεργθτικισ περιόδου. Για κζρμανςθ εδαφϊν, θ ςυνθκζςτερθ εφαρμογι είναι θ παραγωγι ςπαραγγιϊν. Οι απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ κερμικισ ενζργειασ είναι μεγάλεσ και αποτελεί τθν ιδανικι εφαρμογι για βιϊςιμεσ κερμοκθπιακζσ εφαρμογζσ. Απαιτείται παρουςία γεωκερμικϊν ρευςτϊν με κερμοκραςία που υπερβαίνει τουσ 40 βακμοφσ. Μπορεί επίςθσ να ςυνδυαςτεί με ςυμπαραγωγι από φυςικό αζριο ι βιοαζριο από αγροτικά υπολείμματα. Για τισ αγροτικζσ εφαρμογζσ/επενδφςεισ ιςχφει θ Τ.Α. του ΤΠΕΚΑ Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΠ4211 ςτο ΦΕΚ τθσ 2/11/2011. Οι αιτιςεισ για άδεια διανομισ (χριςθσ) κερμικισ ενζργειασ από εκμετάλλευςθ γεωκερμικοφ δυναμικοφ χαμθλισ ενκαλπίασ υποβάλλονται ςτθν οικία Περιφζρεια. 16

17 ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 17

18 ΘΕΡΜΑΝΗ ΕΔΑΦΩΝ 18

19 ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗΝ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΤΚΩΝ Οι εφαρμογζσ αφοροφν καλλιζργειεσ ψαριϊν (π.χ. tilapia ςτουσ 28 0 C). Μπορεί να εφαρμοςκεί και ενυδριοπονία. Παραγωγι ςπιρουλίνασ (ςτουσ 32 0 C.) Παραγωγι μικροφυκϊν για βιοντίηελ (ςτουσ C). Αποκλείεται θ άμεςθ χρθςιμοποίθςθ του γεωκερμικοφ ρευςτοφ, αν περιζχει τοξικά ςυςτατικά (βαρζα μζταλλα, υδρόκειο, αρςενικό κλπ.). Γενικά ςυνιςτάται θ χριςθ εναλλακτϊν. Οι ςυνιςτϊμενεσ ελάχιςτεσ κερμοκραςίεσ του πεδίου είναι 50 0 C. Για τισ αγροτικζσ εφαρμογζσ/επενδφςεισ ιςχφει θ Τ.Α. του ΤΠΕΚΑ Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΠ4211 ςτο ΦΕΚ τθσ 2/11/2011. Οι αιτιςεισ για άδεια διανομισ (χριςθσ) κερμικισ ενζργειασ από εκμετάλλευςθ γεωκερμικοφ δυναμικοφ χαμθλισ ενκαλπίασ υποβάλλονται ςτθν οικία Περιφζρεια. 19

20 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΡΟΤΛΙΝΑ Δεξαμενζσ καλλιζργειασ. Σο νερό βρίςκεται ςε διαρκι ροι. Απαιτείται να είναι ζντονα αλκαλικό (ph 8-11) και με διαλυμζνο CO 2. 20

21 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Προχπόκεςθ ςτισ εφαρμογζσ αυτζσ αποτελεί θ ςτενι γειτνίαςθ του γεωκερμικοφ πεδίου με τισ βιομθχανίεσ. Ανάλογα με τθ κερμοκραςία των ρευςτϊν, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε κονςερβοποιίεσ, εμφιαλωτιρια, αφυδάτωςθ ηωοτροφϊν, φροφτων, τομάτασ, αφαλάτωςθ για παραγωγι πόςιμου νεροφ, αφφγρανςθ λάςπθσ βιολογικοφ κακαριςμοφ, κλπ. Θα πρζπει να εξετάηεται κατά περίπτωςθ θ ςυνδυαςμζνθ χριςθ και άλλων πθγϊν κερμότθτασ ωσ ςυμπλθρωματικϊν (ςυμπαραγωγι, βιομάηα κλπ.). Η ςωςτι μελζτθ ςκοπιμότθτασ κα δείξει τθ βιωςιμότθτα τθσ επζνδυςθσ. 21

22 ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Μια από δθμοφιλζςτερεσ χριςεισ τθσ γεωκερμικισ ενζργειασ παγκοςμίωσ είναι θ κζρμανςθ πιςίνων και οι ιαματικζσ εφαρμογζσ (λουτροκεραπεία). ε ότι αφορά τισ κεραπευτικζσ εφαρμογζσ, οι δράςεισ των γεωκερμικϊν νερϊν ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό ςχετίηεται με τθ ςφςταςι τουσ (κερμοκραςία, μεταλλικά ςτοιχεία). 22

23 ΙΑΜΑΣΙΚΑ ΛΟΤΣΡΑ ΣΗΝ ΑΙΔΗΨΟ 23

24 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ τον πίνακα φαίνεται θ ςθμερινι αξιοποίθςθ τθσ γεωκερμίασ χαμθλισ ενκαλπίασ ςτθν Ελλάδα, θ οποία είναι απογοθτευτικι ςε ςχζςθ με το εκμεταλλεφςιμο γεωκερμικό δυναμικό τθσ χϊρασ. Χρειάηονται περαιτζρω νομοκετικζσ παρεμβάςεισ και προγράμματα ενίςχυςθσ, αφοφ πραγματοποιθκεί ςυνολικι μελζτθ δυνατοτιτων εκμετάλλευςθσ για τθ χώρα. 24

25 Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ 25

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ ΠΟΛΤΜΕΝΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κίμων Χρηςτάνησ ΠΑΣΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε γεωζεξκηθώλ κνλάδωλ ειεθηξνπαξαγωγήο ζηελ Διιάδα

Αλάπηπμε γεωζεξκηθώλ κνλάδωλ ειεθηξνπαξαγωγήο ζηελ Διιάδα Αλάπηπμε γεωζεξκηθώλ κνλάδωλ ειεθηξνπαξαγωγήο ζηελ Διιάδα Ακινα, Νοζμβριοσ 2013 1 Θ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Θ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ (ΔΕΘΑΝ) ωσ 100% κυγατρικι εταιρεία τθσ ΔΕΘ Α.Ε. ζχει παραλάβει τθν ςκυτάλθ τθσ διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ Εξεταςτικι επιτροπι Βενιζρθ Δανάθ Μαντηαβίνοσ Διονφςιοσ Παρανυχιανάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ. «Διαχρονική χαρτογράφηςη χρήςεων/κάλυψησ γησ τησ περιοχήσ Ναυπλίου Αργολίδασ με χρήςη πολυφαςματικϊν δορυφορικϊν δεδομζνων» Επιτροπι : κακ. Σπυρίδων Βάλμθσ κακ Βαςιλικι Κόλλια-Κουςουρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ. Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ

ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ. Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ Μάρτιοσ 2014 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΘ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ...1 1.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΘΜΑΧΩΝ... 1 1.2 ΤΟ ΕΓΟ SEAP-PLUS... 2 1.3 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ AMANDA 9KW Εγχειρίδιο χριςθσ Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ πριν από τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και ςυντιρθςθ Σο εγχειρίδιο χριςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του προϊόντοσ. Σελίδα 1 Αγαπθτζ πελάτθ, ευχαριςτοφμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: «ΓΕΩΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Μεταπτυχιακή Πτυχιακή Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Δράςθ 1: Απαιτιςεισ χρθςτϊν και υπθρεςιϊν Παραδοτζο 1.2 Καταγραφι,

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

«Σο Οικολογικό Κχνοσ του Σουριςμοφ ςτθν Ελλάδα»

«Σο Οικολογικό Κχνοσ του Σουριςμοφ ςτθν Ελλάδα» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σίτλοσ Μεταπτυχιακισ Διατριβισ «Σο Οικολογικό Κχνοσ του Σουριςμοφ ςτθν Ελλάδα» Κωνςταντάσ Δθμιτριοσ Α.Μ. 2005019030 Σριμελισ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα