Επιμόρφωση Β' επιπέδου καθηγητών Πληροφορικής ΠΕ19/20. Μια μελέτη περίπτωσης για το νομό Ηρακλείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμόρφωση Β' επιπέδου καθηγητών Πληροφορικής ΠΕ19/20. Μια μελέτη περίπτωσης για το νομό Ηρακλείου"

Transcript

1 Επιμόρφωση Β' επιπέδου καθηγητών Πληροφορικής ΠΕ19/20. Μια μελέτη περίπτωσης για το νομό Ηρακλείου Παπαδάκης Σταμάτιος 1, Καλογιαννάκης Μιχαήλ 2 1 Υπ. Διδάκτορας, Καθηγητής Πληροφορικής, Επιμορφωτής Β' Επιπέδου 2 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Περίληψη Στις μέρες μας η ευρεία αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών και η εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων καθιστούν την επιμόρφωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού απολύτως αναγκαία, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό πλεονέκτημα τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, με την εισαγωγή του ψηφιακού σχολείου (digital school) η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ κρίνεται απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΑΙΘ εισήγαγε το 2009 προγράμματα ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς της Α /θμιας και Β /θμιας εκπαίδευσης. Τα επιμορφωτικά προγράμματα αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου (επιμόρφωση Β επιπέδου ΤΠΕ). Σκοπός της έρευνάς μας αποτελεί η αξιολόγηση του πρώτου κύκλου του επιμορφωτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20 που υλοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Βασικός στόχος είναι αφενός να μελετήσουμε το βαθμό επιτυχίας του εγχειρήματος και αφετέρου να προκύψουν βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις για να αξιοποιηθούν σε μελλοντικά προγράμματα. Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση Β Επιπέδου, ΤΠΕ, Πληροφορική, Παιδαγωγική Αξιοποίηση. Εισαγωγικά στοιχεία Η διείσδυση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελληνική εκπαίδευση και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων αποτελεί σήμερα ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός (Jimoyiannis & Komis, 2007). Στις μέρες μας, με την εισαγωγή του ψηφιακού σχολείου (digital school) η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι απαραίτητη. Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να αποσκοπεί στη δημιουργία νέων περιβαλλόντων μάθησης, όπου, μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων, θα παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να αποκτούν ή και να βελτιώνουν γνώσεις, αλληλεπιδρώντας με το τεχνολογικό μέσο τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία (Kalogiannakis, 2010). Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία των στόχων που θέτει το «Νέο σχολείο» είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια που θα του επιτρέψουν να λειτουργήσει στη νέα πραγματικότητα και να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα και τις ΤΠΕ για την επίτευξη των μαθησιακών και παιδαγωγικών στόχων (Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2012). Επομένως, η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να περιορίζεται στον τεχνολογικό αλφαβητισμό (Ράπτης & Ράπτη, 2002), αλλά να θέτει ως σκοπό να αλλάξουν οι παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές και οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν μια εκπαιδευτική κουλτούρα που θα αξιοποιεί παιδαγωγικά τα νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ως εργαλεία διδασκαλίας, έρευνας και μάθησης (Τζιμογιάννης, 2002). Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΑΙΘ εισήγαγε το 2009 προγράμματα ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς της Α /θμιας και Β /θμιας εκπαίδευσης. Τα επιμορφωτικά προγράμματα αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου (επιμόρφωση Β επιπέδου ΤΠΕ). Σκοπός της έρευνάς μας αποτελεί η αξιολόγηση του πρώτου κύκλου του επιμορφωτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20 που υλοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος, Μαρτίου 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σύντομη επισκόπηση επιμορφωτικών δράσεων για τις ΤΠΕ στην Ελλάδα Στο λεξικό των όρων που χρησιμοποιούνται για την επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP-European Centre for the Development of Vocational Training) ως ΤΠΕ ορίζονται οι τεχνολογίες εκείνες που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική εισαγωγή, αποθήκευση, ανάκτηση, επεξεργασία, μετάδοση και διάδοση της πληροφορίας. Οι εκπαιδευτικοί, μέσω της επιμόρφωσης, αναπτύσσονται σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο, μαθαίνουν να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν, από μια πληθώρα εργαλείων ΤΠΕ, εκείνα που είναι περισσότερο αποτελεσματικά σε σχέση με τους στόχους που θέτουν (Akbulut, Kesim & Odabasi, 2007). Αναφορικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα υπήρξε από νωρίς μια μεγάλης κλίμακας (ως προς το πλήθος) επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον πληροφορικό αλφαβητισμό, χωρίς ιδιαίτερη έμφαση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Ειδικότερα, στη δεκαετία του 80 έλαβαν χώρα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία στόχευαν στον τεχνολογικό αλφαβητισμό των εκπαιδευτικών διάρκειας από 2 εβδομάδες έως και 5 μήνες, που σχετίζονταν με την είσοδο του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο (Kiridis et al., 2006). Η ανάπτυξη των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) επέτρεψε την πραγματοποίηση ορισμένων ταχύρυθμων σεμιναρίων (40 ωρών) με θέμα την Πληροφορική αλλά ελάχιστα είχαν ως θέμα την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τζιμογιάννης, 2002). Επίσης, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ( ), υλοποιήθηκαν στα σχολεία της Β /θμιας εκπαίδευσης προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με θέμα την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με πενιχρά αποτελέσματα, καθώς δεν ήταν ενταγμένα σ ένα οργανωμένο πλαίσιο σχεδιασμού (Τζιμογιάννης, 2002). Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη δράση «Οδύσσεια», η οποία για πρώτη φορά ακολουθεί την ολοκληρωμένη προσέγγιση ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ η αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος κατέληξε σε διάφορες αποτιμήσεις (Πολίτης, κ.ά., 2000). Ιδιαίτερα ευρείας έκτασης επιμορφωτική δράση ήταν η πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τίτλο: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» (επιμόρφωση Α επιπέδου/π1). Διήρκεσε από το 2002 έως και το 2005 και υλοποιήθηκε σε πιστοποιημένα ΚΣΕ (Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης). Διάφορες έρευνες (Αλμπανοπούλου, κ.ά., 2005; Καρακασίδης, 2005; Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2012), έδειξαν, ωστόσο, ότι και αυτή η επιμορφωτική δράση έπασχε από παιδαγωγική φαντασία και πρωτοτυπία, ενώ δεν συνέβαλε ουσιαστικά στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική. Συνέχεια του επιμορφωτικού προγράμματος Π1 αποτελεί η επιμορφωτική δράση με τίτλο επιμόρφωση Β επιπέδου ΤΠΕ το οποίο μελετάμε στο πλαίσιο αυτής της έρευνας. Διάφορες άλλες δράσεις για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα των ΤΠΕ υπήρξαν το πρόγραμμα με τίτλο «Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση & Εφαρμογή» (http://iasonas.cti.gr/). Αφορούσε την εξειδικευμένη επιμόρφωση περίπου εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της ΤΕΕ στην παιδαγωγική αξιοποίηση επαγγελματικού λογισμικού, διάρκειας 72 ωρών (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2008). Μια άλλη ενδιαφέρουσα δράση ήταν το πρόγραμμα με τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» (http://edu19-20.cti.gr/portal/) η οποία είχε ως στόχο την επιμόρφωση 3200 καθηγητών πληροφορικής ΠΕ Το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των Εκπαιδευτικών Λογισμικών» Το έργο «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη. Ο όρος 'Β επίπεδο' έχει επικρατήσει ως σύντομη αναφορά στο έργο καθώς αποτελεί φυσική συνέχεια της επιμόρφωσης 'Α επιπέδου' σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ που έγινε στο πλαίσιο προηγούμενων έργων. Όπως αναφέρεται στον επίσημο ιστότοπο του έργου (http://b-epipedo2.cti.gr), το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει διάρκεια 96 ώρες και διεξάγεται εκτός σχολικού ωραρίου σε ειδικά εξοπλισμένα

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 κέντρα, Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης - ΚΣΕ, τα οποία συνήθως είναι σχολεία σ όλη τη χώρα, από εξειδικευμένους επιμορφωτές, τους επιμορφωτές 'Β επιπέδου'. Αυτοί οι επιμορφωτές έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα σε Πανεπιστήμια, τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης - ΠΑΚΕ. Εν γένει, τα επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιούνται σε ομάδες 10 έως 15 ατόμων και η διδασκαλία είναι κατανεμημένη κατά κανόνα σε 6 ώρες ανά εβδομάδα. Τα επιμορφωτικά προγράμματα συμπληρώνονται με την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων Β επιπέδου ΤΠΕ μέσα στην σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών. Οι πρώτες εβδομάδες των επιμορφωτικών προγραμμάτων αποτελούνται αποκλειστικά από επιμορφωτικές συνεδρίες στα ΚΣΕ, ενώ στη συνέχεια υπάρχουν ανάμεικτα διαστήματα επιμορφωτικών συνεδριών, εφαρμογής στην τάξη και άλλων υποστηρικτικών δράσεων για τους επιμορφούμενους. Στην επιμόρφωση 'Β επιπέδου' αρχικά μπορούσαν να λάβουν μέρος φιλόλογοι (ΠΕ02), μαθηματικοί (ΠΕ03), καθηγητές φυσικών επιστημών (ΠΕ04), καθηγητές γαλλικής, αγγλικής και γερμανικής γλώσσας (ΠΕ05/06/07), δάσκαλοι (ΠΕ70) και νηπιαγωγοί (ΠΕ60), εφόσον είχαν ήδη πιστοποιηθεί ως προς τις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ - 'Α επιπέδου' και ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Έπρεπε επίσης να υπηρετούν σε σχολείο κατά τη χρονική περίοδο της επιμόρφωσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη - στην τάξη τους - τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν, πράγμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της επιμορφωτικής διαδικασίας. Η Πληροφορική εντάχθηκε για πρώτη φορά το 2011, ως ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου, καθώς τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία είχαν ήδη ενταχθεί ήταν οι Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά και τα γλωσσικά μαθήματα, μαζί με την Ιστορία (Γρηγοριάδου, Δαγδιλέλης, Κόμης & Τζιμογιάννης, 2012). Στον αρχικό της σχεδιασμό η επιμόρφωση προβλεπόταν να διεξαχθεί σε τέσσερις τουλάχιστον επιμορφωτικές περιόδους στο διάστημα Μέχρι τη συγγραφή του άρθρου (Δεκέμβριος 2013) είχαν υλοποιηθεί οι τρεις περίοδοι, ενώ για το Φεβρουάριο του 2014 έχει προβλεφτεί η έναρξη υλοποίησης της τέταρτης επιμορφωτικής περιόδου. Επίσης, 600 εκπαιδευτικοί, μεταξύ των οποίων και σχολικοί σύμβουλοι, έχουν παρακολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών σε Πανεπιστημιακά Κέντρα (ΠΑΚΕ). Αντικείμενο της επιμόρφωσης Β επιπέδου είναι η εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, η απόκτηση δεξιοτήτων κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης και η καλλιέργεια του τρίπτυχου γνώσεις-δεξιότητες-στάσεις. Ορισμένοι από τους στόχους του έργου είναι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί: να κατανοήσουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση για την αναβάθμιση και το μετασχηματισμό της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης και την επίτευξη των στόχων που θέτει το πρόγραμμα σπουδών, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε κοινότητες μάθησης. Ειδικότερα, να κατανοήσουν και να μετέχουν στις νέες διαστάσεις του διαδικτύου (web 2.0), όπως η κοινωνική δικτύωση και ο νέος ρόλος χρηστών ως συν-δημιουργών του ψηφιακού περιεχομένου, να αποκτήσουν συνολική εποπτεία για το υπάρχον εκπαιδευτικό λογισμικό, τα υπάρχοντα γενικά και ειδικά εργαλεία, καθώς και το διαδίκτυο, ειδικότερα εργαλεία και υπηρεσίες web 2.0 και συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learning Management Systems) και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης/παε), τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κατάλληλο για την ειδικότητά τους εκπαιδευτικό λογισμικό ή γενικά και ειδικά εργαλεία, όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω, να αντιληφθούν την αναγκαιότητα και το ρόλο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην τάξη, να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ώστε να μπορούν να την εντάξουν στη διδακτική πράξη,

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής να γνωρίσουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της χρήσης των ΤΠΕ στην τάξη, να αναπτύξουν τη δεξιότητα της επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο με τους μαθητές τους, όσο και με τους συναδέλφους τους με τη βοήθεια των τεχνολογιών του web 2.0. Επίσης, ένας αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων Β επιπέδου ΤΠΕ υλοποιούνται με το μοντέλο της μικτής μάθησης, συνδυάζοντας εξ αποστάσεως εκπαίδευση και περιορισμένο αριθμό δια ζώσης συνεδριών κλασσικού τύπου, προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερες επιμορφωτικές ανάγκες ορισμένων περιοχών. Μεθοδολογική προσέγγιση H έρευνά μας, λόγω του γεωγραφικού περιορισμού της, αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης και έχει ως βασικό στόχο μια πρώτη αποτίμηση της υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής ΠΕ19/20 στο νομό Ηρακλείου. Ειδικότερα, μελετάμε τις στάσεις των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με τον οργανωτικό τομέα της επιμόρφωσης, με το εκπαιδευτικό περιεχόμενό της καθώς και μ αυτή καθαυτή την επιμορφωτική διαδικασία. Βασικό στόχο της έρευνας ήταν να μελετηθεί εάν η επιμορφωτική διαδικασία οδήγησε στο μετασχηματισμό της διαδικασίας της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών καθώς και αν τους οδήγησε στη χρήση εργαλείων και υπηρεσιών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοτική ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 3.1 Η δομή του ερωτηματολογίου της έρευνας Το αρχικό μεθοδολογικό εργαλείο αποτέλεσαν 4 ημικατευθυνόμενες συνεντεύξεις με επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς. Στηριζόμενοι στην ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων (Strauss & Corbin, 1998) καταλήξαμε στους θεματικούς άξονες και στις ερωτήσεις ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου απευθυνόμενο στους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Το ερωτηματολόγιο στην τελική μορφή του μετά από διαδοχικές πιλοτικές εφαρμογές ελέγχου αναφορικά με την αξιοπιστία και την αναγνωρισιμότητά του αποτέλεσε το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας δημιουργήθηκε με βάση 2 θεματικούς άξονες. Ο 1 ος αφορούσε τη διερεύνηση δημογραφικών και άλλων ατομικών στοιχείων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην επιμόρφωση και περιλάμβανε 11 ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου γύρω από το φύλο, την ηλικία, την ειδικότητα, το μορφωτικό επίπεδο, κ.ά. Ο 2 ος άξονας περιλάμβανε 15 ερωτήσεις κλειστού τύπου με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert χωρισμένες σε δυο υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα μετρούσε την επίδραση της επιμορφωτικής διαδικασίας στο μετασχηματισμό της διαδικασίας της διδασκαλίας των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών. Η δεύτερη υποομάδα μετρούσε τη χρήση εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0 τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοτική ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις ανοικτού τύπου με τις οποίες επιχειρήσαμε μια γενικότερη αποτίμηση του προγράμματος, τις αδυναμίες του καθώς και τα συναισθήματα των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών. Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη έλαβε χώρα στη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας τον Απρίλιο του 2013 και πριν την έναρξη οποιασδήποτε επιμορφωτικής διαδικασίας. Η δεύτερη κατά την τελευταία επιμορφωτική συνεδρία τον Δεκέμβριο του Το δείγμα της έρευνας Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, οι οποίοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β' επιπέδου στον νομό Ηρακλείου. Στο νομό Ηρακλείου είχαν εγκριθεί προς υλοποίηση 4 προγράμματα Πληροφορικής αλλά υλοποιήθηκαν μόνο 3, λόγω μη διαθεσιμότητας των επιμορφωτών Β επιπέδου. Το αρχικό δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 24 μόνιμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αντιστοιχούσαν στους επιμορφούμενους 2 μόνο τμημάτων. Λόγω της φύσης της έρευνας (συσχετισμένος έλεγχος t) και επειδή δεν κατέστη δυνατό να δοθούν έγκαιρα τα αρχικά ερωτηματολόγια στους

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 καταρτιζόμενους ενός εκ των τριών τμημάτων για λόγους αξιοπιστίας της έρευνας αποφασίσαμε να μην συμπεριλάβουμε στην έρευνα τους καταρτιζόμενους (12 άτομα) του τρίτου τμήματος. Αναλυτικότερα, το δείγμα της έρευνας ήταν 13 άνδρες (51,2%) και 11 γυναίκες (48, 8%). Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δίδασκαν 3 άτομα, στο Γυμνάσιο 10, στο Λύκειο 3 ενώ στην επαγγελματική εκπαίδευση 9 άτομα. Για τον έλεγχο της επίδρασης της εκπαιδευτικής βαθμίδας εργασίας δημιουργήθηκαν 4 κατηγορίες, η πρώτη περιελάμβανε τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η δεύτερη του Γυμνασίου, η τρίτη τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου και η τέταρτη της Επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανήκαν στις ηλικιακές ομάδες έτη (14) και έτη (10), ενώ ως προς το μορφωτικό επίπεδο 13 άτομα ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ, 1 άτομο απόφοιτος ΤΕΙ και 10 άτομα ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Αναφορικά με τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος, 6 άτομα είχαν από 6 έως 10 χρόνια υπηρεσίας, 8 άτομα από 11 έως 15, 7 άτομα από 16 έως 20, 2 άτομα από 21 έως 25, ενώ μόνο 1 άτομο είχε περισσότερα από 25 έτη υπηρεσίας. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ήταν απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής, ενώ τέσσερα άτομα ήταν απόφοιτοι του Φυσικού και του Μαθηματικού τμήματος. Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά στο ερώτημα αν είχαν εμπειρία από παρόμοια επιμορφωτικά προγράμματα αναφέροντας ότι είχαν παρακολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ (300 ωρών), του ΠΙΝΕΠ (Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης) Κρήτης, ενώ περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς πληροφορικής είχαν παρακολουθήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 72 ωρών στη διδακτική της πληροφορικής, καθώς και διάφορα άλλα μικρής κλίμακας προγράμματα. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήσαμε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το 2 ο θεματικό άξονα και ειδικότερα για τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τον οργανωτικό τομέα της επιμορφωτικής διαδικασίας συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς το οργανωτικό επίπεδο της επιμόρφωσης Οργανωτικά θέματα της επιμορφωτικής Σχετική συχνότητα (%) διαδικασίας Καθόλου Μέτρια Ικανοποιητικά Πολύ ικανοποιητικά Άριστα Σε ποιό βαθμό σας ικανοποίησε το ωράριο διδασκαλίας (2 τρίωρα / εβδομάδα); Σε ποιό βαθμό σας ικανοποίησε η χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης (~6 μήνες); Σε ποιό βαθμό σας ικανοποίησε η ενημέρωσή σας σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησής σας; Σε ποιό βαθμό σας ικανοποίησε η ενημέρωσή σας για την εφαρμογή της πρακτικής στην τάξη; Σε ποιό βαθμό η διάρκεια των μαθημάτων κάλυψε τις ανάγκες της διδακτέας ύλης; Πώς κρίνετε τον αριθμό των εκπαιδευομένων της ομάδας σας; Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 1 συμπεραίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται αρκετά ικανοποιημένοι από τη οργάνωση της επιμόρφωσης στις 3 από τις 6 ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκαν να εκφράσουν την κρίση τους. Αναλυτικότερα, θεωρούν θετικό τον αριθμό των μελών της ομάδας (μέγιστος αριθμός 12 ατόμων), το ωράριο διδασκαλίας (2 τρίωρα εβδομαδιαίως), ενώ εκτιμούν ότι καλύφτηκαν και οι ανάγκες της διδακτέας ύλης. Αντίθετα, σχετικά χαμηλός βαθμός ικανοποίησης παρουσιάζεται στην πρόταση που σχετίζεται με τη χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης,

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής αφού οι θετικές κρίσεις κυμάνθηκαν σε ποσοστό 20%. Οι αρνητικές κρίσεις των εκπαιδευομένων (80%) σχετίζονται με τη ιδιαίτερη μεγάλη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος, καθώς ξεκίνησε από τα τέλη Απριλίου 2013, έγινε μια παύση 2 μηνών κατά τους Ιούλιο και Αύγουστο του 2013 και συνεχίστηκε από τις αρχές Σεπτέμβρη έως και τα μέσα Δεκεμβρίου 2013 (λόγω αναπληρώσεων κάποιων μαθημάτων). Την αρνητική τους κρίση επιβεβαιώνει και η απάντησή τους στην ανοικτού τύπου ερώτηση σχετικά με την έκφραση των συναισθημάτων τους με το πέρας της επιμόρφωσης, καθώς όλοι χρησιμοποίησαν λέξεις, όπως κόπωση, κούραση, εξουθένωση. Επίσης, αρνητικά εκφράζονται για την ενημέρωσή τους σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης τους, καθώς προσπαθούσαν να μαντέψουν πως θα εξεταστούν με βάση την εμπειρία άλλων κλάδων, μέσω φημών, κ.ά. Αντίστοιχα αρνητική υπήρξε η κρίση τους για την πρακτική εφαρμογή στην τάξη καθώς κρίνουν ότι αρχικά υπήρξε τόσο ασάφεια όσο και καθυστέρηση στην ενημέρωσή τους, ενώ, όπως δήλωσαν σε αντίστοιχου τύπου ανοικτή ερώτηση, η ασάφεια αυτή τους δημιουργούσε επιπλέον άγχος και συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι απόψεις των εκπαιδευομένων για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της επιμόρφωσης καταγράφονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Απόψεις των εκπαιδευτικών για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της επιμόρφωσης Σχετική συχνότητα (%) Εκπαιδευτικό περιεχόμενο της επιμόρφωσης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Πόσο επίκαιρη κρίνετε την επιμόρφωση για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών; Πόσο καλά δομημένο και θεματικά οργανωμένο ήταν το πρόγραμμα; Θεωρείτε ποιοτικό το εκπαιδευτικό υλικό που διανεμήθηκε; Θεωρείτε πρωτοποριακό το εκπαιδευτικό υλικό που διανεμήθηκε; Σε ποιό βαθμό θα χρησιμοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό που σας διανεμήθηκε; Η επιμόρφωση αυτή συμβάλλει στην ανανέωση των διδακτικών σας ικανοτήτων και στη βελτίωση της επαγγελματικής σας απόδοσης; Η επιμόρφωση βελτιώνει την επίδοσή σας και την αποτελεσματικότητά σας ως εκπαιδευτικός; Από τη μελέτη των στοιχείων του Πίνακα 2 συμπεραίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν το πρόγραμμα ως ιδιαίτερα επίκαιρο και σημαντικό για τις ανάγκες τους (90%), ενώ εκτίμησαν ότι θα συμβάλει τόσο στην ανανέωση των διδακτικών ικανοτήτων τους όσο και στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξή τους (90% και 85% αντίστοιχα). Οι απαντήσεις τους αυτές συμβαδίζουν τόσο με το ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό ικανοποίησής τους για την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού που διανεμήθηκε (90%), το πρωτοποριακό του περιεχόμενο (σενάρια) όσο και με την ιδιαίτερα υψηλή πρόθεση τους χρησιμοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού (σενάρια) στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική (100%). Ωστόσο, δεν φαίνεται να απουσιάζουν οι αρνητικές κρίσεις οι οποίες σχετίζονται κυρίως με το βαθμό δόμησης του επιμορφωτικού προγράμματος. Συσχετίζοντας την παραπάνω κρίση με την αντίστοιχη ανοικτού τύπου ερώτηση διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν τη δυσφορία τους στην αποσπασματική διανομή του επιμορφωτικού υλικού, στην ασάφεια και αβεβαιότητα σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεών τους καθώς και στην ασάφεια της πρακτικής άσκησης. Ολοκληρώνοντας με το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου της έρευνας θελήσαμε να διερευνήσουμε τις στάσεις των εκπαιδευτικών σε κάποια άλλα γενικότερα θέματα που άπτονται του επιμορφωτικού προγράμματος, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 3 που ακολουθεί.

7 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 Πίνακας 3. Απόψεις των εκπαιδευτικών για την επιμορφωτική διαδικασία Εκπαιδευτικό περιεχόμενο της επιμόρφωσης Σε ποιό βαθμό καλύφθηκαν οι αρχικές σας προσδοκίες από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα; Θα προτιμούσατε η επιμόρφωση να είχε τη μορφή του μικτού μοντέλου αντί του συμβατικού; Σε ποιό βαθμό είναι απαραίτητο να εμπλουτιστεί περισσότερο το υλικό του προγράμματος; Σχετική συχνότητα (%) Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνεται η θετική τους στάση για το επιμορφωτικό πρόγραμμα, καθώς όλοι κρίνουν έως αρκετά ικανοποιητικό το βαθμό εκπλήρωσης των αρχικών προσδοκιών τους. Ειδικότερα, στην ανοικτού τύπου ερώτηση για τις προσδοκίες τους κατά την έναρξη της επιμόρφωσης δήλωσαν ότι επιθυμούν εμπλουτισμό των παιδαγωγικών τους γνώσεων, ανακάλυψη νέων εκπαιδευτικών λογισμικών καθώς και μεθόδων διδασκαλίας. Σε συνάφεια με την προηγούμενη απάντησή τους, οι εκπαιδευτικοί με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης θεωρούν ότι το επιμορφωτικό υλικό χρειάζεται ελάχιστο επιπρόσθετο εμπλουτισμό. Αξιοσημείωτη, επίσης, είναι η προτίμησή τους στην παρακολούθηση ενός μεικτού αντί του συμβατικού μοντέλου επιμόρφωσης (100% των εκπαιδευτικών του δείγματος). Η προτίμηση αυτή βρίσκεται σε συνάφεια με τις απαντήσεις τους σχετικά με τα αισθήματα κόπωσης που δημιούργησε η παρακολούθηση του προγράμματος για μεγάλη χρονική διάρκεια (Απρίλιος - Δεκέμβριος 2013). Επίσης, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αναφερθούν μέσα από μια λίστα αρνητικών και θετικών κρίσεων τη στάση τους για το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Οι απαντήσεις τους επιβεβαιώνουν τη γενικότερη θετική κρίση τους, καθώς χρησιμοποίησαν όρους, όπως αποτελεσματικό (26%), χρήσιμο (20%), καινοτόμο (16%), κ.ά. Επίσης, μόλις το 4% των εκπαιδευτικών χαρακτήρισε το πρόγραμμα μέτριο, ενώ απουσίαζαν αρνητικές κρίσεις όπως κακό, ανεπαρκές κ.α. Συμπληρωματικές στατιστικές αναλύσεις Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα των αναλύσεων από την εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου t για συσχετισμένα δείγματα (Paired-samples T Test) σε κάθε μία από τις δυο υπο-κλίμακες που δημιουργήσαμε προκειμένου να μελετήσουμε την επίδραση και, επομένως, την αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το συγκεκριμένο κριτήριο χρησιμοποιείται, όταν τα δυο προς σύγκριση σύνολα τιμών προέρχονται από ένα μοναδικό δείγμα ανθρώπων (Ρούσσος & Τσαούσης, 2002). Οι υποθέσεις της έρευνας είναι: Υπόθεση 1 η : η επιμορφωτική διαδικασία οδήγησε στο μετασχηματισμό της διδακτικής διαδικασίας της διδασκαλίας των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών της έρευνας. Υπόθεση 2 η : η επιμορφωτική διαδικασία οδήγησε στη χρήση εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0 και συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοτική ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των δυο ομάδων (αρχή/πέρας επιμόρφωσης) καθώς και τα αποτελέσματα του κριτηρίου t για συσχετισμένα δείγματα για την πρώτη υπόθεση παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4. Διαφορές στο μετασχηματισμό της διδασκαλίας λόγω της επιμορφωτικής διαδικασίας Πριν Πέρας Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση t Test df Sig. (2-tailed) -4,474 3,368-6,201 23,000

8 8 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Όπως προκύπτει, η επιμορφωτική διαδικασία επιδρά στο μετασχηματισμό της διδασκαλίας τους [t(23)=-6,20, p=0.000], επομένως οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί έχουν μετασχηματίσει την εκπαιδευτική τους πρακτική σε σχέση με την έναρξη της επιμόρφωσης. Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των δυο ομάδων (αρχή / πέρας επιμόρφωσης) καθώς και τα αποτελέσματα του κριτηρίου t για συσχετισμένα δείγματα για τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Πίνακας 5. Αύξηση χρήσης εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0 λόγω της επιμορφωτικής διαδικασίας Πριν Πέρας Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση t Test df Sig. (2-tailed) -2,172 1,755-4,514 23,000 Όπως προκύπτει, η επιμορφωτική διαδικασία επιδρά θετικά στη χρήση εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0 και συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου [t(23)=-4,51, p=0.000], επομένως οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν περισσότερο τα συγκεκριμένα εργαλεία για την αποδοτική ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι αναπαραστάσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τις ΤΠΕ είναι σημαντικές, αφού από αυτές εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η επιτυχής υλοποίηση της καινοτομικής χρήσης τους μέσα στη σχολική τάξη. Συχνά, η εφαρμογή μιας καινοτομίας απαιτεί την παραίτηση από καθιερωμένες πρακτικές και μεθόδους (Kalogiannakis & Papadakis, 2007). Στα πλαίσια αυτά σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών αναλύσεων που έγιναν για τον έλεγχο της επίδρασης των άλλων δημογραφικών μεταβλητών στην πρόθεση χρήσης ή τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική. Στα πλαίσια των συμπληρωματικών στατιστικών αναλύσεων της έρευνάς μας παρουσιάζουμε τη συσχέτιση των βασικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου με τις παρακάτω ανεξάρτητες μεταβλητές με τις οποίες χαρακτηρίσαμε τους εκπαιδευτικούς του δείγματος: (1) φύλο, (2) βαθμίδα εκπαίδευσης, (3) ηλικιακή ομάδα, (4) μορφωτικό επίπεδο, (5) βασικό πτυχίο σπουδών, (6) έτη υπηρεσίας. Ο Πίνακας 6 συνοψίζει τις συμπληρωματικές στατιστικές αναλύσεις της έρευνας παρουσιάζοντας τις παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές σε σχέση με τις δυο βασικές ερευνητικές υποθέσεις. Πίνακας 6: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές Ανεξάρτητες μεταβλητές Υπόθεση 1 Υπόθεση 2 Φύλο Χ 2 (2)=7.35, n.s Χ 2 (2)=2.93, n.s Βαθμίδα εκπαίδευσης Χ 2 (4)=3.88, n.s Χ 2 (4)=8.99, n.s Ηλικιακή ομάδα Χ 2 (3)=4.44, n.s Χ 2 (3)=6.56, n.s Μορφωτικό επίπεδο Χ 2 (3)=8.90, n.s Χ 2 (3)=6.20, n.s Βασικό πτυχίο σπουδών Χ 2 (2)=4.20, n.s Χ 2 (2)=3.47, n.s Έτη υπηρεσίας Χ 2 (5)=3.89, n.s Χ 2 (5)=12.37, n.s Όπως παρατηρούμε το κριτήριο Χ 2 είναι μη στατιστικά σημαντικό σε καμία από τις συμπληρωματικές στατιστικές αναλύσεις της έρευνας. Κατά συνέπεια μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι 2 υποθέσεις μας φαίνεται ότι στατιστικά δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές που εξετάσαμε. Οπότε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο μετασχηματισμός που παρατηρήσαμε στις 2 προηγούμενες ερευνητικές υποθέσεις μας είναι ανεξάρτητος από τα εν μέρει προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και οφείλεται στην επίδραση της επιμορφωτικής διαδικασίας.

9 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 9 Συμπεράσματα - Προοπτικές Στην προσπάθεια εισαγωγής και ένταξης των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία, η αρχική έμφαση δόθηκε στην τεχνολογία. Στη συνέχεια όμως, έγινε αντιληπτό ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να αποτελέσει το κεντρικό σημείο αναφοράς. Όπως έχει επισημανθεί και σ άλλες έρευνες (Jimoyiannis & Komis, 2007; Kalogiannakis & Papadakis, 2007; Kalogiannakis, 2010; Γρηγοριάδου, κ.ά., 2012) μια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος, όμως σχετική μικρή χρησιμότητα επιφέρει στην αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αν δεν προσβλέπει στην επιτυχή ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική και στην παιδαγωγική αξιοποίησή τους. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Β' επιπέδου ΤΠΕ» ήρθε να καλύψει ένα σημαντικό κενό που αφορά την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στηριζόμενοι στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος υποστηρίζουμε ότι το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα πέτυχε τον σκοπό του. Με βάση την στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε θεωρούμε ότι οι προσδοκίες μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής πρακτικής λόγω της χρήσης της τεχνολογίας θεωρητικά επαληθεύονται, διότι οι εκπαιδευτικοί με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία με τρόπους που μετασχηματίζουν αντί να διατηρούν τις υπάρχουσες πρακτικές τους. Η γενικότερη αποτίμηση του επιμορφωτικού προγράμματος κρίνεται ικανοποιητική. Εκτιμούμε ότι αυτό επιτεύχθηκε, διότι οι εκπαιδευτικοί μέσω της επιμόρφωσης απέκτησαν την ικανότητα να δημιουργούν σενάρια χρήσης των ΤΠΕ τα οποία υποστηρίζουν ενεργητικές και ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές διδασκαλίας. Όπως άλλωστε αναφέρει η Νικολοπούλου (2010) τα επιμορφωτικά προγράμματα πρέπει να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τις νέες διδακτικές στρατηγικές, τους νέους τύπους αναπαράστασης της γνώσης και το πώς μπορούν να ξανασκεφτούν το αναλυτικό πρόγραμμα και τη χρήση των ΤΠΕ στις τάξεις. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αποτελεί και το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έρχονται σε αντίθεση μ άλλες έρευνες στη χώρα μας (Μπίκος, 1995; Διαμαντάκη, κ.ά., 2001; Τζιμογιάννης, & Κόμης, 2004; Γιαβρίμης, κ.ά., 2010), οι οποίες επισήμαναν την ελάχιστη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ με το πέρας της επιμορφωτικής διαδικασίας. Αξίζει επίσης να επισημανθούν ορισμένα ακόμη σημαντικά στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την παρούσα έρευνα. Έτσι, σ ότι αφορά στην οργάνωση του επιμορφωτικού προγράμματος, αξίζει να τονισθεί ότι το αξιολογούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες και ως εκ τούτου θα πρέπει, τόσο στη σχεδίασή του όσο και κατά την υλοποίησή του, να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες μάθησης των ενηλίκων. Αρκετά από τα κριτήρια που βαθμολογήθηκαν (κατά μέσο όρο) με τη χαμηλότερη βαθμολογία δηλώνουν την πλημμελή συμμόρφωση με τις αρχές της μάθησης ενηλίκων. Για παράδειγμα, η ικανοποιητική ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος, η δημιουργία εξωτερικών κινήτρων, εξασφαλίζουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Κόκκος, 1999). Κρίνουμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την ομάδα έργου η επιθυμία των περισσότερων εκπαιδευτικών να παρακολουθήσουν ένα μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης, εφόσον τους δοθεί η σχετική δυνατότητα. Ενδεχόμενα, θα ήταν σκόπιμο να προκήρυσσε η ομάδα έργου προγράμματα μεικτού μοντέλου σε όλους τους νομούς ανεξαρτήτως της διαθεσιμότητας των επιμορφωτών. Θα πρέπει να επισημανθεί ένας σημαντικός περιορισμός την έρευνά μας, ο γεωγραφικός αφού το δείγμα αποτελούσαν εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν στο νομό Ηρακλείου. Το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας με την προοπτική της επέκτασης της παρούσας αξιολόγησης του προγράμματος επιμόρφωσης (Β επιπέδου ΤΠΕ) και σ άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να γίνει μια συστηματική προσπάθεια εξεύρεσης των παραγόντωνιδιαιτεροτήτων που ενδεχομένως να επηρεάζουν τη λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος. Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αναμένουμε με περισσότερη αισιοδοξία την τρέχουσα επιμορφωτική διαδικασία (5η περίοδος), καθώς όσα προβλήματα ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί είναι οργανωτικού κυρίως χαρακτήρα, όπως η μη έγκαιρη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού, το ασαφές πλαίσιο πιστοποίησης για τα οποία η ομάδα έργου έχει αναφέρει ότι βρίσκονται ήδη στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους (διδακτικό υλικό) ή οριστικής αποσαφήνισης (πλαίσιο πιστοποίησης). Με προβλήματα τέτοιου είδους λυμένα θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα

10 10 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής επικεντρωθούν με περισσότερο πάθος στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και στον μετασχηματισμό της διδακτικής τους πρακτικής. Αναφορές Akbulut, Y., Kesim, M., & Odabasi, F. (2007). Construct validation of ICT Indicators Measurement Scale. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 3(3), CEDEFOP (2008). Terminology of European education and training policy. A selection of 100 key terms. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Jimoyiannis, A. & Komis, V. (2007). Examining Teacher s beliefs about ICT in Education, Teachers Development, 11(2), Kalogiannakis, M. (2010). Training with ICT for ICT from the trainer s perspective. A Greek case study, Education and Information Technologies, 15(1), Kalogiannakis, M., & Papadakis, St. (2007). The dual form of further education of educators in ICT: technological and pedagogical training. In C. Constantinou, Z. Zacharias & M. Papaevripidou (Eds.) Proceedings of the 8 th International Conference On Computer Based Learning in Science, (pp ), Crete-Heraklion: CBLIS. Kiridis, A., Drossos, V., & Tsakiridou, H. (2006). Teachers facing information and communication technology (ICT): The case of Greece, Journal of Technology and Teacher Education, 14(1), Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. London: Sage Publications. Αλμπανοπούλου, Α., Βεντούρης, Α., Μάνθος, Γ., & Φραγκοπούλου, Α. (2005). Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση, Μέντορας, 8, Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε., Νεοφώτιστος, Β., & Βαλκάνος, Ε. (2010). Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο Α. Τζιμογιαννάνης (επιμ.) Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Συνέδριου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόμος ΙΙ, (σ ), Κόρινθος: ΕΤΠΕ. Γρηγοριάδου, Μ., Δαγδιλέλης, Β., Κόμης, Β., & Τζιμογιάννης, Α. (2012). H Επιμόρφωση των Πληροφορικών Β' Επιπέδου: ένας πρώτος απολογισμός και προοπτικές. Στο Θ. Μπράτιτσης (επιμ.) Πρακτικά 6 ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Διδακτική της Πληροφορικής», (σ ), Φλώρινα: ΕΤΠΕ. Διαμαντάκη, Κ., Ντάβου, Μ., & Πανούσης, Γ. (2001). Νέες τεχνολογίες και παλαιοί φόβοι στο σχολικό σύστημα, Αθήνα: Παπαζήσης. Καλογιαννάκης, Μ., & Παπαδάκης, Στ. (2012). Αποτίμηση του έργου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εκπαιδευτικών λογισμικών». Μια μελέτη περίπτωσης για την Περιφέρεια Κρήτης. Νέα Παιδεία, 144, Καρακασίδης, Π. (2005). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης, Διπλωματική Εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ. Κόκκος, Α. (1999). Εκπαίδευση ενηλίκων - Το πεδίο, οι αρχές μάθησης, οι συντελεστές (τομ. Α ). Πάτρα: ΕΑΠ. Μπίκος, Κ. (1995). Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Νικολοπούλου, Κ. (2010). Μάθηση με τις ΤΠΕ: βασικές μέθοδοι και παράγοντες στην ερευνητική διαδικασία. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 3(3), Παπαδάκης, Στ., & Καλογιαννάκης, Μ. (2008). Αξιολόγηση της Α' φάσης του προγράμματος «Επαγγελματικό λογισμικό στην TEE: Επιμόρφωση και εφαρμογή», στο νομό Ηρακλείου. Στα Πρακτικά του 5 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «ΤΠΕ & Εκπαίδευση», (σ ), Πειραιάς: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ. Πολίτης, Π., Ρούσος, Π., Καραμάνης, Μ., & Τσαούσης, Γ. (2000). Αξιολόγηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Στο Β. Κόμης (επιμ.), Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», (σ ), Πάτρα: ΕΤΠΕ. Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2002). Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την αλλαγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της κουλτούρας της μάθησης: η σημασία της παιδαγωγικής μόρφωσης των εκπαιδευτικών και η υστέρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρας μας. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 1/2002, Ρούσσος Π., & Τσαούσης, Γ. (2002). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Τζιμογιάννης, Α. (2002). Προετοιμασία του σχολείου της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Προς ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ένταξης των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 122, Τζιμογιάννης, Α., & Κόμης, Β. (2004). Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Στο Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου & Χ. Κυνηγός (επιμ.), Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», (σ ), Αθήνα: ΕΤΠΕ.

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη.

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Παπαδάκης Σταμάτιος 1, Καλογιαννάκης Μιχαήλ 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας

Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας Β. Ζέττα 1, Σ. Παπακωνσταντίνου 2, Γ. Αποστολίδης 3 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 395 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4 Απόψεις και Πρακτικές Σχετικά με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Επιμορφωμένων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Β Επιπέδου Β. Κόμης 1, Χ. Τσουράπη 2, Κ. Λαβίδας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 14-15-16-17:Layout 1 29/07/2010 11:18 ΠΜ Page 226 Απολογισμός των έργων Επιμόρφωσης - Πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Α. Μαλέτσκος 1, Κ. Πενέκελης 2, Ζ. Ζίκος 3, Ε. Μπλιούμη 4, Ε. Ραρρά 5 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Σπύρος Δουκάκης 1, Χρήστος Κοίλιας 2, Νίκος Αδαμόπουλος 3 sdoukakis@rhodes.aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β Επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class 928 Πρακτικά Συνεδρίου - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class Μιχάλης Καλογιαννάκης ιδάσκων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Ηρακλείου ΤΕΙ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκπαίδευσης τελειόφοιτων γυμνασίου στην πληροφορική

Αξιολόγηση της εκπαίδευσης τελειόφοιτων γυμνασίου στην πληροφορική Αξιολόγηση της εκπαίδευσης τελειόφοιτων γυμνασίου στην πληροφορική Εμμανουήλ Πουλάκης 1, Πέτρος Ρούσσος 2 manpoul@sch.gr, roussosp@psych.uoa.gr 1 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών 1. Βασικά στάδια εφαρμογής της Β φάσης του έργου Η εφαρμογή της Β φάσης του έργου στις σχολικές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@tenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π. :. Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα