Αναφορά σχετικά µε τις ικανότητες του προσοµοιωτή, συγκριτικά, και προτεινόµενες πιθανές επεκτάσεις Ηµ/νία:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορά σχετικά µε τις ικανότητες του προσοµοιωτή, συγκριτικά, και προτεινόµενες πιθανές επεκτάσεις Ηµ/νία: 30-12-2005"

Transcript

1 Έργο : «Πυθαγόρας - Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΕΟΟΠΑ)» Υποέργο 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ Τίτλος παραδοτέου: Αναφορά σχετικά µε τις ικανότητες του προσοµοιωτή, συγκριτικά, και προτεινόµενες πιθανές επεκτάσεις Ηµ/νία: Εισαγωγή Η προσοµοίωση αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές και ισχυρές µεθόδους, που χρησιµοποιούνται στην έρευνα για τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της λειτουργίας σύνθετων διαδικασιών και συστηµάτων. Σύµφωνα µε τον R.E.Shannon (1975) η προσοµοίωση ορίζεται ως η διαδικασία σχεδιασµού του µοντέλου κάποιου πραγµατικού συστήµατος και πραγµατοποίησης πειραµάτων µε το µοντέλο αυτό που αποσκοπούν στην κατανόηση της συµπεριφοράς του συστήµατος ή/και στην αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών για τη λειτουργία του συστήµατος. εδοµένου του παραπάνω ορισµού, θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την προσοµοίωση ως µια εφαρµοσµένη πειραµατική µεθοδολογία, µε την οποία µπορούµε: Να περιγράψουµε την συµπεριφορά ενός συστήµατος. Να χρησιµοποιήσουµε το µοντέλο προκειµένου να προβλέψουµε µελλοντικές συµπεριφορές, δηλαδή αποτελέσµατα από την αλλαγή του συστήµατος ή του τρόπου λειτουργίας του [1]. Εµβαθύνοντας λίγο περισσότερο στην έννοια της µοντελοποίησης, θα µπορούσαµε να πούµε πως ένα µοντέλο αναπαριστά την δοµή και την λειτουργικότητα του πραγµατικού συστήµατος και είναι παρόµοιο αλλά απλούστερο από στο σύστηµα που αντιπροσωπεύει. Ένα καλό µοντέλο ουσιαστικά είναι αυτό που ενσωµατώνει τα θετικά στοιχεία του ρεαλισµού και ταυτόχρονα της απλότητας. Γενικά, ένα µοντέλο που προορίζεται για την χρήση σε µελέτες προσοµοίωσης είναι στην πράξη ένα µαθηµατικό µοντέλο που αναπτύχθηκε µε τη βοήθεια λογισµικού προσοµοίωσης. Τα µαθηµατικά αυτά µοντέλα, µπορούν να ταξινοµηθούν ως ντετερµινιστικά (οι µεταβλητές εισόδου και εξόδου παίρνουν σταθερές τιµές), ως στοχαστικά (τουλάχιστον µια από τις µεταβλητές εισόδου ή εξόδου έχει τη µορφή πιθανότητας), ως στατικά (ο χρόνος δεν λαµβάνεται υπόψιν) ή ως δυναµικά (οι κυµαινόµενες µε τον χρόνο αλληλεπιδράσεις µεταξύ µεταβλητών λαµβάνεται υπόψιν). Τυπικά, τα µοντέλα προσοµοίωσης είναι στοχαστικά και δυναµικά [2]. Ωστόσο µια κρίσιµη ερώτηση αφορά το πότε πρέπει να γίνεται χρήση προσοµοίωσης αντί του πειραµατισµού µε το πραγµατικό σύστηµα. Οι γενικές περιπτώσεις στις οποίες συνήθως χρησιµοποιείται µοντελοποίηση και ανάλυση βάση προσοµοίωσης είναι οι ακόλουθες [2]: Όταν είναι αδύνατο ή έχει υπερβολικό κόστος η παρατήρηση συγκεκριµένων διαδικασιών στον πραγµατικό κόσµο. Όταν υπάρχουν προβλήµατα για τα οποία υπάρχει µεν µαθηµατικό µοντέλο, ωστόσο είναι αδύνατο ή υπερβολικά πολύπλοκο να βρεθούν λύσεις µε αναλυτικές µεθόδους. Όταν είναι αδύνατη ή έχει υπερβολικό κόστος η επικύρωση της ορθότητας του µαθηµατικού µοντέλου που περιγράφει το πραγµατικό σύστηµα, επειδή π.χ. δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα. Η προσοµοίωση χρησιµοποιείται επίσης πριν εφαρµοστούν αλλαγές σε ένα υπάρχον σύστηµα ή πριν κατασκευαστεί ένα νέο σύστηµα, προκειµένου να µειωθούν οι πιθανότητες αποτυχίας, να εξαλειφθούν απρόβλεπτα σηµεία συµφόρησης, να προληφθεί η υπερκατανάλωση ή υποκατανάλωση πόρων και να

2 βελτιστοποιηθεί η συνολική απόδοση του συστήµατος. Επιπλέον η προσοµοίωση υπερτερεί των αναλυτικών µεθόδων για την ανάλυση συστηµάτων για τους εξής λόγους:[1]: Μπορούµε να εξετάσουµε νέους σχεδιασµούς του συστήµατος χωρίς να αφιερώνουµε πόρους στην υλοποίηση τους. Η προσοµοίωση επιτρέπει την εξέταση υποθέσεων σχετικά µε το πώς ή το γιατί συγκεκριµένα φαινόµενα συµβαίνουν σε ένα σύστηµα. Η προσοµοίωση επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο του χρόνου. Έτσι είναι εφικτό η καταγραφεί µέσα σε µερικά δευτερόλεπτα η συµπεριφορά ενός συστήµατος που λειτουργεί για µήνες ή χρόνια. Εναλλακτικά είναι δυνατή η επιβράδυνση των φαινοµένων προκειµένου να µελετηθούν Η προσοµοίωση επιτρέπει την διεξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε το πώς λειτουργεί στην πραγµατικότητα το µοντελοποιηµένο σύστηµα και ποιες µεταβλητές είναι οι πιο σηµαντικές για την απόδοσή του. Η προσοµοίωση έχει την δύναµη να επιτρέπει τον πειραµατισµό µε νέες και άγνωστες καταστάσεις ώστε να απαντά σε υποθετικά ερωτήµατα. Τα βήµατα που εµπλέκονται στην διαδικασία ανάπτυξης ενός µοντέλου προσοµοίωσης, στον σχεδιασµό του πειράµατος και στην διενέργεια της ανάλυσης των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης είναι τα εξής [3]: Βήµα 1. Ορισµός του προβλήµατος. Βήµα 2. Μορφοποίηση του προβλήµατος. Βήµα 3. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων για το πραγµατικό σύστηµα. Βήµα 4. Μορφοποίηση και ανάπτυξη του µοντέλου του συστήµατος. Βήµα 5. Επικύρωση του µοντέλου. Βήµα 6. Τεκµηρίωση µοντέλου για µελλοντική χρήση. Βήµα 7. Επιλογή του κατάλληλου σχεδίου πειραµάτων. Βήµα 8. Επαλήθευση των συνθηκών των πειραµάτων για όλες τις εκτελέσεις της προσοµοίωσης. Βήµα 9. Εκτέλεση προσοµοίωσης. Βήµα 10. Ερµηνεία και παρουσίαση αποτελεσµάτων. Βήµα 11. Πρόταση περαιτέρω ενεργειών. Αυτή είναι µια λογική ταξινόµηση των βηµάτων σε µια µελέτη προσοµοίωσης. Ωστόσο, ίσως αποδειχτεί αναγκαίο να γίνουν επαναλήψεις σε διάφορα σηµεία προτού επιτευχθούν οι στόχοι της προσοµοίωσης. Ίσως να µην χρειαστούν όλα τα παραπάνω βήµατα ή µπορεί µερικά από αυτά να µην είναι εφικτά. Από την άλλη πλευρά ίσως απαιτηθούν και επιπλέον βήµατα για την ολοκλήρωση µιας µελέτης. Κλείνοντας αυτήν την εισαγωγή στην προσοµοίωση, θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι περισσότερες µελέτες προσοµοίωσης σήµερα γίνονται χρησιµοποιώντας πακέτα λογισµικού προσοµοίωσης, αντί να κάνουν χρήση µοντέλων που αναπτύχθηκαν µε γλώσσες προγραµµατισµού γενικού σκοπού. Υπάρχουν εκατοντάδες προϊόντα προσοµοίωσης στην αγορά, και το ερώτηµα που τίθεται είναι πως διαλέγει κανείς το καλύτερο δεδοµένου του προβλήµατος που θέλει να µελετήσει. Κάποιες από τις παραµέτρους που συχνά εξετάζονται κατά την επιλογή είναι: η προσφερόµενη ευελιξία στην µοντελοποίηση, η ευκολία στη χρήση, η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης τµηµάτων κώδικα, η διεπαφή χρήστη, οι απαιτήσεις σε λογισµικό και υλισµικό, οι στατιστικές δυνατότητες, η δυνατότητες γραφικής απεικόνισης των αποτελεσµάτων, η υποστήριξη πελατών και η τεκµηρίωση[3]. Στην συνέχεια περιγράφεται ο προσοµοιωτής που επιλέχθηκε για την διενέργεια των πειραµάτων µας στα πλαίσια του έργου, και παρουσιάζονται οι επεκτάσεις που υλοποιήθηκαν για τους σκοπούς του έργου.

3 Συγκριτικά Προκειµένου να γίνει η επιλογή του κατάλληλου προσοµοιωτή για το έργο δοκιµάστηκαν οι ακόλουθοι προσοµοιωτές: NS-2 (Network Simulator) [5], NCTUns Network Simulator [7], OPNET [6] και QualNet Simulator [4]. Το εργαλείο προσοµοίωσης που κρίθηκε πιο κατάλληλο για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου είναι το QualNet Simulator, καθώς διαθέτει αρκετά πλεονεκτήµατα τα οποία παρατίθενται στις επόµενες παραγράφους. Όσον αφορά τα υπόλοιπα εργαλεία προσοµοίωσης, οι λόγοι για τους οποίους δεν προτιµήθηκαν συνοψίζονται στα ακόλουθα: ΝS-2 : Έλλειψη συνεπούς τεκµηρίωσης για τα µοντέλα και τα πρωτόκολλα που ενσωµατώνει και έλλειψη γραφικής διεπαφής χρήστη για καλύτερο έλεγχο κατά την δηµιουργία τοπολογιών, κατά την ανάθεση στοίβας πρωτοκόλλων και εφαρµογών στους κόµβους, και κατά την εκτέλεση των πειραµάτων. NCTUns: Προβλήµατα κλιµάκωσης για προσοµοίωση µεγάλων δικτύων, και υποστήριξη µόνο σε συγκεκριµένη πλατφόρµα λογισµικού. OPNET: Υψηλό κόστος αδειών χρήσης και προβληµατική η επέµβαση στα ενσωµατωµένα µοντέλα προκειµένου να αλλαχθούν. QualΝet Simulator Επισκόπηση Το πακέτο λογισµικού QualNet Developer είναι ένα πλήρες σύνολο εργαλείων για την µοντελοποίηση δικτύων και για µελέτες προσοµοίωσης. Το QualNet διακρίνεται για την ταχύτητα του, την κλιµακωσιµότητά του και την πιστότητα του, παρέχοντας έτσι δυνατότητες βελτιστοποίησης υπαρχόντων δικτύων µέσω γρήγορης κατασκευή µοντέλων και εργαλείων λεπτοµερούς ανάλυσης. Στο πακέτο περιλαµβάνεται µια βιβλιοθήκη µοντέλων τα οποία µπορούν να επεκταθούν και να υποστηρίξουν νέες λειτουργίες (λεπτοµέρειες σχετικά µε τα µοντέλα που υποστηρίζονται υπάρχουν στο Παράρτηµα Ι). Το τελικό αποτέλεσµα είναι ακριβής πρόβλεψη της απόδοσης του δικτύου για διαφορετικά σύνολα απαιτήσεων και σενάρια χρήσης. Η βιβλιοθήκη του QualΝet εκτείνεται από µοντέλα για ασύρµατα τοπικά δίκτυα (WLANs) µέχρι κυτταρικά, δορυφορικά και κινητά Αd-Hoc δίκτυα. εδοµένου του αποδοτικού του πυρήνα, το QualNet µπορεί να µοντελοποιήσει δίκτυα µεγάλης κλίµακας µε υψηλή δικτυακή κίνηση και κινητικότητα κόµβων σε λογικό χρόνο προσοµοίωσης. Συνιστώµενα µέρη του QualNet Developer: Η µηχανή προσοµοίωσης του QualNet Ταχύτητα και Κλιµάκωση Η µηχανή προσοµοίωσης του QualNet είναι εξαιρετικά κλιµακώσιµη, µε ικανότητες προσοµοίωσης µε υψηλή πιστότητα µοντέλων δικτύων αποτελούµενα από δεκάδες χιλιάδες κόµβων. Το QualNet κάνει πολύ καλή χρήση των διαθέσιµων υπολογιστικών πόρων και γι αυτό µπορεί να αναπαράγει µοντέλα δικτύων µεγάλης κλίµακας σε µικρό χρόνο. Επίσης παράγει λεπτοµερή αποτελέσµατα για ανάλυση σε βάθος. Τέλος υποστηρίζει και την κατά δεσµίδες εκτέλεση προσοµοιώσεων, η οποία εξοικονοµεί ακόµα περισσότερο χρόνο εκτέλεσης των πειραµάτων. Βασικά Πλεονεκτήµατα Γρήγορη κατασκευή µοντέλων µέσω µιας εξαιρετικής διεπαφής χρήστη. Ταυτόχρονη προβολή των πειραµατικών αποτελεσµάτων µε την εκτέλεση του πειράµατος, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες εκτελέσεις και να διακόπτονται άµεσα αν χρειαστεί. Γρήγορα αποτελέσµατα που παρέχουν δυνατότητες σε βάθος εξερεύνησης των παραµέτρων ενός µοντέλου Κλιµάκωση µέχρι µερικές δεκάδες χιλιάδες κόµβων Υποστήριξη πάνω από διαφορετικές πλατφόρµες λογισµικού

4 QualNet Scenario Designer & Animator Πρόκειται για εργαλεία δηµιουργίας ενός πειράµατος σε γραφικό περιβάλλον και απεικόνισης των διαφόρων διεργασιών που λαµβάνουν χώρα κατά την εκτέλεση του. Με τη βοήθεια της διεπαφής των εργαλείων αυτών µπορεί κανείς µεταξύ άλλων να ορίσει την κατανοµή των κόµβων στο χώρο, την συνδεσµολογία τους σε φυσικό επίπεδο και τις επιπλέον λειτουργίες των κόµβων αυτών. Επίσης µπορούν να οριστούν τα διάφορα χαρακτηριστικά κίνησης και η στοίβα πρωτοκόλλων που θα ενσωµατωθεί σε κάθε κόµβο ξεχωριστά. Επίσης µε τα εργαλεία αυτά, καθώς εκτελούνται τα πειράµατα, µπορεί ο χρήστης να βλέπει τις ροές τις κίνησης µέσα από το δίκτυο και να δηµιουργεί δυναµικά γραφήµατα για κρίσιµες µετρικές επιδόσεων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκτέλεσης πειραµάτων ανά δεσµίδες και προβολή των δεδοµένων απεικόνισης κάποια άλλη χρονική στιγµή. QualNet Analyzer Πρόκειται για ένα εργαλείο παραγωγής στατιστικών γραφηµάτων. Ο χρήστης µπορεί να διαλέξει εκατοντάδες διαφορετικές µετρικές ενσωµατωµένες σε προσχεδιασµένες αναφορές, ή να σχεδιάσει τις δικές του αναφορές. Μπορεί επίσης να βλέπει τα στατιστικά καθώς δηµιουργούνται, καθώς και να συγκρίνει αποτελέσµατα από διαφορετικά πειράµατα. Όλα τα γραφήµατα µπορούν να εξαχθούν σε λογιστικά φύλλα για περαιτέρω επεξεργασία. QualNet Designer Streamline Code Development with Network Layer APIs for Maximum Modularity. Πρόκειται για µια µηχανή τελικής καταστάσεως, για µοντελοποίηση νέων πρωτοκόλλων. Ο χρόνος ανάπτυξης µειώνεται µέσω της χρήσης ενός εργαλείου βασισµένου σε διαγράµµατα ροής για γεγονότα και διεργασίες. Επίσης είναι δυνατή η µετατροπή έτοιµων πρωτοκόλλων και η δηµιουργία κώδικα για εντελώς καινούργια πρωτόκολλα και αναφορές µε στατιστικά. QualNet Packet Tracer Πρόκειται για ένα εργαλείο οπτικοποίησης επιπέδου πακέτου, για την απεικόνιση των περιεχοµένων των πακέτων καθώς αυτά διέρχονται από την στοίβα πρωτοκόλλων. Επεκτάσεις Για τους σκοπούς της µελέτης αναπτύχθηκε κώδικας που προσοµοιώνει την λειτουργία ενός πρωτοκόλλου ανακάλυψης υπηρεσιών επιπέδου εφαρµογής. Το πρωτόκολλο στηρίζεται στην τεχνική υπερχείλισης περιορισµένης εµβέλειας για την ανακάλυψη υπηρεσιών. Επίσης έγινε παρέµβαση και επέκταση σε εκείνο το κοµµάτι κώδικα του QualNet που χρησιµοποιείται για την προσοµοίωση του πρωτοκόλλου ZRP. Με την επέκταση του το ZRP απόκτησε πέρα από τις κλασσικές δυνατότητες δροµολόγησης, και δυνατότητες ανακάλυψης υπηρεσιών. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τις επεκτάσεις που έγιναν και τα πρώτα αποτελέσµατα από τις προσοµοίωσεις υπάρχουν στην µελέτη [8] που έγινε δεκτή προς δηµοσίευση σε διεθνές συνέδριο. Αναφορές [1]R. E. Shannon, Introduction to the Art and Science of Simulation, Proceedings of the 1998 Winter Simulation Conference. [2]R. G. Ingalls, Introduction to Simulation, Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference. [3]Anu Maria, Introduction to Modeling and Simulation, Proceedings of the 1997 Winter Simulation Conference. [4]QualNet Simulator product sheet, available at

5 [5]NS-2 web site, available at [6]OPNET Inc. web site, available at [7]NCTUns Network Simulator: [8] Christopher Ververidis, George C. Polyzos, "Routing Layer Support for Service Discovery in Mobile Ad Hoc Networks", to appear in the 1st International Workshop on Pervasive Wireless Networking (in conjuction with the Third IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, PerCom 2005). Παράρτηµα Ι Ακολουθεί πίνακας µε τα µοντέλα που φιλοξενούνται στην βιβλιοθήκη του QualNet: Ακρωνύµιο Όνοµα Μοντέλου Specification Application Layer CBR FTP HTTP Constant Bit Rate File Transfer HyperText Transfer Lookup MCBR TCPLIB Multicast Constant Bit Rate TCP/IP Traffic Characteristics LIBrary RFC-2001, RFC-2018, RFC-2481, RFC-2582, RFC-2884, RFC-793 Traffic-GEN Traffic-TRACE VBR VoIP Variable Bit Rate Voice over Internet VoIP: H225 VoIP: H323 VoIP: RTP Real-time RFC-1889, RFC-1890 VoIP: RTCP Real Time Control RFC-1889, RFC-1890 Quality of Service DiffServ traffic classifier RFC-2474, RFC-2475, RFC-2597, RFC-2598, RFC-2697, RFC-2698, RFC-2836, Internet Draft: diffserv-2836bis- 01, Internet Draft: diffserv-mib-10, Internet Draft: diffserv-model-06

6 PHBs QOSPF RED SCFQ WFQ Per Hop Behaviors Quality Of Service extensions to Open Shortest Path First Random Early Detection Self Clocked Fair Queuing Weighted Fair Queuing RFC-2676, RFC-2328 Transport Layer ECN Explicit Congestion Notification TCP TCP Variants: Lite TCP Variants: NewReno TCP Variants: Reno TCP Variants: SACK Selective ACKnowledgement RFC-2001, RFC-2018, RFC-2481, RFC-2582, RFC-2884, RFC-793 TCP Variants: Tahoe UDP User Datagram Multicast DVMRP MOSPF ODMRP PIM-DM Distance Vector Multicast Routing Multicast Extensions to Open Shortest Path First On-Demand Multicast Routing Independent Multicast Dense Mode RFC-1584 Internet Draft: MANET-ODMRP-02, 04 Internet Draft: MANET-PC Static Queueing FIFO RED RIO WRED First-In First-Out Random Early Detection RED for Input Output Weighted Random Early Detection Scheduling

7 CBQ Class-Based Queuing Round Robin Cisco Public Documentation SCFQ Self Clocked Fair Queueing Strict Priority Cisco Public Documentation WFQ Weighted Fair Queuing WRR Weighted Round Robin Cisco Public Documentation Routing Access List: standard, extended and reflexive AODV Ad hoc On Demand Distance Vector Cisco Public Documentation Internet Draft: AODV-09 BGP Border Gateway RFC-1772 Distributed Bellman- Ford DSR Dynamic Source Routing Internet Draft: MANET-DSR-07 EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Cisco Public Documentation Fisheye HSRP Hot Standby Router IARP ICMP Internet Control Message IERP IGMP IGRP Interior Gateway Routing Interior Gateway Routing RFC-1112, RFC-2236 Cisco Public Documentation LANMAR LAR OLSR Landmark Routing for large scale wireless ad hoc networks Location Aided Routing Optimized Link State Routing, port of INRIA's Linux

8 implementation OSPFv2 RIPv1 RIPv2 STAR Open Shortest Path First Version 2 Routing Information Version 1 Routing Information Version 2 Source Tree Adaptive Routing RFC-2328 RFC-1058, RFC-2453 RFC-1058, RFC-2453 Static Routing ZRP Zone Routing Internet Draft: MANET-zone-zrp-04 Internet Draft: MANET-zone-ierp-04 Internet Draft: MANET-zone-iarp-01 Internet Draft: MANET-zone-brp-02 MAC Layer / Wired Bus IEEE standard Abstract Switch Aloha CSMA Carrier Sense Multiple Access Detailed Switch Detailed Switch: GARP Detailed Switch: GVRP Detailed Switch: VLAN Detailed Switch: Spanning Tree IEEE b DCF IEEE b PCF MACA Generic Attribute Registration GARP VLAN Registration Virtual Local Area Network b Standard for Distributed Coordination Function b Standard for Point Coordination Function Multiple Access Collision Avoidance IEEE standard 802.1d IEEE standard 802.1q IEEE standard 802.1d IEEE standard 802.1q IEEE standard 802.1d IEEE standard 802.1t, IEEE standard 802.1w, IEEE draft P802.1y/d2, IEEE standard 802.1q, IEEE standard 802.1u, IEEE standard 802.1v IEEE standard

9 TDMA Time Division Multiple Access MPLS / Wired Bus IEEE standard LDP Label Distribution RSVP/TE Resource Reservation with Traffic Engineering extensions RFC-2205, RFC-2210, Internet Draft:MPLS-RSVP-LSP-tunnel-08 Abstract Satellite Abstract Radio IEEE a IEEE DSSS PHY Standard for Direct- Sequence Spread Spectrum IEEE b Point-to-point link Switched Ethernet Abstract switch model Antenna Omnidirectional Steerable beam Switched beam Path Loss ITM Irregular Terrain Model (Longley- Rice) Free Space Path Loss Matrix 2-Ray Shadowing Log-normal Fading Rayleigh Ricean Modulation

10 BPSK DPSK DQPSK GMSK Turbo Coding / FEC Binary Phase Shift Keying Differential Phase Shift Keying Differential Quadrature Phase Shift Keying Gaussian Minimum Shift Keying Forward Error Correction Terrain DEM DTED TIREM Digital Elevation Model Digital Terrain Elevation Data The Terrain-Integrated Rough- Earth Model Mobility Group Mobility Random waypoint Trace-based Mobility Vendor Devices Cisco Juniper

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ TCP ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΑ AD-HOC ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ NETWORK SIMULATOR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων Και Εικόνων

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων Και Εικόνων Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων Και Εικόνων Μεταπτυχιακή Εργασία Θέµα Υλοποίηση Της Υπηρεσίας ιαλειτουργικότητας µεταξύ τεχνικών Circuit Cross Connect & Any Transport over

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY OF SERVICE GUARANTEES IN NETWORKS

QUALITY OF SERVICE GUARANTEES IN NETWORKS 1 QUALITY OF SERVICE GUARANTEES IN NETWORKS ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2 ο Εξάµηνο MIS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ email vogiatz@uom.gr Περίληψη Η συνεχώς αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης

Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης Π Π Π Σ Τ Μ Η Υ Π Δ Μ Υ Α -3 Σ Χρήστος Νιανιάκας A.M.: 3017 Υ Χρήστος Μπούρας, PhD Καθηγητής τμήματος Ε Κωνσταντίνος Στάμος, PhD Ιωάννης Ζαούδης, PhD Π, Ι 2013 Αντί προλόγου Η ολοκλήρωση της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca -

It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca - It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca - 2 Πρόλογος Εδώ και χρόνια γίνεται λόγος για το Voice over IP. Όλα άρχισαν

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής

«Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Με την χρήση της μεταγωγής κυκλώματος, κάθε ροή δεδομένων λαμβάνει συγκεκριμένο εύρος ζώνης το οποίο εξομοιώνει ένα δεσμευμένο φυσικό κύκλωμα ανάμεσα στον αποστολέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Μενδρινός Κ. Ιωάννης Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πάτρα, Ιούλιος 2006 Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΗΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service)

Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service) Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service) Εισαγωγή - Βασικές έννοιες Τί είναι Ποιότητα Με τον όρο ποιότητα εννοούµε την διαδικασία της παράδοσης δεδοµένων µε έναν αξιόπιστο τρόπο ή µε κάποιο τρόπο καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ.

ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ( Σ..Ο. )

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ( Σ..Ο. ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ( Σ..Ο. ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : A D H O C Ι Κ Τ Υ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ώ Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ώ Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ώ Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΊΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΕΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Quality of Service Στο Internet Protocol version 6 (QoS Στο IPv6)

Quality of Service Στο Internet Protocol version 6 (QoS Στο IPv6) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΑΤΕΙ Κρήτης Quality of Service Στο Internet Protocol version 6 (QoS Στο IPv6) Μασαλής Ιωάννης Ηράκλειο 2012 1 QοS ΣΤΟ IΡv6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ WLAN ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420 Πανεπιστήμιο Κύπρου IP QOS 19991 ΕΠΛ420 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων με την χρήση πολυμέσων και πολυσυνδέσεων Internet Protocol Quality of Services Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ csyiazti@hotmail.com Στέλλα Αριστείδου

Διαβάστε περισσότερα

Τα e-gadgets. Εισαγωγή

Τα e-gadgets. Εισαγωγή Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Εισαγωγή...2 Τα e-gadgets...3 Εισαγωγή...3 Plugs...4 Synapses...4 GadgetWorld...5 Gadgetware Architectural Style (GAS)...6 GAS-OS...6 Agents...6 Ποιότητα υπηρεσιών στα ad hoc

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ GMPLS» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΜΠΙΚΟΣ A.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ... 2 ΒΙΒΛΙΑ... 3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα