ICS: Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση"

Transcript

1 ICS: ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek Annex in ΕΛΟΤ ΕΝ Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity Κλάση τιμολόγησης: ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ 313, ΑΘΗΝΑ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ Εθνικός Πρόλογος Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου αποτελεί το Ελληνικό Προσάρτημα στην Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Την σύνταξη αυτού του Σχεδίου του Ελληνικού Προσαρτήματος, έγινε σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΕΛΟΤ, από την Ομάδα Εργασίας ΕΛΟΤ ΤΕ 20/ΟΕ1 «Εκδοση Ελληνικού Προσαρτήματος στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000. ΕΛΟΤ 2008 Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών 313, Αθήνα

3 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Πρόλογος Αυτό το Σχέδιο Ελληνικού Προσαρτήματος στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000 εκπονήθηκε από την Ομάδα Εργασίας ΕΛΟΤ ΤΕ 20/ΟΕ1 "Εκδοση Ελληνικού Προσαρτήματος στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000", τη γραμματεία της οποίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού (ΕΛΟΤ). Το παρόν Σχέδιο του Ελληνικού Προσαρτήματος, θα ενσωματωθεί στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000, μετά το πέρας της Δημόσιας Κρίσης. 3

4 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Στον Πίνακα Περιεχομένων, «Πίνακες», προστίθενται οι τίτλοι των νέων Πινάκων 7Α, Β.0, Β.2 και Ε.Π. F.1: Πίνακας 7Α Πρόσθετες κατηγορίες θλιπτικής αντοχής για σκυρόδεμα συνήθους βάρους και για βαρύ σκυρόδεμα Πίνακας B.0 Ελάχιστο πλήθος δειγμάτων που λαμβάνεται ανά παρτίδα Πίνακας B.2 Συντελεστής διόρθωσης της τυπικής απόκλισης Πίνακας Ε.Π. F.1 Οριακές τιμές περιεκτικότητας και ιδιοτήτων σκυροδέματος Στο Σχήμα 1 «Συσχέτιση μεταξύ του EN και των Προτύπων για το σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων, τα Πρότυπα των επί μέρους υλικών και τα Πρότυπα ελέγχου»: Προστίθεται ο Ευρωκώδικας 8 Κατασκευές σε σεισμό (ΕΝ ). Στο τέλος της Εισαγωγής προστίθεται η Παράγραφος: Ε.Π. Προστίθεται στην Εισαγωγή: Το παρόν Πρότυπο προδιαγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεμα των έργων. Ο Προδιαγράφων μπορεί, μετά από συμφωνία, να προσθέτει απαιτήσεις ή να αυξήσει την αυστηρότητα των αναγραφομένων ιδίως όταν πρόκειται για σκυρόδεμα που προορίζεται για ειδικά έργα δεν μπορεί όμως να αφαιρέσει απαιτήσεις ή να μειώσει την αυστηρότητα των αναγραφομένων. Στο Κεφ.2 «Κανονιστικές Αναφορές» συμπεριλαμβάνεται και το Πρότυπο: EN , Έλεγχος σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 5: Καμπτική αντοχή των δοκιμίων ελέγχου. Στο τέλος του Κεφ.2 «Κανονιστικές Αναφορές» προστίθεται η Παράγραφος: Ε.Π.2 Κανονιστικές Αναφορές και Νομικές ρυθμίσεις Επί πλέον με τα παραπάνω, ισχύει ο Κανονισμός Τσιμέντων για Έργα από Σκυρόδεμα (ΠΔ 244/80, ΦΕΚ ) σε ότι αφορά τα τσιμέντα ανθεκτικά σε θειικά (τύπου SR).

5 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Στο Κεφ.3 «Ορισμοί, Συμβολισμοί και Συντομογραφίες», μετά τον ορισμό «Λόγος νερό τσιμέντο», προστίθεται η Επισήμανση: Ε.Π. Επισήμανση: Επισημαίνεται ότι αντίθετα με τα ισχύοντα στον ΚΤΣ 97, ο λόγος Ν/Τ στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 είναι λόγος "ενεργού νερού προς τσιμέντο", άρα λόγος προστιθέμενου νερού πλην του νερού στα αδρανή, πρόσθετα, ατμό, πάγο κλπ. Στο τέλος του Κεφ.3 «Ορισμοί, Συμβολισμοί και Συντομογραφίες» προστίθενται οι ακόλουθοι Ορισμοί: Ε.Π Αντλησιμότητα Αντλησιμότητα είναι η ικανότητα του νωπού σκυροδέματος να μεταφέρεται μέσα από σωλήνες, ωθούμενο με κατάλληλη πίεση, χωρίς να χάνει την ομοιογένεια και την εργασιμότητά του. Ε.Π Απόμιξη (ΜΤΦ segregation) Απόμιξη είναι ο διαχωρισμός των χονδρόκοκκων συστατικών του νωπού σκυροδέματος από το σύνολο του μίγματος. Ε.Π Προδιαγράφων (ΜΤΦ specifier) Το άτομο (ή Υπηρεσία) στην αλυσίδα παραγωγής του έργου από Σκυρόδεμα, που προδιαγράφει τις απαιτήσεις του προϊόντος. Ε.Π Παρτίδα Η ποσότητα του σκυροδέματος που αξιολογείται σύμφωνα με ένα Κριτήριο Ταυτοποίησης από τα δοκίμια μιας δειγματοληψίας. Η ποσότητα αυτή πρέπει να έχει παρασκευασθεί με τα ίδια υλικά, τις ίδιες αναλογίες και τα ίδια μηχανικά μέσα. Ε.Π Ύφυγρο σκυρόδεμα Το σκυρόδεμα με σχεδόν μηδενική κάθιση (μικρότερη των 10 mm). Ε.Π Σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Σκυρόδεμα που ελέγχεται με αυτοέλεγχο Παραγωγού και με εξωτερική δειγματοληψία από Οργανισμό Πιστοποίησης. 5

6 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Στο Κεφ.3.2 «Συμβολισμοί και Συντομογραφίες»: α) Προστίθενται οι συμβολισμοί: ΧΜ Κατηγορίες Έκθεσης λόγω επιφανειακής απότριψης, όπως καθορίζονται στο ΕΝ , Παράγραφος (13). f cm,3 Μέσος όρος αντοχής τριών (3) συμβατικών δοκιμίων f cm,6 Μέσος όρος αντοχής έξι (6) συμβατικών δοκιμίων s Τυπική απόκλιση των αντοχών ενός αριθμού συμβατικών δοκιμίων β) Εξειδικεύεται η επεξήγηση του συμβολισμού D max ως εξής: D max Μέγιστο ονομαστικό μέγεθος αδρανούς όπως ορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ Στην Παράγραφο «Κατηγορίες Συνεκτικότητας», προστίθεται μετά τη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ε.Π. ΣΗΜΕΙΩΣΗ (2): Συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μείγματος των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με τις μετρήσεις εργασιμότητας. Η εργασιμότητα αφορά το έργο που απαιτείται για τη μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση του υλικού και μετράται έμμεσα σαν το έργο που απαιτείται για δεδομένη τυποποιημένη δοκιμή κάθισης, δονητικής τράπεζας, εξάπλωσης κ.ά. Στον Πίνακα 3 «Κατηγορίες κάθισης», προστίθενται οι επεξηγήσεις των Κατηγοριών κάθισης: Πίνακας 3 Κατηγορίες κάθισης Κατηγορία Επεξήγηση Κάθιση σε mm S1 Πολύ σφιχτό 10 έως 40 S2 Σφιχτό 50 έως 90 S3 Μαλακό 100 έως 150 S4 Πολύ μαλακό 160 έως 210 S5 1) Ρέον 220 6

7 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Στην Παράγραφο «Κατηγορίες θλιπτικής αντοχής», κάτω από τον Πίνακα 7 «Κατηγορίες θλιπτικής αντοχής για σκυρόδεμα συμβατικού βάρους και για βαρύ σκυρόδεμα» προστίθεται ο Πίνακας 7Α: Πίνακας 7Α Πρόσθετες κατηγορίες θλιπτικής αντοχής για σκυρόδεμα συμβατικού βάρους και για βαρύ σκυρόδεμα Κατηγορία θλιπτικής αντοχής Ελάχιστη χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου f ck,cyl Ελάχιστη χαρακτηριστική αντοχή κύβου f ck,cube N/mm 2 N/mm 2 C26/ C28/ C32/ Στο τέλος της Παραγράφου «Νερό ανάμιξης», προστίθεται: Ε.Π Θαλασσινό νερό δεν θα χρησιμοποιείται για παρασκευή οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος, πλην όπου χρησιμοποιούνται ανοξείδωτοι μεταλλικοί οπλισμοί και ανοξείδωτα ενσωματωμένα ειδικά τεμάχια. Κατ εξαίρεση του ΕΛΟΤ ΕΝ 1008, επιτρέπεται η χρήση θαλασσινού νερού μόνο σε φέρον άοπλο σκυρόδεμα εφόσον η αντοχή του αυξηθεί κατά 15% και δεν πρόκειται για σκυρόδεμα καθαριότητας σε επαφή με οπλισμένο σκυρόδεμα, π.χ. θεμελιώσεων (βλέπε Πίνακα 10). Στην Παράγραφο «Περιεκτικότητα σε χλωριόντα», ο Πίνακας 10 «Μέγιστη περιεκτικότητα χλωριόντων στο σκυρόδεμα» τροποποιείται ως ακολούθως: Πίνακας 10 Μέγιστη περιεκτικότητα χλωριόντων στο σκυρόδεμα Χρήση του σκυροδέματος Που δεν εμπεριέχει χάλυβα οπλισμού ή άλλα ενσωματωμένα μεταλλικά τεμάχια με εξαίρεση ανοξείδωτα συστήματα ανύψωσης Που εμπεριέχει χάλυβα οπλισμού ή άλλα ενσωματωμένα μεταλλικά τεμάχια Κατηγορία περιεκτικότητας σε χλωριόντα a Cl 1,0 1,0 % Cl 1,5 Μέγιστη περιεκτικότητα Cl - σε ποσοστό της μάζας του τσιμέντου b 1,5 % γ Cl 0,20 0,20 % Cl 0,40 0,40 % 7

8 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Που εμπεριέχει χάλυβα προέντασης a b Cl 0,10 0,10 % Cl 0,20 0,20 % Για συγκεκριμένη χρήση του σκυροδέματος, η Κατηγορία που θα εφαρμοσθεί εξαρτάται από τις διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί το σκυρόδεμα. Όπου χρησιμοποιούνται πρόσμικτα τύπου ΙΙ και τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην περιεκτικότητα σε τσιμέντο, η περιεκτικότητα σε χλωριόντα εκφράζεται σαν το ποσοστό των χλωριόντων σε ποσοστό της μάζας του τσιμέντου και της συνολικής μάζας των προσμίκτων τα οποία λαμβάνονται υπόψη. γ Το όριο 1.0% του Προτύπου αυξήθηκε στο 1,5% εφόσον αυτό καθίσταται αναπόφευκτο από την έλλειψη κατάλληλου νερού και επιτρέπεται από τη φύση του έργου. Η Παράγραφος «Θερμοκρασία σκυροδέματος», τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Π Θερμοκρασία σκυροδέματος Η θερμοκρασία του νωπού σκυροδέματος δεν θα είναι μικρότερη των 5 C και όχι υψηλότερη των 32 C κατά την παράδοση. Όπου μια απαίτηση για διαφορετικά όρια ελάχιστης ή μέγιστης θερμοκρασίας του νωπού σκυροδέματος καθίσταται αναγκαία, τα όρια αυτά θα προδιαγράφονται με επί πλέον καθορισμό των ανοχών τους. Οποιαδήποτε απαίτηση για τεχνητή ψύξη ή θέρμανση του σκυροδέματος πριν από την παράδοση πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του παραγωγού και του χρήστη. Στο τέλος της Παραγράφου «Μέθοδοι σχεδιασμού που σχετίζονται με την επιτελεστικότητα σε ανθεκτικότητα», προστίθεται η Παράγραφος Ε.Π «Απαιτήσεις επικάλυψης για στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα», παρακάτω: E.Π Απαιτήσεις επικάλυψης για στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα Οι απαιτήσεις της ελάχιστης επικάλυψης για ανθεκτικότητα καθορίζονται στον Πίνακα F-1. Η συνολική επικάλυψη δομικών στοιχείων και οι λοιπές απαιτήσεις όσον αφορά την επικάλυψη καθορίζονται στον Ευρωκώδικα 2 και στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Έργων από Σκυρόδεμα. Για λόγους επαρκούς ανθεκτικότητας σε περιβαλλοντικές δράσεις, στοιχεία εντός του κτιρίου σε επαφή με διαχωριστικούς ή σεισμικούς αρμούς θα θεωρούνται γενικά σε επαφή με το περιβάλλον. 8

9 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Μετά την Παράγραφο «Εφελκυστική αντοχή σε διάρρηξη», προστίθεται η Παράγραφος Ε.Π «Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη»: Ε.Π Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη Όπου απαιτείται να καθορισθεί η εφελκυστική αντοχή σε κάμψη του σκυροδέματος, αυτή θα μετράται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN Εκτός αν άλλως προδιαγράφεται, η εφελκυστική αντοχή σε κάμψη καθορίζεται σε δοκίμια που ελέγχονται στις 28 ημέρες. Η χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή σε κάμψη του σκυροδέματος θα είναι μεγαλύτερη ή ίση της προδιαγεγραμμένης χαρακτηριστικής εφελκυστική αντοχής σε κάμψη. Στην Παράγραφο 6.1 «Γενικά»: α) Στην Παράγραφο μετά τη Σημείωση 1, προστίθεται η Παράγραφος: Ε.Π. Προστίθεται: Για το σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών, εφόσον πρόκειται για σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής, θα προδιαγράφεται ότι ο Παραγωγός οφείλει να τηρεί τις απαιτήσεις της Παραγράφου 9 και να διαθέτει την απαραίτητη σχετική τεκμηρίωση. β) Μετά την Παράγραφο παραπάνω που προστέθηκε, η υπάρχουσα Παράγραφος τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Η Παράγραφος τροποποιείται ως εξής: Για το σκυρόδεμα προδιαγεγραμμένης σύνθεσης, ο Προδιαγράφων είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει ότι η προδιαγραφή είναι συμβατή με τις γενικές απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ και ότι η προδιαγεγραμμένη σύνθεση είναι ικανή να επιτύχει την ζητούμενη επιτελεστικότητα του σκυροδέματος, τόσο στη νωπή όσο και στη σκληρυμένη κατάσταση. Η Προδιαγραφή του σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης σύνθεσης δέον να περιλαμβάνει λεπτομερώς και τη διαδικασία ελέγχου ποιότητας του σκυροδέματος που θα ακολουθήσει ο Προδιαγράφων, όσον αφορά τα μηχανικά χαρακτηριστικά και το εργάσιμο, για τα οποία δεν θα είναι υπεύθυνος ο Παραγωγός του σκυροδέματος (βλ. Σημ. 2). Ο Προδιαγράφων θα τηρεί και θα ανανεώνει την υποστηρικτική τεκμηρίωση σχετικά με τη ζητούμενη επιτελεστικότητα, βλέπε 9.5. Στην περίπτωση τυποποιημένου σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης σύνθεσης, αυτό αποτελεί ευθύνη του ΕΛΟΤ. Στην Παράγραφο «Βασικές απαιτήσεις», η ρήτρα «β» τροποποιείται ως εξής: Ε.Π Τροποποιείται: β) Κατηγορία θλιπτικής αντοχής (βλ. Πίνακες 7 και 8). 9

10 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Στην Παράγραφο «Πρόσθετες απαιτήσεις», στη λίστα με πρόσθετες απαιτήσεις προστίθεται: Ε.Π Εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος σε κάμψη, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στο τέλος της Παραγράφου «Γενικά» προστίθεται: Οι προδιαγεγραμμένες βασικές απαιτήσεις θα καθορίζονται υποχρεωτικά για κάθε κατηγορία σκυροδέματος που προδιαγράφεται. Ο έλεγχος της τήρησης της προδιαγεγραμμένης σύνθεσης καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες Εθνικές Διατάξεις. Στο τέλος της Παραγράφου «Βασικές απαιτήσεις» προστίθεται: Ε.Π Προστίθεται: Σημειώνεται ότι τα προδιαγεγραμμένα επί μέρους υλικά (τσιμέντο, αδρανή, νερό, χημικά πρόσθετα και πρόσμικτα κατά περίπτωση) θα πρέπει να υπάρχουν σε διαθεσιμότητα καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό καθορίζεται νέα Μελέτη Σύνθεσης. Στο τέλος της Παραγράφου 6.4 «Προδιαγραφή για το τυποποιημένο σκυρόδεμα προδιαγεγραμμένης σύνθεσης» προστίθεται: Ε.Π Επιτρέπεται η χρήση του τυποποιημένου σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης σύνθεσης, Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής, για σκυρόδεμα κατηγορίας σχεδιασμού C16/20. Στην Παράγραφο 7.1 «Πληροφορίες από τον χρήστη του σκυροδέματος στον Παραγωγό»: α) Η πρώτη ρήτρα τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Τροποποιείται: - ημερομηνία παράδοσης, ώρα, ρυθμός παράδοσης και ταχύτητα εκφόρτωσης. β) Η δεύτερη ρήτρα της επόμενης Παραγράφου τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Τροποποιείται: ειδικές απαιτήσεις σκυροδέτησης (π.χ. χρήση αντλίας, ελεύθερο ύψος σκυροδέτησης, όπως θα καθορίζονται και στις εκάστοτε ισχύουσες Εθνικές Διατάξεις (ΚΤΣ, ΕΝ )). 10

11 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Στην Παράγραφο 7.2 «Πληροφορίες από τον Παραγωγό του σκυροδέματος προς τον χρήστη», στην υποπαράγραφο «7.2.β)» διαγράφεται η λέξη «προσεγγιστικό», οπότε η υποπαράγραφος διαβάζεται ως εξής: Ε.Π.7.2.β) Η υποπαράγραφος τροποποιείται: β) τύπος χημικών πρόσθετων, τύπος και περιεχόμενο πρόσμικτων, εφόσον υπάρχουν. Στην Παράγραφο 7.3 «Δελτίο αποστολής για το έτοιμο σκυρόδεμα»: α) Στις ρήτρες της πρώτης παραγράφου προστίθεται: Ε.Π. Προστίθεται η ρήτρα: - πυκνότητα του σκυροδέματος, σε kg/m 3. β) Η ρήτρα «- Όνομα ή Σήμα του Φορέα Πιστοποίησης Συμμόρφωσης Προϊόντος, εφόσον υπάρχει» τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Η παραπάνω ρήτρα τροποποιείται ως εξής: - Για σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται το όνομα και σήμα του Οργανισμού Πιστοποίησης. - Για σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται η ένδειξη Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής. γ.1) Από τις παρακάτω τρεις ρήτρες της υποπαραγράφου α) «(Δελτίο αποστολής για το) Σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών»: «- Οριακές τιμές της σύνθεσης του σκυροδέματος, εφόσον προδιαγράφεται», «- Τύπος και Κατηγορία αντοχής του τσιμέντου, εφόσον προδιαγράφεται», «- Τύπος χημικού προσθέτου και προσμίκτου, εφόσον προδιαγράφεται,», διαγράφεται η φράση «εφόσον προδιαγράφεται» ως εξής: Ε.Π. Οι παραπάνω τρεις ρήτρες τροποποιούνται ως εξής: Οριακές τιμές της σύνθεσης του σκυροδέματος Τύπος και Κατηγορία αντοχής του τσιμέντου. Τύπος χημικού προσθέτου και προσμίκτου. 11

12 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ γ.2) Επί πλέον, στις ρήτρες της υποπαραγράφου α) «(Δελτίο αποστολής για το) Σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών», προστίθεται η ρήτρα: Ε.Π. Προστίθεται - Η προσθήκη ποσότητας νερού ή χημικού προσθέτου, επί τόπου στο έργο, σύμφωνα με την Παράγραφο 7.5, όπως αυτή προβλέπεται από τη Μελέτη Σύνθεσης. Στο τέλος της Παραγράφου 7.4 «Στοιχεία αποστολής για το εργοταξιακό σκυρόδεμα» προστίθεται: Ε.Π. Προστίθεται: Διευκρινίζεται ότι, για φέρον σκυρόδεμα (άοπλο ή οπλισμένο), η παραπάνω απαίτηση για την κοινοποίηση των πληροφοριών κατά την παράδοση, όπως απαιτεί η Παράγραφος 7.3, ισχύει γενικά ανεξαρτήτως του μεγέθους του εργοταξίου. Στην Παράγραφο 7.5 «Συνεκτικότητα κατά την παράδοση»: α) Η Σημείωση γίνεται Υποχρεωτική: ΣΗΜΕΙΩΣΗ (Ε.Π. : Υποχρεωτική) Εφόσον, στο αυτοκίνητο αναμικτήρας στο έργο, προστεθεί στο σκυρόδεμα περισσότερο νερό ή χημικά πρόσθετα απ ότι προβλέπεται στη Μελέτη Σύνθεσης, το φορτίο ή το ανάμιγμα του σκυροδέματος αυτού θα χαρακτηρίζεται σαν «Μη Συμμορφούμενο» επάνω στο Δελτίο Αποστολής. Το υπεύθυνο μέρος που ενέκρινε αυτή την προσθήκη νερού, αφενός είναι υπεύθυνο για τις συνέπειες και αφετέρου θα αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής. β) Στο τέλος της Παραγράφου προστίθενται τα παρακάτω: Ε.Π. Προστίθεται : Η προσθήκη νερού στο εργοτάξιο δεν επιτρέπεται εκτός αν έχει ληφθεί υπόψη στη Μελέτη Σύνθεσης και αναφέρεται ρητά στο Δελτίο Αποστολής, στην οποία περίπτωση ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: - θα αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής η συνολική επιτρεπόμενη από τη Μελέτη Σύνθεσης περιεκτικότητα σε νερό, η συνολική ποσότητα νερού που έχει χρησιμοποιηθεί στην ανάμιξη και η μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται να προστεθεί στο έργο. - το αυτοκίνητο αναμικτήρας θα είναι εφοδιασμένο με τον ανάλογο εξοπλισμό ζύγισης, ο οποίος θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την ακρίβεια ζύγισης που προδιαγράφονται στην Παράγραφο τα δείγματα για τον έλεγχο παραγωγής θα λαμβάνονται μετά από την τελική προσθήκη νερού. 12 Η προσθήκη χημικών προσθέτων στο έργο δεν επιτρέπεται εκτός αν έχει ληφθεί υπόψη στη Μελέτη Σύνθεσης και αναφέρεται ρητά στο Δελτίο Αποστολής, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις επανάμιξης της Παραγράφου 9.8.

13 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Νωπά ύφυγρα σκυροδέματα και σκυροδέματα Κατηγορίας Συνεκτικότητας S1, C0, C1 και F1 επιτρέπεται να μεταφερθούν σε οχήματα χωρίς εξοπλισμό ανάμιξης ή ανάδευσης. Δεν επιτρέπεται το υλικό των επιφανειών φόρτωσης εν επαφή με το σκυρόδερμα να αντιδρά με αυτό. Νωπό σκυρόδεμα άλλης Κατηγορίας συνεκτικότητας εκτός των παραπάνω επιτρέπεται να μεταφερθεί στον τόπο της έγχυσης μόνον με οχήματα αναμικτήρες ή οχήματα με εξοπλισμό ανάδευσης. Αμέσως πριν από την εκφόρτωση, το σκυρόδεμα θα αναμιγνύεται για μια ακόμη φορά ώστε να είναι ομογενοποιημένο τη στιγμή της παράδοσης στο εργοτάξιο. Η εκφόρτωση των οχημάτων αναμικτήρων ή οχημάτων με εξοπλισμό ανάδευσης θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο 90 λεπτά από τη στιγμή που αναμείχθηκε η πρώτη ποσότητα νερού με το τσιμέντο, η δε εκφόρτωση των οχημάτων με εξοπλισμό ανάμιξης ή ανάδευσης για τα νωπά ύφυγρα σκυροδέματα και σκυροδέματα Κατηγορίας Συνεκτικότητας S1, C0, C1 και F1 θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο 45 λεπτά αφότου αναμείχθηκε η πρώτη ποσότητα νερού με το τσιμέντο. Η επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη ωρίμανση λόγω καιρικών συνθηκών θα λαμβάνεται υπόψη. Σε περιπτώσεις που έχουν προστεθεί χημικά πρόσθετα για την επέκταση του χρόνου εργασιμότητας του σκυροδέματος, επιτρέπεται οι παραπάνω χρόνοι να επεκταθούν πέραν των 90 λεπτών και μέχρι τις 3 ώρες, μόνον εφόσον τεκμηριώνεται από τη Μελέτη Σύνθεσης ότι το σκυρόδεμα διατηρεί τις προδιαγεγραμμένες ιδιότητές του. Για χρόνους μεγαλύτερους των τριών ωρών απαιτείται ειδική μελέτη. Στο τέλος της Παραγράφου «Γενικά» προστίθεται: Ε.Π. Προστίθεται: Εάν πρόκειται για σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής, διενεργείται οπωσδήποτε ο έλεγχος ταυτοποίησης σύμφωνα με το Παράρτημα Β. 13

14 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Στην Παράγραφο «Πρόγραμμα δειγματοληψίας και ελέγχου», ο Πίνακας 13 «Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών για αποτίμηση της συμμόρφωσης» αντικαθίσταται από τον Ε.Π. Πίνακα 13 παρακάτω: Ε.Π. Πίνακας 13 Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών για αποτίμηση της συμμόρφωσης Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών Παραγωγή Πρώτα 50 m 3 παραγωγής Μετά τα πρώτα 50 m 3 παραγωγής α Σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Αρχική (μέχρις ότου αποκτηθούν τουλάχιστον 35 αποτελέσματα) 3 δείγματα 1 δείγμα ανά 200 m 3 ή 1 δείγμα ανά ημέρα παραγωγής 1 δείγμα ανά 150 m 3 ή Συνεχής β (όταν διατίθενται τουλάχιστον 35 αποτελέσματα) 1 δείγμα ανά 400 m 3 ή 1 δείγμα ανά ημέρα παραγωγής 1 δείγμα ανά ημέρα παραγωγής α Η δειγματοληψία θα πρέπει να κατανεμηθεί στο σύνολο τής παραγωγής και δεν θα πρέπει περισσότερα από 1 δείγμα να προέρχονται από 25 m 3. β Όταν η τυπική απόκλιση των τελευταίων 15 αποτελεσμάτων υπερβαίνει το 1,37σ, η συχνότητα δειγματοληψίας για τα επόμενα 35 αποτελέσματα θα πρέπει να αυξηθεί στο επίπεδο τής απαιτούμενης για αρχική παραγωγή. - σ είναι η τυπική απόκλιση τουλάχιστον 35 διαδοχικών αποτελεσμάτων ληφθέντων σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, το οποίο προηγείται τής ελεγχόμενης περιόδου. Εάν σ < 3, λαμβάνεται σ = 3 (βλ. και Ε.Π. Πίνακα 14). Στην Παράγραφο «Κριτήρια συμμόρφωσης για την αντοχή σε θλίψη», α) Μετά την πρώτη Παράγραφο, προστίθεται ο τίτλος νέας υποπαραγράφου: Ε.Π. Προστίθεται: Ε.Π Σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής β) Η ρήτρα περί «ομάδων αποτελεσμάτων» τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Τροποποιείται: - Ομάδες n μη επικαλυπτομένων διαδοχικών αποτελεσμάτων (κριτήριο 1) 14

15 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 γ) Ο Πίνακας 14 «Κριτήρια συμμόρφωσης για θλιπτική αντοχή» αντικαθίσταται από τον Πίνακα Ε.Π.14 παρακάτω: Παραγωγή Ε.Π. Πίνακας 14 Κριτήρια συμμόρφωσης για θλιπτική αντοχή Πλήθος n αποτελεσμάτων θλιπτικής αντοχής Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Μέση τιμή n αποτελεσμάτων (f cm ) N/mm 2 Οποιοδήποτε επί μέρους αποτέλεσμα (f ci ) N/mm 2 Αρχική 3 f cm f ck + 4 f ci f ck 4 Συνεχής 15 f cm f ck + 1,48σ, όπου σ 3 f ci f ck 4 δ) Στο τέλος της Παραγράφου προστίθεται νέα υποπαράγραφος : Ε.Π. Προστίθεται η Ε.Π και η υποσημείωση 1) στην ίδια σελίδα: Ε.Π Σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Η συμμόρφωση του σκυροδέματος ως προς τια απαιτήσεις για την αντοχή σε θλίψη ελέγχεται σε δοκίμια ηλικίας 28 ημερών 1) σύμφωνα με την , με το Κριτήριο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Β, Παρ. Ε.Π. Β ) Εάν η αντοχή σε θλίψη απαιτείται σε άλλη ηλικία, η συμμόρφωση θα ελέγχεται σε δοκίμια που ελέγχονται στην ηλικία που απαιτείται. Στο τέλος της Παραγράφου «Κριτήρια συμμόρφωσης για την αντοχή σε εφελκυστική διάρρηξη», προστίθεται: Ε.Π Σε περίπτωση που προδιαγράφεται η εφελκυστική αντοχή σε κάμψη, ο Προδιαγράφων θα πρέπει να προδιαγράψει και τα αντίστοιχα κριτήρια συμμόρφωσης. 1 ) If the strength is specified for a different age the conformity is assessed on specimens tested at the specified age 15

16 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Στην Παράγραφο 9.7 «Ζύγιση των επί μέρους υλικών», ο Πίνακας 21 «Ανοχές στη διαδικασία ζύγισης των επί μέρους υλικών» αντικαθίσταται από τον Πίνακα Ε.Π.21 «Ανοχές στη διαδικασία ζύγισης των επί μέρους υλικών», παρακάτω: Ε.Π. Πίνακας 21 Ανοχές στη διαδικασία ζύγισης των επί μέρους υλικών Επί μέρους υλικό Ανοχή = 100 x (Επιδιωκόμενη-Μετρούμενη) Επιδιωκόμενη Τσιμέντο Νερό Χημικά πρόσμικτα που χρησιμοποιούνται σε ποσοστό > 5% της μάζας του τσιμέντου ± 2 % της απαιτούμενης ποσότητας Σύνολο αδρανών ± 3 % της απαιτούμενης ποσότητας Χημικά πρόσθετα και πρόσμικτα που χρησιμοποιούνται σε ποσοστό 5% της μάζας του τσιμέντου ± 3 % της απαιτούμενης ποσότητας ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η ανοχή είναι η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ της επιδιωκόμενης τιμής και της μετρούμενης τιμής. Στο τέλος της Παραγράφου 11 «Σήμανση του σκυροδέματος καθορισμένων χαρακτηριστικών», προστίθεται η ρήτρα : Ε.Π. Προστίθεται: - Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής: Για σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται το όνομα και σήμα του Οργανισμού Πιστοποίησης. Για σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται η ένδειξη «Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής». 16

17 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Στο Παράρτημα Β «Έλεγχος ταυτοποίησης για την αντοχή σε θλίψη»: α) στην Παράγραφο Β.2 «Πρόγραμμα δειγματοληψίας και ελέγχου», η ρήτρα: «Το πλήθος των δειγμάτων που θα λαμβάνονται από ένα δεδομένο όγκο σκυροδέματος θα καθορίζεται.» τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Τροποποιείται: Το πλήθος των δειγμάτων που θα λαμβάνεται από κάθε παρτίδα σκυροδέματος ορίζεται στην Παράγραφο Β.3.1 για τους Παραγωγούς Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής και στην Παράγραφο Β.3.2 για τους Παραγωγούς Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής. β) στην Παράγραφο Β.3.1 «Σκυρόδεμα Με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος»: β.1) Μετά τη δεύτερη Παράγραφο προστίθεται η ακόλουθη ρήτρα καθώς και ο νέος Ε.Π. Πίνακας Β.0 «Ελάχιστο πλήθος δειγμάτων που λαμβάνεται ανά παρτίδα»: Ε.Π. Προστίθενται: Το ελάχιστο πλήθος των δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από κάθε ξεχωριστή παρτίδα ορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της παρτίδας ως ακολούθως: Ε.Π. Πίνακας B.0 Ελάχιστο πλήθος δειγμάτων που λαμβάνεται ανά παρτίδα Ελάχιστο πλήθος δειγμάτων παρτίδα 1 φορτίο 1 1 φορτίο < παρτίδα 2 φορτία 2 2 φορτία < παρτίδα 100 m m 3 < παρτίδα 200 m m 3 < παρτίδα 300 m m 3 < παρτίδα 400 m

18 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ β.2) Ο Πίνακας Β.1 «Κριτήρια ταυτοποίησης για θλιπτική αντοχή» αντικαθίσταται από τον Πίνακα Ε.Π. Β.1 παρακάτω: Ε.Π. Πίνακας Β.1 Κριτήρια ταυτοποίησης για θλιπτική αντοχή Πλήθος n αποτελεσμάτων θλιπτικής αντοχής από το συγκεκριμένο όγκο σκυροδέματος Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Μέση τιμή n αποτελεσμάτων (f cm ) N/mm 2 Οποιοδήποτε επί μέρους αποτέλεσμα (f ci ) N/mm 2 1 Δεν εφαρμόζεται f ci f ck - 2,5 2-6 f cm f ck + 3,3 f ci f ck - 2,5 β.3) Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ αφαιρείται Στο Παράρτημα Β, στην Παράγραφο Β.3.2 «Σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος», ολόκληρη η Παράγραφος αντικαθίσταται από την εξής: Ε.Π. B.3.2 Σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Η απαιτούμενη μέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος καθορίζεται από τον ίδιο τον παραγωγό, με βάση την επιλεγμένη από αυτόν πιθανότητα αποδοχής. Συνιστάται η τιμή αυτή να είναι: f m = f ck + 2,01 s ή μεγαλύτερη, όπου s έχει προκύψει από 60 τουλάχιστον διαδοχικά δοκίμια διαφορετικών αναμιγμάτων, που έγιναν με τα ίδια υλικά, τις ίδιες εγκαταστάσεις παραγωγής και για σκυρόδεμα του οποίου η χαρακτηριστική αντοχή δεν διαφέρει περισσότερο από 7 N/mm 2 από εκείνη που προδιαγράφεται. Αν η τιμή της τυπικής αποκλίσεως έχει προκύψει - με τις προηγούμενες προϋποθέσεις για τη χαρακτηριστική αντοχή - από λιγότερα των 60 δοκίμια, όχι όμως και λιγότερα των 15, τότε η τιμή αυτή πριν εισαχθεί στις παραπάνω σχέσεις, πρέπει να πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή του Πίνακα Β.2. Αν η τιμή της τυπικής απόκλισης (μετά τον πολλαπλασιασμό της με τον αντίστοιχο συντελεστή του Πίνακα Β.2) είναι μικρότερη από 3 N/mm 2, τότε στις παραπάνω σχέσεις πρέπει να εισάγεται τιμή s = 3 N/mm 2. 18

19 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Πίνακας Β.2 Συντελεστής διόρθωσης της τυπικής απόκλισης Αριθμός δοκιμίων Συντελεστής πολλαπλασιασμού 15 1, , , , ,02 60 ή περισσότερα 1,00 Κριτήρια συμμόρφωσης για το σκυρόδεμα που παραδίδεται επί τόπου: - Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μια ημέρα αποτελεί μια παρτίδα και αντιπροσωπεύεται από μία δειγματοληψία έξι (6) δειγμάτων. Αν η ποσότητα σκυροδέματος που διαστρώνεται σε μία ημέρα υπερβαίνει τα 150 m 3, η επί πλέον ποσότητα θα χωρίζεται σε ξεχωριστές παρτίδες, όχι μεγαλύτερες των 150 m 3 και κάθε ξεχωριστή παρτίδα θα αντιπροσωπεύεται από ξεχωριστή δειγματοληψία έξι (6) δειγμάτων. Από ένα όχημα αναμικτήρα σκυροδέματος θα παίρνεται το πολύ ένα δοκίμιο για τον έλεγχο συμμορφώσεως. Η λήψη του δοκιμίου και η ώρα λήψεως θα αναγράφονται στο δελτίο αποστολής το οποίο θα υπογράφεται από τον παραγωγό ή τον εκπρόσωπο αυτού. Αν η σκυροδέτηση συμπληρώνεται με λιγότερα από έξι (6) οχήματα αναμικτήρα, αλλά περισσότερα από δύο (2), τότε επιτρέπεται η λήψη μέχρι και δύο δοκιμίων από το ίδιο όχημα αναμικτήρα, αλλά κάθε δοκίμιο θα παίρνεται αφού έχει εκφορτωθεί περίπου 1 m 3 σκυροδέματος μετά τη λήψη του προηγούμενου δοκιμίου. Το δοκίμιο (ή τα δοκίμια), το όχημα αναμικτήρα από το οποίο έγινε η δειγματοληψία και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώθηκε το φορτίο του οχήματος θα σημειώνονται. Οι αντοχές 28 ημερών κάθε δειγματοληψίας έξι (6) δοκιμίων πρέπει να ικανοποιούν το Κριτήριο συμμόρφωσης Α. Αν η τιμή της τυπικής αποκλίσεως της δειγματοληψίας είναι μικρότερη από 1,5 ΜPa τότε στο κριτήριο συμμόρφωσης Α πρέπει να εισάγεται τιμή s = 1,5 MPa. 19

20 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Κριτήρια Α f cm6 f ck + 1,64 s f ci f ck - 2 N/mm 2 όπου: 2 f cm6 = ο μέσος όρος αντοχής των 6 συμβατικών δοκιμίων της δειγματοληψίας (N/mm ) f ci = η αντοχή κάθε συμβατικού δοκιμίου της δειγματοληψίας (N/mm 2 ) s = Η τυπική απόκλιση της δειγματοληψίας (N/mm 2 ), που προκύπτει από τη Σχέση : s 6 = i 6 = i = 1 ( f ci 5 f cm 6 ) 2 και s 6 1,5 MPa - Αν έχει παραγγελθεί και διαστρώνεται σε μια ημέρα, ποσότητα σκυροδέματος που δεν υπερβαίνει τα είκοσι κυβικά μέτρα (20 m 3 ), η δειγματοληψία θα περιλαμβάνει τον αριθμό δοκιμίων που αναφέρεται στα ακόλουθα: α) αν η ποσότητα σκυροδέματος είναι αρκετά μικρή ώστε να μεταφέρεται με ένα όχημα αναμικτήρα, το σκυρόδεμα του οχήματος αναμικτήρα αποτελεί μια παρτίδα και ελέγχεται με τρία (3) δοκίμια που παίρνονται από το όχημα αναμικτήρα, το πρώτο μετά την αποφόρτωση του 15% περίπου του φορτίου (ή, μετά την αποφόρτωση ενός περίπου κυβικού μέτρου), το δεύτερο από το μέσον περίπου του φορτίου, και το τρίτο πριν από την αποφόρτωση του τελευταίου 15% περίπου του φορτίου (ή, του τελευταίου κυβικού μέτρου). β) αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη και μεταφέρεται με περισσότερα από ένα οχήματα αναμικτήρα, το σκυρόδεμα κάθε οχήματος αναμικτήρα αποτελεί μια παρτίδα. Από τις παρτίδες αυτές ελέγχονται δύο τυχαίες, της επιλογής του χρήστη, με τρία (3) δοκίμια η κάθε μία, που παίρνονται από το αντίστοιχο όχημα αναμικτήρα με τη διαδικασία της παραγράφου (α). Οι αντοχές 28 ημερών των τριών δοκιμίων κάθε οχήματος αναμικτήρα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια Β παρακάτω. Αν ο ένας ή και οι δύο κανόνες αποδοχής των παρακάτω κριτηρίων Β δεν ικανοποιούνται, αμφισβητείται η αντοχή της παρτίδας του αντίστοιχου οχήματος αναμικτήρα και ακολουθεί ο επανέλεγχος με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες Εθνικές Διατάξεις. 20

21 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Κριτήρια Β f cm3 f ck + 3,7 N/mm 2 f ci f ck όπου: f cm3 = μέσος όρος αντοχής των τριών (3) συμβατικών δοκιμίων του ίδιου οχήματος αναμικτήρα (N/mm 2 ) f ci = η αντοχή κάθε συμβατικού δοκιμίου της τριάδας (N/mm 2 ) 21

22 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Το Πληροφοριακό Παράρτημα Φ «Απαιτούμενες οριακές τιμές σύνθεσης του σκυροδέματος» αντικαθίσταται από το Κανονιστικό Παράρτημα F, με το ακόλουθο λεκτικό και τον τροποποιημένο Πίνακα Ε.Π. Φ.1 παρακάτω: Ε.Π. Παράρτημα Φ (κανονιστικό) Απαιτούμενες οριακές τιμές σύνθεσης του σκυροδέματος Το παρόν Παράρτημα περιλαμβάνει απαιτήσεις για την επιλογή των οριακών τιμών της σύνθεσης και των ιδιοτήτων του σκυροδέματος, σε σχέση με τις Κατηγορίες Έκθεσης σύμφωνα με την Παράγραφο Οι τιμές στον Πίνακα Ε.Π. F.1 βασίζονται στην παραδοχή μίας σκοπούμενης διάρκειας ζωής της κατασκευής εύρους 50 ετών. Οι τιμές στον Πίνακα Ε.Π. F.1 αφορούν όλους τους τύπους των τσιμέντων σύμφωνα με το EN και χρήση αδρανών με μέγιστη ανώτατη ονομαστική διάσταση αδρανούς μεταξύ 22 mm έως 32 mm. Σε περίπτωση συνθέσεων με χρήση αδρανών μέγιστου κόκκου ως ακολούθως: 63 mm, ελαττώνεται η ποσότητα τσιμέντου κατά 20 kg, 16 mm αυξάνεται η ποσότητα τσιμέντου κατά 20 kg, 8 mm αυξάνεται η ποσότητα τσιμέντου κατά 40 kg, χωρίς τροποποίηση του λόγου νερού προς τσιμέντο. Οι ελάχιστες κατηγορίες αντοχής υπολογίσθηκαν από τη σχέση μεταξύ λόγου νερού προς τσιμέντο και της κατηγορίας αντοχής του σκυροδέματος, παρασκευαζόμενου με τσιμέντο τύπου Οι οριακές τιμές για τον μέγιστο λόγο νερού προς τσιμέντο και της ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο αφορούν όλες τις περιπτώσεις, ενώ οι απαιτήσεις για κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος είναι όπως πρόσθετα προδιαγράφονται. 22

23

24 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Πίνακας Ε.Π. F.1 Οριακές τιμές περιεκτικότητας και ιδιοτήτων σκυροδέματος (ισχύει για όλους τους τύπους τσιμέντων πλην όπου άλλως δείχνεται) 24

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015.

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να σταλούν στη: Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97

ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 Έχοντας υπόψη: 1. Την απόφαση Ε 2α/01/21/Φ.Ν.310/8.3.85 του Υπουργού ηµοσίων Έργων, µε την οποία εγκρίθηκε ο εν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 33096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.120 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα Airport

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-41-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 14 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα σε έργα επεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 01 Κατασκευές από Σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και ιάστρωση Σκυροδέµατος 01 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος 00 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία :

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία : Μελέτη της επίδρασης της χρήσης οργανικών επικαλύψεων στην επιφάνεια σκυροδέματος έναντι της διάβρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚ ΠΡΟΚ/ΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚ ΠΡΟΚ/ΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : 3 ο & 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Χρ. Ζέρης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Εισάγεται ο σχεδιασμός έργων από σκυρόδεμα για ανθεκτικότητα σε περιβαλλονιι κές δράσεις. Η λειτουργία της διάβρωσης λόγω περιβαλλονιι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-17-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 17 Οδοστρωσία από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Construction Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Σκληρυμένο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Αποκαλουπωτικά Ωρίμανση Sika με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Μάρτιος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Αγαπητοί συνάδελφοι, Το παρόν τεύχος είναι η πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-1 1 ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΪΣΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕ Ε) ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 6 «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα