ICS: Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση"

Transcript

1 ICS: ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek Annex in ΕΛΟΤ ΕΝ Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity Κλάση τιμολόγησης: ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ 313, ΑΘΗΝΑ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ Εθνικός Πρόλογος Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου αποτελεί το Ελληνικό Προσάρτημα στην Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Την σύνταξη αυτού του Σχεδίου του Ελληνικού Προσαρτήματος, έγινε σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΕΛΟΤ, από την Ομάδα Εργασίας ΕΛΟΤ ΤΕ 20/ΟΕ1 «Εκδοση Ελληνικού Προσαρτήματος στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000. ΕΛΟΤ 2008 Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών 313, Αθήνα

3 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Πρόλογος Αυτό το Σχέδιο Ελληνικού Προσαρτήματος στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000 εκπονήθηκε από την Ομάδα Εργασίας ΕΛΟΤ ΤΕ 20/ΟΕ1 "Εκδοση Ελληνικού Προσαρτήματος στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000", τη γραμματεία της οποίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού (ΕΛΟΤ). Το παρόν Σχέδιο του Ελληνικού Προσαρτήματος, θα ενσωματωθεί στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000, μετά το πέρας της Δημόσιας Κρίσης. 3

4 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Στον Πίνακα Περιεχομένων, «Πίνακες», προστίθενται οι τίτλοι των νέων Πινάκων 7Α, Β.0, Β.2 και Ε.Π. F.1: Πίνακας 7Α Πρόσθετες κατηγορίες θλιπτικής αντοχής για σκυρόδεμα συνήθους βάρους και για βαρύ σκυρόδεμα Πίνακας B.0 Ελάχιστο πλήθος δειγμάτων που λαμβάνεται ανά παρτίδα Πίνακας B.2 Συντελεστής διόρθωσης της τυπικής απόκλισης Πίνακας Ε.Π. F.1 Οριακές τιμές περιεκτικότητας και ιδιοτήτων σκυροδέματος Στο Σχήμα 1 «Συσχέτιση μεταξύ του EN και των Προτύπων για το σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων, τα Πρότυπα των επί μέρους υλικών και τα Πρότυπα ελέγχου»: Προστίθεται ο Ευρωκώδικας 8 Κατασκευές σε σεισμό (ΕΝ ). Στο τέλος της Εισαγωγής προστίθεται η Παράγραφος: Ε.Π. Προστίθεται στην Εισαγωγή: Το παρόν Πρότυπο προδιαγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεμα των έργων. Ο Προδιαγράφων μπορεί, μετά από συμφωνία, να προσθέτει απαιτήσεις ή να αυξήσει την αυστηρότητα των αναγραφομένων ιδίως όταν πρόκειται για σκυρόδεμα που προορίζεται για ειδικά έργα δεν μπορεί όμως να αφαιρέσει απαιτήσεις ή να μειώσει την αυστηρότητα των αναγραφομένων. Στο Κεφ.2 «Κανονιστικές Αναφορές» συμπεριλαμβάνεται και το Πρότυπο: EN , Έλεγχος σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 5: Καμπτική αντοχή των δοκιμίων ελέγχου. Στο τέλος του Κεφ.2 «Κανονιστικές Αναφορές» προστίθεται η Παράγραφος: Ε.Π.2 Κανονιστικές Αναφορές και Νομικές ρυθμίσεις Επί πλέον με τα παραπάνω, ισχύει ο Κανονισμός Τσιμέντων για Έργα από Σκυρόδεμα (ΠΔ 244/80, ΦΕΚ ) σε ότι αφορά τα τσιμέντα ανθεκτικά σε θειικά (τύπου SR).

5 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Στο Κεφ.3 «Ορισμοί, Συμβολισμοί και Συντομογραφίες», μετά τον ορισμό «Λόγος νερό τσιμέντο», προστίθεται η Επισήμανση: Ε.Π. Επισήμανση: Επισημαίνεται ότι αντίθετα με τα ισχύοντα στον ΚΤΣ 97, ο λόγος Ν/Τ στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 είναι λόγος "ενεργού νερού προς τσιμέντο", άρα λόγος προστιθέμενου νερού πλην του νερού στα αδρανή, πρόσθετα, ατμό, πάγο κλπ. Στο τέλος του Κεφ.3 «Ορισμοί, Συμβολισμοί και Συντομογραφίες» προστίθενται οι ακόλουθοι Ορισμοί: Ε.Π Αντλησιμότητα Αντλησιμότητα είναι η ικανότητα του νωπού σκυροδέματος να μεταφέρεται μέσα από σωλήνες, ωθούμενο με κατάλληλη πίεση, χωρίς να χάνει την ομοιογένεια και την εργασιμότητά του. Ε.Π Απόμιξη (ΜΤΦ segregation) Απόμιξη είναι ο διαχωρισμός των χονδρόκοκκων συστατικών του νωπού σκυροδέματος από το σύνολο του μίγματος. Ε.Π Προδιαγράφων (ΜΤΦ specifier) Το άτομο (ή Υπηρεσία) στην αλυσίδα παραγωγής του έργου από Σκυρόδεμα, που προδιαγράφει τις απαιτήσεις του προϊόντος. Ε.Π Παρτίδα Η ποσότητα του σκυροδέματος που αξιολογείται σύμφωνα με ένα Κριτήριο Ταυτοποίησης από τα δοκίμια μιας δειγματοληψίας. Η ποσότητα αυτή πρέπει να έχει παρασκευασθεί με τα ίδια υλικά, τις ίδιες αναλογίες και τα ίδια μηχανικά μέσα. Ε.Π Ύφυγρο σκυρόδεμα Το σκυρόδεμα με σχεδόν μηδενική κάθιση (μικρότερη των 10 mm). Ε.Π Σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Σκυρόδεμα που ελέγχεται με αυτοέλεγχο Παραγωγού και με εξωτερική δειγματοληψία από Οργανισμό Πιστοποίησης. 5

6 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Στο Κεφ.3.2 «Συμβολισμοί και Συντομογραφίες»: α) Προστίθενται οι συμβολισμοί: ΧΜ Κατηγορίες Έκθεσης λόγω επιφανειακής απότριψης, όπως καθορίζονται στο ΕΝ , Παράγραφος (13). f cm,3 Μέσος όρος αντοχής τριών (3) συμβατικών δοκιμίων f cm,6 Μέσος όρος αντοχής έξι (6) συμβατικών δοκιμίων s Τυπική απόκλιση των αντοχών ενός αριθμού συμβατικών δοκιμίων β) Εξειδικεύεται η επεξήγηση του συμβολισμού D max ως εξής: D max Μέγιστο ονομαστικό μέγεθος αδρανούς όπως ορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ Στην Παράγραφο «Κατηγορίες Συνεκτικότητας», προστίθεται μετά τη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ε.Π. ΣΗΜΕΙΩΣΗ (2): Συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μείγματος των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με τις μετρήσεις εργασιμότητας. Η εργασιμότητα αφορά το έργο που απαιτείται για τη μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση του υλικού και μετράται έμμεσα σαν το έργο που απαιτείται για δεδομένη τυποποιημένη δοκιμή κάθισης, δονητικής τράπεζας, εξάπλωσης κ.ά. Στον Πίνακα 3 «Κατηγορίες κάθισης», προστίθενται οι επεξηγήσεις των Κατηγοριών κάθισης: Πίνακας 3 Κατηγορίες κάθισης Κατηγορία Επεξήγηση Κάθιση σε mm S1 Πολύ σφιχτό 10 έως 40 S2 Σφιχτό 50 έως 90 S3 Μαλακό 100 έως 150 S4 Πολύ μαλακό 160 έως 210 S5 1) Ρέον 220 6

7 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Στην Παράγραφο «Κατηγορίες θλιπτικής αντοχής», κάτω από τον Πίνακα 7 «Κατηγορίες θλιπτικής αντοχής για σκυρόδεμα συμβατικού βάρους και για βαρύ σκυρόδεμα» προστίθεται ο Πίνακας 7Α: Πίνακας 7Α Πρόσθετες κατηγορίες θλιπτικής αντοχής για σκυρόδεμα συμβατικού βάρους και για βαρύ σκυρόδεμα Κατηγορία θλιπτικής αντοχής Ελάχιστη χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου f ck,cyl Ελάχιστη χαρακτηριστική αντοχή κύβου f ck,cube N/mm 2 N/mm 2 C26/ C28/ C32/ Στο τέλος της Παραγράφου «Νερό ανάμιξης», προστίθεται: Ε.Π Θαλασσινό νερό δεν θα χρησιμοποιείται για παρασκευή οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος, πλην όπου χρησιμοποιούνται ανοξείδωτοι μεταλλικοί οπλισμοί και ανοξείδωτα ενσωματωμένα ειδικά τεμάχια. Κατ εξαίρεση του ΕΛΟΤ ΕΝ 1008, επιτρέπεται η χρήση θαλασσινού νερού μόνο σε φέρον άοπλο σκυρόδεμα εφόσον η αντοχή του αυξηθεί κατά 15% και δεν πρόκειται για σκυρόδεμα καθαριότητας σε επαφή με οπλισμένο σκυρόδεμα, π.χ. θεμελιώσεων (βλέπε Πίνακα 10). Στην Παράγραφο «Περιεκτικότητα σε χλωριόντα», ο Πίνακας 10 «Μέγιστη περιεκτικότητα χλωριόντων στο σκυρόδεμα» τροποποιείται ως ακολούθως: Πίνακας 10 Μέγιστη περιεκτικότητα χλωριόντων στο σκυρόδεμα Χρήση του σκυροδέματος Που δεν εμπεριέχει χάλυβα οπλισμού ή άλλα ενσωματωμένα μεταλλικά τεμάχια με εξαίρεση ανοξείδωτα συστήματα ανύψωσης Που εμπεριέχει χάλυβα οπλισμού ή άλλα ενσωματωμένα μεταλλικά τεμάχια Κατηγορία περιεκτικότητας σε χλωριόντα a Cl 1,0 1,0 % Cl 1,5 Μέγιστη περιεκτικότητα Cl - σε ποσοστό της μάζας του τσιμέντου b 1,5 % γ Cl 0,20 0,20 % Cl 0,40 0,40 % 7

8 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Που εμπεριέχει χάλυβα προέντασης a b Cl 0,10 0,10 % Cl 0,20 0,20 % Για συγκεκριμένη χρήση του σκυροδέματος, η Κατηγορία που θα εφαρμοσθεί εξαρτάται από τις διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί το σκυρόδεμα. Όπου χρησιμοποιούνται πρόσμικτα τύπου ΙΙ και τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην περιεκτικότητα σε τσιμέντο, η περιεκτικότητα σε χλωριόντα εκφράζεται σαν το ποσοστό των χλωριόντων σε ποσοστό της μάζας του τσιμέντου και της συνολικής μάζας των προσμίκτων τα οποία λαμβάνονται υπόψη. γ Το όριο 1.0% του Προτύπου αυξήθηκε στο 1,5% εφόσον αυτό καθίσταται αναπόφευκτο από την έλλειψη κατάλληλου νερού και επιτρέπεται από τη φύση του έργου. Η Παράγραφος «Θερμοκρασία σκυροδέματος», τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Π Θερμοκρασία σκυροδέματος Η θερμοκρασία του νωπού σκυροδέματος δεν θα είναι μικρότερη των 5 C και όχι υψηλότερη των 32 C κατά την παράδοση. Όπου μια απαίτηση για διαφορετικά όρια ελάχιστης ή μέγιστης θερμοκρασίας του νωπού σκυροδέματος καθίσταται αναγκαία, τα όρια αυτά θα προδιαγράφονται με επί πλέον καθορισμό των ανοχών τους. Οποιαδήποτε απαίτηση για τεχνητή ψύξη ή θέρμανση του σκυροδέματος πριν από την παράδοση πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του παραγωγού και του χρήστη. Στο τέλος της Παραγράφου «Μέθοδοι σχεδιασμού που σχετίζονται με την επιτελεστικότητα σε ανθεκτικότητα», προστίθεται η Παράγραφος Ε.Π «Απαιτήσεις επικάλυψης για στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα», παρακάτω: E.Π Απαιτήσεις επικάλυψης για στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα Οι απαιτήσεις της ελάχιστης επικάλυψης για ανθεκτικότητα καθορίζονται στον Πίνακα F-1. Η συνολική επικάλυψη δομικών στοιχείων και οι λοιπές απαιτήσεις όσον αφορά την επικάλυψη καθορίζονται στον Ευρωκώδικα 2 και στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Έργων από Σκυρόδεμα. Για λόγους επαρκούς ανθεκτικότητας σε περιβαλλοντικές δράσεις, στοιχεία εντός του κτιρίου σε επαφή με διαχωριστικούς ή σεισμικούς αρμούς θα θεωρούνται γενικά σε επαφή με το περιβάλλον. 8

9 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Μετά την Παράγραφο «Εφελκυστική αντοχή σε διάρρηξη», προστίθεται η Παράγραφος Ε.Π «Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη»: Ε.Π Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη Όπου απαιτείται να καθορισθεί η εφελκυστική αντοχή σε κάμψη του σκυροδέματος, αυτή θα μετράται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN Εκτός αν άλλως προδιαγράφεται, η εφελκυστική αντοχή σε κάμψη καθορίζεται σε δοκίμια που ελέγχονται στις 28 ημέρες. Η χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή σε κάμψη του σκυροδέματος θα είναι μεγαλύτερη ή ίση της προδιαγεγραμμένης χαρακτηριστικής εφελκυστική αντοχής σε κάμψη. Στην Παράγραφο 6.1 «Γενικά»: α) Στην Παράγραφο μετά τη Σημείωση 1, προστίθεται η Παράγραφος: Ε.Π. Προστίθεται: Για το σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών, εφόσον πρόκειται για σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής, θα προδιαγράφεται ότι ο Παραγωγός οφείλει να τηρεί τις απαιτήσεις της Παραγράφου 9 και να διαθέτει την απαραίτητη σχετική τεκμηρίωση. β) Μετά την Παράγραφο παραπάνω που προστέθηκε, η υπάρχουσα Παράγραφος τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Η Παράγραφος τροποποιείται ως εξής: Για το σκυρόδεμα προδιαγεγραμμένης σύνθεσης, ο Προδιαγράφων είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει ότι η προδιαγραφή είναι συμβατή με τις γενικές απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ και ότι η προδιαγεγραμμένη σύνθεση είναι ικανή να επιτύχει την ζητούμενη επιτελεστικότητα του σκυροδέματος, τόσο στη νωπή όσο και στη σκληρυμένη κατάσταση. Η Προδιαγραφή του σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης σύνθεσης δέον να περιλαμβάνει λεπτομερώς και τη διαδικασία ελέγχου ποιότητας του σκυροδέματος που θα ακολουθήσει ο Προδιαγράφων, όσον αφορά τα μηχανικά χαρακτηριστικά και το εργάσιμο, για τα οποία δεν θα είναι υπεύθυνος ο Παραγωγός του σκυροδέματος (βλ. Σημ. 2). Ο Προδιαγράφων θα τηρεί και θα ανανεώνει την υποστηρικτική τεκμηρίωση σχετικά με τη ζητούμενη επιτελεστικότητα, βλέπε 9.5. Στην περίπτωση τυποποιημένου σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης σύνθεσης, αυτό αποτελεί ευθύνη του ΕΛΟΤ. Στην Παράγραφο «Βασικές απαιτήσεις», η ρήτρα «β» τροποποιείται ως εξής: Ε.Π Τροποποιείται: β) Κατηγορία θλιπτικής αντοχής (βλ. Πίνακες 7 και 8). 9

10 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Στην Παράγραφο «Πρόσθετες απαιτήσεις», στη λίστα με πρόσθετες απαιτήσεις προστίθεται: Ε.Π Εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος σε κάμψη, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στο τέλος της Παραγράφου «Γενικά» προστίθεται: Οι προδιαγεγραμμένες βασικές απαιτήσεις θα καθορίζονται υποχρεωτικά για κάθε κατηγορία σκυροδέματος που προδιαγράφεται. Ο έλεγχος της τήρησης της προδιαγεγραμμένης σύνθεσης καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες Εθνικές Διατάξεις. Στο τέλος της Παραγράφου «Βασικές απαιτήσεις» προστίθεται: Ε.Π Προστίθεται: Σημειώνεται ότι τα προδιαγεγραμμένα επί μέρους υλικά (τσιμέντο, αδρανή, νερό, χημικά πρόσθετα και πρόσμικτα κατά περίπτωση) θα πρέπει να υπάρχουν σε διαθεσιμότητα καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό καθορίζεται νέα Μελέτη Σύνθεσης. Στο τέλος της Παραγράφου 6.4 «Προδιαγραφή για το τυποποιημένο σκυρόδεμα προδιαγεγραμμένης σύνθεσης» προστίθεται: Ε.Π Επιτρέπεται η χρήση του τυποποιημένου σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης σύνθεσης, Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής, για σκυρόδεμα κατηγορίας σχεδιασμού C16/20. Στην Παράγραφο 7.1 «Πληροφορίες από τον χρήστη του σκυροδέματος στον Παραγωγό»: α) Η πρώτη ρήτρα τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Τροποποιείται: - ημερομηνία παράδοσης, ώρα, ρυθμός παράδοσης και ταχύτητα εκφόρτωσης. β) Η δεύτερη ρήτρα της επόμενης Παραγράφου τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Τροποποιείται: ειδικές απαιτήσεις σκυροδέτησης (π.χ. χρήση αντλίας, ελεύθερο ύψος σκυροδέτησης, όπως θα καθορίζονται και στις εκάστοτε ισχύουσες Εθνικές Διατάξεις (ΚΤΣ, ΕΝ )). 10

11 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Στην Παράγραφο 7.2 «Πληροφορίες από τον Παραγωγό του σκυροδέματος προς τον χρήστη», στην υποπαράγραφο «7.2.β)» διαγράφεται η λέξη «προσεγγιστικό», οπότε η υποπαράγραφος διαβάζεται ως εξής: Ε.Π.7.2.β) Η υποπαράγραφος τροποποιείται: β) τύπος χημικών πρόσθετων, τύπος και περιεχόμενο πρόσμικτων, εφόσον υπάρχουν. Στην Παράγραφο 7.3 «Δελτίο αποστολής για το έτοιμο σκυρόδεμα»: α) Στις ρήτρες της πρώτης παραγράφου προστίθεται: Ε.Π. Προστίθεται η ρήτρα: - πυκνότητα του σκυροδέματος, σε kg/m 3. β) Η ρήτρα «- Όνομα ή Σήμα του Φορέα Πιστοποίησης Συμμόρφωσης Προϊόντος, εφόσον υπάρχει» τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Η παραπάνω ρήτρα τροποποιείται ως εξής: - Για σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται το όνομα και σήμα του Οργανισμού Πιστοποίησης. - Για σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται η ένδειξη Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής. γ.1) Από τις παρακάτω τρεις ρήτρες της υποπαραγράφου α) «(Δελτίο αποστολής για το) Σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών»: «- Οριακές τιμές της σύνθεσης του σκυροδέματος, εφόσον προδιαγράφεται», «- Τύπος και Κατηγορία αντοχής του τσιμέντου, εφόσον προδιαγράφεται», «- Τύπος χημικού προσθέτου και προσμίκτου, εφόσον προδιαγράφεται,», διαγράφεται η φράση «εφόσον προδιαγράφεται» ως εξής: Ε.Π. Οι παραπάνω τρεις ρήτρες τροποποιούνται ως εξής: Οριακές τιμές της σύνθεσης του σκυροδέματος Τύπος και Κατηγορία αντοχής του τσιμέντου. Τύπος χημικού προσθέτου και προσμίκτου. 11

12 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ γ.2) Επί πλέον, στις ρήτρες της υποπαραγράφου α) «(Δελτίο αποστολής για το) Σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών», προστίθεται η ρήτρα: Ε.Π. Προστίθεται - Η προσθήκη ποσότητας νερού ή χημικού προσθέτου, επί τόπου στο έργο, σύμφωνα με την Παράγραφο 7.5, όπως αυτή προβλέπεται από τη Μελέτη Σύνθεσης. Στο τέλος της Παραγράφου 7.4 «Στοιχεία αποστολής για το εργοταξιακό σκυρόδεμα» προστίθεται: Ε.Π. Προστίθεται: Διευκρινίζεται ότι, για φέρον σκυρόδεμα (άοπλο ή οπλισμένο), η παραπάνω απαίτηση για την κοινοποίηση των πληροφοριών κατά την παράδοση, όπως απαιτεί η Παράγραφος 7.3, ισχύει γενικά ανεξαρτήτως του μεγέθους του εργοταξίου. Στην Παράγραφο 7.5 «Συνεκτικότητα κατά την παράδοση»: α) Η Σημείωση γίνεται Υποχρεωτική: ΣΗΜΕΙΩΣΗ (Ε.Π. : Υποχρεωτική) Εφόσον, στο αυτοκίνητο αναμικτήρας στο έργο, προστεθεί στο σκυρόδεμα περισσότερο νερό ή χημικά πρόσθετα απ ότι προβλέπεται στη Μελέτη Σύνθεσης, το φορτίο ή το ανάμιγμα του σκυροδέματος αυτού θα χαρακτηρίζεται σαν «Μη Συμμορφούμενο» επάνω στο Δελτίο Αποστολής. Το υπεύθυνο μέρος που ενέκρινε αυτή την προσθήκη νερού, αφενός είναι υπεύθυνο για τις συνέπειες και αφετέρου θα αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής. β) Στο τέλος της Παραγράφου προστίθενται τα παρακάτω: Ε.Π. Προστίθεται : Η προσθήκη νερού στο εργοτάξιο δεν επιτρέπεται εκτός αν έχει ληφθεί υπόψη στη Μελέτη Σύνθεσης και αναφέρεται ρητά στο Δελτίο Αποστολής, στην οποία περίπτωση ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: - θα αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής η συνολική επιτρεπόμενη από τη Μελέτη Σύνθεσης περιεκτικότητα σε νερό, η συνολική ποσότητα νερού που έχει χρησιμοποιηθεί στην ανάμιξη και η μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται να προστεθεί στο έργο. - το αυτοκίνητο αναμικτήρας θα είναι εφοδιασμένο με τον ανάλογο εξοπλισμό ζύγισης, ο οποίος θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την ακρίβεια ζύγισης που προδιαγράφονται στην Παράγραφο τα δείγματα για τον έλεγχο παραγωγής θα λαμβάνονται μετά από την τελική προσθήκη νερού. 12 Η προσθήκη χημικών προσθέτων στο έργο δεν επιτρέπεται εκτός αν έχει ληφθεί υπόψη στη Μελέτη Σύνθεσης και αναφέρεται ρητά στο Δελτίο Αποστολής, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις επανάμιξης της Παραγράφου 9.8.

13 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Νωπά ύφυγρα σκυροδέματα και σκυροδέματα Κατηγορίας Συνεκτικότητας S1, C0, C1 και F1 επιτρέπεται να μεταφερθούν σε οχήματα χωρίς εξοπλισμό ανάμιξης ή ανάδευσης. Δεν επιτρέπεται το υλικό των επιφανειών φόρτωσης εν επαφή με το σκυρόδερμα να αντιδρά με αυτό. Νωπό σκυρόδεμα άλλης Κατηγορίας συνεκτικότητας εκτός των παραπάνω επιτρέπεται να μεταφερθεί στον τόπο της έγχυσης μόνον με οχήματα αναμικτήρες ή οχήματα με εξοπλισμό ανάδευσης. Αμέσως πριν από την εκφόρτωση, το σκυρόδεμα θα αναμιγνύεται για μια ακόμη φορά ώστε να είναι ομογενοποιημένο τη στιγμή της παράδοσης στο εργοτάξιο. Η εκφόρτωση των οχημάτων αναμικτήρων ή οχημάτων με εξοπλισμό ανάδευσης θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο 90 λεπτά από τη στιγμή που αναμείχθηκε η πρώτη ποσότητα νερού με το τσιμέντο, η δε εκφόρτωση των οχημάτων με εξοπλισμό ανάμιξης ή ανάδευσης για τα νωπά ύφυγρα σκυροδέματα και σκυροδέματα Κατηγορίας Συνεκτικότητας S1, C0, C1 και F1 θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο 45 λεπτά αφότου αναμείχθηκε η πρώτη ποσότητα νερού με το τσιμέντο. Η επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη ωρίμανση λόγω καιρικών συνθηκών θα λαμβάνεται υπόψη. Σε περιπτώσεις που έχουν προστεθεί χημικά πρόσθετα για την επέκταση του χρόνου εργασιμότητας του σκυροδέματος, επιτρέπεται οι παραπάνω χρόνοι να επεκταθούν πέραν των 90 λεπτών και μέχρι τις 3 ώρες, μόνον εφόσον τεκμηριώνεται από τη Μελέτη Σύνθεσης ότι το σκυρόδεμα διατηρεί τις προδιαγεγραμμένες ιδιότητές του. Για χρόνους μεγαλύτερους των τριών ωρών απαιτείται ειδική μελέτη. Στο τέλος της Παραγράφου «Γενικά» προστίθεται: Ε.Π. Προστίθεται: Εάν πρόκειται για σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής, διενεργείται οπωσδήποτε ο έλεγχος ταυτοποίησης σύμφωνα με το Παράρτημα Β. 13

14 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Στην Παράγραφο «Πρόγραμμα δειγματοληψίας και ελέγχου», ο Πίνακας 13 «Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών για αποτίμηση της συμμόρφωσης» αντικαθίσταται από τον Ε.Π. Πίνακα 13 παρακάτω: Ε.Π. Πίνακας 13 Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών για αποτίμηση της συμμόρφωσης Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών Παραγωγή Πρώτα 50 m 3 παραγωγής Μετά τα πρώτα 50 m 3 παραγωγής α Σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Αρχική (μέχρις ότου αποκτηθούν τουλάχιστον 35 αποτελέσματα) 3 δείγματα 1 δείγμα ανά 200 m 3 ή 1 δείγμα ανά ημέρα παραγωγής 1 δείγμα ανά 150 m 3 ή Συνεχής β (όταν διατίθενται τουλάχιστον 35 αποτελέσματα) 1 δείγμα ανά 400 m 3 ή 1 δείγμα ανά ημέρα παραγωγής 1 δείγμα ανά ημέρα παραγωγής α Η δειγματοληψία θα πρέπει να κατανεμηθεί στο σύνολο τής παραγωγής και δεν θα πρέπει περισσότερα από 1 δείγμα να προέρχονται από 25 m 3. β Όταν η τυπική απόκλιση των τελευταίων 15 αποτελεσμάτων υπερβαίνει το 1,37σ, η συχνότητα δειγματοληψίας για τα επόμενα 35 αποτελέσματα θα πρέπει να αυξηθεί στο επίπεδο τής απαιτούμενης για αρχική παραγωγή. - σ είναι η τυπική απόκλιση τουλάχιστον 35 διαδοχικών αποτελεσμάτων ληφθέντων σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, το οποίο προηγείται τής ελεγχόμενης περιόδου. Εάν σ < 3, λαμβάνεται σ = 3 (βλ. και Ε.Π. Πίνακα 14). Στην Παράγραφο «Κριτήρια συμμόρφωσης για την αντοχή σε θλίψη», α) Μετά την πρώτη Παράγραφο, προστίθεται ο τίτλος νέας υποπαραγράφου: Ε.Π. Προστίθεται: Ε.Π Σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής β) Η ρήτρα περί «ομάδων αποτελεσμάτων» τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Τροποποιείται: - Ομάδες n μη επικαλυπτομένων διαδοχικών αποτελεσμάτων (κριτήριο 1) 14

15 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 γ) Ο Πίνακας 14 «Κριτήρια συμμόρφωσης για θλιπτική αντοχή» αντικαθίσταται από τον Πίνακα Ε.Π.14 παρακάτω: Παραγωγή Ε.Π. Πίνακας 14 Κριτήρια συμμόρφωσης για θλιπτική αντοχή Πλήθος n αποτελεσμάτων θλιπτικής αντοχής Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Μέση τιμή n αποτελεσμάτων (f cm ) N/mm 2 Οποιοδήποτε επί μέρους αποτέλεσμα (f ci ) N/mm 2 Αρχική 3 f cm f ck + 4 f ci f ck 4 Συνεχής 15 f cm f ck + 1,48σ, όπου σ 3 f ci f ck 4 δ) Στο τέλος της Παραγράφου προστίθεται νέα υποπαράγραφος : Ε.Π. Προστίθεται η Ε.Π και η υποσημείωση 1) στην ίδια σελίδα: Ε.Π Σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Η συμμόρφωση του σκυροδέματος ως προς τια απαιτήσεις για την αντοχή σε θλίψη ελέγχεται σε δοκίμια ηλικίας 28 ημερών 1) σύμφωνα με την , με το Κριτήριο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Β, Παρ. Ε.Π. Β ) Εάν η αντοχή σε θλίψη απαιτείται σε άλλη ηλικία, η συμμόρφωση θα ελέγχεται σε δοκίμια που ελέγχονται στην ηλικία που απαιτείται. Στο τέλος της Παραγράφου «Κριτήρια συμμόρφωσης για την αντοχή σε εφελκυστική διάρρηξη», προστίθεται: Ε.Π Σε περίπτωση που προδιαγράφεται η εφελκυστική αντοχή σε κάμψη, ο Προδιαγράφων θα πρέπει να προδιαγράψει και τα αντίστοιχα κριτήρια συμμόρφωσης. 1 ) If the strength is specified for a different age the conformity is assessed on specimens tested at the specified age 15

16 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Στην Παράγραφο 9.7 «Ζύγιση των επί μέρους υλικών», ο Πίνακας 21 «Ανοχές στη διαδικασία ζύγισης των επί μέρους υλικών» αντικαθίσταται από τον Πίνακα Ε.Π.21 «Ανοχές στη διαδικασία ζύγισης των επί μέρους υλικών», παρακάτω: Ε.Π. Πίνακας 21 Ανοχές στη διαδικασία ζύγισης των επί μέρους υλικών Επί μέρους υλικό Ανοχή = 100 x (Επιδιωκόμενη-Μετρούμενη) Επιδιωκόμενη Τσιμέντο Νερό Χημικά πρόσμικτα που χρησιμοποιούνται σε ποσοστό > 5% της μάζας του τσιμέντου ± 2 % της απαιτούμενης ποσότητας Σύνολο αδρανών ± 3 % της απαιτούμενης ποσότητας Χημικά πρόσθετα και πρόσμικτα που χρησιμοποιούνται σε ποσοστό 5% της μάζας του τσιμέντου ± 3 % της απαιτούμενης ποσότητας ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η ανοχή είναι η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ της επιδιωκόμενης τιμής και της μετρούμενης τιμής. Στο τέλος της Παραγράφου 11 «Σήμανση του σκυροδέματος καθορισμένων χαρακτηριστικών», προστίθεται η ρήτρα : Ε.Π. Προστίθεται: - Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής: Για σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται το όνομα και σήμα του Οργανισμού Πιστοποίησης. Για σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται η ένδειξη «Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής». 16

17 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Στο Παράρτημα Β «Έλεγχος ταυτοποίησης για την αντοχή σε θλίψη»: α) στην Παράγραφο Β.2 «Πρόγραμμα δειγματοληψίας και ελέγχου», η ρήτρα: «Το πλήθος των δειγμάτων που θα λαμβάνονται από ένα δεδομένο όγκο σκυροδέματος θα καθορίζεται.» τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Τροποποιείται: Το πλήθος των δειγμάτων που θα λαμβάνεται από κάθε παρτίδα σκυροδέματος ορίζεται στην Παράγραφο Β.3.1 για τους Παραγωγούς Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής και στην Παράγραφο Β.3.2 για τους Παραγωγούς Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής. β) στην Παράγραφο Β.3.1 «Σκυρόδεμα Με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος»: β.1) Μετά τη δεύτερη Παράγραφο προστίθεται η ακόλουθη ρήτρα καθώς και ο νέος Ε.Π. Πίνακας Β.0 «Ελάχιστο πλήθος δειγμάτων που λαμβάνεται ανά παρτίδα»: Ε.Π. Προστίθενται: Το ελάχιστο πλήθος των δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από κάθε ξεχωριστή παρτίδα ορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της παρτίδας ως ακολούθως: Ε.Π. Πίνακας B.0 Ελάχιστο πλήθος δειγμάτων που λαμβάνεται ανά παρτίδα Ελάχιστο πλήθος δειγμάτων παρτίδα 1 φορτίο 1 1 φορτίο < παρτίδα 2 φορτία 2 2 φορτία < παρτίδα 100 m m 3 < παρτίδα 200 m m 3 < παρτίδα 300 m m 3 < παρτίδα 400 m

18 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ β.2) Ο Πίνακας Β.1 «Κριτήρια ταυτοποίησης για θλιπτική αντοχή» αντικαθίσταται από τον Πίνακα Ε.Π. Β.1 παρακάτω: Ε.Π. Πίνακας Β.1 Κριτήρια ταυτοποίησης για θλιπτική αντοχή Πλήθος n αποτελεσμάτων θλιπτικής αντοχής από το συγκεκριμένο όγκο σκυροδέματος Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Μέση τιμή n αποτελεσμάτων (f cm ) N/mm 2 Οποιοδήποτε επί μέρους αποτέλεσμα (f ci ) N/mm 2 1 Δεν εφαρμόζεται f ci f ck - 2,5 2-6 f cm f ck + 3,3 f ci f ck - 2,5 β.3) Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ αφαιρείται Στο Παράρτημα Β, στην Παράγραφο Β.3.2 «Σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος», ολόκληρη η Παράγραφος αντικαθίσταται από την εξής: Ε.Π. B.3.2 Σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Η απαιτούμενη μέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος καθορίζεται από τον ίδιο τον παραγωγό, με βάση την επιλεγμένη από αυτόν πιθανότητα αποδοχής. Συνιστάται η τιμή αυτή να είναι: f m = f ck + 2,01 s ή μεγαλύτερη, όπου s έχει προκύψει από 60 τουλάχιστον διαδοχικά δοκίμια διαφορετικών αναμιγμάτων, που έγιναν με τα ίδια υλικά, τις ίδιες εγκαταστάσεις παραγωγής και για σκυρόδεμα του οποίου η χαρακτηριστική αντοχή δεν διαφέρει περισσότερο από 7 N/mm 2 από εκείνη που προδιαγράφεται. Αν η τιμή της τυπικής αποκλίσεως έχει προκύψει - με τις προηγούμενες προϋποθέσεις για τη χαρακτηριστική αντοχή - από λιγότερα των 60 δοκίμια, όχι όμως και λιγότερα των 15, τότε η τιμή αυτή πριν εισαχθεί στις παραπάνω σχέσεις, πρέπει να πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή του Πίνακα Β.2. Αν η τιμή της τυπικής απόκλισης (μετά τον πολλαπλασιασμό της με τον αντίστοιχο συντελεστή του Πίνακα Β.2) είναι μικρότερη από 3 N/mm 2, τότε στις παραπάνω σχέσεις πρέπει να εισάγεται τιμή s = 3 N/mm 2. 18

19 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Πίνακας Β.2 Συντελεστής διόρθωσης της τυπικής απόκλισης Αριθμός δοκιμίων Συντελεστής πολλαπλασιασμού 15 1, , , , ,02 60 ή περισσότερα 1,00 Κριτήρια συμμόρφωσης για το σκυρόδεμα που παραδίδεται επί τόπου: - Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μια ημέρα αποτελεί μια παρτίδα και αντιπροσωπεύεται από μία δειγματοληψία έξι (6) δειγμάτων. Αν η ποσότητα σκυροδέματος που διαστρώνεται σε μία ημέρα υπερβαίνει τα 150 m 3, η επί πλέον ποσότητα θα χωρίζεται σε ξεχωριστές παρτίδες, όχι μεγαλύτερες των 150 m 3 και κάθε ξεχωριστή παρτίδα θα αντιπροσωπεύεται από ξεχωριστή δειγματοληψία έξι (6) δειγμάτων. Από ένα όχημα αναμικτήρα σκυροδέματος θα παίρνεται το πολύ ένα δοκίμιο για τον έλεγχο συμμορφώσεως. Η λήψη του δοκιμίου και η ώρα λήψεως θα αναγράφονται στο δελτίο αποστολής το οποίο θα υπογράφεται από τον παραγωγό ή τον εκπρόσωπο αυτού. Αν η σκυροδέτηση συμπληρώνεται με λιγότερα από έξι (6) οχήματα αναμικτήρα, αλλά περισσότερα από δύο (2), τότε επιτρέπεται η λήψη μέχρι και δύο δοκιμίων από το ίδιο όχημα αναμικτήρα, αλλά κάθε δοκίμιο θα παίρνεται αφού έχει εκφορτωθεί περίπου 1 m 3 σκυροδέματος μετά τη λήψη του προηγούμενου δοκιμίου. Το δοκίμιο (ή τα δοκίμια), το όχημα αναμικτήρα από το οποίο έγινε η δειγματοληψία και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώθηκε το φορτίο του οχήματος θα σημειώνονται. Οι αντοχές 28 ημερών κάθε δειγματοληψίας έξι (6) δοκιμίων πρέπει να ικανοποιούν το Κριτήριο συμμόρφωσης Α. Αν η τιμή της τυπικής αποκλίσεως της δειγματοληψίας είναι μικρότερη από 1,5 ΜPa τότε στο κριτήριο συμμόρφωσης Α πρέπει να εισάγεται τιμή s = 1,5 MPa. 19

20 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Κριτήρια Α f cm6 f ck + 1,64 s f ci f ck - 2 N/mm 2 όπου: 2 f cm6 = ο μέσος όρος αντοχής των 6 συμβατικών δοκιμίων της δειγματοληψίας (N/mm ) f ci = η αντοχή κάθε συμβατικού δοκιμίου της δειγματοληψίας (N/mm 2 ) s = Η τυπική απόκλιση της δειγματοληψίας (N/mm 2 ), που προκύπτει από τη Σχέση : s 6 = i 6 = i = 1 ( f ci 5 f cm 6 ) 2 και s 6 1,5 MPa - Αν έχει παραγγελθεί και διαστρώνεται σε μια ημέρα, ποσότητα σκυροδέματος που δεν υπερβαίνει τα είκοσι κυβικά μέτρα (20 m 3 ), η δειγματοληψία θα περιλαμβάνει τον αριθμό δοκιμίων που αναφέρεται στα ακόλουθα: α) αν η ποσότητα σκυροδέματος είναι αρκετά μικρή ώστε να μεταφέρεται με ένα όχημα αναμικτήρα, το σκυρόδεμα του οχήματος αναμικτήρα αποτελεί μια παρτίδα και ελέγχεται με τρία (3) δοκίμια που παίρνονται από το όχημα αναμικτήρα, το πρώτο μετά την αποφόρτωση του 15% περίπου του φορτίου (ή, μετά την αποφόρτωση ενός περίπου κυβικού μέτρου), το δεύτερο από το μέσον περίπου του φορτίου, και το τρίτο πριν από την αποφόρτωση του τελευταίου 15% περίπου του φορτίου (ή, του τελευταίου κυβικού μέτρου). β) αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη και μεταφέρεται με περισσότερα από ένα οχήματα αναμικτήρα, το σκυρόδεμα κάθε οχήματος αναμικτήρα αποτελεί μια παρτίδα. Από τις παρτίδες αυτές ελέγχονται δύο τυχαίες, της επιλογής του χρήστη, με τρία (3) δοκίμια η κάθε μία, που παίρνονται από το αντίστοιχο όχημα αναμικτήρα με τη διαδικασία της παραγράφου (α). Οι αντοχές 28 ημερών των τριών δοκιμίων κάθε οχήματος αναμικτήρα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια Β παρακάτω. Αν ο ένας ή και οι δύο κανόνες αποδοχής των παρακάτω κριτηρίων Β δεν ικανοποιούνται, αμφισβητείται η αντοχή της παρτίδας του αντίστοιχου οχήματος αναμικτήρα και ακολουθεί ο επανέλεγχος με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες Εθνικές Διατάξεις. 20

21 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Κριτήρια Β f cm3 f ck + 3,7 N/mm 2 f ci f ck όπου: f cm3 = μέσος όρος αντοχής των τριών (3) συμβατικών δοκιμίων του ίδιου οχήματος αναμικτήρα (N/mm 2 ) f ci = η αντοχή κάθε συμβατικού δοκιμίου της τριάδας (N/mm 2 ) 21

22 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Το Πληροφοριακό Παράρτημα Φ «Απαιτούμενες οριακές τιμές σύνθεσης του σκυροδέματος» αντικαθίσταται από το Κανονιστικό Παράρτημα F, με το ακόλουθο λεκτικό και τον τροποποιημένο Πίνακα Ε.Π. Φ.1 παρακάτω: Ε.Π. Παράρτημα Φ (κανονιστικό) Απαιτούμενες οριακές τιμές σύνθεσης του σκυροδέματος Το παρόν Παράρτημα περιλαμβάνει απαιτήσεις για την επιλογή των οριακών τιμών της σύνθεσης και των ιδιοτήτων του σκυροδέματος, σε σχέση με τις Κατηγορίες Έκθεσης σύμφωνα με την Παράγραφο Οι τιμές στον Πίνακα Ε.Π. F.1 βασίζονται στην παραδοχή μίας σκοπούμενης διάρκειας ζωής της κατασκευής εύρους 50 ετών. Οι τιμές στον Πίνακα Ε.Π. F.1 αφορούν όλους τους τύπους των τσιμέντων σύμφωνα με το EN και χρήση αδρανών με μέγιστη ανώτατη ονομαστική διάσταση αδρανούς μεταξύ 22 mm έως 32 mm. Σε περίπτωση συνθέσεων με χρήση αδρανών μέγιστου κόκκου ως ακολούθως: 63 mm, ελαττώνεται η ποσότητα τσιμέντου κατά 20 kg, 16 mm αυξάνεται η ποσότητα τσιμέντου κατά 20 kg, 8 mm αυξάνεται η ποσότητα τσιμέντου κατά 40 kg, χωρίς τροποποίηση του λόγου νερού προς τσιμέντο. Οι ελάχιστες κατηγορίες αντοχής υπολογίσθηκαν από τη σχέση μεταξύ λόγου νερού προς τσιμέντο και της κατηγορίας αντοχής του σκυροδέματος, παρασκευαζόμενου με τσιμέντο τύπου Οι οριακές τιμές για τον μέγιστο λόγο νερού προς τσιμέντο και της ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο αφορούν όλες τις περιπτώσεις, ενώ οι απαιτήσεις για κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος είναι όπως πρόσθετα προδιαγράφονται. 22

23

24 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Πίνακας Ε.Π. F.1 Οριακές τιμές περιεκτικότητας και ιδιοτήτων σκυροδέματος (ισχύει για όλους τους τύπους τσιμέντων πλην όπου άλλως δείχνεται) 24

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή,

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση Τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε σχέση με έργα από σκυρόδεμα και η οδηγία προϊόντων δομικών έργων Θόδωρος Πάνου Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015.

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να σταλούν στη: Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/04/2012 Κωδικός: 2012.09.03.030 SikaGrout -312 A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/02/2011 Κωδικός: 2011.05.02.010 Sikadur -30 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 01 Κατασκευές από Σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και ιάστρωση Σκυροδέµατος 01 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος 00 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 08/02/20122 Κωδικός: 2012.08.04.030 2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Περιγραφή Προϊόντος H είναι 2 συστατικών, εποξειδική ρητίνη εμποτισμού. Εφαρμογές Ρητίνη εμποτισμού

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ Φ. : 608.6/42/15 Σ. : 215 Τηλ. : 28210-82408

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Construction Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Σκληρυμένο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Αποκαλουπωτικά Ωρίμανση Sika με

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.070 Sikalastic 152 Sikalastic 152 2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΕΡΓΟ:"Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.E.Θερμαϊκού " ΑΡ. ΜΕΛ: 63/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.10.01.030 Sikadur -32 Ν 2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur -32

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m²

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m² Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 13/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.05.090 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010945074100000006 Sikalastic Metal Primer Sikalastic Metal Primer (Liquid Plastics Metal Primer) Αντιδιαβρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι.

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι. Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 202 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Ν. Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Αρχαία φράγµατα - Χωµάτινα Sadd el-kafara

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων Δρ Μενέλαος Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ----------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 60(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 33096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.120 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα Airport

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2 12 0921. 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών

EN 1504-2 12 0921. 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/01/2014 (v1) Κωδικός: 03.06.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000270000010 EN 1504-2 12 0921 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στερέωση εξαρτημάτων στήριξης μηχανισμών απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων

Στερέωση εξαρτημάτων στήριξης μηχανισμών απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κατασκευαστών Κλειδαριών και Μηχανισμών Α.Σ.) Οδηγία: TBDK ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Έκδοση: 2008-07-24 Οδηγία Στερέωση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα