ICS: Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση"

Transcript

1 ICS: ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek Annex in ΕΛΟΤ ΕΝ Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity Κλάση τιμολόγησης: ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ 313, ΑΘΗΝΑ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ Εθνικός Πρόλογος Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου αποτελεί το Ελληνικό Προσάρτημα στην Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Την σύνταξη αυτού του Σχεδίου του Ελληνικού Προσαρτήματος, έγινε σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΕΛΟΤ, από την Ομάδα Εργασίας ΕΛΟΤ ΤΕ 20/ΟΕ1 «Εκδοση Ελληνικού Προσαρτήματος στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000. ΕΛΟΤ 2008 Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών 313, Αθήνα

3 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Πρόλογος Αυτό το Σχέδιο Ελληνικού Προσαρτήματος στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000 εκπονήθηκε από την Ομάδα Εργασίας ΕΛΟΤ ΤΕ 20/ΟΕ1 "Εκδοση Ελληνικού Προσαρτήματος στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000", τη γραμματεία της οποίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού (ΕΛΟΤ). Το παρόν Σχέδιο του Ελληνικού Προσαρτήματος, θα ενσωματωθεί στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000, μετά το πέρας της Δημόσιας Κρίσης. 3

4 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Στον Πίνακα Περιεχομένων, «Πίνακες», προστίθενται οι τίτλοι των νέων Πινάκων 7Α, Β.0, Β.2 και Ε.Π. F.1: Πίνακας 7Α Πρόσθετες κατηγορίες θλιπτικής αντοχής για σκυρόδεμα συνήθους βάρους και για βαρύ σκυρόδεμα Πίνακας B.0 Ελάχιστο πλήθος δειγμάτων που λαμβάνεται ανά παρτίδα Πίνακας B.2 Συντελεστής διόρθωσης της τυπικής απόκλισης Πίνακας Ε.Π. F.1 Οριακές τιμές περιεκτικότητας και ιδιοτήτων σκυροδέματος Στο Σχήμα 1 «Συσχέτιση μεταξύ του EN και των Προτύπων για το σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων, τα Πρότυπα των επί μέρους υλικών και τα Πρότυπα ελέγχου»: Προστίθεται ο Ευρωκώδικας 8 Κατασκευές σε σεισμό (ΕΝ ). Στο τέλος της Εισαγωγής προστίθεται η Παράγραφος: Ε.Π. Προστίθεται στην Εισαγωγή: Το παρόν Πρότυπο προδιαγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεμα των έργων. Ο Προδιαγράφων μπορεί, μετά από συμφωνία, να προσθέτει απαιτήσεις ή να αυξήσει την αυστηρότητα των αναγραφομένων ιδίως όταν πρόκειται για σκυρόδεμα που προορίζεται για ειδικά έργα δεν μπορεί όμως να αφαιρέσει απαιτήσεις ή να μειώσει την αυστηρότητα των αναγραφομένων. Στο Κεφ.2 «Κανονιστικές Αναφορές» συμπεριλαμβάνεται και το Πρότυπο: EN , Έλεγχος σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 5: Καμπτική αντοχή των δοκιμίων ελέγχου. Στο τέλος του Κεφ.2 «Κανονιστικές Αναφορές» προστίθεται η Παράγραφος: Ε.Π.2 Κανονιστικές Αναφορές και Νομικές ρυθμίσεις Επί πλέον με τα παραπάνω, ισχύει ο Κανονισμός Τσιμέντων για Έργα από Σκυρόδεμα (ΠΔ 244/80, ΦΕΚ ) σε ότι αφορά τα τσιμέντα ανθεκτικά σε θειικά (τύπου SR).

5 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Στο Κεφ.3 «Ορισμοί, Συμβολισμοί και Συντομογραφίες», μετά τον ορισμό «Λόγος νερό τσιμέντο», προστίθεται η Επισήμανση: Ε.Π. Επισήμανση: Επισημαίνεται ότι αντίθετα με τα ισχύοντα στον ΚΤΣ 97, ο λόγος Ν/Τ στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 είναι λόγος "ενεργού νερού προς τσιμέντο", άρα λόγος προστιθέμενου νερού πλην του νερού στα αδρανή, πρόσθετα, ατμό, πάγο κλπ. Στο τέλος του Κεφ.3 «Ορισμοί, Συμβολισμοί και Συντομογραφίες» προστίθενται οι ακόλουθοι Ορισμοί: Ε.Π Αντλησιμότητα Αντλησιμότητα είναι η ικανότητα του νωπού σκυροδέματος να μεταφέρεται μέσα από σωλήνες, ωθούμενο με κατάλληλη πίεση, χωρίς να χάνει την ομοιογένεια και την εργασιμότητά του. Ε.Π Απόμιξη (ΜΤΦ segregation) Απόμιξη είναι ο διαχωρισμός των χονδρόκοκκων συστατικών του νωπού σκυροδέματος από το σύνολο του μίγματος. Ε.Π Προδιαγράφων (ΜΤΦ specifier) Το άτομο (ή Υπηρεσία) στην αλυσίδα παραγωγής του έργου από Σκυρόδεμα, που προδιαγράφει τις απαιτήσεις του προϊόντος. Ε.Π Παρτίδα Η ποσότητα του σκυροδέματος που αξιολογείται σύμφωνα με ένα Κριτήριο Ταυτοποίησης από τα δοκίμια μιας δειγματοληψίας. Η ποσότητα αυτή πρέπει να έχει παρασκευασθεί με τα ίδια υλικά, τις ίδιες αναλογίες και τα ίδια μηχανικά μέσα. Ε.Π Ύφυγρο σκυρόδεμα Το σκυρόδεμα με σχεδόν μηδενική κάθιση (μικρότερη των 10 mm). Ε.Π Σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Σκυρόδεμα που ελέγχεται με αυτοέλεγχο Παραγωγού και με εξωτερική δειγματοληψία από Οργανισμό Πιστοποίησης. 5

6 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Στο Κεφ.3.2 «Συμβολισμοί και Συντομογραφίες»: α) Προστίθενται οι συμβολισμοί: ΧΜ Κατηγορίες Έκθεσης λόγω επιφανειακής απότριψης, όπως καθορίζονται στο ΕΝ , Παράγραφος (13). f cm,3 Μέσος όρος αντοχής τριών (3) συμβατικών δοκιμίων f cm,6 Μέσος όρος αντοχής έξι (6) συμβατικών δοκιμίων s Τυπική απόκλιση των αντοχών ενός αριθμού συμβατικών δοκιμίων β) Εξειδικεύεται η επεξήγηση του συμβολισμού D max ως εξής: D max Μέγιστο ονομαστικό μέγεθος αδρανούς όπως ορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ Στην Παράγραφο «Κατηγορίες Συνεκτικότητας», προστίθεται μετά τη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ε.Π. ΣΗΜΕΙΩΣΗ (2): Συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μείγματος των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με τις μετρήσεις εργασιμότητας. Η εργασιμότητα αφορά το έργο που απαιτείται για τη μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση του υλικού και μετράται έμμεσα σαν το έργο που απαιτείται για δεδομένη τυποποιημένη δοκιμή κάθισης, δονητικής τράπεζας, εξάπλωσης κ.ά. Στον Πίνακα 3 «Κατηγορίες κάθισης», προστίθενται οι επεξηγήσεις των Κατηγοριών κάθισης: Πίνακας 3 Κατηγορίες κάθισης Κατηγορία Επεξήγηση Κάθιση σε mm S1 Πολύ σφιχτό 10 έως 40 S2 Σφιχτό 50 έως 90 S3 Μαλακό 100 έως 150 S4 Πολύ μαλακό 160 έως 210 S5 1) Ρέον 220 6

7 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Στην Παράγραφο «Κατηγορίες θλιπτικής αντοχής», κάτω από τον Πίνακα 7 «Κατηγορίες θλιπτικής αντοχής για σκυρόδεμα συμβατικού βάρους και για βαρύ σκυρόδεμα» προστίθεται ο Πίνακας 7Α: Πίνακας 7Α Πρόσθετες κατηγορίες θλιπτικής αντοχής για σκυρόδεμα συμβατικού βάρους και για βαρύ σκυρόδεμα Κατηγορία θλιπτικής αντοχής Ελάχιστη χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου f ck,cyl Ελάχιστη χαρακτηριστική αντοχή κύβου f ck,cube N/mm 2 N/mm 2 C26/ C28/ C32/ Στο τέλος της Παραγράφου «Νερό ανάμιξης», προστίθεται: Ε.Π Θαλασσινό νερό δεν θα χρησιμοποιείται για παρασκευή οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος, πλην όπου χρησιμοποιούνται ανοξείδωτοι μεταλλικοί οπλισμοί και ανοξείδωτα ενσωματωμένα ειδικά τεμάχια. Κατ εξαίρεση του ΕΛΟΤ ΕΝ 1008, επιτρέπεται η χρήση θαλασσινού νερού μόνο σε φέρον άοπλο σκυρόδεμα εφόσον η αντοχή του αυξηθεί κατά 15% και δεν πρόκειται για σκυρόδεμα καθαριότητας σε επαφή με οπλισμένο σκυρόδεμα, π.χ. θεμελιώσεων (βλέπε Πίνακα 10). Στην Παράγραφο «Περιεκτικότητα σε χλωριόντα», ο Πίνακας 10 «Μέγιστη περιεκτικότητα χλωριόντων στο σκυρόδεμα» τροποποιείται ως ακολούθως: Πίνακας 10 Μέγιστη περιεκτικότητα χλωριόντων στο σκυρόδεμα Χρήση του σκυροδέματος Που δεν εμπεριέχει χάλυβα οπλισμού ή άλλα ενσωματωμένα μεταλλικά τεμάχια με εξαίρεση ανοξείδωτα συστήματα ανύψωσης Που εμπεριέχει χάλυβα οπλισμού ή άλλα ενσωματωμένα μεταλλικά τεμάχια Κατηγορία περιεκτικότητας σε χλωριόντα a Cl 1,0 1,0 % Cl 1,5 Μέγιστη περιεκτικότητα Cl - σε ποσοστό της μάζας του τσιμέντου b 1,5 % γ Cl 0,20 0,20 % Cl 0,40 0,40 % 7

8 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Που εμπεριέχει χάλυβα προέντασης a b Cl 0,10 0,10 % Cl 0,20 0,20 % Για συγκεκριμένη χρήση του σκυροδέματος, η Κατηγορία που θα εφαρμοσθεί εξαρτάται από τις διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί το σκυρόδεμα. Όπου χρησιμοποιούνται πρόσμικτα τύπου ΙΙ και τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην περιεκτικότητα σε τσιμέντο, η περιεκτικότητα σε χλωριόντα εκφράζεται σαν το ποσοστό των χλωριόντων σε ποσοστό της μάζας του τσιμέντου και της συνολικής μάζας των προσμίκτων τα οποία λαμβάνονται υπόψη. γ Το όριο 1.0% του Προτύπου αυξήθηκε στο 1,5% εφόσον αυτό καθίσταται αναπόφευκτο από την έλλειψη κατάλληλου νερού και επιτρέπεται από τη φύση του έργου. Η Παράγραφος «Θερμοκρασία σκυροδέματος», τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Π Θερμοκρασία σκυροδέματος Η θερμοκρασία του νωπού σκυροδέματος δεν θα είναι μικρότερη των 5 C και όχι υψηλότερη των 32 C κατά την παράδοση. Όπου μια απαίτηση για διαφορετικά όρια ελάχιστης ή μέγιστης θερμοκρασίας του νωπού σκυροδέματος καθίσταται αναγκαία, τα όρια αυτά θα προδιαγράφονται με επί πλέον καθορισμό των ανοχών τους. Οποιαδήποτε απαίτηση για τεχνητή ψύξη ή θέρμανση του σκυροδέματος πριν από την παράδοση πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του παραγωγού και του χρήστη. Στο τέλος της Παραγράφου «Μέθοδοι σχεδιασμού που σχετίζονται με την επιτελεστικότητα σε ανθεκτικότητα», προστίθεται η Παράγραφος Ε.Π «Απαιτήσεις επικάλυψης για στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα», παρακάτω: E.Π Απαιτήσεις επικάλυψης για στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα Οι απαιτήσεις της ελάχιστης επικάλυψης για ανθεκτικότητα καθορίζονται στον Πίνακα F-1. Η συνολική επικάλυψη δομικών στοιχείων και οι λοιπές απαιτήσεις όσον αφορά την επικάλυψη καθορίζονται στον Ευρωκώδικα 2 και στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Έργων από Σκυρόδεμα. Για λόγους επαρκούς ανθεκτικότητας σε περιβαλλοντικές δράσεις, στοιχεία εντός του κτιρίου σε επαφή με διαχωριστικούς ή σεισμικούς αρμούς θα θεωρούνται γενικά σε επαφή με το περιβάλλον. 8

9 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Μετά την Παράγραφο «Εφελκυστική αντοχή σε διάρρηξη», προστίθεται η Παράγραφος Ε.Π «Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη»: Ε.Π Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη Όπου απαιτείται να καθορισθεί η εφελκυστική αντοχή σε κάμψη του σκυροδέματος, αυτή θα μετράται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN Εκτός αν άλλως προδιαγράφεται, η εφελκυστική αντοχή σε κάμψη καθορίζεται σε δοκίμια που ελέγχονται στις 28 ημέρες. Η χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή σε κάμψη του σκυροδέματος θα είναι μεγαλύτερη ή ίση της προδιαγεγραμμένης χαρακτηριστικής εφελκυστική αντοχής σε κάμψη. Στην Παράγραφο 6.1 «Γενικά»: α) Στην Παράγραφο μετά τη Σημείωση 1, προστίθεται η Παράγραφος: Ε.Π. Προστίθεται: Για το σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών, εφόσον πρόκειται για σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής, θα προδιαγράφεται ότι ο Παραγωγός οφείλει να τηρεί τις απαιτήσεις της Παραγράφου 9 και να διαθέτει την απαραίτητη σχετική τεκμηρίωση. β) Μετά την Παράγραφο παραπάνω που προστέθηκε, η υπάρχουσα Παράγραφος τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Η Παράγραφος τροποποιείται ως εξής: Για το σκυρόδεμα προδιαγεγραμμένης σύνθεσης, ο Προδιαγράφων είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει ότι η προδιαγραφή είναι συμβατή με τις γενικές απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ και ότι η προδιαγεγραμμένη σύνθεση είναι ικανή να επιτύχει την ζητούμενη επιτελεστικότητα του σκυροδέματος, τόσο στη νωπή όσο και στη σκληρυμένη κατάσταση. Η Προδιαγραφή του σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης σύνθεσης δέον να περιλαμβάνει λεπτομερώς και τη διαδικασία ελέγχου ποιότητας του σκυροδέματος που θα ακολουθήσει ο Προδιαγράφων, όσον αφορά τα μηχανικά χαρακτηριστικά και το εργάσιμο, για τα οποία δεν θα είναι υπεύθυνος ο Παραγωγός του σκυροδέματος (βλ. Σημ. 2). Ο Προδιαγράφων θα τηρεί και θα ανανεώνει την υποστηρικτική τεκμηρίωση σχετικά με τη ζητούμενη επιτελεστικότητα, βλέπε 9.5. Στην περίπτωση τυποποιημένου σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης σύνθεσης, αυτό αποτελεί ευθύνη του ΕΛΟΤ. Στην Παράγραφο «Βασικές απαιτήσεις», η ρήτρα «β» τροποποιείται ως εξής: Ε.Π Τροποποιείται: β) Κατηγορία θλιπτικής αντοχής (βλ. Πίνακες 7 και 8). 9

10 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Στην Παράγραφο «Πρόσθετες απαιτήσεις», στη λίστα με πρόσθετες απαιτήσεις προστίθεται: Ε.Π Εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος σε κάμψη, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στο τέλος της Παραγράφου «Γενικά» προστίθεται: Οι προδιαγεγραμμένες βασικές απαιτήσεις θα καθορίζονται υποχρεωτικά για κάθε κατηγορία σκυροδέματος που προδιαγράφεται. Ο έλεγχος της τήρησης της προδιαγεγραμμένης σύνθεσης καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες Εθνικές Διατάξεις. Στο τέλος της Παραγράφου «Βασικές απαιτήσεις» προστίθεται: Ε.Π Προστίθεται: Σημειώνεται ότι τα προδιαγεγραμμένα επί μέρους υλικά (τσιμέντο, αδρανή, νερό, χημικά πρόσθετα και πρόσμικτα κατά περίπτωση) θα πρέπει να υπάρχουν σε διαθεσιμότητα καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό καθορίζεται νέα Μελέτη Σύνθεσης. Στο τέλος της Παραγράφου 6.4 «Προδιαγραφή για το τυποποιημένο σκυρόδεμα προδιαγεγραμμένης σύνθεσης» προστίθεται: Ε.Π Επιτρέπεται η χρήση του τυποποιημένου σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης σύνθεσης, Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής, για σκυρόδεμα κατηγορίας σχεδιασμού C16/20. Στην Παράγραφο 7.1 «Πληροφορίες από τον χρήστη του σκυροδέματος στον Παραγωγό»: α) Η πρώτη ρήτρα τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Τροποποιείται: - ημερομηνία παράδοσης, ώρα, ρυθμός παράδοσης και ταχύτητα εκφόρτωσης. β) Η δεύτερη ρήτρα της επόμενης Παραγράφου τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Τροποποιείται: ειδικές απαιτήσεις σκυροδέτησης (π.χ. χρήση αντλίας, ελεύθερο ύψος σκυροδέτησης, όπως θα καθορίζονται και στις εκάστοτε ισχύουσες Εθνικές Διατάξεις (ΚΤΣ, ΕΝ )). 10

11 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Στην Παράγραφο 7.2 «Πληροφορίες από τον Παραγωγό του σκυροδέματος προς τον χρήστη», στην υποπαράγραφο «7.2.β)» διαγράφεται η λέξη «προσεγγιστικό», οπότε η υποπαράγραφος διαβάζεται ως εξής: Ε.Π.7.2.β) Η υποπαράγραφος τροποποιείται: β) τύπος χημικών πρόσθετων, τύπος και περιεχόμενο πρόσμικτων, εφόσον υπάρχουν. Στην Παράγραφο 7.3 «Δελτίο αποστολής για το έτοιμο σκυρόδεμα»: α) Στις ρήτρες της πρώτης παραγράφου προστίθεται: Ε.Π. Προστίθεται η ρήτρα: - πυκνότητα του σκυροδέματος, σε kg/m 3. β) Η ρήτρα «- Όνομα ή Σήμα του Φορέα Πιστοποίησης Συμμόρφωσης Προϊόντος, εφόσον υπάρχει» τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Η παραπάνω ρήτρα τροποποιείται ως εξής: - Για σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται το όνομα και σήμα του Οργανισμού Πιστοποίησης. - Για σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται η ένδειξη Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής. γ.1) Από τις παρακάτω τρεις ρήτρες της υποπαραγράφου α) «(Δελτίο αποστολής για το) Σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών»: «- Οριακές τιμές της σύνθεσης του σκυροδέματος, εφόσον προδιαγράφεται», «- Τύπος και Κατηγορία αντοχής του τσιμέντου, εφόσον προδιαγράφεται», «- Τύπος χημικού προσθέτου και προσμίκτου, εφόσον προδιαγράφεται,», διαγράφεται η φράση «εφόσον προδιαγράφεται» ως εξής: Ε.Π. Οι παραπάνω τρεις ρήτρες τροποποιούνται ως εξής: Οριακές τιμές της σύνθεσης του σκυροδέματος Τύπος και Κατηγορία αντοχής του τσιμέντου. Τύπος χημικού προσθέτου και προσμίκτου. 11

12 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ γ.2) Επί πλέον, στις ρήτρες της υποπαραγράφου α) «(Δελτίο αποστολής για το) Σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών», προστίθεται η ρήτρα: Ε.Π. Προστίθεται - Η προσθήκη ποσότητας νερού ή χημικού προσθέτου, επί τόπου στο έργο, σύμφωνα με την Παράγραφο 7.5, όπως αυτή προβλέπεται από τη Μελέτη Σύνθεσης. Στο τέλος της Παραγράφου 7.4 «Στοιχεία αποστολής για το εργοταξιακό σκυρόδεμα» προστίθεται: Ε.Π. Προστίθεται: Διευκρινίζεται ότι, για φέρον σκυρόδεμα (άοπλο ή οπλισμένο), η παραπάνω απαίτηση για την κοινοποίηση των πληροφοριών κατά την παράδοση, όπως απαιτεί η Παράγραφος 7.3, ισχύει γενικά ανεξαρτήτως του μεγέθους του εργοταξίου. Στην Παράγραφο 7.5 «Συνεκτικότητα κατά την παράδοση»: α) Η Σημείωση γίνεται Υποχρεωτική: ΣΗΜΕΙΩΣΗ (Ε.Π. : Υποχρεωτική) Εφόσον, στο αυτοκίνητο αναμικτήρας στο έργο, προστεθεί στο σκυρόδεμα περισσότερο νερό ή χημικά πρόσθετα απ ότι προβλέπεται στη Μελέτη Σύνθεσης, το φορτίο ή το ανάμιγμα του σκυροδέματος αυτού θα χαρακτηρίζεται σαν «Μη Συμμορφούμενο» επάνω στο Δελτίο Αποστολής. Το υπεύθυνο μέρος που ενέκρινε αυτή την προσθήκη νερού, αφενός είναι υπεύθυνο για τις συνέπειες και αφετέρου θα αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής. β) Στο τέλος της Παραγράφου προστίθενται τα παρακάτω: Ε.Π. Προστίθεται : Η προσθήκη νερού στο εργοτάξιο δεν επιτρέπεται εκτός αν έχει ληφθεί υπόψη στη Μελέτη Σύνθεσης και αναφέρεται ρητά στο Δελτίο Αποστολής, στην οποία περίπτωση ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: - θα αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής η συνολική επιτρεπόμενη από τη Μελέτη Σύνθεσης περιεκτικότητα σε νερό, η συνολική ποσότητα νερού που έχει χρησιμοποιηθεί στην ανάμιξη και η μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται να προστεθεί στο έργο. - το αυτοκίνητο αναμικτήρας θα είναι εφοδιασμένο με τον ανάλογο εξοπλισμό ζύγισης, ο οποίος θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την ακρίβεια ζύγισης που προδιαγράφονται στην Παράγραφο τα δείγματα για τον έλεγχο παραγωγής θα λαμβάνονται μετά από την τελική προσθήκη νερού. 12 Η προσθήκη χημικών προσθέτων στο έργο δεν επιτρέπεται εκτός αν έχει ληφθεί υπόψη στη Μελέτη Σύνθεσης και αναφέρεται ρητά στο Δελτίο Αποστολής, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις επανάμιξης της Παραγράφου 9.8.

13 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Νωπά ύφυγρα σκυροδέματα και σκυροδέματα Κατηγορίας Συνεκτικότητας S1, C0, C1 και F1 επιτρέπεται να μεταφερθούν σε οχήματα χωρίς εξοπλισμό ανάμιξης ή ανάδευσης. Δεν επιτρέπεται το υλικό των επιφανειών φόρτωσης εν επαφή με το σκυρόδερμα να αντιδρά με αυτό. Νωπό σκυρόδεμα άλλης Κατηγορίας συνεκτικότητας εκτός των παραπάνω επιτρέπεται να μεταφερθεί στον τόπο της έγχυσης μόνον με οχήματα αναμικτήρες ή οχήματα με εξοπλισμό ανάδευσης. Αμέσως πριν από την εκφόρτωση, το σκυρόδεμα θα αναμιγνύεται για μια ακόμη φορά ώστε να είναι ομογενοποιημένο τη στιγμή της παράδοσης στο εργοτάξιο. Η εκφόρτωση των οχημάτων αναμικτήρων ή οχημάτων με εξοπλισμό ανάδευσης θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο 90 λεπτά από τη στιγμή που αναμείχθηκε η πρώτη ποσότητα νερού με το τσιμέντο, η δε εκφόρτωση των οχημάτων με εξοπλισμό ανάμιξης ή ανάδευσης για τα νωπά ύφυγρα σκυροδέματα και σκυροδέματα Κατηγορίας Συνεκτικότητας S1, C0, C1 και F1 θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο 45 λεπτά αφότου αναμείχθηκε η πρώτη ποσότητα νερού με το τσιμέντο. Η επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη ωρίμανση λόγω καιρικών συνθηκών θα λαμβάνεται υπόψη. Σε περιπτώσεις που έχουν προστεθεί χημικά πρόσθετα για την επέκταση του χρόνου εργασιμότητας του σκυροδέματος, επιτρέπεται οι παραπάνω χρόνοι να επεκταθούν πέραν των 90 λεπτών και μέχρι τις 3 ώρες, μόνον εφόσον τεκμηριώνεται από τη Μελέτη Σύνθεσης ότι το σκυρόδεμα διατηρεί τις προδιαγεγραμμένες ιδιότητές του. Για χρόνους μεγαλύτερους των τριών ωρών απαιτείται ειδική μελέτη. Στο τέλος της Παραγράφου «Γενικά» προστίθεται: Ε.Π. Προστίθεται: Εάν πρόκειται για σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής, διενεργείται οπωσδήποτε ο έλεγχος ταυτοποίησης σύμφωνα με το Παράρτημα Β. 13

14 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Στην Παράγραφο «Πρόγραμμα δειγματοληψίας και ελέγχου», ο Πίνακας 13 «Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών για αποτίμηση της συμμόρφωσης» αντικαθίσταται από τον Ε.Π. Πίνακα 13 παρακάτω: Ε.Π. Πίνακας 13 Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών για αποτίμηση της συμμόρφωσης Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών Παραγωγή Πρώτα 50 m 3 παραγωγής Μετά τα πρώτα 50 m 3 παραγωγής α Σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Αρχική (μέχρις ότου αποκτηθούν τουλάχιστον 35 αποτελέσματα) 3 δείγματα 1 δείγμα ανά 200 m 3 ή 1 δείγμα ανά ημέρα παραγωγής 1 δείγμα ανά 150 m 3 ή Συνεχής β (όταν διατίθενται τουλάχιστον 35 αποτελέσματα) 1 δείγμα ανά 400 m 3 ή 1 δείγμα ανά ημέρα παραγωγής 1 δείγμα ανά ημέρα παραγωγής α Η δειγματοληψία θα πρέπει να κατανεμηθεί στο σύνολο τής παραγωγής και δεν θα πρέπει περισσότερα από 1 δείγμα να προέρχονται από 25 m 3. β Όταν η τυπική απόκλιση των τελευταίων 15 αποτελεσμάτων υπερβαίνει το 1,37σ, η συχνότητα δειγματοληψίας για τα επόμενα 35 αποτελέσματα θα πρέπει να αυξηθεί στο επίπεδο τής απαιτούμενης για αρχική παραγωγή. - σ είναι η τυπική απόκλιση τουλάχιστον 35 διαδοχικών αποτελεσμάτων ληφθέντων σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, το οποίο προηγείται τής ελεγχόμενης περιόδου. Εάν σ < 3, λαμβάνεται σ = 3 (βλ. και Ε.Π. Πίνακα 14). Στην Παράγραφο «Κριτήρια συμμόρφωσης για την αντοχή σε θλίψη», α) Μετά την πρώτη Παράγραφο, προστίθεται ο τίτλος νέας υποπαραγράφου: Ε.Π. Προστίθεται: Ε.Π Σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής β) Η ρήτρα περί «ομάδων αποτελεσμάτων» τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Τροποποιείται: - Ομάδες n μη επικαλυπτομένων διαδοχικών αποτελεσμάτων (κριτήριο 1) 14

15 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 γ) Ο Πίνακας 14 «Κριτήρια συμμόρφωσης για θλιπτική αντοχή» αντικαθίσταται από τον Πίνακα Ε.Π.14 παρακάτω: Παραγωγή Ε.Π. Πίνακας 14 Κριτήρια συμμόρφωσης για θλιπτική αντοχή Πλήθος n αποτελεσμάτων θλιπτικής αντοχής Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Μέση τιμή n αποτελεσμάτων (f cm ) N/mm 2 Οποιοδήποτε επί μέρους αποτέλεσμα (f ci ) N/mm 2 Αρχική 3 f cm f ck + 4 f ci f ck 4 Συνεχής 15 f cm f ck + 1,48σ, όπου σ 3 f ci f ck 4 δ) Στο τέλος της Παραγράφου προστίθεται νέα υποπαράγραφος : Ε.Π. Προστίθεται η Ε.Π και η υποσημείωση 1) στην ίδια σελίδα: Ε.Π Σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Η συμμόρφωση του σκυροδέματος ως προς τια απαιτήσεις για την αντοχή σε θλίψη ελέγχεται σε δοκίμια ηλικίας 28 ημερών 1) σύμφωνα με την , με το Κριτήριο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Β, Παρ. Ε.Π. Β ) Εάν η αντοχή σε θλίψη απαιτείται σε άλλη ηλικία, η συμμόρφωση θα ελέγχεται σε δοκίμια που ελέγχονται στην ηλικία που απαιτείται. Στο τέλος της Παραγράφου «Κριτήρια συμμόρφωσης για την αντοχή σε εφελκυστική διάρρηξη», προστίθεται: Ε.Π Σε περίπτωση που προδιαγράφεται η εφελκυστική αντοχή σε κάμψη, ο Προδιαγράφων θα πρέπει να προδιαγράψει και τα αντίστοιχα κριτήρια συμμόρφωσης. 1 ) If the strength is specified for a different age the conformity is assessed on specimens tested at the specified age 15

16 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Στην Παράγραφο 9.7 «Ζύγιση των επί μέρους υλικών», ο Πίνακας 21 «Ανοχές στη διαδικασία ζύγισης των επί μέρους υλικών» αντικαθίσταται από τον Πίνακα Ε.Π.21 «Ανοχές στη διαδικασία ζύγισης των επί μέρους υλικών», παρακάτω: Ε.Π. Πίνακας 21 Ανοχές στη διαδικασία ζύγισης των επί μέρους υλικών Επί μέρους υλικό Ανοχή = 100 x (Επιδιωκόμενη-Μετρούμενη) Επιδιωκόμενη Τσιμέντο Νερό Χημικά πρόσμικτα που χρησιμοποιούνται σε ποσοστό > 5% της μάζας του τσιμέντου ± 2 % της απαιτούμενης ποσότητας Σύνολο αδρανών ± 3 % της απαιτούμενης ποσότητας Χημικά πρόσθετα και πρόσμικτα που χρησιμοποιούνται σε ποσοστό 5% της μάζας του τσιμέντου ± 3 % της απαιτούμενης ποσότητας ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η ανοχή είναι η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ της επιδιωκόμενης τιμής και της μετρούμενης τιμής. Στο τέλος της Παραγράφου 11 «Σήμανση του σκυροδέματος καθορισμένων χαρακτηριστικών», προστίθεται η ρήτρα : Ε.Π. Προστίθεται: - Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής: Για σκυρόδεμα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται το όνομα και σήμα του Οργανισμού Πιστοποίησης. Για σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται η ένδειξη «Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής». 16

17 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Στο Παράρτημα Β «Έλεγχος ταυτοποίησης για την αντοχή σε θλίψη»: α) στην Παράγραφο Β.2 «Πρόγραμμα δειγματοληψίας και ελέγχου», η ρήτρα: «Το πλήθος των δειγμάτων που θα λαμβάνονται από ένα δεδομένο όγκο σκυροδέματος θα καθορίζεται.» τροποποιείται ως εξής: Ε.Π. Τροποποιείται: Το πλήθος των δειγμάτων που θα λαμβάνεται από κάθε παρτίδα σκυροδέματος ορίζεται στην Παράγραφο Β.3.1 για τους Παραγωγούς Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής και στην Παράγραφο Β.3.2 για τους Παραγωγούς Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής. β) στην Παράγραφο Β.3.1 «Σκυρόδεμα Με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος»: β.1) Μετά τη δεύτερη Παράγραφο προστίθεται η ακόλουθη ρήτρα καθώς και ο νέος Ε.Π. Πίνακας Β.0 «Ελάχιστο πλήθος δειγμάτων που λαμβάνεται ανά παρτίδα»: Ε.Π. Προστίθενται: Το ελάχιστο πλήθος των δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από κάθε ξεχωριστή παρτίδα ορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της παρτίδας ως ακολούθως: Ε.Π. Πίνακας B.0 Ελάχιστο πλήθος δειγμάτων που λαμβάνεται ανά παρτίδα Ελάχιστο πλήθος δειγμάτων παρτίδα 1 φορτίο 1 1 φορτίο < παρτίδα 2 φορτία 2 2 φορτία < παρτίδα 100 m m 3 < παρτίδα 200 m m 3 < παρτίδα 300 m m 3 < παρτίδα 400 m

18 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ β.2) Ο Πίνακας Β.1 «Κριτήρια ταυτοποίησης για θλιπτική αντοχή» αντικαθίσταται από τον Πίνακα Ε.Π. Β.1 παρακάτω: Ε.Π. Πίνακας Β.1 Κριτήρια ταυτοποίησης για θλιπτική αντοχή Πλήθος n αποτελεσμάτων θλιπτικής αντοχής από το συγκεκριμένο όγκο σκυροδέματος Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Μέση τιμή n αποτελεσμάτων (f cm ) N/mm 2 Οποιοδήποτε επί μέρους αποτέλεσμα (f ci ) N/mm 2 1 Δεν εφαρμόζεται f ci f ck - 2,5 2-6 f cm f ck + 3,3 f ci f ck - 2,5 β.3) Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ αφαιρείται Στο Παράρτημα Β, στην Παράγραφο Β.3.2 «Σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος», ολόκληρη η Παράγραφος αντικαθίσταται από την εξής: Ε.Π. B.3.2 Σκυρόδεμα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής Η απαιτούμενη μέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος καθορίζεται από τον ίδιο τον παραγωγό, με βάση την επιλεγμένη από αυτόν πιθανότητα αποδοχής. Συνιστάται η τιμή αυτή να είναι: f m = f ck + 2,01 s ή μεγαλύτερη, όπου s έχει προκύψει από 60 τουλάχιστον διαδοχικά δοκίμια διαφορετικών αναμιγμάτων, που έγιναν με τα ίδια υλικά, τις ίδιες εγκαταστάσεις παραγωγής και για σκυρόδεμα του οποίου η χαρακτηριστική αντοχή δεν διαφέρει περισσότερο από 7 N/mm 2 από εκείνη που προδιαγράφεται. Αν η τιμή της τυπικής αποκλίσεως έχει προκύψει - με τις προηγούμενες προϋποθέσεις για τη χαρακτηριστική αντοχή - από λιγότερα των 60 δοκίμια, όχι όμως και λιγότερα των 15, τότε η τιμή αυτή πριν εισαχθεί στις παραπάνω σχέσεις, πρέπει να πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή του Πίνακα Β.2. Αν η τιμή της τυπικής απόκλισης (μετά τον πολλαπλασιασμό της με τον αντίστοιχο συντελεστή του Πίνακα Β.2) είναι μικρότερη από 3 N/mm 2, τότε στις παραπάνω σχέσεις πρέπει να εισάγεται τιμή s = 3 N/mm 2. 18

19 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Πίνακας Β.2 Συντελεστής διόρθωσης της τυπικής απόκλισης Αριθμός δοκιμίων Συντελεστής πολλαπλασιασμού 15 1, , , , ,02 60 ή περισσότερα 1,00 Κριτήρια συμμόρφωσης για το σκυρόδεμα που παραδίδεται επί τόπου: - Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μια ημέρα αποτελεί μια παρτίδα και αντιπροσωπεύεται από μία δειγματοληψία έξι (6) δειγμάτων. Αν η ποσότητα σκυροδέματος που διαστρώνεται σε μία ημέρα υπερβαίνει τα 150 m 3, η επί πλέον ποσότητα θα χωρίζεται σε ξεχωριστές παρτίδες, όχι μεγαλύτερες των 150 m 3 και κάθε ξεχωριστή παρτίδα θα αντιπροσωπεύεται από ξεχωριστή δειγματοληψία έξι (6) δειγμάτων. Από ένα όχημα αναμικτήρα σκυροδέματος θα παίρνεται το πολύ ένα δοκίμιο για τον έλεγχο συμμορφώσεως. Η λήψη του δοκιμίου και η ώρα λήψεως θα αναγράφονται στο δελτίο αποστολής το οποίο θα υπογράφεται από τον παραγωγό ή τον εκπρόσωπο αυτού. Αν η σκυροδέτηση συμπληρώνεται με λιγότερα από έξι (6) οχήματα αναμικτήρα, αλλά περισσότερα από δύο (2), τότε επιτρέπεται η λήψη μέχρι και δύο δοκιμίων από το ίδιο όχημα αναμικτήρα, αλλά κάθε δοκίμιο θα παίρνεται αφού έχει εκφορτωθεί περίπου 1 m 3 σκυροδέματος μετά τη λήψη του προηγούμενου δοκιμίου. Το δοκίμιο (ή τα δοκίμια), το όχημα αναμικτήρα από το οποίο έγινε η δειγματοληψία και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώθηκε το φορτίο του οχήματος θα σημειώνονται. Οι αντοχές 28 ημερών κάθε δειγματοληψίας έξι (6) δοκιμίων πρέπει να ικανοποιούν το Κριτήριο συμμόρφωσης Α. Αν η τιμή της τυπικής αποκλίσεως της δειγματοληψίας είναι μικρότερη από 1,5 ΜPa τότε στο κριτήριο συμμόρφωσης Α πρέπει να εισάγεται τιμή s = 1,5 MPa. 19

20 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Κριτήρια Α f cm6 f ck + 1,64 s f ci f ck - 2 N/mm 2 όπου: 2 f cm6 = ο μέσος όρος αντοχής των 6 συμβατικών δοκιμίων της δειγματοληψίας (N/mm ) f ci = η αντοχή κάθε συμβατικού δοκιμίου της δειγματοληψίας (N/mm 2 ) s = Η τυπική απόκλιση της δειγματοληψίας (N/mm 2 ), που προκύπτει από τη Σχέση : s 6 = i 6 = i = 1 ( f ci 5 f cm 6 ) 2 και s 6 1,5 MPa - Αν έχει παραγγελθεί και διαστρώνεται σε μια ημέρα, ποσότητα σκυροδέματος που δεν υπερβαίνει τα είκοσι κυβικά μέτρα (20 m 3 ), η δειγματοληψία θα περιλαμβάνει τον αριθμό δοκιμίων που αναφέρεται στα ακόλουθα: α) αν η ποσότητα σκυροδέματος είναι αρκετά μικρή ώστε να μεταφέρεται με ένα όχημα αναμικτήρα, το σκυρόδεμα του οχήματος αναμικτήρα αποτελεί μια παρτίδα και ελέγχεται με τρία (3) δοκίμια που παίρνονται από το όχημα αναμικτήρα, το πρώτο μετά την αποφόρτωση του 15% περίπου του φορτίου (ή, μετά την αποφόρτωση ενός περίπου κυβικού μέτρου), το δεύτερο από το μέσον περίπου του φορτίου, και το τρίτο πριν από την αποφόρτωση του τελευταίου 15% περίπου του φορτίου (ή, του τελευταίου κυβικού μέτρου). β) αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη και μεταφέρεται με περισσότερα από ένα οχήματα αναμικτήρα, το σκυρόδεμα κάθε οχήματος αναμικτήρα αποτελεί μια παρτίδα. Από τις παρτίδες αυτές ελέγχονται δύο τυχαίες, της επιλογής του χρήστη, με τρία (3) δοκίμια η κάθε μία, που παίρνονται από το αντίστοιχο όχημα αναμικτήρα με τη διαδικασία της παραγράφου (α). Οι αντοχές 28 ημερών των τριών δοκιμίων κάθε οχήματος αναμικτήρα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια Β παρακάτω. Αν ο ένας ή και οι δύο κανόνες αποδοχής των παρακάτω κριτηρίων Β δεν ικανοποιούνται, αμφισβητείται η αντοχή της παρτίδας του αντίστοιχου οχήματος αναμικτήρα και ακολουθεί ο επανέλεγχος με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες Εθνικές Διατάξεις. 20

21 ΕΛΟΤ EN 206-1:2000 Κριτήρια Β f cm3 f ck + 3,7 N/mm 2 f ci f ck όπου: f cm3 = μέσος όρος αντοχής των τριών (3) συμβατικών δοκιμίων του ίδιου οχήματος αναμικτήρα (N/mm 2 ) f ci = η αντοχή κάθε συμβατικού δοκιμίου της τριάδας (N/mm 2 ) 21

22 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Το Πληροφοριακό Παράρτημα Φ «Απαιτούμενες οριακές τιμές σύνθεσης του σκυροδέματος» αντικαθίσταται από το Κανονιστικό Παράρτημα F, με το ακόλουθο λεκτικό και τον τροποποιημένο Πίνακα Ε.Π. Φ.1 παρακάτω: Ε.Π. Παράρτημα Φ (κανονιστικό) Απαιτούμενες οριακές τιμές σύνθεσης του σκυροδέματος Το παρόν Παράρτημα περιλαμβάνει απαιτήσεις για την επιλογή των οριακών τιμών της σύνθεσης και των ιδιοτήτων του σκυροδέματος, σε σχέση με τις Κατηγορίες Έκθεσης σύμφωνα με την Παράγραφο Οι τιμές στον Πίνακα Ε.Π. F.1 βασίζονται στην παραδοχή μίας σκοπούμενης διάρκειας ζωής της κατασκευής εύρους 50 ετών. Οι τιμές στον Πίνακα Ε.Π. F.1 αφορούν όλους τους τύπους των τσιμέντων σύμφωνα με το EN και χρήση αδρανών με μέγιστη ανώτατη ονομαστική διάσταση αδρανούς μεταξύ 22 mm έως 32 mm. Σε περίπτωση συνθέσεων με χρήση αδρανών μέγιστου κόκκου ως ακολούθως: 63 mm, ελαττώνεται η ποσότητα τσιμέντου κατά 20 kg, 16 mm αυξάνεται η ποσότητα τσιμέντου κατά 20 kg, 8 mm αυξάνεται η ποσότητα τσιμέντου κατά 40 kg, χωρίς τροποποίηση του λόγου νερού προς τσιμέντο. Οι ελάχιστες κατηγορίες αντοχής υπολογίσθηκαν από τη σχέση μεταξύ λόγου νερού προς τσιμέντο και της κατηγορίας αντοχής του σκυροδέματος, παρασκευαζόμενου με τσιμέντο τύπου Οι οριακές τιμές για τον μέγιστο λόγο νερού προς τσιμέντο και της ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο αφορούν όλες τις περιπτώσεις, ενώ οι απαιτήσεις για κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος είναι όπως πρόσθετα προδιαγράφονται. 22

23

24 EN 206-1:2000 ΕΛΟΤ Πίνακας Ε.Π. F.1 Οριακές τιμές περιεκτικότητας και ιδιοτήτων σκυροδέματος (ισχύει για όλους τους τύπους τσιμέντων πλην όπου άλλως δείχνεται) 24

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

και το Εθνικό Προσάρτημα

και το Εθνικό Προσάρτημα Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 και το Εθνικό Προσάρτημα Εισαγωγικά στοιχεία - Αναθεωρήσεις Χρ. Ζέρης Εργαστήριο ΩΣ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ. : Συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη, σε ηλικία 28 ηµερών.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ. : Συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη, σε ηλικία 28 ηµερών. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Οι παρακάτω συµβολισµοί έχουν την ακόλουθη έννοια. f 28 : Συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη, σε ηλικία 28 ηµερών. f ck : Χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή,

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση Τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε σχέση με έργα από σκυρόδεμα και η οδηγία προϊόντων δομικών έργων Θόδωρος Πάνου Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015.

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να σταλούν στη: Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Α.Φωτόπουλος, Χηµικός Μηχανικός

Φ.Α.Φωτόπουλος, Χηµικός Μηχανικός ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα 25 Νοεµβρίου 2004 Αθήνα, Ε.Β.Ε.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ 1, ΕΝ 206-1 Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Χρ. Ζέρης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Εισάγεται ο σχεδιασμός έργων από σκυρόδεμα για ανθεκτικότητα σε περιβαλλονιι κές δράσεις. Η λειτουργία της διάβρωσης λόγω περιβαλλονιι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97

ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 Έχοντας υπόψη: 1. Την απόφαση Ε 2α/01/21/Φ.Ν.310/8.3.85 του Υπουργού ηµοσίων Έργων, µε την οποία εγκρίθηκε ο εν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα «Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 : Παρουσίαση και εφαρμογή» 6 Μαρτίου 2012 Έλεγχοι στα εργοστάσια σκυροδέματος από τις αρμόδιες Αρχές Πλουμπίδου Αικατερίνη Χημικός Μηχανικός Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/08/2012 Κωδικός: 2012.06.03.032 SikaRep Classic Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Το SikaRep Classic είναι έτοιμο προς

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος onstruction Sika Viscorete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος Τεχνολογία Sika Viscorete Εξέλιξη στο χρόνο 1930 1940 1970 O MeO Τεχνολογική-Χημική καινοτομία Λιγνοσουλφονικά Na 2 S

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων.

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. 1. Προσυσκευασμένα προϊόντα (βλ. άρθρο 3, ΦΕΚ 2090/Β/2014) 2. Προϊόν ορίζεται ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο WATERMICRO WORKSHOP 5&6 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ εισαγωγή Μαρίνα Μωρέττη, Επικ.Καθηγήτρια Π.Θ. Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΑΣΚΗΣΗ 9

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος

Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 03/04/2013 Κωδικός: 2013.06.03.041 Sika MonoTop -634 Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.040 Sika MonoTop -622 Evolution Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το Sika

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 04 Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 00 -

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το EMACO R4 EASY είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.050 Sika MonoTop Dynamic Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop Dynamic είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Διάλεξη 5 η. Αθήνα 29 Μαρτίου 2012 ΑΙ Σοφιανός Σε συνεργασία με Μ. Μιχαηλίδη Χ.Μ.

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Διάλεξη 5 η. Αθήνα 29 Μαρτίου 2012 ΑΙ Σοφιανός Σε συνεργασία με Μ. Μιχαηλίδη Χ.Μ. Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Διάλεξη 5 η Αθήνα 29 Μαρτίου 2012 ΑΙ Σοφιανός Σε συνεργασία με Μ. Μιχαηλίδη Χ.Μ. GUNITE SHOTCRETE SPRAYED CONCRETE 2 3 Ορισμός Ως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (shotcrete ή gunite ή sprayed

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/04/2012 Κωδικός: 2012.09.03.030 SikaGrout -312 A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα Σεµινάρια Τεχνικών εξιοτήτων. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση. Training. Ausbildung Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2010

Εξειδικευµένα Σεµινάρια Τεχνικών εξιοτήτων. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση. Training. Ausbildung Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση Training Ausbildung Εξειδικευµένα Σεµινάρια Τεχνικών εξιοτήτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 ΕΚ ΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010-Α 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή Σκυρόδεµα µεγάλου ειδικού βάρους, Πρώτες Ύλες Παραγωγής, Εργαστηριακή Παρασκευή, Πειραµατικός Έλεγχος Αντίστασης/Προσβολής σε Ακτινοβολία Heavyweight concrete, Raw Materials, Laboratory Trial Mix, Test

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/02/2011 Κωδικός: 2011.05.02.010 Sikadur -30 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΓΤΑ-1348/11-2009 8335-03-003-041209 ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 1 Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΚΤΣ ΕΝ 206 (89/106) Παρόμοια κριτήρια συμμόρφωσης Τελείως διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά /

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Ελληνικός όρος αδρανή αερακτικό υλικό άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο άντληση αντοχή αξιολόγηση, εκτίμηση απογραφή, κατάλογος αρχή αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete)

Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete) Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete) Σπύρος Λυκούδης, Γεωλόγος 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία ολοένα αυξανόμενη τάση, οι κατασκευές να χρησιμοποιούν υλικά και μεθόδους που είναι όσο το

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να

Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να Πληροφορίες ελαστικών Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να φουσκώνω τα ελαστικά μου; Πώς καταλαβαίνουμε ότι το πέλμα έχει φθαρεί υπερβολικά; Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/12/2010 Κωδικός: 2011.07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Το Sikadur -31 CF Normal

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Δοκιμαστική πειραματική εφαρμογή μεθόδου ελέγχου της ομοιομορφίας της παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα