ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ EN Νικόλαος Νικολάου ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έτοιµο Σκυρόδεµα πωλείται από τον παραγωγό είτε σε ιδιώτη / χρήστη σκυροδέµατος, είτε σε εργοτάξιο επειδή προβλέπεται από την σύµβασή τους και περιλαµβάνει επιπροσθέτως και την περίπτωση όπου ο χρήστης είναι και ο παραγωγός που όµως έχει εργοστασιακή µονάδα η οποία βρίσκεται εκτός εργοταξίου. Σκυροδέµατα που µπορεί να παράξει και να πωλήσει το εργοστάσιο (όπως αναφέρονται και στην Εισήγηση της Μελέτης Σύνθεσης ) είναι τα ακόλουθα : Α. Designed Concrete (Σχεδιασµένο ή Προδιαγεγραµµένο Σκυρόδεµα). ηλαδή Σκυρόδεµα προδιαγεγραµµένων ιδιοτήτων και άρα ο παραγωγός πουλάει ιδιότητες και ευθύνεται για τις ιδιότητες. Β. Prescribed Concrete (Προσυνταγογραφηµµένο Σκυρόδεµα). Ο παραγωγός πουλάει σύνθεση σκυροδέµατος και ευθύνεται µόνο για την σύνθεση (ποσότητες των υλικών ) και για την ταυτότητα και ποιότητα των πρώτων υλών. Αυτός που ορίζει την σύνθεση ευθύνεται για τις ιδιότητες. Γ. Standardized Prescribed Concrete (Τυποποιηµένο Προσυνταγογραφηµµένο Σκυρόδεµα). Ο παραγωγός πουλάει και ευθύνεται για την σύνθεση δηλαδή για τις ποσότητες των υλικών και την ταυτότητα και ποιότητα συγκεκριµένων εγκεκριµένων υλικών της περιοχής. Η σύνθεση του σκυροδέµατος µε βάση τις ιδιότητες καθορίζεται από αρµόδιο οργανισµό Τυποποίησης, ο οποίος ευθύνεται και για τις ιδιότητες της σύνθεσης. Θα χρησιµοποιείτε µόνο για : - Κοινό άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα. - Κατηγορία θλιπτικής αντοχής σχεδιασµού C16/20 εκτός εάν κατηγορία θλιπτικής αντοχής C20/25 προβλέπεται στην θέση χρήσης του σκυροδέµατος. - Κατηγορίες έκθεσης ΧΟ και XC1 εκτός εάν επιτρέπεται άλλη τιµή έκθεσης στην θέση χρήσης του σκυροδέµατος. Το πρότυπο ΕΝ ορίζει µε πολλές λεπτοµέρειες τις υποχρεώσεις του παραγωγού στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 2. ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 3. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

2 2 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Σύστηµα Ελέγχου Παραγωγής. - Πραγµατοποίηση Ελέγχου Παραγωγής. - Τήρηση Αρχείων Παραγωγής και Ποιότητας. - Προσωπικό. - Εργοστασιακός Εξοπλισµός. 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - Αρχικές δοκιµές Αρχικής Παραγωγής και των 2 σταδίων. - οκιµές της Κανονικής Συνεχόµενης Παραγωγής. - Κριτήρια Αξιολόγησης. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται για τον παραγωγό διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες : α. Υποχρεώσεις ρητές, δηλαδή χωρίς προϋποθέσεις, άρα υποχρεωτικές και χωρίς αίτηση του Χρήστη. β. Υποχρεώσεις µε την προϋπόθεση ότι ζητήθηκε ρητά από το άλλο µέρος δηλαδή από τον χρήστη / αγοραστή, προαιρετικές για τον χρήστη υποχρεωτικές για τον παραγωγό. γ. Υποχρεώσεις µε προϋποθέσεις ότι πρέπει να συµφωνήσει και ο παραγωγός. Προαιρετικές συµβουλευτικές και για τους δύο. Υποχρεωτικές κατόπιν συµφωνίας και των δύο.

3 3 1. ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ α. Υποχρεώσεις ρητές δηλαδή χωρίς προϋποθέσεις. Για το Designed Concrete (Σχεδιασµένο ή Προδιαγεγραµµένο Σκυρόδεµα) πρέπει να αναφέρονται στο δελτίο παραγγελίας τα παρακάτω : 1. Απαίτηση για συµµόρφωση µε το ΕΝ Κατηγορία θλιπτικής αντοχής σκυροδέµατος. 3. Κατηγορία έκθεσης περιβάλλοντος. 4. Μέγιστος κόκκος αδρανών. 5. Κατηγορία περιεχοµένων χλωριόντων. 6. Κατηγορία συνεκτικότητας ή τιµή στόχου συνεκτικότητας. Για το Prescribed Concrete (Προσυνταγογραφηµµένο Σκυρόδεµα) πρέπει να αναφέρονται στο ελτίο Παραγγελίας τα παρακάτω : 1. Απαίτηση για συµµόρφωση µε το ΕΝ Ποσότητα τσιµέντου. 3. Τύπος τσιµέντου και κατηγορία αντοχής. 4. Λόγος Ν/Τ ή κατηγορία συνεκτικότητας ή τιµή στόχο συνεκτικότητας. 5. Τύπος και κατηγορία αδρανών υλικών και µέγιστο περιεχόµενο χλωριόντων στα αδρανή υλικά. 6. Μέγιστος κόκκος αδρανών και όρια διαβάθµισης τους. 7. Τύπος και ποσότητα προσθέτων ή προσµίκτων. 8. Πηγές προµήθειας προσθέτων και τσιµέντου. Το Standardized Prescribed Concrete (Τυποποιηµένο Προσυνταγογραφηµµένο Σκυρόδεµα) θα προσδιορίζεται µε αναφορές : 1. Στο ισχύον πρότυπο στη θέση χρήσης του σκυροδέµατος δίνοντας τις σχετικές απαιτήσεις. 2. Στην σήµανση του σκυροδέµατος σε αυτό το πρότυπο. β. Υποχρεώσεις µε την προϋπόθεση ότι ζητήθηκε ρητά από το άλλο µέρος (χρήστης). Για το Designed Concrete (Σχεδιασµένο Σκυρόδεµα ή Προδιαγεγραµµένο Σκυρόδεµα) µπορεί µετά από απαίτηση του χρήστη να αναγράφονται στο ελτίο Παραγγελίας τα παρακάτω : 1. Ειδικοί τύποι ή κατηγορίες τσιµέντου. 2. Ειδικοί τύποι ή κατηγορίες αδρανών υλικών. 3. Απαιτήσεις (χαρακτηριστικά) στην αντοχή του σκυροδέµατος σε προσβολή από ψύξη απόψύξη. 4. Απαιτήσεις για την θερµοκρασία του νωπού σκυροδέµατος. 5. Ανάπτυξη αντοχής του σκυροδέµατος. 6. Ανάπτυξη θερµοκρασιών στην διάρκεια ενυδάτωσης.

4 4 7. Επιβραδυντής. 8. Αντοχή του σκυροδέµατος στην διείσδυση του νερού. 9. Αντοχή σε τριβή. 10. Αντοχή σε εφελκυσµό από διάρρηξη. 11. Άλλες τεχνικές προδιαγραφές. Για το Prescribed Concrete (Προσυνταγογραφηµµένο Σκυρόδεµα) µετά από απαίτηση του χρήστη µπορεί να αναγράφονται στο ελτίο Παραγγελίας τα παρακάτω : 1. Πηγές προµήθειας για µερικές ή όλες τις πρώτες ύλες. 2. Συµπληρωµατικές απαιτήσεις για τα αδρανή υλικά. 3. Απαιτήσεις για την θερµοκρασία του νωπού σκυροδέµατος. 4. Άλλες τεχνικές προδιαγραφές.

5 5 2. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ α. Υποχρεώσεις µε την προϋπόθεση ότι ζητήθηκε ρητά από το άλλο µέρος (χρήστης). Για το Designed Concrete (Σχεδιασµένο Σκυρόδεµα ή Προδιαγεγραµµένο Σκυρόδεµα) ο χρήστης µπορεί να απαιτήσει από τον παραγωγό πληροφορίες για την σύνθεση του σκυροδέµατος για να επιτύχει σωστή διάστρωση και συντήρηση του νωπού σκυροδέµατος όπως επίσης και για να εκτιµήσει την ανάπτυξη αντοχής. Το πρότυπο ΕΝ δεν απαιτεί οι πληροφορίες αυτές να δίνονται σε ένα συγκεκριµένο δελτίο. Οι πληροφορίες που µπορεί να δίνονται από τον παραγωγό εάν ζητηθούν από τον χρήστη είναι οι παρακάτω : 1. Τύπος και κατηγορία τσιµέντου. 2. Τύπος αδρανών υλικών. 3. Τύπος προσθέτων. 4. Τύπος και η κατά προσέγγιση ποσότητα των προσµίκτων. 5. Στόχος του Ν/Τ. 6. Συναφή αποτελέσµατα από προηγούµενες δοκιµές για το σκυρόδεµα (από τον έλεγχο παραγωγής ή από αρχικές δοκιµές της αρχικής παραγωγής και των δύο σταδίων). 7. Ανάπτυξη αντοχής. 8. Πηγές προµήθειας πρώτων υλών. Για το Έτοιµο Σκυρόδεµα οι πληροφορίες µπορεί επιπλέον να δοθούν, όπου απαιτείται, µε αναφορά στον κατάλογο συνθέσεων σκυροδέµατος του παραγωγού στον οποίο υπάρχουν λεπτοµέρειες για κατηγορίες αντοχής, κατηγορίες συνεκτικότητας, βάρη αναµειγµάτων και άλλες σχετικές πληροφορίες. β. Υποχρεώσεις µε προϋποθέσεις ότι πρέπει να συµφωνήσει και ο παραγωγός. Προαιρετικές συµβουλευτικές και για τους δύο. Ο χρήστης θα συµφωνήσει µε τον παραγωγό σκυροδέµατος στα παρακάτω : 1. Ηµεροµηνία, ώρα και ρυθµό παράδοσης. και όπου χρειάζεται: 2. Ειδική µεταφορά στο εργοτάξιο. 3. Ειδικές µέθοδοι διάστρωσης. 4. Περιορισµοί για τα οχήµατα µεταφοράς σκυροδέµατος (ύψος οχήµατος, µικτό βάρος).

6 6 3. ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Υποχρεώσεις ρητές δηλαδή χωρίς προϋποθέσεις. Κάθε φορτίο σκυροδέµατος θα συνοδεύεται µε ελτίο Αποστολής στο οποίο θα είναι τυπωµένες, σφραγισµένες ή γραµµένες οι παρακάτω πληροφορίες: Επωνυµία του εργοστασίου παραγωγής Ετοίµου Σκυροδέµατος. Αριθµός θεώρησης. Ηµεροµηνία και ώρα φόρτωσης. Επίσης η ώρα πρώτης επαφής µεταξύ νερού και τσιµέντου. Όνοµα πελάτη. ιεύθυνση έργου. Λεπτοµέρειες που αφορούν την παραγγελία. Ποσότητα σκυροδέµατος σε κυβικά µέτρα. ήλωση συµµόρφωσης µε αναφορά στο πρότυπο EN Όνοµα ή λογότυπο του Οργανισµού Πιστοποίησης εάν υπάρχει Ώρα άφιξης του σκυροδέµατος στο έργο. Ώρα έναρξης εκφόρτωσης. Ώρα λήξης εκφόρτωσης. Επί προσθέτως το ελτίο Αποστολής θα πρέπει να δίνει τις παρακάτω λεπτοµέρειες : α) Για Designed Concrete (Σχεδιασµένο Σκυρόδεµα ή Προδιαγεγραµµένο Σκυρόδεµα ). Κατηγορία αντοχής. Κατηγορία έκθεσης (περιβάλλον). Κατηγορίες περιεχοµένων χλωριόντων. Κατηγορία συνεκτικότητας. Απαιτήσεις σε ότι αφορά τη σύνθεση σκυροδέµατος αν προσδιορίζεται (π.χ. µειωµένη υδατοπερατότητα). Τύπος και κατηγορία θλιπτικής αντοχής τσιµέντου εάν προσδιορίζεται. Τύπος προσµίκτων και προσθέτων εάν προσδιορίζεται. Ειδικές ιδιότητες εάν απαιτούνται. Μέγιστος κόκκος αδρανών υλικών. β) Για Prescribed Concrete (Προσυνταγογραφηµµένο Σκυρόδεµα). Λεπτοµέρειες της σύνθεσης (π.χ. περιεκτικότητα τσιµέντου, τύπος τσιµέντου). Λόγος Ν / Τ ή συνεκτικότητα. Μέγιστος κόκκος αδρανών υλικών. γ) Για Standardized Prescribed Concrete (Τυποποιηµένο Προσυνταγογραφηµµένο Σκυρόδεµα). Πληροφορίες σύµφωνες µε το πρότυπο. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Designed Concrete (Σχεδιασµένο Σκυρόδεµα ή Προδιαγεγραµµένο Σκυρόδεµα). Ο Έλεγχος Συµµόρφωσης περιλαµβάνει τον συνδυασµό ενεργειών και αποφάσεων που πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε κανόνες συµµόρφωσης που

7 7 έχουν υιοθετηθεί εξ αρχής (από πριν) για τον έλεγχο συµµόρφωσης του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Περιλαµβάνει : α) τον έλεγχο της αρχικής παραγωγής β) τον έλεγχο της συνεχόµενης παραγωγής α) Έλεγχος Αρχικής Παραγωγής. Σε ένα χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών πρέπει να υπάρχουν 35 διαδοχικά αποτελέσµατα θλιπτικής αντοχής σκυροδέµατος. Στα πρώτα 50 m 3 παραγωγής θα πραγµατοποιηθούν τρεις (3) τουλάχιστον δειγµατοληψίες σε τρία (3) αντίστοιχα Αναµείγµατα του αναµικτήρα της παραγωγής (µη διαδοχικά) και κατασκευή τριών (3) συµβατικών δοκιµίων σκυροδέµατος από κάθε τέτοια δειγµατοληψία. Μετά την παραγωγή των πρώτων 50 m 3 σκυροδέµατος θα πραγµατοποιείται είτε από τον αναµικτήρα είτε από βαρέλα µια (1) τουλάχιστο δειγµατοληψία ανά 200 m 3 παραγωγής ή δύο (2) τουλάχιστον δειγµατοληψίες την εβδοµάδα για εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο έλεγχο παραγωγής σκυροδέµατος και µία (1) τουλάχιστον δειγµατοληψία ανά 150 m 3 ή µια (1) τουλάχιστον δειγµατοληψία ανά ηµέρα παραγωγής για εργοστάσιο µε µη πιστοποιηµένο έλεγχο παραγωγής σκυροδέµατος. Από κάθε δειγµατοληψία θα κατασκευάζεται ένα δοκίµιο. εν θα γίνεται περισσότερο από µία δειγµατοληψία µέσα σε κάθε 25 m 3 παραγωγής. Μετά την συγκέντρωση των πρώτων 35 αποτελεσµάτων της αρχικής παραγωγής και σε διάστηµα τουλάχιστον 3 µηνών και µε τουλάχιστον τον ελάχιστο επιτρεπόµενο ρυθµό δειγµατοληψίας θα υπολογίζεται από το σύνολο των διαδοχικών αποτελεσµάτων αυτών (ν) (π.χ. v=60) η πειραµατική τυπική απόκλιση Sv-1 που αποτελεί την εκτίµηση της αληθινής (πραγµατικής) τυπικής απόκλισης σ του πληθυσµού που θα χρησιµοποιείται στο κριτήριο 1 της συνεχούς παραγωγής για την πρώτη 15αδα δοκιµίων της. β) Έλεγχος Συνεχόµενης παραγωγής. Μετά την συµπλήρωση των πρώτων τουλάχιστον 35 αποτελεσµάτων της αρχικής παραγωγής σε διάστηµα τουλάχιστον 3 µηνών µε τον ελάχιστο επιτρεπτό ρυθµό δειγµατοληψιών, θα πραγµατοποιείτε µία τουλάχιστον δειγµατοληψία ανά 400m3 παραγωγής ή µια τουλάχιστον δειγµατοληψία την εβδοµάδα είτε από τον αναµικτήρα είτε από την βαρέλα για εργοστάσιο µε πιστοποιηµένο έλεγχο παραγωγής σκυροδέµατος. Για εργοστάσιο µε µη πιστοποιηµένο έλεγχο παραγωγής σκυροδέµατος θα πραγµατοποιείτε µία (1) τουλάχιστον δειγµατοληψία ανά 150 m3 παραγωγής ή µια (1) τουλάχιστον δειγµατοληψία την ηµέρα. Ο έλεγχος της συνεχόµενης παραγωγής θα πραγµατοποιείτε µετά την συµπλήρωση τουλάχιστον 35 αποτελεσµάτων θλιπτικής αντοχής σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών.

8 8 4.1 Κριτήρια Αξιολόγησης για την θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος Όταν η πειραµατική τυπική απόκλιση (S 15-1 ) της τελευταίας 15αδας αποτελεσµάτων (που δεν επικαλύπτονται µε εκείνα της προηγούµενης 15αδας) ευρίσκονται µέσα στα όρια που ορίζει το πρότυπο ΕΝ δηλαδή 0,63σ S 15 1,37σ τότε εξακολουθεί να ισχύει η προηγούµενη εκτίµηση της τυπικής απόκλισης. Εάν όµως η πειραµατική τυπική απόκλιση (S 15-1 ) ευρεθεί εκτός ορίων, τότε θα γίνει νέα εκτίµηση της σ από τα τελευταία διαθέσιµα 35 αποτελέσµατα η οποία και θα χρησιµοποιείτε στο κριτήριο 1 της συνεχούς παραγωγής µέχρι να συµπληρωθεί η επόµενη 15αδα. Παραγωγή Αριθµός n των αποτελεσµάτων των δοκιµών θλιπτικής αντοχής στην οµάδα 1 κριτήριο Μέσος όρος των n αποτελεσµάτων (fcm) Ν/mm2 2 κριτήριο Κάθε µεµονωµένο αποτέλεσµα δοκιµής (fci) Ν/mm2 Αρχική 3 fck + 4 fck -4 Συνεχόµενη 15 fck + 1,48σ fck -4 Σε περίπτωση όµως που η πειραµατική τυπική απόκλιση (S 15-1 ) είναι µεγαλύτερη του άνω ορίου 1,37σ, τότε επιβάλετε σαν ελάχιστος αριθµός δειγµατοληψιών της συνεχούς παραγωγής, ο ίδιος εκείνος ρυθµός της αρχικής παραγωγής µέχρι την συµπλήρωση των επόµενων 35 διαδοχικών αποτελεσµάτων. Για να περάσει εργοστάσιο µε ασφάλεια χωρίς κίνδυνο την συµµόρφωση της αρχικής παραγωγής πρέπει να υιοθετήσει σύνθεση µε µέση τιµή παραγωγής 2 τουλάχιστον τυπικές αποκλίσεις και όχι οριακά 1,64 τυπικές αποκλίσεις. Για εργοστάσια µε τυπικές αποκλίσεις 3 και 6 Μρα, τιµές που αναφέρει και ο Ε.Κ.Τ.Σ και το νέο πρότυπο ΕΝ 206-1, το περιθώριο ασφάλειας πρέπει να είναι αντίστοιχα 6 και 12 Μρα πάνω από την χαρακτηριστική τιµή αντοχής του σκυροδέµατος. π.χ για σκυρόδεµα C20/25 που έχει µεγαλύτερη ζήτηση η µέση τιµή πρέπει να είναι : fm> = 31Mpα όταν η τυπική απόκλιση =3 ΜΡα Πολλά εργοστάσια για αρκετά χρόνια έχουν πραγµατική µέση τιµή αντοχής 31,5 Μρα ενώ η τυπική τους απόκλιση σε φορτία (βαρέλες και όχι αναµικτήρα ) είναι πολύ µικρότερη από 3 Μρα, δηλαδή τάξη µεγέθους 2 Μρα που το νέο πρότυπο πουθενά δεν το αµφισβητεί. Αυτό σηµαίνει ότι τα εργοστάσια αυτά έχουν χαρακτηριστική τιµή fck = fm 3 σ Standardized Prescribed Concrete (Τυποποιηµένο Προσυνταγογραφηµµένο Σκυρόδεµα). Το περιθώριο ασφάλειας πρέπει να είναι 12 Μρα πάνω από την χαρακτηριστική τιµή αντοχής του σκυροδέµατος. fm> fck + 12 Mpα

9 9 4.2 Κριτήρια συµµόρφωσης για τις ιδιότητες του σκυροδέµατος εκτός της θλιπτικής αντοχής. Εκτός της θλιπτικής αντοχής θα πραγµατοποιείται εκτίµηση συµµόρφωσης και για τις ιδιότητες του σκυροδέµατος που προδιαγράφονται. Η περίοδος εκτίµησης συµµόρφωσης δεν θα ξεπερνά τους 12 µήνες παραγωγής σκυροδέµατος. Η συµµόρφωση του σκυροδέµατος βασίζεται στον υπολογισµό του αριθµού των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται κατά την περίοδο εκτίµησης και τα όποία αποτελέσµατα βρίσκονται έξω από τις προσδιορισθέντες τιµές ορίων ( όρια κατηγοριών, ή ανοχής µιας τιµής στόχου ). Ο αριθµός αυτών των αποτελεσµάτων συγκρίνεται µε το µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΝ Η συµµόρφωση µε τις απαιτούµενες ιδιότητες που πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον µία φορά ανά ηµέρα παραγωγής είναι οι εξής : Πυκνότητα σκυροδέµατος. Λόγος Ν/Τ. Ποσότητα τσιµέντου kg/m3. % αεροπεριεκτικότητα νωπού σκυροδέµατος. υπολογισµός συνεκτικότητας (κάθιση,vebe, Flow). επιβεβαιώνεται αν : Ο αριθµός των αποτελεσµάτων δοκιµών που βρίσκονται εκτός των προδιαγραφόµενων τιµών δεν είναι µεγαλύτερος από την επιτρεπόµενη τιµή των πινάκων 19α και 19β όπως αυτή δίνεται στους πίνακες 17 και 18. Όλα τα µεµονωµένα αποτελέσµατα δοκιµών βρίσκονται µεταξύ της µέγιστης επιτρεπόµενης απόκλισης που δίνεται στους πίνακες 17 και 18. Η υπολογιζόµενη τιµή του λόγου Ν/Τ (Ν= διαθέσιµο νερό) δεν πρέπει να υπερβαίνει πάνω από 0,02 την τιµή του λόγου Ν/Τ που δηλώνεται στη σύνθεση. Η ποσότητα του τσιµέντου που υπολογίζεται ότι υπάρχει σε ένα κυβικό σκυροδέµατος δεν πρέπει να υπολείπεται πάνω από 10 kg/m3 από την ποσότητα τσιµέντου που δηλώνεται στη σύνθεση. Για να προσδιοριστεί η ποσότητα του τσιµέντου στο πρότυπα συµπυκνωµένο νωπό σκυρόδεµα πρέπει πειραµατικά να προσδιορισθεί η πυκνότητα του πρότυπα νωπού συµπυκνωµένου σκυροδέµατος σε kg/m3 και να αναχθούν στην ποσότητα αυτή οι περιεκτικότητες όλων των συστατικών υλικών (πρώτων υλών) του φορτίου παραγωγής (βαρέλα) από το οποίο ελήφθη το δείγµα του νωπού σκυροδέµατος. Αρκεί να έχει γίνει σωστά η συχνή εφαρµογή που προβλέπει το πρότυπο ΕΝ 206-1, καταγεγραµµένη στα κατάλληλα αρχεία / βιβλία, για την διακρίβωση και τη βαθµονόµηση των ζυγιστηρίων µονάδας παραγωγής. Καταυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται το πραγµατικό περιεχόµενο της σύνθεσης σε τσιµέντο και νερό προσθήκης. Από το νερό προσθήκης πρέπει να αφαιρεθεί το νερό που πρέπει να απορροφήσουν τα αδρανή µέχρι τον κορεσµό τους. Για αυτό το λόγο απαιτείται να γίνει προσδιορισµός της φυσικής υγρασίας των αδρανών όχι εκείνων που είναι στην αποθήκη ή στον αστέρα αλλά εκείνα που βρίσκονται µέσα στο σιλό αµέσως πριν ή µετά την παραγωγή του συγκεκριµένου φορτίου σκυροδέµατος.

10 10 Επίσης πρέπει να έχει υπολογιστεί και όχι προ 2 ετών η υδροαπορροφητικότητα κορεσµού του κάθε αδρανούς την οποία δοκιµή είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν αξιόπιστα τουλάχιστον ένας ή δυο από τους 200 σπουδαστές που εκπαιδεύονται στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Όλα τα παραπάνω πραγµατοποιούνται µε δοκιµές των ευρωπαϊκών προτύπων και είναι εφαρµοζόµενα κατά την εκπαίδευση και στο εργοτάξιο και στο εργοστάσιο. Επίσης είναι απαραίτητη η εύρεση της αεροπεριεκτικότητας του σκυροδέµατος αλλά και των πυκνοτήτων των αδρανών (φαινόµενης και µικτής ) όχι όµως κάθε 2 χρόνια, για να επιβεβαιώνεται υπολογιστικά µε τους όγκους των υλικών της σύνθεσης ή ορθότητα εκτέλεσης των προηγούµενων δοκιµών. Τέλος η κάθιση που πρέπει να γίνεται πολύ συχνά κάθε µέρα παραγωγής γιατί κοστίζει µόνο 10 λεπτά της ώρας και πολλές φορές δεν γίνεται ποτέ ούτε στο εργοτάξιο. Το πρότυπο την ζητάει κάθε φορά που λαµβάνεται δείγµα σκυροδέµατος για έλεγχο θλιπτικής αντοχής, κάθε φορά που πραγµατοποιείτε δοκιµή αεροπεριεκτικότητας και κάθε φορά που υπάρχει αµφιβολία µε βάση τον οπτικό έλεγχο του σκυροδέµατος. Για να µπορεί να προσφέρεται ένα έτοιµο νωπό σκυρόδεµα του εργοστασίου και σαν προσυνταγογραφηµµένο µελετάµε την εφαρµογή ταχείας ανάλυσης τσιµέντου µε µηχανή RAM (Rapid Analysis Machine) η οποία όµως θέλει προβαθµονόµηση για κάθε συγκεκριµένη σύνθεση σκυροδέµατος. Επίσης έχουµε εφαρµόσει σύστηµα πρόβλεψης της συµβατικής αντοχής 28 ηµερών από αποτελέσµατα επιταχυνόµενης συντήρησης µε ατµό µιας ηµέρας η οποία δίνει καλύτερη πρόβλεψη όχι µόνο από τον λόγο ανάπτυξης αντοχής 2/28 ηµερών που ορίζει το πρότυπο αλλά ακόµα από τον λόγο 7/28 ηµερών. 5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο έλεγχος παράγωγης περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να διατηρήσει τις ιδιότητες του σκυροδέµατος σε συµφωνία µε τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις. Περιλαµβάνει : - Συλλογή των υλικών. - Σχεδιασµό σκυροδέµατος. - Παραγωγή σκυροδέµατος. - Έλεγχοι και δοκιµές. - Χρήση των αποτελεσµάτων των δοκιµών στις πρώτες ύλες,στο νωπό και σκληρυµένο σκυρόδεµα και στον εξοπλισµό. - Όπου απαιτείται έλεγχος στον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό µεταφοράς νωπού σκυροδέµατος. - Έλεγχο συµµόρφωσης. 5.1 Συστήµατα ελέγχου παραγωγής. Η ευθύνη όλου του προσωπικού που χειρίζεταί,εκτελεί, επαληθεύει και επηρεάζει την ποιότητα του σκυροδέµατος θα καθορίζεται σε ένα γραπτό σύστηµα ελέγχου παραγωγής (εγχειρίδιο ελέγχου παραγωγής). Ώστε να ελαχιστοποιήσει το ενδεχόµενο του µη συµµορφούµενου σκυροδέµατος και να ταυτοποίηση και να υπογράψει οποιοδήποτε πρόβληµα ποιότητας.

11 11 Το σύστηµα ελέγχου παραγωγής θα ανασκοπείται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια από τη διεύθυνση του παραγωγού,ώστε να διασφαλιστεί η καταλληλότητα και η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. Καταγραφές τέτοιων ανασκοπήσεων θα διατηρούνται τουλάχιστον 3 χρόνια, εκτός αν απαιτείται µεγαλύτερη περίοδος. Το σύστηµα ελέγχου παραγωγής θα περιλαµβάνει επαρκής τεκµηριωµένες διαδικασίες και οδηγίες. Αυτές οι διαδικασίες και οδηγίες όπου είναι σηµαντικές θα επικυρώνονται σε αναφορά προς τις απαιτήσεις ελέγχου όπως δίνονται στους πίνακες 22,23,24. Η επιδιωκόµενη συχνότητα δοκιµών και επιθεωρήσεων από τον παραγωγό θα τεκµηριώνετε. Τα αποτελέσµατα δοκιµών και επιθεωρήσεων θα καταγράφονται. 5.2 Σύνθεση σκυροδέµατος και αρχικές δοκιµές. Οι αρχικές δοκιµές για την σύνθεση σκυροδέµατος είναι ευθύνη: του παραγωγού σκυροδέµατος για το Designed Concrete (Σχεδιασµένο ή Προδιαγεγραµµένο Σκυρόδεµα ). εκείνου που δηλώνει και παραγγέλνει τη σύνθεση για το Prescribed Concrete (Προσυνταγογραφηµµένο Σκυρόδεµα). του οργανισµού τυποποίησης για τη σύνθεση του Standardized Prescribed Concrete (Τυποποιηµένο Προσυνταγογραφηµµένο Σκυρόδεµα). Οι δοκιµές πρέπει να αποδεικνύουν ότι ένα σκυρόδεµα ικανοποιεί όλες τις καθορισµένες απαιτήσεις για το νωπό και για το σκληρυµένο σκυρόδεµα. Όπου ο παραγωγός σκυροδέµατος (Designed Concrete) ή ο δηλών την σύνθεση (Prescribed Concrete) µπορεί να αποδεικνύει ένα ικανοποιητικό σχεδιασµό βασισµένο σε δεδοµένα από προηγούµενες δοκιµές ή από µακρόχρονη εµπειρία, αυτό µπορεί να θεωρηθεί εναλλακτική λύση των αρχικών δοκιµών. Οι αρχικές δοκιµές πρέπει να επαναλαµβάνονται πριν την χρήση ενός νέου σκυροδέµατος όπως επίσης και όταν υπάρχει µια σηµαντική αλλαγή είτε στα συµµετέχοντα υλικά είτε στις δηλωθέντες απαιτήσεις για τις οποίες οι προηγούµενες δοκιµές ήταν βασισµένες. 5.3 Προσωπικό. Γνώση. Εκπαίδευση. Εµπειρία. 5.4 Έλεγχος των πρώτων υλών. Ο παραγωγός σκυροδέµατος είναι υποχρεωµένος να διενεργεί ελέγχους στις πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί. Οι έλεγχοι, καθώς και η συχνότητα τους, αναφέρονται στον πίνακα 22 του προτύπου ΕΝ εν είναι απαραίτητη η πραγµατοποίηση ελέγχων στα αδρανή υλικά από τον παραγωγό, όταν αυτά προέρχονται από πιστοποιηµένο λατοµείο που κοινοποιεί στο παραγωγό τα αποτελέσµατα των δοκιµών του, τα οποία συµφωνούν στην αρχή της συνεργασίας µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του παραγωγού ή και ανεξαρτήτων εργαστηρίων εσωτερικού και εξωτερικού.

12 Έλεγχοι και συχνότητα των ελέγχων στο νωπό και σκληρυµένο σκυρόδεµα. Ο παραγωγός σκυροδέµατος είναι υποχρεωµένος να διενεργεί ελέγχους στο νωπό και σκληρυµένο σκυρόδεµα.η συχνότητα των ελέγχων είναι συνήθως αυτοί που πραγµατοποιούνται πριν τη χρήση της σύνθεσης σκυροδέµατος καθώς και οι καθηµερινοί έλεγχοι του παραγωγού.όλοι οι έλεγχοι που διενεργούνται καθώς και τα αποτελέσµατα αυτών (σκληρυµένο σκυρόδεµα) πρέπει να καταγράφονται και να αρχειοθετούνται. Οι έλεγχοι, καθώς και η συχνότητα τους, αναφέρονται στον πίνακα 24 του ΕΝ Έλεγχοι και συχνότητα ελέγχου εξοπλισµού Ο παραγωγός σκυροδέµατος είναι υποχρεωµένος να διενεργεί ελέγχους στον εργοστασιακό του εξοπλισµό,οι οποίοι µπορεί να είναι ηµερήσιοι,εβδοµαδιαίοι ή συγκεκριµένης περιόδου. Η συχνότητα όλων των ελέγχων εξαρτάται από το είδος της ευαισθησίας του εξοπλισµού,την χρήση του και τις συνθήκες παραγωγής του εργοστασίου. Οι έλεγχοι, καθώς και η συχνότητα τους, αναφέρονται στον πίνακα 23 του προτύπου ΕΝ ΟΚΙΜΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Το πρότυπο ΕΝ µε το υποχρεωτικό παράρτηµα Β προβλέπει δοκιµές ταυτοποίησης της θλιπτική αντοχής από τον χρήστη / αγοραστή του σκυροδέµατος σε δικό του ή ανεξάρτητο εργαστήριο. Όταν τίθεται σε αµφισβήτηση εάν ο ορισµένος συγκεκριµένος όγκος σκυροδέµατος ανήκει στον ίδιο πληθυσµό µε εκείνον που βεβαιώνεται σαν συµµορφούµενος µε την χαρακτηριστική αντοχή µέσο της αξιολόγησης της συµµόρφωσης από τον παραγωγό πρέπει να καθοριστούν - το υπό αµφισβήτηση ποιότητας φορτίο βαρέλας νωπού σκυροδέµατος. - το νωπό σκυρόδεµα που αποστέλλεται στο κάθε τµήµα κατασκευής (κολώνες, πλάκες κ.λ.π ). - το σκυρόδεµα που παραδίδεται µέσα σε µια εβδοµάδα στο ίδιο έργο ποσότητας όχι πάνω από 400 κυβικά. - ο αριθµός δειγµάτων που πρέπει να ληφθούν από το συγκεκριµένο όγκο σκυροδέµατος από διαφορετικά φορτία σύµφωνα µε το ΕΝ Το κάθε αποτέλεσµα θλιπτικής αντοχής είναι ο µέσος όρος δύο δοκιµίων από το ίδιο δείγµα, της ίδιας ηλικίας συντήρησης τα οποία δεν απέχουν περισσότερο από το 15% του µέσου όρου. Κριτήρια αποδοχής του αµφισβητούµενου όγκου σκυροδέµατος προβλέπονται στον πίνακα β1 µε ελάχιστη πιθανότητα απόρριψης µόνο 1% για σκυρόδεµα µε πραγµατική συµµόρφωση.

13 13 π.χ. για λήψη συνολικά 3 δειγµάτων από τον όγκο αυτό πρέπει ο µέσος όρος των 3 αποτελεσµάτων αντοχής σε θλίψη να είναι Χ3 fck + 1 και κάθε µεµονωµένη τιµή αποτελέσµατος Χι fck 4 N/mm2. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν έχει πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής τότε λαµβάνονται 3 τουλάχιστον δειγµατοληψίες των 3 δοκιµίων η κάθε µία όπως ακριβώς στον έλεγχο συµµόρφωσης αρχικής παραγωγής και η αποδοχή του σκυροδέµατος κρίνεται µε τα ίδια κριτήρια συµµόρφωσης της αρχικής παραγωγής. Χ 3 fck + 4 MPα Χi fck 4 MPα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ EN 206-1 Νικόλαος Νικολάου ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έτοιμο Σκυρόδεμα πωλείται από τον παραγωγό είτε σε ιδιώτη / χρήστη σκυροδέματος, είτε σε εργοτάξιο επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εισήγηση του Θόδωρου Πάνου* (Α-Μ, ΕΜΠ) Ισχύς του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

...Making our world safer

...Making our world safer TUV HELLAS ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 206 Αθήνα 28 Ιουνίου 2016...Making our world safer Αρετή Κατσούρα TUV HELLAS «Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο»(ορισμός CPR): σημαίνει τον τεκμηριωμένο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝ 206-1 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εξέλιξη των πραγμάτων διεθνώς, που έχει να κάνει με την

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Α.Φωτόπουλος, Χηµικός Μηχανικός

Φ.Α.Φωτόπουλος, Χηµικός Μηχανικός ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα 25 Νοεµβρίου 2004 Αθήνα, Ε.Β.Ε.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ 1, ΕΝ 206-1 Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016

Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ: Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ, 8 Ιουνίου 2017 Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016 Λευτέρης Αναστασίου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 2008-05-16 ICS: 91.140.90 ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ Μαρσέλλος Πολ Μηχανικός ΕΜΠ Μάρτιος 2012 Κανονισμοί Σκυροδέματος Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm 20cm 3mm 5mm 7mm ΒΔ/54* Β80 ΠΤΠ-504 Β120 + Σ100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα «Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 : Παρουσίαση και εφαρμογή» 6 Μαρτίου 2012 Έλεγχοι στα εργοστάσια σκυροδέματος από τις αρμόδιες Αρχές Πλουμπίδου Αικατερίνη Χημικός Μηχανικός Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΙΩΡΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η Εργαστηριακή Μελέτη είναι ατομική, με διαφορετικά δεδομένα για κάθε σπουδαστή. Θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Διαφορές σε: Ποιότητα υλικών καθιστούν το σκυρόδεμα Αναλογία υλικών ανομοιογενές υλικό με στο ανάμιγμα θλιπτική αντοχή f c τυχαία c Τρόπο διάστρωσης, μεταβλητή περιγραφόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΤΙ (θέλω να προσδιορίσω) ΠΩΣ (Εξοπλισμός, εργαστηριακός,

Διαβάστε περισσότερα

ICS:

ICS: 2017-06-15 ICS: 93.010 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ TEXNIKHΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Work site concrete batching

Διαβάστε περισσότερα

οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 1 ο

οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 1 ο Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 1 ο 1 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 3 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ µίγµα τσιµέντου, νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 6/2017. Κ.Α.: (Έτους 2017)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 6/2017. Κ.Α.: (Έτους 2017) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 6/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00 ΕΥΡΩ Κ.Α.: 30.6662.0006 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα Σεµινάρια Τεχνικών εξιοτήτων. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση. Training. Ausbildung Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2010

Εξειδικευµένα Σεµινάρια Τεχνικών εξιοτήτων. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση. Training. Ausbildung Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση Training Ausbildung Εξειδικευµένα Σεµινάρια Τεχνικών εξιοτήτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 ΕΚ ΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010-Α 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Νίκος Λίτινας Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Α.Ε ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εισήγησης είναι η ανάπτυξη της αποκτηθείσας εµπειρίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ESPERIA PALACE Τετάρτη, 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-2 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, έλεγχοι ποιότητας, επιταχυντές

Λέξεις κλειδιά: εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, έλεγχοι ποιότητας, επιταχυντές Σχολιασµός του σχεδίου Προδιαγραφής Εκτοξευόµενου Σκυροδέµατος και σχετικές προτάσεις µε βάση δεδοµένα ελέγχου ποιότητος από την επίβλεψη εφαρµογών εκτοξευόµενου σκυροδέµατος στην Αθήνα. Μ..Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των κριτηρίων συµµόρφωσης θλιπτικών αντοχών του προτύπου ΕΝ µέσω της κατασκευής των καµπυλών λειτουργίας

Αξιολόγηση των κριτηρίων συµµόρφωσης θλιπτικών αντοχών του προτύπου ΕΝ µέσω της κατασκευής των καµπυλών λειτουργίας Αξιολόγηση των κριτηρίων συµµόρφωσης θλιπτικών αντοχών του προτύπου ΕΝ 6- µέσω της κατασκευής των καµπυλών λειτουργίας.χ.τσαµατσούλης ρ. Χηµικός Μηχανικός, Συντονιστής Ποιότητας, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 04 Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 00 -

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου και ανάλυση αβεβαιότητας

Συσχέτιση αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου και ανάλυση αβεβαιότητας Συσχέτιση αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου και ανάλυση αβεβαιότητας.χ.τσαµατσούλης ρ. Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Συστήµατος Ποιότητας, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Λέξεις κλειδιά: Σκυρόδεµα, τσιµέντο, αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-10-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 10 Ύφαλα σκυροδέµατα 02 Πλήρωση κυψελών και κενών µεταξύ τεχνητών ογκολίθων

Διαβάστε περισσότερα

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ)

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150 και 0155 του Υ Ε. 522.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + + Πρόσθετα Πρόσμικτα 1 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Ποιοτικός και

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Τηλέφωνο: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1»

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» «Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» 1. Εισαγωγή Νικ.Μαρσέλλος Πολιτ.Μηχανικού Ε.Μ.Π. Ποια είναι τα κύρια σηµεία που συντελούν στην διασφάλιση της ποιότητος και

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 17 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια σκυροδεµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων A/θµιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Απαιτήσεις για τον προµηθευτή Αδρανών υλικών για Σκυρόδεµα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Απαιτήσεις για τον προµηθευτή Αδρανών υλικών για Σκυρόδεµα Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Απαιτήσεις για τον προµηθευτή Αδρανών υλικών για Σκυρόδεµα ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΩΑΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Επιθεωρητής Συστηµάτων ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΚΤΣ ΕΝ 206 (89/106) Παρόμοια κριτήρια συμμόρφωσης Τελείως διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 9: ΑΓΩΓΟΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤR 9 ΑΓΩΓΟΣ Ε ΑΦΟΥΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 9: ΑΓΩΓΟΣ Ε ΑΦΟΥΣ 2 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση των µεθόδων συντήρησης των προτύπων ΣΚ-303 και ΕΛΟΤ ΕΝ όσον αφορά τη συµβατική αντοχή του σκυροδέµατος

Σύγκριση των µεθόδων συντήρησης των προτύπων ΣΚ-303 και ΕΛΟΤ ΕΝ όσον αφορά τη συµβατική αντοχή του σκυροδέµατος Σύγκριση των µεθόδων συντήρησης των προτύπων ΣΚ-303 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.02 όσον αφορά τη συµβατική αντοχή του σκυροδέµατος Κ. Γεωργίου Πολιτικός Μηχανικός, ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ οµικά Υλικά ΑΕ. Μ. Κατσάκου ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 7/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Τα κριτήρια συµµόρφωσης θλιπτικών αντοχών του προτύπου ΕΝ και αξιολόγησή τους

Τα κριτήρια συµµόρφωσης θλιπτικών αντοχών του προτύπου ΕΝ και αξιολόγησή τους Τα κριτήρια συµµόρφωσης θλιπτικών αντοχών του προτύπου ΕΝ 6- και αξιολόγησή τους. Τσαµατσούλης, ρ. Χηµικός Μηχανικός Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 04. Εισαγωγή Το πρότυπο ΕΝ 6- εισάγει την έννοια του αυτοελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δ06 Αγορές

Διαδικασία Δ06 Αγορές Διαδικασία Δ06 Αγορές Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 18-10-10 1.1 01-09-16 Σελίδα 1 από 6 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο: αξιολογούνται, επιλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πίνακας των προς διαπίστευση δοκιμών Περιγραφή Δοκιμής/Ανάλυσης Υλικό/α που ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ. : Συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη, σε ηλικία 28 ηµερών.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ. : Συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη, σε ηλικία 28 ηµερών. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Οι παρακάτω συµβολισµοί έχουν την ακόλουθη έννοια. f 28 : Συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη, σε ηλικία 28 ηµερών. f ck : Χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30446 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97

ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 Έχοντας υπόψη: 1. Την απόφαση Ε 2α/01/21/Φ.Ν.310/8.3.85 του Υπουργού ηµοσίων Έργων, µε την οποία εγκρίθηκε ο εν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Δοκιμαστική πειραματική εφαρμογή μεθόδου ελέγχου της ομοιομορφίας της παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1. Εισαγωγή Ο παρών κανονισμός λειτουργίας εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μαθηµατικών & Στατιστικής. 1 η Πρόοδος στο Μάθηµα Στατιστική 5/12/08 Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. 3 ο Θέµα

Εργαστήριο Μαθηµατικών & Στατιστικής. 1 η Πρόοδος στο Μάθηµα Στατιστική 5/12/08 Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. 3 ο Θέµα Εργαστήριο Μαθηµατικών & Στατιστικής Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ η Πρόοδος στο Μάθηµα Στατιστική 5//8 ο Θέµα To % των ζώων µιας µεγάλης κτηνοτροφικής µονάδας έχει προσβληθεί από µια ασθένεια. Για τη διάγνωση της συγκεκριµένης

Διαβάστε περισσότερα

και το Εθνικό Προσάρτημα

και το Εθνικό Προσάρτημα Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 και το Εθνικό Προσάρτημα Εισαγωγικά στοιχεία - Αναθεωρήσεις Χρ. Ζέρης Εργαστήριο ΩΣ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τις παραθαλάσσιες περιοχές έως 1,5 km από την θάλασσα κατηγορία σκυροδέματος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τις παραθαλάσσιες περιοχές έως 1,5 km από την θάλασσα κατηγορία σκυροδέματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 Πληρ.: Πανίδου Βαρβάρα Τηλ.: 2132074810 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.368,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίος, 14 Οκτωβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφ.: Κ. Σταματιάδη Αρ. Μελέτης: /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίος, 14 Οκτωβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφ.: Κ. Σταματιάδη Αρ. Μελέτης: /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίος, 14 Οκτωβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφ.: Κ. Σταματιάδη Αρ. Μελέτης: /2016 Μελέτη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20 ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης

Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης 1 Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης Όπως γνωρίζουμε από προηγούμενα κεφάλαια, στόχος των περισσότερων στατιστικών αναλύσεων, είναι η έγκυρη γενίκευση των συμπερασμάτων, που προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

Η σήµανση СЄ στα αδρανή υλικά

Η σήµανση СЄ στα αδρανή υλικά Η σήµανση СЄ στα αδρανή υλικά η σηµασία για τον κατασκευαστή ΛΕΝΑ Γ. ΤΖΑΒΑΡΑ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Τι σηµαίνει η ύπαρξη της σήµανσης СЄ στο προϊόν Ότι το προϊόν συµφωνεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 24. 7. 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3818 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια Σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ. 46/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 97

Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 97 Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 97 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΑΡΘΡΟ 1 (Αντικείμενο) ΑΡΘΡΟ 2 (Συμβολισμοί) ΑΡΘΡΟ 3 (Ορισμοί) ΑΡΘΡΟ 4 (Υλικά παρασκευής σκυροδέματος) ΑΡΘΡΟ 5 (Σύνθεση σκυροδέματος) ΑΡΘΡΟ 6 (Ανάμιξη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές Στις αρχές του 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα νέο σύστημα κατάταξης για κόλλες και αρμόστοκους. Βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δημιουργήθηκαν οι κατηγορίες ΕΝ 12004 και 12002 για τις κόλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. "Δομικά Υλικά" Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

ΓΕΝΙΚΑ. Δομικά Υλικά Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη χρησιμοποίηση της άμμου ή των σκύρων για την παρασκευή διαφόρων σύνθετων υλικών (κονιαμάτων ή σκυροδεμάτων), ενδιαφέρον παρουσιάζει όχι το μέγεθος των κόκκων, αλλά το ποσοστό των διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σκυροδέµατος: Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση (ΕΝ 206-1) ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 έσποινα Χρυσοβελίδου, Μηχανικός Μεταλλείων Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Η πιστοποίηση στην Ελλάδα. Κατερίνα Λιάνα Αναπληρώτρια ιευθύντρια Πιστοποίησης ΕΛΟΤ Α.Ε.

Η πιστοποίηση στην Ελλάδα. Κατερίνα Λιάνα Αναπληρώτρια ιευθύντρια Πιστοποίησης ΕΛΟΤ Α.Ε. Η πιστοποίηση στην Ελλάδα Κατερίνα Λιάνα Αναπληρώτρια ιευθύντρια Πιστοποίησης ΕΛΟΤ Α.Ε. Ιστορικό Στις 29/4/1901 συνήλθε η Επιτροπή Προτύπων των Μηχανικών και κατάφεραν να µειώσουν α) τις διαφοροποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Δοκιμαστική πειραματική εφαρμογή μεθόδου ελέγχου της ομοιομορφίας έτοιμου σκυροδέματος εντός του αναμίγματος εργοστασιακού αναμικτήρα.

Θέμα : «Δοκιμαστική πειραματική εφαρμογή μεθόδου ελέγχου της ομοιομορφίας έτοιμου σκυροδέματος εντός του αναμίγματος εργοστασιακού αναμικτήρα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κ.Χ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗ Θέμα : «Δοκιμαστική πειραματική εφαρμογή μεθόδου ελέγχου της ομοιομορφίας έτοιμου σκυροδέματος εντός του αναμίγματος εργοστασιακού αναμικτήρα.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.04.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000038 EN 1504-2 13 2079 Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει και τα προσόντα που απαιτούνται απο τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών εµπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 10. Επιθεώρηση και Έλεγχος 10.1 Γενικά Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου, κυρίως λόγω των καταστροφών που ο πόλεµος είχε επιφέρει στις υποδοµές και τη βιοµηχανία των αναπτυγµένων

Διαβάστε περισσότερα