ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ."

Transcript

1 ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΚΜ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ /6/2011 1

2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο της παρουσίασης είναι η διερεύνηση της συµµόρφωσης των λιθοσωµάτων Κ250 και Κ300 της εταιρείας ΚΕΒΕ προς τις διατάξεις των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία, δηλαδή του ΕΝ 1996 «Σχεδιασµός Κατασκευών από Τοιχοποιία» του ΕΝ 1998 «Σχεδιασµός Κατασκευών σε Σεισµογενείς Περιοχές» των αντίστοιχων Εθνικών Προσαρτηµάτων. 23/6/2011 2

3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΙΝΘΩΝ Λιθοσώµατα αργιλικά µε κατακόρυφες οπές µικρού σχετικά µεγέθους. Παράγονται σε δύο µεγέθη, κοινού µήκους 250mm και ύψους 240mm αλλά διαφορετικού πάχους 250 και 300mm, από το οποίο παίρνουν και το όνοµά τους, Κ250 και Κ300 αντίστοιχα. 23/6/2011 3

4 Τοίχοι κατά κανόνα µονοί (µονόστρωτοι, δροµικοί) µε πάχος όσο το πάχος της πλίνθου, δηλαδή 250 ή 300mm. Η διαµόρφωση των άκρων κατά τη διεύθυνση του µήκους προσφέρει δυνατότητα µηχανικής εµπλοκής, γεγονός που αυξάνει την εκτός επιπέδου αντοχή του τοίχου. Κονίαµα είτε γενικής εφαρµογής είτε λεπτής στρώσης. Το µικρό µέγεθος των κατακορύφων κενών δεν επιτρέπει απώλεια κονιάµατος κατά τη δόµηση. Η µέση αντοχή σε σύνθλιψη των λιθοσωµάτων, µετά από εκτεταµένη έρευνα της εταιρείας, ορίζεται συντηρητικά σε f bc = 10N/mm 2 κάθετα και f bh = 2.5N/mm 2 παράλληλα στη διεύθυνση διάστρωσης του τοίχου. Τοίχος µε κονίαµα γενικής εφαρµογής (πάχος αρµού 6mm t αρµ 15mm) Τοίχος µε κονίαµα λεπτής στρώσης (πάχοςαρµού 0.5mm t αρµ 3mm) 23/6/2011 4

5 23/6/2011 5

6 3. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ EN Ορισµοί - Συµµόρφωση Τοιχοποιία: Μια σύνθεση λιθοσωµάτων τοποθετηµένων κατά καθορισµένη διάταξη και συνδεόµενων µεταξύ τους µε κονίαµα. Άοπλη τοιχοποιία: Τοιχοποιία η οποία δεν διαθέτει επαρκή οπλισµό, ώστε να θεωρείται οπλισµένη τοιχοποιία. Οπλισµένη τοιχοποιία: Τοιχοποιία στην οποίαν ράβδοι ή πλέγµατα, συνήθως χαλύβδινα, ενσωµατώνονται στο κονίαµα ή στο σκυρόδεµα, έτσι ώστε όλα τα υλικά να ανθίστανται από κοινού στις επιβαλλόµενες δράσεις. Προεντεταµένη τοιχοποιία: Τοιχοποιία στην οποίαν έχουν εισαχθεί σκοπίµως εσωτερικές θλιπτικές τάσεις, µέσω τανυόµενου οπλισµού. ιαζωµατική τοιχοποιία: Τοιχοποιία η οποία περιβάλλεται κατά την κατακόρυφη και κατά την οριζόντια διεύθυνση από περισφίγγοντα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος ή οπλισµένης τοιχοποιίας. 23/6/2011 6

7 Θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας: Η αντοχή της τοιχοποιίας σε θλίψη, απαλλαγµένη από την επιρροή των πλακών φόρτισης, από την λυγηρότητα ή από την εκκεντρότητα του φορτίου. Κονίαµα γενικής εφαρµογής: Κονίαµα τοιχοποιίας, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πάχους 6 έως 15mm. Κονίαµα λεπτής στρώσης: Μελετηµένο κονίαµα ή κόλλα πάχους 0.5 έως 3mm. Εργοταξιακό κονίαµα: Κονίαµα αποτελούµενο από επί µέρους υλικά των οποίων η δοσολόγηση και η ανάµιξη πραγµατοποιούνται στο εργοτάξιο. Οριζόντιος αρµός: Μια στρώση κονιάµατος µεταξύ δύο οριζόντιων εδρών λιθοσωµάτων. Κατακόρυφος αρµός (επί κεφαλής αρµός): Αρµός κονιάµατος κάθετος στον οριζόντιο αρµό και στην όψη του τοίχου. ιαµήκης αρµός: Κατακόρυφος αρµός µέσα στο πάχος του τοίχου, παράλληλος προς την όψη του τοίχου. Αρµός λεπτής στρώσης: Αρµός κατασκευαζόµενος από κονίαµα λεπτής στρώσης. 23/6/2011 7

8 Φέρων τοίχος: Τοίχος ο οποίος έχει µελετηθεί ώστε να φέρει επιβαλλόµενα φορτία πέραν του ιδίου βάρους του. Μονός τοίχος: Τοίχος χωρίς κοιλότητα ή συνεχή κατακόρυφο αρµό µέσα στο επίπεδό του. Κοίλος τοίχος: Τοίχος αποτελούµενος από δύο παράλληλους µονούς τοίχους, συνδεδεµένους µεταξύ τους µέσω συνδέσµων ή µέσω οπλισµού οριζόντιων αρµών. Ο χώρος µεταξύ των δύο τοίχων παραµένει ως συνεχές κενό ή πληρούται εν µέρει ή εν όλω µε µη φέρον θερµοµονωτικό υλικό. ιπλός τοίχος: Τοίχος αποτελούµενος από δύο παράλληλους µονούς τοίχους µε τον µεταξύ τους διαµήκη αρµό καθ ολοκληρία πληρωµένο µε κονίαµα. Οι δύο τοίχοι είναι ασφαλώς συνδεδεµένοι µε συνδέσµους, ώστε να συνεργάζονται πλήρως για την ανάληψη φορτίων. Κοίλος τοίχος µε πυρήνα: Τοίχος αποτελούµενος από δύο παράλληλους µονούς τοίχους µε το µεταξύ τους κενό καθ ολοκληρία πληρωµένο µε σκυρόδεµα. Οι δύο τοίχοι συνδέονται ασφαλώς µε συνδέσµους ή µε οπλισµό οριζόντιων αρµών, ώστε να συνεργάζονται πλήρως για την ανάληψη φορτίων. 23/6/2011 8

9 Από τους παραπάνω ορισµούς προκύπτει ότι µε τα προς εξέταση λιθοσώµατα µπορεί να κατασκευασθεί άοπλη και διαζωµατική τοιχοποιία. Συνήθως η κατασκευαζόµενη τοιχοποιία είναι µονή, πάχους 250 ή 300mm. Είναι πάντως δυνατόν να κατασκευασθούν και άλλοι τύποι τοίχων (κοίλος, διπλός, κοίλος µε πυρήνα). 23/6/2011 9

10 3.2 Συντελεστές ασφαλείας - Αντιστοίχιση Το Εθνικό Προσάρτηµα υιοθέτησε τις τιµές του παρακάτω Πίνακα. Προβλέπει επίσης ότι οι κατηγορίες λιθοσωµάτων και οι στάθµες ποιοτικού ελέγχου κατασκευής θα ορίζονται µε Υπουργική Απόφαση. Υλικό γ Μ Στάθµη ποιοτικού ελέγχου κατασκευής Τοιχοποιία από: Α Λιθοσώµατα Κατηγορίας Ι, κονίαµα µε µελέτη συνθέσεως Β Λιθοσώµατα Κατηγορίας Ι, προδιαγεγραµµένο κονίαµα Γ Λιθοσώµατα Κατηγορίας ΙΙ, οποιοδήποτε κονίαµα Συνάφεια του χάλυβα οπλισµού Ε Χάλυβας οπλισµού και χάλυβας προέντασης 1.15 ΣΤ ευτερεύοντα στοιχεία Ζ Υπέρθυρα σύµφωνα µε το ΕΝ /6/

11 Ενδεικτικώς πάντως, κατά την άποψη του γράφοντος, µέχρι την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω αντιστοιχίες: Λιθοσώµατα κατηγορίας Ι: Τα λιθοσώµατα κατατάσσονται στην κατηγορία Ι, όταν ο παραγωγός αποδέχεται να προµηθεύει λιθοσώµατα της προδιαγεγραµµένης θλιπτικής αντοχής, η οποία θα προκύπτει από δοκιµές, όπως αυτές ορίζονται στο ΕΝ Η µονάδα παραγωγής λειτουργεί βάσει πιστοποιηµένου συστήµατος ελέγχου ποιότητας, τα αποτελέσµατα του οποίου είναι διαθέσιµα, ώστε µία ανεξάρτητη Αρχή να ελέγχει και να διαπιστώνει συστηµατική συµµόρφωση της θλιπτικής αντοχής των λιθοσωµάτων µε την προδιαγραφόµενη τιµή. Λιθοσώµατα κατηγορίας ΙΙ: Τα λιθοσώµατα κατατάσσονται στην Κατηγορία ΙΙ, όταν ο παραγωγός ικανοποιεί την απαίτηση προµήθειας λιθοσωµάτων µε την προδιαγεγραµµένη θλιπτική αντοχή, αλλά δεν πληροί τους όρους που περιγράφονται για την Κατηγορία Ι. 23/6/

12 Στάθµη ποιοτικού ελέγχου κατασκευής 1: Μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει, όταν ικανοποιούνται όλες οι παρακάτω απαιτήσεις ταυτοχρόνως: (α) Προκαταρκτικές δοκιµές θλιπτικής αντοχής κονιάµατος, σκυροδέµατος πληρώσεως και λιθοσωµάτων αποδεικνύουν την συµφωνία µε τις προδιαγραφόµενες από την µελέτη τιµές. (β) Τακτικές δοκιµές του κονιάµατος, του σκυροδέµατος πληρώσεως και των λιθοσωµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται στο εργοτάξιο, αποδεικνύουν την συστηµατική συµµόρφωση αυτών των υλικών µε τις προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις. Στάθµη ποιοτικού ελέγχου κατασκευής 2: Μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει, όταν σποραδικοί έλεγχοι πραγµατοποιούµενοι από τον Επιβλέποντα Μηχανικό ή από Εκπρόσωπό του και οι αντίστοιχες δοκιµές του κονιάµατος, του σκυροδέµατος πληρώσεως και των λιθοσωµάτων αποδεικνύουν την συµµόρφωση µε τις προδιαγεγραµµένες τιµές αντοχών. Στάθµη ποιοτικού ελέγχου κατασκευής 3: Μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει, όταν οι σχετικοί έλεγχοι από τον Επιβλέποντα Μηχανικό δεν είναι συχνοί ή όταν οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται µόνον από τον Ανάδοχο. 23/6/

13 Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό ότι, κατά το Εθνικό Προσάρτηµα του , 1, στους ελέγχους οριακής κατάστασης αστοχίας υπό το σεισµικό συνδυασµό, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται επιµέρους συντελεστές γ m για τις ιδιότητες της τοιχοποιίας και γ s για τον χάλυβα οπλισµού µε την τιµή γ m να είναι τα 2/3 της τιµής που ορίζεται στο Εθνικό Προσάρτηµα του EN , 1, όχι όµως λιγότερο από 1.5. Η τιµή για το γ s είναι 1.0. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο παραγωγός µπορεί να εγγυηθεί τις προβλέψεις για την ένταξη των λιθοσωµάτων στην κατηγορία Ι, καθώς διαθέτει σύστηµα ποιοτικού ελέγχου ISO 9001:2000/EN ISO 9001: /6/

14 3.3 Οµάδες λιθοσωµάτων - Κατάταξη Όγκος όλων των κενών (ως ποσοστό % του μικτού όγκου) Όγκος ενός κενού (% του µεικτού όγκου) Ελάχιστο πάχος µέσα και γύρω από τις οπές (mm) Σύνθετο πάχος 1 τοιχωµάτων και κελυφών (% του συνολικού πλάτους) Οµάδα 1 (ανεξάρτητη υλικού) Καµία απαίτηση Καµία απαίτηση Υλικά Οµάδα λιθοσώµατος Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 Κατακόρυφες οπές Οριζόντιες οπές άργιλος > 25, 55 25, 70 >25, 70 πυριτικό ασβέστιο > 25, 55 εν χρησιµοποιείται εν χρησιµοποιείται σκυρόδεµα 2 > 25, 60 > 25, 70 > 25, 50 άργιλος πυριτικό ασβέστιο σκυρόδεµα 2 Καθένα από τα πολλαπλά κενά 2 Λαβές συνολικώς 12.5 Καθένα από τα πολλαπλά κενά 15 Λαβές συνολικώς 30 Καθένα από τα πολλαπλά κενά 30 Λαβές συνολικώς 30 Καθένα από τα πολλαπλά κενά 2 Λαβές συνολικώς 12.5 εν χρησιµοποιείται Καθένα από τα πολλαπλά κενά 30 Λαβές συνολικώς 30 Καθένα από τα πολλαπλά κενά 30 εν χρησιµοποιείται Καθένα από τα πολλαπλά κενά 25 τοίχωµα κέλυφος τοίχωµα κέλυφος τοίχωµα κέλυφος άργιλος πυριτικό 5 10 εν χρησιµοποιείται εν χρησιµοποιείται ασβέστιο σκυρόδεµα άργιλος πυριτικό ασβέστιο 20 εν χρησιµοποιείται εν χρησιµοποιείται σκυρόδεµα /6/

15 Αξιολόγηση λιθοσωµάτων Κ250 και Κ300 Κατεύθυνση οπών Λιθόσωµα Κ250 Λιθόσωµα Κ300 Κατακόρυφες Κατακόρυφες Απαίτηση κανονισµού Υλικό Άργιλος Άργιλος Όγκος όλων των κενών (ως ποσοστό % του µικτού όγκου) Όγκος του µεγαλύτερου κενού (% του µεικτού όγκου) Ελάχιστο πάχος τοιχώµατος (mm) Ελάχιστο πάχος κελύφους (mm) Σύνθετο πάχος των τοιχωµάτων και των κελυφών (% του συνολικού πλάτους) Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα υπό εξέταση λιθοσώµατα κατατάσσονται στην Οµάδα 2 23/6/

16 3.4 Κονιάµατα - Κατάταξη Παρόλο που τα εξεταζόµενα λιθοσώµατα δεν σχετίζονται µε τα κονιάµατα δόµησης ούτε επιβάλλουν οποιοδήποτε περιορισµό στη χρήση τους, κρίνεται σκόπιµη µια σύντοµη αναφορά στις κανονιστικές απαιτήσεις για τα κονιάµατα καθώς το τελικό προϊόν, η τοιχοποιία, αποτελεί σύνθεση των δύο αυτών επί µέρους υλικών. Κονίαµα γενικής εφαρµογής: Κονίαµα τοιχοποιίας, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πάχους 6 έως 15mm. Κατατάσσεται βάσει της θλιπτικής αντοχής του, η οποία εκφράζεται από το γράµµα Μ ακολουθούµενο από τη µέση θλιπτική αντοχή 28 ηµερών σε Ν/mm 2. Σύµφωνα µε το ΕΝ και το Εθνικό Προσάρτηµα ΕΝ , 1, για άοπλη τοιχοποιία δεν επιτρέπεται η χρήση κονιάµατος κατηγορίας κατώτερης της Μ5. Για οπλισµένη τοιχοποιία δεν επιτρέπεται η χρήση κονιάµατος κατηγορίας κατώτερης της Μ10. Κονίαµα λεπτής στρώσης: Μελετηµένο κονίαµα ή κόλλα πάχους 0.5 έως 3mm. εν τίθενται περιορισµοί στη χρήση του. εν τίθεται θέµα ορισµού της αντοχής του. 23/6/

17 3.5 Αντοχή της τοιχοποιίας Η συµβολή του λιθοσώµατος Ανηγµένη θλιπτική αντοχή λιθοσώµατος f bc δ είναι 23/6/ f b = δ f είναι η µέση θλιπτική αντοχή του λιθοσώµατος είναι συντελεστής αναγωγής συναρτήσει του ύψους και της ελαχίστης από τις άλλες δύο διαστάσεις του Συντελεστής αναγωγής δ Ύψος λιθοσώµατος Ελάχιστη οριζόντια διάσταση [mm] [mm] Τα εξεταζόµενα λιθοσώµατα έχουν ύψος 240mm και ελάχιστη οριζόντια διάσταση 250mm mm, κατά συνέπεια δ = 1.14, άρα η ανηγµένη µέση θλιπτική αντοχή του λιθοσώµατος προκύπτει f b = 1.14x = Ν/mm 2 bc

18 Η χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας γενικώς εκτιµάται εναλλακτικά από δοκιµές ή λαµβάνεται από εµπειρικές σχέσεις. Το Εθνικό Προσάρτηµα έχει προβλέψει τη χρήση µόνον των εµπειρικών σχέσεων. Ανάλογα µε τον τύπο του κονιάµατος που χρησιµοποιείται, δίδονται τρεις εµπειρικές σχέσεις: f = K f f k b m κονίαµα γενικής εφαρµογής ή ελαφροκονίαµα f k = K f 0.85 b κονίαµα λεπτής στρώσης και οπτόπλινθοι οµάδων 1 και 4 f k = K f 0.7 b κονίαµα λεπτής στρώσης και οπτόπλινθοι οµάδων 2 και 3 Κ είναι µια σταθερά, εξαρτώµενη από τον τύπο του λιθοσώµατος και του κονιάµατος, λαµβανόµενη από τον επόµενο Πίνακα f b είναι η ανηγµένη µέση θλιπτική αντοχή των λιθοσωµάτων κατά την διεύθυνση άσκησης των δράσεων, σε Ν/mm 2 f m είναι η µέση θλιπτική αντοχή του κονιάµατος, σε Ν/mm 2 23/6/

19 Τιµές του συντελεστή Κ για τοιχοποιίες µε κονίαµα γενικής εφαρµογής, λεπτής στρώσης και ελαφροκονίαµα Υλικό λιθοσώµατος Άργιλος Πυριτικό Ασβέστιο Σκυρόδεµα µε αδρανή Αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεµα Κονίαµα γενικής εφαρµογής Κονίαµα λεπτής στρώσης (Ν/mm 2 ) (οριζόντιος αρµός 0.5 έως 3mm) Ελαφροκονίαµα µε πυκνότητα 600 ρ 700 Kg/m ρ 1500 Kg/m 3 Οµάδα Οµάδα Οµάδα Οµάδα Οµάδα Οµάδα Οµάδα Οµάδα Οµάδα Οµάδα Οµάδα Τεχνητοί λίθοι Οµάδα Λαξευτοί φυσικοί Οµάδα λίθοι Συνδυασµός κονιάµατος/λιθοσώµατος ο οποίος συνήθως δεν εφαρµόζεται. εν δίδεται σχετική τιµή του Κ. 23/6/

20 Για τοιχοποιία κατασκευαζόµενη µε κονίαµα γενικής εφαρµογής, όταν υπάρχει διαµήκης αρµός κονιάµατος σε όλο ή σε τµήµα του µήκους του, οι τιµές του συντελεστή Κ µπορούν να προκύπτουν από τις αντίστοιχες τιµές του Πίνακα 5 πολλαπλασιασµένες επί 0.8. Στην περίπτωση των εξεταζόµενων λιθοσωµάτων (Άργιλος, Οµάδα 2, απουσία διαµήκη αρµού κονιάµατος) προκύπτουν τα εξής: Κ = 0.45 για κονίαµα γενικής εφαρµογής Κ = 0.70 για κονίαµα λεπτής στρώσης Ενδεικτικές τιµές της χαρακτηριστικής θλιπτικής αντοχής της τοιχοποιίας µε τα εξεταζόµενα λιθοσώµατα Κονίαµα Γενικής εφαρµογής Λεπτής στρώσης Ανηγµένη µέση θλιπτική αντοχή λιθοσώµατος f b (Ν/mm 2 ) Μέση θλιπτική αντοχή κονιάµατος f m (Ν/mm 2 ) Συντελεστής K Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας f k (Ν/mm 2 ) /6/

21 Χαρακτηριστική διατµητική αντοχή Όταν στην τοιχοποιία χρησιµοποιείται κονίαµα γενικής εφαρµογής ή κονίαµα λεπτής στρώσης σε οριζόντιους αρµούς πάχους έως 3mm ή ελαφροκονίαµα και όταν όλοι οι αρµοί ικανοποιούν τις απαιτήσεις ώστε να µπορούν να θεωρούνται πλήρεις, η χαρακτηριστική διατµητική αντοχή της άοπλης τοιχοποιίας f vk, µπορεί να υπολογίζεται από τη σχέση: vk = f vk σ d (αλλά όχι µεγαλύτερη από 0,065f b ) f vk f vk0 f vk η χαρακτηριστική τιµή της συνοχής, από τον επόµενο Πίνακα η τιµή σχεδιασµού της θλιπτικής τάσης της κάθετης προς την του στοιχείου στη θεωρούµενη στάθµη και η οποία έχει τέµνουσα του προκύψει βάσει του κατάλληλου συνδυασµού φόρτισης σ d η τιµή σχεδιασµού της θλιπτικής τάσης της κάθετης προς την τέµνουσα του στοιχείου στη θεωρούµενη στάθµη και η οποία έχει προκύψει βάσει του κατάλληλου συνδυασµού φόρτισης f b η ανηγµένη θλιπτική αντοχή του λιθοσώµατος, για διεύθυνση εφαρµογής του φορτίου στα δοκίµια κάθετη προς τους οριζόντιους αρµούς. 23/6/

22 Τιµές της f vk0 Υλικό λιθοσώµατος Άργιλος Πυριτικό ασβέστιο Κονίαµα γενικής εφαρµογής, δεδοµένης κατηγορίας αντοχής Μ10-Μ Μ2.5-Μ Μ1-Μ Μ10-Μ Μ2.5-Μ Μ1-Μ f vk0 (N/mm 2 ) Κονίαµα λεπτής στρώσεως (οριζόντιος αρµός 3mm) Ελαφροκονίαµα Σκυρόδεµα µε αδρανή Μ10-Μ Αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεµα Τεχνητοί λίθοι Λαξευτοί φυσικοί λίθοι Μ2.5-Μ Μ1-Μ Η συνοχή της τοιχοποιίας εξαρτάται κυρίως από την αντοχή του κονιάµατος σε σύνθλιψη (και όχι από τα λιθοσώµατα). 23/6/

23 4. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ EN 1998 (ΚΕΦ( ΚΕΦ.9) 4.1 Υλικά και τρόπος δόµησης Αναφέρονται οι απαιτήσεις για το είδος των λιθοσωµάτων, η διαµόρφωση των κατακορύφων αρµών και η ελάχιστη θλιπτική αντοχή των λιθοσωµάτων και του κονιάµατος. Πρέπει να χρησιµοποιούνται λιθοσώµατα Οµάδων 1 και 2 του ΕΝ µε ελάχιστη θλιπτική αντοχή f b,min = 5N/mm5 2 κάθετα και f bh,min = 2N/mm 2 παράλληλα στη διεύθυνση διάστρωσης του τοίχου. Το κονίαµα πρέπει να είναι τουλάχιστον Μ5 για άοπλη και διαζωµατική τοιχοποιία και Μ10 για οπλισµένη. Οι κατακόρυφοι αρµοί πρέπει να πληρούνται µε κονίαµα. Από τα στοιχεία που έχουν ήδη δοθεί στο κεφάλαιο 2, οι αντοχές του λιθοσώµατος υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, στα αντίστοιχα δε σχήµατα είναι εµφανές ότι οι κατακόρυφοι αρµοί πληρούνται µε κονίαµα σε όλο το πάχος του τοίχου. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι τα λιθοσώµατα κατατάσσονται στην Οµάδα 2. Κατά συνέπεια ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις του υλικού του λιθοσώµατος για σεισµογενείς περιοχές. 23/6/

24 4.2 Πεδίο εφαρµογής της άοπλης τοιχοποιίας εν υπάρχει περιορισµός στο πλήθος των ορόφων. Μέγιστη τιµή εδαφικής επιτάχυνσης για την οποία επιτρέπεται η χρήση άοπλης τοιχοποιίας: a g.s = 0.20g. Νέα πρόταση: a g.s = 0.24g Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι στη χώρα µας επιτρέπεται η κατασκευή άοπλης τοιχοποιίας µόνον στη Ζώνη Ι και µάλιστα µόνον σε εδάφη Α, Β, C. Κατά τη νέα πρόταση επιτρέπεται και στη Ζώνη ΙΙ, µόνον σε έδαφος Α. 4.3 Κριτήρια σχεδιασµού και κατασκευαστικοί κανόνες Οι γεωµετρικές απαιτήσεις των τοίχων που παραλαµβάνουν σεισµικές δυνάµεις αφορούν: το ελάχιστο ενεργό πάχος των τοίχων t ef, τη µέγιστη λυγηρότητα, δηλαδή την τιµή του λόγου h ef λυγισµού του τοίχου προς το ενεργό πάχος του, ef /t ef ef του µήκους την ελάχιστη τιµή του λόγου του µήκους του τοίχου, l, προς το µεγαλύτερο καθαρό ύψος, h, των εκατέρωθεν ανοιγµάτων. 23/6/

25 Προτεινόµενες γεωµετρικές απαιτήσεις τοίχων Τύπος τοιχοποιίας t ef, min (mm) (h ef /t ef ) max (l/h) min Άοπλη, λιθοσώµατα από φυσική πέτρα Άοπλη, µε οποιοδήποτε άλλο τύπο λιθοσωµάτων Άοπλη, µε οποιοδήποτε άλλο τύπο λιθοσωµάτων, σε περιπτώσεις χαµηλής σεισµικότητας (*) ιαζωµατική τοιχοποιία Οπλισµένη τοιχοποιία χωρίς περιορισµό (*)Υπενθυµίζεται ότι στη χώρα µας δεν υπάρχουν περιοχές χαµηλής σεισµικότητας Το πάχος των λιθοσωµάτων (250 ή 300mm) ικανοποιεί την απαίτηση του ελαχίστου πάχους των 240mm. Το µέγιστο ύψος ορόφου που µπορεί να επιτευχθεί µε λιθοσώµατα πάχους 250mm και 300mm είναι αντίστοιχα h = 12 x = 3.00m και h = 12 x = 3.60m. Άρα τα λιθοσώµατα ικανοποιούν πλήρως τις γεωµετρικές απαιτήσεις των τοίχων και επιτρέπουν την κατασκευή κτιρίων µε αποδεκτά ύψη ορόφων. 23/6/

26 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Από τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των εξεταζόµενων λιθοσωµάτων προέκυψε ότι είναι απολύτως κατάλληλα για φέρουσες κατασκευές από άοπλη τοιχοποιία στη Ελλάδα, καθώς εκπληρώνει όλες τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών EN 1996 και EN 1998 και των αντίστοιχων Εθνικών Προσαρτηµάτων. 23/6/

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 6 «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας

Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE NOTICES Copyright 4M-VK Civil Engineering Software

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ Μηχανική της τοιχοποιίας Σύνθεση φέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8 Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 Μαρίνα Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 1 Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 17.7.2.2 Μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων ράβδων Το απαιτούμενο μήκος υπερκάλυψης λο εφελκυόμενων ράβδων (Σχήμα Σ17.4) υπολογίζεται από το αντίστοιχο απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος, Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ιεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα