ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ"

Transcript

1 159 δόσης, συνιστά λόγω της νομικής φύσης της αναγνώρισης χρέους και των δραματικών νομικών συνεπειών που έχει σε βάρος του καταναλωτή τις οποίες και εκθέσαμε, υπέρμετρη εγγύηση έναντι της εναγομένης η οποία άλλωστε έχει ήδη τα μέσα να αποδείξει την απαίτηση της (πχ με την δικονομική αποδεικτική συμφωνία που αφορά τα αποσπάσματα των εμπορικών της βιβλίων) και δεν υπάρχει λόγος να απαιτεί για μια ρύθμιση οφειλής ή μείωση δόσης την έκπτωση του καταναλωτή από το δικαίωμα αμφισβήτησης της νομιμότητας και του ύψους της οφειλής του, και του δικαιώματος του να προτείνει το συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβολών του με τις απαιτήσεις της εναγομένης από την δανειακή σύμβαση. Είναι λοιπόν και για αυτά καταχρηστικός αφού αντίκειται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 περίπτωση κστ 12 ν 2251/1994. Ο προσβαλλόμενος όρος, λοιπόν, είναι άκυρος, ως άσχετος και με το αντικείμενο και το σκοπό της συμβάσεως και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναγνωριστεί ως τέτοιος, άκυρος με την απόφαση του Δικαστηρίου Σας και να απαγορευτεί στο μέλλον η χρήση του εκ μέρους της εναγομένης. Όπως και θα πρέπει να απαγορευτεί η χρήση του έγγραφου της αναγνώρισης χρέους και η επίκληση της αφού τα τελευταία έχουν ως γενεσιουργο λόγο την παραπάνω παρανομια της εναγομένης. Το γεγονός δε ότι ορισμένοι από τους δανειολήπτες, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στην καταβολή της νέας αυξημένης δόσης που προέκυψε μετά την ανατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας φράγκου/ευρώ, συνήψαν με την εναγόμενη πρόσθετες πράξεις - συμβάσεις ρύθμισης των δανείων τους, με τις οποίες αναγνώρισαν και αποδέχθηκαν τα νέα αυξημένα ποσά των δανείων τους «ως νόμιμα και ακριβή». Σε μια δίκη επί συλλογικής αγωγής, η προκείμενη αναγνώριση ορισμένων (και της πλειοψηφίας έστω) εκ των δανειοληπτών δεν ασκεί καμιά επιρροή, αφού δεν αφαιρεί από τους επίμαχους σε επίπεδο αφηρημένης επικινδυνότητας (βλ. συναφή νομολογία του ΔΕΕ, ό.π., αρ. 2 η αρχή της διαφάνειας στην συλλογική αγωγή), το στίγμα της αδιαφάνειας και, συνακόλουθα, της καταχρηστικότητας. Έτσι ο παραπάνω ΓΟΣ συναλλαγών είναι άκυρος παράνομος και καταχρηστικός η καθ' ης δε επικαλούμενη αυτόν και απαιτώντας την συνομολόγηση του ενεργεί παράνομα ως προμηθεύτρια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 12 κστ) επιτρέπουν στον προμηθευτή να απαιτήσει από τον καταναλωτή υπέρμετρες εγγυήσεις,

2 160 Νόμιμη περίπτωση συντρέχει να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφασή Σας προσωρινά εκτελεστή, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος, υποβάθμισης του επιπέδου της ζωής των καταναλωτών και του κινδύνου απώλειας της περιουσίας τους. Είναι δεδομένο ότι η καθυστέρηση εκτέλεσης του διατακτικού της παραπάνω απόφασης θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στους καταναλωτές, εάν αυτοί έως το χρονικό διάστημα που η απόφαση θα γίνει τελεσίδικη, άλλως αμετάκλητη, υποχρεωθούν να καταβάλουν τις όφειλες τους σε Ευρώ βάσει της τρέχουσας ισοτιμίας του με το Ελβετικό Φράγκο, και δη σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης όπου τα εισοδήματα έχουν μειωθεί, θα υποχρεωθούν να ανταποκριθούν και να καταβάλουν τις επαυξημένες απαιτήσεις της αντιδίκου ιδίως μετά την πρόσφατη εξαιρετικά βλαπτική μεταβολή της ισοτιμίας του ευρώ κατα 61% συνολικά από την έναρξη των συμβάσεων μέχρι σήμερα πράγμα που αυτόματα αύξησε το ανεξόφλητο κεφάλαιο στην εναγόμενη δανείων, όπως άλλωστε και την μηναία δόση του δανείου. Αυτό το γεγονός όχι μόνο θα οδηγήσει σε οικονομική εξαθλίωση την παραπάνω κατηγορία καταναλωτών δανειοληπτών αλλά και στην αντικειμενική αδυναμία τους να αποπληρώσουν κανονικά τα δάνεια τους όπως αυτά παράνομα και λανθασμένα υπολογίζονται, με αποτέλεσμα να υπάρξουν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων, έκδοση διαταγών πληρωμής, και έναρξη διαδικασίας πλειστηριασμών και αναγκαστικής εκτέλεσης πρώτων προσημειωμένων κατοικιών σε δανειολήπτες της εναγομένης. Το ίδιο δε ισχύει και με τα αιτήματα του δευτέρου τμήματος παράνομης συμπεριφοράς η οποία επηρεάζει δυσμενώς τους καταναλωτές αφού τους οδηγεί σε απεμπόληση των δικαιωμάτων τους προς όφελος της εναγομένης. Νόμιμη λοιπόν περίπτωση συντρέχει όπως κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθεισομένη απόφαση σας επί της συλλογικής αγωγής μας σε όλα τα αιτήματα της. Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή και αποδεικνύεται με έγγραφα και μάρτυρες, έχουν δε καταβληθεί και οι κρατήσεις που βαρύνουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους μας μας δυνάμει των τετραπλοτυπων ΔΣΑ.../2015 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ και όλων όσων θα προσθέσουμε κατά την συζήτηση της παρούσας. ΖΗΤΑΜΕ Να γίνει δεκτή η παρούσα Συλλογική Αγωγή μας.

3 161 Να απαγορευτεί στην εναγομένη στο μέλλον να διατυπώνει, να επικαλείται και να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με καταναλωτές και στα πλαίσια συμβάσεων δανείων σε ελβετικό φράγκο ή με ρήτρα ελβετικού φράγκου γενικούς όρους με το ακόλουθο περιεχόμενο ή με οποιαδήποτε διατύπωση, η οποία κατατείνει στο ίδιο αποτέλεσμα : Α. «η εξόφληση του δανείου από τον οφειλέτη θα γίνει είτε σε αυτούσιο συνάλλαγμα, είτε με το σε ευρώ ισάξιο (αντίτιμο) του συναλλάγματος ελβετικών φράγκων, υπολογιζόμενο, την ημερομηνία πληρωμής της δόσης με βάση την ισοτιμία του οικείου συναλλάγματος, όπως αυτή θα προκύψει από τη διατραπεζική αγορά συναλλάγματος. Η τιμή αυτή θα είναι ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ από την τρέχουσα τιμή που η τράπεζα ΠΩΛΕΙ το Ελβετικό Φράγκο και η οποία εμφανίζεται από το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος της Τράπεζας» Β. «Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης του δανείου, πέρα από τις συνέπειες που μνημονεύονται κατά τα λοιπά στην παρούσα, η τράπεζα δικαιούται επίσης (αλλά δεν υποχρεούται) να μετατρέπει το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής σε ευρώ με βάση της τρέχουσα τιμή ΠΩΛΗΣΗΣ από την Τράπεζα του Ελβετικού Φράγκου, όπως η τιμή αυτή προκύπτει από το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος της Τράπεζας, την ημερομηνία μετροπής του συνόλου της οφειλής σε ευρώ...». Γ. «Ο οφειλέτης δικαιούται να καταβαλει σε ολική η μερική εξόφληση του κεφαλαίου του, οποιοδήποτε ποσό, κατα τα ειδικότερα (περί συναλλαγματος ή του ισάξιου αυτού σε ευρω) οριζόμενα στον όρο 4.1 της παρούσας και εφόσον υπάρχει καθυστερημένη οφειλή με την προυπόθεση ότι θα εξοφλήσει την οφειλή αυτή» Δ. «Ο Οφειλέτης και ο Εγγυητής δηλώνουν ότι πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ενημερώθηκαν πλήρως από τους υπαλλήλους της τράπεζας σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από την σύμβαση αυτή και ότι τους επεξηγήθηκαν όλοι οι όροι αυτής και ιδίως οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από ενδεχόμενη αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος του Ελβετικού Φράγκου έναντι του ευρώ, αναφορικά με την σε ευρώ αποτίμηση του κεφαλαίου του δανείου, των ασφαλίστρων, της καταβαλλόμενης δόσης και την εν γένει αποπληρωμή του δανείου». Να απαγορευτεί στην εναγόμενη να επικαλείται τους κάτωθι γενικούς όρους συναλλαγών που εμπεριέχονται στις συμβάσεις που έκαναν οι δικαιοπάροχοί της:

4 162 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Α) Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η εξόφληση των τοκοχρεολυτικών δόσεων ή οποιαδήποτε καταβολή έναντι του δανείου θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, που θα τηρεί ο Οφειλέτης καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου στο Κατάστημα..., είτε σε Ευρώ είτε σε Ελβετικά Φράγκα. Εφόσον ο τραπεζικός λογαριασμός τηρείται σε Ευρώ, η θα αντλεί από το λογαριασμό αυτό το απαραίτητο σε Ευρώ ποσό, προκειμένου ν' αγοράσει για λογαριασμό του Οφειλέτη, με βάση την ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και Ελβετικού Φράγκου, στην Τιμή Πώλησης Ελβετικού Φράγκου την ημέρα καταβολής της δόσης, το ποσό της εκάστοτε οφειλομένης τοκοχρεολυτικής δόσης σε Ελβετικά Φράγκα. Β) Η Τράπεζα στις παραπάνω περιπτώσεις έχει το δικαίωμα, μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την υπερημερία του Οφειλέτη να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και ν' αναζητήσει το σύνολο του ανεξόφλητου ποσού του δανείου, όπως αυτό προκύπτει σε Ευρώ έπειτα από αγορά για λογαριασμό του Οφειλέτη, με βάση την ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και Ελβετικού Φράγκου, στην Τιμή Πώλησης Ελβετικού Φράγκου, το οποίο καθίσταται από της καταγγελίας ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και επιβαρύνεται με το επιτόκιο υπερημερίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Αν το ανεξόφλητο ποσό του δανείου υπερβαίνει τα Ευρώ, η μετατροπή του ποσού θα γίνεται βάσει της ισοτιμίας μεταξύ Ευρώ και Ελβετικού Φράγκου, στην Τιμή Πώλησης Ελβετικού Φράγκου η οποία θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η μετατροπή του γίνεται βάσει της ισοτιμίας μεταξύ Ευρώ και Ελβετικού Φράγκου, στην Τιμή Πώλησης Ελβετικού Φράγκου η οποία θα ισχύει την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης. Γ) Αν το προεξοφλούμενο ποσό του δανείου υπερβαίνει τα Ευρώ, η μετατροπή του ποσού θα γίνεται βάσει της ισοτιμίας μεταξύ Ευρώ και Ελβετικού Φράγκου, στην Τιμή Πώλησης Ελβετικού Φράγκου η οποία θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία προεξόφλησης. Σε διαφορετική περίπτωση η μετατροπή του ποσού θά γίνεται βάσει της ισοτιμίας μεταξύ Ευρώ και Ελβετικού Φράγκου, στην Τιμή Πώλησης Ελβετικού Φράγκου η οποία θα ισχύει την ημερομηνία προεξόφλησης. Δ) Ο Οφειλέτης και ο Εγγυητής δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν από την Τράπεζα αναλυτικά για τους συναλλαγματικούς κινδύνους που αναλαμβάνουν σχετικά με την αγορά του ποσού του δανείου σε Ελβετικά Φράγκα και την περαιτέρω εξυπηρέτηση του στο νόμισμα αυτό και κατανόησαν πλήρως τους κινδύνους αυτούς. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ (LIMITED)

5 163 Α) Ο πιστούχος δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση των κινδύνων που προέρχονται από τις συναλλαγματικές διαφορές και τις διακυμάνσεις των αξιών των διαφόρων νομισμάτων. Ειδικότερα, δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για συναλλαγματικούς και επιτοκιακούς κινδύνους τους οποίους διατρέχει από τυχόν διακύμανση της ισοτιμίας του Ελβετικού Φράγκου (CHF) έναντι του Ευρώ ( ) και την τυχόν αύξηση των επιτοκίων του Ελβετικού Φράγκου (CHF), αντιλαμβανόμενος ότι τυχόν αρνητική διακύμανση της ισοτιμίας θα επηρεάσει το ύφος της καταβαλλόμενης δόσης και την αντιστοιχία σε Ευρώ ( ) για το υπόλοιπο του κεφαλαίου. Β) Την συναλακτική πρακτική- Προφορικός ΓΟΣ όπως αυτός διατυπώθηκε στους καταναλωτές προφορικώς από τους υπαλλήλους της τράπεζας Κυπρου κατά τη σύναψη της σύμβασης δανείου και ο οποίος στην συνέχεια εφαρμόστηκε από την τράπεζα Κύπρου και στην συνέχεια από την εναγομένη: «οι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις αποπληρωμής του δανείου θα καταβάλλονταν με βάση την εκάστοτε τιμή στην οποία η τράπεζα πωλεί το ελβετικό φράγκο κατά την ημέρα της καταβολής» Γ) Ο Πιστούχος και ο Εγγυητής δηλώνουν ότι έχουν γνώση των διατάξεων που διέπουν τις συμβάσεις του είδους, καθώς και πλήρη επίγνωση των κινδύνων που προέρχονται από τις συναλλαγματικές διαφορές και τις διακυμάνσεις των αξιών των διαφόρων νομισμάτων MARFIN BANK-CYPROUS POPULAR BANK Ο προφορικός ΓΟΣ οπως αυτός διατυπώθηκε στους καταναλωτές προφορικώς από τους υπαλλήλους της τράπεζας κατά τη σύναψη της σύμβασης δανείου και ο οποίος στην συνέχεια εφαρμόστηκε από την τράπεζα και στην συνέχεια από την εναγομένη,: «οι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις αποπληρωμής του δανείου θα καταβάλλονταν με βάση την εκάστοτε τιμή στην οποία η τράπεζα πωλεί το ελβετικό φράγκο κατά την ημέρα της καταβολής» MILLENIUM BANK A) «Ειδικά για τα οφειλόμενα σε ελβετικά φράγκα ποσά να χρεώνει (ενν. η αντίδικος) το λογαριασμό αυτόν (ενν. τον λογαριασμο τηρησης του δανείου) με το ισότιμο τους σε ευρώ (Euro) εφαρμόζοντας για την μετατροπή των ελβετικών φράγκων (CHF) σε ευρώ (Euro) την τιμή πώλησης Ελβετικών φράγκων (CHF) που ισχύει την ημερομηνία καταβολής της εκάστοτε οφειλής σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο συναλλάγματος της Τράπεζας»

6 164 B) «με την παρούσα ο οφειλέτης χορηγεί ρητή εντολή και εξουσιοδότηση προς την Τράπεζα να χρεώνει τον καταθετικό λογαριασμό που αναγράφεται στην σύμβαση με το ισότιμο σε ευρώ (euro) των οφειλόμενων σε ελβετικά φράγκα (CHF) ποσών εφαρμόζοντας για την μετατροπή των ελβετικών φράγκων (CHF) σε ευρώ (euro) την τιμή πώλησης του ευρώ (euro), που θα ισχύει την ημερομηνία καταβολής της εκάστοτε οφειλής σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο συναλλάγματος της Τράπεζας εκείνης της ημέρας» Γ) Το δάνειο συνομολογείται έντοκο και θα εξοφληθεί από τον Οφειλέτη εντός χρονικής προθεσμίας, η οποία θα αρχίσει από την ημερομηνία εκταμίευσης του ποσού του Δανείου, όπως η ημερομηνία αυτή προκύπτει από τις εγγραφές που γίνονται τταράγραφο 2.04 και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία της εκταμίευσης μετά την πάροδο της συνολικής διάρκειας του Δανείου που αναφέρεται στον όρο α.4 της παρούσας και με την καταβολή των δόσεων που αναγράφονται στον καταβαλλομένων αποκλειστικά στο νόμισμα που έχει χορηγηθεί το Δάνειο ήτοι σε ελβετικά φράγκα (CHF) και κατά την λήξη των αντιστοιχων περιόδου εκτοκισμού που συμφωνηθηκαν με τις κάτωθι διακρίσεις. Δ) Η Τράπεζα δικαιούται, σε περίπτωση καταγγελίας, να μετατρέψει το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής από ελβετικά φράγκα (CHF) σε ευρώ (Euro) εφαρμόζοντας για την μετατροπή αυτή την τιμή αγοράς Ελβετικών φράγκων (CHF) που θα σχύει την ημερομηνία καταγγελίας της Σύμβασης σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο συναλλάγματος της Τράπεζας εκείνης της ημέρας. Ε) ο προφορικος ΓΟΣ οπως αυτός διατυπώθηκε στους καταναλωτές προφορικώς από τους υπαλλήλους της κατά τη σύναψη της σύμβασης δανείου και ο οποίος στην συνέχεια εφαρμόστηκε από την τράπεζα και στην συνέχεια από την εναγομένη,: «οι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις αποπληρωμής του δανείου θα καταβάλλονταν με βάση την εκάστοτε τιμή στην οποία η τράπεζα πωλεί το ελβετικό φράγκο κατά την ημέρα της καταβολής» ΣΤ) «Ο Οφειλέτης και ο Εγγυητής δηλώνουν ότι έχουν ενημερωθεί επαρκώς από την Τράπεζα και κατανοούν πλήρως την φύση της παρούσας τροποποιητικής πράξης,τις συμβατικές υποχρεώσεις τους και την έκταση των κινδύνων που αναλαμβάνουν».

7 165 Να απαγορευτεί στην εναγομένη για το μέλλον να διατυπώνει, να επικαλείται και να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με καταναλωτές και στα πλαίσια συμβάσεων δανείων σε ελβετικό φράγκο ή με ρήτρα ελβετικού φράγκου ΓΟΣ που εμπεριέχεται σε κάθε ρύθμιση οφειλής ή μείωση δόσης δανείου με το ακόλουθο περιεχόμενο «Το άληκτο κεφάλαιο του ανωτέρω δανείου ανέρχεται σήμερα στο ποσό των... ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ( CHF.. ) πλέον τόκων από την... και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δανείου εκ κεφαλαίου, συμβατικών τόκων και ασφαλίστρων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των... ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ (...CHF). Ητοι συνολική ανεξόφλητη οφειλή σήμερα... ελβετικά φράγκα πλέον τόκων του ανωτέρω άληκτου κεφαλαίου από την... Ο οφειλέτης και ο εγγυητής με την παρούσα αναγνωρίζουν ρητά τα παραπάνω ποσά οφειλής ως ποσά ως ακριβή και σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω σύμβασης». Να απαγορευτεί στην εναγόμενη να απαιτεί την καταβολή των δόσεων να γίνει με βάση την εκάστοτε τρέχουσα ισοτιμία /CHF όπως την ορίζει η ίδια. Να απαγορευτεί στην εναγόμενη να αποκρούει την εκ μέρους των δανειοληπτών καταβολή των των τοκοχρεωλυτικών δόσεων σε CHF στο ισόποσο τους σε ευρώ βάσει της ισοτιμίας /CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου και χορήγησης σε και Να απαγορευτεί στην εναγόμενη η καταγγελία των συμβάσεων των δανείων εάν οι δανειολήπτης καταβάλουν τα ποσά των τοκοχρεωλυτικών δόσεων σε CHF στο ισόποσο τους σε ευρώ βάσει της ισοτιμίας /CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου και χορήγησης σε Να υποχρεωθεί να ανεχεται εκ μέρους των καταναλωτών την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων ή την καταβολή εξόφλησης μεριθκως ή εφαπαξ του δανείου σε CHF στο ισόποσο τους σε ευρώ βάσει της ισοτιμίας /CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου και χορήγησης σε ακόμα πιο ειδικά να ανέχεται η εναγόμενη την καταβολή εκ μέρους των ελληνω καταναλωτών φυσικών και νομικών προσώπων την καταβολής της ορισθείσας από αυτήν τοκοχρεωλυτικής δόσης μετατρέποντας το καταβαλλόμενο από αυτούς ποσό σε ευρώ σε ελβετικό φράγκο με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου. Να παραλείπει η εναγόμενη να επιδιώκει την τμηματική, ή την μερική ή την ολική εξόφληση των χορηγήσεων αυτών επί τη βάσει της τρέχουσας τιμής πώλησης του χορηγηθέντος νομίσματος κατά την ημέρα της καταβολής, αλλά μόνο επί της ισοτιμίας /CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, να παραλείπει να μετατρέπει το όποιο προκύπτον χρεωστικό υπόλοιπο σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του ελβετικού φράγκου την ημέρα της καταγγελίας.

8 166 Να παύσει εκ μέρους της εναγομένης η κάθε είδους χρήση και έκδοση των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων και αντιγράφων των λογαριασμών εκ μέρους της εναγομένης, στα οποία να γίνεται υπολογισμός των δόσεων και τόκων κατόπιν μετατροπής του Ελβετικού Φράγκου σε Ευρώ, όχι με βάση την ισοτιμία ευρώ-ελβετικού Φράγκου κατά τον χρόνο εκταμίευσης κάθε δανείου, αλλά βάσει της ισοτιμίας ευρώ- Ελβετικού Φράγκου, επί τη βάσει ισοτιμιών που ίσχυσαν σε μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να προβεί στον συνυπολογισμό όλων των χρεώσεων, ήτοι τόκων δόσεων αλλά και καταβολών εκ μέρους των δανειοληπτών που έχουν γίνει κατόπιν μετατροπής του Ελβετικου Φράγκου σε Ευρώ με βάση την ισοτιμία ευρώ-ελβετικού Φράγκου κατά τον χρόνο εκταμίευσης έκαστου δανείου, άλλως με βάση το ποσό των ευρώ που εκταμιεύτηκε και το συμβατικό επιτόκιο. Να απέχει η εναγόμενη από την είσπραξη των απαιτήσεων με κάθε τρόπο αλλά και της καταγγελίας συμβάσεων των δανείων της παραπάνω κατηγορίας, έως ότου προβεί στον ορθό παραπάνω επανυπολογισμό και ενημερώσει τους δανειολήπτες με εξώδικη δήλωση επιδιδόμενη με δικαστικό επιμελητή. Να απαγορευτεί στην εναγόμενη η κάθε είδους χρήση των εγγράφων των ρυθμίσεων και μειώσεων δόσεων σε τρίτους τόσο στα δάνεια της επίδικης κατηγορίας όσο και στα κάθε είδους και φύσης δάνεια που περιέχουν, τον ΓΟΣ με τον οποίο ο καταναλωτής αναγνωρίζει την οφειλή του έναντι της εναγόμενης ως νόμιμη και ορθή καθώς και η επίκληση της συμφωνίας αναγνώρισης χρέους βάσει του παραπάνω Γ.Ο.Σ. Να απειληθεί σε βάρος της εναγομένης χρηματική ποινή για κάθε μια επιμέρους και ανά καταναλωτή αλλά και κατά ημέρα παραβίαση του διατακτικού της εκδοθεισομένης απόφασης εκάστης των παραπάνω υποχρεώσεων. Το διατακτικό της εκδοθεισομένης απόφασης να ισχύει για όλους τους Έλληνες και αλλοδαπούς καταναλωτές δανειολήπτες δανείων σε ελβετικό φράγκο άλλως με ρήτρα Ελβετικού Φράγκου που χορήγησε η εναγόμενη αλλά και ιδίως για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα αγωγή τα οποία τυγχάνουν και μέλη του Σωματείου, στο οποίο ανακοινώνεται η δίκη, ώστε να παρέμβει αυτό και τα μέλη του σε αυτή. Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη των διαδίκων. Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Θ. Μ Υ Τ Α Λ Ο Υ Λ Η Σ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ 3 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 54, 3 ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , ΤΗΛ. & FAX , κιν , Αθήνα Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής).

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής). ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και 3) του,.. (εγγυητής). ΚΑΤΑ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «..», που

Διαβάστε περισσότερα

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής ΑΡΙΘ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Με τη σύμβαση αυτή, η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδος Σταδίου αριθμός 40) και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ηλιάνα Ζαμανίκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε μετά από κλήρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» Με τη σύμβαση αυτή η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η οποία έχει έδρα επί της οδού Σταδίου αρ.40 Αθήναι, (εφεξής «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖHΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 961/2007

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 961/2007 ΠολΠρωτΑθ 961/2007 Συμβάσεις Πιστωτικών Καρτών. Έντυπα τράπεζας με τίτλο ΌΡΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Βιβλιάρια κατάθεσης ταμιευτηρίου. Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). Καταχρηστικότητα. Ενώσεις Καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύµβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθµός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών Τμήμα 13 Αριθμός αποφάσεως 3499/2008

Εφετείο Αθηνών Τμήμα 13 Αριθμός αποφάσεως 3499/2008 Εφετείο Αθηνών Τμήμα 13 Αριθμός αποφάσεως 3499/2008 Περίληψη: Προστασία καταναλωτή - Καταχρηστικότητα Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ) στις συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών. Κείμενο: Συγκροτήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής «Τράπεζα») κατόπιν αίτησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα (στο εξής «Αίτηση»), της αντισυμβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στη μήνυση- έγκληση με.. Των α) και β). ΚΑΤΑ Α. Των νομίμων εκπροσώπων και μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία.,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Digesta 2004 Διάλογος με τη Νομολογία 503 ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Ι. Είναι παράνομη η εφάπαξ επιβάρυνση σε ποσοστό 1% επί του ποσού του κάθε δανείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Margin Account) Μεταξύ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Margin Account) Μεταξύ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Margin Account) Μεταξύ α) Της Εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.. ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ. Των: 1),., δικηγόρου.. και 2).,.., αμφοτέρων κατοίκων, οδός, τηλ.

Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.. ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ. Των: 1),., δικηγόρου.. και 2).,.., αμφοτέρων κατοίκων, οδός, τηλ. Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.. ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ Των: 1),., δικηγόρου.. και 2).,.., αμφοτέρων κατοίκων, οδός, τηλ... ΚΑΤΑ Α. Των νομίμων εκπροσώπων και μελών του Δ.Σ. της.. με την επωνυμία., που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ιδιώτες - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Euler Hermes Hellas ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Euler Hermes Hellas ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Euler Hermes Hellas ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 01. 01. 2014 1 Προοίμιο Η Σύμβαση αυτή εκδίδεται με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προσκόμισε ο Λήπτης της Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κεφάλαιο Α Αρθρο 1. Αντικείμενο της Ασφάλισης Ορισμός της Ασφάλισης Με την παρούσα Σύμβαση Καθολικής Ασφάλισης Πιστώσεων, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Case Law Greece (EL) Nr. 2

Case Law Greece (EL) Nr. 2 Areios Pagos (Court of Cassation); 15.04.2010; 652/2010; National Bank of Greece SA v Consumer Union Relevant Provisions (European and National Law) Unfair Terms Directive 93/13/EEC, Art. 3, Annex (not

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική συμπεριφορά : Η περίπτωση των δανειοληπτών Ανδρομανέτσικου

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xρήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστημα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την

Διαβάστε περισσότερα