ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η απόφαση 15/2007 της Τακτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με την ποινή προεξόφλησης που επιβάλλουν οι τράπεζες στους καταναλωτές για πρόωρη αποπληρωμή στεγαστικών τους δανείων σταθερού επιτοκίου. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κλήθηκε να αποφανθεί για συγκεκριμένο όρο ο οποίος υπήρχε σε τραπεζική σύμβαση στεγαστικού τοκοχρεωλυτικού δανείου σταθερού επιτοκίου το οποίο είχε συναφθεί στις , είχε διάρκεια 15 ετών, έληγε δηλαδή στις , και προεξοφλήθηκε στις Ο συμβατικός όρος που κλήθηκε να ερμηνεύσει η τακτική ολομέλεια του Αρείου Πάγου ήταν ο ακόλουθος: «Ο οφειλέτης δικαιούται να καταβάλει σε μείωση του κεφαλαίου του δανείου οποιοδήποτε ποσό εφόσον δεν υπάρχει καθυστέρηση εξυπηρέτησης του δανείου, αλλά μόνο στις παραπάνω οριζόμενες ημερομηνίες καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται ο οφειλέτης να καταβάλει στη δανείστρια για αποζημίωσή της και ποσό ίσο με τον τόκο μιας εξαμηνίας του καταβαλλόμενου κεφαλαίου, διαφορετικά η δανείστρια δικαιούται να αποκρούσει την προσφορά». Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

2 Στο ζήτημα που κλήθηκε να απαντήσει η Ολομέλεια όπως της τέθηκε από το Ζ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου ήταν εάν είναι ή όχι καταχρηστικός ο παραπάνω προδιατυπωμένος από την τράπεζα συγκεκριμένος όρος, όπως αυτός συμφωνήθηκε, καταβολής ποσού ίσου με τους τόκους ενός εξαμήνου του καταβαλλόμενου κεφαλαίου, στην περίπτωση της πρόωρης εξόφλησης ενυπόθηκου δανείου, που χορηγείται με σταθερό επιτόκιο στον πελάτη της τράπεζας και ειδικότερα εάν τέτοιος όρος έχει ως αποτέλεσμα σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εις βάρος του καταναλωτή, εάν χωρίς λόγο αφήνει το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή και εάν παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας. Για τα εν λόγω ζητήματα παρατηρούνται τα ακόλουθα: 1. Ως προς το ζήτημα της αοριστίας του τιμήματος και της παραβίασης ή όχι της αρχής της διαφάνειας, τo δικαστήριο στην απόφασή του ενώ αρκετά σύντομα και χωρίς να υπεισέλθει σε ιδιαίτερες νομικές αναλύσεις αλλά ούτε και να επαναλάβει κάποιες από τις σκέψεις του που είχε διατυπώσει στην απόφαση 430/2005 με την οποία είχε κρίνει ότι είναι καταχρηστικός ο όρος πρόωρης αποπληρωμής στεγαστικού δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου, έκρινε ότι ο συγκεκριμένος όρος όπως είναι διατυπωμένος στη σύμβαση δεν αφήνει το τίμημα αόριστο χωρίς λόγο και δεν παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας. Σύμφωνα ωστόσο με την άποψη της μειοψηφίας (τέσσερα μέλη) της Ολομελείας, o προαναφερόμενος όρος του δανειστικού συμβολαίου παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας, αφού δεν επιτρέπει στον δανειολήπτη να αντιληφθεί κατά τρόπο σαφή και κατανοητό την αιτία της επιβαρύνσεώς του και συγκεκριμένα, αν η τελευταία αφορά πράγματι ζημία της τράπεζας και με ποια κριτήρια υπολογίζεται αυτή ή αν αποτελεί είδος επιτιμίου μεταμέλειας, δηλαδή αν επικρέμεται ως είδος ποινής, η οποία μάλιστα δεν επιτρέπεται να μειωθεί στο προσήκον μέτρο για την περίπτωση που ο δανειολήπτης θα ασκήσει το δικαίωμά του της πρόωρης εξοφλήσεως του δανείου. Εξετάζοντας τα ανωτέρω, αξίζει να επισημανθεί αφενός ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά τον προαναφερόμενο όρο όπως είχε διατυπωθεί στη συγκεκριμένη σύμβαση, αφετέρου ότι ανάλογοι όροι που προβλέπονται στις συμβάσεις τραπεζικών Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

3 δανείων με τους οποίους επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση στον δανειολήπτη καταναλωτή σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, διαφοροποιούνται από τράπεζα σε τράπεζα τόσο ως προς τον τρόπο έγγραφης διατύπωσής τους όσο και ως προς το ύψος της προβλεπόμενης ποινής. Για παράδειγμα, αρκετοί από αυτούς δεν εμπεριέχουν καν τον όρο «αποζημίωση» ώστε να αντιλαμβάνεται ο μέσος καταναλωτής που επιβαρύνεται οικονομικά το λόγο για τον οποίο του επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής τους δανείου του, και κατά συνέπεια θα μπορούσαν να κριθούν ότι παραβιάζουν την αρχή της διαφάνειας. Για τους λόγους αυτούς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει ήδη απευθύνει Σύσταση προς τις ελληνικές Τράπεζες να τροποποιήσουν τους σχετικούς όρους προεξόφλησης προς την κατεύθυνση να προκύπτει από αυτούς η αιτία της επιβάρυνσης του δανειολήπτη, ο τρόπος υπολογισμού της επιβάρυνσής του και αναλυτικά τα κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιβάρυνση αυτή, χάριν της αρχής της διαφάνειας που συνιστά θεμελιώδη αρχή της προστασίας του καταναλωτή. Παράλληλα, ο νέος νόμος 3587/2007 περί προστασίας των καταναλωτών (ΦΕΚ Α 152/ ) επίσημα καθιερώνει πλέον ως καταχρηστικούς τους όρους που «προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης στον προμηθευτή, χωρίς αυτός να υποχρεούται να επικαλεστεί και να αποδείξει τη ζημία που υπέστη» (άρθρο 2, παρ.3, περ.β). 2. Ως προς το ζήτημα για το εάν ο συγκεκριμένος όρος έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, η απόφαση της ολομελείας του Αρείου Πάγου είναι άξια περαιτέρω ερμηνείας διότι ανέλυσε ιδιαίτερα το εν λόγω ζήτημα. Ειδικότερα, κρίνοντας ad hoc τη συγκεκριμένη περίπτωση της δανειακής σύμβασης που είχε συναφθεί το 1993 και είχε προεξοφληθεί το 1998, σύγκρινε τα εξωτραπεζικά επιτόκια που ίσχυαν κατά το χρόνο σύναψης του δανείου με αυτά που ίσχυαν κατά το χρόνο προεξόφλησης του δανείου τα οποία είχαν πέσει σημαντικά κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες. Λόγω του γεγονότος ότι το συμφωνηθέν συμβατικό επιτόκιο τότε ήταν κατά 0,50% μικρότερο του δικαιοπρακτικού τόκου και κατά 2,50% μικρότερο του τόκου υπερημερίας κατά το χρόνο προεξόφλησης, το δικαστήριο κατέληξε ότι η τράπεζα λόγω της μείωσης των επιτοκίων «περιήλθε σε δυσμενέστερη θέση με την πρόωρη εξόφληση του δανείου και την επιστροφή πρόωρα του υπολειπόμενου μέρους του κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να διαθέσει, για το υπόλοιπο, μέχρι τη συμφωνηθείσα λήξη του δανείου Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

4 χρονικό διάστημα με χαμηλότερο επιτόκιο χορηγήσεων από αυτό που είχε εξασφαλίσει με την αρχική σύμβαση δανείου». Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο σχετικός όρος δεν είχε ως αποτέλεσμα σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εις βάρος του καταναλωτή. Αντίθετη ήταν η άποψη της μειοψηφίας. Ωστόσο, με το ίδιο σκεπτικό του Αρείου Πάγου, ένας καταναλωτής που θέλει να προεξοφλήσει σήμερα, όπου το δικαιοπρακτικό επιτόκιο είναι 10% και το υπερημερίας 12%, δάνειο σταθερού επιτοκίου το οποίο είχε συνάψει για παράδειγμα στα τέλη του 2001 όπου το δικαιοπρακτικό επιτόκιο ήταν 9,75% και το υπερημερίας 11,75% (Ν.2842/2000, άρ.3 παρ.2) ή εντός της χρονικής περιόδου από τα μέσα του 2003 έως τα τέλη του 2005 όπου το δικαιοπρακτικό επιτόκιο ήταν ακόμα χαμηλότερο, δηλαδή 8% και το υπερημερίας 10% (ΔΣ ΕΚΤ τις 5/6/2003), δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί με ποινή προεξόφλησης. 1 Πράγματι, σύμφωνα με το σκεπτικό του Αρείου Πάγου, οι τράπεζες λόγω του ότι τα εξωτραπεζικά επιτόκια από τα τέλη του 2001 ήταν χαμηλότερα των σημερινών, περιέρχονται σήμερα σε ευνοϊκότερη θέση με την πρόωρη εξόφληση δανείων και την επιστροφή πρόωρα του υπολειπόμενου μέρους του κεφαλαίου τους, το οποίο μπορούν να διαθέσουν με υψηλότερο επιτόκιο χορηγήσεων από αυτό που είχαν εξασφαλίσει με τις αρχικές συμβάσεις δανείων. Επομένως, βάσει της απόφασης 15/2007 της Ολομελείας του Αρείου Πάγου, το κέρδος ή η ζημία των Τραπεζών από την πρόωρη εξόφληση δανείων σταθερού επιτοκίου εξαρτάται τόσο από μακροοικονομικούς παράγοντες όπως είναι η διακύμανση των εξωτραπεζικών επιτοκίων όσο και από μικροοικονομικούς παράγοντες όπως το συμφωνηθέν επιτόκιο σε κάθε τραπεζική σύμβαση δανείου. Για το λόγο αυτό, οι Τράπεζες θα έπρεπε τουλάχιστον προτού προβούν στην επιβολή ποινής προεξόφλησης σε δανειολήπτες που ζητούν να εξοφλήσουν πρόωρα δάνειο σταθερού επιτοκίου, να ελέγχουν προηγουμένως τη διαφορά των επιτοκίων, προκειμένου να μην χρειάζονται οι καταναλωτές να καταφύγουν δικαστικά για να δικαιωθούν μετά από 10 περίπου χρόνια. 1 Για τα εξωτραπεζικά επιτόκια, βλ. Πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

5 Για τους λόγους αυτούς: Ο Συνήγορος του Καταναλωτή λαμβάνοντας υπόψη τη νέα διάταξη που προστέθηκε με το Ν.3587/2007 για την προστασία του καταναλωτή, την πρόσφατη απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου 15/2007 και τη Σύσταση που ο ίδιος απηύθυνε στις ελληνικές Τράπεζες στις 7 Μαΐου 2007 (αρ.πρωτ. 950), κρίνει απαραίτητη τη θεσμική αντιμετώπιση του ζητήματος της επιβολής ποινής προεξόφλησης τραπεζικών δανείων σταθερού επιτοκίου, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων (Υπουργεία, Τράπεζα της Ελλάδος, Συνήγορος του Καταναλωτή, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών) για τον καθορισμό στις εν λόγω συμβάσεις κοινού τρόπου διατύπωσης του εν λόγω όρου και ενιαίας μεθόδου υπολογισμού του. Ειδική Επιστήμονας: Δρ. Ζέτα Λ. Θεοχαροπούλου Ο Συνήγορος του Καταναλωτή Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος Κοιν.: 1) Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων Αθήνα 2) Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιώργο Βλάχο Πλ. Κάνιγγος Αθήνα Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής).

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής). ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και 3) του,.. (εγγυητής). ΚΑΤΑ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «..», που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Οι μισθώσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 212 Περιεχόμενα Mπορούμε να σας βοηθήσουμε... σε περίπτωση διαφοράς σας που αφορά τραπεζική ή επενδυτική υπηρεσία διότι: - διαθέτουμε την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία - μεσολαβούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της δεδομένης λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα Περιεχόμενα Λύση της σχέσης εργασίας... 2 1. Πότε λήγει μια σχέση εργασίας... 4 1.1 Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου... 4 1.2 Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου... 5 1.2.1 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 04 Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ Κατάστημα Αθηνών (η Τράπεζα ) εφαρµόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 20 ής Ιουνίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 37 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών»

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών» Συντάκτες: Μέλη του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών Σέρρες: 2008 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα