ΘΕΜΑ: Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων-.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων-."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: /11/08 ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΔΑΠΛΕ γ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας : , Πειραιάς Πληροφορίες : Αντιπλοίαρχος ΛΣ Μπούγας Κλ. Πλωτάρχης ΛΣ Πετρόπουλος Ελ. Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων-. ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο (11), παράγραφος (1) του Νόμου 3622/2007 ΦΕΚ 281 Α β) Τα άρθρα (6) και (7) Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 γ) Ο κανόνας (9), παράγραφος (2) του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της Δ.Σ. SOLAS δ) MSC/Res 159(78)/ ε) MSC/Circ 1130/ Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.3622/07 και το άρθρο 3 του Κανονισμού 725/04ΕΚ όταν ένα πλοίο, το οποίο υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής αυτών, προτίθεται να εισέλθει σε λιμένα της Επικράτειας (transit,αναμονή κατάπλου σε λιμενική εγκατάσταση, καταφυγή, κ.λπ.), ο πλοίαρχος του υποχρεούται να γνωστοποιήσει έγκαιρα στην αρμόδια Λιμενική Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται από το (γ) σχετικό, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο. Σε περίπτωση

2 κατά την οποία το πλοίο πρόκειται να καταπλεύσει σε συγκεκριμένη λιμενική εγκατάσταση του λιμένα υποχρεούται να διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες και στον Υπεύθυνο Ασφάλειας αυτής (ΥΑΛΕ). Οι πληροφορίες αυτές δύνανται εναλλακτικά να διαβιβάζονται κατ εξουσιοδότηση του πλοιάρχου, από τον Αξιωματικό Ασφάλειας του πλοίου (ΑΑΠ), ή τον Υπεύθυνο Ασφάλειας της Εταιρείας (ΥΑΕ), ή τον πράκτορα του πλοίου. Σύμφωνα με τη παράγραφο του κανόνα 9 του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS το πλοίο και η διαχειρίστρια αυτού εταιρεία έχουν υποχρέωση να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες αυτές, εφόσον αυτό ζητηθεί από τη Λιμενική Αρχή. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004, άρθρο 3, παράγραφο 2 ή ίδια απαίτηση υποβολής αντίστοιχων πληροφοριών υφίσταται και για τα επιβατηγά πλοία τα οποία εξυπηρετούν την εθνική κυκλοφορία και εμπίπτουν στην κατηγορία Α, υπό την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 98/18/ΕΚ, ως και για τα πλοία τα οποία φέρουν σημαία κράτους το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο με τη Δ.Σ. SOLAS (παράγραφος 4.45 του Β Μέρους του Κώδικα ISPS). 2. Οι πληροφορίες της παραπάνω παραγράφου (1) διαβιβάζονταιι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη παράγραφο (2) του άρθρου (6) του (β) σχετικού ως ακολούθως : α) εικοσιτέσσερις ώρες τουλάχιστον πριν την είσοδο του πλοίου στον λιμένα, ή β) το αργότερο, κατά τον χρόνο απόπλου του πλοίου από τον προηγούμενο λιμένα, εφόσον η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από εικοσιτέσσερις ώρες, ή γ) στην περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο λιμένας προορισμού του πλοίου ή επέλθει αλλαγή αυτού κατά τη διάρκεια του πλου, άμεσα όταν αυτός γνωστοποιηθεί. 3. Η τοπική Λιμενική Αρχή επεξεργάζεται τις διαβιβασθείσες από το πλοίο πληροφορίες, οι οποίες διαβιβάζονται σε συγκεκριμένο έντυπο (PRE-ARRIVAL INFORMATION) σύμφωνα με συνημμένο υπόδειγμα του παραρτήματος «Α» και δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον πλοίαρχο πρόσθετες πληροφορίες, όπως αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 4.37, 4.38 και 4.39 του Β Μέρους του Κώδικα ISPS, προκειμένου ελέγξει εάν το πλοίο συμμορφούται πλήρως με την κείμενη διεθνή και εθνική νομοθεσία, σχετικά με την ασφάλεια, αλλά δεν δύναται να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν το σχέδιο ασφάλειας του πλοίου. Επίσης παράλληλα και με βάση τα υπάρχοντα αρχεία και τις διαταγές της αρμόδιας 2

3 Διεύθυνσης του ΥΕΝΑΝΠ (ΔΑ), ελέγχονται το πλοίο, οι επιβαίνοντες και το φορτίο αυτού, με κριτήριο τους δηλωθέντες προγενέστερους λιμένες προσέγγισης του ή τις τυχόν διασυνδέσεις του με άλλα πλοία. Εάν, μετά τη λήψη και επεξεργασία των πληροφοριών η Λιμενική Αρχή οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι το πλοίο δεν συμμορφούται πλήρως με την περί ασφάλειας νομοθεσία, αναφέρει αυτό άμεσα στο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ και καλεί το πλοίο να αποκαταστήσει την διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση. Εάν αρνηθεί την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι αν και διαβεβαιώνει για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης στην πραγματικότητα δεν έχει συμμορφωθεί, η Λιμενική Αρχή προβαίνει σε λήψη μέτρων κατά περίπτωση, όπως: α) εντολή προς το πλοίο να παραμείνει σε συγκεκριμένη θέση εντός των χωρικών υδάτων. β) επιθεώρηση του πλοίου, εάν αυτό ευρίσκεται εντός των χωρικών υδάτων (στη περίπτωση πλοίου υπό ξένη σημαία η επιθεώρησή του γίνεται από επιθεωρητή MOU) γ) απαγόρευση εισόδου του πλοίου στον λιμένα Πριν προβεί στις ως άνω ενέργειες, η Λιμενική Αρχή ενημερώνει τον πλοίαρχο σχετικά με τις προθέσεις της. Μετά την ενημέρωση ο πλοίαρχος δύναται να ανακαλέσει την πρόθεση εισόδου του πλοίου στο συγκεκριμένο λιμένα. Στη περίπτωση βεβαίως αυτή δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω μέτρα ελέγχου του πλοίου που προβλέπονται στην περί ασφάλειας νομοθεσία και όλες οι τυχόν επακόλουθες ενέργειες οι οποίες θα αναληφθούν από τη Λιμενική Αρχή κατά του πλοίου, θα πρέπει να προβλέπονται από το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο ή να συνάδουν με αυτό. Η Λιμενική Αρχή στη συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία του πλοίου που της είναι γνωστά στο ΥΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ, το οποίο ως Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο ενημερώνει κατά περίπτωση τα ενδιαφερόμενα μέρη (Σημαία πλοίου, ΙΜΟ, Αρχές κρατών των επόμενων λιμένων προορισμού κ.λ.π.). Επισημαίνεται ότι η απαγόρευση της εισόδου ενός πλοίου στον λιμένα επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που η Λιμενική Αρχή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το πλοίο αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια προσώπων, πλοίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και δεν διατίθενται άλλα πρόσφορα μέσα για την αποτροπή της απειλής αυτής. Επίσης δεν θα εμποδίζεται η πρόσβαση στο πλοίο όταν συντρέχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας, ή 3

4 παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Στη περίπτωση που η Λιμενική Αρχή έχει απλώς υπόνοιες και όχι αποδείξεις ότι το πλοίο δεν συμμορφούται με την σχετική περί της ασφάλειας νομοθεσία, επιτρέπει την είσοδο του στο λιμένα και τον κατάπλου του στη λιμενική εγκατάσταση, αφού πάρει τα ενδεδειγμένα κατά περίπτωση μέτρα για την αντιμετώπιση της εκ του το πλοίου δυνάμενης να προέλθει απειλής, στα οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται ο έλεγχος του πλοίου και η παροχή εντολών προς τον Υπεύθυνο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης για λήψη και εφαρμογή συγκεκριμένων πρόσθετων μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας (π.χ. υπογραφή Δήλωσης Ασφάλειας, περιορισμό δραστηριοτήτων του πλοίου οι οποίες συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης, όπως περιορισμό στην έξοδο και στις κινήσεις του πληρώματος κ.λ.π.). Στο παράρτημα «Β» παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα από τα οποία προκύπτει πότε ένα πλοίο δεν συμμορφούται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 725/ Παράλληλα με την Λιμενική Αρχή Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) επεξεργάζεται τις υποβληθείσες από το πλοίο πληροφορίες (PRE - ARRIVAL INFORMATION) και ενεργεί σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Σχεδίου Ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης (επαφή με τον Αξιωματικό Ασφάλειας Πλοίου για συλλογή τυχόν πρόσθετων πληροφοριών, συντονισμό κοινών ενεργειών σε θέματα ασφάλειας με υπογραφή Δήλωσης Ασφάλειας (DOS), ή λήψη μονομερώς συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας κ.λπ.). Εφόσον το κρίνει απαραίτητο ζητά τις οδηγίες της τοπικής Λιμενικής Αρχής αναφορικά με την ανάγκη συμπλήρωσης Δήλωσης Ασφάλειας ή/και τη λήψη άλλων πρόσθετων μέτρων, ως αυτών που προαναφέρθηκαν στη παράγραφο (3). Επίσης κάθε απόδειξη, ένδειξη ή υποψία του ΥΑΛΕ ότι το πλοίο τόσον πριν τον κατάπλου στη λιμενική εγκατάσταση, όσο και κατά τη παραμονή του σε αυτή δεν συμμορφούται με την περί ασφάλειας σχετική νομοθεσία πρέπει να αναφέρεται άμεσα στη Λιμενική Αρχή. 5. Υπενθυμίζεται, ότι η ανωτέρω υποχρέωση υποβολής του εντύπου πληροφοριών ασφάλειας και η εν γένει συμμόρφωση του πλοίου με τις διατάξεις της περί ασφάλειας διεθνούς νομοθεσίας απορρέει και από τις διατάξεις του Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α), ο οποίος στο άρθρο (17) προβλέπει την επιβολή σχετικών κυρώσεων σε βάρος όσων δεν τηρούν την προαναφερθείσα νομοθεσία 4

5 6. Οι Λιμενικές Αρχές στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται όπως διαβιβάσουν αντίγραφο αυτής στις υπόχρεες εφαρμογής των ειδικών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας λιμενικές εγκαταστάσεις της περιοχής δικαιοδοσίας τους και να την θέσουν στον φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISPS Κώδικα σύμφωνα με τη αρίθμηση των εγκυκλίων όπως αυτή έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΕΝΑΝΠ. 7. Η ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά την ιστοσελίδα του ΥΕΝΑΝΠ, θέτοντας αυτήν στον πίνακα «Εγκυκλίων θεμάτων Κώδικα ISPS» με τον επόμενο αύξοντα αριθμό. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού 2. Ν.Ε.Ε. - Ε.Ε.Ε. Ε.Ε.Α. Σ.Ε.Ε.Ν. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΠΕΔΙΛΣ 2. Α.Ο.Α. (με ηλ/κό ταχυδρομείο) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΑΛΣ (υτα) 2. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. Β Υ ΛΣ (υτα) 3. ΥΕΝΑΝΠ/ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Λ.Σ. (υτα) 4. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΔΚΔ (υτα) 5. ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» SHIP PRE-ARRIVAL INFORMATION PRO-FORMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟ ΚΑΤΑΠΛΟΥ (άρθρο 6 (ΕΚ) αριθ.725/20004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31/03/2004) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Name of Ship Όνομα Πλοίου IMO number Αριθμός ΙΜΟ Register Flag State Σημαία Κράτους Call Sign Immarsat number Date of ship s last visit to Greece Ημερομηνία τελευταίου κατάπλου στην Ελλάδα Dangerous Goods carried (over 10 kg) and UN class No. (see attached table) Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων (άνω των 10 κιλών) και αρ κλάσης Ο.Η.Ε. (βλέπε συνημμένο πίνακα) Mandatory questions to be answered by ships entering Greek port Υποχρεωτικές ερωτήσεις για πλοία που εισέρχονται σε Ελληνικό λιμένα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 Port of arrival and port facility where the ship is to berth if known. Όνομα λιμένα άφιξης και όνομα λιμενικής εγκατάστασης στην οποία το πλοίο πρόκειται να αγκυροβολήσει (εάν είναι γνωστό). 2 Expected date and time of arrival of the ship in the port. (paragraph B/ of the ISPS Code) Αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης στο λιμένα (παράγραφος Β/ του Κώδικα ISPS.) 3 Primary Purpose of call. Βασικός λόγος επίσκεψης. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΙ-2/9.2.1 ΤΗΣ Δ.Σ SOLAS 1 a. Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC) YES ΝΑΙ Έχει το πλοίο έγκυρο Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (ΔΠΑΠ ) b. Does the ship have a valid Interim International Ship Security Certificate? Έχει το πλοίο έγκυρο Προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (ΠΔΠΑΠ ) YES ΝΑΙ NO- if not, please detail why? ΟΧΙ αν όχι, παρακαλώ δικαιολογήστε λεπτομερώς γιατί; NO- if not, please detail why ΟΧΙ αν όχι, παρακαλώ δικαιολογήστε λεπτομερώς γιατί; 2. The certificate indicated above has been issued by the Greek Government or a Recognized Security Organization? Το πιστοποιητικό που αναφέρεται παραπάνω έχει εκδοθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση ή από Αναγνωρισμένο Οργανισμό Ασφάλειας; Greek Government Ελληνική Κυβέρνηση RSO Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφάλειας Date of Expiry Ημερομηνία Λήξεως Πιστοποιητικού 6

7 3 Does the ship have an approved ship security plan on board? Διαθέτει το πλοίο εγκεκριμένο σχέδιο ασφάλειας πλοίου ; ΝΑΙ ΟΧΙ 4 What Security Level is the ship operating at? Σε τι Επίπεδο Ασφάλειας λειτουργεί το πλοίο; 5 Location of the ship at the time the report is made. (Paragraph B of the ISPS Code) Τοποθεσία του πλοίου την ώρα που γίνεται η αναφορά. (παράγραφος Β του Κώδικα ISPS) Security Level 1 Επίπεδο Ασφαλείας 1 Security Level 2 Επίπεδο Ασφαλείας 2 Security Level 3 Επίπεδο Ασφαλείας 3 6 List the last 10 calls in chronological order with the most recent call first at port facilities at which the ship conducted ship/port interface together with the Security Level at which the ship operated (Please note this applies only to ports visited after ISPS Code implementation deadline of 1 st July 2004) Ποιοι ήταν οι τελευταίοι 10 λιμένες διεπαφής με σειρά από τον τελευταίο προς τον πρώτο και ποια τα επίπεδα ασφάλειας του πλοίου κατά τη διάρκεια των διεπαφών πλοίου/λιμένα; (Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό ισχύει μόνο για τους λιμένες που επισκέπτονται μετά από την προθεσμία εφαρμογής του κώδικα ISPS την 1 η Ιουλίου 2004) FROM ΑΠΟ TO ΜΕΧΡΙ Name of the Port/Country Όνομα Λιμένα/Χώρα Port facility name/un LOCODE Όνομα Λιμενικής εγκατάστασης/αριθμός UN Security Level Επίπεδο Ασφάλειας 1 SL(Ε.Α) = 2 SL(Ε.Α) = 3 SL(Ε.Α) = 4 SL(Ε.Α) = 5 SL(Ε.Α) = 6 SL(Ε.Α) = 7 SL(Ε.Α) = 8 SL(Ε.Α) = 9 SL(Ε.Α) = 10 SL(Ε.Α) = 7 Have any special security arrangements been taken by the ship during ship / port interface at the last 10 ports of call? Έχουν ληφθεί οποιεσδήποτε ειδικές ρυθμίσεις ασφάλειας από το πλοίο κατά τη διάρκεια της διεπαφής πλοίου/λιμένα στους τελευταίους 10 λιμένες κατάπλους; YES Please detail ΝΑΙ Παρακαλώ δικαιολογήστε λεπτομερώς NO ΟΧΙ 7

8 FROM ΑΠΟ TO ΜΕΧΡΙ Name of the Port/Country Όνομα Λιμένα/Χώρα Port facility name/un LOCODE Όνομα Λιμενικής εγκατάστασης/αριθμός UNLO Special or additional Security Measures Ειδικά ή επιπρόσθετα μέτρα Ασφάλειας 8 List the ship-to-ship activities in chronological order with the most recent ship-to-ship activity first, which have been carried out during the period specified in paragraph 6. Ονομάστε με χρονολογική σειρά τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες μεταφόρτωσης οι οποίες έλαβαν χώρα μεταξύ πλοίων κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που καλύφθηκε στην παράγραφο 6. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ FROM ΑΠΟ TO ΜΕΧΡΙ Location or Latitude and Longitude Τοποθεσία Γεωγραφικό Μήκος και Πλάτος Ship-to-ship activities. Διαδικασία μεταφόρτωσης μεταξύ πλοίων που έλαβε χώρα 9 Have appropriate procedures been followed during any ship / ship activity during the last 10 ports of call, for example have these interactions been governed by the security requirements in the SSP? Έχουν ακολουθηθεί οι κατάλληλες διαδικασίες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δραστηριότητας μεταφλορτωσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 λιμένων κατάπλου, παραδείγματος χάριν αυτές οι αλληλεπιδράσεις έχουν κατευθυνθεί από τις απαιτήσεις ασφάλειας του ΣΑΠ; 10 Any other practical security related information, for example have you witnessed any suspicious activity during the voyage? Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές με την ασφάλεια πληροφορίες, παραδείγματος χάριν έχετε βεβαιώσει κάποια ύποπτη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού; 11 International Distinguish letter and AIS Διεθνές Διακριτικό σήμα και ΑIS (Εφόσον) YES ΝΑΙ YES Please detail NO Please detail ΝΑΙ Παρακαλώ δικαιολογήστε λεπτομερώς ΟΧΙ Παρακαλώ δικαιολογήστε λεπτομερώς NO ΟΧΙ 8

9 12 MMSI 13 Year of Build Ετος κατασκευής 14 Gross Tonage and D.W. Ολική χωρητικότητα (κ.ο.χ.) και Νεκρό Βάρος (D. W) 15 Type of Ship and Cargo Τύπος πλοίου και φορτίου που είναι ήδη φορτωμένο στο πλοίο 16 Number of passengers-a Copy of the ship s passenger list (IMO FAL Form 6) is attached. Αριθμός επιβατών Eπισυνάπτεται αντίγραφο κατάστασης επιβατών (Φόρμα 6 υποεπιτροπής FAL του ΙΜΟ) 17 Name and 24-hour contact details of the Company Security Officer. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας επί 24-ώρου βάσεως του ΥΑΛΕ 18 Name of owner and operator Ονομα του ιδιοκτήτη και διαχειριστή 15 ETA/UTC 16 Crue List Λίστα πληρώματος που να περιλαμβάνει τα εξής: Name/ Ονομα Rank/Βαθμός Nationality/Υπηκοότητα Place of Birth/Τόπος Γεννήσεως Address/Διεύθυνση Κατοικίας Age/ Ηλικία Sex/Φύλλο Occupation at ship/θέση Ιεραρχίας στο πλοίο Date of enlistment/ημερομηνία που ανέλαβε καθήκοντα Passport and number S.B./Διαβατήριο και αριθμός OTHER SECURITY RELATED-INFORMATION ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Is there any security-related matter you wish to report? Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα σχετικό με την ασφάλεια το YES Please detail οποίο επιθυμείτε ν αναφερθεί; ΝΑΙ Παρακαλώ δικαιολογήστε λεπτομερώς Agent of the ship at intended port of arrival. Πράκτορας του πλοίου στο λιμένα κατάπλου. Name/Phone Number/Contact details Όνομα /Τηλέφωνο/Άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Identification of the person providing the information. Όνομα και στοιχεία του ατόμου που παρέχει τις πληροφορίες. Name / Company Όνομα /Φορέας Απασχόλησης Signature Υπογραφή Date/Place of Completion Ημερομηνία/Τόπος Συμπλήρωσης. NO ΟΧΙ 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Παραδείγματα βάσιμων λόγων υποψίας ότι ένα πλοίο δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004, πριν την είσοδό του σε λιμένα. 1 αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν, κατά την επιθεώρηση του πιστοποιητικού, ότι δεν είναι έγκυρο ή ότι έχει λήξει 2 αποδεικτικά στοιχεία ή αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων στον εξοπλισμό ασφάλειας, στην τεκμηρίωση ή στις ρυθμίσεις που απαιτούνται από το κεφάλαιο XI-2 και το μέρος Α του Κώδικα ISPS 3 λήψη αναφοράς ή καταγγελίας που, κατά την επαγγελματική κρίση του αρμόδια εξουσιοδοτημένου οργάνου, περιέχει αξιόπιστες πληροφορίες οι οποίες καταδεικνύουν σαφώς ότι το πλοίο δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου XI-2 ή του μέρους Α του Κώδικα ISPS 4 αποδεικτικά στοιχεία ή παρατηρήσεις του αρμόδιου υπαλλήλου, ο οποίος διαπίστωσε, βάσει της επαγγελματικής κρίσης του, ότι ο πλοίαρχος ή το προσωπικό του πλοίου δεν είναι εξοικειωμένο με βασικές διαδικασίες ασφάλειας του πλοίου ή ότι δεν πραγματοποιούν γυμνάσια σχετικά με την ασφάλεια του πλοίου ή ότι αυτές οι διαδικασίες ή τα γυμνάσια δεν λαμβάνουν χώρα 5 αποδεικτικά στοιχεία ή παρατηρήσεις του αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου, το οποίο διαπίστωσε, βάσει της επαγγελματικής κρίσης του, ότι βασικά μέλη του προσωπικού του πλοίου δεν μπορούν να επικοινωνήσουν καταλλήλως με οποιοδήποτε άλλο βασικό μέλος του προσωπικού του πλοίου το οποίο είναι επιφορτισμένο με ευθύνες σχετικές με την ασφάλεια επί του πλοίου 6 αποδεικτικά στοιχεία ή αξιόπιστες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες στο πλοίο επιβιβάστηκαν πρόσωπα ή φορτώθηκαν εφόδια ή εμπορεύματα σε λιμενική εγκατάσταση ή από άλλο πλοίο που παραβιάζει τις διατάξεις του κεφαλαίου XI-2 ή του μέρους Α του Κώδικα ISPS και το εν λόγω πλοίο δεν συνέταξε Δήλωση Ασφάλειας, ούτε έλαβε ενδεδειγμένα, ειδικά ή πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, ούτε εφάρμοσε ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφάλειας 7 αποδεικτικά στοιχεία ή αξιόπιστες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες στο πλοίο επιβιβάστηκαν πρόσωπα ή φορτώθηκαν εφόδια ή εμπορεύματα σε λιμενική εγκατάσταση ή από άλλη πηγή (π.χ. από άλλο πλοίο ή μέσω ελικοπτέρου), για την οποία δεν απαιτείτο συμμόρφωση με το κεφάλαιο XI-2 ή το μέρος A του Κώδικα ISPS και το εν λόγω πλοίο δεν έλαβε ενδεδειγμένα, ειδικά ή πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, ούτε εφάρμοσε ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφάλειας και 8 το γεγονός ότι για το πλοίο έχει εκδοθεί επόμενο, διαδοχικό Προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 19.4 του μέρους Α του Κώδικα ISPS και ότι, κατά την επαγγελματική κρίση αρμόδιου υπαλλήλου, ένας από τους λόγους για τους οποίους το πλοίο ή μια εταιρεία ζήτησε την έκδοση ενός τέτοιου πιστοποιητικού είναι η αποφυγή της πλήρους συμμόρφωσης με το κεφάλαιο XI-2 και το μέρος A του Κώδικα ISPS, μετά την περίοδο ισχύος του αρχικού προσωρινού πιστοποιητικού, όπως περιγράφεται στη προαναφερθείσα διάταξη 10

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Version II Greek language 1 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Φακέλου: 631.1/13 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αριθ. Σχεδίου: 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ: «Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ» Βουκελάτου Σταμάτα- Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες ιαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες ιαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03 εκεµβρίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ- Αριθ. Πρωτ: 4425.1/04/2008 ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε ΑΠΛΕ ΝΠΑ ΑΝ Ταχ. /νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας : 185 35,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ)

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) και συνακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25.07. 08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 3636.18/02/08 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 16 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: 3636 / 04 /2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4150 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ... 5 1.1 Μεθοδολογία... 5 1.2 Ορισμοί... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 27 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 8 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρω τοκόλλου του 1978 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στις διατάξεις της ο- δηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1671 5 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3522.2/08/2013 Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβα σης Ναυτικής Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ν. 6(lll)/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα