Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος"

Transcript

1 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 20 Αυγούστου 2007 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Νικόλαος Πιπιτσούλης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2. Κατάσταση Ισολογισµού 3. Κατάσταση Αποτελεσµάτων 4. Κατάσταση ταµιακών ροών 5. Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης 6. Επιλεγµένες Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 2

3 Ι. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Όµιλος Εταιρεία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Υπεραξία Λοιπά Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Αλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετόχων της µητρικής: Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεµατικά Ζηµιές (Κέρδη) εις νέον ικαιώµατα Μειοψηφίας: 0 2 ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεςµες υποχρεώσεις άνεια Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Λοιπές υποχρεώσεις Φόρος εισοδήµατος Βραχυπρόθεσµο µέρος εντόκων δανείων άνεια Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 01/4-01/4-01/4-01/4- Σηµείωση 30/06/07 30/06/06 30/6/07 30/06/06 30/06/07 30/06/06 30/6/07 30/06/06 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα Έξοδα διάθεσης Έξοδα ερευνάς & ανάπτυξης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έξοδα Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικό Κόστος Κέρδη (Ζηµιές) από συγ.εταιρείες Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Κατανεµηµένα σε : Μετόχους της Εταιρίας ικαιώµατα µειοψηφίας Βασικά Ζηµίες (Κέρδη) ανά Μετοχή 15-0,121-0,082-0,07-0,02-0,104-0,015-0,05 0,02 4

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 30/06/07 Όµιλος 30/06/06 30/06/07 Εταιρεία 30/06/06 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Καταβεβληµένοι φόροι εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) Μερίσµατα πληρωθέντα εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

6 Ποσά σε Ευρώ Υπόλοιπο την 31/12/2005 Εκδοση µετοχικού κεφαλαίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό κεφάλαιο Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Αποθεµα- Λοιπά τικό υπέρ Αποθετο άρτιο µατικά Ποσά προορισ- µένα για αύξηση κεφαλαίου Αποτελέσµατα εις νέον ικαιώµατα µειοψηφίας Ιδίων Κεφαλαίων Μέρισµα προηγούµενης περιόδου 0 Συναλλαγµατικές διαφορές 0 Καθαρό κέρδος (ζηµία) καταχωρηθέν κατ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0 Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου Υπόλοιπο την 30/06/ Υπόλοιπο την Αυξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 Απορρόφηση συσσωρευµένων ζηµιών 0 Συναλλαγµατικές διαφορές 0 Καθαρό κέρδος (ζηµία) καταχωρηθέν κατ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0 Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου Υπόλοιπο την

7 Ποσά σε Ευρώ Υπόλοιπο την 31/12/2005 Εκδόση µετοχικού κεφαλαίου Μέρισµα προηγούµενης περιόδου ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό κεφάλαιο Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Αποθεµα- Λοιπά τικό υπέρ Αποθετο άρτιο µατικά Ποσά προορισ- µένα για αύξηση κεφαλαίου Αποτελέσµατα εις νέον ικαιώµατα µειοψηφίας Ιδίων Κεφαλαίων Συναλλαγµατικές διαφορές Καθαρό κέρδος (ζηµία) καταχωρηθέν κατ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0 Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου Υπόλοιπο την 30/6/ Υπόλοιπο την Αυξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 Απορρόφηση συσσωρευµένων ζηµιών 0 Συναλλαγµατικές διαφορές -3-3 Καθαρό κέρδος (ζηµία) καταχωρηθέν κατ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου Υπόλοιπο την 30/6/ Πέραµα 20 Αυγούστου 2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ Α..Τ. Χ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΣΙΑΦΗΣ Α..Τ. ΑΒ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΜΠΡΑΙΛΑΣ Α..Τ. ΑΒ Αρ.Αδείας

8 ΙΙ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο του 1981 µε την υπ αριθµ / απόφαση του Αναπληρωτή Νοµάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3485/ ) και προήλθε από τη µετατροπή της Οµόρρυθµης Εταιρίας Ν. ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία είχε συσταθεί το 1976 και τις εργασίες της οποίας συνεχίζει. Η έδρα της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε, είναι στο ήµο Περάµατος Αττικής, επί της Λεωφόρου ηµοκρατίας 455, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε Αριθµό Μητρώου Α.Ε. 6620/06/Β/86/23. Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί 50ετής από τη δηµοσίευση του καταστατικού της στο ΦΕΚ τ. Α.Ε.& Ε.Π.Ε. ήτοι µέχρι και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της. Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι: α) Η εµπορία γενικώς ηλεκτρονικών οργάνων, συστηµάτων και συσκευών, η ολική ή µερική κατασκευή αυτών, η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τους, καθώς και εκείνων ειδικότερα που αποτελούν τον εξοπλισµό των πλοίων. β) Η εµπορία, κατασκευή ολική ή µερική, εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή ηλεκτρονικών τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και µέσων τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής. γ) Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς προς τις ανωτέρω εργασίες. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί: Να συµµετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό η νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε σκοπό. Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Να αναλαµβάνει την εκπροσώπηση ή αντιπροσωπεία Εµπορικών και Βιοµηχανικών οίκων κατασκευής ηλεκτρονικών ή µη προϊόντων εξωτερικού ή εσωτερικού κατ αποκλειστικότητα ή µη για την Ελλάδα, καθώς επίσης και οµοίων οίκων εσωτερικού, για προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων τους σε χώρες του εξωτερικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µπορεί να µεταβάλλονται ή να διευρύνονται οι σκοποί της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι ο σκοπός της Εταιρίας δεν έχει τροποποιηθεί κατά την τελευταία τριετία. Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα εργασιών στο χώρο των χερσαίων, θαλάσσιων και δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και των συστηµάτων ειδικών εφαρµογών. Σύµφωνα µε την κατάταξη της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ 2003) η Παραγωγική ραστηριότητα της Εταιρίας κατατάσσεται στον κλάδο 32 «Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών». Σ ότι αφορά την Εµπορική ραστηριότητα της Εταιρίας, αυτή εντάσσεται στον κωδικό της ως άνω (ΣΤΑΚΟ 2003) κατάταξης, «Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία, στο εµπόριο και στην πλοήγηση». Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου στις 20 Αυγούστου Οι θυγατρικές εταιρείες οι οποίες περιελήφθησαν στις επισυναπτόµενες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου είναι οι παρακάτω: 8

9 Επωνυµία Εταιρίας ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. UNIAXIS S.R.L MARAC ROMANIA S.R.L MARAC BULGARIA E.O.O.D ραστηριότητα Εµπόριο Ενεργειακών Συστηµάτων Εµπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Εµπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Εµπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Χώρα Έδρας Ποσοστό Συµ. ΕΛΛΑ Α 100,00% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 98,00% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% 2.Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή ιερµηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση». Οι εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (εφ εξής «Οικονοµικές Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και τα παράγωγα η αποτίµηση των οποίων γίνεται στην εύλογη αξία τους και βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Οµίλου. Οι λογιστικές πολιτικές και εκτιµήσεις που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνηµµένων Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων, είναι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης εκεµβρίου 2006, που είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας. Η σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύνανται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα της εξαµηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2007 δεν είναι ενδεικτικά των αποτελεσµάτων που αναµένουµε για την χρήση που θα λήξει την 31 εκεµβρίου Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι στο ά εξάµηνο προκηρύσσονται διαγωνισµοί από το ηµόσιο, Οργανισµούς κλπ στους οποίους συµµετέχουµε και αναλαµβάνουµε εργασίες των οποίων το µεγαλύτερο µέρος εκτελείται και πιστοποιείται στο β έξάµηνο και κυρίως στο τελευταίο τρίµηνο. 3. Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς Κατά την 30 Ιουνίου 2007 ο Όµιλος διαχωρίζεται σε δύο επιχειρηµατικούς τοµείς: 9

10 (1) Παραγωγή και Εµπόριο Ηλεκτρονικού εξοπλισµού (2) Εµπορία εξοπλισµού φυσικού αερίου. Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για την περίοδο έως 30 Ιουνίου 2007 ήταν ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά περιόδου 30/06/07 Ποσά περιόδου 30/06/06 Εµπόριο Ηλεκτρονικού εξοπλισµού Εµπόριο Εξοπλισµού Φυσικού Αερίου Όµιλος Εµπόριο Ηλεκτρονικού εξοπλισµού Εµπόριο Εξοπλισµού Φυσικού Αερίου Όµιλος Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Έξοδα διάθεσης Έξοδα ερευνάς & ανάπτυξης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη (ζηµιές) χρήσης από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Κατανέµονται σε : Μετόχους εταιρείας ικαιώµατα µειοψηφίας ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Περιουσιακά στοιχεία Συγγενείς επιχειρήσεις Λοιπά µη κατανεµόµενα περιουσιακα στοιχεία Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικές δαπάνες Αποσβέσεις ευτερεύων τύπος πληροφόρησης Γεωγραφικοί τοµείς Κατά την 30 Ιουνίου 2007 ο Όµιλος διαχωρίζεται σε δύο γεωγραφικούς τοµείς και διευθύνονται από την έδρα. Η κύρια χώρα (έδρα) δραστηριότητας της εταιρείας είναι η Ελλάδα. Η άλλη περιοχή λειτουργίας είναι κυρίως οι τόποι πώλησης εµπορευµάτων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για την περίοδο έως 30 Ιουνίου 2007 ήταν ως εξής: 10

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κατά Γεωγραφικό Τοµέα Ποσά κλειόµενης περιόδου 30/06/07 Ποσά περιόδου 30/06/06 Εµπόριο Ηλεκτρονικού εξοπλισµού Εµπόριο Εξοπλισµού Φυσικού Αερίου Όµιλος Εµπόριο Ηλεκτρονικού εξοπλισµού Εµπόριο Εξοπλισµού Φυσικού Αερίου Όµιλος Εσωτερικό Εξωτερικό Εσωτερικό Εσωτερικό Εξωτερικό Εσωτερικό Εσωτερικό Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Έξοδα διάθεσης Έξοδα ερευνάς & ανάπτυξης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Αποτελέςµατα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Κατανέµονται σε : Μετόχους εταιρείας ικαιώµατα µειοψηφίας ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Περιουσιακά στοιχεία Συγγενείς επιχειρήσεις Λοιπά µη κατανεµόµενα περιουσιακα στοιχεία Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικές δαπάνες Αποσβέσεις

12 4. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία - Εταιρείας ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ" ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ" ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κόστος ή εκτίµηση Προσθήκες Μειώσεις ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ Συν/κες ιαφορές Υπόλοιπο Αποσβέσεις ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Μειώσεις Συν/κες ιαφορές Αναπόσβεστη αξία Γήπεδα- Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα- Τεχνικές εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ " ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ" ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κόστος ή εκτίµηση Προσθήκες Μειώσεις Συν/κες ιαφορές Υπόλοιπο Αποσβέσεις Μειώσεις Συν/κες ιαφορές Αναπόσβεστη αξία Γήπεδα- Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα- Τεχνικές εγκαταστάσεις Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρµόσθηκαν για τελευταία φορά την από ανεξάρτητους εκτιµητές. Η αναπροσαρµογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων. Το πλεόνασµα αναπροσαρµογής πιστώθηκε στα αποτελέσµατα εις νέον. Επί των ακινήτων της µητρικής έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού ,91 Ευρώ και υφίσταται ενέχυρο επί του µηχανολογικού εξοπλισµού του εργοστασίου, πρός εξασφάλιση Τραπεζικών δανείων, το ύψος των οποίων την ανερχόταν στο ποσό των ,54 Ευρώ. Στις 26/07/06 υπεγράφη σύµβαση πώλησης και επαναµίσθωσης (sales & lease back) µε την εταιρεία Πειραιώς Leasing, αφορώσα το ακίνητο της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ επί της οδού Μ.Κιουρί 165. Τα αντικείµενα της σύµβασης εµφανίζονται την 30/06/07 στα πάγια στοιχεία ως εξής: Αξία κτήσης Αποσβέσεις Απογραφής Αποσβέσεις Χρήσης Αποσβέσεων Αναπόσβεστο Υπόλοιπο Οικόπεδο Κτίριο 5 όροφο Τα µισθώµατα που κατεβλήθησαν ήταν 42χιλ. ευρώ εκ των οποίων οι 22 χιλ ευρώ αφορούν την αποπληρωµή του κεφαλαίου. Ως δαπάνη αναγνωρίσθηκαν οι τόκοι που ανήλθαν στο ποσό των 20 χιλ ευρώ. 12

13 Τα ακίνητα παραµένουν στην κυριότητα της εταιρείας λήζινγκ έως την λήξη της σύµβασης. Στις 20/04/07 υπεγράφη σύµβαση πώλησης και επαναµίσθωσης (sales & lease back) του ακινήτου της UNIAXIS SRL στην Ρουµανία µε την εταιρεία PIRAEUS LEASING ROMANIA INF S.A, αφορώσα ακίνητο στο Βουκουρέστι στο οποίο στεγάζεται η εταιρεία. Τα αντικείµενα της σύµβασης εµφανίζονται την 30/06/07 στα πάγια στοιχεία ως εξής: Αξία κτήσης Αποσβέσ εις Απογραφ ής Αποσβ έσεις περιόδ ου Αποσβέσε ων Συναλλαγµα τικές διαφορές Αναπόσβεστο Υπόλοιπο Οικόπεδο Κτίριο Τα µισθώµατα που κατεβλήθησαν ήταν 9 χιλ. ευρώ εκ των οποίων οι 4 χιλ ευρώ αφορούν την αποπληρωµή του κεφαλαίου. Ως δαπάνη αναγνωρίσθηκαν οι τόκοι που ανήλθαν στο ποσό των 5χιλ ευρώ. Τα ακίνητα παραµένουν στην κυριότητα της εταιρείας λήζινγκ έως την λήξη της σύµβασης. 5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.1. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία - Εταιρείας Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κόστος ή εκτίµηση Προσθήκες Συν/κες ιαφορές Υπόλοιπο αποσβέσ ων Αποσβέσεις Συν/κες ιαφορές αποσβέσ ων 30/6/2007 Αναπόσβε στη αξία 1. απάνες λογισµικού Άϋλα περιουσιακά στοιχεία - Οµίλος Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ 1. απάνες λογισµικού 2. Υπεραξία επιχείρησης Goodwill Κόστος ή εκτίµηση Προσθήκες ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Συν/κες Υπόλοιπο αποσβέσ ιαφορές ων Αποσβέσεις Συν/κες ιαφορές αποσβέσ ων 30/6/200 Αναπόσβε στη αξία Η υπεραξία, κατά ποσόν 864 χιλ. Ευρώ προέκυψε από την εξαγορά της UNIAXIS SRL, µίας εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται στη Ρουµανία και η οποία αποτελεί εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της MOTOROLA και από την χρήση 2007 και της MΑΡΑΚ στην τοπική αγορά. Ο µητρική εταιρεία ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ κατέχει το 98% του µετοχικού κεφαλαίου. 13

14 Έλεγχος αποµείωσης της αξίας της υπεραξίας. Ο έλεγχος αποµείωσης της αξίας της υπεραξίας γίνεται σε ετήσια βάση και πραγµατοποιείται από ανεξάρτητο τοπικό επαγγελµατία εκτιµητή ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος έχει καλή γνώση των συνθηκών της τοπικής αγοράς.κατά την ισχύουν όσα αναφέρονται στις σηµειώσεις της Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 6.1. Επενδύσεις σε θυγατρικές ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. (ποσά σε k ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/06 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 30/06/07 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/06 ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 30/06/07 ΑΠΟΜΕΙΩΣ ΕΙΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/07 Α. Συµµετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις MARAC ROMANIA SRL. 100% ΜΑRAC BULGARIA EOOD 100% ΤΕΜΑ Α.Ε 100% UNIAXIS SRL 98% ΣΥΝΟΛΟ Η Εταιρεία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ ( ) διενήργησε έλεγχο αποµείωσης της αξίας των συµµετοχών της σε θυγατρικές. Αποµείωση προέκυψε λόγω σωρευµένων ζηµιών, η οποία καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια. Στην περίοδο αποκτήθηκε από την ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ το σύνολο των µετοχών της ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (υπόλοιπο ποσοστό 5,36%) έναντι ποσού ευρώ 9.840,00. Έγινε περαιτέρω αποµείωση της ΤΕΜΑ για το σύνολο της αξίας κτήσεως και οφείλεται κυρίως στην απώλεια του δικαιώµατος συµψηφισµού φορολογικών ζηµιών µε φορολογικά κέρδη επόµενων χρήσεων(αναβαλλόµενη φορολογία) λόγω της επικείµενης απορρόφησης της από την ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, η οποία αποφασίστηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο στις Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες: Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. (ΟΜΙΛΟΣ) (ποσά σε k ) Β. Συµµετοχές σε Συγγενείς ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/05 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 31/12/06 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/05 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/06 ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ. 15% GLOSEC A.E. 26% NVP UKRAVTOMATIKA 35% ΣΥΝΟΛΟ

15 (ποσά σε k ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ Σ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 30/06/07 31/12/06 30/06/07 31/12/06 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/07 Β. Συµµετοχές σε Συγγενείς ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛ. 15% ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ. GLOSEC A.E. 26% NVP UKRAVTOMATIK 35% A ΣΥΝΟΛΟ Τα συνοπτικά στοιχεία των συγγενών εταιρειών στις οποίες µετέχει ο Οµιλος έχουν ως εξής: Χώρα Εγκατάστασης Περιουσιακά Στοιχεία Υποχρεώσεις Εσοδα Καθαρά Κέρδη (ζηµιές) Ποσοστό Συµµετοχής ίκτυο Παροχής Ναυτιλιακών Ελλάς % Υπηρεσιών Α.Ε. Glosec A.E. Ελλάς % NVP Ukravtomatika Ουκρανία % Οι συγγενείς εταιρείες συµπεριλήφθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Η αποµείωση της αξίας της συµµετοχής στην Ukravtomatika προήλθε από το αλγεβρικό άθροισµα αύξησης κατά 5 χιλ. Ευρώ που αφορούν την αναλογία των κερδών χρήσεως που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα του οµίλου και µείωσης κατά 14 χιλ Ευρώ που αφορούν τις συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν από την µετατροπή των Οικονοµικών Καταστάσεων σε Ευρώ από το εθνικό νόµισµα της Ουκρανίας Hruvny και καταχωρήθηκαν κατ ευθείαν στην καθαρά θέση του οµίλου. 7. Ίδια Κεφάλαια Εταιρίας - Λογιστική Αξία Μετοχής 7.1 Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία πλήρως εξοφληµένες. Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ποσά προορισµένα για αύξηση Υπόλοιπο την Μεταβολές περιόδου Υπόλοιπο την

16 7.2 Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικά άξια λόγου διαθέτει µόνο η µητρική, τα οποία αναλύονται όπως στον παρακάτω πίνακα: Τακτικό Αποθεµατικό Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων Υπόλοιπο την Μεταβολές αποθεµατικών περιόδου Υπόλοιπο την 30/6/ Αποτελέσµατα εις νέον Η ανάλυση των αποτελεσµάτων εις νέον της εταιρείας και του οµίλου έχει όπως παρακάτω: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπόλοιπο την 01/01/ Συναλλαγµατικές διαφορές -3 Καθαρό κέρδος (ζηµία) καταχωρηθέν κατ ευθείαν στα 1 0 Ίδια Κεφάλαια Καθαρό ζηµιά περιόδου Υπόλοιπο την 30/6/ Λογιστική Αξία Μετοχής Η λογιστική αξία της µετοχής υπολογίζεται όπως παρακάτω: Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Όµιλος Εταιρεία (ποσά σε ) 30/06/07 31/12/06 30/06/07 31/12/06 Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,30 0,30 0,30 0,30 Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από την Έκδοση µετοχών Υπέρ το Άρτιο Aφορολόγητο αποθεµατικό ειδικών διατάξεων νόµων Τακτικό αποθεµατικό 0 0 Αποτελέσµατα εις Νέο Συναλλαγµατικές διαφορές 34 9 ικαιώµατα µειοψηφίας 0 2 Ιδίων Κεφαλαίων Λογιστική Αξία Μετοχής 0,05 0,17 0,11 0,21 16

17 8. άνεια Όµιλος Εταιρεία 30/06/07 31/12/06 30/06/07 31/12/06 Μακροπρόθεσµα δάνεια Τραπεζικά δάνεια Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µακροπρόθεσµων δανείων Βραχυπρόθεσµα δάνεια Τραπεζικά δάνεια Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης πληρ.τους επόµενους 12 µήνες Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα τους επόµενους 12 µήνες βραχυπρόθεσµων δανείων Γενικό Μακροπρόθεσµα άνεια 1) Μακροπρόθεσµο δάνειο ποσού 571 χιλ. Ευρώ (501+70) έχει ληφθεί από την Εταιρεία ΜΑΡΑΚ για την χρηµατοδότηση της ίδρυσης της βιοµηχανικής µονάδας στο Λουτρό Αλ/πόλης. Η αποπληρωµή του γίνεται σε εξαµηνιαίες δόσεις και προβλέπεται να ολοκλήρωθει την 01/01/2014 Το επιτόκιο δανεισµού είναι κυµαινόµενο και ισούται µε το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ηµοσίου 12µηνής διαρκείας προσαυξηµένου κατά 60%. Το υπόλοιπο την 30/06/07 ήταν 491 χιλ. Ευρώ. Για το δάνειο αυτό έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού χιλ. ευρώ και υφίσταται ενέχυρο επί του µηχανολογικού εξοπλισµού του εργοστασίου.. 2) ) Μακροπρόθεσµο δάνειο ποσού 900 χιλ. Ευρώ (( ) έχει συναφθεί από την Εταιρεία ΜΑΡΑΚ µε την Εµπορική Τραπεζα Η αποπληρωµή του γίνεται σε 14 εξαµηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης την και προβλέπεται να ολοκλήρωθει την 31/01/2014. Το επιτόκιο δανεισµού είναι κυµαινόµενο και ισούται µε το εκάστοτε επιτόκιο EURIBOR ΠΛΈΟΝ 3% εισφορά 0,60 του Ν128/75. Το υπόλοιπο την 30/06/07 ήταν 900 χιλ. Ευρώ. Η λήξη των µακροπροθέσµων δανείων έχει ως εξής: Οµιλος Εταιρεία Μέχρι ένα έτος Πάνω από 1 έτος και µέχρι 5 έτη Πάνω από 5 έτη Τα ποσά των µακροπρόθεσµων δανείων που είναι πληρωτέα σε διάστηµα 12 µηνών από την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων έχουν µεταφερθεί και παρουσιάζονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.2 Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) 1)Σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) συνήφθη µε την εταιρεία Πειραιώς Leasing µε αντικείµενο το κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μ.Κιουρί 165 στο Πέραµα. Το επιτόκιο δανεισµού είναι κυµαινόµενο και έχει διάρκεια µέχρι τις 26/06/2016. Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξασφαλισµένες µε το µισθωµένο ακίνητο το οποίο περιέρχεται στον εκµισθωτή σε περίπτωση αδυναµίας του µισθωτή να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. 17

18 Τα µισθώµατα που κατεβλήθησαν ήταν 42 χιλ. ευρώ εκ των οποίων οι 22 χιλ ευρώ αφορούν την αποπληρωµή του κεφαλαίου. Ως δαπάνη αναγνωρίσθηκαν οι τόκοι που ανήλθαν στο ποσό των 20 χιλ.ευρώ. Τα ελάχιστα αναµενόµενα µισθώµατα είναι τα παρακάτω: Μίσθωµα Τόκος Κεφάλαιο Μέχρι ένα έτος Πάνω από 1 έτος και µέχρι 5 έτη Πάνω από 5 έτη )Σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) συνήφθη στις 20/04/07 υπεγράφη σύµβαση πώλησης και επαναµίσθωσης (sales & lease back) του ακινήτου της UNIAXIS SRL στην Ρουµανία µε την εταιρεία PIRAEUS LEASING ROMANIA INF S.A, αφορώσα ακίνητο στο Βουκουρέστι στο οποίο στεγάζεται η εταιρεία.. Το επιτόκιο δανεισµού είναι κυµαινόµενο και έχει διάρκεια µέχρι τις 26/06/2016. Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξασφαλισµένες µε το µισθωµένο ακίνητο το οποίο περιέρχεται στον εκµισθωτή σε περίπτωση αδυναµίας του µισθωτή να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Τα µισθώµατα που κατεβλήθησαν ήταν 9χιλ. ευρώ εκ των οποίων οι 4 χιλ ευρώ αφορούν την αποπληρωµή του κεφαλαίου. Ως δαπάνη αναγνωρίσθηκαν οι τόκοι που ανήλθαν στο ποσό των 5χιλ.ευρώ. Τα ελάχιστα αναµενόµενα µισθώµατα είναι τα παρακάτω: Μίσθωµα Τόκος Κεφάλαιο Μέχρι ένα έτος Πάνω από 1 έτος και µέχρι 5 έτη Πάνω από 5 έτη Τα ποσά των που είναι πληρωτέα σε διάστηµα 12 µηνών από την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων έχουν µεταφερθεί και παρουσιάζονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.3 Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Όµιλος Εταιρεία Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 30/06/ /06/2006 ΦΠΑ ιαφορές φορολογικού ελέγχου µακροπρόθεσµων υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δόσεις που λήγουν τους επόµενους 12 µήνες ΦΠΑ δόσεις που λήγουν τους επόµενες 12 µήνες ιαφορές φορολογικού ελέγχου βραχυπρόθεσµων δόσεων Γενικό Το ποσό του ΦΠΑ 575 χιλ ευρώ,αφορά µέρος του αρχικού ποσού 622 χιλ ευρώ που η εταιρεία δεν είχε την δυνατότητα να αποδώσει στο Ελληνικό ηµόσιο και ζήτησε την ρυθµισή του σε δόσεις. Στις 18

19 αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών να καταβληθεί σε 48 δόσεις και θα επιβαρυνθεί µε προσαυξήσεις συνολικού ποσού 121 χιλ ευρώ. 8.4 Βραχυπρόθεσµα άνεια Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων για την περίοδο ήταν 7,35% ενώ για το 2006 ήταν 7,1%. Η εταιρεία έχει ήδη χρησιµοποιήσει εξολοκλήρου τα εγκεκριµένα πιστωτικά όρια από τις συνεργαζόµενες τράπεζες και η περαιτέρω χρηµατοδότησή της θα στηριχθεί στην λήψη χορηγήσεων µε ενεχυρίαση συµβάσεων έργων του ηµοσίου και εταιρειών όπως ο ΟΤΕ κ.λ.π. Από το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες, την 30/06/07 ποσό χιλ. ευρώ έχουν εκχωρηθεί σε τράπεζες ως εγγύηση. 9. Αναβαλλόµενοι φόροι Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/07 31/12/06 30/06/07 31/12/06 Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών Οι λογαριασµοί των αναβαλλόµενων φόρων αναλύονται ως εξής: Όµιλος Εταιρεία Μεταβολές Μεταβολές ιαγραφές άυλων στοιχείων Αποσβέσεις εξόδων εισαγωγής στο Χ.Α Αποζηµιώσεις προσωπικού Αποσβέσεις παγίων Εσοδα επόµενων χρήσεων Επιστρεπτέος φόρος αποτελεσµάτων προηγουµένων περιόδων Επιστρεπτέος φόρος αποτελεσµάτων τρέχουσας περιόδου

20 10. Έσοδα Οι βασικότερες κατηγορίες εσόδων αναλύονται ως εξής: (ποσά σε χιλιάδες ) Κύκλος Εργασιών από: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βιοµηχανική δραστηριότητα Εµπορική δραστηριότητα Παροχή Υπηρεσιών (1) Λοιπά έσοδα από : Αναστροφή αποµείωσης απαίτησης από θυγατρική Marac Romania Λοιπά έσοδα εκµεταλεύσεως (2) εσόδων (1) + (2) Έξοδα Οι βασικότερες κατηγορίες εξόδων αναλύονται ως εξής: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/ /6/2006 Αµοιβές &έξοδα προσωπικού Μείον αναλογούσες επιχορηγήσεις Αµοιβές & έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι τέλη ιάφορα έξοδα Μείον αναλογούσες επιχορηγήσεις Αποσβέσεις Μείον αναλογούσες επιχορηγήσεις Λοιπά έξοδα Αποτελέσµατα από συγγενείς 6 ΣΥΝΟΛΟ (1) Κόστος αναλωθέντων υλικών (2) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ (1) + (2) Οι ανωτέρω δαπάνες εµφανίζονται στις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων ως εξής: 20

21 12. Χρηµατοοικονοµικό Κόστος Η ανάλυση του χρηµατοοικονοµικού κόστους έχει ως εξής : Χρηµατοοικονοµικά έξοδα: 30/06/07 Ο Όµιλος 30/06/06 30/06/07 Η Εταιρεία 30/06/06 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Υποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων Συναλλαγµατικές διαφορές (έξοδα) χρηµατοοικονοµικών εξόδων Χρηµατοοικονοµικά έσοδα: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Συναλλαγµατικές διαφορές (έσοδα) Λοιπά χρηµατοοικονοµικών εσόδων Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά) Η υποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων, αφορά την ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, όπως αναφέρουµε και στο κεφάλαιο για τις θυγατρικές εταιρείες. 13. Αποτελέσµατα από Συγγενείς Επιχειρήσεις Η ανάλυση του αποτελέσµατος από συγγενείς επιχειρήσεις έχει όπως παρακάτω: Ο Όµιλος Η Εταιρεία 30/06/07 30/06/06 30/06/07 30/06/06 Κέρδη Ukravtomatika Ζηµιά Glosec Φόρος εισοδήµατος - Το ποσό των φόρων έχει υπολογισθεί χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές των αντίστοιχων χρήσεων. Φόροι εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι Όµιλος Εταιρεία 30/06/07 30/06/06 30/06/07 30/06/06 Αναβαλλόµενος φόρος ιαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήµατος Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος

22 Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου, και η διαφορά έχει ως εξής: Όµιλος Εταιρεία 30/06/07 30/06/06 30/06/07 30/06/06 Ζηµιές-κέρδη προ φόρων Φορολογικός συντελεστής 25% 29% 25% 29% Φόροι υπολογιζόµενοι µε τους εγχώριους συντελεστές Φόρος µη αναγνωριζόµενων φορολογικών ζηµιών Φόρος επί ζηµιών για τις οποίες δεν λογίσθηκε αναβαλλόµενος φόρος Η µητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλουθες χρήσεις : Επωνυµία Εταιρίας Χώρα Έδρας Ανέλεγκτες χρήσεις ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ ΕΛΛΑ Α 2006 εως και 2007 ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α 2003 εως και 2007 UNIAXIS S.R.L ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2001 εως και 2007 MARAC ROMANIA S.R.L ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2007 MARAC BULGARIA E.O.O.D ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2004 εως και 2007 Η Uniaxis δεν έχει υποστεί φορολογικό έλεγχο από την ίδρυσή της (1992) Ωστόσο οι φορολογικές υποχρεώσεις προ του 2001 παραγράφηκαν. Η Marac Romania ακολούθησε το σύστηµα της αυτοπεραίωσης και εποµένως δεν έχει φορολογικές υποχρεώσεις προ του Κέρδη (Ζηµιές) κατά µετοχή. Βασικά Τα βασικά κέρδη (ζηµιές) κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους (ζηµιάς) που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου. Κέρδη (Ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (από τις συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις) Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών (σε χιλιάδες) 30/06/07 ΟΜΙΛΟΣ 30/06/06 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/06/07 30/06/ Βασικά κέρδη (ζηµιές) κατά µετοχή -0,121-0,082-0,1-0,015 εν υπολογίζονται µειωµένα αποτελέσµατα διότι δεν υπάρχουν δυνητικοί τίτλοι. 16. Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη Η εταιρεία πουλάει αγαθά και υπηρεσίες σε συνδεδεµένα µέρη τα οποία αφορούν Εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή ιοίκηση µε την εταιρεία και συγγενείς µε αυτήν εταιρεία. Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται οι διεταιρικές συναλλαγές καθώς οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις την 30/06/07 22

23 (ποσά σε εκατ. ) ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΜΑ Α.Ε. UNIAXIS SRL ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ MARAC ROMANIA SRL ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ MARAC BULGARIA SRL ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (.Π) GLOSEC A.E. ΜΑΡΑΚ ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε TEMA ENΕΡΓΕΙΑΚΗ UNIAXIS SRL MARAC ROMANIA GLOSEC A.E ΣΥΝΟΛΟ (ποσά σε εκατ. ) ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΜΑ Α.Ε. UNIAXIS SRL ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ MARAC ROMANIA SRL ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ MARAC BULGARIA SRL ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (.Π) GLOSEC A.E. ΜΑΡΑΚ ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε UNIAXIS SRL (ποσά σε εκατ. ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΤΕΜΑ Α.Ε. UNIAXIS SRL ΙΕΤΑΙΡΙΚA ΥΠΟΛΟΙΠΑ MARAC ROMANIA SRL ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ MARAC BULGARIA SRL ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (.Π.Ν.Υ.) GLOSEC A.E. ΜΑΡΑΚ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑ Α.Ε ΤΕΜΑ Α.Ε UNIAXIS SRL UNIAXIS SRL MARAC ROMANIA MARAC ROMANIA GLOSEC A.E GLOSEC A.E

24 Αποζηµίωση αµοιβών µελών /Σ Όµιλος Εταιρεία 30/06/07 30/06/06 30/06/07 30/06/06 Αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας Αµοιβές από παροχή υπηρεσιών Αµοιβές ως έξοδα παράστασης αµοιβών Απασχολούµενο προσωπικό Αριθµός εργαζοµένων Όµιλος Εταιρεία 30/06/07 30/6/06 30/06/07 30/6/06 Μισθωτοί Ηµεροµίσθιοι εργαζοµένων Eνδεχόµενες υποχρεώσεις Η εταιρεία την είχε τις παρακάτω ενδεχόµενες υποχρεώσεις από εγγυητικές επιστολές: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Κ.ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROBANK PROBANK ΕΓΝΑΤΙΑ ALPHA Εµπράγµατες ασφάλειες και δοθείσες εγγυήσεις 1)Επί των ακινήτων της µητρικής έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού ,91 Ευρώ και υφίσταται ενέχυρο επί του µηχανολογικού εξοπλισµού του εργοστασίου, πρός εξασφάλιση Τραπεζικών δανείων, το ύψος των οποίων την ανερχόταν στο ποσό των ,54 Ευρώ. 2)Από το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες, την 30/06/07 ποσό χιλ. ευρώ έχουν εκχωρηθεί σε τράπεζες ως εγγύηση. 24

25 20. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα Α)Αυξηση µετοχικού κεφαλαίου της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ» Στην από 10η Ιουλίου 2007 έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφασίστηκε,η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ ( ,5 ) µε καταβολή µετρητών και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 30 λεπτών του Ευρώ της καθεµιάς. Όλες οι νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της παραπάνω έκδοσης θα διατεθούν υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία 20 παλαιών µετοχών έναντι µιας νέας µετοχής. Η τιµή διάθεσης των ως άνω νέων µετοχών θα είναι 1,20 ευρώ ανά µετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «Αποθεµατικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση µετοχών».. Τη χρήση των νέων κεφαλαίων που θα αντληθούν από την ως άνω νέα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης άµεσα και ως τη λήξη της χρήσης Β) Απορόφηση θυγατρικής (κατέχει το 100% των µετοχών)από την «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ» Το ιοικητικό Συµβούλιο στις αποφάσισε ότι, την απορρόφηση της «ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυµη, Μελετητική, Βιοµηχανική Εµπορική και Κατασκευαστική Εταιρεία», καθώς υπάρχει δυνατότητα από την ισχύουσα νοµοθεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, κρίνεται σκόπιµη ώστε να δηµιουργηθεί µία ενιαία εταιρεία στο χώρο των σκοπούµενων εταιρικών δραστηριοτήτων µε πολυσχιδείς εµπορικές δραστηριότητες. Από την απορρόφηση της απορροφούµενης Εταιρείας από την εταιρεία µας θα προκύψει η δυνατότητα αποδοτικότερης εκµετάλλευσης και ευελιξίας σε τυχόν επιχειρηµατικές ευκαιρίες και η δυνατότητα επίτευξης καλύτερων όρων συνεργασίας. Επιπλέον, µε την συγχώνευση θα επιτευχθεί µείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των στελεχών και του προσωπικού, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και την κατ επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονοµικών αποτελεσµάτων τους. Η ως άνω συγχώνευση κρίνεται σκόπιµη και συµφέρουσα, τόσο για τις Συγχωνευόµενες Εταιρείες, τους µετόχους τους και τους εργαζόµενους σε αυτές όσο και για τους τρίτους συναλλασσόµενους µε αυτές, δεδοµένου ότι κατ αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθεί ένα ενιαίο σχήµα, ενισχυµένο τόσο σε επίπεδο οικονοµικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. 21. Εκτίµηση για την συνέχιση της δραστηριότητας 21.1 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύµφωνα µε την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα της εξαµηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2007 δεν είναι ενδεικτικά των αποτελεσµάτων που αναµένουµε για την χρήση που θα λήξει την 31 εκεµβρίου Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι στο ά εξάµηνο προκηρύσσονται διαγωνισµοί από το ηµόσιο, Οργανισµούς κλπ στους οποίους συµµετέχουµε και αναλαµβάνουµε εργασίες των οποίων το.µεγαλύτερο µέρος εκτελείται και πιστοποιείται στο β έξάµηνο και κυρίως στο τελευταίο τρίµηνο Η εταιρεία κατά το α εξάµηνο του 2007 είχε µείωση του κύκλου εργασιών σε σχέση µε το α εξάµηνο του Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών κατά το 2007 ανήλθε στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ κατά το 2006, δηλαδή υπήρξε µείωση κατά 10%. Αυτό συνέβη επειδή το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών θα εκτελεσθούν στο β εξάµηνο... Υπήρξε µείωση του τραπεζικού δανεισµού λόγω του ότι δεν είχαν υπογραφεί συµβάσεις για να ενεχυριασθούν.υπήρξε δηµιουργία αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και αρνητικές ταµειακές ροές καθώς 25

26 δεν κατέστη δυνατόν ακόµη να εισπραχθούν οι απαιτήσεις από τους πελάτες οι οποίες κυρίως προέρχονται από οργανισµούς και ηµόσιο και είναι ασφαλούς εισπράξεως. ηµιουργήθηκε πρόσκαιρο πρόβληµα στην ταµειακή ρευστότητα της εταιρείας και αδυναµία εξόφλησης ορισµένων υποχρεώσεων προς το Ελληνικό ηµόσιο και για αυτό ζητήθηκε και επετεύχθη η µακροπρόθεσµη ρυθµισή τους. Για τους επόµενους 12 µήνες ( ) η εικόνα αναµένεται να βελτιωθεί ακόµη περισσότερο. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των εµπορικών τµηµάτων, τις οποίες θεωρούµε ρεαλιστικές και υιοθετούµε, ο κύκλος εργασιών θα είναι περίπου χιλ. ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το 2007 πέραν των συνήθων και επαναλαµβανοµένων κατ έτος εργασιών, η εταιρία έχει εξασφαλίσει ήδη νέες εργασίες ύψους 14 εκ. Ευρώ περίπου. Εκτός από τη σηµαντική ως άνω αύξηση του κύκλου εργασιών, έχει αποφασιστεί από τη ιοίκηση η διατήρηση των λειτουργικών δαπανών στα ίδια επίπεδα και µάλιστα µείωση ορισµένων κατηγοριών, όπως έξοδα προσωπικού, δεδοµένου ότι επήλθε ήδη µείωση του προσωπικού. Η αύξηση κυρίως του κύκλου εργασιών θα οδηγήσουν στη διαµόρφωση θετικού αποτελέσµατος προ φόρων περίπου σε 700 χιλ. Ευρώ. Με βάση τα προϋπολογιστικά στοιχεία στην περίοδο 1/7/ /06/2008 θα υπάρξουν θετικές ταµειακές ροές. Για τα επόµενα έτη, αναµένεται ακόµη µεγαλύτερη βελτίωση των µεγεθών της εταιρείας, δεδοµένου ότι διεκδικεί µε σηµαντικές πιθανότητες επιτυχίας, µεγάλο αριθµό έργων που αναµένεται να προκηρυχθούν UNIAXIS SRL Για την θυγατρική Uniaxis SRL το 2006 ήταν κερδοφόρο, έστω και οριακά (15 χιλ. ευρώ κέρδη προ φόρων). Ο προϋπολογισµός για την περίοδο 1/7/ /06/2008 προβλέπει πωλήσεις ύψους χιλ. ευρώ και κέρδη 45 προ φόρων χιλ ευρώ MARAC ROMANIA SRL Για την θυγατρική MARAC ROMANIA εξετάζεται για την περίοδο 1/7/ /06/2008 το ενδεχόµενο συγχώνευσης µε την Uniaxis. Μετά από τα ανωτέρω στοιχεία που παραθέσαµε, αναµένεται κατά το την περίοδο 1/7/ /06/2008 ο όµιλος να έχει κερδοφορία και να βελτιωθεί και η ρευστότητά της. Πέραµα 20 Αυγούστου 2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ Α..Τ. Χ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΣΙΑΦΗΣ Α..Τ. ΑΒ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΜΠΡΑΙΛΑΣ Α..Τ. ΑΒ Αρ.Αδείας

27 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΙ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ) Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς ευτερεύων τύπος πληροφόρησης Γεωγραφικοί τοµείς Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία - Εταιρείας Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία - Εταιρείας Άϋλα περιουσιακά στοιχεία - Οµίλος Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες: Ίδια Κεφάλαια Εταιρίας - Λογιστική Αξία Μετοχής Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Λογιστική Αξία Μετοχής άνεια Μακροπρόθεσµα άνεια Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) Βραχυπρόθεσµα άνεια Αναβαλλόµενοι φόροι Έσοδα Έξοδα Χρηµατοοικονοµικό Κόστος Αποτελέσµατα από Συγγενείς Επιχειρήσεις Φόρος εισοδήµατος Κέρδη (Ζηµιές) κατά µετοχή Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη Eνδεχόµενες υποχρεώσεις Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα Εκτίµηση για την συνέχιση της δραστηριότητας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ UNIAXIS SRL MARAC ROMANIA SRL

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 24 Νοεµβρίου 2007 και έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 18 Σεπτεµβρίου 2005 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 18 Μαρτίου 2006 και έχουν αναρτηθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Κατάσταση της περιόδου 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε το ΛΠ 34 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 2 Β. Έκθεση επισκόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006-31 Μαρτίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας)

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Κ.Λ.Μ. Α.Ε.) ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2006

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Κ.Λ.Μ. Α.Ε.) ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2006 «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Κ.Λ.Μ. Α.Ε.) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2006 ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάργυρος Γ. ιαµαντής Πρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος

Ανάργυρος Γ. ιαµαντής Πρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΠΡΟΜΕΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 14 Μαρτίου 2008 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 6 Μαρτίου 2007 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ»)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ») ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος 17778 Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ») ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο 2005. unibrain Α.Ε.

UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο 2005. unibrain Α.Ε. unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάργυρος Γ. ιαµαντής Πρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος

Ανάργυρος Γ. ιαµαντής Πρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΠΡΟΜΕΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα