ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί μέχρι ποσού με την έκδοση μέχρι νέων κοινών άυλων μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 1,00 ανά μετοχή. Δεν θα ισχύσει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας. Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα γίνει με εισφορά εις είδος μέχρι κοινών άυλων μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Eurobank Ergasias A.Ε. ονομαστικής αξίας εκάστης 2,22, σε αναλογία 58 νεοεκδοθησόμενες κοινές μετοχές της Τράπεζας για κάθε 100 προσφερόμενες κοινές μετοχές της Eurobank Ergasias A.Ε. Εφόσον η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

2 ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

3 Πίνακας περιεχομένων 1 Περιληπτικό σημείωμα 9 2 Παράγοντες κινδύνου Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δημοσιονομική κρίση της Ελλάδας Κίνδυνοι που σχετίζονται με την μεταβλητότητα των Παγκόσμιων Χρηματοοικονομικών Αγορών Κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Τράπεζας εκτός Ελλάδας Κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις αγορές Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη Δημόσια Πρόταση Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επακόλουθη σχεδιαζόμενη Συγχώνευση 57 3 Έγγραφο αναφοράς Υπεύθυνα πρόσωπα Τακτικοί Ελεγκτές Επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες Πληροφορίες για την Τράπεζα Σημαντικά γεγονότα Άλλες πρόσφατες εξελίξεις Επενδύσεις Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια στοιχεία, ακίνητα επενδύσεων, λογισμικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία για τις χρήσεις 2009, 2010 και 2011 και την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου Επενδύσεις σε συμμετοχές Επενδύσεις για τις οποίες η Τράπεζα έχει αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις Συμβατικές υποχρεώσεις Δεσμεύσεις εκτός κατάστασης οικονομικής θέσης Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Εισαγωγή Βασικά χαρακτηριστικά του Ομίλου Το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα Στρατηγική Τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα Τραπεζικές δραστηριότητες στο εξωτερικό Λοιπές δραστηριότητες Ομίλου Νέα προϊόντα και υπηρεσίες Τραπεζικά δίκτυα διανομής στην Ελλάδα Κατανομή εσόδων Γεωγραφική κατανομή καθαρών λειτουργικών εσόδων Ανάλυση καθαρών λειτουργικών εσόδων ανά τομέα δραστηριότητας Οργανωτική διάρθρωση Ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός Κεφάλαια Πηγές κεφαλαίων Ταμειακές ροές Διαχείριση κινδύνων Κεφαλαιακή επάρκεια Πιστοληπτική διαβάθμιση Προβλέψεις ή εκτιμήσεις κερδών Διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη Διοικητικό Συμβούλιο και ανώτερα διοικητικά στελέχη 146 Σελίδα 3 από 329

4 Εποπτικά και διαχειριστικά όργανα Δηλώσεις μελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, καθώς και ανωτέρων διοικητικών στελεχών Σύγκρουση συμφερόντων Αμοιβές και οφέλη Τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρική διακυβέρνηση Υπάλληλοι Κύριοι μέτοχοι Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη Διεταιρικές συναλλαγές Συναλλαγές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων διοικητικών στελεχών της Τράπεζας και του Ομίλου χρήσεων και τις περιόδους που έληξαν την 30 Σεπτεμβρίου 2011 και Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του Ομίλου, τη χρηματοοικονομική του θέση και τα αποτελέσματά του Εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2009 και Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2010 και Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων περιόδων 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2011 και 2012 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π Σημαντικές αλλαγές στην Οικονομική Θέση της Τράπεζας και του Ομίλου Μερισματική πολιτική Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες Μέσα υπόλοιπα των τοκοφόρων στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού και επιτόκια Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και ενεργητικού Ενεργητικό Παθητικό Πρόσθετες πληροφορίες Μετοχικό κεφάλαιο Καταστατικό Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα Ανταγωνισμός Σημαντικές συμβάσεις Πληροφορίες για τις συμμετοχές Πληροφορίες για τις τάσεις Πληροφορίες από τρίτους, γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και δηλώσεις συμφερόντων Έγγραφα σε παραπομπή και έγγραφα στη διάθεση του κοινού Έγγραφα σε παραπομπή Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού Σημείωμα μετοχικού τίτλου Βασικές πληροφορίες Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης Ίδια κεφάλαια & χρηματοοικονομικό χρέος Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Οι όροι της Δημόσιας Προσφοράς Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εισφερόμενων Μετοχών της Eurobank Άτυπες (pro forma) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες Διαδικασία Συμμετοχής στη Δημόσια Πρόταση Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές της Τράπεζας 324 Σελίδα 4 από 329

5 4.2.1 Δικαιώματα μετόχων Φορολογία μερισμάτων Φορολογία του κέρδους από την πώληση μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Φόρος Δωρεάς και Κληρονομιάς Φορολόγηση Δανεισμού Μετοχών Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς Δαπάνες της Δημόσιας Προσφοράς Μείωση ποσοστού συμμετοχής (Dilution) 329 Σελίδα 5 από 329

6 ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ Σελίδα 6 από 329

7 H Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 23ης Νοεμβρίου 2012, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού , με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 1,00 ανά μετοχή (οι «Νέες Μετοχές»). Οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν ως αντάλλαγμα στο πλαίσιο της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (εφεξής «Δημόσια Πρόταση» ή «Προαιρετική Δημόσια Πρόταση») που υπέβαλε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα» ή «Εθνική Τράπεζα» ή «ΕΤΕ» ή «Εκδότρια») την 5 Οκτωβρίου 2012 προς τους μετόχους της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής «Eurobank») για το σύνολο των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Eurobank (εφεξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») με σχέση αναλογίας 58 Νέες Μετοχές ανά 100 Προσφερόμενες Μετοχές. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με το U.S. Securities Act του 1933 (το Securities Act), όπως ισχύει ή σε οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική αρχή οποιουδήποτε κράτους ή άλλης διοικητικής διαίρεσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι Νέες Μετοχές προσφέρονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Regulation S του Securities Act. Απαγορεύεται η διάθεση, πώληση, μεταπώληση ή παράδοση, άμεσα ή έμμεσα, των Νέων Μετοχών εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή προς ή για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η προσφορά και η παράδοση των Νέων Μετοχών δεν πραγματοποιείται άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε μέσω της χρήσης του ταχυδρομείου είτε μέσω του διαπολιτειακού ή εξωτερικού εμπορίου είτε χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις δυνατότητες οποιουδήποτε τοπικού χρηματιστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα ανωτέρω μέσα περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, και τη χρήση της τηλεομοιοτυπίας, του telex, του τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων μέσων ηλεκτρονικής διαμεταβίβασης. Κάθε μέτοχος που αποδέχεται την προσφορά και την παράδοση των Νέων Μετοχών θα θεωρείται ότι έχει ανέκκλητα δηλώσει και εγγυηθεί στην Τράπεζα κατά την αποδοχή της προσφοράς και παράδοσης των Νέων Μετοχών ότι (α) δεν έχει λάβει ούτε έχει στείλει αντίγραφα του παρόντος εγγράφου ούτε κάποιο άλλο σχετικό έγγραφο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έχει χρησιμοποιήσει καθοιονδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με την παρούσα προσφορά, άμεσα ή έμμεσα το ταχυδρομείο των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλο μέσο ή όργανο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, και τη χρήση της τηλεομοιοτυπίας, του telex, του τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων μέσων ηλεκτρονικής διαμεταβίβασης) του διαπολιτειακού ή εξωτερικού εμπορίου ή οποιαδήποτε από τις δυνατότητες τοπικού χρηματιστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, (β) δεν είναι πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως αυτό ορίζεται στο Regulation S του Securities Act, (γ) το παρόν έγγραφο προσφοράς και οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαβιβασθείσας μορφής) δεν έχουν ταχυδρομηθεί ή άλλως αποσταλεί εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και (δ) καμία αποδοχή της προσφοράς ή παράδοση Νέων Μετοχών δεν έχει πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το διαπολιτειακό ή εξωτερικό εμπόριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρούσα προσφορά τελεί υπό την αίρεση ότι έγιναν οι ανωτέρω δηλώσεις ενώ, αν, ανεξάρτητα από τους ανωτέρω περιγραφόμενους περιορισμούς, οποιοδήποτε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, θεματοφυλάκων, εμπιστευματοδόχων ή άλλων εξουσιοδοτημένων προσώπων) προωθήσει, είτε λόγω συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, το παρόν έγγραφο εντός, προς ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή χρησιμοποιήσει το ταχυδρομείο ή άλλα μέσα ή όργανα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, της τηλεομοιοτυπίας, του telex, του τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων μέσων ηλεκτρονικής διαμεταβίβασης) του διαπολιτειακού ή εξωτερικού εμπορίου, ή οποιεσδήποτε δυνατότητες τοπικού χρηματιστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την ως άνω προώθηση, το ανωτέρω πρόσωπο οφείλει (i) να ενημερώσει τον αποδέκτη για τα ανωτέρω, (ii) να εξηγήσει σε αυτό ότι η εν λόγω προώθηση ενδέχεται να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε σκοπούμενη αποδοχή από τον αποδέκτη και (iii) να του επιστήσει την προσοχή στους όρους της παρούσας προσφοράς. Επιπλέον, σχετικά με την προσφορά Νέων Μετοχών στο εξωτερικό κατά τρόπο που δεν συνιστά «δημόσια προσφορά κινητών αξιών» (κατά την έννοια της οδηγίας 2003/71/ΕΚ περί Ενημερωτικού Δελτίου) ή δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην ανωτέρω οδηγία, όπως και εκτός Η.Π.Α. σύμφωνα με το Regulation S του Securities Act, έχει συνταχθεί, παρέχοντας ουσιωδώς ισότιμη πληροφόρηση στους επενδυτές, διεθνές πληροφοριακό δελτίο στην αγγλική, το οποίο δεν υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα και επομένως δεν έχει υποβληθεί για έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σελίδα 7 από 329

8 ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ Σελίδα 8 από 329

9 1 Περιληπτικό σημείωμα Η κάτωθι εισαγωγή στο Περιληπτικό Σημείωμα απαιτείται προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση στους αναγνώστες του Περιληπτικού Σημειώματος. Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σημειώματα, ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα στοιχεία αυτά αριθμούνται σε Τμήματα (Α.1 Ε.7). Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να συμπεριληφθούν ως περίληψη σε τέτοιου είδους κινητές αξίες και στον Εκδότη. Επειδή κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρχουν κενά στην αρίθμηση κάποιων Στοιχείων. Παρότι ενδέχεται για ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σημείωμα λόγω του είδους των κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανόν να μην δύναται να χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά με το Σημείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή στο Περιληπτικό Σημείωμα με την αναφορά «Δεν συντρέχει». Ενότητα A Εισαγωγή και προειδοποιήσεις A.1 Προειδοποιήσεις: Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι αποτελεί εισαγωγή του Εγγράφου Προσφοράς, ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του να επενδύσει σε κινητές αξίες στη μελέτη του παρόντος Εγγράφου Προσφοράς στο σύνολό του, σε περίπτωση που προσφυγή σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο Προσφοράς παραπεμφθεί σε δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του παρόντος Εγγράφου Προσφοράς πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας, και αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του αλλά μόνον αν το Περιληπτικό Σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, όταν διαβάζεται μαζί με τα υπόλοιπα μέρη του Εγγράφου Προσφοράς, ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί με τα υπόλοιπα μέρη του Εγγράφου Προσφοράς, κύριες πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες. Ενότητα B Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής B.1 Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη. B.2 Έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία βάσει της οποίας ενεργεί ο εκδότης και χώρα σύστασης. Η νόμιμη επωνυμία του εκδότη είναι «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και ο διακριτικός του τίτλος «ΕΤΕ». Η Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο (αριθμ. Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) ). Η Τράπεζα διατηρεί την έδρα της στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου 86. Οι μετοχές της εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.») το Οι μετοχές της Τράπεζας σε μορφή American Depository Receipts (ADRs) έχουν επίσης εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης από το B.3 Περιγραφή της φύσης των τρεχουσών πράξεων και των κυριότερων δραστηριοτήτων του εκδότη και σχετικοί κύριοι παράγοντες αναφέροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και Ο Όμιλος της ΕΤΕ (εφεξής ο «Όμιλος») δραστηριοποιείται, κυρίως, στους ακόλουθους τομείς: επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική λιανική τραπεζική (συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής πίστης) χρηματοδοτική μίσθωση και πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων χρηματιστηριακή μεσιτεία, διαχείριση περιουσίας και επιχειρηματικές συμμετοχές Σελίδα 9 από 329

10 B.4α υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, και προσδιορισμός των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο εκδότης. Περιγραφή των σημαντικότερων πρόσφατων τάσεων που επηρεάζουν τον εκδότη και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. ασφαλιστικές δραστηριότητες ακίνητη περιουσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο 516 υποκαταστημάτων στην ελληνική επικράτεια (30 Σεπτεμβρίου 2012), καθώς και σημαντική παρουσία σε 11 χώρες (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας («ΠΓΔΜ»), Κύπρο, Νότια Αφρική, Αίγυπτο, Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο) μέσω υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών. Ειδικότερα, την 30 Σεπτεμβρίου 2012, οι δραστηριότητες του Ομίλου στο εξωτερικό διαθέτουν υποκαταστήματα και απασχολούν το 60,2% του συνόλου του προσωπικού. Οι βασικές τάσεις που διαμόρφωσαν την πορεία του Ομίλου κατά το εννιάμηνο του έτους δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν σημαντικά έως το τέλος του Συγκεκριμένα, η σημαντική μείωση των νέων χορηγήσεων σε συνάρτηση με τις αποπληρωμές των υφιστάμενων οδηγεί σε απομόχλευση στα χαρτοφυλάκια χορηγήσεων στην Ελλάδα και στη Ν.Α. Ευρώπη, τάση η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στην Τουρκία αντίθετα, η πιστωτική επέκταση ενισχύεται, αντανακλώντας την συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομίας και τα υγιή δημοσιοοικονομικά μεγέθη. Στο τρίτο τρίμηνο του 2012 οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα ανέκαμψαν (η επιστροφή ξεκίνησε με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας) και παραμένουν σταθερές αντανακλώντας τις γενικότερες εξελίξεις της ελληνικής αγοράς. Η αρνητική εξέλιξη της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στην Ν.Α. Ευρώπη διατηρείται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά που παρατηρήθηκαν κατά το εννιάμηνο, ενώ αντίθετα η σταθερότητα που παρατηρήθηκε στην Τουρκία συνεχίζεται. Όσον αφορά στον ισολογισμό του Ομίλου, εκτός από τις προαναφερθείσες αλλαγές σχετικά με δάνεια και καταθέσεις, η Τράπεζα στο τρίτο τρίμηνο του 2012 μείωσε τη χρηματοδότησή της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») κατά 1,7 δισ. περίπου ενώ στο τέταρτο τρίμηνο η ρευστότητα θα επηρεαστεί επίσης θετικά από τα ομόλογα εκδόσεως Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΤΧΣ») ποσού 2,3 δισ. που έλαβε η Τράπεζα από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») ως πρόσθετη προκαταβολή έναντι της μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και από τις εκδόσεις ομολογιακών τίτλων της Finansbank. Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα μειώθηκαν στο εννιάμηνο του 2012 λόγω της σημαντικής επιδείνωσης των μεγεθών στην Ελλάδα αφενός λόγω του αυξανόμενου υψηλού κόστους χρηματοδότησης της Τράπεζας από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας (ELA) και αφετέρου από την μείωση των επιτοκιακών εσόδων από τα ομόλογα, λόγω της ανταλλαγής τους στο PSI, και από τα δάνεια των πελατών λόγω της σταδιακής απομόχλευσης και της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων υπολοίπων. Η ίδια αρνητική τάση θα καταγραφεί και στο τέταρτο τρίμηνο λόγω της διατήρησης των ανωτέρω συνθηκών και λόγω της συμμετοχής της Τράπεζας στην επαναγορά των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις αρχές του Δεκεμβρίου του Αντίθετα, οι επιδόσεις στα επιτοκιακά έσοδα στην Τουρκία ήταν ιδιαίτερα θετικές στο εννιάμηνο του 2012 και συνέχισαν την θετική τους πορεία και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ήταν αρνητικά στο εννιάμηνο του 2012 και εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάκαμψη στο τέταρτο τρίμηνο του έτους λόγω του κέρδους 314 εκατ. που θα προκύψει από επαναγορά των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε τιμές υψηλότερες από τις λογιστικές αξίες της 30 Σεπτεμβρίου Επιπλέον, στο τέταρτο τρίμηνο θα καταγραφεί κέρδος περίπου 137 εκατ. από την πώληση του 51% της θυγατρικής της Finansbank που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ασφαλειών. Σελίδα 10 από 329

11 Η πορεία των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου ακολουθεί τις τάσεις που διαμορφώθηκαν κατά το εννιάμηνο εκτός από το κόστος μισθοδοσίας στην Τουρκία το οποίο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί λόγω της αναμενόμενης έγκρισης έκτακτης αμοιβής λόγω επίτευξης των τεθέντων στόχων. Το ύψος των προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, με βάση την εξέλιξη της ποιότητας του χαρτοφυλακίου στο τέταρτο τρίμηνο, διατηρείται σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά του εννιαμήνου. Στο εννιάμηνο ο Όμιλος αναγνώρισε σημαντικές ζημίες απομείωσης σε ομόλογα εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και σε απαιτήσεις που είτε άμεσα ή έμμεσα ο εκδότης είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Η τάση αυτή δεν συνεχίστηκε στο τέταρτο τρίμηνο. Για το 2013, η εκτίμηση της Τράπεζας είναι ότι θα είναι έτος σημαντικών προκλήσεων καθώς εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση εξαγοράς της Eurobank Ergasias A.E. (εφεξής «Eurobank») καθώς και η νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών, θα ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση του ενιαίου ομίλου (εφεξής «Ενιαίος Όμιλος» και θα γίνουν τα πρώτα βήματα ενοποίησης των λειτουργιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι οικονομικές επιδόσεις του Ενιαίου Ομίλου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εκτιμηθούν διότι στο 2013 αναμένεται να εκδηλωθούν οι πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης της οικονομίας. Στην Τουρκία η εκτίμησή της Τράπεζας είναι ότι η επίδοση των δραστηριοτήτων μας θα συνεχιστεί με σταθερούς ρυθμούς ενώ για την Νοτιοανατολική Ευρώπη η εκτίμησή μας είναι ότι θα υπάρξουν σταθεροποιητικές τάσεις λόγω των έστω μικρών θετικών δεικτών ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών. B.5 Εάν ο εκδότης είναι μέλος ομίλου, περιγραφή του ομίλου και της θέσης που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης. Β.6 Στο βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη, το όνομα κάθε προσώπου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη που πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του εκδότη, καθώς και το ύψος της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο αυτό. Διευκρινίζεται εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου, εφόσον υπάρχουν. Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες, και Η Τράπεζα δεν ενοποιείται από άλλη εταιρεία. Η Τράπεζα στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ενοποίησε 79 εταιρείες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και 13 εταιρείες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε 11 χώρες (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας («ΠΓΔΜ»), Κύπρο, Νότια Αφρική, Αίγυπτο, Μάλτα και Ηνωμένο Βασίλειο) μέσω υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών. Με βάση τις γνωστοποιήσεις που έχουν αποσταλεί στην Τράπεζα δυνάμει του Ν. 3556/2007, κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει κοινές μετοχές της ΕΤΕ, που να αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτήν την κατηγορία μετοχών της Τράπεζας. Την 30 Νοεμβρίου 2012, το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατείχε άμεσα 1,23% των κοινών μετοχών της Τράπεζας. Επίσης κατά την ίδια ημερομηνία, το 5,49% των κοινών μετοχών διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης υπό τη μορφή ADRs. Βλ. επίσης ενότητα Γ.4. του παρόντος Περιληπτικού Σημειώματος σχετικά με τα δικαιώματα που επιφυλάσσουν για τους κατόχους τους οι προνομιούχες μετοχές που έχει εκδώσει η Τράπεζα. Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, και τις πράξεις υπουργικού συμβουλίου 15/2012 και 38/2012 και έπειτα από την εισφορά από το ΤΧΣ στην ΕΤΕ την 28 Μαΐου 2012 ομολόγων του ΕΤΧΣ συνολικής ονομαστικής αξίας 7.430,0 εκατ., ως προκαταβολή συμμετοχής στην μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δυνάμει της από 28 Μαΐου 2012 Σύμβασης Προεγγραφής μεταξύ της Τράπεζας, του ΤΧΣ και του ΕΤΧΣ, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε την 21 Δεκεμβρίου 2012, το ΤΧΣ διόρισε, την 11 Ιουνίου 2012, έναν εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητεί τη Σελίδα 11 από 329

12 να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου. σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα αρνησικυρίας σε θέματα διανομής μερισμάτων και πολιτικής παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Δ/ντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους ή σε αποφάσεις που δύναται να θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσουν σοβαρά τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα, ή την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας, δικαίωμα να εγκρίνει τον Οικονομικό Διευθυντή και τους τακτικούς ελεγκτές της τράπεζας, να συμμετέχει σε ορισμένες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και να θέτει θέματα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις επιτροπές αυτές. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής των πιστωτικών ιδρυμάτων, εάν η Τράπεζα δεν αντλήσει τουλάχιστον 10% των αναγκαίων κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα, το ΤΧΣ θα καλύψει το ποσό της αύξησης και στην περίπτωση αυτή θα ασκεί πλήρως τα δικαιώματα ψήφου που θα κατέχει, προκαλώντας σημαντική μείωση του ποσοστού συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων (dilution). Εάν η Τράπεζα αντλήσει από τον ιδιωτικό τομέα ποσοστό τουλάχιστον ίσο με 10% των απαιτούμενων κεφαλαίων, το ΤΧΣ ασκεί το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση για αποφάσεις που αφορούν τροποποιήσεις στο καταστατικό της Τράπεζας, περιλαμβανομένων: αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, συγχώνευσης, απόσχισης, μετατροπής, ανανέωση, επιμήκυνση της διάρκειας ή λύση της Τράπεζας, μεταβίβαση σημαντικών στοιχείων ενεργητικού, περιλαμβανομένων πώλησης θυγατρικών, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία, όπως ορίζεται ρητά από τον Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Για τους σκοπούς υπολογισμού της απαρτίας και της πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, και οι μετοχές του ΤΧΣ δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων για θέματα άλλα από αυτά που ανωτέρω αναφέρονται. Βλ. ενότητα Γ.4. του παρόντος Περιληπτικού Σημειώματος σχετικά με τα δικαιώματα που επιφυλάσσουν για τους κατόχους τους οι προνομιούχες μετοχές που έχει εκδώσει η Τράπεζα. B.7 Επιλεγμένες ιστορικές κύριες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδότη, οι οποίες παρέχονται για κάθε οικονομική χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγενέστερη ενδιάμεση οικονομική περίοδο που συνοδεύεται από συγκριτικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης η υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αφηγηματική περιγραφή της σημαντικής αλλαγής στη χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη και Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα έχουν εξαχθεί από τις ελεγμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2009, 2010 και 2011, καθώς και από τις μη επισκοπημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις των περιόδων που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 και Οι ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Έγγραφο Προσφοράς έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» και με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές όπως και οι ετήσιες. Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής 31 Δεκεμβρίου 30 Σεπτεμβρίου Θέσης ** 2012 Χιλιάδες * ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και παράγωγα χρημ/κα μέσα Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (1) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (2) Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πελάτες Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων (3) Σύνολο παθητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια μετόχων Τράπεζας (4) ( ) ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Προνομιούχοι τίτλοι (5) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ) ( ) Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων *Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις **Όπως περιγράφεται στη σημείωση 21 των ενοποιημένων συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την Σελίδα 12 από 329

13 των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια ή μετά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές κύριες χρηματοοικονομικές πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2012, ορισμένα ποσά της χρήσης 2011 έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα ποσά της περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 (βλ. ενότητα «Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων περιόδων 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2011 και 2012 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34») Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα οικονομικών στοιχείων βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009, 2010 και της χρήσης 2011 (όπως απεικονίζονται αναμορφωμένα στις ενοποιημένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο ) που έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και των δημοσιευμένων ενοποιημένων συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα βάσει Δ.Λ.Π. 34 και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Σημειώσεις: (1) Κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2012, την 31 Δεκεμβρίου 2011, 2010 και 2009, τα "Δάνεια και οι απαιτήσεις κατά πελατών" περιλαμβάνουν δάνειο (μετά από προβλέψεις) προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 5.261,6 εκατ., 5.703,5 εκατ., 5.718,7 εκατ. και 5.619,5 εκατ. αντίστοιχα. (2) Περιλαμβάνονται (i) ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες, (ii) απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, (iii) χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, (iv) ακίνητα επενδύσεων, (v) συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις, (vi) υπεραξία επιχειρήσεων, λογισμικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία, (vii) ενσώματα πάγια στοιχεία,(viii) απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους, (ix) απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες, (x) απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος (xi) λοιπά στοιχεία ενεργητικού, και (xii) μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση. (3) Περιλαμβάνονται (i) υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, (ii) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, (iii) υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους, (iv) λοιπές δανειακές υποχρεώσεις, (v) ασφαλιστικά αποθέματα και υποχρεώσεις, (vi) υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους, (vii) υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, (viii) φόρος εισοδήματος (ix) λοιπά στοιχεία παθητικού, και (x) υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση. (4) Περιλαμβάνονται εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας 0,30, οι οποίες εκδόθηκαν τον Ιούνιο 2008 καθώς και εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 5,00, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις αναλυτικές διατάξεις του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της Ελληνικής οικονομίας, οι οποίες εκδόθηκαν τον Μάιο 2009 και το Δεκέμβριο 2011 (70,0 εκατ. και 200,0 εκατ. εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές, αντίστοιχα). (5) Αντιπροσωπεύει προνομιούχους τίτλους; άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος έκδοσης της κατά 100% θυγατρικής NBG Funding Ltd, με εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας. Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χιλιάδες * Για την εννιάμηνη περίοδο που Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου, έληξε 30 Σεπτεμβρίου, 2009 (4) Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προμήθειες Σύνολο λοιπών καθαρών εσόδων/(εξόδων) (1) ( ) ( ) ( ) Συνολικά έσοδα Δαπάνες προσωπικού ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο λοιπών εξόδων (2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Απομείωση αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ( ) ( ) ( ) Συνολικά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων ( ) ( ) ( ) Φόροι (3) ( ) ( ) (14.305) Κέρδη/(ζημιές) περιόδου ( ) ( ) ( ) Αναλογούντα σε μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών (3.826) Αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας ( ) ( ) ( ) Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων**** Κέρδη/(ζημιές) περιόδου ( ) ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα), μετά από φόρους ( ) ( ) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα), μετά από φόρους ( ) ( ) ( ) ( ) Αναλογούντα σε: Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών (2.086) Μετόχους της Τράπεζας ( ) ( ) ( ) ( ) *Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα οικονομικών στοιχείων βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 (που συμπεριλαμβάνουν και τα αναμορφωμένα συγκριτικά της χρήσης 2009) και της χρήσης 2011 που έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και των δημοσιευμένων ενοποιημένων συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για τη περίοδο (που συμπεριλαμβάνουν και τα συγκριτικά της περιόδου ) και έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα βάσει Δ.Λ.Π. 34 και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Σημειώσεις: (1) Περιλαμβάνονται (i) αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου, (ii) καθαρά λοιπά έσοδα/(έξοδα), (iii) καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες και (iv) αναλογία κερδών/ζημιών από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις. (2) Περιλαμβάνονται (i) γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα, (ii) αποσβέσεις ακινήτων επενδύσεων, ενσώματων παγίων στοιχείων, λογισμικού και λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχείων, (iii) αποσβέσεις και διαγραφές άυλων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρισμένων σε συνενώσεις επιχειρήσεων και (iv) χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών μη ελεγχουσών συμμετοχών. (3) Στους φόρους για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009, περιλαμβάνεται έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης ύψους 47,7 εκατ. βάσει του Ν. 3808/2009 ενώ στη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 περιλαμβάνονται έκτακτη εισφορά ύψους 26,1 εκατ. βάσει του Ν. 3845/2010 και ποσό έκτακτου μη συμψηφιζόμενου φόρου ύψους 53,0 εκατ. βάσει του Ν. 3842/2010. (4) Όπως περιγράφεται στη Σημείωση 51 επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, ορισμένα κονδύλια της χρήσης 2009 αναμορφώθηκαν προκειμένου να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Σελίδα 13 από 329

14 Επιλεγμένοι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου, Για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεμβρίου, Δείκτες κερδοφορίας: Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο (1) 4,1% 3,9% 3,7% 3,7% 3,8% Κόστος προς Έσοδα (2) 49,1% 54,1% 58,1% 55,9% 71,5% Απόδοση επί του Ενεργητικού (Μ.Ο.) μετά από φόρους (ROA) (3) 0,9% 0,4% (10,8)% (1,5)% (3,1)% Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (M.O.) μετά από φόρους (ROE) (4) 12,8% 4,5% Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας: Δείκτης Κυρίων Βασικών Κεφαλαίων (Core Tier I) 9,9% 11,9% (4,9)% 9,5% (7,8)% Δείκτης Κυρίων Βασικών Κεφαλαίων (Core Tier I) Proforma 10,3% 7,0% Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων (Tier I) 11,3% 13,1% (3,7)% 10,7% (6,9)% Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων (Tier I) Pro forma (6) 11,5% 7,9% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier I and Tier II) 11,3% 13,7% (2,6)% 10,9% (6,2)% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier I and Tier II) Proforma 12,6% 8,6% Σύνολο σταθμισμένου βάσει κινδύνου Ενεργητικού (εκατ. ) Στοιχεία Ποιότητας Δανειακού Χαρτοφυλακίου Δείκτης δανείων σε καθυστέρηση (8) 6,4% 8,5% 12,2% 11,0% 18,0% Κάλυψη δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών (9) 53,5% 55,5% 74,9% 56,0% 53,1% Δείκτες ρευστότητας Δείκτης ρευστότητας (10) 13,7% 28,4% 16,7% 15,4% 12,6% Καθαρός δείκτης χρηματοδοτικής σταθερότητας (11) 101,0% 112,0% 80,0% N/A N/A Δείκτης δανείων προς καταθέσεις (12) 95,2% 103,4% 108,7% 111,2% 113,5% Στοιχεία ανά μετοχή Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης / περιόδου (13) Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης / περιόδου (εξαιρουμένων των Ιδίων Μετοχών) (14) Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή Βασικά, (15) ( ) 1,72 0,46 (12,93) (1,42) (2,45) Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή Προσαρμοσμένα, (16) ( ) 1,72 0,46 (12,93) (1,42) (2,45) Ίδια Κεφάλαια ανά μετοχή ( ) 13,93 10,10 (0,76) 8,32 (3,00) Πηγή: Επεξεργασία από την Τράπεζα οικονομικών στοιχείων βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 (που συμπεριλαμβάνουν και τα αναμορφωμένα συγκριτικά της χρήσης 2009) και της χρήσης 2011 που έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και των δημοσιευμένων ενοποιημένων συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για τη περίοδο (που συμπεριλαμβάνουν και τα συγκριτικά της περιόδου ) και έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα βάσει Δ.Λ.Π. 34 και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Σημειώσεις: (1) Καθαρά έσοδα από τόκους προς το μέσο όρο των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού (ο μέσος όρος των τοκοφόρων στοιχείων του ενεργητικού υπολογίζεται ως το άθροισμα των υπολοίπων των τοκοφόρων στοιχείων του ενεργητικού στο τέλος του προηγούμενου έτους και στο τέλος του έτους αναφοράς καθώς και των ενδιάμεσων τριμήνων, δια τον αριθμό των περιόδων (5 περίοδοι)). Για την περίοδο των χρήσεων 2011 και 2012: ετησιοποιημένα καθαρά έσοδα από τόκους διαιρεμένα με το μέσο όρο των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού της περιόδου (μέσος όρος των τοκοφόρων στοιχείων του ενεργητικού στο τέλος του προηγούμενου έτους και στο τέλος της περιόδου αναφοράς καθώς και των ενδιάμεσων τριμήνων). (2) Ο δείκτης Κόστος προς Έσοδα ισοδυναμεί με το Σύνολο του λειτουργικού κόστους της περιόδου (δηλ. δαπάνες προσωπικού, έξοδα διοίκησης και λοιπά λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις και προβλέψεις απομείωσης αξίας ενσώματων παγίων στοιχείων) διαιρεμένο με τα έσοδα της περιόδου. (3) Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2011, 2010 και 2009, η απόδοση επί του Ενεργητικού (Μ.Ο.) ισοδυναμεί με τα καθαρά κέρδη διαιρούμενα με το μέσο όρο των στοιχείων του ενεργητικού κατά το τέλος του προηγούμενου έτους και στο τέλος του τρέχοντος έτους. Για την περίοδο των χρήσεων 2012 και 2011, η απόδοση επί του Ενεργητικού (Μ.Ο.) ισοδυναμεί με τα ετησιοποιημένα καθαρά κέρδη διαιρούμενα με το μέσο όρο των στοιχείων του ενεργητικού κατά το τέλος της περιόδου (μέσος όρος στοιχείων ενεργητικού κατά το τέλος του προηγούμενου έτους και στο τέλος της αντίστοιχης εννιάμηνης περιόδου). (4) Η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων (Μ.Ο.) για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2011, 2010 και 2009 ισοδυναμεί με τα καθαρά κέρδη της χρήσης αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας διαιρούμενα με το μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων της Τράπεζας (μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων κατά το τέλος του προηγούμενου έτους και κατά το τέλος του έτους αναφοράς). Για την περίοδο των χρήσεων , η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων (Μ.Ο.) ισοδυναμεί με τα ετησιοποιημένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας διαιρούμενα με το μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων της Τράπεζας κατά το τέλος της περιόδου (μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων των μετόχων της Τράπεζας κατά το τέλος του προηγούμενου έτους και στο τέλος της αντίστοιχης εννιάμηνης περιόδου). (5) Κύρια βασικά ίδια κεφάλαια αυξημένα κατά την αξία των προνομιούχων μετοχών που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008 μείον τα αφαιρετικά στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, διαιρεμένα προς το σταθμισμένο βάσει κινδύνου ενεργητικό (κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, αφαιρετικά στοιχεία βασικών ιδίων κεφαλαίων και σταθμισμένο βάσει κινδύνου ενεργητικό υπολογισμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος). Οι pro forma δείκτες για το 2011 και το εννιάμηνο του 2012 περιλαμβάνουν το ποσό των 9.756,0 εκατ. που δόθηκε ως προκαταβολή από το ΤΧΣ για την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών κατόπιν της συμμετοχής τους στο PSI, εκ του οποίου α) ποσό 7.430,0 εκατ. αφορά σε ομόλογα ΕΤΧΣ, που δόθηκαν την 28 Μαΐου 2012 και β) ποσό 2.326,0 εκατ. αφορά σε ομόλογα ΕΤΧΣ που δόθηκαν την 21 Δεκεμβρίου (6) Εποπτικά κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης (Tier I) διαιρεμένα προς το σταθμισμένο βάσει κινδύνου ενεργητικό (εποπτικά κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης και σταθμισμένο βάσει κινδύνου ενεργητικό υπολογισμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος). Οι pro forma δείκτες για το 2011 και το εννιάμηνο του 2012 περιλαμβάνουν το ποσό των 9.756,0 εκατ. που δόθηκε ως προκαταβολή από το ΤΧΣ για την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών κατόπιν της συμμετοχής τους στο PSI, εκ του οποίου α) ποσό 7.430,0 εκατ. αφορά σε ομόλογα ΕΤΧΣ, που δόθηκαν την 28 Μαΐου 2012 και β) ποσό 2.326,0 εκατ. αφορά σε ομόλογα ΕΤΧΣ που δόθηκαν την 21 Δεκεμβρίου (7) Συνολικά εποπτικά κεφάλαια (Tier I και Tier II) διαιρεμένα προς το σταθμισμένο βάσει κινδύνου ενεργητικό (συνολικά εποπτικά κεφάλαια και σταθμισμένο βάσει κινδύνου ενεργητικό υπολογισμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος). Οι pro forma δείκτες για το 2011 και το εννιάμηνο του 2012 περιλαμβάνουν το ποσό των 9.756,0 εκατ. που δόθηκε ως προκαταβολή από το ΤΧΣ για την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών κατόπιν της συμμετοχής τους στο PSI, εκ του οποίου α) ποσό 7.430,0 εκατ. αφορά σε ομόλογα ΕΤΧΣ, που δόθηκαν την 28 Μαΐου 2012 και β) ποσό 2.326,0 εκατ. αφορά σε ομόλογα ΕΤΧΣ που δόθηκαν την 21 Δεκεμβρίου (8) Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση ισούται με τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (180 για στεγαστικά) διαιρεμένα με τα προσαρμοσμένα δάνεια προ προβλέψεων κατά το τέλος της περιόδου. (9) Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ισούται με την προσαρμοσμένη πρόβλεψη απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών διαιρούμενες προς τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (180 για στεγαστικά) στο τέλος της περιόδου αναφοράς. (10) Ο δείκτης ρευστότητας (όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος) ισοδυναμεί με το ταμείο, απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα λήξης εντός 30 ημερών και ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα προσαρμοσμένος για εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών διαιρούμενων με υποχρεώσεις λήξεως εντός 12 μηνών συμπεριλαμβανομένων του 80% των σωρευτικών υπολοίπων των καταθέσεων όψεως, τρεχούμενων και ταμιευτηρίου. (11) Ο Καθαρός δείκτης χρηματοδοτικής σταθερότητας («NSF») ισούται με τα σταθερά διαθέσιμα κεφάλαια διαιρούμενα με τα απαιτούμενα Σελίδα 14 από 329

15 σταθερά κεφάλαια. Ο NSF εκτιμά το ποσό των πλέον μακροπρόθεσμων σταθερών πηγών χρηματοδότησης του Ομίλου σε σχέση με τη δυνατότητα ρευστοποίησης των χρηματοδοτούμενων στοιχείων ενεργητικού και των απαιτήσεων ρευστότητας που θα προκύψουν από ενδεχόμενες, εκτός στοιχείων οικονομικής θέσης, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Το πρότυπο απαιτεί ένα ελάχιστο ποσό χρηματοδότησης το οποίο αναμένεται να είναι σταθερό σε ορίζοντα πέραν του έτους βασιζόμενο στους δείκτες κινδύνου ρευστότητας που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού και στοιχεία εκτός οικονομικής θέσης τα οποία είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο ρευστότητας. (12) Ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις ισούται με τα προσαρμοσμένα δάνεια μετά από προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών μειωμένα με τα υπόλοιπα των καλυμμένων ομολογιών που κατέχονται από τρίτους διαιρούμενα με τις υποχρεώσεις προς πελάτες. Η λογιστική αξία των καλυμμένων ομολογιών που κατέχονταν από τρίτους κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2012 και την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανερχόταν σε 624,6 εκατ. και 1.059,3 εκατ. αντίστοιχα. (13) Συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών. Την 31 Δεκεμβρίου 2009, 2010 και 2011 οι ίδιες μετοχές ήταν , και αντίστοιχα. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 και 2012 οι ίδιες μετοχές ήταν και αντίστοιχα. (14) Ο υπολογισμός εξαιρεί τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των ιδίων μετοχών για την περίοδο αναφοράς (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Δ.Λ.Π. 33). (15) Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 33 ο αριθμός των κοινών μετοχών έχει αναπροσαρμοστεί αναδρομικά για τη χρήση 2009 συνεπεία της έκδοσης τον Οκτώβριο του 2010, νέων κοινών μετοχών με ονομαστική αξία 5,00 ανά μετοχή υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 5 υφιστάμενες μετοχές, στην τιμή 5,20 η κάθε μία, καθώς επίσης και από την μετατροπή σε νέες κοινές μετοχές των μετατρέψιμων ομολογιών με ονομαστική αξία 5,00 ανά μετοχή υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 3 ομολογίες για κάθε 8 υφιστάμενες μετοχές, στην τιμή 5,20 η κάθε μία. (16) Ο δείκτης των «προσαρμοσμένων» κερδών ανά μετοχή υπολογίζεται όπως ακριβώς και ο δείκτης των βασικών κερδών ανά μετοχή, ωστόσο τα κέρδη και ο αριθμός των μετοχών προσαρμόζονται ανάλογα προκειμένου να απεικονίσουν την ενδεχόμενη μείωση των κερδών ανά μετοχή που θα μπορούσε να επιφέρει η άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών επί των κοινών μετοχών. B.8 Οι επιλεγμένες κύριες άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αναφορά στο γεγονός ότι λόγω της φύσης τους, οι άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες αφορούν μια υποθετική κατάσταση και, ως εκ τούτου, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της εταιρείας. Οι pro forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη χρήση 2011 και την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να περιληφθούν στο Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της Eurobank από την ETE. Περιλαμβάνουν pro forma ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης και pro forma ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων (εφεξής οι «pro forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες»). Επί των pro forma ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχει εκδοθεί από την εταιρεία Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ, Ορκωτοί Ελεγκτές «Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Άτυπων (Pro Forma) Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που Περιλαμβάνονται στο Έγγραφο Προσφοράς Κοινών Μετοχών του Άρθρου 4 παρ. 1(β) και 2(γ) του Νόμου 3401/2005». Οι pro forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτισθεί μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς προκειμένου να παρουσιασθεί η επίδραση στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης και στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων της ΕΤΕ μετά την αποδοχή από το σύνολο των μετόχων της Eurobank της Δημόσιας Πρότασης. Λόγω της φύσης τους, οι pro forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες αφορούν μια υποθετική κατάσταση και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης και ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων της ETE για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, ή την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου Σελίδα 15 από 329

16 Οι επιλεγμένες pro forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 και, παρατίθενται ως ακολούθως: Pro forma ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης εκατ * ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (1) Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων (3) Σύνολο παθητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια μετόχων Τράπεζας (1.466) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Προνομιούχοι τίτλοι Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (604) Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων *Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις (1) Περιλαμβάνονται (i) ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες, (ii) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, (iii) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, (iv) ακίνητα επενδύσεων, (v) υπεραξία επιχειρήσεων, λογισμικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία, (vi) ενσώματα πάγια στοιχεία, (vii) απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους, (viii) λοιπά στοιχεία ενεργητικού και (ix) μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση. (2) Περιλαμβάνονται (i) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, (ii) υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις, (iii) υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους, (iv) υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, (v) λοιπά στοιχεία παθητικού και (vi) υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση. Οι επιλεγμένες pro forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 και, παρατίθενται ως ακολούθως: Pro forma ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης εκατ * ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (1) Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων (3) Σύνολο παθητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια μετόχων Τράπεζας (1.466) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Προνομιούχοι τίτλοι Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (604) Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων *Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις (1) Περιλαμβάνονται (i) ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες, (ii) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, (iii) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, (iv) ακίνητα επενδύσεων, (v) υπεραξία επιχειρήσεων, λογισμικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία, (vi) ενσώματα πάγια στοιχεία, (vii) απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους, (viii) λοιπά στοιχεία ενεργητικού και (ix) μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση. (2) Περιλαμβάνονται (i) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, (ii) υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις, (iii) υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους, (iv) υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, (v) λοιπά στοιχεία παθητικού και (vi) υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση. Σελίδα 16 από 329

17 Pro forma ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων εκατ * Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προμήθειες Σύνολο λοιπών καθαρών εσόδων/(εξόδων) (1) (49) (454) Καθαρά λειτουργικά έσοδα Δαπάνες προσωπικού (2.290) (1.481) Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα (1.132) (786) Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων (5.639) (3.846) Απομείωση αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (17.562) (1.020) Συνολικά λοιπά έξοδα (2) (346) (410) Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων (20.355) (3.757) Φόροι Καθαρά κέρδη /(ζημίες) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (17.948) (3.495) Καθαρά κέρδη /(ζημίες) περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 143 (51) Καθαρά κέρδη /(ζημίες) περιόδου (17.805) (3.546) Αναλογούντα σε: Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών 31 6 Μετόχους της Τράπεζας (17.836) (3.552) *Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις (1) Περιλαμβάνονται (i) Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες, (ii) Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου και (iii) Καθαρά λοιπά έσοδα/(έξοδα). (2) Περιλαμβάνονται (i) αποσβέσεις ακινήτων επενδύσεων, ενσώματων παγίων στοιχείων, λογισμικού και λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις και διαγραφές άυλων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρισμένων σε συνενώσεις επιχειρήσεων, (ii) χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών μη ελεγχουσών συμμετοχών, (iii) λοιπές έκτακτες ζημιές από αποτιμήσεις και (v) αναλογία κερδών από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις. B.9 Όταν γίνεται πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών, δηλώνεται το ποσό. B.10 Περιγραφή της φύσης τυχόν επιφυλάξεων στην έκθεση ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες B.11 Εάν το κεφάλαιο κίνησης του εκδότη δεν επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη πρέπει να συμπεριληφθεί επεξήγηση. Η Διοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη κερδών ή εκτίμηση κερδών στον παρόν έγγραφο ούτε υφίσταται δημοσιευμένη πρόβλεψη κερδών σε ενημερωτικό δελτίο ή άλλο δημόσιο έγγραφο της Τράπεζας για την τρέχουσα ή για επόμενες χρήσεις η οποία να στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα και παραδοχές που να ισχύουν κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου. Στην έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της 31 Δεκεμβρίου 2011 περιλαμβάνεται έμφαση θέματος σχετικά με τις επιπτώσεις των ζημιών λόγω απομείωσης σε μια σειρά περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα της ελληνικής οικονομικής κρίσης στα εποπτικά και λογιστικά κεφάλαια του Ομίλου, τις προγραμματισμένες ενέργειες για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, καθώς και τις υφιστάμενες αβεβαιότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης. Η Διοίκηση για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Τράπεζας και του Ενιαίου Ομίλου της ΕΤΕ δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης θα επαρκεί για τους επόμενους 12 μήνες. Ενότητα Γ Κινητές αξίες Παραρτήματα Γ.1 Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται προς διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αριθμού αναγνώρισης κινητών αξιών. Με την από 23 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 1,00 ανά μετοχή έναντι εισφοράς εις είδος μέχρι κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών της Eurobank ονομαστικής αξίας εκάστης 2,22, ήτοι με την εισφορά 100 κοινών μετοχών της Eurobank για κάθε 58 νεοεκδοθησόμενες κοινές μετοχές της Τράπεζας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και εφαρμογή του άρθρου 13(α) του Κ.Ν. 2190/1920, σε περίπτωση μερικής κάλυψης της ανωτέρω αύξησης. Λόγω της μη ακέραιας αναλογίας 58/100 στη Δημόσια Πρόταση ενδέχεται να προκύψουν κλασματικά υπόλοιπα Νέων Μετοχών στην περίπτωση μετόχων που δεν κατέχουν αριθμό μετοχών της Eurobank που να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 58. Για παράδειγμα: Σελίδα 17 από 329

18 α) Κάτοχος μετοχών Eurobank θα λάβει ως αντάλλαγμα 580 Νέες Μετοχές (1000*0,58), χωρίς να δημιουργηθεί κλασματικό υπόλοιπο Νέων Μετοχών προς απόδοση. β) Κάτοχος 992 μετοχών Eurobank θα λάβει ως αντάλλαγμα 575 Νέες Μετοχές (992*0,58), δημιουργώντας κλασματικό υπόλοιπο 0,36 Νέων Μετοχών προς απόδοση. γ) Κάτοχος 993 μετοχών Eurobank θα λάβει ως αντάλλαγμα 575 Νέες Μετοχές (993*0,58), δημιουργώντας κλασματικό υπόλοιπο 0,94 Νέων Μετοχών προς απόδοση. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα θα εκποιούνται με επιμέλεια της Τράπεζας μέσω του X.A. και το προϊόν της εκποιήσεως θα αποδίδεται στον αντίστοιχο δικαιούχο μέτοχο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Δήλωσης Αποδοχής κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος θα εξουσιοδοτεί ειδικά την Τράπεζα προκειμένου η Τράπεζα να προβεί κατ εντολή του Αποδεχόμενου Μετόχου σε εκποίηση των αντίστοιχων κλασματικών υπολοίπων. Μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας εκποίησης ο εν λόγω Αποδεχόμενος Μέτοχος θα λαμβάνει το σχετικό αντίτιμο της εκποίησης μέσω του αρχικού Χειριστή του. Κάθε είδους έξοδα ή προμήθειες που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της ανωτέρω εκποίησης θα βαρύνουν την Τράπεζα. Γ.2 Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες. Οι μετοχές της Τράπεζας διαπραγματεύονται σε Ευρώ. Γ.3 Ο αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν και έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί, και των μετοχών που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν εξοφληθεί. Η ονομαστική αξία ανά μετοχή, ή αναφορά του γεγονότος ότι οι μετοχές δεν έχουν ονομαστική αξία. Κατά την 30 Νοεμβρίου 2012, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανερχόταν σε και διαιρείτο σε: (α) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 η κάθε μία, (β) εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία και (γ) εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3723/2008 χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 5,00 η κάθε μία. Με την επιφύλαξη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην οποία αφορά το παρόν Έγγραφο Προσφοράς, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι μετοχές της είναι πλήρως αποπληρωμένες. Την 23 Νοεμβρίου 2012, η Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών σε 1,00 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Γ.4 Περιγραφή των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις κινητές αξίες. Δεδομένου, ότι οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. ισχύει η σχετική περί χρηματιστηρίου νομοθεσία. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής και η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση των δικαιωμάτων και ανάληψη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το νόμο, το καταστατικό της Εταιρίας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και το Καταστατικό της Τράπεζας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεών του που αφορούν στις προνομιούχες μετοχές που έχει εκδώσει η Τράπεζα. Συγκεκριμένα, δεν υφίστανται ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων, με εξαίρεση τα προνόμια των κατόχων προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της Τράπεζας συνίστανται στα ακόλουθα: (α) Προνομιούχες Εξαγοράσιμες Ονομαστικές Μετοχές άνευ Δικαιώματος Ψήφου και άνευ Σωρευτικού Μερίσματος (εφεξής οι «Προνομιούχες Μετοχές»): Τα προνόμια των Προνομιούχων Μετοχών συνίστανται (i) στην προνομιακή απόληψη, πριν από τις Κοινές Μετοχές και (εφόσον υφίσταται) άλλη κατηγορία προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, τα προνόμια των οποίων περί απολήψεως μερίσματος έπονται Σελίδα 18 από 329

19 αυτών των Προνομιούχων Μετοχών, ποσού μερίσματος κατ έτος εκπεφρασμένου σε Ευρώ (το οποίο δύναται να ορίζεται ότι ισούται με ποσό Δολαρίων ΗΠΑ), το οποίο ποσό μερίσματος δύναται να καταβάλλεται από την Τράπεζα σε Δολάρια ΗΠΑ («Μέρισμα ΠΑΨ»), (ii) στην προνομιακή απόληψη του Μερίσματος ΠΑΨ και εκ ποσών μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 (β) του Κ.Ν. 2190/1920 και μέχρι εξαντλήσεως των ποσών αυτών και (iii) στην προνομιακή απόληψη εκ του προϊόντος της εκκαθάρισης της Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο αποθεματικών που σχηματίσθηκαν από την έκδοση των Προνομιούχων Μετοχών) πριν από τις Κοινές Μετοχές και τις Απαιτήσεις που έπονται κατά Κατάταξη ποσού εκπεφρασμένου σε Ευρώ, που ισούται με την ονομαστική αξία και το υπέρ το άρτιο που έχουν καταβληθεί κατά την έκδοση των Προνομιούχων Μετοχών, το οποίο ποσό δύναται να υπολογίζεται επί τη βάσει σταθερού ποσού Δολαρίων ΗΠΑ και το οποίο η Τράπεζα δύναται να καταβάλλει σε Δολάρια ΗΠΑ («Ποσό Εκκαθάρισης ΠΑΨ»). Οι Προνομιούχες Μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος και δεν εκδίδονται ως μετατρέψιμες σε Κοινές Μετοχές. Οι Προνομιούχες Μετοχές εκδίδονται άνευ δικαιώματος ψήφου, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται υποχρεωτικά εκ του νόμου. Η έγκριση της καταβολής Μερίσματος ΠΑΨ προς τις Προνομιούχες Μετοχές πραγματοποιείται σε ετήσια βάση κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας από τα κεφάλαια που δύναται να διανεμηθούν κατά την έννοια του άρθρου 44 (α) παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 κατά την τρέχουσα χρήση στους μετόχους της Τράπεζας. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στα 8 και 9, του εδαφίου μζ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, δεν πραγματοποιείται καταβολή Μερίσματος ΠΑΨ στους Προνομιούχους Μετόχους, εφόσον είτε το άθροισμα των ήδη διανεμηθέντων ή των εγκεκριμένων προς διανομή ποσών (i) μερίσματος προς τους Προνομιούχους Μετόχους, και (ii) για Συντρέχουσες Απαιτήσεις Μερίσματος κατά το τρέχον οικονομικό έτος υπερβαίνει τα Διανεμητέα Κεφάλαια του 44α, είτε η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει εγγράφως τη μη διανομή μερίσματος (συμπεριλαμβανομένων ποσών μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 (β) του Κ.Ν. 2190/1920) προς τους Κοινούς και Προνομιούχους Μετόχους της Τράπεζας. Οι Προνομιούχες Μετοχές εκδίδονται ως εξαγοράσιμες από την Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920. Η Τράπεζα δικαιούται να προβαίνει στην εξαγορά των Προνομιούχων Μετοχών κατά την Αρχική Ημερομηνία Εξαγοράς, καθώς και καθ οιανδήποτε επόμενη ημερομηνία, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση προς το σύνολο των Προνομιούχων Μετόχων. Η εξαγορά πραγματοποιείται με την καταβολή προς έκαστο Προνομιούχο Μέτοχο ποσού ίσου με το Ποσό Εξαγοράς. Η απόφαση για την εν λόγω εξαγορά προϋποθέτει τη συναίνεση της Τράπεζας της Ελλάδος. (β) Προνομιούχες Μετοχές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής οι «Προνομιούχες Μετοχές ΕΔ») Οι Προνομιούχες Μετοχές ΕΔ έχουν τα εξής προνόμια: Δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετοχών ΕΔ στο Ελληνικό Δημόσιο: 1. Πριν από τις Κοινές Μετοχές. 2. Πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/ Ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της Σελίδα 19 από 329

20 Τράπεζας, και εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε απλή και ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου στη λήψη αποφάσεων με στρατηγικό χαρακτήρα ή αποφάσεων με τις οποίες μεταβάλλεται ουσιωδώς η νομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας και για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των μετόχων ή απόφαση για τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας και δικαίωμα αρνησικυρίας του εν λόγω ορισθέντος ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα. Δικαίωμα του εκπροσώπου του Δημοσίου ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας, στις εκθέσεις αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας, στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης της Τράπεζας, καθώς επίσης και σε στοιχεία που αφορούν το επίπεδο παροχής χορηγήσεων στην πραγματική οικονομία, για τους σκοπούς του Ν. 3723/2008. Δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η Τράπεζα τεθεί σε εκκαθάριση. Γ.5 Περιγραφή τυχόν περιορισμών στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών. Δεν υφίστανται: περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κοινών μετοχών της Τράπεζας ούτε δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των κοινών μετοχών της Τράπεζας, δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά την τελευταία και τρέχουσα χρήση, και δικαιώματα προαίρεσης για το κεφάλαιο της Τράπεζας, ούτε συμφωνίες (υπό όρους ή άνευ όρων) που να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης. Σελίδα 20 από 329

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 20.667.000 ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» λόγω της συγχώνευσης µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα