ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΩΤΟΥ ΑΘΟΥ 1. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου αριθµού εντολών. 2. Η είσοδος σε έναν αλγόριθµο µπορεί να είναι έξοδος σε έναν άλλο αλγόριθµο. 3. Ένας αλγόριθµος µπορεί να µην έχει είσοδο. 4. Τα δεδοµένα ενός προβλήµατος καθορίζουν την είσοδο του αλγορίθµου του προβλήµατος. 5. Ένας αλγόριθµος µπορεί να µην έχει έξοδο. 6. Υπάρχουν προβλήµατα που δεν επιλύονται µε τη βοήθεια αλγορίθµου. 7. Μια µη εκτελέσιµη εντολή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στην δηµιουργία ενός αλγορίθµου. 8. εν υπάρχει µη αποτελεσµατικός αλγόριθµος. 9. Η περατότητα ενός αλγορίθµου αναφέρεται στο γεγονός ότι καταλήγει στις λύσεις του προβλήµατος µετά από πεπερασµένο αριθµό βηµάτων. (Εξετάσεις Ιούνιος 2000) 10. Η ταχύτητα ενός αλγορίθµου καθορίζει και την αποτελεσµατικότητά του. 11. Η καθοριστικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν µπορεί να διαπιστωθεί µε απολύτως αντικειµενικά κριτήρια. 12. Η ροή ενός αλγορίθµου είναι δυνατό να µεταβληθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του. 53

2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΟΝ 13. Η έκφραση του αλγορίθµου µε ελεύθερο κείµενο εµπεριέχει τον κίνδυνο της παραβίασης του χαρακτηριστικού της αποτελεσµατικότητας. 14. το διάγραµµα ροής το σχήµα του ρόµβου δηλώνει το τέλος ενός αλγορίθµου. (Εξετάσεις επτέµβριος 2000) 15. Το διάγραµµα ροής είναι ένας τρόπος περιγραφής αλγορίθµου. (Εξετάσεις Ιούνιος 2000-Εσπερινού υκείου) 2. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Το διάγραµµα ροής είναι ένας τρόπος αναπαράστασης ψευδοκώδικα. 2. Όλα τα επιλύσιµα προβλήµατα µπορούν να λυθούν µε τη βοήθεια του διαγράµµατος ροής. 3. Ο ψευδοκώδικας υπερέχει των άλλων τρόπων αναπαράστασης ενός αλγορίθµου λόγω εποπτικότητας. 4. Ένας αλγόριθµος δεν µπορεί να έχει µεταβλητές όλων των τύπων. 5. Για να αναπαραστήσουµε τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα σε έναν αλγόριθµο χρησιµοποιούµε µόνο σταθερές. (Εξετάσεις Ιούνιος 2000) 6. Για την αντιµετάθεση τιµών χρησιµοποιούνται µόνο σταθερές. 7. Η τιµή µιας σταθεράς αλλάζει όνοµα κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθµου. 8. Είναι δυνατή η εκχώρηση της τιµής µιας πράξης σε µια σταθερά. 9. Οι σταθερές χρησιµοποιούνται για φύλαξη ενδιάµεσων δεδοµένων. 10. τον υπολογισµό µιας παράστασης δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια σταθερά. 54

3 ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ 11. Το όνοµα µιας σταθεράς σε έναν αλγόριθµο µπορεί να είναι όνοµα µεταβλητής σε άλλον αλγόριθµο. 12. Η σταθερά µπορεί να δηλωθεί και µετά από το τµήµα δηλώσεων. 13. Ο ψευδοκώδικας εµπεριέχει µόνο δεσµευµένες λέξεις. 14. Η δεσµευµένη λέξη (εντολή) έχει καθορισµένη σηµασία και τρόπο χρήσης. 15. Η εντολή εµφάνισε αποτελεί εντολή εκχώρησης. 16. Η εντολή εµφάνισε χρησιµοποιείται µόνο για την εµφάνιση των αποτελεσµάτων ενός αλγορίθµου. 17. Η εντολή διάβασε χρησιµοποιείται και για περισσότερες από µία τιµές. 18. Το τµήµα εντολών αρχίζει πάντοτε µε τη δεσµευµένη λέξη Αρχή. 19. Οι µεταβλητές λαµβάνουν τιµές που µπορεί να είναι και χαρακτήρες. 20. ε µια µεταβλητή µπορούν να εκχωρηθούν τιµές που είναι µόνο αριθµοί. 21. Η µεταβλητή αλλάζει όνοµα κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθµου. 22. ε οποιουδήποτε τύπου µεταβλητή µπορούν να εκχωρηθούν άπειρες τιµές (φυσικά µία κάθε φορά και όχι όλες µαζί). 3. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Το όνοµα µιας µεταβλητής δεν µπορεί να είναι αριθµός. 2. Το 4µεγέθη είναι όνοµα µεταβλητής. 3. Ο τύπος µιας µεταβλητής ορίζει και το πεδίο τιµών της. 4. Το όνοµα µιας µεταβλητής ορίζει και το πεδίο τιµών της. 5. Τα ονόµατα των αλφαριθµητικών µεταβλητών περιέχουν διαφορετικούς χαρακτήρες από αυτά των ακέραιων. 55

4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΟΝ 6. Η τιµή µιας µεταβλητής είναι απροσδιόριστη µέχρι να της αποδοθεί µια τιµή. 7. ε µια µεταβλητή ακεραίου τύπου δεν µπορούµε να εκχωρήσουµε έναν πραγµατικό αριθµό. 8. Η εντολή εκχώρησης αποδίδει το αποτέλεσµα µιας έκφρασης (παράστασης) σε µια µεταβλητή. (Εξετάσεις επτέµβριος 2000) 9. το αριστερό µέρος της εντολής εκχώρησης υπάρχει µόνο µια µεταβλητή. 10. το αριστερό µέρος της εντολής εκχώρησης µπορεί να υπάρχει µια πράξη αρκεί να µην υπάρχουν περισσότερες των µια µεταβλητών. 11. Οι µεταβλητές που βρίσκονται στο αριστερό µέρος της εντολής εκχώρησης πρέπει να είναι προσδιορισµένες. 12. ε µια εντολή εκχώρησης είναι δυνατόν µια παράσταση στο δεξιό µέλος να περιέχει τη µεταβλητή που βρίσκεται στο αριστερό µέλος. (Εξετάσεις επτέµβριος 2000) 13. Οι µεταβλητές που βρίσκονται στο δεξιό µέρος της εντολής εκχώρησης πρέπει να είναι προσδιορισµένες. 14. Η εντολή εκχώρησης έχει την λειτουργία της µαθηµατικής ισότητας. 15. Τα σχόλια κάνουν κατανοητότερη τη λειτουργία του αλγόριθ- µου. 16. Τα σχόλια µπορούν να αλλάξουν τη ροή εκτέλεσης ενός αλγορίθµου. 17. Οι λογικές συνθήκες είναι εκφράσεις που µπορούν να πάρουν πεπερασµένο αριθµό τιµών. 18. Οι πίνακες µεταβλητών κάνουν ευκολότερη την παρακολούθηση των τιµών των µεταβλητών ενός αλγορίθµου. 56

5 ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΝΤΙΤΟΙΧΙΗ 1. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Εξετάσεις Ιούνιος 2000) ΤΗΗ Α Χαρακτηριστικά 1. Περατότητα 2. Είσοδος 3. Έξοδος α. εδοµένα ΤΗΗ Β Αλγοριθµικές έννοιες β. Αποτελέσµατα γ. Ακρίβεια στην έκφραση των εντολών δ. Πεπερασµένος χρόνος εκτέλεσης 2. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Εξετάσεις Ιούνιος 2000-Εσπερινού υκείου) ΤΗΗ Α εδοµένα 1. Ύψος εφήβου 2. Επώνυµο µαθητή 3. Αριθµός επιβατών σε αεροπλάνο ΤΗΗ Β Τύποι δεδοµένων α. Ακέραιος β. Πραγµατικός γ. Άλφαριθµητικός δ. ογικός 57

6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΟΝ 3. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. (Εξετάσεις επτέµβριος 2000) ΤΗΗ Α Τιµή ΤΗΗ Β Τύπος δεδοµένων Αληθής 3. Ψευδής ,3 α. Αλφαριθµητικός β. Αριθµητικός ( ακέραιος, πραγ- µατικός ) γ. ογικός 4. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. ΤΗΗ Α χήµα ΤΗΗ Β υµβολισµός σχήµατος α. Ροή εκτέλεσης αλγορίθµου β. Αρχή - Τέλος γ. Υποπρόγραµµα δ. Εντολή συνθήκης ε. Είσοδος στ. Εκτέλεση πράξης 58

7 ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ 5. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. ΤΗΗ Α Τµήµα αλγορίθµου 1. ΑΡΤΙΟ 5 Χ ΑΡΤΙΟ Υ Χ Υ ΑΡΤΙΟ 2. Χ 50 Υ (Χ div 8) * 2 Χ Υ - 3 Υ Χ ΤΗΗ Β Τιµή Υ µετά την τελευταία εντολή α. 10 β. ΑΡΤΙΟ γ. 9 δ. υπάρχει λάθος στον αλγόριθµο ε. τίποτε από τα παραπάνω 3. Ζ 2 Υ 10 Χ 4,5 Υ ( Χ mod Ζ ) * Υ 6. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. ΤΗΗ Α Τµήµα αλγορίθµου 1. Τµήµα εντολών 2. Τίτλος 3. Τµήµα δηλώσεων ΤΗΗ Β εσµευµένη λέξη α. Τοποθέτησε β. Εµφάνισε γ. Ακέραιος δ. Εκτύπωσε ε. Αλγόριθµος στ. Ρητός 59

8 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΟΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΗ ΕΠΙΟΓΗ 1. Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα από τα παρακάτω δεν αποτελεί τρόπο αναπαράστασης αλγορίθµου : Α. Ελεύθερο κείµενο Β. Ψευδοκώδικας Γ. Φυσική γλώσσα. Τίποτε από τα προηγούµενα 2. Ποιο είναι το µειονέκτηµα του διαγράµµατος ροής; Α. Εποπτικότητα Β. Κατανοησιµότητα Γ. Ακρίβεια. Τίποτε από τα προηγούµενα 3. Ένα από τα παρακάτω δεν αποτελεί σύµβολο του διαγράµµατος ροής: Α. Ρόµβος Β. Τετράγωνο Γ. Ορθογώνιο. Βέλος 4. Ποιο από τα παρακάτω δεν µπορεί να είναι όνοµα µεταβλητής; Α. Όνοµα µαθητή Β. Τα3γουρουνάκια Γ. Φ. Βέλος 5. Ποιο από τα παρακάτω δεν µπορεί να είναι όνοµα µεταβλητής; Α. Ρητός Β. ρ67τ Γ. φ1. Ακέραιος 6. Η τιµή ψευδής θα πρέπει να εκχωρηθεί σε µεταβλητή τύπου : Α. Ακέραιος Β. Πραγµατικός Γ. Χαρακτήρας. ογικός 7. Η τιµή αληθής θα πρέπει να εκχωρηθεί σε µεταβλητή τύπου : Α. Ακέραιος Β. Πραγµατικός Γ. Χαρακτήρας. ογικός 8. Η έκφραση /µάθηµα µπορεί να εκχωρηθεί σε : Α. Ακέραια µεταβλητή Β. ογική µεταβλητή Γ. Μεταβλητή χαρακτήρα. Τίποτε από τα προηγούµενα 9. Η έκφραση ΝΑΙ µπορεί να εκχωρηθεί σε : Α. Ακέραια µεταβλητή Β. ογική µεταβλητή Γ. Μεταβλητή χαρακτήρα. Τίποτε από τα προηγούµενα 60

9 ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ 2. Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1. Ο αριθµός των µεταβλητών που βρίσκονται δεξιά της εντολής εκχώρησης πρέπει να είναι µέχρι : Α. Ένα Β. ύο Γ. Τρία. Τίποτε από τα προηγούµενα 2. Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις εκχωρούν στην µεταβλητή Χ την τιµή 10; Α. Χ ΕΚΑ Β. Χ ΕΚΑ Γ. Χ = 10. Τίποτε από τα προηγούµενα 3. Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις εκχωρούν στις µεταβλητές Χ, Υ, Ζ την τιµή 10 : Α. Χ Υ Ζ 10 Β. Χ 10, Υ 10, Ζ 10 Γ. Χ = Υ = Ζ = 10. Τίποτε από τα προηγούµενα 4. Ποιο είναι το σύµβολο της εντολής εκχώρησης; Α. =: Β. Γ. :. * 5. Ποια είναι η σωστή ερµηνεία της εντολής Χ 2Χ; Α. ιπλασιάζει την τιµή του Χ Β. Το Χ ισούται µε 2Χ Γ. εν είναι σωστή συντακτικά η εντολή. Τοποθέτησε στο Χ το 2 6. Ποια είναι η σωστή ερµηνεία της εντολής Χ 2*Χ + 3; Α. Τοποθέτησε στο Χ το διπλάσιο του 3 Β. Το Χ ισούται µε 2*Χ + 3 Γ. εν είναι σωστή συντακτικά η εντολή. Τίποτε από τα προηγούµενα 7. Ποιο είναι το αποτέλεσµα της πράξης 25 div 4; Α. 6 Β. 1 Γ. 6,25. Τίποτε από τα προηγούµενα 8. Ποιο είναι το αποτέλεσµα της πράξης 65 mod 4; Α. 16 Β. 1 Γ. 16, Ποιο είναι το αποτέλεσµα της πράξης 65 / 4; Α. 16 Β. 1 Γ. 16,

10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΟΝ 3. Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1. την πράξη α mod β τα α,β µπορεί να είναι : Α. εσµευµένη λέξη Β. Μεταβλητή πραγµατικός Γ. Μεταβλητή Χαρακτήρας. Τίποτε από τα προηγούµενα 2. την πράξη α div β τα α,β µπορεί να είναι : Α. εσµευµένη λέξη Β. Μεταβλητή ακέραιος Γ. Μεταβλητή Χαρακτήρας. Τίποτε από τα προηγούµενα 3. την πράξη α / β τα α,β µπορεί να είναι : Α. εσµευµένη λέξη Β. Μεταβλητή πραγµατικός Γ. Μεταβλητή Χαρακτήρας. Μεταβλητή λογικός 4. Ποια είναι η τιµή της παράστασης Χ * Υ µετά την εκτέλεση των πράξεων; Χ 12, Υ 5 Χ 3 * ( Υ div 3 ), Y 6/Χ Α. 0,5 Β. 3 Γ. 6. Τίποτε από τα προηγούµενα 5. Ποια είναι η τιµή της παράστασης Χ * Υ µετά την εκτέλεση των πράξεων; Χ 5 Υ 10 Χ (Χ + 3) / ( Υ mod 3 ), Y X Α. 0 Β. 64 Γ. 80. Τίποτε από τα προηγούµενα 6. Ποια από τις παρακάτω συνθήκες δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα µε την α < γ ή β = γ για οποιεσδήποτε τιµές των α, β, γ; Α. α > γ και β = γ Β. α < γ ή (όχι ( β < > γ) ) Γ. όχι ( α < γ και β = γ ). Τίποτε από τα προηγούµενα 7. Ποια είναι η τιµή της συνθήκης α < > β και β > γ εάν οι τιµές των α, β, γ είναι -7, 4, -12 αντίστοιχα; Α. αληθής Β. ψευδής Γ. εν είναι συντακτικά σωστή. Τίποτε από τα προηγούµενα 8. Ποιο είναι το σύµβολο της σύζευξης; Α. ή Β. και Γ. όχι. Τίποτε από τα προηγούµενα 62

11 ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΥΜΠΗΡΩΗ ΚΕΝΟΥ 1. Να συµπληρωθεί το κενό ώστε η τελική τιµή της µεταβλητής Χ να είναι -5: Χ 5, Υ 4 Ζ (Χ +Υ)/.. Χ Υ + Ζ 2. Να συµπληρωθεί το κενό ώστε η τελική τιµή της µεταβλητής Χ να είναι 3: Χ Υ 7 Ζ (Χ / Υ) * 2 Χ Υ - Ζ 3. Να συµπληρωθεί το κενό ώστε η συνθήκη να πάρει την τιµή αληθής. Εάν οι τιµές των α, β, γ είναι -8, 7, 7 αντίστοιχα τότε : γ = β. α < γ. 4. Να συµπληρωθεί το κενό ώστε οι συνθήκες να πάρουν την τιµή αληθής. Εάν οι τιµές των α, β, γ, δ είναι -2, 4, 5, -1 αντίστοιχα τότε : β < γ και δ.. α.. β = δ. ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΗΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης ενός αλγορίθµου. (Εξετάσεις Ιούνιος 2000) 2. Να δοθεί ο ορισµός του αλγορίθµου. (Εξετάσεις Ιούνιος 2000-Εσπερινού υκείου) 3. Να αναφέρεται τους τελεστές σύγκρισης. (Εξετάσεις Ιούνιος 2001-Εσπερινού υκείου) 4. Τι ονοµάζουµε µεταβλητή; Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι των µεταβλητών; Τι πρέπει να προσέχουµε όταν δίνουµε όνοµα σε µια µεταβλητή; 5. Ποιος ο σκοπός των εντολών εισόδου - εξόδου; Ποια η διαφορά των εντολών ιάβασε και Γράψε; 63

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1: Α. Η «σύγκριση» λειτουργιών ανθρώπου και υπολογιστή επιφέρει βέβαια µια τεράστια ποιοτική διαφορά υπέρ του ανθρώπου. I. Ποια είναι η διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ 1 Α. Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα