Φρέςκα χειροποίητα ζυμαρικά. Ραβιόλι γεμιςτό με μανιτάρια πορτςίνι και κρζμα μαφρθσ τροφφασ 13,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φρέςκα χειροποίητα ζυμαρικά. Ραβιόλι γεμιςτό με μανιτάρια πορτςίνι και κρζμα μαφρθσ τροφφασ 13,00"

Transcript

1 Φρέςκα χειροποίητα ζυμαρικά Ραβιόλι γεμιςτό με μανιτάρια πορτςίνι και κρζμα μαφρθσ τροφφασ 13,00 Σορτελίνι γεμιστό με φρζςκο ςολομό 14,00 Ραβιολόνι γεμιςτό με τυριά και φρζςκο τρυφερό ςπανάκι 12,00 Σορτελίνι γεμιςτό με τζςςερα τυριά ςε ςάλτςα γλυκιάσ κολοκφκασ 13,00 Σρίγωο γεμιςτό με καλαςςινά και γαρίδεσ ςε φρζςκια ςάλτςα ντομάτασ 14,00 Νιόκι με πζςτο βαςιλικοφ 11,00 Νιόκι με φρζςκια ςάλτςα ντομάτασ, μοτςαρζλα ψθμζνα ςτον ξυλόφουρνο 10,00 Λαηάνια με μοςχαρίςιο κιμά μπολονζη και κρζμα παρμεηάνασ ψθμζνα ςτον ξυλόφουρνο 12,00 Νιόκι με μοςχαράκι και κόκκινθ ςάλτςα από κρεμμφδια και ντομάτεσ 12,00 Φαρφάλεσ με καπνιςτό ςολομό και βότκα 13,00 Παπαρδζλεσ με κοτόπουλο ςε ςάλτςα από μουςτάρδα και λεμόνι 12,00 Σαλιατζλεσ με μοςχαράκι και κόκκινθ ςάλτςα από κρεμμφδια και ντομάτεσ 12,00 Σαλιατζλεσ με γαρίδεσ ςε φρζςκια ςάλτςα ντομάτασ 14,00 Σαλιατζλεσ ολικισ άλεςθσ με φρζςκα λαχανικά 10,00 Ορεκτικά Verdure Grigliate (Σρίχρωµεσ πιπεριζσ, κολοκυκάκια, µανιτάρια πλευρϊτουσ,

2 ανκότυρο και βινεγκρζτ βαλςάµικου) 6,40 Melanzane alla parmigiana (Μελιτηάνα µε φρζςκια ςάλτςα ντοµάτασ, παρµεηάνα και φρζςκο βαςιλικό) 6,40 Fagottini di prosciutto (Πουγγιά από προςοφτο γεµιςµζνα µε κρζµα τυριϊν, αρωµατιςµζνα µε φρζςκα βότανα και ςάλτςα πεπονιοφ) 7,40 Prosciutto e parmigiano (Προςοφτο Πάρµασ και παρµεηάνα) 7,40 Fagottini di salmone (Πουγγιά καπνιςτοφ ςολοµοφ µε αρωµατικι κρζµα τυριοφ και ςάλτςα από πορτοκάλι) 7,40 Σαλάτεσ Rucola e parmigiano (Φρζςκια ρόκα µε λιαςτζσ ντοµάτεσ, φλφδεσ παρµεηάνασ και βινεγκρζτ βαλςάµικου) 6,20 Caprese fior di latte (Φρζςκια µοτςαρζλα µε ντοµάτα, βαςιλικό,αγνό παρκζνο ελαιόλαδο και βινεγκρζτ πζςτο βαςιλικοφ) 6,40 Caprese di Bufala (Φρζςκo βουβαλίςιο τυρί µοτςαρζλα,µε ντοµάτα, βαςιλικό, αγνό παρκζνο ελαιόλαδο και βινεγκρζτ πζςτο βαςιλικοφ) 9,30 Firenze (Σρυφερό ςπανάκι, µε ντοµατίνια, ανκότυροκαι βινεγκρζτ βαλςάµικου) 7,40 Napoletana (Μαροφλι Iceberg και κόκκινθ λόλα,µοτςαρζλα, φρζςκα µανιτάρια, αυγό, µεγάλεσ µαφρεσ ελιζσ και βινεγκρζτ πζςτο βαςιλικοφ) 8,40 Frutti Di Bosco (Γαλλικι ςαλάτα, κόκκινο λάχανο, λόλα,εςκαρόλ, µαριναριςµζνα ςφκα, τραγανό προςοφτο και βινεγκρζτ γιαουρτιοφ µε µαρµελάδα φροφτων του δάςουσ) 8,40 Insalata fresca al sapore di agrumi (Σρυφερό λάχανο µε καρότο, καρφδι,ςταφίδεσ, µιλο και βινεγκρζτ εςπεριδοειδϊν) 8,40 **Όλα µασ τα λαχανικά είναι φρζςκα, από Έλλθνεσ παραγωγοφσ+

3 Ζυμαρικά Spaghetti αglio olio e peperoncino (παγγζτι µε ςκόρδο, ελαιόλαδο και καυτερι πιπεριά) 5,30 Spaghetti Napoletana (παγγζτι µε ςάλτςα φρζςκιασ ντοµάτασ και φρζςκο βαςιλικό) 6,40 Penne con melanzane (Πζννεσ µε µελιτηάνα και ανκότυρο) 6,40 Penne all' arrabbiata (Πζννεσ µε ςάλτςα φρζςκιασ ντοµάτασ,ελιζσ, µαιντανό και καυτερι πιπεριά) 6,60 Spaghetti puttanesca (παγγζτι µε ςάλτςα φρζςκιασ ντοµάτασ,ελιζσ, κάπαρθ, αντηοφγιεσ,και καυτερι πιπεριά) 7,00 Spaghetti all' amatriciana (παγγζτι µε ςάλτςα φρζςκιασ ντοµάτασ,χοιρινι πανςζτα, καυτερι πιπεριά και µαφρο πιπζρι) 8,20 Spaghetti Carbonara (παγγζτι µε χοιρινι πανςζτα, κρόκο αυγοφ και παρµεηάνα) 8,20 Pappardelle alla Bolognese (Παπαρδζλεσ µε φρζςκο µοςχαρίςιο κιµά και κόκκινθ ςάλτςα ντοµάτασ) 8,40 Rigatoni con pancetta (Ριγκατόνι µε χοιρινι πανςζτα, µοτςαρζλα,κυµάρι και καβουρδιςµζνo κουκουνάρι) 8,40 Spaghetti al pesto (παγγζτι µε ςπιτικι ςάλτςα πζςτο,από φρζςκα φφλλα βαςιλικοφ, ςκόρδο,κουκουνάρι, παρµεηάνα και ελαιόλαδο) 8,80 Linguine con gamberi (Λιγκουίνι µε γαρίδεσ, ςβθςµζνεσ µε λευκό κραςί ςε φρζςκια ςάλτςα ντοµάτασ) 12,00 Ζυμαρικά ςτον ξυλόφουρνο Conchiglie alla sorrentina (Κοχφλι µε φρζςκια ςάλτςα ντοµάτασ, µοτςαρζλα και βαςιλικό) 6,40 Penne con Prosciutto e Provolone (Πζννεσ µε φρζςκια ςάλτςα ντοµάτασ,προςοφτο,µανιτάρια και τυρί προβολόνε) 9,30

4 Penne alla crème (Πζννεσ µε φρζςκα µανιτάρια, χοιρινι πανςζτα και κρζµα) 9,30 Rigatoni ai quattro formaggi (Ριγκατόνι µε τυρί προβολόνε, γκοργκοντηόλα,µοτςαρζλα, παρµεηάνα και κρζµα) 10,50 **Αυκεντικόσ ιταλικόσ ξυλόφουρνοσ οίκου Valoriani+ Ριζότα Risotto alle verdure (Καρότο, κολοκυκάκι, ςζλερυ,µανιτάρια και φρζςκο κρεµµυδάκι) 5,40 Risotto ai funghi porcini (Φρζςκα µανιτάρια πορτςίνι και κρζµα µαφρθσ τροφφασ) 9,40 Risotto alla zucca (Φρζςκια κολοκφκα, φαςκόµθλο ςερβιριςµζνο µε τραγανό προςοφτο) 9,40 Risotto allo zafferano (αφράν, φλφδεσ παρµεηάνασ, ςερβιριςµζνο ςε καλακάκι τυριοφ) 11,40 Risotto ai gamberi (Γαρίδεσ ςβθςµζνεσ µε λευκό κραςί ςε φρζςκια ςάλτςα ντοµάτασ) 12,00 **Σα ριηότα περιζχουν παρµεηάνα και βοφτυρο+ Κυρίωσ Pollo con spinaci (Φιλζτο κοτόπουλο γεµιςτό µε ςπανάκι,λιαςτζσ ντοµάτεσ, τυρί ςκαρµότςα και αρωµατικό ρφηι µε λαχανικά) 8,40 Spezzatino con bucatini (Μοςχαρίςιο κρζασ µε χοντρό µακαρόνι και κόκκινθ ςάλτςα από κρεµµφδια και ντοµάτεσ) 9,40 Saltimbocca alla Romana (Χοιρινά ςκαλοπίνια ςωταριςµζνα ςε λευκό κραςί και φαςκόµθλο, προςοφτο, παρµεηάνα και ψθτι πατάτα ςτον ξυλόφουρνο) 9,40 Tagliata con rucola (Σρυφερι ταλιάτα µε φρζςκια ρόκα, ελαιόλαδο και λεµόνι) 13,00 Filetto di vitello (Φρζςκο µοςχαρίςιο φιλζτο µε µανιτάρια πορτςίνι και φρζςκο πουρζ πατάτασ) 16,00 Stinco di maiale (2 ατόµων) (Κότςι χοιρινό ςιγοψθµζνο ςε καραµελωµζνθ ςωσ και ψθτι πατάτα ςτον ξυλόφουρνο) 18,80

5 **Σα φαγθτά µασ µαγειρεφονται αυκθµερόν+ Pizza/ Calzone (Normale 30cm/Grande 38cm) Margherita (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα και βαςιλικόσ) 6,40/8,40 Caprese ( άλτςα ντοµάτασ, φρζςκια βουβαλίςια µοτςαρζλα, φρζςκια ντοµάτα και βαςιλικόσ) 9,40/14,20 Spianata Romana (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα και ιταλικό πικάντικο ςαλάµι) 8,00/11,00 Salame di Napoli (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα και ναπολιτάνικο ςαλάµι) 8,00/11,00 Pepperoni (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα και ιταλικό πεπερόνι) 8,00/11,00 Napoletana (άλτςα ντοµάτασ, ελαιόλαδο, κάπαρθ, αντηοφγιεσ, ςκόρδο και ρίγανθ) 6,40/8,40 Provolone (άλτςα ντοµάτασ, τυρί προβολόνε και φλφδεσ παρµεηάνασ) 9,20/12,20 Verdure (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα, µελιτηάνα, κολοκυκάκια, πιπεριζσ και µανιτάρια) 9,20/12,20 Al pesto (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα,ντοµατίνια και πζςτο βαςιλικοφ) 7,40/10,20 Mangiafuoco (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα, ιταλικό πικάντικο ςαλάµι, πράςινθ πιπεριά και καυτερι πιπεριά) 9,00/12,00 Capricciosa (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα, αγκινάρεσ, ιταλικό ηαµπόν, µανιτάρια και µαφρεσ ελιζσ) 9,20/12,20 Bianca (Συρί γκοργκοντηόλα, ςκαρµότςα, παρµεηάνα και κρζµα) 10,40/12,20 Tacchino (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα, γαλοποφλα, µανιτάρια και πιπεριά) 10,40/14,20 Speciale (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα,ιταλικό ηαµπόν, χοιρινι πανςζτα, µανιτάρια, πικάντικο ςαλάµι και πράςινθ πιπεριά) 10,50/14,20 Dalla Nonna (άλτςα ντοµάτασ, φρζςκια βουβαλίςια µοτςαρζλα, προςοφτο Πάρµασ, ρόκα και φλφδεσ παρµεηάνασ) 10,50/14,20 Speck ( άλτςα ντοµάτασ, φρζςκια βουβαλίςια µοτςαρζλα, ςπεκ, µανιτάρια, και τυρί ςκαρµότςα) 10,50/14,20

6 Bresaola (άλτςα ντοµάτασ, φρζςκια βουβαλίςια µοτςαρζλα, µπρεηάολα, µανιτάρια, τυρί γκοργκοντηόλα και φρζςκο πιπζρι) 12,00/16,00 **Οι πίτςεσ µασ είναι παραδοςιακζσ αυκεντικζσ ιταλικζσ ςυνταγζσ και ψινονται ςε ξυλόφουρνο Valoriani+ **Όλα µασ τα υλικά είναι φρζςκα προϊόντα από Έλλθνεσ παραγωγοφσ και ιταλικά προϊοντα προςτατευόμενθσ ονομαςίασ προζλευςθσ+ Ψωμί ξυλόφουρνου Aglio olio e origano (Ελαιόλαδο και ρίγανθ) 2,00 Pomodoro (άλτςα ντομάτασ και βαςιλικόσ) 3,00 Bruschetta focaccia (Ψιλοκοµζνθ φρζςκια ντοµάτα, ςκόρδο, ρίγανθ, παρµεηάνα και αγνό παρκζνο ελαιόλαδο) 4,60 Verdure (Συρί µοτςαρζλα, ψθτά λαχανικά και πράςινθ ςαλάτα) 5,80 Mascarpone e prosciutto cotto (Φρζςκια ντοµάτα, τυρί µαςκαρπόνε, ιταλικό ηαµπόν και φρζςκα φφλλα βαςιλικοφ) 5,80 Prosciutto e tartufo (Προςοφτο Πάρµασ και κρζµα µαφρθσ τροφφασ) 6,80 Γλυκά Calzone al cioccolato (2 ατόµων) (Kαλτςόνε γεµιςτό µε ςοκολάτα και τυρί µαςκαρπόνε) 6,20 Panna cotta (Mε ςάλτςα ςοκολάτασ ι καραµζλασ ι φράουλασ) 4,00 Tiramisu 4,00 **Σα γλυκά µασ είναι ςπιτικά+

Insalata di Stagione. Bruschette. Insalata di Funghi Freschi. Zucchini Gratinati. Funghi Trifolati. Barbabietole al Gorgonzola. Involtini di Melanzana

Insalata di Stagione. Bruschette. Insalata di Funghi Freschi. Zucchini Gratinati. Funghi Trifolati. Barbabietole al Gorgonzola. Involtini di Melanzana ANTIPASTI INSALATE Bruschette Ψημένο μαύρου πολύσπορου ψωμί με ντομάτα, φρέσκα μυρωδικά, ελιά, σκόρδο, αντζούγια Zucchini Gratinati Ναπολεόνε κολοκυθιού με παρμεζάνα, μοτσαρέλα και Scamorza Affumicata

Διαβάστε περισσότερα

O chef προτείνει για σήμερα

O chef προτείνει για σήμερα O chef προτείνει για σήμερα Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας. Σας παρακαλούμε επειδή όλα μας τα φαγητά είναι της ώρας, να έχετε λίγη υπομονή ώσπου να ετοιμαστούν. Η τυχόν έλλειψη κάποιου φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

Insalata di Stagione Ανάμικτη πράσινη σαλάτα, ντοματίνια, φλοίδες παρμεζάνας και κρέμα βαλσάμικο 7,90

Insalata di Stagione Ανάμικτη πράσινη σαλάτα, ντοματίνια, φλοίδες παρμεζάνας και κρέμα βαλσάμικο 7,90 ANTIPASTI INSALATE Bruschette Ψημένο μαύρο πολύσπορο ψωμί με πατέ ελιάς, ρικότα αρωματισμένη με πιπεριά Φλωρίνης σκορδόλαδο και baby ρόκα 5,90 Involtini di Melanzana Ρολάκια μελιτζάνας γεμιστά με Scamorza

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ R I S T O R A N T E I T A L I A N O D e l i v e r y M e n u 210 9821177 ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ANTIPASTI Ψωμί Ντιπ coperto (2 τεμ)... 0,50 Bruschetta Ψωμί προζύμι με ψιλοκομμένα ντοματίνια,

Διαβάστε περισσότερα

Antipasti - Ορεκτικά - Hors-d'Oeuvres

Antipasti - Ορεκτικά - Hors-d'Oeuvres Antipasti - Ορεκτικά - Hors-d'Oeuvres Arancini di riso alla Siciliana Τηγανητές κροκέτες ρυζιού γεµισµένες µε σάλτσα κιµά, αρακά και φρέσκια Μοzzarella Sicilian style deep fried saffron rice cakes filled

Διαβάστε περισσότερα

Antipasti ΟΡΕΚΤΙΚΑ ANTIPASTI DI MARE ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ANTIPASTI DI TERRA ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Antipasti ΟΡΕΚΤΙΚΑ ANTIPASTI DI MARE ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ANTIPASTI DI TERRA ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Antipasti ΟΡΕΚΤΙΚΑ ANTIPASTI DI MARE ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Carpaccio di pesce spada affumicato 8.00 Καρπάτσιο από καπνιστό ξιφία Carpaccio di tonno affumicato 8.00 Καρπάτσιο από καπνιστό τόνο Girello di

Διαβάστε περισσότερα

Al pino. Ορεκτικά. Σαλάτες. Μενού

Al pino. Ορεκτικά. Σαλάτες. Μενού Al pino Μενού Ορεκτικά Μπρουσκέτα πομοντόρο(μπρουσκέτα με φρεσκοκομμένη ντομάτα,παρμεζάνα,σκόρδο και αροματικά βότανα 6,20 Μπρουσκέτα προσούτο-μοτσαρέλα (Μπρουσκέτα με γρέσκια μοτσαρέλα,ντομάτα,φρέσκο

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to. i m a t e I t al ian Experience. U l t. T h e

Welcome to. i m a t e I t al ian Experience. U l t. T h e Welcome to T h e U l t i m a t e I t al ian Experience It will be maccheroni (macaroni), I swear to you, that will unite Italy Giuseppe Garibaldi, on liberating Naples in 1860 Il Gusto has created a truly

Διαβάστε περισσότερα

ANTIPASTI. Traditional Italian garlic bread 2.75 Παραδοσιακό ιταλικό σκορδόψωμο. Pomodoro & basil 3.85 Φρέσκια ντομάτα & βασιλικός

ANTIPASTI. Traditional Italian garlic bread 2.75 Παραδοσιακό ιταλικό σκορδόψωμο. Pomodoro & basil 3.85 Φρέσκια ντομάτα & βασιλικός ANTIPASTI BRUSCHETTAS Traditional Italian garlic bread 2.75 Παραδοσιακό ιταλικό σκορδόψωμο Pomodoro & basil 3.85 Φρέσκια ντομάτα & βασιλικός Mozzarella 4.25 Μοτσαρέλλα new COMBINAZIONE DI BRUSCHETTA 4.90

Διαβάστε περισσότερα

ANTIPASTI - ΟΡΕΚΤΙΚΑ - STARTERS

ANTIPASTI - ΟΡΕΚΤΙΚΑ - STARTERS PANE CON BURRO ALL'AGLIO 4.50 Garlic bread. Σκορδόψωµο. MINESTRONE ZUPPE 5.15 Vegetable soup served with crutons and parmesan. Σούπα ηµέρας µε λαχανικά, κρουτόν και παρµεζάνα. BRUSCHETTA 4.80 Ciabatta

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to. i m a t e I t al ian Experience. U l t. T h e

Welcome to. i m a t e I t al ian Experience. U l t. T h e Welcome to T h e U l t i m a t e I t al ian Experience It will be maccheroni (macaroni), I swear to you, that will unite Italy Giuseppe Garibaldi, on liberating Naples in 1860 Il Gusto has created a truly

Διαβάστε περισσότερα

Starters/Salads Ορεκτικά/Σαλάτες

Starters/Salads Ορεκτικά/Σαλάτες Starters/Salads Ορεκτικά/Σαλάτες Antipastisimo for 2 persons, a chef s selection of traditionally prepared marinated seafood and vegetables, Italian cured meats & premium cheeses, olives and sun dried

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS ANTIPASTI. 24.oo. 20.oo. 22.oo. 26.oo. 24.oo. 20.oo. 18.oo

ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS ANTIPASTI. 24.oo. 20.oo. 22.oo. 26.oo. 24.oo. 20.oo. 18.oo Menu ΟΡΕΚΤΙΚΑ APPETIZERS ANTIPASTI Ceviche Σφυρίδας με Carpaccio Μαραθόριζας Μαριναρισμένο σε Βινεγκρέτ Passion Fruit και Τραγανή Σαλάτα Νεροκάρδαμου White Grouper Ceviche with Fennel Carpaccio Marinated

Διαβάστε περισσότερα

Ορεκτικά Appetizers. 1) Ψωμάκι 100γρ Bread 100gr Rotolo 0,70. 2) Προσούτο Πάρμας Ιταλ. 80 γρ Parma s ham (Prosuto) Prosciuto di Parma 80gr 7,90

Ορεκτικά Appetizers. 1) Ψωμάκι 100γρ Bread 100gr Rotolo 0,70. 2) Προσούτο Πάρμας Ιταλ. 80 γρ Parma s ham (Prosuto) Prosciuto di Parma 80gr 7,90 Ορεκτικά Appetizers 1) Ψωμάκι 100γρ Bread 100gr Rotolo 0,70 2) Προσούτο Πάρμας Ιταλ. 80 γρ Parma s ham (Prosuto) Prosciuto di Parma 80gr 7,90 3) Μανιτάρια πλευρώτους σχάρας Grilled mushrooms Pleurotous

Διαβάστε περισσότερα

Μπρουσκέτα με ντομάτα και φρέσκο βασιλικό Bruschetta mit Tomaten und frischem Basilikum

Μπρουσκέτα με ντομάτα και φρέσκο βασιλικό Bruschetta mit Tomaten und frischem Basilikum ορεκτικά Μπρουσκέτα με ντομάτα και φρέσκο βασιλικό Bruschetta mit Tomaten und frischem Basilikum Μπρουσκέτα με σπεκ και γκοργκοντζόλα Bruschetta mit Speck und Gorgonzola Μπρουσκέτα με γαρίδες, τοματίνια,

Διαβάστε περισσότερα

A la Carte Menu. Guests booked on Half Board / Full board and Premier All-Inclusive terms will be credited the agreed allowance of 26.00 per person.

A la Carte Menu. Guests booked on Half Board / Full board and Premier All-Inclusive terms will be credited the agreed allowance of 26.00 per person. A la Carte Menu Guests booked on Half Board / Full board and Premier All-Inclusive terms will be credited the agreed allowance of 26.00 per person. Or Premier All-Inclusive Guests are entitled to a 3 Course

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Φιλέτο μόσχου μαριναρισμένο,ρόκα,φλοίδες παρμεζάνας. Portobello στο φούρνο με βότανα,μανούρι και γλασέ από μπαλσάμικο.

ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Φιλέτο μόσχου μαριναρισμένο,ρόκα,φλοίδες παρμεζάνας. Portobello στο φούρνο με βότανα,μανούρι και γλασέ από μπαλσάμικο. ΟΡΕΚΤΙΚΑ Carpaccio 17 Φιλέτο μόσχου μαριναρισμένο,ρόκα,φλοίδες παρμεζάνας. Mushroom caps 12 Portobello στο φούρνο με βότανα,μανούρι και γλασέ από μπαλσάμικο. Prosciutto di Parma 14 Προσούτο Πάρμας με μοτσαρέλλα.

Διαβάστε περισσότερα

ANTIPASTI - ΟΡΕΚΤΙΚΑ - STARTERS

ANTIPASTI - ΟΡΕΚΤΙΚΑ - STARTERS MINESTRONE ZUPPE 5.15 Vegetable soup served with crutons and parmesan cheese Σούπα της ημέρας με λαχανικά, κρουτόνια και τυρί παρμεζάνα BRUSCHETTA Ciabatta bread, garlic butter, topped with tomatoes oven

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡ/698 WELCOME / ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

ΚΑΡ/698 WELCOME / ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΚΑΡ/698 WELCOME / ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ COLD AND HOT APPETIZERS ΚΡΥΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Carpaccio Di Salmone Thin slices of salmon fillet with romaine lettuce and lime dressing. Λεπτές φέτες από φιλέτο σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Antipasti Starters ~ Oρεκτικά

Antipasti Starters ~ Oρεκτικά Antipasti Starters ~ Oρεκτικά Prosciutto di Parma con melone dolce e fiche Prosciutto di parma served with sweet melon and figs Προσιούτο Πάρμας με γλυκό πεπόνι και σύκα Soufflé di melanzana con fonduta

Διαβάστε περισσότερα

Ορεκτικά Entradas. SOPA DE MARISCOS 7,00 Σούπα θαλασσινών με μπίσκ γαρίδας

Ορεκτικά Entradas. SOPA DE MARISCOS 7,00 Σούπα θαλασσινών με μπίσκ γαρίδας Ορεκτικά Entradas SOPA DE MARISCOS Σούπα θαλασσινών με μπίσκ γαρίδας EMPANADAS SALTEÑAS / DE CHOCLO (2 τμχ/μερίδα) 5,00 Παραδοσιακή ζύμη Αργεντινής Με μοσχαράκι, ελιές, λαχανικά, κύμινο, καπνιστή πάπρικα

Διαβάστε περισσότερα

Menu ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Καπρέζε μοτσαρέλα, ντομάτα, πέστο. Φρέσκα μανιτάρια αλά κρεμ. Μανιτάρια γεμιστά γκρατινέ. Σκορδόψωμο

Menu ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Καπρέζε μοτσαρέλα, ντομάτα, πέστο. Φρέσκα μανιτάρια αλά κρεμ. Μανιτάρια γεμιστά γκρατινέ. Σκορδόψωμο Menu ΟΡΕΚΤΙΚΑ Καπρέζε μοτσαρέλα, ντομάτα, πέστο Φρέσκα μανιτάρια αλά κρεμ Μανιτάρια γεμιστά γκρατινέ Σκορδόψωμο Φρέσκα μανιτάρια ινφέρνο καυτερή κόκκινη σάλτσα Μανιτάρια πλευρώτους σχάρας Μελιτζάνα «Parmigiano»

Διαβάστε περισσότερα

There is no love sincerer. than the love of food. George Bernard Shaw

There is no love sincerer. than the love of food. George Bernard Shaw ñ M E N U ñ There is no love sincerer than the love of food George Bernard Shaw ΟΡΕΚΤΙΚΑ ñ APPETIZERS ñ ANTIPASTI ñ Carpaccio Σφυρίδας με Βινεγκρέτ Εσπεριδοειδών και Νεροκάρδαμο 24,00 ñ White Grouper Carpaccio

Διαβάστε περισσότερα

Insalate. Insalata Greca con formaggio feta di Cefalonia e olive Χωριάτικη σαλάτα µε φέτα και Παρθένο ελαιόλαδο

Insalate. Insalata Greca con formaggio feta di Cefalonia e olive Χωριάτικη σαλάτα µε φέτα και Παρθένο ελαιόλαδο Insalate Insalata Greca con formaggio feta di Cefalonia e olive Χωριάτικη σαλάτα µε φέτα και Παρθένο ελαιόλαδο Rucola, lattuga, parmigiano,pomodori secchi, vinaigrette di aceto balsamico Ρόκα Παρµεζάνα,

Διαβάστε περισσότερα

Wedding Gala Dinner www.pyrgos-santorini.com. Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις

Wedding Gala Dinner www.pyrgos-santorini.com. Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 1 ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 2 ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 3 ΜΕΝΟΥ Νο1 ΜΕΝΟΥ Νο2 ΜΕΝΟΥ Νο3 ΜΕΝΟΥ Νο4 ΜΕΝΟΥ Νο5 Για οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμείτε ςτο μενοφ ςασ,μπορεί να πραγματοποιηθεί! Μπουφέσ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεκτικά. Διάβασε την τελευταία σελίδα και γνώρισε τον chef μας!

Ορεκτικά. Διάβασε την τελευταία σελίδα και γνώρισε τον chef μας! Ορεκτικά Ψωμί 0.50 Βruschetta απλή με ντομάτα και ρίγανη 4.00 Βruschetta πέστο (με mozzarella, πέστο και ρόκα) 6.00 Βruschetta prosciutto (με ρόκα, τοματίνια και prosciutto) 6.00 Βruschetta mozzarella

Διαβάστε περισσότερα

ΨΩΜΙ (κατ' άτομο) 1,00 ΡΟΛΛΑΚΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ 6,10 ΦΕΤΑ ΤΥΛΙΧΤΗ 5,70 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΦΟΥΡΝΙΣΤΗ 6,20 ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 6,50 ΠΙΤΑ ΗΜΕΡΑΣ 6,60 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΡΟΒΕΝΣΑΛ 6,40

ΨΩΜΙ (κατ' άτομο) 1,00 ΡΟΛΛΑΚΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ 6,10 ΦΕΤΑ ΤΥΛΙΧΤΗ 5,70 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΦΟΥΡΝΙΣΤΗ 6,20 ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 6,50 ΠΙΤΑ ΗΜΕΡΑΣ 6,60 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΡΟΒΕΝΣΑΛ 6,40 ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΨΩΜΙ (κατ' άτομο) 1,00 από προζύμι με ντιπ και ελιές ΡΟΛΛΑΚΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ 6,10 τα γνωστά μας spring rolls, με λαχανικά και γλυκόξινη σως ΦΕΤΑ ΤΥΛΙΧΤΗ 5,70 τηγανιτή σε φύλλο κρούστας με ηλιόσπορους

Διαβάστε περισσότερα

Como Osteria at Olympic Residence

Como Osteria at Olympic Residence COMO OSTERIA AT OLYMPIC RESIDENCE Code Description Price Incl.VAT) Κωδικός Περιγραφή Φαγητού Τιμή (Με ΦΠΑ) SANDWICHES COM001 Roasted vegetable and goat cheese sandwich 11.00 Σάντουιτς με λαχανικά σχάρας

Διαβάστε περισσότερα

STARTER 12.00. - Μύδια αρωματισμένα με λευκό κρασί, μαϊντανό και πιπεριά τσίλι - Mussels in wine, parsley and chili pepper - Cozze al vino 12.

STARTER 12.00. - Μύδια αρωματισμένα με λευκό κρασί, μαϊντανό και πιπεριά τσίλι - Mussels in wine, parsley and chili pepper - Cozze al vino 12. Menu Dip and bread 2.00 STARTER - Χαλούμι σχάρας με κάπαρη, φρέσκο βασιλικό και vinaigrette βαλσάμικου - Grilled Halloumi cheese with capers, fresh basil and balsamic sauce - Formaggio Halloumi grigliato

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνα Παραγγελιών. www.oroscopo.gr OROSCOPO restaurant. www.oroscopo.gr ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 210 72 38 567 & 210 72 16 458

Τηλέφωνα Παραγγελιών. www.oroscopo.gr OROSCOPO restaurant. www.oroscopo.gr ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 210 72 38 567 & 210 72 16 458 Τα κοτόπουλα τα παίρνουµε από µια µικρή φάρµα στην Παιανία Οι γαρίδες και οι καραβίδες είναι κατεψυγµένες Η φέτα έρχετε από την Βυτίνα Αρκαδίας Τα ψωµάκια είναι ολόφρεσκα και ψήνονται µε την παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα