Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα"

Transcript

1 Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ κομμζνεσ ςε μικρά κομμάτια 4 αυγά 1 κρεμμφδι ψιλοκομμζνο 4 κουταλιζσ ςχοινόπραςο ψιλοκομμζνο 8 φζτεσ μπζικον 100 γραμμάρια Philadelphia 2 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ μουςτάρδα 80 ml χλιαρό νερό θ ηωμό λαχανικϊν αλάτι φρεςκοτριμμζνο πιπζρι Πλζνετε καλά τισ πατάτεσ με ζνα ςφουγγαράκι και τισ ξεπλζνετε καλά. Τισ τοποκετείτε ςε μια κατςαρόλα με κρφο νερό και δφο κουταλιζσ χοντρό αλάτι και τισ βράηετε. Όταν είναι ζτοιμεσ τισ αφινετε να κρυϊςουν και τισ τοποκετείτε ςε ζνα μπολ. Βράηετε ταυτόχρονα και τα τζςςερα αυγά (7 λεπτά) τα αφινετε να κρυϊςουν και ςτθν ςυνζχεια τα ξεφλουδίηετε και τα κόβετε ςε τζςςερα κομμάτια. Πλζνετε καλά τισ τομάτεσ και τισ κόβετε ςε μικρά τετράγωνα κομματάκια. Ψιλοκόβετε το κρεμμφδι και το ςχοινόπραςο. Σε ζνα αντικολλθτικό τθγάνι χωρίσ κακόλου λιπαρά ςοτάρετε το μπζικον ςε φζτεσ και μετά το κόβετε ςε μικρά κομμάτια. Σε ζνα μπλζντερ ανακατεφετε το Philadelphia μαηί με τθν μουςτάρδα και το νερό μζχρι να γίνει μια ςάλτςα και προςκζτετε αλάτι και φρεςκοτριμμζνο πιπζρι. Σε ζνα μπολ ανακατεφετε όλα τα παραπάνω υλικά και προςκζτετε τθν ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα και ανακατεφετε. Αφοφ ανακατζψτε καλά ςερβίρετε τθν πατατοςαλάτα ςε μικρά μπολ ι βακιά πιάτα ι ςε μία μεγάλθ ςαλατιζρα.

2 Γεμιςτό φιλζτο κοτόπουλο με Philadelphia με κατςικίςιο τυρί και λιαςτι τομάτα Χρόνοσ Προετοιμαςίασ: 20 λεπτά Χρόνοσ Μαγειρζματοσ: λεπτά Για 4 ρολά 4 φιλζτα κοτόπουλο 2 κουταλιζσ ψιλοκομμζνο δυόςμο 3 κουταλιζσ ελαιόλαδο 20 γραμμάρια τριμμζνθ φρυγανιά 200 γραμμάρια Philadelphia με κατςικίςιο τυρί και λιαςτι τομάτα αλάτι κόκκινο φρεςκοτριμμζνο πιπζρι 2-3 ςφθνάκια λευκό κραςί 300 γραμμάρια ανάμεικτθ ςαλάτα ½ ματςάκι μαϊντανό μόνο τα φυλλαράκια του Τοποκετείτε τα φιλζτα κοτόπουλου ςτον πάγκο τθσ κουηίνασ και με ζνα μαχαίρι κοφτερό τα ανοίγετε ςαν πορτοφόλι. Τα τοποκετείτε ανάμεςα από 2 πλαςτικζσ μεμβράνεσ και με ζναν μπάτθ τα χτυπάτε καλά ζτςι ϊςτε να ζχουν ομοιόμορφο πάχοσ. Σε ζνα μικρό μπολ ανακατεφετε με ζνα κουτάλι τον ψιλοκομμζνο δυόςμο, τθν φρυγανιά και το ελαιόλαδο. Πάνω ςτο ανοιγμζνο φιλζτο προςκζτετε από δφο κουταλιζσ Philadelphia με κατςικίςιο τυρί και λιαςτι τομάτα και από πάνω προςκζτετε λίγο από το μείγμα του φρζςκου δυόςμου με φρυγανιά και ελαιόλαδο. Τυλίγετε τα φιλζτα ςε ρολό και τα δζνετε καλά με ςπάγκο μαγειρικισ. Σε ζνα αντικολλθτικό τθγάνι τα ςοτάρετε από όλεσ τισ πλευρζσ να πάρουν χρϊμα και ςτθν ςυνζχεια ςβινετε με το λευκό κραςί και χαμθλϊνετε τθ φωτιά και ςιγομαγειρεφετε για λεπτά με μιςόκλειςτο καπάκι. Όταν είναι ζτοιμα αφαιρείτε το ςπάγκο και κόβετε τα φιλζτα ςε φζτεσ 2 εκατοςτϊν και ςερβίρετε ςε ατομικά πιάτα μαηί με τθν ςαλάτα ςτθν οποία ζχετε προςκζςει και τα φυλλαράκια από μαϊντανό.

3 Κρφα ςαλάτα ηυμαρικών με ςάλτςα Philadelphia Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 25 λεπτά Άτομα: 4 άτομα 400 γραμμάρια πζννεσ 170 γραμμάρια καλαμπόκι 4 τομάτεσ κομμζνεσ ςε μικρά κυβάκια 2 αβοκάντο κομμζνα ςε μικρά κομμάτια 80 γραμμάρια φαςολάκια βραςμζνα λίγο φρζςκο ςχοινόπραςο Για τθν ςάλτςα 100 γραμμάρια PHILADELPHIA 10 γραμμάρια μουςτάρδα 50 ml χλιαρό νερό 2 κουταλιζσ ελαιόλαδο Αλάτι Φρεςκοτριμμζνο πιπζρι Σε μία μεγάλθ κατςαρόλα βράηετε τισ πζννεσ για 8-9 λεπτά ςε αλατιςμζνο νερό. Όταν τα ηυμαρικά βράςουν τα ςτραγγίηετε ςε ζνα ςουρωτιρι. Πλζνετε καλά τισ τομάτεσ και τισ κόβετε ςε κφβουσ και τοποκετείτε ςε ζνα βακφ μπολ. Προςκζτετε ςτο μπολ το καλαμπόκι και το αβοκάντο κομμζνο ςε μικρά κομμάτια κακϊσ και τα φαςολάκια τα οποία ζχετε ψιλοκόψει. Ανακατεφετε όλα τα υλικά προςκζτοντασ τισ βραςμζνεσ πζννεσ. Σε ζνα μπολ θ ςε ζνα μικρό μίξερ ανακατεφετε τα υλικά για τθν ςάλτςα δθλαδι το Philadelphia, τθν μουςτάρδα το νερό και το ελαιόλαδο και ςτο τζλοσ προςκζτετε αλάτι και φρεςκοτριμμζνο πιπζρι. Ανακατεφετε καλά τθν ςάλτςα με τα υπόλοιπα υλικά και ςερβίρετε ςε πιάτα προςκζτοντασ λίγο φρζςκο ψιλοκομμζνο ςχοινόπραςο.

4 Φιλζτο κοτόπουλου ςτο τθγάνι με Philadelphia τοματίνια φοφρνου Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ ψθςίματοσ: 20 λεπτά Για 4 άτομα 700 γραμμάρια φιλζτο κοτόπουλου 1 ψιλοκομμζνο ξερό κρεμμφδι 2 φρζςκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμζνα 200 γραμμάρια Philadelphia 40 μικρά τοματίνια κομμζνα ςτθν μζςθ 2 πρζηεσ ηάχαρθ 2 πρζηεσ κυμάρι 3 ςφθνάκια λευκό κραςί 4 κουταλιζσ ςοφπασ ελαιόλαδο Αλάτι Φρεςκοτριμμζνο πιπζρι 2 κουταλιζσ φρζςκο ψιλοκομμζνο μαϊντανό Κόβετε τα φιλζτα κοτόπουλου ςε 4 κομμάτια το κακζνα. Πλζνετε τα τοματίνια και τα κόβετε ςτα δφο. Τα τοποκετείτε ςε ζνα ταψί με αντικολλθτικό χαρτί. Τουσ προςκζτετε από πάνω λίγο αλάτι, τθ ηάχαρθ, λίγο κυμάρι και 2 κουταλιζσ ελαιόλαδο και τα ψινετε ςτο γκριλ του φοφρνου ςασ για 15 λεπτά. Στθν διάρκεια των 15 λεπτϊν ηεςταίνετε ζνα αντικολλθτικό τθγάνι και προςκζτετε 2 κουταλιζσ ελαιόλαδο. Σοτάρετε ςτθν αρχι το κρεμμφδι και τα φρζςκα κρεμμυδάκια και μόλισ μαρακοφν τα τοποκετείτε ςε ζνα πιάτο. Στο ίδιο τθγάνι κωρακίηετε τα κομμάτια του κοτόπουλου μαηί με το κυμάρι ζτςι ϊςτε να πάρουν ζνα ςκοφρο χρϊμα εξωτερικά. Στθν ςυνζχεια ςβινετε με το κραςί και χαμθλϊνετε τθν φωτιά προςκζτοντασ το Philadelphia. Το κοτόπουλο ςυνεχίηει να ςιγοψινεται και μόλισ είναι ζτοιμο το ςερβίρετε μαηί με τα τοματίνια και τα κρεμμφδια και προςκζτετε από πάνω τθν ςάλτςα Philadelphia που ζχει μείνει ςτο τθγάνι και παςπαλίηετε με το φρζςκο ψιλοκομμζνο μαϊντανό.

5 Μοςχαρίςια φιλετάκια με ταλιατζλεσ και Philadelphia Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 15 λεπτά Χρόνοσ Μαγειρζματοσ: 15 λεπτά Άτομα: 4 άτομα 4 φιλζτα μοςχαρίςια αχτφπθτα 16 μεγάλα τοματίνια 1 πακζτο ταλιατζλεσ χοντρό αλάτι φρεςκοτριμμζνο πιπζρι 2 κουταλιζσ φρζςκα φυλλαράκια μαϊντανοφ 150 γραμμάρια Philadelphia Ελαιόλαδο Κόβετε τα μοςχαρίςια φιλζτα ςε τζςςερα κομμάτια το κακζνα και τα αλείφετε με ελαιόλαδο. Τα τοποκετείτε ςε ζνα αντικολλθτικό ταψί και παςπαλίηετε με αλάτι και φρεςκοτριμμζνο πιπζρι. Τοποκετείτε τα φιλζτα με ζνα ταψί ςτο γκριλ, ςτθ μεςαία κζςθ, και ψινετε για περίπου λεπτά. Στα τελευταία 5 λεπτά ψθςίματοσ προςκζτετε ςτο ταψί τα τοματίνια κομμζνα ςτα δφο. Βράηετε τισ ταλιατζλεσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του πακζτου και τισ ςτραγγίηετε. Τισ ξαναβάηετε ςτθν κατςαρόλα και προςκζτετε το Philadelphia και ανακατεφετε μζχρι να λιϊςει. Σερβίρετε τισ ταλιατζλεσ με το Philadelphia ςε πιάτα προςκζτοντασ από πάνω τα ψθμζνα φιλετάκια μαηί με τα τοματίνια και προςκζτετε και τα φρζςκα φυλλαράκια μαϊντανοφ και λίγο φρεςκοτριμμζνο πιπζρι.

6 Ανοιχτι μακρόςτενθ τάρτα με τοματίνια και Philadelphia ςτον φοφρνο Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 25 λεπτά Χρόνοσ Μαγειρζματοσ: 35 λεπτά Άτομα: 4 άτομα 1 φφλλο ςφολιάτασ ζτοιμο 200 γραμμάρια κίτρινθ μοτςαρζλα τριμμζνθ 350 γραμμάρια τοματίνια 1 πρζηα ηάχαρθ 150 γραμμάρια Philadelphia Αλάτι Φρεςκοτριμμζνο πιπζρι 1 κουταλιά καβουρδιςμζνο ςουςάμι Πλζνετε καλά τα τοματίνια και ςτθν ςυνζχεια τα κόβετε ςτθν μζςθ. Σε μια τετράγωνθ ταρτιζρα θ παραλλθλόγραμμθ (ρθχι) θ οποία ζχει αποςπϊμενο πάτο περνάτε με ζνα πινζλο λίγο ελαιόλαδο. Ανοίγετε το ζτοιμο φφλλο ςφολιάτασ ( τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ προςκζτετε λίγο αλεφρι από πάνω γιατί με τθν ηζςτθ το φφλλο μαλακϊνει πάρα πολφ) και το τοποκετείτε πάνω ςτθν ταρτιζρα. Κόβετε το φφλλο και δθμιουργείτε μια μικρι μπορντοφρα ςτθν τάρτα. Επειδι το φφλλο είναι ςφολιάτα και φουςκϊνει ςτο ψιςιμο με ζνα πιροφνι το τρυπάτε ςτο πάτο του. Παςπαλίηετε πάνω ςτθν τάρτα το τριμμζνο τυρί και από πάνω τοποκετείτε τα τοματίνια το ζνα δίπλα ςτο άλλο και παςπαλίηετε με τθν ηάχαρθ. Ψινετε τθν τάρτα ςτον φοφρνο για 35 λεπτά ςτουσ 180 βακμοφσ ςτον αζρα. Στα πρϊτα 20 λεπτά αφαιρείτε τθν τάρτα από τον φοφρνο και προςκζτετε μικρζ κουταλιζσ Philadelphia ςε διάφορα ςθμεία ςτθν τάρτα. Συνεχίηετε το ψιςιμο για ακόμθ 15 λεπτά. Μόλισ θ τάρτα βγει από τον φοφρνο παςπαλίηετε προαιρετικά από πάνω το καβουρδιςμζνο ςουςάμι. Καλό είναι να τθν ςερβίρετε χλιαρι και όχι αμζςωσ μόλισ βγει από τον φοφρνο.

Φρέσκες τυρομπουκιές. Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά Για 4 άτομα

Φρέσκες τυρομπουκιές. Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά Για 4 άτομα Φρέσκες τυρομπουκιές Χρόνος προετοιμασίας: 25 λεπτά 60 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη 100 γραμμάρια Philadelphia 70 γραμμάρια Arla το Aυθεντικό Δανέζικο Σκληρό τυρί 100 γραμμάρια φέτα τριμμένη 100 γραμμάρια

Διαβάστε περισσότερα

Κοτόπουλο στο γουόκ με ανανά, φασολάκια και σπανάκι

Κοτόπουλο στο γουόκ με ανανά, φασολάκια και σπανάκι ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: Κοτόπουλο στο γουόκ με ανανά, φασολάκια και σπανάκι Αλέξανδρος Παπανδρέου/CHEF Σπούδασε μαγειρική στο Παρίσι και εργάστηκε στο Λονδίνο και τις ΗΠΑ, όπου και δίδαξε. Σήμερα συνεργάζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Πάσχα τρώμε στο Χωριό

Το Πάσχα τρώμε στο Χωριό Λαμπρόπιτες 60 λεπτά 40 λεπτά 35 άτομα Για το φύλλο: 1 ½ πακέτο αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 φλιτζάνι του τσαγιού γιαούρτι 1 φλιτζάνι του τσαγιού βούτυρο Χωριό τ. Κερκύρας (300 γραμμάρια) 1 αυγό 1 κουταλάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ. Γευστικές Συνταγές με ζυμαρικά ολικής αλέσεως

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ. Γευστικές Συνταγές με ζυμαρικά ολικής αλέσεως ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ Γευστικές Συνταγές με ζυμαρικά ολικής αλέσεως ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΝΟΣΤΙΜΟ Τα Barilla Integrale προσφέρουν όλα τα θρεπτικά συστατικά και τα οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Μαρία Μαλλιαρού - Γιάννης Μαλλιαρός - Μαρία Καρρά Άγιος Στέφανος, Φεβρουάριος 2013 Μερικά Βοηθητικά Συμβάσεις Όπου αναφέρεται κουτάλι (κουταλιά) = κουτάλι της σούπας (15ml),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΡΥΣΩ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΤΑΞΗ: Ε 3

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΡΥΣΩ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΤΑΞΗ: Ε 3 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΡΥΣΩ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΤΑΞΗ: Ε 3 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ Μεςογειακό διατροφό εύναι όροσ που επινοόθηκε από τον φυςιολόγο Ωνςελ Κισ για να περιγρϊψει το μοντϋλο διατροφόσ, το οπούο ακολουθούςαν

Διαβάστε περισσότερα

Η νοστιμιά της άνοιξης

Η νοστιμιά της άνοιξης 2 ΜΑΡ/ ΔΕΥΤΕΡΑ Αρακάς με λαχανικά 1. Καθαρίζετε τον αρακά και τον πλένετε. 2. Σοτάρετε το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο και όταν γίνει διάφανο προσθέτετε τον αρακά. Τον σοτάρετε για λίγο. 3. Ρίχνετε στην κατσαρόλα

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Carrot Cake 140 γρ. βούτυρο μαλακωμένο, 200 γρ. ζάχαρη, 250 γρ. τριμμένο καρότo, 140 γρ. σταφίδα σουλτανίνα, 2 αυγά, 200 γρ. αλεύρι Schär Mix C, 1 κ.γ. κανέλα,

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER SLIMMER ΧΑΣΤΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1η ΗΜΕΡΑ B ΠΡΩΙΝΟ: Καφές ή πράσινο τσάι ή ρόφημα από βότανα. Ένα πορτοκάλι ή δύο μέτρια ακτινίδια ή τρία ξερά δαμάσκηνα. Ένα φλιτζάνι άπαχο φρέσκο γάλα (1,5% λιπαρά) με

Διαβάστε περισσότερα

Alexander s Cook Magazine issue 06 2013-2014

Alexander s Cook Magazine issue 06 2013-2014 Alexander s Cook Magazine issue 06 2013-2014 Με το τεύχος μαθημάτων μαγειρικής 2013-2014 του studio Sidayes, σας καλωσορίζω για έκτη συνεχή χρονιά στο νέο κύκλο μαθημάτων. Αφιερώνω αυτό το τεύχος σε όλους

Διαβάστε περισσότερα

συνταγές πασχα δοκιμασμένες & εύκολες συνταγές + πρακτικέσ συμβουλέσ για σωστή πασχαλινή διατροφή TEΥΧΟΣ 2 Mε τη συνεργασία ελληνικό

συνταγές πασχα δοκιμασμένες & εύκολες συνταγές + πρακτικέσ συμβουλέσ για σωστή πασχαλινή διατροφή TEΥΧΟΣ 2 Mε τη συνεργασία ελληνικό TEΥΧΟΣ 2 συνταγές 15 δοκιμασμένες & εύκολες συνταγές + πρακτικέσ συμβουλέσ για σωστή πασχαλινή διατροφή Mε τη συνεργασία ελληνικό πασχα 4 πασχα ελληνικό! Το Πάσχα είναι για τους Έλληνες ξεχωριστό, μία

Διαβάστε περισσότερα

«Δεν πετάμε τίποτα!» Νόστιμες συνταγές με περισσεύματα τροφίμων

«Δεν πετάμε τίποτα!» Νόστιμες συνταγές με περισσεύματα τροφίμων «Δεν πετάμε τίποτα!» Νόστιμες συνταγές με περισσεύματα τροφίμων Αποκλειστικοσ δωρητησ του προγραμματοσ «καλυτερη ζωη» χορηγοσ του διαγωνισμου: Με την υποστήριξη: «Δεν πετάμε τίποτα!» Νόστιμες συνταγές

Διαβάστε περισσότερα

Συκώτι μαγειρευτό & πιλάφι

Συκώτι μαγειρευτό & πιλάφι 1 Συκώτι μαγειρευτό & πιλάφι 750 γραμμ. συκώτι μοσχαρίσιο* 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο 1½ φλυτζάνι πολτό ντομάτας 1 κουταλάκι μπαχάρι σε κόκκους Αλάτι και μαύρο πιπέρι 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές Συνταγές

Καλοκαιρινές Συνταγές Υποδεχόµαστε το καλοκαίρι µε διάθεση για απολαυστικές γεύσεις και γεµίζουµε το τραπέζι µας µε δροσερές συνταγές ΓΙΩΤΗΣ! Χρησιµοποιήστε προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ για να φτιάξετε µοναδικές δηµιουργίες! Μπεσαµέλ, Αλεύρι,

Διαβάστε περισσότερα

Ντομάτες γεμιστές με μελιτζάνες Υλικά: Εκτέλεση: Μελιτζάνες με ντομάτα Υλικά: Εκτέλεση:

Ντομάτες γεμιστές με μελιτζάνες Υλικά: Εκτέλεση: Μελιτζάνες με ντομάτα Υλικά: Εκτέλεση: 1 Λαχανικα, γενικω ς 1 Ντομάτες γεμιστές με μελιτζάνες - 2 ½ κιλά ντομάτες - 1 ¼ κιλό μελιτζάνες - 5-6 κρεμμυδάκια - λίγο ρύζι - μαϊντανό ψιλοκομμένο - λίγα κουκουνάρια - λίγη ζάχαρη - αλάτι, πιπέρι

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργήστε µανιτάρια στο σπίτι σας. Έτοιµο παστεριωµένο υπόστρωµα καλλιέργειας µανιταριών: Pleurotus ostreatus

Καλλιεργήστε µανιτάρια στο σπίτι σας. Έτοιµο παστεριωµένο υπόστρωµα καλλιέργειας µανιταριών: Pleurotus ostreatus Lets groow Mushrooms Καλλιεργήστε µανιτάρια στο σπίτι σας Έτοιµο παστεριωµένο υπόστρωµα καλλιέργειας µανιταριών: Pleurotus ostreatus Σύσταση: Άχυρο σίτου, µικκύλιο µανιταριού. Χωρίς συντηρητικά, λιπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΑΦΙ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ Υλικά: 1 ½ ποτήρι κριθαράκι 4 ποτήρια νερό 2 ντοµάτες τριµµένες αλάτι 1 φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο λίγο χαλούµι Βάζετε το νερό να βράσει µαζί µε το λάδι και ρίχνετε τις τριµµένες ντοµάτες

Διαβάστε περισσότερα

Το πανάρουµε πρώτα στο αυγό µετά στο φασκόµηλο και µετά στο µείγµα της φρυγανιάς. Προσθέτουµε αλάτι. πιπέρι και σκόρδο εάν θέλουµε.

Το πανάρουµε πρώτα στο αυγό µετά στο φασκόµηλο και µετά στο µείγµα της φρυγανιάς. Προσθέτουµε αλάτι. πιπέρι και σκόρδο εάν θέλουµε. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΕ ΜΕ ΑΜΥΓΔΑΛΑ, ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΚΑΙ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ * 125 γρ. αµύγδαλα ή φουντούκια ψιλοκοµµένα * 800 γρ. κοτόπουλο κοµµένο σε µικρές µερίδες ή ολόκληρο το φιλέτο στήθους αλλά χτυπηµένο µε το ειδικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενείς µε Υπέρταση/ υσλιπιδαιµία ΝΟΣΤΙΜΕΣ. συνταγές. από τον σεφ ηµήτρη Σκαρµούτσο

Ασθενείς µε Υπέρταση/ υσλιπιδαιµία ΝΟΣΤΙΜΕΣ. συνταγές. από τον σεφ ηµήτρη Σκαρµούτσο Ασθενείς µε Υπέρταση/ υσλιπιδαιµία ΝΟΣΤΙΜΕΣ συνταγές από τον σεφ ηµήτρη Σκαρµούτσο Οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσµίως. Η αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπιδαιµία (υψηλή χοληστερόλη

Διαβάστε περισσότερα

Βούτυρο για καναπεδάκια. Αρωματίζοντας το ξίδι και το ελαιόλαδο. Αρωματίζοντας το θαλασσινό χοντρό αλάτι

Βούτυρο για καναπεδάκια. Αρωματίζοντας το ξίδι και το ελαιόλαδο. Αρωματίζοντας το θαλασσινό χοντρό αλάτι Aρωματίζοντας με μελισσόχορτο Αρωματίζοντας το ξίδι και το ελαιόλαδο Βάζουμε σε δύο μπουκάλια: για το ξίδι άσπρο ξίδι, φύλλα μελισσόχορτου και φλούδες λεμονιού για το λάδι ελαιόλαδο, φύλλα μελισσόχορτου

Διαβάστε περισσότερα

εμπνευσμένες δημιουργίες με τυροκομικά

εμπνευσμένες δημιουργίες με τυροκομικά 16 εμπνευσμένες δημιουργίες με τυροκομικά 7 8 9 11 ΦΕΤΑ Παραδοσιακή τυρόπιτα με καραμελώμενα κρεμμύδια ΦΕΤΑ Κοτόπουλο γεμιστό με φέτα, σπανάκι και μυρωδικά ΦΕΤΑ Cheesecake φέτας με σοκολάτα και ξηρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΣ. Wraps, η νόστιμη λύση για κάθε περίσταση 3 Πώς θα φτιάξετε το Wrap σας 3 Πώς να τυλίξετε το Wrap 4

ΣΥΝΤΑΓΕΣ. Wraps, η νόστιμη λύση για κάθε περίσταση 3 Πώς θα φτιάξετε το Wrap σας 3 Πώς να τυλίξετε το Wrap 4 8 Συνταγές με Wraps Wraps, η νόστιμη λύση για κάθε περίσταση 3 Πώς θα φτιάξετε το Wrap σας 3 Πώς να τυλίξετε το Wrap 4 ΣΥΝΤΑΓΕΣ Wraps Σολομού 7 Wraps με τόνο 8 Ελληνικό Wrap 9 Μεξικάνικα Wraps 10 Wraps

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές και σημειώσεις από τα μαθήματα βέγκαν κουζίνας στη Νέα Γουινέα Εργαστήριο για την αυτοδιαχείριση της τροφής

Συνταγές και σημειώσεις από τα μαθήματα βέγκαν κουζίνας στη Νέα Γουινέα Εργαστήριο για την αυτοδιαχείριση της τροφής Συνταγές και σημειώσεις από τα μαθήματα βέγκαν κουζίνας στη Νέα Γουινέα Εργαστήριο για την αυτοδιαχείριση της τροφής Περιεχόμενα: Βασιλόπιτα της Δήμητρας... 6 Πράσα με δαμάσκηνα... 7 Ρολό από φακές...

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακές συνταγές για ζυμαρικά. meze. mediterrane. by mind clip

Μεσογειακές συνταγές για ζυμαρικά. meze. mediterrane. by mind clip Μεσογειακές συνταγές για ζυμαρικά meze mediterrane by 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ζυμαρικά Σπαγγέτι Σπαγγέτι με γιαούρτι, πέστο και φρέσκια ντομάτα 5 Σπαγγέτι με μελιτζάνα, βασιλικό & φέτα 6 Στριφτάρια Στριφτάρια με

Διαβάστε περισσότερα

οι σεφ προτεινουν ντινα νικολαου Αλμυρές τάρτες και πίτες

οι σεφ προτεινουν ντινα νικολαου Αλμυρές τάρτες και πίτες οι σεφ προτεινουν ντινα νικολαου Αλμυρές τάρτες και πίτες προλογοσ 5 «Κοσμοπολίτικες» τάρτες, πεντανόστιμες πίτες Α λμυρές τάρτες και πίτες το αγαπημένο μου μαγειρικό θέμα. Το πόσο δύσκολο μου ήταν, βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

οι σεφ προτεινουν ντινα νικολαου Τι τρώμε σήμερα; Νόστιμες συνταγές για μεγάλους και παιδιά

οι σεφ προτεινουν ντινα νικολαου Τι τρώμε σήμερα; Νόστιμες συνταγές για μεγάλους και παιδιά οι σεφ προτεινουν ντινα νικολαου Τι τρώμε σήμερα; Νόστιμες συνταγές για μεγάλους και παιδιά προλογοσ 5 Απλά και καθημερινά O ι συνταγές του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας είναι απλές και καθημερινές,

Διαβάστε περισσότερα

Ομελέτα με φρέσκο κρεμμυδάκι

Ομελέτα με φρέσκο κρεμμυδάκι Β ΤΑΞΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΙΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΝ ΡΙΑΝΟΣ Ομελέτα με φρέσκο κρεμμυδάκι ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΜΕΛΕΤΑ 3 ΑΥΓΑ 2 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΑ ΑΛΑΤΙ, ΠΙΠΕΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Αργύρης Τσαμάκος-Ηλίας Λαδάς-Μυρσίνη Κατσαρέλη

Αργύρης Τσαμάκος-Ηλίας Λαδάς-Μυρσίνη Κατσαρέλη Αργύρης Τσαμάκος-Ηλίας Λαδάς-Μυρσίνη Κατσαρέλη Ένα μικρό ιστορικό: Το βασικό μέρος γράφτηκε από τη Βαρβάρα Λαδά για την κατασκήνωση του 1992. Ο Αργύρης Τσαμάκος το 1995, ως Υπαρχηγός Ομάδος τότε,το συμπλήρωσε

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα