ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 14 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 61/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση του πρακτικού της 99 ης / συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιµότητας» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΡΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 14 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας, µετά την από 10 Σεπτεµβρίου 2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Ακριτίδης Παναγιώτης, Εµφιετζής Σάββας, Μουριάδης Θεόδωρος, Τεκέογλου Κορδοµάτη Αλεξάνδρα, Τσοχαταρίδης Χρήστος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 9/2012 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Παπαντίδης Ιορδάνης, Πασχαλίδης Σάββας, Τσανάκα ήµητρα. Απεχώρησαν: Επανήλθαν: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010). Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 14 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Εγκριση του πρακτικού της 99 ης / συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιµότητας» που γράφτηκε στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε την υπ αριθ. 46/2012 απόφαση του Συµβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέγνωσε το υπ αριθ /2012 έγγραφο του Αντιδηµάρχου κ. Μουριάδη Θ., στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας αποστέλλουµε το πρακτικό της υπ αριθ.99 ης / συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιµότητας αναφορικά µε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις εντός του ήµου Καβάλας και παρακαλούµε για την έγκρισή του. Ακολούθησε εξέταση όλων των αποφάσεων που εγκρίθηκαν κατά την 99 ης / συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιµότητας. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα άρθρα 73 και 87 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 75 παρ. γ εδαφ. 3 και 4 του Ν.3463/06, το µε αριθµό 1

2 99/ πρακτικό της Συντονιστικής Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιµότητας, την υπ αριθ. 165/2012 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας και το ανωτέρω έγγραφο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση του πρακτικού της 99 ης / συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιµότητας του ήµου, που έχει ως ακολούθως: 1. Στην αίτηση µε αρ. πρ. 7170/ του κ. Βακιρτζή Μιχαήλ για διαγράµµιση απαγόρευσης στάσης-στάθµευσης επί εισόδου-εξόδου συνεργείου οχηµάτων στην οδό Σαππαίων 113, εγκρίνει τη δηµιουργία κίτρινης διαγράµµισης απαγόρευσης στάσης-στάθµευσης στο εύρος της εισόδου-εξόδου του συνεργείου καθώς και την τοποθέτηση κάθετης σήµανσης Ρ-40 παράλληλα µε τα ανοίγµατα εισόδου-εξόδου και σε επαφή µε τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου. Η προµήθεια και τοποθέτηση της κάθετης σήµανσης θα γίνει µε επιµέλεια του ιδίου και θα συνοδεύεται από την σχετική εγκριτική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 2. Στην αίτηση µε αρ. πρ. 7394/ του κ. Παπαδόπουλου Ιωάννη για δηµιουργία διάβασης πεζών περιµετρικά της πλατείας στην περιοχή του Ζυγού, προκειµένου για αδειοδότηση ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων από παρακείµενο κατάστηµα ιδιοκτησίας του, εγκρίνει τη δηµιουργία διαβάσεων για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής γύρω από την πλατεία, σε σηµεία όπου υφίσταται ανάλογη αναγκαιότητα, µετά από σχετική υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 3. Στην αίτηση µε αρ. πρ. 2539/ του κ. Βασκιώτη Βασίλειου για σήµανση ιδιωτικού χώρου στάθµευσης επί της οδού Μηδείας 34, εγκρίνει την τοποθέτηση κάθετης σήµανσης Ρ-40 (απαγόρευση στάσης-στάθµευσης), στο εύρος του ανοίγµατος εισόδου-εξόδου του κλειστού χώρου στάθµευσης επί της οδού Μηδείας, (όπως εµφανίζεται στην υπ αριθµ δήλωση υπαγωγής του στο άρθρο 24 του Ν. 4041/2011). Η τοποθέτηση της σχετικής πινακίδας θα γίνει παράλληλα και σε επαφή µε την θύρα εισόδου-εξόδου του γκαράζ και σε καµία περίπτωση κατακόρυφα σε πεζοδρόµιο ή οδό. Η προµήθεια και τοποθέτηση της σήµανσης θα γίνει µε επιµέλεια του ιδίου και θα συνοδεύεται από την σχετική εγκριτική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. Στην αίτηση µε αρ. πρ. 8587/ του EUROTAXI Καβάλας για παραχώρηση µίας θέσης στάθµευσης ΤΑΞΙ ΑΜΕΑ (ειδικής µίσθωσης) επί της οδού Μητρ. Χρυσοστόµου 6, εγκρίνει τον χαρακτηρισµό ως θέσης στάθµευσης ΤΑΞΙ ΑµΕΑ, µιας θέσης από τις ήδη υπάρχουσες στον χώρο στάθµευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Μητρ. Καβ. Χρυσοστόµου, µπροστά από το ΙΚΑ. 5. Στην αίτηση µε αρ. πρ. 7894/ του κ. Τζανέτου Παναγιώτη για δηµιουργία διαγράµµισης απαγόρευσης στάθµευσης επί της οδού Ύδρας 5 µπροστά από είσοδο ακαλύπτου χώρου, προκειµένου να εισέρχονται τα οχήµατά του στον παραπάνω χώρο τον οποίο επικαλείται ως ιδιοκτησία του, απορρίπτει το αίτηµα καθώς το συγκεκριµένο αδιέξοδο τµήµα, σύµφωνα µε την πολεοδοµική νοµοθεσία, έχει αποδοθεί σε κοινή χρήση από τον ιδιοκτήτη του και εποµένως δεν αποτελεί χώρο στάθµευσης ιδιωτική χρήσεως. 6. Στην αίτηση µε αρ. πρ. 9549/ του κ. Σταύρου Σωτήριου για διαγράµµιση χώρου φορτοεκφόρτωσης µπροστά από είσοδο αποθήκης στη συµβολή των οδών Βρούτου και Κοραή 1, απορρίπτει το αίτηµα καθώς οι χώροι που προορίζονται για την φορτοεκφόρτωση αντικειµένων, ορίζονται µε στόχο την εξυπηρέτηση ενός ευρύτερου κύκλου καταστηµάτων και όχι µεµονωµένων περιπτώσεων, κατόπιν κατάρτισης σχετικής µελέτης. 7. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Νίκου Ηλία για σήµανση ιδιωτικού χώρου στάθµευσης επί της οδού Τιµίου Προδρόµου 20 (Αγ. Ιωάννης), εγκρίνει την τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης Ρ-40 (απαγόρευση στάσης-στάθµευσης) επί της οδού Τιµίου Προδρόµου στο εύρος ανοίγµατος εισόδου-εξόδου των χώρων στάθµευσης επί του ακαλύπτου χώρου οι οποίοι εµφαίνονται στο σχετικό θεωρηµένο διάγραµµα κάλυψης του χώρου. Η τοποθέτηση της σχετικής πινακίδας θα γίνει σε επαφή µε τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου ή εντός της ρυµοτοµικής γραµµής και σε καµία περίπτωση κατακόρυφα σε πεζοδρόµιο ή οδό. Η προµήθεια και τοποθέτηση της σήµανσης θα γίνει µε επιµέλεια του ιδίου και θα συνοδεύεται από την σχετική εγκριτική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 2

3 8. Στην αίτηση µε αρ. πρ. 6321/ της κ. Παπαγιάννη Αναστασίας για τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης Ρ-2 (STOP) στη συµβολή των οδών Αισώπου και Αλκίνου, απορρίπτει το αίτηµα καθώς οι παραπάνω οδοί εµπίπτουν στις γενικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. σχετικά µε την προτεραιότητα των οδών και εποµένως δεν υπάρχει αναγκαιότητα επισήµανσης της προτεραιότητας στην εν λόγω διασταύρωση µε τοποθέτηση κάθετης σήµανσης. 9. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Σωτηρίκα Ζαχαρία για τοποθέτηση εύκαµπτων οριοδεικτών επί του οδοστρώµατος της οδού Μ. Μερκούρη στο Παληό Καβάλας, στο ύψος µεταξύ των δύο στροφών όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο ΠΟΡΤΟ ΠΑΛΗΟ, απορρίπτει το αίτηµα εφόσον δεν υποστηρίζεται από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και τους κανόνες οδικής ασφάλειας. 10. Στην αίτηση µε αρ. πρ / της /νσης ηµοτικής Αστυνοµίας Καβάλας για προώθηση των απαιτούµενων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων επί της οδού Αµ. Ερ. Σταυρού, προκειµένου για την ασφαλή πρόσβαση των οχηµάτων στις εγκαταστάσεις του κλειστού κολυµβητηρίου και στο πολυκατάστηµα ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, προτείνει την προώθηση του θέµατος στην Τεχνική Υπηρεσία του ήµου για κατάρτιση σχετικής µελέτης. 11. Στην αίτηση µε αρ. πρ / της εταιρείας ΙΜΑΡΕΤ Α.Ε. για παραχώρηση χώρων στάθµευσης επί της οδού Θ. Πουλίδου κατά τις ώρες , προκειµένου για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του ξενοδοχείου, απορρίπτει το αίτηµα καθώς δεν υπάρχει νοµικό πλαίσιο που να δίνει δυνατότητα παραχώρησης αποκλειστικών χώρων στάθµευσης σε ιδιώτες πλην περιπτώσεων ΑµΕΑ. 12. Στην αίτηση µε αρ. πρ. 1396/ του κ. Πετράκη Γεώργιου για σήµανση ιδιωτικού χώρου στάθµευσης επί της οδού 7 ης Μεραρχίας 23, εγκρίνει την τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης Ρ-40 (απαγόρευση στάσης-στάθµευσης) επί της οδού 7 ης Μεραρχίας στο εύρος ανοίγµατος εισόδου-εξόδου των χώρων στάθµευσης του ακαλύπτου χώρου, της πυλωτής και της κλειστής θέσης στάθµευσης, οι οποίες εµφαίνονται στο σχετικό θεωρηµένο διάγραµµα κάτοψης του ισογείου χώρου. Η τοποθέτηση της σχετικής πινακίδας θα γίνει σε επαφή µε τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου ή εντός της ρυµοτοµικής γραµµής και σε καµία περίπτωση κατακόρυφα σε πεζοδρόµιο ή οδό. Η προµήθεια και τοποθέτηση της σήµανσης θα γίνει µε επιµέλεια του ιδίου και θα συνοδεύεται από την σχετική εγκριτική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 13. Στην αίτηση µε αρ. πρ / της κ. Παχατουρίδου Αυγής για αποτροπή στάθµευσης µε διαγράµµιση ή κολωνάκια στην είσοδο της κατοικίας της επί της οδού Φειδίου 8- Παναγία λόγω δυσχερειών στην πρόσβαση, απορρίπτει το αίτηµα καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κ.Ο.Κ. (άρθρο 34 παρ. 13) για την τοποθέτηση οριοδεικτών επί του οδοστρώµατος ενώ για την περίπτωση κατάχρησης από σταθµευµένα οχήµατα του χώρου που προορίζεται για την πρόσβαση των πεζών στις οικίες λόγω έλλειψης πεζοδροµίου, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. όπως περιγράφονται στο άρθρο 34 παρ Στην αίτηση µε αρ. πρ / των καταστηµαταρχών του Αγ. Νικολάου για λήψη µέτρων αποτροπής στάθµευσης στις εισόδους των οδών Κριεζή- αρδανελλίων-ψαρών- Σπετσών προκειµένου για την καλύτερη λειτουργία των καταστηµάτων τους, παραπέµπει το θέµα προς ένταξη στο πλαίσιο της µελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη αναφορικά µε την ευρύτερη περιοχή του Αγ. Νικολάου. 15. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του Συλλόγου Νεφροπαθών Ν. Καβάλας για παραχώρηση θέσης στάθµευσης ΑµΕΑ στην εγγύτητα των γραφείων του συλλόγου επί της οδού Εθν. Μακαρίου 1, προκειµένου για την διευκόλυνση της πρόσβασης των µελών του, εγκρίνει το αίτηµα. Η ακριβής θέση του χώρου, θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. 16. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Τρουσέβιτς Αλέξιου για απαγόρευση στάθµευσης στο τµήµα της οδού Βάσου, στο σηµείο συµβολής του µε την οδό Κολοκοτρώνη για την καλύτερη διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχηµάτων που κατευθύνονται από την οδό Βάσου προς την οδό Κολοκοτρώνη και την µετακίνηση υφιστάµενου καθρέπτη ορατότητας από το οδόστρωµα λόγω προβληµάτων στην κυκλοφορία, απορρίπτει το αίτηµα καθώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή που αφορούν στην κατεύθυνση της µονής κυκλοφορίας επί των οδών Βάσου και Κολοκοτρώνη και στα γεωµετρικά στοιχεία των εν λόγω οδών και της συµβολής τους, δεν υπαγορεύουν ανάλογη παρέµβαση απαγόρευσης στάθµευσης και µετακίνησης του εξοπλισµού που εξασφαλίζει την βελτίωση της ορατότητας των διερχόµενων οχηµάτων. 3

4 17. Αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Νοµικού Μιχαήλ για δηµιουργία διαγράµµισης απαγόρευσης στάθµευσης επί της οδού Αθ. ιάκου 16 µπροστά από την είσοδο του καταστήµατός του, προκειµένου για την καλύτερη πρόσβαση και την διευκόλυνση των φορτοεκφορτώσεων, απορρίπτει το αίτηµα καθώς η ενδεχόµενη απαγόρευση στάθµευσης στο σηµείο θα αφορούσε προφανώς και τα οχήµατα του ιδίου ενώ αναφορικά µε τον καθορισµό ενός χώρου φορτοεκφόρτωσης για τις ανάγκες του καταστήµατός του, αυτός θα πρέπει να γίνει µε γνώµονα την εξυπηρέτηση ενός ευρύτερου κύκλου καταστηµάτων στο πλαίσιο των συνολικών αναγκών της περιοχής και όχι µεµονωµένων περιπτώσεων µετά από κατάρτιση σχετικής µελέτης. 18. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Καραµήτσου Νικόλαου για τοποθέτηση εύκαµπτων οριοδεικτών προς απαγόρευση στάθµευσης στο πλαϊνό σηµείο της στάσης Λιµενικά επί της οδού 7 ης Μεραρχίας, λόγω παρεµπόδισης της κίνησης των πεζών προς την στάση και την µείωση της ορατότητας, απορρίπτει το αίτηµα καθώς δεν υποστηρίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. αναφορικά µε την τοποθέτηση οριοδεικτών επί του οδοστρώµατος και δεν υφίστανται ουσιαστικοί κυκλοφοριακοί λόγοι για την λήψη ανάλογων µέτρων. 19. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του αρτοζαχαροπλαστείου ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ για τοποθέτηση οριοδεικτών εκατέρωθεν του υφιστάµενου χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Θ. Πουλίδου 5 ώστε να παρέχεται δυνατότητα ολιγόλεπτης στάσης στους πελάτες του καταστήµατος, απορρίπτει το αίτηµα καθώς θα έχει ως αποτέλεσµα να µειωθεί η λειτουργικότητα του διαγραµµισµένου χώρου φορτοεκφόρτωσης ο οποίος κατέχει συγκεκριµένο ρόλο στον κυκλοφοριακό σχεδιασµό της περιοχής και για την όποια κατάχρησή του, αρµόδια είναι τα όργανα της ηµοτικής Αστυνοµίας και της Τροχαίας. 20. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Πολυχρονίδη ηµήτριου για τοποθέτηση εύκαµπτων οριοδεικτών εκατέρωθεν της ράµπας ΑµΕΑ επί της οδού Φιλελλήνων 22 προς εξασφάλιση της πρόσβασης των πεζών και την αποτροπή στάθµευσης των οχηµάτων στο πεζοδρόµιο µέσω της ράµπας, εγκρίνει το αίτηµα και παράλληλα εισηγείται την διόρθωση της υφιστάµενης διαγράµµισης του χώρου φορτοεκφόρτωσης ώστε να διακόπτεται στο σηµείο όπου ξεκινάει η ράµπα και να µην την καθιστά άκυρη όπως µε την µέχρι τώρα κατάσταση. 21. Στην αίτηση µε αρ. πρ / των κατοίκων της οδού ικελείας στην περιοχή της ΕΠΟΣ για τοποθέτηση καθρέπτη βελτίωσης ορατότητας επί της οδού Παφλαγονίας στο σηµείο συµβολής µε την οδό Απολλωνίας, εγκρίνει το αίτηµα. 22. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Βλασίδη Παναγιώτη για δηµιουργία ελεύθερου χώρου µπροστά από το κατάστηµά του επί της οδού Πάτµου 26 προς διευκόλυνση των φορτοεκφορτώσεων, απορρίπτει το αίτηµα καθώς οι χώροι που προορίζονται για την φορτοεκφόρτωση αντικειµένων, ορίζονται µε στόχο την εξυπηρέτηση ενός ευρύτερου κύκλου καταστηµάτων και όχι µεµονωµένων περιπτώσεων, στο πλαίσιο των συνολικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής κατόπιν σχετικής µελέτης. 23. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Θεοδοσιάδη Εµµανουήλ για δηµιουργία διάβασης πεζών στην εγγύτητα του καταστήµατός του υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί της οδού Θάσου 29, προκειµένου για την αδειοδότησή του, εγκρίνει τη δηµιουργία δύο διαβάσεων επί της οδού Θάσου που θα καλύπτουν τις συνολικές ανάγκες της οδού, επί της αρχής και του τέλους της. Τα ακριβή σηµεία θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου. 24. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Γαγγάδη ηµήτριου για σήµανση ιδιωτικού χώρου στάθµευσης επί της οδού Λυγερής 13, εγκρίνει την τοποθέτηση σήµανσης Ρ-40 (απαγόρευση στάσης στάθµευσης) στο εύρος της εισόδου-εξόδου του χώρου στάθµευσης (όπως εµφαίνεται στο διάγραµµα κατόψεως του γκαράζ) επί της οδού Λυγερής. Η τοποθέτηση της σχετικής πινακίδας θα γίνει παράλληλα και σε επαφή µε την θύρα εισόδου-εξόδου του γκαράζ και σε καµία περίπτωση κατακόρυφα σε πεζοδρόµιο ή οδό. Η προµήθεια και τοποθέτηση της σήµανσης θα γίνει µε επιµέλεια του ιδίου και θα συνοδεύεται από την σχετική εγκριτική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 25. Στην εισήγηση του τµήµατος Κυκλοφοριακού της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου για άρση της µονοδρόµησης της οδού Πειραιώς προκειµένου για την ασφαλέστερη διευθέτηση της κυκλοφορίας κυρίως στο σηµείο της συµβολής της οδού Πειραιώς µε την οδό 25 ης Μαρτίου όπου η κίνηση από 25 η Μαρτίου προς Πειραιώς απαιτεί επικίνδυνο ελιγµό από τα οχήµατα µε χαµηλή ορατότητα, εγκρίνει το αίτηµα προς αποκατάσταση των ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας στην οδό. 4

5 26. Στην αίτηση µε αρ. πρ / της κ. Φωτιάδου Αναστασίας για σήµανση ιδιωτικών χώρων στάθµευσης επί της οδού Α Πάροδος Τσολάκη 14, εγκρίνει την τοποθέτηση σήµανσης Ρ-40 (απαγόρευση στάσης στάθµευσης) στο εύρος των εισόδων-εξόδων των κλειστών χώρων στάθµευσης,εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου της οικοδοµής, (όπως εµφαίνονται στο θεωρηµένο διάγραµµα κατόψεως των χώρων γκαράζ) επί της οδού Παρόδου Κ. Τσολάκη. Η τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων θα γίνει παράλληλα και σε επαφή µε τις θύρες εισόδου-εξόδου των γκαράζ και σε καµία περίπτωση κατακόρυφα σε πεζοδρόµιο ή οδό. Η προµήθεια και τοποθέτηση της σήµανσης θα γίνει µε επιµέλεια της ιδίας και θα συνοδεύεται από την σχετική εγκριτική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 27. Στην αίτηση µε αρ. πρ.20680/ του κ. Παπάζογλου Αριστοτέλη για σήµανση ιδιωτικού χώρου στάθµευσης επί της οδού Ρόδου 25, εγκρίνει την τοποθέτηση σήµανσης Ρ-40 (απαγόρευση στάσης στάθµευσης) στο εύρος των εισόδων-εξόδων των χώρων στάθµευσης, γκαράζ και πυλωτής µε πρόσωπο επί της οδού Ρόδου και επί της κάθετης ανώνυµης οδού, (όπως εµφαίνονται στο θεωρηµένο διάγραµµα κάλυψης το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ αρίθµ. 456/2003 πράξη της ΕΠΑΕ). Η τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων θα γίνει παράλληλα και σε επαφή µε την θύρα εισόδου-εξόδου του χώρου στάθµευσης καθώς και µε τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου και σε καµία περίπτωση κατακόρυφα σε πεζοδρόµιο ή οδό. Η προµήθεια και τοποθέτηση της σήµανσης θα γίνει µε επιµέλεια του ιδίου και θα συνοδεύεται από την σχετική εγκριτική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 28. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Κουροµηνά ήµου για χορήγηση θέσης στάθµευσης ΑµΕΑ επί της οδού Τσονταρίδου για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας ΚΒΡ 7715, εγκρίνει το αίτηµα. Η ακριβής θέση θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Χατζηαναστασίου Αναστάσιος Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 17 Σεπτεµβρίου 2012 Η Γραµµατέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αναστασία Κορόσογλου 5

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 1 ης / 04 Φεβρουαρίου 2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 1 ης / 04 Φεβρουαρίου 2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 1 ης / 04 Φεβρουαρίου 2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 83 / 2014 ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 29/2012 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ: Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Αργοστόλι 24-7-2012 Αριθ. Πρωτ.: 28973 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τηλ: 2671022933 Fax: 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 53/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο Αργοστόλι 6-8-2012 Αριθ. Πρωτ.: 33476 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 32/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 593/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισµός - καθορισµός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 8 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 151 /2013 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 16/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 457/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 7-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23792 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 27/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 2604 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Κα Παπαδάτου Λαµπρινή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 3/6/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΑΩ10-3ΛΒ. Αριθµ. Απόφασης: 665 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β42ΑΩ10-3ΛΒ. Αριθµ. Απόφασης: 665 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 24-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 665 / 2012 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισµού δράσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ Αργοστόλι 14-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 44172 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ.

Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ. Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 47231/09-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α Α: 7ΒΕΘΩΕ5-4Ο4 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Προσωρινές

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 20-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 36476 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 241/2013

Αριθ. Αποφάσεως 241/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΑΖΩΕ6-ΖΗΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 10ης / 22 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 241/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα