ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 180/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 180/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 180/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 1η Μαρτίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ., με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Ηλίας Σουφλερός, κωλυόμενου του κ. Δημήτρη Τζουγανάτου Μέλη : Ηλίας Βλάσσης, Νικόλαος Καραμητσάνης, κωλυόμενου του τακτικού κ. Θεόδωρου Δεληγιαννάκη, Δημόκριτος Άμαλλος, κωλυόμενου του τακτικού κ. Παναγιώτη Μαντζουράνη Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυόμενου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Λεωνίδας Νικολούζος, Νικόλαος Χαριτάκης, κωλυόμενου του τακτικού κ. Ιωάννη Κατσουλάκου Χαρίσιος Ταγαράς και Νικόλαος Βέττας. Γραμματέας :Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυόμενης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου. Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 7/11/2000 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία συνίσταται στην συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας UNIFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ από την εταιρία ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι δύο ως άνω αναφερόμενες εταιρείες δια της πληρεξουσίας αυτών δικηγόρου κας Αικατερίνης Πρωτόπαπα. Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κ. Σοφία Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγησή της και κατέληξε προτείνοντας τη μη απαγόρευση της κρινόμενης συγκέντρωσης, δεδομένου ότι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στις επιμέρους σχετικές αγορές τις οποίες αφορά. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβε η ανωτέρω πληρεξούσια δικηγόρος των εταιρειών που γνωστοποίησαν τη συγκέντρωση, η οποία συντάχθηκε με την εισήγηση της Γραμματείας, ανέπτυξε τις θέσεις των ενδιαφερόμενων εταιρειών, απάντησε σε ερωτήσεις που της υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε την έγκριση της συγκέντρωσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 8 η Μαρτίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στην ίδια ως άνω αίθουσα, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση της Γραμματείας και τις απόψεις που διετύπωσαν, προφορικώς, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : Ι. Επειδή, το άρθρο 4 του Ν.703/77, όπως ισχύει σήμερα, ορίζει στην παρ. 2, ότι συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται : α) όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, β) όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μία τουλάχιστον επιχείρηση ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα, με αγορά συμμετοχών στο κεφάλαιο ή στοιχείων ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλον τρόπο, τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, στην παρ. 3, ότι για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων

2 2 πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητας μιας επιχείρησης και ιδίως από : α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης β) δικαιώματα ή συμβάσεις, που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης και στην παρ. 4, ότι ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή επιχειρήσεις που : α) είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. ΙΙ. Εξάλλου, το άρθρο 4β του ίδιου νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.2837/2000 και ισχύει (άρθρο 1 παρ.26 Ν 2837/2000), ορίζει στην παρ. 1, ότι κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή συναλλαγής, ή την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης όταν : με τη συγκέντρωση αποκτάται ή αυξάνεται μερίδιο αγοράς των προϊόντων που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 στ που αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε σημαντικό, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τμήμα της, τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, που θεωρούνται ομοειδείς από τους καταναλωτές, λόγω των ιδιοτήτων, της τιμής τους, και της χρήσης για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται στην εθνική αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια ( ) ΕΥΡΩ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δέκα πέντε εκατομμυρίων ( ) και στην παρ. 3, ότι υποχρεούνται σε γνωστοποίηση : α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η καθεμία από αυτές, β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή επιχειρήσεων, που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. ΙΙΙ. Περαιτέρω, το άρθρο 4γ του αυτού ως άνω νόμου, στην μεν παρ. 1 ορίζει, ότι με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τμήμα της, και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, στη δε παρ. 2, ότι για την εκτίμηση της δυνατότητας μιας συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό, υπό την έννοια της παρ.1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγματικός ή δυνητικός ανταγωνισμός εκ μέρους επιχειρήσεων εγκατεστημένων εντός ή εκτός Ελλάδας, η ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηματοδοτική και οικονομική δυνατότητά τους, οι δυνατότητες επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών και η συμβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και οικονομικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό. IV. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου, τις διευκρινήσεις του πληρεξουσίου δικηγόρου των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και την εν γένει συζήτηση της υπό κρίση υπόθεσης, προέκυψαν, κατά την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : α) στις το Δ. Σ. της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση της UNIFON A.E και της κατά 100% θυγατρικής της ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E, β) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της

3 3 ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ στις αποφάσισε την απορρόφησή της, από την κατά 100% μητρική της εταιρεία ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και γ) το Δ. Σ. της UNIFON Α.Ε. την ίδια ως άνω ημερομηνία αποφάσισε την συγχώνευση με απορρόφηση της UNIFON Α.Ε. από την ΠΑΝΑΦΟΝ AΕΕΤ. Στις κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το από Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση, της εταιρείας UNIFON AE από την ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ σύμφωνα με το οποίο ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της UNIFON Α.Ε. καθώς και της λογιστικής κατάστασης της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ορίστηκε η Από την και μετέπειτα όλες οι πράξεις της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας και τα ποσά αυτών θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας (Ν.2166/1993). Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφούμενη εταιρεία UNIFON Α.Ε. λύεται χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση και μεταβιβάζει στην απορροφούσα ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, (δηλαδή των επιμέρους στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού). Επίσης μεταβιβάζονται στην απορροφούσα εταιρεία τα πάσης φύσεως δικαιώματα, άδειες, υπαγωγές σε αναπτυξιακούς νόμους, κίνητρα, συμβάσεις πάσης φύσεως, οι συμμετοχές της σε άλλες εταιρείες κ.λ.π.. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας προς τις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την απορροφούσα, είναι μία (1) μετοχή προς 0,5601 κοινή μετοχή της απορροφούσας. Έτσι, θα αντιστοιχούν στους μετόχους της απορροφούμενης κοινές ονομαστικές μετοχές της απορροφούσας, ήτοι ποσοστό 4,2% περίπου, δεδομένου ότι το μετοχικό κεφάλαιό της διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές. Κατά τις γνωστοποιούσες εταιρείες, δεν υπάρχει καμία συμφωνία για αλλαγή του Δ. Σ. της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ μετά την ολοκλήρωση της κρινόμενης συγκέντρωσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στο εν λόγω Δ.Σ. πρόσωπα που είναι (σήμερα) μέτοχοι της UNIFON AE. Από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρείες : Α)H ΠΑΝΑΦΟΝ AΕΕΤ (ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και ιδρύθηκε το 1992, δραστηριοποιείται : α) στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος κινητής τηλεφωνίας κυψελοειδούς μορφής στην Ελλάδα, β) στην προμήθεια-διανομή του σχετικού εξοπλισμού, γ) στην παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής αξίας μέσω των ανωτέρω συστημάτων και δ) στην παραγωγή και εκμετάλλευση λογισμικού, σχετικού με τις τηλεπικοινωνίες. Έχει δε αποκτήσει πρόσφατα άδεια παροχής υπηρεσιών σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας στις συχνότητες των 25 GHz. Σύμφωνα με την άδεια που το Ελληνικό Δημόσιο χορήγησε στην ΠΑΝΑΦΟΝ AEET, για την εγκατάσταση και λειτουργία κυψελοειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM 900, η εταιρεία δύναται να προωθεί τις υπηρεσίες της στο κοινό της χώρας, είτε απευθείας, είτε μέσω εμπορικών συνεργατών (Service Providers). Η ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ συνεργάζεται με έξι εταιρείες - εμπορικούς συνεργάτες και συγκεκριμένα με τις εταιρείες: ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, CITICOM, VIAFON Α.Ε, MOBITEL, ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΤΕΛΕΚΟΜ και UNIFON Α.Ε. Οι εν λόγω εμπορικοί συνεργάτες προωθούν είτε απευθείας είτε μέσω μεταπωλητών (dealers) εμπορικά προς το κοινό τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ακολουθούν υποχρεωτικά την πολιτική τιμών, που καθορίζει η ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, χωρίς να τις υπερβαίνουν. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές, το οποίο διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία. Η εν λόγω εταιρεία είναι εισηγμένη από το 1998 στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Λονδίνου και στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν οι εταιρείες Vodafone Airtouch με 55%, η France Telecom με 11,5%, η INTRAKOM με 10% ενώ το υπόλοιπο 23,5% ανήκει στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Η ΠΑΝΑΦΟΝ συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στις παρακάτω εταιρείες: ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (πρώην ΠΑΝΑΒΟΞ) με ποσοστό 100%, η οποία δραστηριοποιείται : α) στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας β) στην εμπορία και διανομή εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας και στην εμπορία, σε περιορισμένο βαθμό, προϊόντων πληροφορικής. Ο κύκλος εργασιών της

4 4 εταιρείας για την οικονομική χρήση 1/4/99-31/3/2000 ανήλθε σε δραχμές ( Ευρώ περίπου). Η ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ συμμετέχει στις ακόλουθες εταιρείες: - ONE WAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ (13,04%). - ΠΑΠΙΣΤΑΣ Α.Ε (40%), η οποία ελέγχεται από κοινού με τον ΑΘ. ΠAΠΙΣΤΑ και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στην λιανική πώληση εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας και στη λιανική πώληση μηχανών γραφείου (βλέπε υπ. αρ. 54/ Πράξη του Προέδρου της Ε.Α.). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε κατά το 1999 σε δραχμές ( Ευρώ), -ΣΤΕΛΛΑΚΟΣ Α.Ε (49%), η οποία ελέγχεται από κοινού με τον Γ. ΣΤΕΛΛΑΚΟ και δραστηριοποιείται στην προώθηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και στην πώληση συσκευών και λοιπών εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας (βλέπε υπ. αρ. 51/ Πράξη του Προέδρου της Ε.Α.). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το 1999 ανήλθε σε δραχμές ( Ευρώ περίπου), ΠΑΝΑΦΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με ποσοστό 100%, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία λογισμικού και στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυτής ανήλθε για την οικονομική χρήση 1/1/99-31/12/1999, σε δραχμές ( Ευρώ περίπου). ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM (μετονομασθείσα σε NEXTNET) με ποσοστό 26,11%, η οποία ελέγχεται από την ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και τους λοιπούς μετόχους της, δραστηριοποιείται δε στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στην εμπορία και διανομή εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας και στην εμπορία, σε περιορισμένο βαθμό, προϊόντων πληροφορικής (βλέπε Απόφαση Ε.Α. 2/ΙΙ/1998). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για την οικονομική χρήση 1/1/99-31/12/99 ανήλθε σε 17 δις δραχμές ( Ευρώ περίπου). ΜΟΒΙΤΕL, με ποσοστό 25,01%, η οποία ελέγχεται από την ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και τους λοιπούς μετόχους της και ασκεί τις ίδιες ως άνω δραστηριότητες (βλέπε Απόφαση Ε.Α. 123/ΙΙ/2000). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, για τη χρήση 1/1/99-31/12/99 ανήλθε σε 28 δις δραχμές ( Ευρώ περίπου). CITICOM, με ποσοστό 11,52%, η οποία ελέγχεται από την ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και τους λοιπούς μετόχους και ασκεί τις ίδιες ως άνω δραστηριότητες (βλέπε Απόφαση Ε.Α. 177/ΙΙΙ/2001). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, για τη χρήση 1/1/99-31/12/99 ανήλθε σε 14,6 δις δραχμές ( Ευρώ περίπου). ΠAΝΑΦΟΝ MULTIMEDIA, με ποσοστό 100%, η οποία δεν έχει ακόμη δραστηριοποιηθεί. Πρόσφατα η εταιρεία απέκτησε το 51% της εταιρείας IDEAL TELECOM, που δραστηριοποιείται στον τομέα της μετάδοσης δεδομένων και υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet (βλέπε υπ. αρ. 50/ Πράξη του Προέδρου της Ε.Α.).. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 1999 ανήλθε σε δραχμές ( Ευρώ περίπου). Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ τα τρία (3) τελευταία έτη έχει ως ακολούθως : α) Για το 1997 σύνολον σε δραχμές Σύνολο σε Ευρώ , ισοτιμία Δραχμές/ Ευρώ308,4 β) για το διάστημα από 1/1/98-31/3/99, σύνολο σε δραχμές Σύνολο σε Ευρώ , ισοτιμία Δραχμές/ Ευρώ 331,4 γ) για το διάστημα 1/4/99-31/3/2000 Σύνολο σε δραχμές Σύνολο σε Ευρώ , ισοτιμία Δραχμές/ Ευρώ 325,7. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, των θυγατρικών της εταιρειών ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, ΠΑΝΑΦΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΙΝΤΕΑΛ ΤΕΛΕΚΟΜ και των UNIFON, MOBITEL, CITICOM, ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM (NEXTNET), ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΑΕ, ΣΤΕΛΛΑΚΟΣ ΑΕ (κατά το ποσοστό ελέγχου) ανήλθε το 1999σε δραχμές ( Ευρώ περίπου, με ισοτιμία Δραχμές/Ευρώ=325,7). Β. Η UNIFON Α.Ε (ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ), έχει έδρα τον Άλιμο Αττικής, ιδρύθηκε το 1998 και σκοπό έχει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, την παροχή στο κοινό υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας,

5 5 την εμπορία εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και την εμπορία ειδών και προϊόντων πληροφορικής. Είναι εμπορικός συνεργάτης της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, και προωθεί τις υπηρεσίες του δικτύου ΠΑΝΑΦΟΝ. Συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στο καταναλωτικό κοινό (εγγραφή συνδρομητών στο δίκτυο, τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εξυπηρέτηση πελατών και είσπραξη λογαριασμών), είτε απευθείας μέσω των καταστημάτων της με το σήμα E-MOTION, είτε μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου, το οποίο αριθμεί περισσότερα από 800 σημεία πωλήσεων, αποτελούμενα από ανεξάρτητους εμπόρους και αλυσίδες καταστημάτων. To μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές, το οποίο διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία. Η εταιρεία αυτή είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το έτος 1999 και η σύνθεση του μετοχικού της κεφαλαίου την είχε ως εξής: ΠΑΝΑΦΟΝ AEET 19,56%, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 11,49%, ΙΝΦΟ ΚΟΥΕΣΤ ΑΕΒΕ 11,02%, ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε 9,9%, ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8,55%, CROWN S.A 3,18%, NUMINA TRADING AND INVESTMENT LIM 3,15%, MAJOR INVESTMENTS LIMITED 1,03% και επενδυτικό κοινό 32,12%. Τον έλεγχο επ αυτής ασκεί η ΠΑΝΑΦΟΝ AEET από κοινού με τους λοιπούς μετόχους της UNIFON Α.Ε. (βλ. Απόφαση Ε.Α 25/ΙΙ/98). Η UNIFON Α.Ε. συμμετέχει στις εταιρείες: Ε-ΜΟΤΙΟΝ A.E. (με ποσοστό 100%), η οποία ιδρύθηκε το 1997 από τις εταιρείες Q-Phone και Palmafone και δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση ειδών πληροφορικής και την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Η αλυσίδα καταστημάτων με το σήμα Ε-ΜΟΤΙΟΝ αριθμεί 66 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και έχει εγκαινιάσει το πρώτο της κατάστημα στα Τίρανα Αλβανίας. Η δραστηριότητα της εν λόγω εταιρίας είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι από τα τρία (3) καταστήματα με το ως άνω σήμα που διατηρούσε το 1998 σήμερα δεν έχει κανένα, διότι τα εν λόγω καταστήματα μισθώθηκαν από την UNIFON Α.Ε. και τα υπόλοιπα με το εν λόγω σήμα ανήκουν στην UNIFON Α.Ε. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 1999 ανήλθε σε δραχμές ( Ευρώ) από τις οποίες το 64 % αφορά υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και εξοπλισμό αυτής και το υπόλοιπο 36 % αφορά εμπορία και παροχή υπηρεσιών πληροφορικής. Τελεί δε υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η από γνωστοποίηση, σύμφωνα με την οποία η Ε-ΜΟΤΙΟΝ Α.Ε. θα συμμετέχει με 24% στην εταιρεία Cosmos Business Systems AEBE, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, κυρίως σε επιχειρήσεις. ΤΕΤΟΜΑ COM με ποσοστό 100%, η οποία ασχολείται με την εισαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση ειδών και προϊόντων κινητής τηλεφωνίας, συσκευών τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εταιρεία αυτή, η οποία συστήθηκε το 1999, είναι μεταπωλητής στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και δραστηριοποιείται κυρίως στη Β. Ελλάδα με 27 καταστήματα, από τα οποία τα 15 είναι ιδιόκτητα και δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει ισολογισμό (βλέπε Απόφαση Ε.Α. 131/ΙΙ/2000).. ΑCOM ΑΕΒΕ με ποσοστό 16%, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής πώλησης προϊόντων πληροφορικής. Η εταιρεία αυτή ελέγχεται από κοινού από τους Α. Κουφάκη, INFO-QUEST AE και UNIFON AΕ. Πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω εννέα (9) καταστημάτων από τα οποία τα έξι (6) είναι ιδιόκτητα. Ο κύκλος εργασιών της για το 1999 ανήλθε σε δραχμές ( Ευρώ). ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ Α.Ε με ποσοστό 35%, η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία ειδών κινητής τηλεφωνίας, πληροφορικής και ηλεκτρονικών καθώς και στην λιανική πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και πληροφορικής. Τον έλεγχο αυτής ασκεί η UNIFON Α.Ε. από κοινού με τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας (βλέπε υπ. αρ. 52/ Πράξη του Προέδρου Ε.Α.). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 1999 ανήλθε σε δραχμές ( Ευρώ περίπου). Επίσης συμμετέχει με 10% στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α.Ε και με 50% στην νεοσυσταθείσα ΕLECTRONIC UNIFON A.E (το υπόλοιπο 50% ανήκει στην εταιρεία RAMNET SHOP A.E του

6 6 ομίλου ΔΟΛ). Η τελευταία, έχει γνωστοποιηθεί στις σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 703/77, όπως ισχύει, και θα δραστηριοποιηθεί στο ηλεκτρονικό μέσω του Internet εμπόριο ειδών και υπηρεσιών πληροφορικής. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της UNIFON AE και των εταιρειών Ε-ΜΟΤΙΟΝ AE, ACOM AE και ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΑΕ (κατά το ποσοστό ελέγχου) το 1999 ανήλθε σε δραχμές ( Ευρώ περίπου) από τις οποίες δραχμές αφορούν πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής (ισοτιμία Δρχ/Ευρώ=325,7 ). Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρείες δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο κινητής τηλεφωνίας και ειδικότερα: α) η ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ δημιούργησε την απαραίτητη υποδομή και από την έναρξη λειτουργίας της επέλεξε να παρέχει τις υπηρεσίες της όχι απευθείας αλλά μέσω εμπορικών συνεργατών κατόπιν συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η θυγατρική της κατά 100 % ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και β) η UNIFON Α.Ε. αποτελεί έναν από τους εμπορικούς συνεργάτες της με κύριο σκοπό την παροχή στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέσω του δικτύου της. Σημειώνεται ότι και οι δύο εταιρείες ασχολούνται και με την εμπορία εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας, απαραίτητου μέσου για την παροχή των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Επίσης η UNIFON Α.Ε, δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής μέσω της αλυσίδας καταστημάτων της με το σήμα E-M0TION και σε περιορισμένο βαθμό μέσω θυγατρικών εταιρειών. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, στην κρινόμενη συγκέντρωση οι σχετικές αγορές αφορούν α) την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, β) την εμπορία εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας και γ) τη λιανική πώληση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής. Η σχετική αγορά της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει την εγγραφή του συνδρομητή στο δίκτυο της εταιρίας μετά από σύμβαση μεταξύ τους, την τιμολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται στον τελικό καταναλωτή, την διαχείριση είσπραξης των λογαριασμών των συνδρομητών, την εξυπηρέτηση των υπαρχόντων συνδρομητών καθώς και την προώθηση των πωλήσεων με την εγγραφή νέων συνδρομητών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται είτε απευθείας από τους κατόχους του δικτύου κινητής τηλεφωνίας είτε μέσω των εμπορικών συνεργατών τους. Μέσω δε των μεταπωλητών των τελευταίων παρέχονται ορισμένες μόνο από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Η δε αγορά προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής αφορά : α) τον υλικό εξοπλισμό (hardware) στον οποίο περιλαμβάνονται οι προσωπικοί υπολογιστές, σταθμοί εργασίας και τα περιφερειακά τους κ.λ.π. β) το λογισμικό, που περιλαμβάνει τα λειτουργικά προγράμματα, εργαλεία εφαρμογών κ.λ.π. και γ) την παροχή συμβουλών, εγκατάσταση προγραμμάτων, εκπαίδευση και κατάρτιση των ενδιαφερομένων προσώπων κ.λ.π. Ως γεωγραφική αγορά πρέπει να θεωρηθεί η περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν σ αυτές. Στην υπό εξέταση περίπτωση ως σχετική γεωγραφική αγορά πρέπει να θεωρηθεί το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Σχετικά με τις εκτιμήσεις των μεριδίων και τη διάρθρωση σχετικών αγορών παρατηρητέα είναι τα ακόλουθα.: α) Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό μέγεθος της αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται σε όγκο, δηλαδή συνολικό αριθμό ενεργών συνδρομητών και εκτιμώντας τα στοιχεία που προσκόμισαν στην Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι συμμετέχουσες

7 7 στη συγκέντρωση επιχειρήσεις καθώς και εκείνα που απέστειλαν οι ανταγωνίστριες εταιρείες, σε συνδυασμό με τα σχετικά δημοσιεύματα του τύπου, κατέληξε στις ακόλουθες διαπιστώσεις εκτιμήσεις : Α) τα μερίδια αγοράς εμπορικών συνεργατών ΠΑΝΑΦΟΝ στο σύνολο της αγοράς , ανήλθαν : 1) το 1998 UNIFON ΑΕ αριθ. συνδρ/των.. ποσοστό. %, ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ αριθ. συνδρ/των. ποσοστό.%, VIAFON αριθ. συνδρ/των ποσοστό %, MOBITEL αριθ. συνδρ/των. ποσοστό %, CITICOM αριθ.συνδρ/των. ποσοστό %, ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ αριθ. συνδρ/των.. ποσοστό %, ΛΟΙΠΟΙ αριθ. συνδρ/των. ποσοστό %, 2) το 1999 UNIFON ΑΕ αριθ. συνδρ/των. ποσοστό.%, ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ αριθ. συνδρ/των. ποσοστό %, VIAFON αριθ. συνδρ/των. ποσοστό %, MOBITEL αριθ. συνδρ/των. ποσοστό. %, CITICOM αριθ. συνδρ/των. ποσοστό %, ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ αριθ. συνδρ/των. ποσοστό %, ΠΑΝΑΦΟΝ A.EΕΤ αριθ. συνδρ/των ποσοστό %, ΛΟΙΠΟΙ αριθ. συνδρ/των. ποσοστό %, Β) τα μερίδια αγοράς εμπορικών συνεργατών ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στο σύνολο της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ , ανήλθαν : 1) το 1998 UNIFON ΑΕ αριθ. συνδρ/των. ποσοστό %, ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ αριθ. συνδρ/των. ποσοστό.%, VIAFON αριθ. συνδρ/των. ποσοστό.%, MOBITEL αριθ. συνδρ/των.. ποσοστό %, CITICOM αριθ. συνδρ/των.. ποσοστό.%, ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ αριθ. συνδρ/των.. ποσοστό %, 2) το 1999, UNIFON ΑΕ αριθ. συνδρ/των. ποσοστό %, ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ αριθ. συνδρ/των. ποσοστό.%, VIAFON αριθ. συνδρ/των. ποσοστό %, MOBITEL αριθ. συνδρ/των ποσοστό.%, CITICOM αριθ. συνδρ/των. ποσοστό %, ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ αριθ. συνδρ/των. ποσοστό.%. Υπογραμμίζεται ότι από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (βλ. Αποφάσεις Ε.Α 106/98 και 2/ΙΙ/98) έχει γίνει δεκτό ότι στην ανωτέρω σχετική αγορά ο ανταγωνισμός υφίσταται κυρίως, μεταξύ των εταιρειών που κατέχουν δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑEET που κατείχε το 1999, σε σύνολο συνδρομητών, το..% της αγοράς, της TELESTET το % και της COSMOTE το..%. Την σε σύνολο συνδρομητών, η ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ κατείχε το % της αγοράς, η ΤΕLESTET το.% και η COSMOTE το.%. Από τις εταιρείες αυτές οι δύο πρώτες δραστηριοποιούνται στη φασματική περιοχή του GSM 900 (Παγκόσμια Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών) ενώ η Τρίτη (COSMOTE) στην περιοχή DCS 1800 (Ψηφιακά Κυψελοειδή Συστήματα). β) Εμπορία εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας Για τη συγκεκριμένη αυτή αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται πολλές και μεγάλες εταιρείες (NOKIA, ERICSSON,MOTOROLA,SIEMENS) καθώς επίσης και ανεξάρτητοι μεταπωλητές, δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία για την ακριβή εκτίμηση των μεριδίων αγοράς των εταιρειών αυτών. Οι εμπορικοί συνεργάτες της ΠΑΝΑΦΟΝ AEET και το δίκτυο αυτής προμηθεύονται ως επί το πλείστον τις συσκευές και τα λοιπά είδη εξοπλισμού από τους κατασκευαστές, ενώ από την ΠΑΝΑΦΟΝ AEET προμηθεύονται μόνο τις συσκευές για τα προγράμματα της καρτοτηλεφωνίας. Με την εμφάνιση όμως, στο εγγύς μέλλον, νέων υπηρεσιών και συστημάτων υψηλών ταχυτήτων (UMTS), μετά τη χορήγηση αδειών τρίτης γενιάς κινητής τηλεφωνίας, που απαιτούν αλλαγή κινητού τηλεφώνου, αναμένεται αύξηση των πωλήσεων συσκευών νέας τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η συνολική αγορά σε αξία του εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας ανερχόταν για το 1999 σε 100 δις δραχμές περίπου. Η UNIFON Α.Ε. το ίδιο έτος (1999) πραγματοποίησε αγορές εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας από τις ως άνω εταιρείες (NOKIA, ERICSSON,MOTOROLA,SIEMENS κ.λ.π.) ύψους δις περίπου, η δε ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ δις δραχμές περίπου. Η αγοραστική δύναμη της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ δεν αναμένεται να αυξηθεί στην εν λόγω αγορά, δεδομένου ότι αυτή ήλεγχε είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με τους λοιπούς μετόχους των εταιρειών, όλους, πλην της VIAFON, τους εμπορικούς συνεργάτες της γ) Λιανική πώληση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής

8 8 Για το ακριβές μέγεθος της υπό κρίση σχετικής αγοράς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Όμως η συνολική αγορά πληροφορικής (χονδρική και λιανική πώληση) για το έτος 1999, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν (στοιχεία του ΕΙΤΟ - European Information Technology Observatory), ανήλθε σε αξία στα 342 δις δραχμές περίπου, από 321 δις δραχμές που ήταν το Η ανάπτυξη του κλάδου πληροφορικής ενισχύεται από τον ιδιωτικό τομέα που αναμένεται να ενισχύσει τις επενδύσεις για ανανέωση της υλικοτεχνικής υποδομής του, ενώ προβλέπεται και ο δημόσιος τομέας να πραγματοποιήσει επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του. Σε έρευνα που ενήργησε η εταιρεία συμβουλών ΚΑΝΤΟR (βλ.περιοδικό Net Week ), στη συνολική αγορά της πληροφορικής δραστηριοποιούνται δύο χιλιάδες (2000) περίπου εταιρείες, από τις οποίες ο μεγαλύτερος αριθμός είναι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Παράγοντες επηρεάζοντες τη ζήτηση στην εν λόγω αγορά πληροφορικής, είναι η πτώση των τιμών, η αύξηση του αριθμού των χρηστών (κυρίως νεαρής ηλικίας), σε συνδυασμό με την διδασκαλία της πληροφορικής στα σχολεία και η διάδοση του Internet. Οι κυριότερες εταιρείες, εκτός από την απορροφούσα που δραστηριοποιούνται στην υπό κρίση αγορά λιανικής πώλησης, είναι οι ακόλουθες : α) ΠΛΑΙΣΙΟ CΟMPUTERS Α.Ε.Ε με 11 καταστήματα, β) OΝΕ WAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ θυγατρική της ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ με 76 καταστήματα, από τα οποία τα 23 λειτουργούν ως shop in shop στα καταστήματα Κωτσόβολος και Ράδιο Αθήναι, γ) MULTIRAMA που ανήκει στον όμιλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ με 60 καταστήματα και δ) MICROLAND COMPUTERS AEBE που ανήκει στον όμιλο ALTEC με 31 καταστήματα. Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της απορροφόμενης εταιρείας στην εν λόγω αγορά ανήλθε το 1999 σε. δις περίπου (από τις οποίες το 97 % αφορούσε πωλήσεις σε υλικό εξοπλισμό -Hardware- και το υπόλοιπο 3 % σε λογισμικό) ενώ της ACOM ΑΕΒΕ (στην οποία η απορροφόμενη εταιρεία UNIFON Α.Ε. ασκεί κοινό έλεγχο) ανήλθε σε.. δις δραχμές περίπου, η δε θυγατρική της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, η ΠΑΝΑΦΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους. εκατ. δραχμές περίπου. Με βάση, συνεπώς, τα διαθέσιμα στοιχεία της συνολικής αγοράς πληροφορικής, το μερίδιο των συμμετεχουσών στη υπό κρίση συγκέντρωση εταιρειών, δεν είναι σημαντικό. Από τα εκτεθέντα παραπάνω, προκύπτει, ότι στην Ελλάδα λειτουργούν τρία (3) δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και συγκεκριμένα τα δίκτυα των εταιρειών ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, TELESTET και COSMOTE. Σύμφωνα με τις παραχωρηθείσες από το Ελληνικό Δημόσιο άδειες κινητής τηλεφωνίας οι εταιρείες TELESTET και COSMOTE δύνανται να προωθούν τις υπηρεσίες τους είτε απευθείας είτε μέσω εμπορικών συνεργατών ή ανεξάρτητων μεταπωλητών. Οι κυριότεροι συνεργάτες της TELESTET είναι οι εταιρείες ΓΕΡΜΑΝΟΣ, LANTEC, CLEVERNET, ΒΑΣΙΛΗΑΣ και η εταιρία ONE WAY, που, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα του τύπου, διέκοψε τη συνεργασία της με το δίκτυο ΠΑΝΑΦΟΝ της δε εταιρείας COSMOTE, οι εταιρείες ΓΕΡΜΑΝΟΣ, KLIMAPHONE, SANYO, SPACEPHONE, ALTCOM. Η ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ από την έναρξη λειτουργίας της επέλεξε να μην παρέχει απευθείας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο καταναλωτικό κοινό και χρησιμοποιεί επίσημους αποκλειστικούς εμπορικούς συνεργάτες (service providers) για την προώθηση και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών της, οι οποίοι προκειμένου να προωθήσουν εμπορικά προς το κοινό τις υπηρεσίες ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ καθώς και τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας συνάπτουν συμφωνίες σε όλη τη χώρα με διάφορους μεταπωλητές (dealers). Η UNIFON A.E παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή μέσω του δικτύου καταστημάτων Ε-ΜΟΤΙΟΝ και των λοιπών θυγατρικών της, αλλά και μέσω τρίτων μεταπωλητών (dealers). Η ως άνω πρακτική της ΠΑΝΑΦΟΝ AEEΤ έδωσε σ αυτή τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα ευρύ δίκτυο διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών της, αποτελούμενο από πολλά σημεία πώλησης με πείρα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του λιανικού εμπορίου χωρίς η ίδια να επιβαρυνθεί σημαντικά από οικονομική και διοικητική άποψη. Από την αρχή της λειτουργίας της συνεργάζεται με τις προαναφερθείσες έξι εταιρείες

9 9 συνεργάτες- με τις οποίες έχει υπογράψει συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, σύμφωνα με τις οποίες η ΠΑΝΑΦΟΝ AEET παρέχει υπηρεσίες στον Εμπορικό Συνεργάτη, τις οποίες αυτές προωθεί εμπορικά στο κοινό, χρησιμοποιώντας δικά του μέσα και συστήματα εμπορικής πολιτικής και είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί την πολιτική τιμών, που αυτή καθορίζει, χωρίς να υπερβαίνει τις τιμές αυτές στο ελάχιστο, παρά μόνο δύναται να διαμορφώσει ευνοϊκότερους όρους για τους συνδρομητές. Το δικαίωμα αυτό του εμπορικού συνεργάτη δεν είναι αποκλειστικό και η ΠΑΝΑΦΟΝ AEEΤ μπορεί να συνάψει και άλλες συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας ή και να προωθεί ακόμη και η ίδια ή μέσω θυγατρικών της εταιρειών της υπηρεσίες της στο κοινό. Οι εμπορικοί συνεργάτες της ΠΑΝΑΦΟΝ AEEΤ δραστηριοποιούνται α) στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και β) στην εμπορία τηλεπικοινωνιακών συσκευών κινητής τηλεφωνίας καθώς επίσης και παντός είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, στην υποστήριξη, συντήρηση και επισκευή τούτου κ.λ.π.. Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από τους εμπορικούς συνεργάτες στον τελικό καταναλωτή στο σύνολό τους, η εγγραφή όμως νέων συνδρομητών και η εμπορία συσκευών κινητής τηλεφωνίας γίνεται και μέσω τρίτων εγκεκριμένων αντιπροσώπων (dealers) που αποτελούν το εμπορικό τους δίκτυο. Με την υπό κρίση όμως συγκέντρωση καθώς και την απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ και την απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιριών των λοιπών, πλην της VIAFON, εμπορικών συνεργατών της, διαφαίνεται η πρόθεση της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ να ελέγχει άμεσα την αγορά των εμπορικών συνεργατών της. Αναφορικά με τις επικρατούσες συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, σημειώνεται, ότι η αγορά της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη. Στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την από 5ετίας εμφάνισής της, έχει αναδειχθεί σ έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών το έτος 1998 ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια ( ), το 1999 τα τέσσερα εκατομμύρια ( ) και το 2000 πλησίασε τα πέντε εκατομμύρια ( ). Η ανάπτυξη της υπό εξέταση αγοράς δεν σημαίνει μόνον αύξηση του αριθμού των συνδρομητών, αλλά και τεχνολογική εξέλιξη, των δικτύων τους, επέκτασή τους και παροχή νέων υπηρεσιών προς όφελος του καταναλωτή. Οι εταιρείες ανταποκρινόμενες στις ανωτέρω απαιτήσεις έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις βελτιώνοντας συνεχώς το τηλεπικοινωνιακό τους δίκτυο και την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας επικεντρώνεται κυρίως στην γεωγραφική κάλυψη, στην ποιότητα του δικτύου και στην ποικιλία των παρεχομένων υπηρεσιών, στις τιμές των συσκευών και στην τεχνολογική τους εξέλιξη, στο εμπορικό δίκτυο, στα προγράμματα χρήσης, στη διαφήμιση και στο μάρκετινγκ, που διαμορφώνουν την αντίληψη των καταναλωτών για τα δίκτυα, στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών και τέλος στην τιμολογιακή πολιτική. Αν και στην υπό εξέταση αγορά στη χώρα μας δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις με συναφείς προς το αντικείμενο δραστηριότητες, πρωτίστως ο ανταγωνισμός υφίσταται μεταξύ των εταιρειών που κατέχουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των δικτύων, μέσω των οποίων αναπτύσσονται και προσφέρονται οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Ο ανταγωνισμός που υφίσταται μεταξύ των εμπορικών τους συνεργατών, που οι ίδιες επιλέγουν για την προώθηση των υπηρεσιών τους, περιορίζεται στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ενεργών συνδρομητών ή των υποψηφίων συνδρομητών, σε κάποιες ευνοϊκές παροχές προς αυτούς, όπως π.χ. δωρεάν συσκευή, σύνδεση κ.λ.π., στην τεχνογνωσία και στο υφιστάμενο εμπορικό τους δίκτυο. Η στρατηγική που ακολουθεί η ΠΑΝΑΦΟΝ AEET, δηλαδή της άμεσης, όπως αναφέρθηκε, συμμετοχής της στις επιχειρήσεις των εμπορικών της συνεργατών, θα έχει ως αποτέλεσμα την ακόμη στενότερη συνεργασία, την ομογένεια του τρόπου διάθεσης των υπηρεσιών της, την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον μεγαλύτερο έλεγχο της συνδρομητικής της βάσης, αλλά και την ενδυνάμωση της οικονομικής της θέσης. Η είσοδος του τρίτου δικτύου κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας, αυτό της COSMOTE, σηματοδότησε την περαιτέρω διεύρυνση της αγοράς και προκάλεσε αναζωπύρωση του

10 10 ανταγωνισμού. Καίτοι η εμπορική λειτουργία του δικτύου της COSMOTE άρχισε την , η συνδρομητική της βάση, ωστόσο, έφτασε να αριθμεί πάνω από συνδρομητές. Ο ανταγωνισμός αναμένεται να επικεντρωθεί στο εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών, που ενθαρρύνει τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στο επίπεδο τιμών, στην ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών και στην διαφημιστική παρουσία. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί, ότι με την από πλήρη απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών, αναμένεται να ενταθεί ο υφιστάμενος ανταγωνισμός, τόσο μεταξύ των δικτύων, όσο και μεταξύ των εμπορικών αντιπροσώπων (Service Providers). Στην αγορά παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δευτερευόντως εμπορίας συσκευών και γενικά εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας, που αφορά η υπό εξέταση συγκέντρωση, δραστηριοποιούνται άμεσα ως ανταγωνίστριες μεταξύ τους, εκτός των εμπορικών συνεργατών της ΠΑΝΑΦΟΝ AEET., οι εμπορικοί συνεργάτες της TELESTET, της COSMOTE καθώς και οι ίδιες, οι οποίες παρέχουν απευθείας στο καταναλωτικό κοινό της υπηρεσίες τους. Η εν λόγω αγορά είναι μία αγορά ανοικτή και δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια που να αποτρέπουν την είσοδο σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που να επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί σαν εμπορικός συνεργάτης κάποιας εταιρείας, που κατέχει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Τα τιθέμενα από τις εταιρείες δικτύου κριτήρια εισόδου για τους συνεργάτες τους, δηλαδή φερεγγυότητα, οικονομική ισχύ κ.λ.π. δεν κρίνεται ότι δύνανται να προκαλέσουν τον αποκλεισμό της εισόδου νέων επιχειρήσεων στην υπό εξέταση αγορά. Επομένως εκτιμάται, ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. Μετά από όλα τα παραπάνω δεκτά γενόμενα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκύπτει, ότι η κρινόμενη συγκέντρωση, η οποία, σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες νομικές διατάξεις, υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση, δεδομένου ότι πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις του νόμου (μερίδια αγοράς και κύκλος εργασιών) δεν πρόκειται να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των άνω προϊόντων ή υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με την δημιουργία δεσπόζουσας θέσης ή ενίσχυσης τέτοιας, αφού στην αγορά κινητής τηλεφωνίας ο πραγματικός ανταγωνισμός, όπως αναφέρθηκε, υφίσταται ουσιαστικά μεταξύ των εταιρειών που κατέχουν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Οι δε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως εμπορικοί συνεργάτες αποτελούν οιονεί μέρος του δικτύου των εταιρειών αυτών, τα δε μερίδιά τους αποτελούν το σύνολο του μεριδίου που κατέχουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην εν λόγω αγορά. Το γεγονός δε ότι η ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ που ήδη ελέγχει τη θυγατρική της ΠΑΝΑΦΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, απορροφά και την εταιρία UNIFON Α.Ε. δεν θα επηρεάσει την ανταγωνιστική θέση των λοιπών εμπορικών συνεργατών της, δεδομένου ότι όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες οι ως άνω εμπορικοί συνεργάτες ενεργούν ως πράκτορες της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, η οποία καθορίζει τις τιμές των υπηρεσιών, όπως άλλωστε έπρατε και μέχρι τώρα. Επομένως δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση (άρθρο 4 παρ. 1γ Ν.703/77) για να απαγορευθεί η εξεταζόμενη συγκέντρωση ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση για να απαγορευθεί η από γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί δυνάμει του από Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας UNIFON AE από την εταιρεία ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ.

11 11 Η απόφαση εκδόθηκε την 8η Μαρτίου 2001 Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β/ ). Ο Συντάκτης της Απόφασης Ηλίας Βλάσσης Η Γραμματέας Ο Πρόεδρος Ηλίας Σουφλερός Αικατερίνη Τριβέλη

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22 α Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιουλίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27 η Μαϊου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 29 η Μαρτίου 2000,ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 25η Ιουνίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µ.µ., µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαΐου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 25 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 5η Απριλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 172 / IIΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 172 / IIΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 172 / IIΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 9η Νοεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 175 / III / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Δεκεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 16 η Απριλίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 13 η Ιουλίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 1η Απριλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 14 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 10η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 31 η Αυγούστου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00, µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 15 η Φεβρουαρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 201 /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 29 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 9η εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 5 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εμπορίου) την 16η Μαϊου 2001,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 4ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 22η Ιανουαρίου 2004, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 221/IIΙ/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5 η Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 10 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Μαρτίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2 µ.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 17η Ιουνίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 31η Ιουλίου 2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 24η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.238/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.238/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.238/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 13η Μαρτίου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και «ΚΙΡΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Απορροφούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 236 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 28η Μαρτίου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 14 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1 Α & Πατησίων), την 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 2η Μαρτίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.» και ««AΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.».», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 178/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Ιανουαρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 13 Ιανουρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ)

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Των ανωνύμων εταιρειών Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών». και «ΠΟΛΥΠΑΚ POLYPACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 476/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 476/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 476/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 69 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 15 η Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173/IΙI/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173/IΙI/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173/IΙI/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εμπορίου) την 30η Νοεμβρίου 2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 23 η Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Νοεµβρίου 1997, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12 µ.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής:

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής: OTE Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ OTE Α.Ε. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 28η Ιουνίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Των ανωνύμων εταιρειών > και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 504 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 504 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 504 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 7η Σεπτεµβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 11 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 165 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 26 η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 Αθήνα, Ελλάδα. Η Εταιρεία ΑLAPIS Α.B.Ε.E., (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Alapis») γνωστοποιεί αναφορικά µε τη συγχώνευση δια απορροφήσεως από την 100% θυγατρική της ανώνυµη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα