ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ. Προϋπολογισμός: ,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ. Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: ,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/03/2014 Ημερομηνία υποβολής προσφορών : 27/03/2014 Προϋπολογισμός: ,07 ( χωρίς ΦΠΑ ) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα των Ε.Κ.:29/01/2014 Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ (τεύχος ΔΔΣ) :30/01/2014 Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον ελληνικό τύπο :03/02/2014 Kωδικός ΟΠΣ:

2 Γ1.1 Πίνακας Περιεχομένων Γ Γ1.1 Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 6 Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 8 Γ1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 10 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 12 Πίνακες Συμμόρφωσης 14 Γ1.7 Λειτουργικές Ενότητες Πληροφοριακού Συστήματος 14 Γ1.7.1 Υποσύστημα Διαδραστικής Πληροφόρησης και Διαβούλευσης 14 Γ1.7.2 Υποσύστημα Ψηφιακής - Κοινωνικής Δικτύωσης 18 Γ1.7.3 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών 22 Γ1.7.4 Υποσύστημα Διαχείρισης Μητρώων 23 Γ1.7.5 Υποσύστημα Υποβολής Αιτημάτων, Χορήγησης Βεβαιώσεων και Διοικητικής Διαφάνειας 25 Γ1.7.6 Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου 28 Γ1.8 Πίνακες Εξοπλισμού 33 Γ1.8.1 Application Server 33 Γ1.8.2 Database Server 35 Γ1.8.3 Web Server 37 Γ1.8.4 Storage 38 Γ1.8.5 Backup Storage 39 Γ1.8.6 Router 40 Γ1.8.7 Switch 40 Γ1.9 Πίνακες Συστημικού Λογισμικού 40 Γ1.9.1 Λογισμικό Application Server 40 Γ1.9.2 Λογισμικό Web Server 41 Γ1.9.3 Λογισμικό Database Server 41 Γ1.9.4 Λογισμικό Συστήματος Βάσεων Δεδομένων 43 Γ1.10 Υπηρεσίες 44 Γ Μελέτη Εφαρμογής 44 Γ Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Υλοποίησης Συστήματος 45 Γ Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 49 Γ Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 51 Γ Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας 52 Γ Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 54 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 57 Γ1.11 Πληροφοριακό Σύστημα 57 Γ Εξοπλισμός 57 σελ. 2 από 82

3 Γ Έτοιμο Λογισμικό 58 Γ Εφαρμογή/ές 58 Γ Υπηρεσίες 58 Γ Άλλες δαπάνες 59 Γ1.12 Εκπαίδευση χρηστών 59 Γ1.13 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 59 Γ1.14 Σχέδιο Σύμβασης 60 σελ. 3 από 82

4 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθ... για ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της με αντικείμενο: σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας σελ. 4 από 82

5 αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα ή άλλο φορέα έκδοσης εγγυητικής επιστολής : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) σελ. 5 από 82

6 Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της. με αντικείμενο: συνολικής αξίας.. μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. σελ. 6 από 82

7 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) σελ. 7 από 82

8 Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθ... για ευρώ.... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό... και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της. για εκτέλεση του έργου:.. συνολικής αξίας..., και μέχρι του ποσού των ευρώ... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. σελ. 8 από 82

9 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) σελ. 9 από 82

10 Γ1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. σελ. 10 από 82

11 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) σελ. 11 από 82

12 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Όνομα: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: / / Τόπος Γέννησης: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) σελ. 12 από 82

13 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) / / - / / / / - / / / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κ.λπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. σελ. 13 από 82

14 Πίνακες Συμμόρφωσης Γ1.7 Λειτουργικές Ενότητες Πληροφοριακού Συστήματος Γ1.7.1 Υποσύστημα Διαδραστικής Πληροφόρησης και Διαβούλευσης Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσης 2. Περιλαμβάνονται υπηρεσίες που μέσα από τη δημιουργία προφίλ του χρήστη, παρέχουν με διαδραστικό τρόπο τα εξής: -Στοχευμένη πληροφόρηση με βάση το προφίλ του χρήστη για Πολιτισμικά, Οικολογικά, Οικονομικά και Αναπτυξιακά θέματα -Υπηρεσία Διαβούλευσης και Δημοψηφισμάτων για τοπικά και περιφερειακά θέματα -Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή διακοπές παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας λόγω έργων ή εκτάκτων αναγκών 3. Θα χρησιμοποιηθούν portals κοινωνικής δικτύωσης όπου εκεί η Περιφέρεια θα μπορεί να διοχετεύσει την πληροφορία για κάθε δραστηριότητα και θεματική ενότητα επιθυμεί. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 4. Μέσω της δημιουργίας μιας εξατομικευμένης σύνθετης διαδικτυακής πύλης, προσφέρονται στους χρήστες πιο αποτελεσματικοί και οικονομικά αποδεκτοί τρόποι πρόσβασης πληροφοριών, ανταλλαγής ιδεών, επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο του ρόλου τους, των διαδικασιών και δραστηριοτήτων. σελ. 14 από 82

15 5. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες μέσα από το σύστημα «Ψηφιακής Περιφέρειας Πελοποννήσου» αφορούν σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικής ενημέρωσης και συμμετοχής τα οποία θα βελτιστοποιήσουν την αλληλεπίδραση και το διάλογο μεταξύ των πολιτών-επιχειρήσεων. 6. Στις βασικές υπηρεσίες ενίσχυσης και ενθάρρυνσης της συμμετοχής και διεπαφής του πολίτη με τα κοινά, το δημόσιο διάλογο και τη λήψη αποφάσεων, θα συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε: -εργαλεία δημόσιου διαλόγου (discussionforum), -συλλογικά αιτήματα (e-petition), -διαδικτυακές δημοσκοπήσεις (polls), -διαδικτυακές έρευνες (surveys) 7. Εργαλεία Δημοσίου Διαλόγου Μέσα από την ενσωμάτωση των κατάλληλων εργαλείων δημοσίου διαλόγου (όπως το Forum) θα απεικονίζεται μια λίστα από θέματα που απασχολούν τους πολίτες και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα θέμα και να δει μια λογική ακολουθία από μηνύματα και απαντήσεις άλλων πολιτών, που αφορούν το θέμα αυτό, καθώς και να προσθέσει τη δική του γνώμη. Οι δημόσιες συζητήσεις συνήθως διαρκούν για μια περίοδο ημερών ή και μηνών. Όλοι οι χρήστες του συστήματος θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην σχετική υπηρεσία και να αναγνώσουν προηγούμενα μηνύματα. Παρόλα αυτά μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν το δικό τους σχόλιο σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της συγκεκριμένης λειτουργικότητας, θα πραγματοποιηθεί προσεκτικός σχεδιασμός ώστε να είναι δυνατή η εύκολη πλοήγηση ανάμεσα στα σελ. 15 από 82

16 θέματα. Στην εν λόγω ενότητα σημαντικός θα είναι και ο ρόλος του διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος θα είναι στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής και θα έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο των μηνυμάτων έτσι ώστε να κινούνται εντός καθορισμένου νομικού και ηθικού πλαισίου. Επιπλέον, ο διαχειριστής βάσει σχετικών αιτημάτων θα θέτει ερωτήματα προς τους πολίτες, θα προσθέτει ή/ και αφαιρεί θεματικές κατηγορίες. 8. Συλλογικά Αιτήματα Το εργαλείο αυτό αποτελεί έναν χώρο στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να διατυπώσουν αιτήματα προς το Φορέα Το αίτημα αυτό θα μπορεί στη συνέχεια να προσυπογράφεται από άλλους πολίτες δημιουργώντας έτσι μια λίστα ονομάτων των πολιτών που θέτουν το συγκεκριμένο αίτημα προς το Φορέα. Το εργαλείο θα περιλαμβάνει κατάλληλα τυποποιημένη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων του πολίτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κα), εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στο σύστημα, του αιτήματός του και πιθανώς συμπληρωματικής πληροφορίας που αφορά το συγκεκριμένο αίτημα, καθώς και αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων του πολίτη που θα θέλει να το προσυπογράψει. Σε αντίθεση με τις Δημοσκοπήσεις, η διαδικασία ξεκινά με πρωτοβουλία των πολιτών. Συνήθως κάποια ομάδα πολιτών στοιχειοθετεί μία απαίτηση προς την πολιτεία ή τους φορείς της, την αναρτά σε κάποιον δικτυακό τόπο και συλλέγει «υπογραφές» ηλεκτρονικά από τους πολίτες για να στηρίξει την απαίτησή τους. 9. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αποτελεί σελ. 16 από 82

17 ένα ισχυρό εργαλείο πληροφόρησης όπου θα περιέχεται όλη η πληροφορία που αφορά σε: -αποφάσεις Φορέα -δραστηριότητες, -αρχεία που συνοδεύουν τα γεγονότα, -νομικά, νομοθετικά και άλλα αντίστοιχα θέματα, O πολίτης θα μπορεί μέσω του προσωπικού του προφίλ και των χαρακτηριστικών του που έχει καταχωρήσει να λαμβάνει ειδοποιητήρια μηνύματα μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας -κινητό, -ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, -προσωπικός χώρος στον κόμβο, κάθε φορά που καταχωρείται μία νέα εγγραφή στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα του. 10. Σύντομες Δημοσκοπήσεις Οι σύντομες δημοσκοπήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσει ο Φορέας τα θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους πολίτες (και έτσι να γίνει επιλογή θέματος προς διαβούλευση), είτε για να καταγράψει την άποψη τους πάνω σε πολιτική που σκοπεύει να εφαρμόσει ή έχει ήδη εφαρμόσει. Αποτελούνται από ένα ερώτημα και εναλλακτικές απαντήσεις. Τρέχουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τα αποτελέσματά τους είναι διαρκώς ανοιχτά σε όλους. Δημιουργούνται από το διαχειριστή. Ψηφίζουν μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες και από μία φορά ο καθένας. 11. Έρευνες Οι ηλεκτρονικές έρευνες αποτελούνται από μια σειρά ιστοσελίδων όπου παρουσιάζονται μια σειρά από ερωτήσεις. Ο πιστοποιημένος πολίτης θα μπορεί Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο σελ. 17 από 82

18 να λάβει μέρος απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις θα δίνονται με τη μορφή των πολλαπλών επιλογών και με τη χρήση μενού drop-down ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλικά προς τον χρήστη. Επίσης θα υπάρχει και δυνατότητα απαντήσεων σε μορφή ελεύθερου κειμένου, για τις οποίες απαιτείται διαφορετικός τρόπος επεξεργασίας αποτελεσμάτων. Γ1.7.2 Υποσύστημα Ψηφιακής - Κοινωνικής Δικτύωσης Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσης 2. Μέσω της Ψηφιακής Κοινωνικής Δικτύωσης οι πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος θα μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 3. Ατομικού επιπέδου υπηρεσιών είναι: -Η δημιουργία και συντήρηση ατομικού προφίλ. Στις σελίδες προβολής του οι χρήστες θα είναι σε θέση να προβάλλουν τον εαυτό τους και τα ενδιαφέροντά τους όπως επίσης και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο ο κάθε χρήστης θα είναι σε θέση να γίνει γνωστός τόσο σε ψηφιακό επίπεδο (ψηφιακή κοινότητα) όσο και σε φυσικό επίπεδο (φυσική κοινότητα). -Η δημοσίευση και ανταλλαγή ψηφιακού περιεχόμενου (photos, audio, video): Οι χρήστες της υπηρεσίας θα μπορούν να μοιραστούν με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας προσωπικές στιγμές ή και στιγμιότυπα από γεγονότα στα οποία παραβρέθηκαν. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 18 από 82

19 -H δημιουργία και συντήρηση προσωπικών ή δημόσιων ιστολογίων (blogs): Τα ιστολόγια ή blogs δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέσω του γραπτού λόγου με τον υπόλοιπο κόσμο και να μεταδώσουν τις γνώσεις τους, τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους. Επιπλέον, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέσο προώθησης της επαγγελματικής ενασχόλησης. Μέσω των ιστολογίων είναι γνωστό επίσης ότι έχουν δημιουργηθεί πασίγνωστα κινήματα τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο, αφού αποτελούν τη βάση και το κύριο μέσο προώθησης και γνωστοποίησης κοινών προβληματισμών και ανταλλαγής απόψεων και επιχειρημάτων επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την απαραίτητη ζύμωση ιδεών και επιχειρημάτων. -Η συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες γκρουπ (group): Οι κοινωνικές ομάδες αποτελούν από μόνες τους μικρές επιμέρους ψηφιακές κοινότητες, που επικεντρώνονται σε κάποιο εξειδικευμένο τομέα αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο δεσμούς και σχέσεις μεταξύ των μελών τους. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να ενταχθεί στα δίκτυα που ταιριάζουν στο προσωπικό του προφίλ βάσει των χαρακτηριστικών και των ενδιαφερόντων του τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. -Η ενημέρωση από το Φορέα με θέματα για τα οποία έχουν προσωπικό ενδιαφέρον: Η άμεση και ακριβής πληροφόρηση σχετικά με συγκεκριμένα θέματα που αφορούν προσωπικά τον χρήστη σε επίπεδο αποφάσεων Φορέα είναι πολύ σημαντική για την εν γένει βελτίωση της ζωής του ως πολίτη. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει τους τομείς σελ. 19 από 82

20 ενδιαφέροντος για τους οποίους θα θέλει να ενημερώνεται. 4. Συλλογικού επιπέδου υπηρεσίες είναι: -Η δημοσίευση νέων και ενημέρωση ανακοινώσεων της κοινότητας: μαζική ενημέρωση των μελών της κοινότητας για θέματα που τους αφορούν, όπως για δράσεις που σχετίζονται με τα δρώμενα του Φορέα, όπως εκδηλώσεις, αποφάσεις, ανακοινώσεις κ.α. -Η συζήτηση σε πραγματικό χρόνο: Μορφή σύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χρηστών (chat) κατά την οποία οι τελευταίοι συνομιλούν ζωντανά. -Η στοχευόμενη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την κοινότητα: Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο Φορέας θα μπορεί να απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινότητα (ή και συγκεκριμένες υπο-κοινότητες) και να ενημερώνει μαζικά τα μέλη της για οποιοδήποτε θέμα τα αφορά. -Η οργάνωση επιμέρους ψηφιακών κοινοτήτων για συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα: Μια τέτοια υπηρεσία επιτρέπει την εκάστοτε δημιουργία υπο-κοινοτήτων όπου τα μέλη τους θα εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένα θέματα, ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, κ.λπ. 5. Μέσω της Ψηφιακής Κοινωνικής Δικτύωσης θα ενισχυθεί: -η αμφίδρομη επικοινωνία χρηστών Φορέα με δυνατότητα τροφοδότησης ασύγχρονου πολύμεσικού περιεχομένου (ήχο, εικόνα, βίντεο), -η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών (πολίτες, επιχειρηματίες, Σύλλογοι και Ενώσεις Πολιτών κα.), οι οποίοι θα μπορούν να διατηρούν τον προσωπικό τους χώρο και να έρχονται σε επαφή με άλλους χρήστες, να αναπτύσσουν τη μεταξύ σελ. 20 από 82

21 τους επικοινωνία και συνεργατική δημιουργία, να προβάλλουν τα νέα και να τροφοδοτούν το δίκτυο με στιγμιότυπα και εικόνες από δράσεις που πραγματοποιούνται, -η συνεχής αυτοτροφοδότηση του κόμβου και ανανέωση του περιεχομένου, τόσο από το προσωπικό του Φορέα όσο και από τους άλλους χρήστες του συστήματος. 6. Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού. 7. Να τεκμηριωθεί η διασύνδεση του με την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Περιφέρειας. 8. Το λογισμικό θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφόμενης λειτουργικότητας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της προκήρυξης για ενσωμάτωση εργαλείων Δημόσιας Συζήτησης και αλληλεπίδρασης (συμπεριλαμβανομένων forum, blog, chat) -Ενσωμάτωση λειτουργικής οντότητας (module) για προβολή και διάχυση στοχευμένων θεματικών αντικειμένων ως ιδέες προς συζήτηση -Δυνατότητα χαρακτηρισμού (μέσω tags) και βαθμολόγησης του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε κάθε κοινότητα -Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δημοσκοπήσεων -Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων -Υπηρεσίες ειδοποίησης και ενημέρωσης μέσω RSS και Newsletters -Υπηρεσίες πληροφοριακής υποστήριξης χρηστών -Δημιουργία και διαχείριση σελ. 21 από 82

22 αυτοδιαχειριζόμενων Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων -Δημιουργία και διαχείριση Ατομικών -Προφίλ Χρηστών με δυνατότητα προσθαφαίρεσης λειτουργικών οντοτήτων μέσω drag & drop -Υπηρεσίες χειροκίνητου και ημιαυτόματου σημασιολογικού σχολιασμού (semantic annotation) και διασύνδεσης (linking) του περιεχομένου -Υπηρεσίες σημασιολογικής αναζήτησης στα σημασιολογικά σχολιασμένα μετά δεδομένα του περιεχόμενου Γ1.7.3 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσης 2. Οι υπηρεσίες οι οποίες προκύπτουν από τις αρμοδιότητες ανά τομέα της Περιφέρειας (Γεωργία/ Κτηνοτροφία/ Αλιεία, Απασχόλησης/Εμπορίας/Τουρισμού, Μεταφορών/Επικοινωνιών, Φυσικών Πόρων/Ενέργειας/Βιομηχανίας, Έργων/Χωροταξίας/Περιβάλλοντος). 3. Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών και Έκδοση Αδειών: Χρήσης και Εκμετάλλευσης Ίδρυσης και Λειτουργίας Παραγωγής και Διάθεσης Καταλληλότητας και Σκοπιμότητας ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 4. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες που αιτούνται για τη έκδοση αδειών που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα μπορούν μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να κατεβάζουν, συμπληρώνουν και αποστέλλουν σελ. 22 από 82

23 ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που εκδίδονται από την Περιφέρεια 5. Οι αιτήσεις αυτές να συνδέονται ηλεκτρονικά με το πρωτόκολλο της Περιφέρειας και να εισέρχονται στο σύστημα ροής εργασιών εντός της Περιφέρειας. 6. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται μέσω σχετικού SMS ή/και ενώ για τις περιπτώσεις που προβλέπεται, θα τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά η σχετική βεβαίωση ή/και άδεια 7. Η επιλογή των αιτημάτων - διαδικασιών θα γίνει με κριτήριο: α) Τη συχνότητα των συναλλαγών με βάση στοιχεία από τους υπαλλήλους υποδοχής αιτήσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων. β) Την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση και σε πολλές περιπτώσεις εξάλειψη της φυσικής παρουσίας στα γκισέ των αρμόδιων Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του έργου, κατά τη Φάση της Μελέτης Εφαρμογής, θα πρέπει να αποτυπωθούν αναλυτικά οι επιλεγμένες διαδικασίες, ενώ στο σύστημα που θα παραδοθεί θα πρέπει να είναι εφικτό δυναμικά να προστίθενται νέες. Γ1.7.4 Υποσύστημα Διαχείρισης Μητρώων Α/Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσης 2. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το σύνολο των Μητρώων τα οποία η Περιφέρεια οφείλει να τηρεί και να ενημερώνει με βάση τις αρμοδιότητες που προκύπτουν σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» ανά τομέα. Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει κατ ελάχιστο πέντε (5) Μητρώα σε βάση ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 23 από 82

24 δεδομένων που τα στοιχεία τους θα καταγραφούν αναλυτικά στη Μελέτη Εφαρμογής. 3. Τα μητρώα θα διασυνδέονται με τα αντίστοιχα κρατικά πληροφοριακά συστήματα, όπου είναι εφικτό, σύμφωνα με την Μελέτη Εφαρμογής. Απαιτείται διερεύνηση για τα ΟΠΣΝΑ Λειτουργικών Περιοχών Βιομηχανίας, Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την υποβολή τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 4. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν κατάλληλα Interfaces / webservices προκειμένου να επικοινωνεί με τρίτα συστήματα για την ηλεκτρονική άντληση δικαιολογητικών. Η διασύνδεση θα υλοποιηθεί με τρίτα συστήματα (Πύλη Ερμής, Εθνικό σύστημα Προμηθειών), καθώς και με υφιστάμενα συστήματα της Περιφέρειας (π.χ. ηλεκτρονικό σύστημα Πρωτοκόλλου,). Απαιτείται ανάλυση στη Μελέτη Εφαρμογής. 5. Το σύστημα πρόκειται να κάνει χρήση συγκεκριμένων μητρώων που ανήκουν στην Περιφέρεια ή έχουν περιέλθει στην δικαιοδοσία της (διαχείριση εγγεγραμμένων μελών/επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας) μετά την «κατάργηση» των Νομαρχιών, καθώς και μητρώων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr), που είναι πλήρως διαθέσιμα στο κοινό. Απαιτείται ανάλυση στη Μελέτη Εφαρμογής. 6. Είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται η δημιουργία νέων μητρώων σε τομείς που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ώστε μελλοντικά να καλύπτει κάθε πιθανή ανάγκη. 7. Όλες οι απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν με την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα του Ελληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών σελ. 24 από 82

25 Υπηρεσιών (http://www.e-gif.gov.gr) 8. Ανάπτυξη διεπαφών με την Πύλη Ermis. Παραμετροποίηση και δημιουργία αντίστοιχης θεματικής ενότητας των ψηφιακών υπηρεσιών της Περιφέρειας στην Πύλη Ermis. 9. Το σύστημα θα διασυνδεθεί και θα διαλειτουργεί τουλάχιστον με το Κεντρικό BackOffice της Περιφέρειας, ενώ η διασύνδεση με το Πρωτόκολλο θα επιτυγχάνεται σε πραγματικό χρόνο 10. Το σύστημα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο, σε επίπεδο διεπαφής, από οποιοδήποτε τρίτο σύστημα, καλύπτοντας έτσι εγγενώς κάθε υφιστάμενη ή μελλοντική απαίτηση διαλειτουργικότητας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση, καθ όλη τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, να διασυνδέσει άμεσα το σύστημα με τρίτα συστήματα εφόσον αυτό απαιτηθεί. 11. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να διερευνήσει και να καταγράψει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα σε μια πρώτη εκτίμηση κατά την τεχνική του προσφορά και με διεξοδική διερεύνηση και καταγραφή κατά τη διενέργεια της Μελέτης Εφαρμογής. Θα μελετηθεί κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα, τόσο στην παρούσα φάση, όσο και ως δυνατότητα του εν λόγω συστήματος για μελλοντική αξιοποίηση από τρίτα συστήματα. 12. Να πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Α3.7 Γ1.7.5 Υποσύστημα Υποβολής Αιτημάτων, Χορήγησης Βεβαιώσεων και Διοικητικής Διαφάνειας Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσης ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 25 από 82

26 2. Κατ ελάχιστο: -Υπηρεσία υποβολής αιτημάτων για βλάβες σε υποδομές και οδικά δίκτυα αρμοδιότητας της περιφέρειας -Υπηρεσία χορήγησης βεβαιώσεων κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος για πολίτες και επιχειρήσεις -Υπηρεσία αυτοματοποιημένης ανάρτησης αποφάσεων Περιφέρειας Πελοποννήσου στον ιστότοπο (ν.3861/2010) 3. Οι χρήστες των υπηρεσιών θα μπορούν να υποδεικνύουν στο χαρτογραφικό υπόβαθρο, που θα αποκτηθεί δωρεάν από τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου (Κτηματολόγιο, ΟΚΧΕ, geodata.gov.gr), τα σημεία στα οποία έχουν εντοπίσει βλάβες με σκοπό την άμεση μεταβίβαση του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και την αμεσότερη επίλυση αυτών 4. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Περιφέρεια μέσω της διαδικτυακής πύλης σχετικά δικαιολογητικά για την παροχή των αντίστοιχων βεβαιώσεων ή/και γνωματεύσεων. 5. Να υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία δημοσίευσης και επικύρωσης των αποφάσεων της Περιφέρειας στο δικτυακό τόπο 6. Κατ ελάχιστο να παρέχονται: -Προσωποποιημένες υπηρεσίες - site map, search engine και user help - δυνατότητα διατύπωσης παραπόνων και φόρμα αξιολόγησης 7. Δυνατότητα καταγραφής στατιστικών επισκεψιμότητας και τουλάχιστον τα εξής: αριθμός χρηστών, αριθμός επισκέψεων, διάρκεια επισκέψεων, σελίδες με περισσότερες και στοιχείων σελ. 26 από 82

27 λιγότερες επισκέψεις, αριθμός παραπόνων. Ενδεικτικά ενδιαφέρουν ακόμα: ηλεκτρονικές υπηρεσίες με περισσότερες και λιγότερες συναλλαγές, αριθμός επιτυχών αιτημάτων/συναλλαγών, χρόνος απόκρισης. 8. Θα είναι προσβάσιμo από έναν οποιοδήποτε περιηγητή διαδικτύου και τουλάχιστον από ΙΕ ver. 8 ή ανώτερη και Mozilla Firefox ver 14 ή ανώτερη,chrome ή άλλους ισοδύναμους 9. Δυνατότητα για πρόσβαση πιστοποιημένων ή μη χρηστών για την υποβολή αιτημάτων προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ο συναλλασσόμενος θα μπορεί να: -επιλέγει είδος αιτήματος που επιθυμεί -συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αντίστοιχη φόρμα -μπορεί να την εκτυπώσει αν θέλει -την καταθέτει και ενημερώνεται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τις δικές του ενέργειες. 10. Θα δίνεται η δυνατότητα στο συναλλασσόμενο, ανάλογα με το αίτημα που θα επιλέγει, να βλέπει λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατηγοριοποιημένα, ενημερώνοντάς τον σε ποιο στάδιο της αίτησης χρειάζονται και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη δική του πλευρά για κάθε κατηγορία δικαιολογητικού. 11. Το αίτημα και τα σχετικά έγγραφα θα καταχωρούνται σε μια ενιαία βάση διαχείρισης αιτημάτων/αιτήσεων, δίνοντας στον συναλλασσόμενο ένα μοναδικό κωδικό συναλλαγής 12. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας που θα ακολουθείται από τον συναλλασσόμενο, για την υποβολή αιτημάτων (από την επιλογή του είδους του αιτήματος που τον ενδιαφέρει, τις ενδιάμεσες σελ. 27 από 82

28 επιλογές/δυνατότητες, έως και την τελική υποβολή του) 13. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης των αιτημάτων από το σύστημα (την παραλαβή τους και την πρωτοκόλληση, την ενημέρωση του σταδίου του αιτήματος βάση τυποποιημένων καταστάσεων διεκπεραίωσης, την ενημέρωση του συναλλασσομένου, κλπ από τον αρμόδιο κατά περίπτωση υπάλληλο) Γ1.7.6 Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσης 2. Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης μέσω της οποίας είναι προσβάσιμα τα Υποσυστήματα του έργου. Η Διαδικτυακή Πύλη θα διασυνδεθεί με την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Περιφέρειας 3. Δυνατότητα Διαχείρισης εγγράφων (επεξεργασία, έκδοση, ιστορικό εκδόσεων, δημοσίευση) 4. Δυνατότητα Διαχείρισης ροών εργασιών (Σχεδιασμός, εκτέλεση, παρακολούθηση, αλλαγές ροών, σύνδεση με τη διαχείριση εγγράφων) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 5. Διαχείριση Χρηστών Αναγνώριση των χρηστών και ασφαλής αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πύλης. Θα είναι δυνατό να υπάρχει διαβαθμισμένο περιεχόμενο, στο οποίο οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση αν δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα. Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει τη σελ. 28 από 82

29 δυνατότητα διαχείρισης όλων των χρηστών και των επιμέρους υποσυστημάτων. Τα είδη των χρηστών (ομάδες χρηστών, ρόλοι) του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με βάση τα σχετικά επίπεδα πρόσβασης θα καθοριστούν στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής. Κατ ελάχιστο θα υπάρχουν τέσσερα (4) επίπεδα πρόσβασης: - Απλός χρήστης (χωρίς εγγραφή) - Εγγεγραμμένος Χρήστης - Διαχειριστής Περιεχομένου - Διαχειριστής Συστήματος 6. Ο τρόπος ταυτοποίησης και πιστοποίησης του κάθε χρήστη θα μπορεί να γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους (ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη): καταχώρηση προσωπικών στοιχείων ή όνομα χρήστη / μυστικός κωδικός ή μοναδικός αριθμός μίας χρήσης ή ψηφιακό πιστοποιητικό. Η υπηρεσία θα παρέχει όλη την κατάλληλη λειτουργικότητα για πλήρη ευελιξία και παραμετροποίηση. Επιπλέον θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα και οι διεπαφές για συνεργασία με τρίτα συστήματα που μπορούν να πιστοποιούν την εγκυρότητα των στοιχείων ενός χρήστη. 7. Δυνατότητα Μορφοποίησης του περιεχομένου της Πύλης Κατ ελάχιστο : -Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε διαφορετικές γλώσσες -Αναζήτηση και χρήση ευρετηρίων σε πλήρες κείμενο (Full-text indexing and searching) -Υποστήριξη συνόλων χαρακτήρων με πλήρη υποστήριξη Unicode δεδομένων -Δυνατότητα αποθήκευσης περιεχομένου σε βάση δεδομένων ή στο file system -Δυνατότητες διαχείρισης αρχείων σελ. 29 από 82

30 και καταλόγων (δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή) -Ενσωματωμένο φυλλομετρητή αρχείων και καταλόγων -Δυνατότητα ενσωμάτωσης άλλων web sites ή μέρος αυτών είτε ως portlet είτε μέσω internal frames -Ανοιχτή αρχιτεκτονική της πύλης και υποστήριξη για όλα τα καθιερωμένα πρότυπα - Δυνατότητα ενσωμάτωσης Web2.0 εφαρμογών και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook applications) - Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων και περιεχομένου δυναμικά με χρήση καθιερωμένων σημασιολογικών προτύπων 8. Δυνατότητα Διαχείρισης του Κύκλου ζωής περιεχομένου. Κατ ελάχιστον να παρέχεται: -Υποστήριξη εκδόσεων περιεχομένου με δυνατότητα προβολής διαφορών μεταξύ εκείνων με το ίδιο περιεχόμενο -και επαναφοράς προηγούμενων εκδόσεων (Revisioning System) ώστε να επιτυγχάνεται σημαντικά μεγαλύτερη προστασία του περιεχομένου και να αποφεύγονται πιθανά λάθη. 9. Κατ ελάχιστο δυνατότητα υποστήριξης οnline συνομιλίας μέσω τηλεφώνου, Chat ή teleconference με στέλεχος υποστήριξης (helpdesk) για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών της Πύλης. Επιπρόσθετα θα είναι δυνατός ο καθορισμός ραντεβού για τηλεδιάσκεψη για συγκεκριμένο θέμα που αφορά θέμα Πολίτη ή Επιχείρησης. 10. Δυνατότητα Ευφυούς μηχανισμού αναζήτησης. Κατ ελάχιστο αναζήτηση με λέξεις κλειδιά και κατηγοριοποίηση ανά υποσύστημα. σελ. 30 από 82

31 11. Υποστήριξη διαχείρισης Newsletter Κατ ελάχιστο: το newsletter θα αποτελεί μια σύνοψη όλων των νέων και λοιπών ενδιαφερόντων δραστηριοτήτων της Πύλης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί online να εκφράσει το ενδιαφέρον του για λήψη του newsletter. Επίσης ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα αποδεκτών. Ο κατάλογος όλων των απεσταλμένων newsletter θα είναι προσβάσιμος σε ειδική ιστοσελίδα μέσω της υπηρεσίας αυτής (με δυνατότητα χρονολογικής αναζήτησης). 12. Υποστήριξη Διαχείρισης Διαχείριση των μηνυμάτων και λοιπών ειδοποιήσεων προς τους σχετικούς αποδέκτες. 13. Υποστήριξη Διαχείρισης SMS Κατ ελάχιστο: Σύνταξη, Αποστολή, Παρακολούθηση καταστάσεων sms, κατηγοριοποίηση, ιστορικό αποστολών. Η διαχείριση θα είναι εφικτή μέσω της ολοκλήρωσης σχετικού SMS gateway. 14. Υποστήριξη Διαχείρισης αιτημάτων Κατ ελάχιστο : Παραλαβή, κατηγοριοποίηση, σύνδεση με το Σύστημα Διαχείρισης Ροών, Σύνδεση με το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων, Σύνδεση με το Σύστημα Πρωτόκολλου, παρακολούθηση κατάστασης αιτήματος, χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήματος (συνολικά και ανά βήμα της ροής). Διαχείριση των αιτημάτων και ειδικότερα την προώθησή τους στους σχετικούς αποδέκτες και την προώθηση των σχετικών απαντήσεων (όπου απαιτείται) στους ενδιαφερόμενους. σελ. 31 από 82

32 15. Υποστήριξη Διεπαφών Διασύνδεσης με τρίτα συστήματα. Οι σχετικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας αναφέρονται στην Ενότητα A.3.7. Σε συνδυασμό με την ανοιχτή αρχιτεκτονική, το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει εχέγγυα διασυνδεσιμότητας και διαλειτουργικότητας για τρέχουσα και μελλοντική εκμετάλλευσή του. Η ανάγκη διασυνδεσιμότητας, τεχνολογικής φύσεως απαίτηση, προαπαιτούμενο της διαλειτουργικότητας, οδηγεί σε δομημένες διεπαφές εκμετάλλευσης του συστήματος, βασισμένες σε ευρέως αποδεκτά πρότυπα. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να παρέχει καλά δομημένα και τεκμηριωμένα APIs (διεπαφές προγραμματισμού) τα οποία θα επιτρέπουν την μελλοντική εκμετάλλευσή τους από μηχανικούς λογισμικού. Κατ ελάχιστο, για την πλήρη πιστοποίηση των Πολιτών- Επιχειρήσεων απαιτείται η διαλειτουργικότητα του με: Α. Υπηρεσίες Αυθεντικoποίησης που προσφέρουν άλλα συστήματα Δημόσιας Διοίκησης, όπως η σχετική υπηρεσία single-sign-on (SSO) της ΓΓΠΣ και η αντίστοιχη υπηρεσία που έχει αναπτυχθεί στην Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ. Β. Υπηρεσίες διασύνδεσης με το Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ, καθώς το έργο σχετίζεται με διοικητικές διαδικασίες με Πολίτες-Επιχειρήσεις (π.χ. Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά). Οι συγκεκριμένες διαδικασίες σε μεγάλο βαθμό έχουν τεκμηριωθεί και μοντελοποιηθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ με βάση το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (http://www.e-gif.gov.gr). Με βάση αυτό κρίνεται απαραίτητη η σελ. 32 από 82

33 ανάπτυξη σχετικών διασυνδέσεων (web services) την Πύλης με το Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η πρόσβαση στην επικαιροποιημένη διαδικασία από τον ΕΡΜΗ. 16. Θα είναι προσβάσιμο από έναν οποιοδήποτε περιηγητή διαδικτύου και τουλάχιστον από ΙΕ ver. 8 ή ανώτερη και Mozilla Firefox ver 14 ή ανώτερη,chrome ή άλλους ισοδύναμους Γ1.8 Πίνακες Εξοπλισμού Γ1.8.1 Application Server Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 2. Αριθμός μονάδων 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 3. Processor 2.80 GHz ή λειτουργικά ισοδύναμος 4. Ταχύτητα επεξεργαστή 2.80 GHz 5. Αριθμός επεξεργαστών 1 processor (8 cores) 6. Αναβάθμιση επεξεργαστή Upgradeable to 2 processors ΜΝΗΜΗ 7. Εσωτερική μνήμη cache 8 MB 8. Κεντρική μνήμη 16 GB 9. Front side bus επεξεργαστή 1333 MHz Front Side Bus 10. Υποδοχές μνήμης 18 DIMM slots ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 11. Εσωτερικές μονάδες Ταχύτητα μονάδας σκληρού 7200 rpms δίσκου 13. Cache 64 MB 14. Ελεγκτής αποθήκευσης 512MB with BBWC 15. Υποδοχές επέκτασης Μονάδα ευέλικτης μονάδας None Standard δίσκου 17. Οπτικές μονάδες 18. Εσωτερικές Συνδέσεις DVD RW drive ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 19. Μορφή 2U Rack 20. Διασύνδεση δικτύου Two Dual Port Multifunction Gigabit ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 33 από 82

34 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Server Adapters (four ports total) with TCP/IP Offload Engine, including support for Accelerated iscsi 21. Εξωτερικές θύρες I/O Serial - 1; Pointing Device (Mouse) - 1; Graphics - 1; Keyboard - 1; VGA - 2 (1 front, 1 back); Network RJ-45-2; ilo 2 remote management port - 1; SD slot - 1; USB 2.0 ports - 5 total (2 front, 2 back, 1 internal) 22. Υποδοχές επέκτασης >=6 23. Τύπος τροφοδοτικού (2) 750W Hot Plug Power Supplies ή άλλου ισοδύναμου 24. Απαιτήσεις ισχύος 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz 25. Συμβατά λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows Server; Microsoft Windows Server Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); Red Hat Enterprise Linux Virtualization; SUSE Linux Enterprise Server (SLES); SUSE Linux Enterprise Server with XEN; Oracle Enterprise Linux (OEL); Solaris; NetWare; VMware; HP Citrix Essentials for XenServer ή άλλο ισοδύναμο 26. Πρότυπα συμμόρφωσης ACPI 2.0 Compliant; PCI 2.2 Compliant; WOL Support; Microsoft Logo certifications; USB 2.0 Support 27. Διαχείριση ασφάλειας Power-on password; Keyboard password; Diskette drive control; Diskette boot control; QuickLock, Network Server Mode; Parallel and serial interface control; Administrator's password ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 28. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το επίσημο CD/DVD εγκατάστασης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 29. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 34 από 82

35 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σημείο 30. Έλεγχος καλής λειτουργίας 31. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο εξοπλισμό και εξαρτήματα για την θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κ.λ.π) 32. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 έτος ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ1.8.2 Database Server Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 33. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 34. Αριθμός μονάδων 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 35. Processor 2.80 GHz ή λειτουργικά ισοδύναμος 36. Ταχύτητα επεξεργαστή 2.80 GHz 37. Αριθμός επεξεργαστών 1 processor (8 cores) 38. Αναβάθμιση επεξεργαστή Upgradeable to 2 processors ΜΝΗΜΗ 39. Εσωτερική μνήμη cache 8 MB 40. Κεντρική μνήμη 16 GB 41. Front side bus επεξεργαστή 1333 MHz Front Side Bus 42. Υποδοχές μνήμης 18 DIMM slots ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 43. Εσωτερικές μονάδες Ταχύτητα μονάδας σκληρού 7200 rpms δίσκου 45. Cache 64 MB 46. Ελεγκτής αποθήκευσης 512MB with BBWC 47. Υποδοχές επέκτασης Μονάδα ευέλικτης μονάδας None Standard δίσκου 49. Οπτικές μονάδες 50. Εσωτερικές Συνδέσεις DVD RW drive ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 51. Μορφή 2U Rack 52. Διασύνδεση δικτύου Two Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapters (four ports total) with TCP/IP Offload Engine, including support for Accelerated iscsi 53. Εξωτερικές θύρες I/O Serial - 1; Pointing Device (Mouse) - 1; Graphics - 1; Keyboard - 1; VGA - 2 (1 front, 1 back); Network RJ-45-2; ilo 2 remote ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 35 από 82

36 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ management port - 1; SD slot - 1; USB 2.0 ports - 5 total (2 front, 2 back, 1 internal) 54. Υποδοχές επέκτασης >=6 55. Τύπος τροφοδοτικού (2) 750W Hot Plug Power Supplies ή άλλου ισοδύναμου 56. Απαιτήσεις ισχύος 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz 57. Συμβατά λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows Server; Microsoft Windows Server Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); Red Hat Enterprise Linux Virtualization; SUSE Linux Enterprise Server (SLES); SUSE Linux Enterprise Server with XEN; Oracle Enterprise Linux (OEL); Solaris; NetWare; VMware; HP Citrix Essentials for XenServer ή άλλο ισοδύναμο 58. Πρότυπα συμμόρφωσης ACPI 2.0 Compliant; PCI 2.2 Compliant; WOL Support; Microsoft Logo certifications; USB 2.0 Support 59. Διαχείριση ασφάλειας Power-on password; Keyboard password; Diskette drive control; Diskette boot control; QuickLock, Network Server Mode; Parallel and serial interface control; Administrator's password ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 60. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το επίσημο CD/DVD εγκατάστασης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 61. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο 62. Έλεγχος καλής λειτουργίας 63. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο εξοπλισμό και εξαρτήματα για την θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κ.λ.π) 64. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 έτος ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 36 από 82

37 Γ1.8.3 Web Server Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 65. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 66. Αριθμός μονάδων 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 67. Processor 2.80 GHz ή λειτουργικά ισοδύναμος 68. Ταχύτητα επεξεργαστή 2.80 GHz 69. Αριθμός επεξεργαστών 1 processor (8 cores) 70. Αναβάθμιση επεξεργαστή Upgradeable to 2 processors ΜΝΗΜΗ 71. Εσωτερική μνήμη cache 8 MB 72. Κεντρική μνήμη 16 GB 73. Front side bus επεξεργαστή 1333 MHz Front Side Bus 74. Υποδοχές μνήμης 18 DIMM slots ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 75. Εσωτερικές μονάδες Ταχύτητα μονάδας σκληρού 7200 rpms δίσκου 77. Cache 64 MB 78. Ελεγκτής αποθήκευσης 512MB with BBWC 79. Υποδοχές επέκτασης Μονάδα ευέλικτης μονάδας None Standard δίσκου 81. Οπτικές μονάδες 82. Εσωτερικές Συνδέσεις DVD RW drive ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 83. Μορφή 2U Rack 84. Διασύνδεση δικτύου Two Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapters (four ports total) with TCP/IP Offload Engine, including support for Accelerated iscsi 85. Εξωτερικές θύρες I/O Serial - 1; Pointing Device (Mouse) - 1; Graphics - 1; Keyboard - 1; VGA - 2 (1 front, 1 back); Network RJ-45-2; ilo 2 remote management port - 1; SD slot - 1; USB 2.0 ports - 5 total (2 front, 2 back, 1 internal) 86. Υποδοχές επέκτασης >=6 87. Τύπος τροφοδοτικού (2) 750W Hot Plug Power Supplies ή άλλου ισοδύναμου 88. Απαιτήσεις ισχύος 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz 89. Συμβατά λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows Server; Microsoft ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 37 από 82

38 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Windows Server Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); Red Hat Enterprise Linux Virtualization; SUSE Linux Enterprise Server (SLES); SUSE Linux Enterprise Server with XEN; Oracle Enterprise Linux (OEL); Solaris; NetWare; VMware; HP Citrix Essentials for XenServer ή άλλο ισοδύναμο 90. Πρότυπα συμμόρφωσης ACPI 2.0 Compliant; PCI 2.2 Compliant; WOL Support; Microsoft Logo certifications; USB 2.0 Support 91. Διαχείριση ασφάλειας Power-on password; Keyboard password; Diskette drive control; Diskette boot control; QuickLock, Network Server Mode; Parallel and serial interface control; Administrator's password ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 92. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το επίσημο CD/DVD εγκατάστασης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 93. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο 94. Έλεγχος καλής λειτουργίας 95. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο εξοπλισμό και εξαρτήματα για την θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κ.λπ) 96. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 έτος ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ1.8.4 Storage Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 97. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 98. Αριθμός μονάδων 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 38 από 82

39 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 99. Να μπορεί να εγκατασταθεί σε standard NAI server rack της αγοράς το οποίο να μπορεί να φιλοξενήσει και επιπλέον servers και switches 100. Θήκη 2U Chassis 101. Hot swappable δίσκους NAI 102. Να υποστηρίζει διατάξεις προστασίας NAI δεδομένων RAID 5 και RAID Να μπορεί να επεκτείνεται σε NAI χωρητικότητα με την προσθήκη επιπλέον hot-swap δίσκων 104. Μέγιστο πλήθος υποστηριζόμενων δίσκων <= Υποστήριξη Δίσκων τύπου SATA II NAI 106. Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα >=10TB προσφερόμενου συστήματος μετά από διάταξη RAID Να προσφέρεται λογισμικό διαχείρισης με NAI γραφικό interface 108. Να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας Pointintime copy 109. Δυνατότητα authentication με Active Directory/Windows Domain και SSL 110. Δυνατότητα redundant power supply 111. Δυνατότητα Gbit Ethernet port με load balancing και failover 112. Η προτεινόμενη λύση να υποστηρίζει την σύνδεση με τους υφιστάμενους servers μέσω τεχνολογίας NAS ή SAN Gateway και μέσω του υφιστάμενου δικτύου της Περιφέρειας Πιστοποίηση CE και RoHS 114. Να αναφερθούν λοιπά κατασκευαστικά standards 115. Σύστημα διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας: υποστήριξη αυτοματοποιημένης κρυπτογράφησης ολόκληρων Disk Volumes σε συνεργασία με Trusted Platform Module (TPM) του H/W, και δυνατότητα δημιουργίας κεντρικού σχήματος αντιγράφων ασφαλείας (backup) των απαιτούμενων κωδικών ασφαλείας (passwords) για την λειτουργία της κρυπτογράφησης σε συνεργασία με κεντρική υπηρεσία καταλόγου συμβατή με LDAP ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ1.8.5 Backup Storage Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 116. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 117. Αριθμός μονάδων 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 118. Εξωτερική Συσκευή Λήψης αντιγράφων ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 39 από 82

40 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ασφαλείας 119. Σύστημα διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας: υποστήριξη αυτοματοποιημένης κρυπτογράφησης ολόκληρων Disk Volumes σε συνεργασία με Trusted Platform Module (TPM) του H/W, και δυνατότητα δημιουργίας κεντρικού σχήματος αντιγράφων ασφαλείας (backup) των απαιτούμενων κωδικών ασφαλείας (passwords) για την λειτουργία της κρυπτογράφησης σε συνεργασία με κεντρική υπηρεσία καταλόγου συμβατή με LDAP ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ1.8.6 Router Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 120. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 121. Αριθμός μονάδων 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ1.8.7 Switch Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 122. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 123. Αριθμός μονάδων 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ1.9 Πίνακες Συστημικού Λογισμικού Γ1.9.1 Λογισμικό Application Server Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 124. Άδειες χρήσης Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοσή του NAI 126. Να προσφερθεί στην τελευταία σταθερή έκδοσή του NAI 127. Πλήρης υποστήριξη του μοντέλου δικτύωσης TCP/IP NAI 128. Να υποστηρίζει ευκολία στη διαχείριση με ενσωματωμένο λογισμικό NAI 129. Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης NAI 130. Υποστήριξη κρυπτογράφησης συστήματος αρχείων σελ. 40 από 82

41 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (file system) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 131. Υποστήριξη των πρωτοκόλλων IPv4, IPv6, DHCP,NTP, LDAP 132. Να έχει ενσωματωμένο μηχανισμό αυτόματης ενημέρωσης μέσω internet 133. Να έχει ενσωματωμένο λογισμικό προστασίας απομακρυσμένων συνδέσεων (firewall) 134. Υποστήριξη ανταλλαγής αρχείων με άλλα λειτουργικά συστήματα. Να αναφερθούν 135. Υποστήριξη εγκατάστασης τους ως ιδεατή μηχανή (virtual machines). Να αναφερθούν οι τεχνολογίες virtualization που υποστηρίζει. NAI NAI NAI 136. Δυνατότητα δημιουργίας πολλών χρηστών NAI 137. Δυνατότητα διαχωρισμού των χρηστών σε διαχειριστές και απλούς χρήστες NAI Γ1.9.2 Λογισμικό Web Server Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 138. Άδειες χρήσης Να αναφερθεί το λογισμικό του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθεί Να αναφερθούν τα Version & release του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών 141. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών Το λογισμικό του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών πρέπει να είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί Υποστήριξη HTTP 1.1 πρωτοκόλλου, HTTPS, SSL/TLS 144. Υποστήριξη HTTP Authentication με access control lists 145. Εξυπηρέτηση στατικού, και δυναμικού περιεχομένου 146. Υποστήριξη: ΧML Web Services CGI ή/και ASP ή/και PHP 147. Παραμετροποιήσιμος μηχανισμός HTTP logging Γ1.9.3 Λογισμικό Database Server Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σελ. 41 από 82

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο. «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο. «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 508.393,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Της Προµήθειας εξοπλισµού και υπηρεσιών για την εγκατάσταση του ERP (SAP) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., προϋπολογισµού ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλεξάνδρειας Προϋπολογισμός: 116.747,97

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΩΣΨ Ν-3ΕΒ ΑΠΟΦΑΣΗ

Α Α:ΩΣΨ Ν-3ΕΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. οικ. 41365 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286,178.86 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 57.235,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Έργου. Ομιλητής: Ηρακλής Τασλακίδης

Παρουσίαση Έργου. Ομιλητής: Ηρακλής Τασλακίδης Παρουσίαση Έργου «Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της αλιευτικής δραστηριότητας των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών για τις ανάγκες του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ. 3702 Θεσσαλονίκη, 18 /2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ. 3702 Θεσσαλονίκη, 18 /2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ. 3702 Θεσσαλονίκη, 18 /2/2015 ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμους Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:7YBKX-BN9 Αθήνα,08Αυγούστου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/20086 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ:7YBKX-BN9 Αθήνα,08Αυγούστου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/20086 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ7YBKX-BN9

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

kvlaho@3ype.gr ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ ΑΠΑΙΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TUV, CE, NEMKO, FCC- A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ >= 2 ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ

kvlaho@3ype.gr ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σ ΑΠΑΙΤΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TUV, CE, NEMKO, FCC- A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ >= 2 ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣ ΟΡΓΑΝΩΣΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΣ ΥΠΟΣΤΡΙΞΣ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ιαβούλευση προδιαγραφών για την αγορά ποικίλου εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 5. «Πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης διαδικτυακών καναλιών τουριστικής προβολής Δήμου Αθηναίων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 5. «Πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης διαδικτυακών καναλιών τουριστικής προβολής Δήμου Αθηναίων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 5 «Πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης διαδικτυακών καναλιών τουριστικής προβολής Δήμου Αθηναίων» του έργου με ΜΙS 464646 (ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ) Διευκρινίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Τηλ.:2610316242, 2610318224 Fax: 2610317877 e mail: info@aepde.gr Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 203.739,84

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Βιτσάκης Γιώργος Ομάδα Επεξεργασίας δεδομένων Πανεπιστήμιο Κρήτης e Government: Τι είναι? Μια ευρεία πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ PORTAL ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 01/10/2015 Αρ. πρωτ. 1147 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα