ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ. Προϋπολογισμός: ,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ. Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: ,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/03/2014 Ημερομηνία υποβολής προσφορών : 27/03/2014 Προϋπολογισμός: ,07 ( χωρίς ΦΠΑ ) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα των Ε.Κ.:29/01/2014 Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ (τεύχος ΔΔΣ) :30/01/2014 Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον ελληνικό τύπο :03/02/2014 Kωδικός ΟΠΣ:

2 Γ1.1 Πίνακας Περιεχομένων Γ Γ1.1 Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 6 Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 8 Γ1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 10 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 12 Πίνακες Συμμόρφωσης 14 Γ1.7 Λειτουργικές Ενότητες Πληροφοριακού Συστήματος 14 Γ1.7.1 Υποσύστημα Διαδραστικής Πληροφόρησης και Διαβούλευσης 14 Γ1.7.2 Υποσύστημα Ψηφιακής - Κοινωνικής Δικτύωσης 18 Γ1.7.3 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών 22 Γ1.7.4 Υποσύστημα Διαχείρισης Μητρώων 23 Γ1.7.5 Υποσύστημα Υποβολής Αιτημάτων, Χορήγησης Βεβαιώσεων και Διοικητικής Διαφάνειας 25 Γ1.7.6 Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου 28 Γ1.8 Πίνακες Εξοπλισμού 33 Γ1.8.1 Application Server 33 Γ1.8.2 Database Server 35 Γ1.8.3 Web Server 37 Γ1.8.4 Storage 38 Γ1.8.5 Backup Storage 39 Γ1.8.6 Router 40 Γ1.8.7 Switch 40 Γ1.9 Πίνακες Συστημικού Λογισμικού 40 Γ1.9.1 Λογισμικό Application Server 40 Γ1.9.2 Λογισμικό Web Server 41 Γ1.9.3 Λογισμικό Database Server 41 Γ1.9.4 Λογισμικό Συστήματος Βάσεων Δεδομένων 43 Γ1.10 Υπηρεσίες 44 Γ Μελέτη Εφαρμογής 44 Γ Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Υλοποίησης Συστήματος 45 Γ Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 49 Γ Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 51 Γ Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας 52 Γ Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 54 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 57 Γ1.11 Πληροφοριακό Σύστημα 57 Γ Εξοπλισμός 57 σελ. 2 από 82

3 Γ Έτοιμο Λογισμικό 58 Γ Εφαρμογή/ές 58 Γ Υπηρεσίες 58 Γ Άλλες δαπάνες 59 Γ1.12 Εκπαίδευση χρηστών 59 Γ1.13 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 59 Γ1.14 Σχέδιο Σύμβασης 60 σελ. 3 από 82

4 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθ... για ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της με αντικείμενο: σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας σελ. 4 από 82

5 αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα ή άλλο φορέα έκδοσης εγγυητικής επιστολής : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) σελ. 5 από 82

6 Γ1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της. με αντικείμενο: συνολικής αξίας.. μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. σελ. 6 από 82

7 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) σελ. 7 από 82

8 Γ1.4 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθ... για ευρώ.... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό... και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της. για εκτέλεση του έργου:.. συνολικής αξίας..., και μέχρι του ποσού των ευρώ... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. σελ. 8 από 82

9 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) σελ. 9 από 82

10 Γ1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. σελ. 10 από 82

11 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) σελ. 11 από 82

12 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Όνομα: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: / / Τόπος Γέννησης: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) σελ. 12 από 82

13 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) / / - / / / / - / / / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κ.λπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. σελ. 13 από 82

14 Πίνακες Συμμόρφωσης Γ1.7 Λειτουργικές Ενότητες Πληροφοριακού Συστήματος Γ1.7.1 Υποσύστημα Διαδραστικής Πληροφόρησης και Διαβούλευσης Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσης 2. Περιλαμβάνονται υπηρεσίες που μέσα από τη δημιουργία προφίλ του χρήστη, παρέχουν με διαδραστικό τρόπο τα εξής: -Στοχευμένη πληροφόρηση με βάση το προφίλ του χρήστη για Πολιτισμικά, Οικολογικά, Οικονομικά και Αναπτυξιακά θέματα -Υπηρεσία Διαβούλευσης και Δημοψηφισμάτων για τοπικά και περιφερειακά θέματα -Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή διακοπές παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας λόγω έργων ή εκτάκτων αναγκών 3. Θα χρησιμοποιηθούν portals κοινωνικής δικτύωσης όπου εκεί η Περιφέρεια θα μπορεί να διοχετεύσει την πληροφορία για κάθε δραστηριότητα και θεματική ενότητα επιθυμεί. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 4. Μέσω της δημιουργίας μιας εξατομικευμένης σύνθετης διαδικτυακής πύλης, προσφέρονται στους χρήστες πιο αποτελεσματικοί και οικονομικά αποδεκτοί τρόποι πρόσβασης πληροφοριών, ανταλλαγής ιδεών, επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο του ρόλου τους, των διαδικασιών και δραστηριοτήτων. σελ. 14 από 82

15 5. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες μέσα από το σύστημα «Ψηφιακής Περιφέρειας Πελοποννήσου» αφορούν σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικής ενημέρωσης και συμμετοχής τα οποία θα βελτιστοποιήσουν την αλληλεπίδραση και το διάλογο μεταξύ των πολιτών-επιχειρήσεων. 6. Στις βασικές υπηρεσίες ενίσχυσης και ενθάρρυνσης της συμμετοχής και διεπαφής του πολίτη με τα κοινά, το δημόσιο διάλογο και τη λήψη αποφάσεων, θα συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε: -εργαλεία δημόσιου διαλόγου (discussionforum), -συλλογικά αιτήματα (e-petition), -διαδικτυακές δημοσκοπήσεις (polls), -διαδικτυακές έρευνες (surveys) 7. Εργαλεία Δημοσίου Διαλόγου Μέσα από την ενσωμάτωση των κατάλληλων εργαλείων δημοσίου διαλόγου (όπως το Forum) θα απεικονίζεται μια λίστα από θέματα που απασχολούν τους πολίτες και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα θέμα και να δει μια λογική ακολουθία από μηνύματα και απαντήσεις άλλων πολιτών, που αφορούν το θέμα αυτό, καθώς και να προσθέσει τη δική του γνώμη. Οι δημόσιες συζητήσεις συνήθως διαρκούν για μια περίοδο ημερών ή και μηνών. Όλοι οι χρήστες του συστήματος θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην σχετική υπηρεσία και να αναγνώσουν προηγούμενα μηνύματα. Παρόλα αυτά μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν το δικό τους σχόλιο σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της συγκεκριμένης λειτουργικότητας, θα πραγματοποιηθεί προσεκτικός σχεδιασμός ώστε να είναι δυνατή η εύκολη πλοήγηση ανάμεσα στα σελ. 15 από 82

16 θέματα. Στην εν λόγω ενότητα σημαντικός θα είναι και ο ρόλος του διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος θα είναι στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής και θα έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο των μηνυμάτων έτσι ώστε να κινούνται εντός καθορισμένου νομικού και ηθικού πλαισίου. Επιπλέον, ο διαχειριστής βάσει σχετικών αιτημάτων θα θέτει ερωτήματα προς τους πολίτες, θα προσθέτει ή/ και αφαιρεί θεματικές κατηγορίες. 8. Συλλογικά Αιτήματα Το εργαλείο αυτό αποτελεί έναν χώρο στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να διατυπώσουν αιτήματα προς το Φορέα Το αίτημα αυτό θα μπορεί στη συνέχεια να προσυπογράφεται από άλλους πολίτες δημιουργώντας έτσι μια λίστα ονομάτων των πολιτών που θέτουν το συγκεκριμένο αίτημα προς το Φορέα. Το εργαλείο θα περιλαμβάνει κατάλληλα τυποποιημένη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων του πολίτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κα), εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στο σύστημα, του αιτήματός του και πιθανώς συμπληρωματικής πληροφορίας που αφορά το συγκεκριμένο αίτημα, καθώς και αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων του πολίτη που θα θέλει να το προσυπογράψει. Σε αντίθεση με τις Δημοσκοπήσεις, η διαδικασία ξεκινά με πρωτοβουλία των πολιτών. Συνήθως κάποια ομάδα πολιτών στοιχειοθετεί μία απαίτηση προς την πολιτεία ή τους φορείς της, την αναρτά σε κάποιον δικτυακό τόπο και συλλέγει «υπογραφές» ηλεκτρονικά από τους πολίτες για να στηρίξει την απαίτησή τους. 9. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αποτελεί σελ. 16 από 82

17 ένα ισχυρό εργαλείο πληροφόρησης όπου θα περιέχεται όλη η πληροφορία που αφορά σε: -αποφάσεις Φορέα -δραστηριότητες, -αρχεία που συνοδεύουν τα γεγονότα, -νομικά, νομοθετικά και άλλα αντίστοιχα θέματα, O πολίτης θα μπορεί μέσω του προσωπικού του προφίλ και των χαρακτηριστικών του που έχει καταχωρήσει να λαμβάνει ειδοποιητήρια μηνύματα μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας -κινητό, -ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, -προσωπικός χώρος στον κόμβο, κάθε φορά που καταχωρείται μία νέα εγγραφή στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα του. 10. Σύντομες Δημοσκοπήσεις Οι σύντομες δημοσκοπήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσει ο Φορέας τα θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους πολίτες (και έτσι να γίνει επιλογή θέματος προς διαβούλευση), είτε για να καταγράψει την άποψη τους πάνω σε πολιτική που σκοπεύει να εφαρμόσει ή έχει ήδη εφαρμόσει. Αποτελούνται από ένα ερώτημα και εναλλακτικές απαντήσεις. Τρέχουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τα αποτελέσματά τους είναι διαρκώς ανοιχτά σε όλους. Δημιουργούνται από το διαχειριστή. Ψηφίζουν μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες και από μία φορά ο καθένας. 11. Έρευνες Οι ηλεκτρονικές έρευνες αποτελούνται από μια σειρά ιστοσελίδων όπου παρουσιάζονται μια σειρά από ερωτήσεις. Ο πιστοποιημένος πολίτης θα μπορεί Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο σελ. 17 από 82

18 να λάβει μέρος απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις θα δίνονται με τη μορφή των πολλαπλών επιλογών και με τη χρήση μενού drop-down ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλικά προς τον χρήστη. Επίσης θα υπάρχει και δυνατότητα απαντήσεων σε μορφή ελεύθερου κειμένου, για τις οποίες απαιτείται διαφορετικός τρόπος επεξεργασίας αποτελεσμάτων. Γ1.7.2 Υποσύστημα Ψηφιακής - Κοινωνικής Δικτύωσης Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσης 2. Μέσω της Ψηφιακής Κοινωνικής Δικτύωσης οι πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος θα μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 3. Ατομικού επιπέδου υπηρεσιών είναι: -Η δημιουργία και συντήρηση ατομικού προφίλ. Στις σελίδες προβολής του οι χρήστες θα είναι σε θέση να προβάλλουν τον εαυτό τους και τα ενδιαφέροντά τους όπως επίσης και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο ο κάθε χρήστης θα είναι σε θέση να γίνει γνωστός τόσο σε ψηφιακό επίπεδο (ψηφιακή κοινότητα) όσο και σε φυσικό επίπεδο (φυσική κοινότητα). -Η δημοσίευση και ανταλλαγή ψηφιακού περιεχόμενου (photos, audio, video): Οι χρήστες της υπηρεσίας θα μπορούν να μοιραστούν με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας προσωπικές στιγμές ή και στιγμιότυπα από γεγονότα στα οποία παραβρέθηκαν. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 18 από 82

19 -H δημιουργία και συντήρηση προσωπικών ή δημόσιων ιστολογίων (blogs): Τα ιστολόγια ή blogs δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέσω του γραπτού λόγου με τον υπόλοιπο κόσμο και να μεταδώσουν τις γνώσεις τους, τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους. Επιπλέον, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέσο προώθησης της επαγγελματικής ενασχόλησης. Μέσω των ιστολογίων είναι γνωστό επίσης ότι έχουν δημιουργηθεί πασίγνωστα κινήματα τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο, αφού αποτελούν τη βάση και το κύριο μέσο προώθησης και γνωστοποίησης κοινών προβληματισμών και ανταλλαγής απόψεων και επιχειρημάτων επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την απαραίτητη ζύμωση ιδεών και επιχειρημάτων. -Η συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες γκρουπ (group): Οι κοινωνικές ομάδες αποτελούν από μόνες τους μικρές επιμέρους ψηφιακές κοινότητες, που επικεντρώνονται σε κάποιο εξειδικευμένο τομέα αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο δεσμούς και σχέσεις μεταξύ των μελών τους. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να ενταχθεί στα δίκτυα που ταιριάζουν στο προσωπικό του προφίλ βάσει των χαρακτηριστικών και των ενδιαφερόντων του τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. -Η ενημέρωση από το Φορέα με θέματα για τα οποία έχουν προσωπικό ενδιαφέρον: Η άμεση και ακριβής πληροφόρηση σχετικά με συγκεκριμένα θέματα που αφορούν προσωπικά τον χρήστη σε επίπεδο αποφάσεων Φορέα είναι πολύ σημαντική για την εν γένει βελτίωση της ζωής του ως πολίτη. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει τους τομείς σελ. 19 από 82

20 ενδιαφέροντος για τους οποίους θα θέλει να ενημερώνεται. 4. Συλλογικού επιπέδου υπηρεσίες είναι: -Η δημοσίευση νέων και ενημέρωση ανακοινώσεων της κοινότητας: μαζική ενημέρωση των μελών της κοινότητας για θέματα που τους αφορούν, όπως για δράσεις που σχετίζονται με τα δρώμενα του Φορέα, όπως εκδηλώσεις, αποφάσεις, ανακοινώσεις κ.α. -Η συζήτηση σε πραγματικό χρόνο: Μορφή σύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χρηστών (chat) κατά την οποία οι τελευταίοι συνομιλούν ζωντανά. -Η στοχευόμενη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την κοινότητα: Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο Φορέας θα μπορεί να απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινότητα (ή και συγκεκριμένες υπο-κοινότητες) και να ενημερώνει μαζικά τα μέλη της για οποιοδήποτε θέμα τα αφορά. -Η οργάνωση επιμέρους ψηφιακών κοινοτήτων για συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα: Μια τέτοια υπηρεσία επιτρέπει την εκάστοτε δημιουργία υπο-κοινοτήτων όπου τα μέλη τους θα εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένα θέματα, ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, κ.λπ. 5. Μέσω της Ψηφιακής Κοινωνικής Δικτύωσης θα ενισχυθεί: -η αμφίδρομη επικοινωνία χρηστών Φορέα με δυνατότητα τροφοδότησης ασύγχρονου πολύμεσικού περιεχομένου (ήχο, εικόνα, βίντεο), -η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών (πολίτες, επιχειρηματίες, Σύλλογοι και Ενώσεις Πολιτών κα.), οι οποίοι θα μπορούν να διατηρούν τον προσωπικό τους χώρο και να έρχονται σε επαφή με άλλους χρήστες, να αναπτύσσουν τη μεταξύ σελ. 20 από 82

21 τους επικοινωνία και συνεργατική δημιουργία, να προβάλλουν τα νέα και να τροφοδοτούν το δίκτυο με στιγμιότυπα και εικόνες από δράσεις που πραγματοποιούνται, -η συνεχής αυτοτροφοδότηση του κόμβου και ανανέωση του περιεχομένου, τόσο από το προσωπικό του Φορέα όσο και από τους άλλους χρήστες του συστήματος. 6. Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού. 7. Να τεκμηριωθεί η διασύνδεση του με την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Περιφέρειας. 8. Το λογισμικό θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφόμενης λειτουργικότητας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της προκήρυξης για ενσωμάτωση εργαλείων Δημόσιας Συζήτησης και αλληλεπίδρασης (συμπεριλαμβανομένων forum, blog, chat) -Ενσωμάτωση λειτουργικής οντότητας (module) για προβολή και διάχυση στοχευμένων θεματικών αντικειμένων ως ιδέες προς συζήτηση -Δυνατότητα χαρακτηρισμού (μέσω tags) και βαθμολόγησης του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε κάθε κοινότητα -Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δημοσκοπήσεων -Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων -Υπηρεσίες ειδοποίησης και ενημέρωσης μέσω RSS και Newsletters -Υπηρεσίες πληροφοριακής υποστήριξης χρηστών -Δημιουργία και διαχείριση σελ. 21 από 82

22 αυτοδιαχειριζόμενων Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων -Δημιουργία και διαχείριση Ατομικών -Προφίλ Χρηστών με δυνατότητα προσθαφαίρεσης λειτουργικών οντοτήτων μέσω drag & drop -Υπηρεσίες χειροκίνητου και ημιαυτόματου σημασιολογικού σχολιασμού (semantic annotation) και διασύνδεσης (linking) του περιεχομένου -Υπηρεσίες σημασιολογικής αναζήτησης στα σημασιολογικά σχολιασμένα μετά δεδομένα του περιεχόμενου Γ1.7.3 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσης 2. Οι υπηρεσίες οι οποίες προκύπτουν από τις αρμοδιότητες ανά τομέα της Περιφέρειας (Γεωργία/ Κτηνοτροφία/ Αλιεία, Απασχόλησης/Εμπορίας/Τουρισμού, Μεταφορών/Επικοινωνιών, Φυσικών Πόρων/Ενέργειας/Βιομηχανίας, Έργων/Χωροταξίας/Περιβάλλοντος). 3. Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών και Έκδοση Αδειών: Χρήσης και Εκμετάλλευσης Ίδρυσης και Λειτουργίας Παραγωγής και Διάθεσης Καταλληλότητας και Σκοπιμότητας ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 4. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες που αιτούνται για τη έκδοση αδειών που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα μπορούν μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να κατεβάζουν, συμπληρώνουν και αποστέλλουν σελ. 22 από 82

23 ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που εκδίδονται από την Περιφέρεια 5. Οι αιτήσεις αυτές να συνδέονται ηλεκτρονικά με το πρωτόκολλο της Περιφέρειας και να εισέρχονται στο σύστημα ροής εργασιών εντός της Περιφέρειας. 6. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται μέσω σχετικού SMS ή/και ενώ για τις περιπτώσεις που προβλέπεται, θα τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά η σχετική βεβαίωση ή/και άδεια 7. Η επιλογή των αιτημάτων - διαδικασιών θα γίνει με κριτήριο: α) Τη συχνότητα των συναλλαγών με βάση στοιχεία από τους υπαλλήλους υποδοχής αιτήσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων. β) Την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση και σε πολλές περιπτώσεις εξάλειψη της φυσικής παρουσίας στα γκισέ των αρμόδιων Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του έργου, κατά τη Φάση της Μελέτης Εφαρμογής, θα πρέπει να αποτυπωθούν αναλυτικά οι επιλεγμένες διαδικασίες, ενώ στο σύστημα που θα παραδοθεί θα πρέπει να είναι εφικτό δυναμικά να προστίθενται νέες. Γ1.7.4 Υποσύστημα Διαχείρισης Μητρώων Α/Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσης 2. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το σύνολο των Μητρώων τα οποία η Περιφέρεια οφείλει να τηρεί και να ενημερώνει με βάση τις αρμοδιότητες που προκύπτουν σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» ανά τομέα. Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει κατ ελάχιστο πέντε (5) Μητρώα σε βάση ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 23 από 82

24 δεδομένων που τα στοιχεία τους θα καταγραφούν αναλυτικά στη Μελέτη Εφαρμογής. 3. Τα μητρώα θα διασυνδέονται με τα αντίστοιχα κρατικά πληροφοριακά συστήματα, όπου είναι εφικτό, σύμφωνα με την Μελέτη Εφαρμογής. Απαιτείται διερεύνηση για τα ΟΠΣΝΑ Λειτουργικών Περιοχών Βιομηχανίας, Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την υποβολή τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 4. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν κατάλληλα Interfaces / webservices προκειμένου να επικοινωνεί με τρίτα συστήματα για την ηλεκτρονική άντληση δικαιολογητικών. Η διασύνδεση θα υλοποιηθεί με τρίτα συστήματα (Πύλη Ερμής, Εθνικό σύστημα Προμηθειών), καθώς και με υφιστάμενα συστήματα της Περιφέρειας (π.χ. ηλεκτρονικό σύστημα Πρωτοκόλλου,). Απαιτείται ανάλυση στη Μελέτη Εφαρμογής. 5. Το σύστημα πρόκειται να κάνει χρήση συγκεκριμένων μητρώων που ανήκουν στην Περιφέρεια ή έχουν περιέλθει στην δικαιοδοσία της (διαχείριση εγγεγραμμένων μελών/επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας) μετά την «κατάργηση» των Νομαρχιών, καθώς και μητρώων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr), που είναι πλήρως διαθέσιμα στο κοινό. Απαιτείται ανάλυση στη Μελέτη Εφαρμογής. 6. Είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται η δημιουργία νέων μητρώων σε τομείς που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ώστε μελλοντικά να καλύπτει κάθε πιθανή ανάγκη. 7. Όλες οι απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν με την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα του Ελληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών σελ. 24 από 82

25 Υπηρεσιών (http://www.e-gif.gov.gr) 8. Ανάπτυξη διεπαφών με την Πύλη Ermis. Παραμετροποίηση και δημιουργία αντίστοιχης θεματικής ενότητας των ψηφιακών υπηρεσιών της Περιφέρειας στην Πύλη Ermis. 9. Το σύστημα θα διασυνδεθεί και θα διαλειτουργεί τουλάχιστον με το Κεντρικό BackOffice της Περιφέρειας, ενώ η διασύνδεση με το Πρωτόκολλο θα επιτυγχάνεται σε πραγματικό χρόνο 10. Το σύστημα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο, σε επίπεδο διεπαφής, από οποιοδήποτε τρίτο σύστημα, καλύπτοντας έτσι εγγενώς κάθε υφιστάμενη ή μελλοντική απαίτηση διαλειτουργικότητας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση, καθ όλη τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, να διασυνδέσει άμεσα το σύστημα με τρίτα συστήματα εφόσον αυτό απαιτηθεί. 11. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να διερευνήσει και να καταγράψει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα σε μια πρώτη εκτίμηση κατά την τεχνική του προσφορά και με διεξοδική διερεύνηση και καταγραφή κατά τη διενέργεια της Μελέτης Εφαρμογής. Θα μελετηθεί κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα, τόσο στην παρούσα φάση, όσο και ως δυνατότητα του εν λόγω συστήματος για μελλοντική αξιοποίηση από τρίτα συστήματα. 12. Να πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Α3.7 Γ1.7.5 Υποσύστημα Υποβολής Αιτημάτων, Χορήγησης Βεβαιώσεων και Διοικητικής Διαφάνειας Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσης ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 25 από 82

26 2. Κατ ελάχιστο: -Υπηρεσία υποβολής αιτημάτων για βλάβες σε υποδομές και οδικά δίκτυα αρμοδιότητας της περιφέρειας -Υπηρεσία χορήγησης βεβαιώσεων κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος για πολίτες και επιχειρήσεις -Υπηρεσία αυτοματοποιημένης ανάρτησης αποφάσεων Περιφέρειας Πελοποννήσου στον ιστότοπο (ν.3861/2010) 3. Οι χρήστες των υπηρεσιών θα μπορούν να υποδεικνύουν στο χαρτογραφικό υπόβαθρο, που θα αποκτηθεί δωρεάν από τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου (Κτηματολόγιο, ΟΚΧΕ, geodata.gov.gr), τα σημεία στα οποία έχουν εντοπίσει βλάβες με σκοπό την άμεση μεταβίβαση του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και την αμεσότερη επίλυση αυτών 4. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Περιφέρεια μέσω της διαδικτυακής πύλης σχετικά δικαιολογητικά για την παροχή των αντίστοιχων βεβαιώσεων ή/και γνωματεύσεων. 5. Να υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία δημοσίευσης και επικύρωσης των αποφάσεων της Περιφέρειας στο δικτυακό τόπο 6. Κατ ελάχιστο να παρέχονται: -Προσωποποιημένες υπηρεσίες - site map, search engine και user help - δυνατότητα διατύπωσης παραπόνων και φόρμα αξιολόγησης 7. Δυνατότητα καταγραφής στατιστικών επισκεψιμότητας και τουλάχιστον τα εξής: αριθμός χρηστών, αριθμός επισκέψεων, διάρκεια επισκέψεων, σελίδες με περισσότερες και στοιχείων σελ. 26 από 82

27 λιγότερες επισκέψεις, αριθμός παραπόνων. Ενδεικτικά ενδιαφέρουν ακόμα: ηλεκτρονικές υπηρεσίες με περισσότερες και λιγότερες συναλλαγές, αριθμός επιτυχών αιτημάτων/συναλλαγών, χρόνος απόκρισης. 8. Θα είναι προσβάσιμo από έναν οποιοδήποτε περιηγητή διαδικτύου και τουλάχιστον από ΙΕ ver. 8 ή ανώτερη και Mozilla Firefox ver 14 ή ανώτερη,chrome ή άλλους ισοδύναμους 9. Δυνατότητα για πρόσβαση πιστοποιημένων ή μη χρηστών για την υποβολή αιτημάτων προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ο συναλλασσόμενος θα μπορεί να: -επιλέγει είδος αιτήματος που επιθυμεί -συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αντίστοιχη φόρμα -μπορεί να την εκτυπώσει αν θέλει -την καταθέτει και ενημερώνεται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τις δικές του ενέργειες. 10. Θα δίνεται η δυνατότητα στο συναλλασσόμενο, ανάλογα με το αίτημα που θα επιλέγει, να βλέπει λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατηγοριοποιημένα, ενημερώνοντάς τον σε ποιο στάδιο της αίτησης χρειάζονται και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη δική του πλευρά για κάθε κατηγορία δικαιολογητικού. 11. Το αίτημα και τα σχετικά έγγραφα θα καταχωρούνται σε μια ενιαία βάση διαχείρισης αιτημάτων/αιτήσεων, δίνοντας στον συναλλασσόμενο ένα μοναδικό κωδικό συναλλαγής 12. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας που θα ακολουθείται από τον συναλλασσόμενο, για την υποβολή αιτημάτων (από την επιλογή του είδους του αιτήματος που τον ενδιαφέρει, τις ενδιάμεσες σελ. 27 από 82

28 επιλογές/δυνατότητες, έως και την τελική υποβολή του) 13. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης των αιτημάτων από το σύστημα (την παραλαβή τους και την πρωτοκόλληση, την ενημέρωση του σταδίου του αιτήματος βάση τυποποιημένων καταστάσεων διεκπεραίωσης, την ενημέρωση του συναλλασσομένου, κλπ από τον αρμόδιο κατά περίπτωση υπάλληλο) Γ1.7.6 Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσης 2. Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης μέσω της οποίας είναι προσβάσιμα τα Υποσυστήματα του έργου. Η Διαδικτυακή Πύλη θα διασυνδεθεί με την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Περιφέρειας 3. Δυνατότητα Διαχείρισης εγγράφων (επεξεργασία, έκδοση, ιστορικό εκδόσεων, δημοσίευση) 4. Δυνατότητα Διαχείρισης ροών εργασιών (Σχεδιασμός, εκτέλεση, παρακολούθηση, αλλαγές ροών, σύνδεση με τη διαχείριση εγγράφων) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 5. Διαχείριση Χρηστών Αναγνώριση των χρηστών και ασφαλής αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πύλης. Θα είναι δυνατό να υπάρχει διαβαθμισμένο περιεχόμενο, στο οποίο οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση αν δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα. Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει τη σελ. 28 από 82

29 δυνατότητα διαχείρισης όλων των χρηστών και των επιμέρους υποσυστημάτων. Τα είδη των χρηστών (ομάδες χρηστών, ρόλοι) του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με βάση τα σχετικά επίπεδα πρόσβασης θα καθοριστούν στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής. Κατ ελάχιστο θα υπάρχουν τέσσερα (4) επίπεδα πρόσβασης: - Απλός χρήστης (χωρίς εγγραφή) - Εγγεγραμμένος Χρήστης - Διαχειριστής Περιεχομένου - Διαχειριστής Συστήματος 6. Ο τρόπος ταυτοποίησης και πιστοποίησης του κάθε χρήστη θα μπορεί να γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους (ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη): καταχώρηση προσωπικών στοιχείων ή όνομα χρήστη / μυστικός κωδικός ή μοναδικός αριθμός μίας χρήσης ή ψηφιακό πιστοποιητικό. Η υπηρεσία θα παρέχει όλη την κατάλληλη λειτουργικότητα για πλήρη ευελιξία και παραμετροποίηση. Επιπλέον θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα και οι διεπαφές για συνεργασία με τρίτα συστήματα που μπορούν να πιστοποιούν την εγκυρότητα των στοιχείων ενός χρήστη. 7. Δυνατότητα Μορφοποίησης του περιεχομένου της Πύλης Κατ ελάχιστο : -Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε διαφορετικές γλώσσες -Αναζήτηση και χρήση ευρετηρίων σε πλήρες κείμενο (Full-text indexing and searching) -Υποστήριξη συνόλων χαρακτήρων με πλήρη υποστήριξη Unicode δεδομένων -Δυνατότητα αποθήκευσης περιεχομένου σε βάση δεδομένων ή στο file system -Δυνατότητες διαχείρισης αρχείων σελ. 29 από 82

30 και καταλόγων (δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή) -Ενσωματωμένο φυλλομετρητή αρχείων και καταλόγων -Δυνατότητα ενσωμάτωσης άλλων web sites ή μέρος αυτών είτε ως portlet είτε μέσω internal frames -Ανοιχτή αρχιτεκτονική της πύλης και υποστήριξη για όλα τα καθιερωμένα πρότυπα - Δυνατότητα ενσωμάτωσης Web2.0 εφαρμογών και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook applications) - Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων και περιεχομένου δυναμικά με χρήση καθιερωμένων σημασιολογικών προτύπων 8. Δυνατότητα Διαχείρισης του Κύκλου ζωής περιεχομένου. Κατ ελάχιστον να παρέχεται: -Υποστήριξη εκδόσεων περιεχομένου με δυνατότητα προβολής διαφορών μεταξύ εκείνων με το ίδιο περιεχόμενο -και επαναφοράς προηγούμενων εκδόσεων (Revisioning System) ώστε να επιτυγχάνεται σημαντικά μεγαλύτερη προστασία του περιεχομένου και να αποφεύγονται πιθανά λάθη. 9. Κατ ελάχιστο δυνατότητα υποστήριξης οnline συνομιλίας μέσω τηλεφώνου, Chat ή teleconference με στέλεχος υποστήριξης (helpdesk) για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών της Πύλης. Επιπρόσθετα θα είναι δυνατός ο καθορισμός ραντεβού για τηλεδιάσκεψη για συγκεκριμένο θέμα που αφορά θέμα Πολίτη ή Επιχείρησης. 10. Δυνατότητα Ευφυούς μηχανισμού αναζήτησης. Κατ ελάχιστο αναζήτηση με λέξεις κλειδιά και κατηγοριοποίηση ανά υποσύστημα. σελ. 30 από 82

31 11. Υποστήριξη διαχείρισης Newsletter Κατ ελάχιστο: το newsletter θα αποτελεί μια σύνοψη όλων των νέων και λοιπών ενδιαφερόντων δραστηριοτήτων της Πύλης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί online να εκφράσει το ενδιαφέρον του για λήψη του newsletter. Επίσης ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα αποδεκτών. Ο κατάλογος όλων των απεσταλμένων newsletter θα είναι προσβάσιμος σε ειδική ιστοσελίδα μέσω της υπηρεσίας αυτής (με δυνατότητα χρονολογικής αναζήτησης). 12. Υποστήριξη Διαχείρισης Διαχείριση των μηνυμάτων και λοιπών ειδοποιήσεων προς τους σχετικούς αποδέκτες. 13. Υποστήριξη Διαχείρισης SMS Κατ ελάχιστο: Σύνταξη, Αποστολή, Παρακολούθηση καταστάσεων sms, κατηγοριοποίηση, ιστορικό αποστολών. Η διαχείριση θα είναι εφικτή μέσω της ολοκλήρωσης σχετικού SMS gateway. 14. Υποστήριξη Διαχείρισης αιτημάτων Κατ ελάχιστο : Παραλαβή, κατηγοριοποίηση, σύνδεση με το Σύστημα Διαχείρισης Ροών, Σύνδεση με το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων, Σύνδεση με το Σύστημα Πρωτόκολλου, παρακολούθηση κατάστασης αιτήματος, χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήματος (συνολικά και ανά βήμα της ροής). Διαχείριση των αιτημάτων και ειδικότερα την προώθησή τους στους σχετικούς αποδέκτες και την προώθηση των σχετικών απαντήσεων (όπου απαιτείται) στους ενδιαφερόμενους. σελ. 31 από 82

32 15. Υποστήριξη Διεπαφών Διασύνδεσης με τρίτα συστήματα. Οι σχετικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας αναφέρονται στην Ενότητα A.3.7. Σε συνδυασμό με την ανοιχτή αρχιτεκτονική, το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει εχέγγυα διασυνδεσιμότητας και διαλειτουργικότητας για τρέχουσα και μελλοντική εκμετάλλευσή του. Η ανάγκη διασυνδεσιμότητας, τεχνολογικής φύσεως απαίτηση, προαπαιτούμενο της διαλειτουργικότητας, οδηγεί σε δομημένες διεπαφές εκμετάλλευσης του συστήματος, βασισμένες σε ευρέως αποδεκτά πρότυπα. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να παρέχει καλά δομημένα και τεκμηριωμένα APIs (διεπαφές προγραμματισμού) τα οποία θα επιτρέπουν την μελλοντική εκμετάλλευσή τους από μηχανικούς λογισμικού. Κατ ελάχιστο, για την πλήρη πιστοποίηση των Πολιτών- Επιχειρήσεων απαιτείται η διαλειτουργικότητα του με: Α. Υπηρεσίες Αυθεντικoποίησης που προσφέρουν άλλα συστήματα Δημόσιας Διοίκησης, όπως η σχετική υπηρεσία single-sign-on (SSO) της ΓΓΠΣ και η αντίστοιχη υπηρεσία που έχει αναπτυχθεί στην Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ. Β. Υπηρεσίες διασύνδεσης με το Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ, καθώς το έργο σχετίζεται με διοικητικές διαδικασίες με Πολίτες-Επιχειρήσεις (π.χ. Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά). Οι συγκεκριμένες διαδικασίες σε μεγάλο βαθμό έχουν τεκμηριωθεί και μοντελοποιηθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ με βάση το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (http://www.e-gif.gov.gr). Με βάση αυτό κρίνεται απαραίτητη η σελ. 32 από 82

33 ανάπτυξη σχετικών διασυνδέσεων (web services) την Πύλης με το Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η πρόσβαση στην επικαιροποιημένη διαδικασία από τον ΕΡΜΗ. 16. Θα είναι προσβάσιμο από έναν οποιοδήποτε περιηγητή διαδικτύου και τουλάχιστον από ΙΕ ver. 8 ή ανώτερη και Mozilla Firefox ver 14 ή ανώτερη,chrome ή άλλους ισοδύναμους Γ1.8 Πίνακες Εξοπλισμού Γ1.8.1 Application Server Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 2. Αριθμός μονάδων 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 3. Processor 2.80 GHz ή λειτουργικά ισοδύναμος 4. Ταχύτητα επεξεργαστή 2.80 GHz 5. Αριθμός επεξεργαστών 1 processor (8 cores) 6. Αναβάθμιση επεξεργαστή Upgradeable to 2 processors ΜΝΗΜΗ 7. Εσωτερική μνήμη cache 8 MB 8. Κεντρική μνήμη 16 GB 9. Front side bus επεξεργαστή 1333 MHz Front Side Bus 10. Υποδοχές μνήμης 18 DIMM slots ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 11. Εσωτερικές μονάδες Ταχύτητα μονάδας σκληρού 7200 rpms δίσκου 13. Cache 64 MB 14. Ελεγκτής αποθήκευσης 512MB with BBWC 15. Υποδοχές επέκτασης Μονάδα ευέλικτης μονάδας None Standard δίσκου 17. Οπτικές μονάδες 18. Εσωτερικές Συνδέσεις DVD RW drive ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 19. Μορφή 2U Rack 20. Διασύνδεση δικτύου Two Dual Port Multifunction Gigabit ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 33 από 82

34 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Server Adapters (four ports total) with TCP/IP Offload Engine, including support for Accelerated iscsi 21. Εξωτερικές θύρες I/O Serial - 1; Pointing Device (Mouse) - 1; Graphics - 1; Keyboard - 1; VGA - 2 (1 front, 1 back); Network RJ-45-2; ilo 2 remote management port - 1; SD slot - 1; USB 2.0 ports - 5 total (2 front, 2 back, 1 internal) 22. Υποδοχές επέκτασης >=6 23. Τύπος τροφοδοτικού (2) 750W Hot Plug Power Supplies ή άλλου ισοδύναμου 24. Απαιτήσεις ισχύος 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz 25. Συμβατά λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows Server; Microsoft Windows Server Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); Red Hat Enterprise Linux Virtualization; SUSE Linux Enterprise Server (SLES); SUSE Linux Enterprise Server with XEN; Oracle Enterprise Linux (OEL); Solaris; NetWare; VMware; HP Citrix Essentials for XenServer ή άλλο ισοδύναμο 26. Πρότυπα συμμόρφωσης ACPI 2.0 Compliant; PCI 2.2 Compliant; WOL Support; Microsoft Logo certifications; USB 2.0 Support 27. Διαχείριση ασφάλειας Power-on password; Keyboard password; Diskette drive control; Diskette boot control; QuickLock, Network Server Mode; Parallel and serial interface control; Administrator's password ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 28. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το επίσημο CD/DVD εγκατάστασης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 29. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 34 από 82

35 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σημείο 30. Έλεγχος καλής λειτουργίας 31. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο εξοπλισμό και εξαρτήματα για την θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κ.λ.π) 32. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 έτος ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ1.8.2 Database Server Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 33. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 34. Αριθμός μονάδων 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 35. Processor 2.80 GHz ή λειτουργικά ισοδύναμος 36. Ταχύτητα επεξεργαστή 2.80 GHz 37. Αριθμός επεξεργαστών 1 processor (8 cores) 38. Αναβάθμιση επεξεργαστή Upgradeable to 2 processors ΜΝΗΜΗ 39. Εσωτερική μνήμη cache 8 MB 40. Κεντρική μνήμη 16 GB 41. Front side bus επεξεργαστή 1333 MHz Front Side Bus 42. Υποδοχές μνήμης 18 DIMM slots ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 43. Εσωτερικές μονάδες Ταχύτητα μονάδας σκληρού 7200 rpms δίσκου 45. Cache 64 MB 46. Ελεγκτής αποθήκευσης 512MB with BBWC 47. Υποδοχές επέκτασης Μονάδα ευέλικτης μονάδας None Standard δίσκου 49. Οπτικές μονάδες 50. Εσωτερικές Συνδέσεις DVD RW drive ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 51. Μορφή 2U Rack 52. Διασύνδεση δικτύου Two Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapters (four ports total) with TCP/IP Offload Engine, including support for Accelerated iscsi 53. Εξωτερικές θύρες I/O Serial - 1; Pointing Device (Mouse) - 1; Graphics - 1; Keyboard - 1; VGA - 2 (1 front, 1 back); Network RJ-45-2; ilo 2 remote ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 35 από 82

36 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ management port - 1; SD slot - 1; USB 2.0 ports - 5 total (2 front, 2 back, 1 internal) 54. Υποδοχές επέκτασης >=6 55. Τύπος τροφοδοτικού (2) 750W Hot Plug Power Supplies ή άλλου ισοδύναμου 56. Απαιτήσεις ισχύος 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz 57. Συμβατά λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows Server; Microsoft Windows Server Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); Red Hat Enterprise Linux Virtualization; SUSE Linux Enterprise Server (SLES); SUSE Linux Enterprise Server with XEN; Oracle Enterprise Linux (OEL); Solaris; NetWare; VMware; HP Citrix Essentials for XenServer ή άλλο ισοδύναμο 58. Πρότυπα συμμόρφωσης ACPI 2.0 Compliant; PCI 2.2 Compliant; WOL Support; Microsoft Logo certifications; USB 2.0 Support 59. Διαχείριση ασφάλειας Power-on password; Keyboard password; Diskette drive control; Diskette boot control; QuickLock, Network Server Mode; Parallel and serial interface control; Administrator's password ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 60. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το επίσημο CD/DVD εγκατάστασης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 61. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο 62. Έλεγχος καλής λειτουργίας 63. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο εξοπλισμό και εξαρτήματα για την θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κ.λ.π) 64. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 έτος ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 36 από 82

37 Γ1.8.3 Web Server Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 65. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 66. Αριθμός μονάδων 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 67. Processor 2.80 GHz ή λειτουργικά ισοδύναμος 68. Ταχύτητα επεξεργαστή 2.80 GHz 69. Αριθμός επεξεργαστών 1 processor (8 cores) 70. Αναβάθμιση επεξεργαστή Upgradeable to 2 processors ΜΝΗΜΗ 71. Εσωτερική μνήμη cache 8 MB 72. Κεντρική μνήμη 16 GB 73. Front side bus επεξεργαστή 1333 MHz Front Side Bus 74. Υποδοχές μνήμης 18 DIMM slots ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 75. Εσωτερικές μονάδες Ταχύτητα μονάδας σκληρού 7200 rpms δίσκου 77. Cache 64 MB 78. Ελεγκτής αποθήκευσης 512MB with BBWC 79. Υποδοχές επέκτασης Μονάδα ευέλικτης μονάδας None Standard δίσκου 81. Οπτικές μονάδες 82. Εσωτερικές Συνδέσεις DVD RW drive ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 83. Μορφή 2U Rack 84. Διασύνδεση δικτύου Two Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapters (four ports total) with TCP/IP Offload Engine, including support for Accelerated iscsi 85. Εξωτερικές θύρες I/O Serial - 1; Pointing Device (Mouse) - 1; Graphics - 1; Keyboard - 1; VGA - 2 (1 front, 1 back); Network RJ-45-2; ilo 2 remote management port - 1; SD slot - 1; USB 2.0 ports - 5 total (2 front, 2 back, 1 internal) 86. Υποδοχές επέκτασης >=6 87. Τύπος τροφοδοτικού (2) 750W Hot Plug Power Supplies ή άλλου ισοδύναμου 88. Απαιτήσεις ισχύος 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz 89. Συμβατά λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows Server; Microsoft ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 37 από 82

38 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Windows Server Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); Red Hat Enterprise Linux Virtualization; SUSE Linux Enterprise Server (SLES); SUSE Linux Enterprise Server with XEN; Oracle Enterprise Linux (OEL); Solaris; NetWare; VMware; HP Citrix Essentials for XenServer ή άλλο ισοδύναμο 90. Πρότυπα συμμόρφωσης ACPI 2.0 Compliant; PCI 2.2 Compliant; WOL Support; Microsoft Logo certifications; USB 2.0 Support 91. Διαχείριση ασφάλειας Power-on password; Keyboard password; Diskette drive control; Diskette boot control; QuickLock, Network Server Mode; Parallel and serial interface control; Administrator's password ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 92. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το επίσημο CD/DVD εγκατάστασης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 93. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο 94. Έλεγχος καλής λειτουργίας 95. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο εξοπλισμό και εξαρτήματα για την θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κ.λπ) 96. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 έτος ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ1.8.4 Storage Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 97. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 98. Αριθμός μονάδων 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 38 από 82

39 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 99. Να μπορεί να εγκατασταθεί σε standard NAI server rack της αγοράς το οποίο να μπορεί να φιλοξενήσει και επιπλέον servers και switches 100. Θήκη 2U Chassis 101. Hot swappable δίσκους NAI 102. Να υποστηρίζει διατάξεις προστασίας NAI δεδομένων RAID 5 και RAID Να μπορεί να επεκτείνεται σε NAI χωρητικότητα με την προσθήκη επιπλέον hot-swap δίσκων 104. Μέγιστο πλήθος υποστηριζόμενων δίσκων <= Υποστήριξη Δίσκων τύπου SATA II NAI 106. Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα >=10TB προσφερόμενου συστήματος μετά από διάταξη RAID Να προσφέρεται λογισμικό διαχείρισης με NAI γραφικό interface 108. Να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας Pointintime copy 109. Δυνατότητα authentication με Active Directory/Windows Domain και SSL 110. Δυνατότητα redundant power supply 111. Δυνατότητα Gbit Ethernet port με load balancing και failover 112. Η προτεινόμενη λύση να υποστηρίζει την σύνδεση με τους υφιστάμενους servers μέσω τεχνολογίας NAS ή SAN Gateway και μέσω του υφιστάμενου δικτύου της Περιφέρειας Πιστοποίηση CE και RoHS 114. Να αναφερθούν λοιπά κατασκευαστικά standards 115. Σύστημα διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας: υποστήριξη αυτοματοποιημένης κρυπτογράφησης ολόκληρων Disk Volumes σε συνεργασία με Trusted Platform Module (TPM) του H/W, και δυνατότητα δημιουργίας κεντρικού σχήματος αντιγράφων ασφαλείας (backup) των απαιτούμενων κωδικών ασφαλείας (passwords) για την λειτουργία της κρυπτογράφησης σε συνεργασία με κεντρική υπηρεσία καταλόγου συμβατή με LDAP ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ1.8.5 Backup Storage Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 116. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 117. Αριθμός μονάδων 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 118. Εξωτερική Συσκευή Λήψης αντιγράφων ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ σελ. 39 από 82

40 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ασφαλείας 119. Σύστημα διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας: υποστήριξη αυτοματοποιημένης κρυπτογράφησης ολόκληρων Disk Volumes σε συνεργασία με Trusted Platform Module (TPM) του H/W, και δυνατότητα δημιουργίας κεντρικού σχήματος αντιγράφων ασφαλείας (backup) των απαιτούμενων κωδικών ασφαλείας (passwords) για την λειτουργία της κρυπτογράφησης σε συνεργασία με κεντρική υπηρεσία καταλόγου συμβατή με LDAP ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ1.8.6 Router Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 120. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 121. Αριθμός μονάδων 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ1.8.7 Switch Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 122. Να αναφερθεί ο Τύπος Κατασκευαστής 123. Αριθμός μονάδων 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Γ1.9 Πίνακες Συστημικού Λογισμικού Γ1.9.1 Λογισμικό Application Server Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 124. Άδειες χρήσης Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοσή του NAI 126. Να προσφερθεί στην τελευταία σταθερή έκδοσή του NAI 127. Πλήρης υποστήριξη του μοντέλου δικτύωσης TCP/IP NAI 128. Να υποστηρίζει ευκολία στη διαχείριση με ενσωματωμένο λογισμικό NAI 129. Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης NAI 130. Υποστήριξη κρυπτογράφησης συστήματος αρχείων σελ. 40 από 82

41 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (file system) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 131. Υποστήριξη των πρωτοκόλλων IPv4, IPv6, DHCP,NTP, LDAP 132. Να έχει ενσωματωμένο μηχανισμό αυτόματης ενημέρωσης μέσω internet 133. Να έχει ενσωματωμένο λογισμικό προστασίας απομακρυσμένων συνδέσεων (firewall) 134. Υποστήριξη ανταλλαγής αρχείων με άλλα λειτουργικά συστήματα. Να αναφερθούν 135. Υποστήριξη εγκατάστασης τους ως ιδεατή μηχανή (virtual machines). Να αναφερθούν οι τεχνολογίες virtualization που υποστηρίζει. NAI NAI NAI 136. Δυνατότητα δημιουργίας πολλών χρηστών NAI 137. Δυνατότητα διαχωρισμού των χρηστών σε διαχειριστές και απλούς χρήστες NAI Γ1.9.2 Λογισμικό Web Server Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 138. Άδειες χρήσης Να αναφερθεί το λογισμικό του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθεί Να αναφερθούν τα Version & release του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών 141. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών Το λογισμικό του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών πρέπει να είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί Υποστήριξη HTTP 1.1 πρωτοκόλλου, HTTPS, SSL/TLS 144. Υποστήριξη HTTP Authentication με access control lists 145. Εξυπηρέτηση στατικού, και δυναμικού περιεχομένου 146. Υποστήριξη: ΧML Web Services CGI ή/και ASP ή/και PHP 147. Παραμετροποιήσιμος μηχανισμός HTTP logging Γ1.9.3 Λογισμικό Database Server Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σελ. 41 από 82

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο. «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο. «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 508.393,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ PORTAL ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Αναθέτουσα Αρχή: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 352.330,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)} Αναθέτουσα Αρχή: {ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμός: 352.300,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 7 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα