ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.): ,00 Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου Κωδικός πράξης: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

2 Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις προδιαγραφές του έργου θα πρέπει να συµπληρωθούν από τον διαγωνιζόµενο, όλοι οι πίνακες του παρόντος παραρτήµατος µε την ίδια σειρά και τάξη. Ο διαγωνιζόµενος, οφείλει να απαντήσει σε κάθε γραµµή του Πίνακα Συµµόρφωσης µε την µεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και εξηγώντας κατά περίπτωση: Τη συµφωνία µε τις ουσιώδεις τεχνικές προδιαγραφές, όπου αυτές καταγράφονται, Την καταλληλότητα και επάρκεια του προτεινόµενων υπηρεσιών που ζητούνται, Την καταλληλότητα των προτεινόµενων διαδικασιών ή δοµών για την ολοκλήρωση του έργου, Την ολοκλήρωση τους µέσα στο σύνολο των υπηρεσιών που προκηρύσσονται στο παρόν έργο. Καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα είναι εφικτή η ανάλυση της απάντησης του διαγωνιζοµένου στους συγκεκριµένους πίνακες, θα πρέπει ο διαγωνιζόµενος να καταγράψει σαφή παραποµπή στην αντίστοιχη Αναλυτική Τεχνική Αναφορά όπου εκεί θα εκτίθεται αναλυτικά η απάντησή του και όποια επιπλέον στοιχεία κρίνει αναγκαία για την δηµιουργία συνολικότερης εικόνας και ακριβέστερης προσέγγισης στο έργο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόµενα από τους διαγωνιζοµένους στοιχεία κατά την διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η τεχνική αρτιότητα του συνόλου της προσφοράς θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής αρτιότητας, της επιµέλειας και της ποιότητας των διαγωνιζοµένων. Επίσης στις αναλυτικές Τεχνικές αναφορές θα υπάρχουν και όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται συµπληρωµατικά από το έργο ή που προκύπτουν για την υλοποίησή του και δεν περιλαµβάνονται στους πίνακες συµµόρφωσης. Ο διαγωνιζόµενος, επί ποινή αποκλεισµού : Συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. Υποβάλλει την προσφορά του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συµπληρωθούν πλήρως από τους διαγωνιζοµένους. Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: Στήλη ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συµπληρωθεί:

3 Η λέξη, που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιµέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαµβάνει όλα τα επιµέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Στην περίπτωση που η προδιαγραφή τίθεται σε µορφή ερωτήµατος τότε η λέξη σηµαίνει ότι είναι υποχρεωτικό να δοθεί απάντηση στο ερώτηµα. Η λέξη ΟΧΙ που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να παρέχεται από το λογισµικό και η ύπαρξή της κρίνεται µη αποδεκτή. Όπου υπάρχει κενό, εάν ρητώς δεν αναφέρεται διαφορετικά ή από οποιοδήποτε άλλο σηµείο των προδιαγραφών δεν προκύπτει ότι πρόκειται περί υποχρεωτικής απαίτησης, η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή, αλλά αποτελεί επιθυµητό χαρακτηριστικό. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στα κελιά της στήλης αυτής σηµειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προµηθευτή που θα έχει : Την ένδειξη εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαµβάνεται η συγκεκριµένη υποχρέωση ή την ένδειξη ΟΧΙ σε αντίθετη περίπτωση. Ένα αριθµητικό µέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την κρίση της µπορεί να τη δεχθεί ή όχι. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραποµπές ανά κελί, σε άλλα σηµεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τµηµάτων τους, δηµοσιεύµατα κ.λ.π. από τα οποία τεκµηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούµενης στήλης της προσφοράς. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραποµπή, σε όλα τα σηµεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η προτεινόµενη λύση θα πρέπει να είναι πλήρως συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή και να ακολουθεί ανοικτά πρότυπα (open standards). Σηµαντική βαρύτητα θα δοθεί στην επεκτασιµότητα της προτεινόµενης λύσης, στην ευκολία χρήσης, διαχείρισης και βιωσιµότητας της. Σηµαντική επίσης θα θεωρηθεί η δυνατότητα ένταξης και άλλων λειτουργιών και εφαρµογών πέραν των περιγραφέντων.

4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Συλλογή και Τεκµηρίωση Υλικού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Συλλογή - Τεκµηρίωση Υλικού Συλλογή από τις πηγές Καταγραφή υλικού σε καταλόγους καταλογογράφηση Ταξινόµηση οργάνωση υλικού Αξιολόγηση διορθωτικός έλεγχος υλικού Τεκµηρίωση από πήγες Επιτόπια έρευνα ηµιουργία µεταδεδοµένων ηµιουργία τεκµηριωτικών κειµένων Χρήση διεθνών στάνταρ τεκµηρίωσης Να αναφερθούν

5 Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Ψηφιοποίηση - Ψηφιακή επεξεργασία Υλικού Υποστηριζόµενοι Τύποι Αρχείων Πολυµέσων Χρήση προτύπων και διεθνών προδιαγραφών ψηφιοποίησης Ψηφιοποίηση στην υψηλότερη ανάλυση ηµιουργία Αρχείου µε τα πρωτότυπα αρχεία (master files) ιόρθωση, µοντάρισµα, γραφιστική επεξεργασία των αρχείων Μετατροπή αρχείων σε µέγεθος και µορφή για χρήση σε WEB ηµιουργία παρουσιάσεων εικονικής πραγµατικότητας Μετατροπή αρχείων σε µέγεθος και µορφή για προεπισκόπηση (εικόνες, βίντεο) Jpeg, tiff, wav, mp3, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Εισαγωγή Μεταδεδοµένων Μετάφραση Χρήση µεταδεδοµένων για την περιγραφή των πνευµατικών δικαιωµάτων Εισαγωγή µεταδεδοµένων στο σύστηµα Μετάφραση µεταδεδοµένων και κειµένων Εκπαίδευση Υπηρεσίες εκπαίδευσης Τεκµηρίωση των συστηµάτων/εφαρµογών (χρήση + διαχείριση) οκιµαστικές εκδόσεις συστηµάτων (παροχή και διαδικασίες ελέγχου) Συντήρηση - Υποστήριξη. Υπηρεσίες συντήρησης λογισµικού (Αγγλικά) NAI NAI NAI 12 µήνες Μεθοδολογία Υλοποίησης Αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας Σαφή αναφορά στον προγραµµατισµό ολοκλήρωσης και παράδοσης των παραδοτέων Οµάδα έργου Αναλυτική περιγραφή των ρόλων των στελεχών της οµάδας έργου Αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών της οµάδας έργου

6 ιαδικτυακή Πύλη Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόµενου λογισµικού Συµβατότητα Το προσφερόµενο λογισµικό να είναι συµβατό µε τα δηµοφιλέστερα λειτουργικά συστήµατα: Unix Linux Windows Το προσφερόµενο λογισµικό να είναι συµβατό µε τους δηµοφιλέστερους εξυπηρετητές εφαρµογών (application servers): Το προσφερόµενο λογισµικό να είναι συµβατό µε τους δηµοφιλέστερους εξυπηρετητές βάσης δεδοµένων (database servers): Το λογισµικό θα πρέπει να µπορεί να αναπτυχθεί σε cloud ή/και virtual περιβάλλοντα Γενική Λειτουργικότητα Οι προσφερόµενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν στον φορέα την µελλοντική επέκταση/ παραµετροποίηση/ τροποποίηση των προδιαγεγραµµένων στο παρόν έργο εφαρµογών καθώς και την ανάπτυξη νέων Η ανάπτυξη και διαχείριση του Portal να γίνεται µέσα από web-based περιβάλλον χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού εργαλείου στο σταθµό εργασίας του διαχειριστή. Ειδικότερα µέσα από το περιβάλλον αυτό ο κατάλληλα εξουσιοδοτηµένος χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να: Ορίζει τη δοµή του Portal και να δηµιουργεί το portal µε τρόπο δηλωτικό και χωρίς να απαιτείται η χρήση HTML ηµιουργεί, τροποποιεί, διαγράφει χρήστες και να απονέµει σε αυτούς δικαιώµατα Επεκτείνει τη λειτουργικότητα του Portal µε ένταξη σε αυτό νέων εφαρµογών Ορίζει styles και templates για την εµφάνιση και χωροταξική τυποποίηση του Portal Να παρέχονται δυνατότητες παραµετροποίησης του περιβάλλοντος για τους εγγεγραµµένους χρήστες. Η παραµετροποίηση να γίνεται σε επίπεδο portal αντικειµένων και εφαρµογών σύµφωνα µε τα δικαιώµατα των χρηστών, έτσι ώστε

7 κάθε χρήστης να µπορεί να προσωποποιεί το περιβάλλον του Υποστήριξη ανωνύµων και εγγεγραµµένων χρηστών Υποστήριξη web τεχνολογιών στην ανάπτυξη του Portal. Να αναφερθούν οι υποστηριζόµενες. υνατότητα καθορισµού templates και stylesheets και έλεγχος τελικής µορφής περιεχοµένου πριν τη δηµοσίευση µέσω αυτών υνατότητα ολοκλήρωσης και διαλειτουργικότητας Το λογισµικό θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες για ολοκλήρωση περιεχοµένου και υπηρεσιών από τρίτα συστήµατα και εφαρµογές. Ασφάλεια Υποστήριξη LDAP Authentication Καθορισµός επιπέδων ασφαλείας και πρόσβασης µε βάση ρόλους και τύπους χρηστών Πρόσθετη Λειτουργικότητα Απόδοση ετικετών (tags) στο περιεχόµενο του portal ιαµόρφωση του portal µέσω λειτουργίας Drag & Drop υνατότητα δηµιουργίας Ηλεκτρονικών Προσωπικών Σελίδων µε επιλεγµένη και προσαρµόσιµη λειτουργικότητα και Look & Feel υνατότητα ηµιουργίας Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Χρηστών µε επιλεγµένη και προσαρµόσιµη λειτουργικότητα και Look & Feel Υποστήριξη Προτύπων Ανοιχτών εδοµένων (Open Data). Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τα πρότυπα που υποστηρίζονται. Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας

8 Υποσύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου Πύλης Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόµενου λογισµικού πάνω στο οποίο θα βασισθεί η ανάπτυξη του υποσυστήµατος. Να τεκµηριωθεί η διασύνδεση του µε τη διαδικτυακή πύλη (portal) Το υποσύστηµα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφόµενης λειτουργικότητας ιαχείρισης Περιεχοµένου, βάσει των απαιτήσεων Ενσωµάτωση Rich Text Editor ιαχείριση Εκδόσεων (Versioning) Ενσωµάτωση µηχανισµού workflow υνατότητα upload πολλαπλών αρχείων Αναζήτηση στο σύνολο του περιεχοµένου

9 Κοινότητα χρηστών µε εφαρµογή τεχνολογιών web 2.0 Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόµενου λογισµικού πάνω στο οποίο θα βασισθεί η ανάπτυξη του υποσυστήµατος. Να τεκµηριωθεί η διασύνδεση του µε τη διαδικτυακή πύλη (portal) Το λογισµικό θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφόµενης λειτουργικότητας ηλεκτρονικής συµµετοχής, βάσει των απαιτήσεων Ενσωµάτωση forum Ενσωµάτωση λειτουργικής οντότητας (module) για προβολή και διάχυση στοχευµένων θεµατικών αντικειµένων ως ιδέες προς συζήτηση και αξιολόγηση ηµιουργία και ιαχείριση Ηλεκτρονικών ηµοσκοπήσεων ηµιουργία και ιαχείριση Ηλεκτρονικών Ερωτηµατολογίων Σύστηµα για την διεξαγωγή και διαχείριση ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων Ενσωµάτωση Εργαλείων ηµόσιας Συζήτησης και αλληλεπίδρασης (συµπεριλαµβανοµένων forum, blog, chat) Υποστήριξη δηµοσίευσης και ανταλλαγής ψηφιακού περιεχοµένου (photos, audio, video) Υπηρεσίες ειδοποίησης και ενηµέρωσης µέσω RSS και Newsletters Υπηρεσίες πληροφοριακής υποστήριξης χρηστών ηµιουργία και διαχείριση αυτοδιαχειριζόµενων Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων ηµιουργία και διαχείριση Ατοµικών Προφίλ Χρηστών µε δυνατότητα προσθαφαίρεσης λειτουργικών οντοτήτων µέσω drag & drop

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισµού} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΕΠΙΤΡΟΠ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισµός: 394.684,89 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός: 485.462,41

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ PORTAL ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθµιση της Ιστοσελίδας του Φορέα ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου»

Αναβάθµιση της Ιστοσελίδας του Φορέα ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 09/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1953 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ}

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ - Ενίσχυση υλικού µηχανοργάνωσης

ΡΑΕ - Ενίσχυση υλικού µηχανοργάνωσης Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΦΙΟΠΟΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚ} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)} Αναθέτουσα Αρχή: {ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {«ΙΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΘΒΕ»: Κοινωνική δικτύωση Μάθηση Συνδημιουργία} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ } Προϋπολογισμός: 418.228,45 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας} Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Αναθέτουσα Αρχή: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 352.330,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. ιακήρυξης 29418/6.3.2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 18078 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 18078 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 18078 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΑΙΟΥ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 291.923,46 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 359.084,30 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 13PROC001561702

Α ΑΜ: 13PROC001561702 Α ΑΜ: 13PROC001561702 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 29/7/2013 Κεντρική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ: 70720 Ακαδηµίας 40-10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2 Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ) Αναθέτουσα Αρχή: { ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα