ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρέθυµνο, Αρ. ιακήρυξης: (Αρ. Πρωτ.): ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» (ΤΜΗΜΑ Α & Β ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ «Κρήτη Κύπρος : Γαστρονοµικός Τουριστικός Προορισµός» (Κ1_1_06) στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος » Προϋπολογισµός : ,00 πλέον ΦΠΑ Κριτήριο Αξιολόγησης : Η χαµηλότερη τιµή επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 20/12/2012 Πέµπτη 12:00 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 /νση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου ΤΚ Ρέθυµνο 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Ταχ. Κώδικας:74100 Ρέθυµνο Ρέθυµνο, Αρ. ιακήρυξης : (Αρ. Πρωτ.): Πληροφορίες: κα Ευαγγελία Βροντάκη Τηλ : / Fax: Θέµα : ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την Προµήθεια Εξοπλισµού Κουζίνας για τη λειτουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας» (Τµήµα Α & Β ) για το έργο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ, «Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονοµικός Τουριστικός Προορισµός» στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος », µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ - τη µε αριθµό 14023/ΕΥΘΥ521/ (ΦΕΚ 415/Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», - το Νόµο 3614/2007 (ΦΕΚ/Α /267/ ) περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρµογής αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, - το Νόµο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», - το Π.. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/ ), «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης», - το Νόµο 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335), - τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», - τη µε αριθµό 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/ ) Aπόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του ν.2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, 2

3 - την Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί του συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών που ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε το Νόµο 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Β/ ) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και διατάξεις», - το Π..118/2007 (ΦΕΚ 150Α) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», - το µε αρ. πρωτ /Υ 1939/03/05/2011 έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ » καθώς και την από Σύµβαση Χρηµατοδότησης του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ, µε κωδικό Κ1_01_06. - την µε αριθµό οικ 31918/13752 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 16/05/2011 µε θέµα «Συµµετοχή στο Εταιρικό Σχήµα του εγκεκριµένου έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ» - την µε αριθµό 540/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρεθύµνης, για «Παραχώρηση κτιρίου για τις ανάγκες του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ του προγράµµατος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος », σύµφωνα µε το Πρακτικό 23/2012 του ηµοτικού Συµβουλίου Ρεθύµνης, µε το οποίο εγκρίνεται η παραχώρηση κτιρίου για τους σκοπούς του παρόντος έργου και ειδικότερα για τη λειτουργία του ως Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας, σύµφωνα µε την από Μελέτη ηµιουργίας Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας, του ήµου Ρεθύµνης και την αντίστοιχη Τεχνική Περιγραφή και το Τιµολόγιο Προµηθειών για τον Κτιριακό Εξοπλισµό του, - την µε αριθµό 721 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, όπως διατυπώθηκε στο υπ. αριθ. 25 / πρακτικό της, µε την οποία εγκρίθηκε η η προκήρυξη του διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού Κουζίνας για τη λειτουργία του Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «Προµήθεια Εξοπλισµού Κουζίνας για τη λειτουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας» για το έργο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ «Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονοµικός Τουριστικός Προορισµός» προϋπολογιζόµενης δαπάνης Σαράντα ύο χιλιάδων Οκτακοσίων Είκοσι Εννέα Ευρώ ( ,00) πλέον ΦΠΑ και µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή των υλικών επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 20/12/2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. στη Γραµµατεία της /νσης ιοικητικού- Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυµνο, υπόψη κας Μπαξεβάνη Μαριάννας ή κας Παπαδάκη Γεωργίας. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσµες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µέσω εταιρείας ταχυµεταφοράς (Courier) στη Γραµµατεία της ιεύθυνσης ιοικητικού- Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης. 3

4 Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 20/12/2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 µεσηµβρινή, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 74100, Ρέθυµνο, από τριµελή Επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αναβληθεί ή αποβεί άγονος για οποιοδήποτε λόγο θα διεξαχθεί επαναληπτικός µετά από τρεις (3) εργάσιµες µέρες χωρίς άλλη ειδοποίηση ή δηµοσίευση. Η παρούσα απόφαση και τα συνηµµένα παραρτήµατα αυτής θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης Περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα. Επίσης, το παρόν αναρτάται στο ιαδίκτυο µε Α Α... Αναπόσπαστα µέρη της παρούσας είναι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B.ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Σκοπός ιενέργειας του Πρόχειρου ιαγωνισµού 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. ικαίωµα Συµµετοχής 4. Προϋπολογισθείσα απάνη 5. Τόπος Παράδοσης 6. Παραλαβή - Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 7. Ισχύς Προσφορών 8. Αποσφράγιση Προσφορών 9. Τρόπος Αξιολόγησης 10. Ενστάσεις - Προσφυγές 11. Επιλογή Αναδόχου - Κατακύρωση ιαγωνισµού 12. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύµβασης 13. Παρακολούθηση - Παραλαβή Έργου 14. Τρόπος Πληρωµής του Αναδόχου 15. Ανωτέρα Βία 16. ίκαιο - Επίλυση ιαφορών 17. Λοιπά Θέµατα 18. ιευκρινίσεις - Πληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Γενικό Πλαίσιο Αναφοράς 2. Αντικείµενο του Έργου του Αναδόχου 3. Παράδοση Υλικών 4. Χρόνος παράδοσης - Υλοποίησης Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1. Υπόδειγµα 1: Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στον ιαγωνισµό 2. Υπόδειγµα 2: Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιαδικασία ιαγωνισµού Πρόχειρος ιαγωνισµός σε Ευρώ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών Αντικείµενο Εκπόνηση του έργου: Προµήθεια Εξοπλισµού Κουζίνας για τη λειτουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας», για το έργο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ «Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονοµικός Τουριστικός Προορισµός» στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος » Προϋπολογισµός Σύµβασης Σαράντα ύο χιλιάδες Οκτακόσια Είκοσι Εννέα Ευρώ ( ,00) πλέον ΦΠΑ Εννέα χιλιάδες Οκτακόσια Πενήντα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά ( 9.850,67), δηλαδή, συνολικά Πενήντα ύο χιλιάδες Εξακόσια Εβδοµήντα Εννέα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά ( ,67), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ Τµήµατα του Έργου Τµήµα Α : Εξοπλισµός Κουζίνας & Χώρου Γευσιγνωσίας Οινογνωσίας Τµήµα Β : Εξοπλισµός Κουζίνας Χρηµατοδότηση Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80% και από εθνικούς πόρους κατά 20% στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης Παροχή ιευκρινήσεων Συµπληρωµατικές γραπτές διευκρινήσεις ή πληροφορίες παρέχονται τις πέντε πρώτες ηµέρες από τη δηµοσίευση της παρούσας Προθεσµία Υποβολής Προσφορών Έως 20/12/2012, ηµέρα Πέµπτη και 6

7 ώρα 11:00 π.µ. Τόπος Κατάθεσης Προσφορών Γραµµατεία /νσης ιοικητικού-οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυµνο Ηµεροµηνία Αποσφράγισης Προσφορών 20/12/2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 µεσηµβρινή ιάρκεια ισχύος προσφορών 120 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού ιάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης Από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης εντός τριάντα (30) ηµερών Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται στα Παραρτήµατα Α, Β, Γ και της παρούσας προκήρυξης. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Σκοπός της ιενέργειας του Πρόχειρου ιαγωνισµού Ο πρόχειρος διαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών, πραγµατοποιείται για την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού για τη λειτουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας», σύµφωνα µε το πλαίσιο του Έργου «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ: Κρήτη Κύπρος: Γαστρονοµικός Τουριστικός Προορισµός», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος », µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο ιαγωνισµός διενεργείται για την προµήθεια των υλικών Κουζίνας που θα εξοπλίσουν το Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας. Ειδικότερα, διακρίνεται σε προµήθεια για το Τµήµα Α : Εξοπλισµός Κουζίνας & Χώρου Γευσιγνωσίας - Οινογνωσίας και σε προµήθεια για το Τµήµα Β : Εξοπλισµός Κουζίνας. 2. Τεχνικές Προδιαγραφές του Πρόχειρου ιαγωνισµού Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 3. ικαίωµα Συµµετοχής 3.1 ικαίωµα Συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/1997. β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριµένη νοµική µορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 8

9 3.2. Λόγοι Αποκλεισµού Υποψηφίων Αναδόχων Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 και συγκεκριµένα εάν: α) υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε. (ΕΕ L 351 της , σελ.1) β) υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ.2) γ) υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ.48) δ) υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π 60/ Φ.Ε.Κ. 64/Α ) ε) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε οποιεσδήποτε κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ζ) καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους η) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία θ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό. 9

10 3.3 Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Νοείται ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα µέλη της κοινοπραξίας. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει δικαίωµα να ελέγξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουµένων. 4. Προϋπολογισθείσα απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Σαράντα ύο χιλιάδων Οκτακοσίων Είκοσι Εννέα Ευρώ ( ,00), πλέον ΦΠΑ αξίας Εννέα χιλιάδες Οκτακοσίων Πενήντα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών ( 9.850,67), ήτοι συνολικά Πενήντα ύο χιλιάδες Εξακόσια Εβδοµήντα Εννέα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά ( ,67) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του υπ. αριθµ. Κ1_1_06 έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ και της Μελέτης ηµιουργίας Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατανέµεται, ως ακολούθως: -το Τµήµα Α : Τριάντα Οκτώ χιλιάδες ιακόσια Εβδοµήντα Πέντε Ευρώ ( ,00), πλέον ΦΠΑ αξίας Οκτώ χιλιάδων Οκτακοσίων Τριών Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών ( 8.803,25), ήτοι συνολικά Σαράντα Επτά χιλιάδες Εβδοµήντα Οκτώ Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά ( ,25) -το Τµήµα Β : Τέσσερις χιλιάδες Πεντακόσια Πενήντα Τέσσερα Ευρώ ( 4.554,00), πλέον ΦΠΑ αξίας Χιλίων Σαράντα Επτά Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών ( 1.047,42), ήτοι συνολικά Πέντε χιλιάδες Εξακόσια Ένα Ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ( 5.601,42). Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος ». Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ. Στις τιµές περιλαµβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, δαπάνες µεταφορικών για παράδοση των υπό προµήθεια υλικών, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη, κ.λ.π. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής ή υπερβαίνει το διαθέσιµο προϋπολογισµό ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των προµηθευόµενων ειδών εκάστου τµήµατος (Α ή Β ) που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας δε γίνονται δεκτές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δε δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. 5. Τόπος Παράδοσης Ο Ανάδοχος, του Τµήµατος Α και του Τµήµατος Β, θα παραδώσει τα είδη που παρέχει στο Κτίριο Μανουσάκη, της Τοπικής Κοινότητας Αργυρούπολης, της ηµοτικής Ενότητας Λαππαίων, 10

11 του ήµου Ρεθύµνης, όπου και θα εγκατασταθεί το Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας, ή εναλλακτικά εφόσον τούτο υποδειχθεί στον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης, σε άλλη διεύθυνση είτε της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης (Ρέθυµνο) ή της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο). Τα έξοδα µεταφοράς των προµηθευόµενων υλικών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 6. Παραλαβή Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών 6.1 Τρόπος Λήψης των Εγγράφων του ιαγωνισµού Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να προµηθευτούν το τεύχος προκήρυξης, προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από το Τµήµα Προµηθειών της ιεύθυνσης ιοικητικού-οικονοµικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε τη χρήση εταιρείας ταχυµεταφοράς (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Για διευκόλυνση των υποψηφίων, η ιακήρυξη θα αναρτηθεί και σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.crete.gov.gr). Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες. 6.2 Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν µέχρι και ώρα 11:00 π.µ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης της Περιφέρειας Κρήτης, στη Γραµµατεία της ιεύθυνσης ιοικητικού - Οικονοµικού, πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυµνο (καθηµερινά, µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και από τις 9:00 π.µ. έως 2:00 µ.µ.). Προσφορές που κατατίθενται µε οποιονδήποτε τρόπο µετά την ως άνω οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 6.3 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές µπορούν να κατατεθούν: Ι. Με απευθείας παράδοση ΙΙ. Μέσω ΕΛΤΑ ΙΙΙ. Μέσω COURIER Ο φάκελος υποβολής της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικώς (επί ποινή αποκλεισµού) από αίτηση η οποία θα βρίσκεται εξωτερικά του φακέλου, προκειµένου η προσφορά να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου. Στις περιπτώσεις ΙΙ. και ΙΙΙ. η Περιφέρεια Κρήτης δεν φέρει καµία ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση των προσφορών. 6.4 Τρόπος Σύνταξης των προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε 11

12 περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. Οι προσφορές κατατίθενται σε έναν (1) ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που θα περιλαµβάνει ένα αντίτυπο που θα φέρει τη λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα του και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο (cd rom) που θα περιέχει µόνο την Οικονοµική Προσφορά. H προσφορά σε αναλογική µορφή θα είναι επικρατέστερη έναντι του ηλεκτρονικού αντιγράφου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του ιαγωνιζόµενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις: «ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την Προµήθεια Εξοπλισµού Κουζίνας για τη λειτουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας» (Τµήµα Α και Β ) για το έργο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ «Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονοµικός Τουριστικός Προορισµός», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ( ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυµνο) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 20/12/2012 Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία Μέσα στον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και συγκεκριµένα : 1. τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, τοποθετηµένα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 2. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετηµένα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 12

13 3. τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς και το ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτής, τοποθετηµένα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι παραπάνω φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 6.5 Περιεχόµενα Φακέλων Φάκελος ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο προσφέρων. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι : Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του διαγωνιζόµενου ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου ή το σύνολο Τµήµατος του προκηρυσσόµενου έργου. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), περί µη συνδροµής στο πρόσωπό του κανενός από τους λόγους αποκλεισµού του Άρθρου 3.2 της παρούσας Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής: Οι προσφέροντες οφείλουν, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, ποσού ίσου µε το 5% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες υποβάλουν προσφορά για το Τµήµα Α ή το Τµήµα Β, µόνον, υποχρεούνται µαζί µε την προσφορά να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, ποσού ίσου µε το 5% του συγκεκριµένου Τµήµατος του έργου (Α ή Β ), αντίστοιχα, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 1 στο Παράρτηµα της παρούσας και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 13

14 Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα, τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να σηµειώνεται στην εγγύηση συµµετοχής ότι καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης αλληλεγγύως. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής που αφορά στο διαγωνιζόµενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των λοιπών διαγωνιζόµενων που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του προσφέροντα: Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, τις πιστοποιήσεις, το ιστορικό και τα κύρια βήµατα ανάπτυξης του προσφέροντα ικαιολογητικά απόδειξης οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του προσφέροντα: ηµοσιευµένοι ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων (2009, 2010 και 2011), στην περίπτωση που η δηµοσίευσή τους απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο προσφέρων. Σε περίπτωση συµµετέχοντος που δεν έχει κατά νόµο υποχρέωση δηµοσίευσης ισολογισµών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης ήλωσης, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, περί της χρηµατοοικονοµικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συµµετέχει στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται, µε διάταξη νόµου, από την προσκόµισή τους. Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόµισή τους, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη ήλωση, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόµου που τεκµηριώνουν την εξαίρεση αυτή. 14

15 6.5.2 Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιέχει µε ποινή αποκλεισµού τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικά φυλλάδια (π.χ. Prospectus, κ.λ.π.), πιστοποιητικά ποιότητας ειδών (εφόσον υφίστανται) καθώς και όποιο πρόσθετο στοιχείο κρίνει ο υποψήφιος Ανάδοχος ότι διευκολύνει στην αξιολόγηση της τεχνικής πρότασης που υποβάλλει Φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαµβάνει µε ποινή αποκλεισµού την υπογεγραµµένη οικονοµική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, η οποία θα πρέπει να τεκµηριώνεται και να βασίζεται στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρουσιάζει µε τη µορφή πίνακα τα ακόλουθα στοιχεία: Το εκτιµώµενο τίµηµα του έργου είναι Σαράντα ύο χιλιάδες Οκτακόσια Είκοσι Εννέα Ευρώ ( ,00), πλέον ΦΠΑ και αναλύεται σε Τµήµατα, ως ακολούθως: το Τµήµα Α : Τριάντα Οκτώ χιλιάδες ιακόσια Εβδοµήντα Πέντε Ευρώ ( ,00), πλέον ΦΠΑ και το Τµήµα Β : Τέσσερις χιλιάδες Πεντακόσια Πενήντα Τέσσερα Ευρώ ( 4.554,00), πλέον ΦΠΑ. Την τιµή µονάδος ανά προσφερόµενο είδος, σύµφωνα µε τη διαθέσιµη περιγραφή, το συνολικό κόστος ανά είδος (για την προβλεπόµενη ποσότητα), το συνολικό κόστος εκάστου είδους (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ) και συνολικά για τη συγκεκριµένη κατηγορία, ανά Τµήµα του έργου. Το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο προσφέρων προτίθεται να εκτελέσει το έργο συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ανά Τµήµα του έργου. Όλες οι τιµές θα είναι εκφρασµένες σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθµητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός ανά είδος και η παρουσίαση των προδιαγραφών περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ της παρούσας. Το τίµηµα της οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα της οικονοµικής προσφοράς: 15

16 ΤΜΗΜΑ Α : Πίνακας Ειδών: Εξοπλισµός Κουζίνας & Χώρου Γευσιγνωσίας Οινογνωσίας Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Ερµάριο τοίχου 110εκ µε συρόµενα κρύσταλλα 2 2 Ερµάριο µε 3 συρτάρια και αµπάρι 1 3 Τραπέζι 190εκ µε υπερύψωµα 1 4 Κουζίνα αερίου 6 εστιών µε ενιαίο φούρνο 1 5 Γκριλιέρα αερίου πενταπλή 1 6 Φριτέζα αερίου διπλή 1 7 Πλυντήριο πιάτων µε καλάθι Θάλαµος κατάψυξης µε 2 µεγάλες πόρτες 1 9 Ψυγείο θάλαµος µε 2 µεγάλες πόρτες 1 10 Καρβουνιέρα επιτραπέζια 110εκ 1 11 Αποροφητήρας inox 2 12 Λάντζα κλειστή 110εκ µε 2 γούρνες 1 13 Ερµάριο 140εκ από ανοξείδωτη λαµαρίνα 1 14 Ερµάριο 110εκ από ανοξείδωτη λαµαρίνα 1 15 Ψυγείο συντήρηση κρασιών για 260 φιάλες 2 16 Ψυγείο βιτρίνα αλλαντικών, τυριών ή κρεάτων 2 17 Βιτρίνα συντήρηση µε 2 ανοιγόµενες πόρτες 1 18 Κατάψυξη τύπου combi 188εκ 2 19 Ψυγείο µαναβικής 200εκ χωρίς µηχάνηµα 1 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Σύνολο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ Α 1. Αξία χωρίς ΦΠΑ ( ) 2. ΦΠΑ ( ) Συνολική Αξία µε ΦΠΑ ( ) ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΟΣΟ (σε ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 16

17 ΤΜΗΜΑ Β : Πίνακας Ειδών: Εξοπλισµός Κουζίνας Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κατσαρόλα µικρή ανοξείδωτη 20 µε καπάκι 28*12 εκ. 2 Κατσαρόλα µεσαία ανοξείδωτη 21 µε καπάκι 32*14 εκ. 2 Κατσαρόλα µεγάλη ανοξείδωτη 22 µε καπάκι 40*18 εκ. 2 Κατσαρόλα βαθειά ανοξείδωτη 23 µε καπάκι 28*17 εκ. 2 Κατσαρόλα βαθειά ανοξείδωτη 24 µε καπάκι 32*19 εκ. 2 Κατσαρόλα µε χέρι ανοξείδωτη 25 16*11 εκ. 2 Κατσαρόλα µε χέρι ανοξείδωτη 26 24*14 εκ. 2 Καπάκι κατσαρόλας µικρό 27 ανοξείδωτο 2 28 Τηγάνι µεσαίο 20 εκ Τηγάνι µεγάλο 32 εκ Σουρωτήρι 2 Σύστηµα σερβιρίσµατος 31 κρασιού µε το ποτήρι 1 32 Ποτήρι οίνου Ποτήρι νερού 50 Πιατέλες σερβιρίσµατος 34 ξύλινες 5 Πιατέλες σερβιρίσµατος 35 πορσελάνινες 5 36 Μαχαίρια µικρά Μαχαίρια µεσαία οχεία κρασιού Μπουκάλια γυάλινα 7 40 Σφηνοπότηρα Σαµπανιέρα 5 42 Πιάτα µικρά ρηχά Πιάτα µεσαία ρηχά Πιάτα βαθιά Κάδος απορριµάτων 2 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Σύνολο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ Β 1. Αξία χωρίς ΦΠΑ ( ) 2. ΦΠΑ ( ) Συνολική Αξία µε ΦΠΑ ( ) ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΟΣΟ (σε ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 17

18 7. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, αρχής γενοµένης από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Περιφέρεια Κρήτης απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες. 8. Αποσφράγιση Προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού στις 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 12:00 µεσηµβρινή στην Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυµνο. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος κάθε υποψηφίου. Αποσφραγίζεται ο φάκελος ικαιολογητικά, ελέγχεται και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ιαγωνισµού. Αποσφραγίζεται ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς και υπογράφεται µόνο για τους υποψηφίους που πέρασαν επιτυχώς το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόµενων σταδίων, στην ίδια ή και σε επόµενες συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής ακολουθεί η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 9 της παρούσης. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και την έγκριση από την Οικονοµική Επιτροπή. Ο φάκελος κάθε οικονοµικής προσφοράς θα µονογραφηθεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στα δύο προηγούµενα στάδια, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους υποψηφίους αναδόχους µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. Για κάθε στάδιο αξιολόγησης η Επιτροπή ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό το οποίο θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής. Μετά την αποσφράγιση, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης διατηρεί το δικαίωµα αν το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 18

19 Οι διευκρινήσεις πρέπει να δίδονται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αποστολής της σχετικής αίτησης από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 9. Τρόπος Αξιολόγησης 9.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή ιαγωνισµού εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης, επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών, τη χαµηλότερη τιµή, ανά Τµήµα του έργου. Σε περιπτώσεις όπου η αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού διαπιστώνει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή. Για την επιλογή της επικρατέστερης προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού θα προβεί στα ακόλουθα: Έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής Έλεγχο πληρότητας των τεχνικών προσφορών, ανά Τµήµα του έργου, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, ανά Τµήµα του έργου, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της επικρατέστερης προσφοράς µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, σε κάθε Τµήµα του έργου (Α και Β ) 9.3 Στην περίπτωση που η οικονοµική προσφορά ενός προσφέροντος είναι κατά τη γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής αναιτιολόγητα χαµηλή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον προσφέροντα να την αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση αποκλείεται από το διαγωνισµό. 10. Ενστάσεις - Προσφυγές Οι ενστάσεις κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών (δηλαδή µέχρι και την κατακυρωτική απόφαση), διέπονται από τις διατάξεις του Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». Ενστάσεις για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντα σ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του, έως και της κατακυρωτικής απόφασης, απευθύνονται και υποβάλλονται εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή µέσω του πρωτοκόλλου της, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π 118/2007. ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής ιαγωνισµού έχουν σύµφωνα µε το Π.. 118/2007 µόνο οι διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού ή οι αποκλεισθέντες από αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στο αρµόδιο 19

20 συλλογικό όργανο και ασκούνται µε κατάθεσή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής. Επί των ενστάσεων οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα το αρµόδιο συλλογικό όργανο, εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε το Π 118/2007, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10% επί του προϋπολογισµού του παρόντος έργου, το ύψους του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων ( 1.000,00) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ( 5.000,00) Ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. 11. Επιλογή Αναδόχου - Κατακύρωση ιαγωνισµού Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή ιαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. δ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 20

21 Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία χωρίς ο ανάδοχος να αποστείλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύµβασης, η Περιφέρεια Κρήτης µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης. 12. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύµβασης Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νοµίµως και εγκύρως κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, για την τήρηση των όρων της σύµβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης. Για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ισχύουν τα προαναφερόµενα στο σηµείο της παρούσας και η σύνταξή της πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος της παρούσας. Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για το σύνολο του έργου ή σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικοί Ανάδοχοι σε κάθε Τµήµα για το σύνολο του Τµήµατος που αναλαµβάνει ο Ανάδοχος. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη σύµβαση. Η σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα ιακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. 13. Παρακολούθηση - Παραλαβή Έργου Η παρακολούθηση του έργου γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου και τους Οικονοµικούς Υπεύθυνους όπως έχουν οριστεί µε την Α.Π.: οικ. 2116/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. 21

22 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε τους υπεύθυνους έργου και να διευκολύνει το έργο τους καθώς και το έργο του προσωπικού και των συνεργατών της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή Παραλαβής, η οποία ορίζεται από την Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους ενεργειών και του συνόλου της προµήθειας του Αναδόχου και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συµπλήρωση των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη σύµβαση µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστον τα παραδοτέα που ορίζονται στο Παράρτηµα Γ της παρούσης. 14. Τρόπος πληρωµής του Αναδόχου Η αµοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί συνολικά, µε την ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των προµηθευόµενων ειδών, δηλαδή, µε την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου. Ο Ανάδοχος προκειµένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόµενης αµοιβής του, υποχρεούται στην προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 15. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται τη συνδροµή προϋποθέσεων ανώτερης βίας, βαρύνεται, αποκλειστικά, για την απόδειξη του ισχυρισµού του. Ειδικότερα υποχρεούται, µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών, αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεµελιώνουν τον ισχυρισµό του, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώµατος προβολής του ισχυρισµού αυτού. 16. ίκαιο - Επίλυση ιαφορών Η σύµβαση διέπεται από την ελληνική νοµοθεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία. 17. Λοιπά θέµατα Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, παραπέµπουµε στις διατάξεις των νόµων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. 22

23 18. ιευκρινίσεις - Πληροφορίες Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή πληροφορία κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις 10:00 πµ και έως 2:00 µµ µε την Υπεύθυνη Έργου για την Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης, κα Ευαγγελία Βροντάκη (Τηλέφωνο Fax καθώς και µε το Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης (κα Γεωργία Χαιρετάκη, Τηλέφωνο ). 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Γενικό Πλαίσιο Αναφοράς Το εγκεκριµένο έργο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ «Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονοµικός Τουριστικός Προορισµός» αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 1 : Ανταγωνιστικότητα, Ειδικός Στόχος 1.1 Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος » του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία". Το εν λόγω έργο στοχεύει στην ανάπτυξη του γαστροοινικού τουρισµού, µέσα από συγκεκριµένες και στοχευµένες δράσεις και στην καθιέρωση της περιοχής παρέµβασης (Κρήτη - Κύπρος) ως γαστρονοµικό προορισµό. 2. Αντικείµενο του Έργου του Αναδόχου Αντικείµενο του πρόχειρου διαγωνισµού είναι η επιλογή προµηθευτού για την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού για τη λειτουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας», σύµφωνα µε το πλαίσιο του Έργου «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ: Κρήτη Κύπρος: Γαστρονοµικός Τουριστικός Προορισµός», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος », µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο ιαγωνισµός διενεργείται για την προµήθεια των υλικών που θα εξοπλίσουν το Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας, σε Τµήµατα (Α και Β ). Ειδικότερα, διακρίνεται σε προµήθεια για το Τµήµα Α : Εξοπλισµός Κουζίνας & Χώρου Γευσιγνωσίας - Οινογνωσίας και σε προµήθεια για το Τµήµα Β : Εξοπλισµός Κουζίνας. Σκοπός των παρεµβάσεων του παρόντος έργου είναι η δηµιουργία του «Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας», που θα φιλοξενηθεί στην Τοπική Κοινότητα Αργυρούπολης Ρεθύµνης του πρώην ήµου Λαππαίων σε ένα νεοκλασικό ανακαινισµένο ηµοτικό κτίριο (κτίριο Μανουσάκη). Η επιλογή του χώρου έγινε µε κριτήριο τη δυνατότητα παραχώρησης του συγκεκριµένου κτιρίου για τις ανάγκες του έργου, την προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών στην Αργυρούπολη λόγω της αρχαίας Λάππας και του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος που συνδέεται µέσω ενός επισκέψιµου δικτύου περιπατητικών διαδροµών ( ιαδροµές Ε4). Στόχος είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου κέντρου γαστρονοµίας που θα προβάλει την Κρητική διατροφή και τα τοπικά προϊόντα µέσα από την λειτουργία ειδικής έκθεσης και την υλοποίηση εκδηλώσεων, µαγειρικών επιδείξεων και δράσεων γευσιγνωσίας και οινογνωσίας. Πιο συγκεκριµένα, στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας, προβλέπεται η ακόλουθη διαµόρφωση και δραστηριότητα: Α. Κεντρική Είσοδος Β. Χώρος Υποδοχής Reception Γ. Info-Kiosk 24

25 . Βιβλιοθήκη Ε. Εκθετήριο Κέντρου ΣΤ. Χώρος Μαγειρικών Επιδείξεων Ο Χώρος αυτός θα είναι κάτω από το επίπεδο του χώρου της υποδοχής (Reception). Εκεί θα γίνονται µαγειρικές επιδείξεις, παρουσιάσεις τοπικών συνταγών και πειραµατισµοί µε την χρήση τοπικών προϊόντων. Z. Χώρος Οινογνωσίας - Γευσιγνωσίας - Κελάρι Κέντρου Συνέχεια του χώρου µαγειρικής οργανώνεται ο χώρος γευσιγνωσίας και οινογνωσίας. Στον χώρο αυτό θα γίνονται εκπαιδευτικά σεµινάρια, οµιλίες, συζητήσεις, προβολές ταινιών κ.λ.π. Τέλος στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου προβλέπει η µελέτη να φυτευτούν κρητικά βότανα. Ο Ανάδοχος οφείλει µέσω του παρόντος διαγωνισµού να προβεί στην προµήθεια του εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις αναλυτικές περιγραφές των ειδών. Ακολουθεί Πίνακας µε αναλυτική (συνολική) Τεχνική Περιγραφή για την Προµήθεια Εξοπλισµού, της παρούσας ιακήρυξης, για τη λειτουργία του Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας: Πίνακας Ειδών: Εξοπλισµός Κουζίνας & Χώρου Γευσιγνωσίας Οινογνωσίας (Τµήµα Α) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Ερµάριο τοίχου 110εκ µε συρόµενα κρύσταλλα 2 2 Ερµάριο µε 3 συρτάρια και αµπάρι 1 3 Τραπέζι 190εκ µε υπερύψωµα 1 4 Κουζίνα αερίου 6 εστιών µε ενιαίο φούρνο 1 5 Γκριλιέρα αερίου πενταπλή 1 6 Φριτέζα αερίου διπλή 1 7 Πλυντήριο πιάτων µε καλάθι Θάλαµος κατάψυξης µε 2 µεγάλες πόρτες 1 9 Ψυγείο θάλαµος µε 2 µεγάλες πόρτες 1 10 Καρβουνιέρα επιτραπέζια 110εκ 1 11 Αποροφητήρας inox 2 12 Λάντζα κλειστή 110εκ µε 2 γούρνες 1 13 Ερµάριο 140εκ από ανοξείδωτη λαµαρίνα 1 14 Ερµάριο 110εκ από ανοξείδωτη λαµαρίνα 1 15 Ψυγείο συντήρηση κρασιών για 260 φιάλες 2 16 Ψυγείο βιτρίνα αλλαντικών, τυριών ή κρεάτων 2 17 Βιτρίνα συντήρηση µε 2 ανοιγόµενες πόρτες 1 18 Κατάψυξη τύπου combi 188εκ 2 19 Ψυγείο µαναβικής 200εκ χωρίς µηχάνηµα 1 25

26 Πίνακας Ειδών: Εξοπλισµός Κουζίνας (Τµήµα Β) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20 Κατσαρόλα µικρή ανοξείδωτη µε καπάκι 28*12 εκ Κατσαρόλα µεσαία ανοξείδωτη µε καπάκι 32*14 εκ Κατσαρόλα µεγάλη ανοξείδωτη µε καπάκι 40*18 εκ Κατσαρόλα βαθειά ανοξείδωτη µε καπάκι 28*17 εκ Κατσαρόλα βαθειά ανοξείδωτη µε καπάκι 32*19 εκ Κατσαρόλα µε χέρι ανοξείδωτη 16*11 εκ Κατσαρόλα µε χέρι ανοξείδωτη 24*14 εκ Καπάκι κατσαρόλας µικρό ανοξείδωτο 2 28 Τηγάνι µεσαίο 20 εκ Τηγάνι µεγάλο 32 εκ Σουρωτήρι 2 31 Σύστηµα σερβιρίσµατος κρασιού µε το ποτήρι 1 32 Ποτήρι οίνου Ποτήρι νερού Πιατέλες σερβιρίσµατος ξύλινες 5 35 Πιατέλες σερβιρίσµατος πορσελάνινες 5 36 Μαχαίρια µικρά Μαχαίρια µεσαία οχεία κρασιού Μπουκάλια γυάλινα 7 40 Σφηνοπότηρα Σαµπανιέρα 5 42 Πιάτα µικρά ρηχά Πιάτα µεσαία ρηχά Πιάτα βαθιά Κάδος απορριµάτων 2 Αναλυτική ανά είδος περιγραφή και προϋπολογισθείσα δαπάνη (τιµή µονάδος) του προς προµήθεια Εξοπλισµού, της παρούσας ιακήρυξης (Τµήµα Α. Πίνακας Ειδών: Εξοπλισµός Κουζίνας & Χώρου Γευσιγνωσίας-Οινογνωσίας καθώς και Τµήµα Β. Πίνακας Ειδών: Εξοπλισµός Κουζίνας). Α/Α 1 Ερµάριο τοίχου 110εκ µε συρόµενα κρύσταλλα Κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI /8-10 ιατίθενται µε συρόµενα κρύσταλλα και δυο σταθερά ράφια Μήκος (εκ): 110 Βάθος (εκ) : 34 Ύψος (εκ) : 70 Προϋπολογισθείσα τιµή: 220,00 Α/Α 2 Ερµάριο µε 3 συρτάρια και αµπάρι Ανοξείδωτη λαµαρίνα AISI 304 Πόδια ανοξείδωτα ρυθµιζόµενα έως 30mm Με 3 συρτάρια 26

27 Μήκος (εκ) : 98 Βάθος (εκ) : 70 Ύψος (εκ) : 87 Προϋπολογισθείσα τιµή: 615,00 Α/Α 3 Τραπέζι 190εκ µε υπερύψωµα Κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI /8-10 Με δυνατότητα τοποθέτησης συρταριού Ρυθµιζόµενα πόδια κατά ύψος Ράφι αντοχής Μήκος (εκ) : 190 Βάθος (εκ) : 70 Ύψος (εκ) : 87 Προϋπολογισθείσα τιµή : 310,00 Α/Α 4 Κουζίνα αερίου 6 εστιών µε ενιαίο φούρνο Εξοπλισµένος µε επισµαλτωµένες σχάρες και µαντεµένιους καυστήρες µεγάλης απόδοσης. ιαθέτει συστήµατα ασφαλείας ( διακόπτης θερµοκόπια πιλότος ) που κατασκευάζονται από υλικά που προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισµούς. Οι καυστήρες των φούρνων είναι από ειδικό ανοξείδωτο χάλυβα που έχει υποστεί κατεργασία µε λέιζερ. Το εσωτερικό των φούρνων κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και η βάση των συσκευών εδράζεται σε ρυθµιζόµενα ποδαράκια. Εσωτερική διάσταση φούρνου εκ Αριθµός εστιών : 6 Ισχύς : 47.5 kw Μήκος (cm) : 120 Βάθος (cm) : 75 Ύψος : 85 Προϋπολογισθείσα τιµή: 2.130,00 Α/Α 5 Γκριλιέρα αερίου πενταπλή Με 5 καυστήρες Με συρτάρι νερού Ισχύς : 50 kw Μήκος (cm) : 160 Βάθος (cm) : 70 Ύψος (cm) : 30 Προϋπολογισθείσα τιµή: 1.700,00 Α/Α 6 Φριτέζα αερίου διπλή Επιτραπέζια τοποθέτηση Με κρύα ζώνη λαδιού για καλύτερη απόδοση στο τηγάνισµα Με κάνουλα εξαγωγής λαδιού Θερµοστάτης ασφαλείας Μήκος (cm) : 77 Βάθος (cm) : 70 Ύψος (cm) : 43 Αριθµός κάδων : 2 Χωρητικότητα λαδιού σε Lt : 8 27

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠ ΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠ ΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 2756/12-1-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Η ιεύθυνση Οικονοµικού-ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Η ιεύθυνση Οικονοµικού-ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη : ΑΑ: Ω8ΠΟ7ΛΚ-7ΧΝ ΑΑΜ: 15PROC002997231 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ : Η Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, έχοντας υπόψη :

ΑΔΑΜ : Η Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, έχοντας υπόψη : AΔΑ : Β8ΑΓ7ΛΚ-ΡΣΙ ΑΔΑΜ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 9/11/2015 Αρ. Πρωτ. : οικ. 137141 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ e-mail:heretaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

A Α : 6ΕΟΓ7ΛΚ-ΓΓΣ Α ΑΜ : 15PROC003137067. Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ. 123344

A Α : 6ΕΟΓ7ΛΚ-ΓΓΣ Α ΑΜ : 15PROC003137067. Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ. 123344 A Α : 6ΕΟΓ7ΛΚ-ΓΓΣ Α ΑΜ : 15PROC003137067 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 08/10/2015 Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ. 123344 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ e-mail:heretaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δημαρχείο Ν. Καζαντζάκη, Αγ. Παρασκιές 70100 Ηράκλειο Κρήτης www.winesofcrete.gr, info@winesofcrete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αγίες Παρασκιές, 1/6/2012 Αρ. Πρωτ.: 1020

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065796 2015-09-18

15PROC003065796 2015-09-18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 70/2015 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ Πληροφορίες : Γ. Χαιρετάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 81-A52/2015 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ. 2810 288708, Fax: 2810 283754 Πληροφορίες: Βαγγελιώ Βιολάκη, Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΑLΚΑΝΕΑΝΑ: A Europeana Digital Library Initiative

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΑΛΚΑΝΕΑΝΑ: A Europeana Digital Library Initiative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: 25 ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πληροφορίες: Ταχυδρομική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» Α Α: ΒΛΛΘ7ΛΕ-ΟΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ιοικητήριο Λευκάδας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Σαµάρα 13 Ταχ. Κώδικας: 49 100, Κέρκυρα Πληροφορίες: ρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης Τηλέφωνο: 2661361537

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργία και παραγωγή διαφηµιστικού υλικού για χρήση σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και πολυµέσα για την Προβολή του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 22/6/2015 Αρ. Πρωτ. : oik. 77776 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ρέθυµνο 22/6/2015 Αρ. Πρωτ. : oik. 77776 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ e-mail:heretaki@crete.gov.gr Ταχ. /νση: Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Ταχ. Κωδ.: 74100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 06 /10/2015 Αριθ. Πρωτ.: 7211 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο ΠΡ ΑΣ Ι ΑΣ ΠΡΟΜ ΗΘ Ε Ι ΩΝ

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο ΠΡ ΑΣ Ι ΑΣ ΠΡΟΜ ΗΘ Ε Ι ΩΝ Α Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 9/2/2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα