προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν εγκεκριµένα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή ή καλύπτουν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν εγκεκριµένα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή ή καλύπτουν"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµ. 21/ πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 301/2015 ΘΕΜΑ : «Συµπλήρωση της υπ αριθµ. 158/2015 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «Γνωµοδότηση επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρου δηµόσιας έκτασης 49,237 τ.µ. στη θέση Αλωνάκι» Στα Βασιλικά και στο ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 22 α ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 µ.µ. συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ηµοτικού Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α /2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 27 δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ήµαρχος 1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 1. Ακριτίδου Μαρία.Σ.) 2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 2. Γκουστίλης Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος.Σ.) 3. Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας.Σ.) 3. Ζελιλίδης αµιανός 4. Αγοραστούδη Ευγενία 4. Μπίκος Κωνσταντίνος 5. Αναγνώστου Πασχάλης 5. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία 6. Αποστόλου Στυλιανός 6. Φάµελλος Σωκράτης 7. Βογιατζής ηµήτριος 8. Βλαχοµήτρος ηµήτριος 9. Γεωργαλή Λυσίτσα Ζωή 10. Γκιζάρης Στέργιος 11. Ιωσηφίδης Ιωάννης 12. Καραουλάνης ηµήτριος 13. Καρκατζίνος Νικόλαος 14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 15. Κοντοπίδης Γεώργιος 16. Κουγιουµτζίδης Σταύρος (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης)

2 17. Λαγός Νικόλαος (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης) 18. Μίχου Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) (απεχώρησε µετά τη συζήτηση του 13 ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης) 19. Μουστάκας Βασίλειος 20. Πονερίδης Παναγιώτης 21. Πράτανος Απόστολος 22. Σαµαράς Σωκράτης (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 8 ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης) 23. Σαραφιανός Χρήστος 24. Σφονδύλας ηµήτριος 25. Τσολάκης Απόστολος 26. Χρυσοχόου Παύλος (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης) 27. Χρυσοστοµίδου Σαµαρά Όλγα κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλο του ήµου Θέρµης. Το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρώτο κατά σειρά, λόγω της παρουσίας του λογιστή της Σχολικής Επιτροπής Α βάθµιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση των θεµάτων µε αριθµ. 2 έως 19 της ηµερήσιας διάταξης και τελευταίο συζητήθηκε το 1 ο θέµα, για το οποίο πραγµατοποιήθηκε και παρουσίαση. Για την συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου κος Τσιλιπάκος Αριστείδης µε το υπ αριθµ / έγγραφο της Προέδρου του.σ., ο οποίος παραστάθηκε µε δικαίωµα ψήφου. Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος παραστάθηκε η Επιστηµονική Συνεργάτης του ηµάρχου κα Γρηγοριάδου Μαρία (Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος). Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι µε την υπ αριθµ. 158/2015 (Α Α: 61ΗΓΩΡΣ-ΡΞ6) απόφασή του το ηµοτικό Συµβούλιο γνωµοδότησε κατά πλειοψηφία αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας εκµετάλλευσης λατοµείου µαρµάρου σε δηµόσια έκταση τ.µ. στη θέση «Αλωνάκι» της.ε. Βασιλικών (Τ.Κ. Λιβαδίου), ήµου Θέρµης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τους ακόλουθους λόγους : 1. Η ΜΠΕ είναι τεχνικά και επιστηµονικά ελλιπής και περιέχει ανακρίβειες. εν λαµβάνει υπόψη τον αναπτυξιακό σχεδιασµό του ήµου για το Λιβάδι και την ευρύτερη περιοχή, και δεν απαντά στα ζητήµατα που θέτει η υπ αριθ. 4586/2011 απόφαση του ΣτΕ στο σκεπτικό της. 2. Ο προτεινόµενος λατοµικός χώρος βρίσκεται σε επαφή µε καλλιεργήσιµες εκτάσεις του αγροκτήµατος Λιβαδίου. 3. Η χρήση δεν συνάδει µε τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό του ήµου για τον οικισµό του Λιβαδίου και την ευρύτερη περιοχή, και συγκεκριµένα:

3 - έχει συνταχθεί και εγκριθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο σχέδιο ανάπλασης και ανάδειξης του οικισµού Λιβαδίου, ο οποίος είναι χαρακτηρισµένος ως «αξιόλογος» µε απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης. Ήδη έχει υλοποιηθεί µέρος του σχεδίου ανάπλασης (αναπλάσεις, παιδική χαρά, ασφαλτοστρώσεις) και έχει υποβληθεί φάκελος έργου αναπλάσεων για ένταξη σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα - ο ήµος Θέρµης προωθεί, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Λιβάδι, µε την αξιοποίηση τµήµατος των δηµοτικών ξενώνων Λιβαδίου. - έχει ενταχθεί σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα και είναι σε εξέλιξη η δηµοπρασία ανάθεσης του επενδυτικού σχεδίου «Προβολή και προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού ορεινών περιοχών ΟΠΑΑΧ της.ε. Βασιλικών ήµου Θέρµης», µεταξύ των οποίων και ο οικισµός Λιβαδίου και η ευρύτερη περιοχή του. Στόχοι του σχεδίου είναι: i. η αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής ii. η αύξηση της αναγνωρισιµότητας της περιοχής iii. η ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισµού iv. η ενίσχυση της τοπικής επισχειρηµατικότητας και η ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων v. η ανάδειξη του παραδοσιακού οικιστικού περιβάλλοντος vi. η υποστήριξη του αγροτουρισµού. 4. εν υποβλήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διαµόρφωση της βατότητας και τη διαπλάτυνση του δρόµου προσπέλασης στον λατοµικό χώρο και να ληφθεί η απαραίτητη άδεια από το οικείο ασαρχείο. 5. Η αναφερόµενη στη ΜΠΕ λεκάνη απορροής των υδάτων από την εγκατάσταση δεν είναι ορθή. 6. εν αναφέρεται σαφώς στη µελέτη ότι η υπό εξέταση περιοχή περιλαµβάνεται στη Γ Ζώνη του υγροτοπικού συστήµατος των λιµνών Βόλβης, Κορώνειας και Μακεδονικών Τεµπών, που ανήκει στη Σύµβαση Ramsar. 7. Η ΜΠΕ αναφέρει ότι η περιοχή για την οποία ζητείται η αδειοδότηση βρίσκεται στο «Αλωνάκι», ενώ βρίσκεται στη θέση «Ασβεσταριά» της «Φτέρης». 8. Η αναφερόµενη στη ΜΠΕ νοµοθεσία περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και περί κατάταξης των εγκαταστάσεων σε κατηγορίες δεν είναι η ισχύουσα σήµερα. 9. εν προσδιορίζει η ΜΠΕ από πού θα λαµβάνεται το νερό και µε ποιο τρόπο και προς τα πού θα αποχετεύεται εντός και εντός του λατοµείου. 10. Ενώ στον µηχανολογικό εξοπλισµό της εγκατάστασης δεν αναφέρει η ΜΠΕ ότι θα χρησιµοποιείται σπαστήρας, σε άλλο τεύχος αναφέρεται χρήση αυτού. 11. εν προσδιορίζει η ΜΠΕ τους δανειοθαλάµους λήψης εδαφικής γης για τη συµπλήρωση χώµατος κατά τη διάρκεια αποκατάστασης του φυσικού τοπίου. 12. εν περιλαµβάνονται στους προτεινόµενους από τη ΜΠΕ περιβαλλοντικούς όρους οι ακόλουθοι: Η προσπέλαση στο λατοµείο (πρόσβαση και αποχώρηση των οχηµάτων) θα γίνεται αποκλειστικά από τη δασική οδό που συµβάλλει στον κόµβο της οδού προς Πετροκέρασα και της εισόδου του οικισµού Λιβαδίου. Απαγορεύεται η χρήση του οδικού δικτύου του οικισµού από τα οχήµατα εξυπηρέτησης της εγκατάστασης. Η ακαριαία θρυαλλίδα (εκρηκτική θρυαλλίδα) θα πρέπει να αποθηκεύεται σε αποθήκη εκρηκτικών υλικών, η οποία θα κατασκευαστεί κατόπιν αδειοδότησης από την αρµόδια Υπηρεσία. Να ληφθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις για τους δανειοθαλάµους λήψης εδαφικής γης για τη συµπλήρωση χώµατος κατά τη διάρκεια αποκατάστασης του φυσικού τοπίου. Η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου να γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και µε τα κατάλληλα δασοπονικά είδη για τη συγκράτηση των εδαφών και να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες µέθοδοι για την επιτυχή ανάπτυξη των φυτών (φυτευτικός σύνδεσµος, σκαλίσµατα, άρδευση, λίπανση, αποκατάσταση ξηρών φυτών).

4 Να ενσωµατωθούν στους γενικούς περιβαλλοντικούς όρους της Απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων όλα τα µέτρα και οι επεµβάσεις, γενικά και ειδικά, που προτείνονται από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειµένου να τηρηθούν υποχρεωτικά από τον φορέα υλοποίησης της εκµετάλλευσης. Κατά τη φάση της λειτουργίας της εκµετάλλευσης να ελέγχεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τις αρµόδιες Αρχές, µε τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, τακτικών και έκτακτων. Όπως προκύπτει από την από εισήγηση της Επιστηµονικής Συνεργάτιδας του ηµάρχου κας Γρηγοριάδου Μαρίας, το εξεταζόµενο έργο εµπίπτει στη Γ Ζώνη της περιοχής προστασίας των Λιµνών Βόλβης-Κορώνειας. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 6919/ («Χαρακτηρισµός των λιµναίων, χερσαίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήµατος των λιµνών Βόλβης, Κορώνειας και Μακεδονικών Τεµπών ως Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιµνών Κορώνειας Βόλβης και των Μακεδονικών Τεµπών και καθορισµός ζωνών προστασίας και καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης»), και ειδικότερα σύµφωνα µε την παρ. 6 (περ. 2 ε) του άρθρου 3 αυτής, στη Ζώνη Γ επιτρέπονται όλες οι περιπτώσεις (των οµάδων έργων και δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στην υποκατηγορία 2 της πρώτης κατηγορίας της ΚΥΑ 15393/2332/2002), δηλαδή «της 5 ης Οµάδας (εξορυκτικές δραστηριότητες) της ΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β), που εξυπηρετούν εγκεκριµένα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή ή καλύπτουν αποκλειστικά τοπικές ανάγκες, µε την προϋπόθεση ότι το εξορυκτικό µέτωπο δεν είναι ορατό από τη ζώνη Α.» Με την ΚΥΑ 39542/ , που διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 416 /2008, τροποποιήθηκε η παραπάνω διάταξη της ΚΥΑ 6919/ Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παρ. IV της ΚΥΑ 39542/2008, αντικαταστάθηκε η παρ. 6 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/ , και ειδικότερα, σε σχέση µε τις περιπτώσεις της 5 ης Οµάδας (εξορυκτικές δραστηριότητες) της ΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β), των οµάδων έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 2 της πρώτης κατηγορίας, ορίστηκε ότι στη Ζώνη προστασίας Γ επιτρέπονται όλες οι περιπτώσεις µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: «i) το εξορυκτικό µέτωπο δεν θα είναι ορατό από τη Ζώνη Α ii) δεν θα επηρεάζονται σηµαντικά τα επιφανειακά και υπόγεια νερά που τροφοδοτούν τις λίµνες iii) η εξορυκτική δραστηριότητα θα απέχει τουλάχιστον 10 km σε ευθεία απόσταση από το όριο της Περιοχής Α και εφόσον αυτό εµπίπτει µέσα στα όρια της προστατευόµενης περιοχής. Ειδικότερα, και για περιπτώσεις που η δραστηριότητα αυτή απέχει απόσταση µικρότερη των 10 km από το όριο της Περιοχής Α, επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτής εφόσον πρόκειται για έργο Εθνικής σηµασίας, γεγονός που θα πιστοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από σύµφωνη γνώµη των συναρµοδίων Υπουργών και τηρουµένων σε κάθε περίπτωση των προαναφερθεισών προϋποθέσεων (i) και (ii). Επιπλέον των ανωτέρω, για την εξόρυξη αδρανών υλικών τίθεται η προϋπόθεση να εξυπηρετούν εγκεκριµένα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή ή να καλύπτουν αποκλειστικά τοπικές ανάγκες.». Αναφορικά µε τις παραπάνω τέσσερις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 39542/ : - Οι µε αριθ. (i) και (iii) καλύπτονται για τον υπό εξέταση χώρο, αφού το εξορυκτικό µέτωπο δεν είναι ορατό από τη Ζώνη Α προστασίας των λιµνών και η απόσταση της εγκατάστασης είναι πολύ µεγαλύτερη από 10 χλµ. σε ευθεία από τη Ζώνη Α προστασίας των λιµνών (περίπου 14 χλµ.). - Η µε αριθ. (ii) επίσης καλύπτεται, για τον λόγο ότι η λεκάνη απορροής δεν επηρεάζεται καθόλου από την εγκατάσταση επειδή η εν λόγω δραστηριότητα (εξόρυξη µαρµάρου), δεν θα χρησιµοποιεί εκρηκτικές ύλες, ούτε ρυπογόνες ουσίες. - Η τελευταία, δεν αφορά τα λατοµεία µαρµάρου, αλλά τα λατοµεία αδρανών υλικών. Για τους παραπάνω λόγους, δεν συµπεριλήφθηκαν στους λόγους τεκµηρίωσης της αρνητικής γνωµοδότησης του ηµοτικού Συµβουλίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

5 Μετά από αίτηση του ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, για την ακύρωση της µε αριθ / ΚΥΑ, εκδόθηκε η υπ αριθ. 2036/2015 Απόφαση του Ε Τµήµατος του ΣτΕ, η οποία δηµοσιεύθηκε στις και η οποία «Ακυρώνει την 39542/ κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Μακεδονίας-Θράκης ( 441) και αναπέµπει την υπόθεση στη ιοίκηση, κατά το αιτιολογικό». Συνεπώς, µε βάση την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ επανέρχεται σε ισχύ η ΚΥΑ 6919/ , η οποία για τα λατοµεία µαρµάρου αναφέρει ότι επιτρέπονται, µε την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν εγκεκριµένα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή ή καλύπτουν αποκλειστικά τοπικές ανάγκες, µε την προϋπόθεση ότι το εξορυκτικό µέτωπο δεν είναι ορατό από τη ζώνη Α. Είναι προφανές ότι οι ποσότητες µαρµάρου που, σύµφωνα µε την εξεταζόµενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα εξορύσσονται από το λατοµείο (περίπου κ.µ. ετησίως, σελ. 28 παρ. 6.4 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), είναι αδύνατον να καταναλωθούν στην περιοχή του Λιβαδίου, ούτε του ήµου Θέρµης. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σελ. 23), τα µάρµαρα θα µεταφέρονται προς επεξεργασία στην περιοχή ράµας-προσοτσάνης και στην υπόλοιπη χώρα. Επίσης, στη σελ. 3 του τεύχους «Ειδική οικολογική αξιολόγηση από την εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρων», που αποτελεί Παράρτηµα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αναφέρεται ότι «Σκοπός της επιχείρησης είναι η συνέχιση της εξόρυξης του κοιτάσµατος µαρµάρου στον προαναφερθέντα χώρο και στη συνέχεια η διάθεσή του στην Ελληνική αγορά». Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται να συµπληρωθεί στο αποφασιστικό µέρος της υπ αριθµ. 158/2015 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου και ειδικότερα στο σηµείο Α αυτής, παράγραφος 13 µε το εξής περιεχόµενο : «13. Οι παραγόµενες ποσότητες µαρµάρου κατ έτος, σύµφωνα µε την εξεταζόµενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα καταναλώνονται σε έργα που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του Λιβαδίου, της.ε. Βασιλικών και του ήµου Θέρµης και δεν θα καλύπτουν αποκλειστικά τοπικές ανάγκες, συνεπώς δεν καλύπτεται η προϋπόθεση της παρ. 6 (περ. 2 ε) του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/ ». Η απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου που θα ληφθεί να διαβιβαστεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού και Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης), προκειµένου να ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των γνωµοδοτήσεών τους. Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέµατος η.σ. Μίχου Σουλτάνα δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό όπως και κατά την αρχική συζήτηση του θέµατος. Το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου και της Επιστηµονικής Συνεργάτιδας του ηµάρχου, την υπ αριθµ. 158/2015 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, τις διατάξεις της ΚΥΑ 6919/ και ειδικότερα την παρ. 6 (περ. 2 ε) του άρθρου 3 αυτής, τη µε αριθ. 2036/2015 απόφαση του Ε Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ..Κ.) και του Ν. 3852/2010, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι µε πλειοψηφία 1. Συµπληρώνει στο αποφασιστικό µέρος της υπ αριθµ. 158/2015 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου και ειδικότερα στο σηµείο Α αυτής, παράγραφο 13, ως εξής :

6 «13. Οι παραγόµενες ποσότητες µαρµάρου κατ έτος, σύµφωνα µε την εξεταζόµενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα καταναλώνονται σε έργα που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του Λιβαδίου, της.ε. Βασιλικών και του ήµου Θέρµης και δεν θα καλύπτουν αποκλειστικά τοπικές ανάγκες, συνεπώς δεν καλύπτεται η προϋπόθεση της παρ. 6 (περ. 2 ε) του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/ ». 2. Η απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου να διαβιβαστεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού και Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης), προκειµένου να ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των γνωµοδοτήσεών τους. Η.Σ. Μίχου Άννα ψήφισε λευκό. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 301/2015. Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ρ Μ Η Σ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ ==================== /ΝΣΗ : ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 Τ.Κ ΘΕΡΜΗ ΠΛΗΡ. : ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ.Σ.) ΤΗΛ: FAX: ΠΡΟΣ: 1. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μοναστηρίου 12, Θεσσαλονίκη 2. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΘΕΡΜΗΣ 4. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑ ΙΩΝ 5..Ε.Η. Α.Ε. Παπαναστασίου 63 & Πριάµου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6. 9 η ΕΒΑ Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. : Τ.Θ. : ΙΣΤ ΕΠΚΑ Μεγ.Αλεξάνδρου, έναντι Ποσειδωνίου, Τ.Κ Θεσσαλονίκη 8. ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καρατάσου 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ Σωκράτη Τσακάλη 21, Τ.Κ Λαγκαδάς 10. Ι.ΠΕ.ΧΩ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Στρωµνίτσης 53, Τ.Κ Θεσσαλονίκη 11. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας, Τ.Κ Θεσσαλονίκη 12. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΕΚΑ Βασ. Όλγας & Μαρτίου, TK Θεσσαλονίκη ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση της υπ αριθµ. 301/2015 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τη «Συµπλήρωση της υπ αριθµ. 158/2015 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «Γνωµοδότηση επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρου δηµόσιας έκτασης 49,237 τ.µ. στη θέση Αλωνάκι». ΣΧΕΤ : Το υπ αριθµ / έγγραφό µας (υπ αριθµ. 158/2015 Α..Σ.).

8 Σας κοινοποιούµε επικυρωµένο απόσπασµα του πρακτικού συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου της 22ας , που περιέχει την υπ αριθµ. 301/2015 απόφασή του. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ρ Μ Η Σ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Στη Θέρµη σήµερα την 23η του µηνός Ιουλίου του έτους 2015 η υπογεγραµµένη Παπαθεοδώρου Χρυσούλα τοιχοκόλλησα στο γι αυτό προορισµένο µέρος (εξώθυρα) του ηµοτικού Καταστήµατος την υπ αριθµ. 301/2015 Α..Σ. σχετικά µε την συµπλήρωση της υπ αριθµ. 158/2015 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «Γνωµοδότηση επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρου δηµόσιας έκτασης 49,237 τ.µ. στη θέση Αλωνάκι». Η τοιχοκόλληση έγινε µπροστά στους µάρτυρες που υπογράφουν : 1. Παπαδοπούλου Μαρία 2. Πανταζή Ιωάννα Γι αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό. Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση Οι µάρτυρες 1, 2,

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 19/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το υπ αριθµ. 21/22-07-2015 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 304/2015 ΘΕΜΑ : «Εκποίηση δηµοτικού ακινήτου του Αγροκτήµατος Α. Σχολαρίου

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 24/26-11-2014 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 24/26-11-2014 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 24/26-11-2014 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης Αριθμ. Απόφ. 461/2014 ΘΕΜΑ : «Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 118/2015 ΘΕΜΑ : «Ανάκληση της υπ αριθμ. 64/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 93/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 16/25-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 16/25-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 16/25-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 1/12-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 1/12-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 1/12-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 1/2015 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. Απόφ. 45/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 9/21-04-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 9/21-04-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 9/21-04-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 164/2015 ΘΕΜΑ : «Έκδοση ψηφίσματος για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Aιτήσεις για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς

Aιτήσεις για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς 29 Ιουνίου - 5 Ιούλιου θα πραγµατοποιηθεί το 5ο διεθνές φεστιβάλ σύγχρονης µουσικής «ΣΥΝΘΕΡΜΙΑ plus 2015» ΣΕΛ. 15 ΑΠΡΙΛΙΟΣ_2015 Τεύχος 155 Τιµή: 0.001 ευρώ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρνητική γνωµοδότηση για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 30/15-12-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 30/15-12-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 30/15-12-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης Αριθμ. Απόφ. 498/2014 ΘΕΜΑ : «Ενδιάμεση εκκαθάριση της συμβατικής σχέσης και ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 87/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Γνωµοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυξηµένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο δήµο Θέρµης

Αυξηµένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο δήµο Θέρµης Εκδήλωση παρουσίασης της Μ.Π.Ε. για την εξωτερική περιφερειακή Ενηµερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της κατασκευής του Εξωτερικού Οδικού ακτυλίου από τον ανισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17 Αριθμ. Συνεδρίασης 17 η /05.08.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 110

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17 Αριθμ. Συνεδρίασης 17 η /05.08.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 441 9 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6919/11.2.2004

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα