υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στην Ελαστική-Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στην Ελαστική-Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς"

Transcript

1 υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στην Ελαστική-Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς Dynamic Properties of Mixtures of Granular Soils with Synthetic Materials in the Elastic-Linear Region of Behavior ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος ιδάκτορας Α.Π.Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ, Α. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Α.Π.Θ. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία µελετώνται οι δυναµικές παράµετροι G O και DT O µιγµάτων µίας ποταµίσιας άµµου µε συνθετικά υλικά µικρού ειδικού βάρους και υψηλής απόσβεσης προερχόµενα από ανακυκλωµένα ελαστικά αυτοκινήτων. Πραγµατοποιούνται στρεπτικές δοκιµές στήλης συντονισµού σε πυκνά, στεγνά δοκίµια µε ποσοστά ελαστικού σε ένα εύρος τιµών από 0% έως 35%, κατά βάρος µίγµατος. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα καταδεικνύουν µείωση του µέτρου διάτµησης και αύξηση της αποσβεσης των µιγµάτων µε την αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό. Επιπλέον, µε την εισαγωγή του ισοδύναµου δείκτη πόρων είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η συνεισφορά των κόκκων ελαστικού στη συνολική δυστµησία του στερεού σκελετού των µιγµάτων. ABSTRACT : In this paper the dynamic parameters G O and DT O of mixtures of a fluvial sand with synthetic materials of low specific gravity and high damping capacity, are examined. The synthetic material used is a granulated rubber material composed of recycled tire shreds. Torsional resonant column tests are performed on dense, dry specimens using percentages of rubber that range between 0 and 35% by mixture weight. Τhe experimental results indicate a reduction of dynamic modulus and an increment of damping capacity of the mixtures as the percentage of rubber increases. In addition, an equivalent void ratio is introduced in order to consider the negligible contribution of rubber solids on the dynamic stiffness of the sand/rubber solid matrix.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χρησιµοποίηση συνθετικών υλικών προερχόµενα από ανακυκλωµένα ελαστικά αυτοκινήτων σε τεχνικά έργα υποδοµής, όπως για παράδειγµα σε γεωτεχνικά έργα, αποτελεί µία σύγχρονη τάση στο σχεδιασµό έργων Πολιτικού Μηχανικού (Edil, 2004). Τα συνθετικά αυτά υλικά κατόπιν µηχανικής κατεργασίας διατίθενται σε µορφή κόκκων και παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες φυσικές, µηχανικές και δυναµικές ιδιότητες όπως για παράδειγµα χαµηλό ειδικό βάρος στερεών κόκκων (της τάξεως του.), υψηλή ελαστικότητα και παραµορφωσιµότητα, υψηλό συντελεστή διαπερατότητας (συνήθως µεγαλύτερο του 0-2 m/s) καθώς και υψηλή αποσβεστική ικανότητα (Edil, 2004, Edescar, 2006, Kim & Santamarina, 2008, Anastasiadis et al., 2009). Καθαρά κοκκοποιηµένα ελαστικά αλλά και µίγµατα αυτών µε χονδρόκοκκα κυρίως εδάφη χρησιµοποιούνται συνήθως ως υλικά επίχωσης τοίχων αντιστήριξης, κατασκευής επιχωµάτων υπερκείµενων µαλακών εδαφών, και ως υλικά αποστραγγιστικών στρώσεων σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (Humphrey et al., 997, Bosscher et al., 997, Reddy & Saichek, 998, Zornberg et al., 2004, Edescar, 2006). Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται ως εναλλακτικό σύστηµα σεισµικής µόνωσης σε κτιριακά έργα (Tsang, 2007). Μίγµατα χονδρόκοκκων εδαφών µε κοκκοποιηµένα ελαστικά παρουσιάζουν γενικά µικρότερο ειδικό βάρος και δείκτη πόρων, πιο γραµµική συµπεριφορά και υψηλότερη 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος

2 απόσβεση µε την αύξηση του ποσοστού ελαστικού, ενώ για µικρά ποσοστά ελαστικού στο µίγµα παρουσιάζουν ικανοποιητικά χαρακτηριστικά αντοχής και συµπύκνωσης (Edil & Bosscher, 994, Foose et al., 996, Masad et al., 996, Lee et al., 999, Feng & Sutter, 2000, Zornberg et al., 2004, Edescar, 2006, Pamukcu & Akbulut, 2006, Kim & Santamarina, 2008, Anastasiadis et al., 2009). Οι δύο κύριες παράµετροι που καθορίζουν τη δυναµική συµπεριφορά µιγµάτων εδαφών µε κοκκοποιηµένα ελαστικά φαίνεται να είναι το ποσοστό ελαστικού στο µίγµα καθώς και ο λόγος του µέσου µεγέθους κόκκων ελαστικού προς µέσο µέγεθος κόκκων εδάφους (Kim & Santamarina, 2008). Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η πειραµατική διερεύνηση της συµπεριφοράς µιγµάτων µιας λεπτόκοκκης άµµου µε ένα οµοιόµορφο κοκκοποιηµένο ελαστικό µέσω δοκιµών στήλης συντονισµού. Κύριος στόχος είναι η µελέτη της επιρροής του ποσοστού σε ελαστικό στις τιµές του µέτρου διάτµησης, G O, και του λόγου στρεπτικής απόσβεσης, DT O, σε µικρά πλάτη παραµόρφωσης. 2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΕΙΡΑΜΑ- ΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΙΜΩΝ 2. Χρησιµοποιούµενα υλικά και παρασκευή µιγµάτων Η λεπτόκοκκη άµµος που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι οµοιόµορφη, στρογγυλεµένων κόκκων (άµµος Αξιού 40/80), µε ειδικό βάρος στερεών κόκκων G s =2.67. Ως συνθετικό υλικό χρησιµοποιήθηκε ένα οµοιόµορφο υλικό σε κοκκοποιηµένη µορφή προερχόµενο από ανακυκλωµένα ελαστικά αυτοκινήτων, µε ειδικό βάρος στερεών κόκκων G s =.0. Στον Πίνακα δίνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών. Σηµειώνεται ότι το συνθετικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία παραχωρήθηκε από την εταιρία Ecoelastika AE. Το ειδικό βάρος στερεών κόκκων των χρησιµοποιούµενων υλικών προσδιορίστηκε σύµφωνα µε την πρότυπη Αµερικανική προδιαγραφή ASTM D Οι τιµές ειδικού βάρους, γ του Πίνακα αφορούν τιµές σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση ίση µε 25 kpa. Επιπλέον, οι τιµές του µέτρου ελαστικότητας, Ε, µέτρου διάτµησης, G, και δείκτη Poisson, v, του Πίνακα, δίνονται από τους Walter & Clark (98) και συνοψίζονται από τους Kim & Santamarina (2008). Πίνακας. Χαρακτηριστικά χρησιµοποιούµενων υλικών Table. Characteristics of materials used Υλικό Άµµος Ελαστικό Κωδική ονοµασία R3 G S D 50 (mm) C u C c γ (kn/m 3 ) E (kpa) G (kpa) v Για την παρασκευή µιγµάτων ζυγίζονται αρχικά κατάλληλες ποσότητες των επί µέρους υλικών σε ξηρή κατάσταση, ώστε να προκύψει µίγµα συγκεκριµένων αναλογιών. Στη συνέχεια γίνεται ανάµειξη των υλικών ώστε να διαµορφωθεί οµοιογενές ξηρό µίγµα. Στα επόµενα, η κωδική ονοµασία των µιγµάτων αναφέρεται τόσο στα επί µέρους υλικά όσο και στα ποσοστά κατά βάρος που χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε δείγµα. Για παράδειγµα ο κωδικός -R3-85/5 αναφέρεται σε µίγµα των υλικών και R3 µε ποσοστό ελαστικού 5%. 2.2 Πειραµατικός εξοπλισµός και πρόγραµµα δοκιµών Το σύνολο των δυναµικών δοκιµών πραγµατοποιήθηκε µε τη συσκευή στήλης συντονισµού Long-Tor του εργαστηρίου Εδαφοµηχανικής, Θεµελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισµικής Μηχανικής, Α.Π.Θ., η οποία είναι τύπου πακτωµένο-ελεύθερο άκρο. Στο άνω-ελεύθερο άκρο του δοκιµίου προσαρµόζεται η ειδική πλάκα του µηχανισµού διέγερσης (ενεργό άκρο), ενώ το κάτωπακτωµένο άκρο του δοκιµίου βρίσκεται σε στέρεη βάση πολύ µεγάλης µάζας και αδράνειας (παθητικό άκρο). Η στρεπτική φόρτιση των δοκιµίων επιτυγχάνεται µε σύστηµα µαγνητών που είναι ενσωµατωµένοι στην ειδική πλάκα του µηχανισµού διέγερσης και πηνίων που περιβάλλουν το δοκίµιο. Η απόκριση των δοκιµίων καταγράφεται από πιεζοηλεκτρικά επιταχυνσιόµετρα στο ελεύθερο άκρο τους. Μέσω κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού επιβάλλεται αρµονική στρεπτική διέγερση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 2

3 δοκίµιο, εντοπίζεται η συχνότητα έως την επίτευξη συντονισµού του συστήµατος και καταγράφεται το πλάτος της αρµονικής διέγερσης, η συχνότητα συντονισµού και η απόκριση του δοκιµίου. Ο συντονισµός του συστήµατος παρατηρείται όταν η διαφορά φάσης ταχύτητας δοκιµίου και αρµονικής διέγερσης είναι 80 ο. Η εκτέλεση των δυναµικών δοκιµών καθώς και η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε σύµφωνα µε την πρότυπη προδιαγραφή ASTM D405-92, της Αµερικανικής Ένωσης οκιµών και Υλικών. Στην εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκαν δυναµικές δοκιµές σε ξηρά, δοκίµια διαµέτρου 7. mm και ύψους 42.2 mm. Τα δοκίµια διαµορφώθηκαν µε συµπύκνωση σε 4 στρώσεις ίσης ποσότητας ξηρού υλικού (5 κτύποι στις πρώτες στρώσεις και 45 στις ανώτερες στρώσεις), µετά από δοκιµές µε στόχο την παρασκευή πολύ πυκνών οµοιόµορφων δοκιµίων. Στον Πίνακα 2 δίδονται οι κωδικές ονοµασίες καθώς και το ποσοστό του ελαστικού κατά βάρος του µίγµατος των δοκιµίων που εξετάστηκαν. Σε κάθε δοκιµή προσδιορίστηκαν το µέτρο διάτµησης, G Ο, και ο λόγος στρεπτικής απόσβεσης, DT O, σε µικρά πλάτη διατµητικής παραµόρφωσης και για τιµές της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης 25, 50, 00, 200 και 400 kpa. Σηµειώνεται ότι τα ποσοστά ελαστικού 0, 5, 0, 5, 25 και 35% κατά βάρος µίγµατος, αντιστοιχούν σε ποσοστά 0, 0, 20, 30, 45 και 55% ελαστικού κατ όγκο µίγµατος, αντίστοιχα. Πίνακας 2. Πρόγραµµα στρεπτικών δοκιµών στήλης συντονισµού σε πυκνά, στεγνά δοκίµια διαµέτρου 7. mm Table 2. Torsional resonant column testing program on dense, dry specimens of 7. mm diameter οκιµή Κωδική ονοµασία δοκιµίου Ποσοστό ελαστικού κ.β. µίγµατος (%) 0 2 -R3-95/ R3-90/ R3-85/ R3-75/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 3. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο ειδικό βάρος και δείκτη πόρων των µιγµάτων Στο Σχήµα παρουσιάζεται η επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό στο ξηρό ειδικό βάρος, γ d, των δοκιµίων σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση ίση µε 25 kpa. Οι τιµές του ειδικού βάρους (γ d ) µειώνονται από 5.77 kn/m 3 για ποσοστό ελαστικού 0% σε 2.39 kn/m 3 για ποσοστό ελαστικού 35% κατά βάρος µίγµατος. γ d (kn/m 3 ) ' =25 kpa Κατά βάρος ποσοστό ελαστικού (%) Σχήµα. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο ξηρό ειδικό βάρος των µιγµάτων Figure. Effect of rubber percentage on the dry unit weight of the mixtures Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό στο δείκτη πόρων, e, των δοκιµίων σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση ίση µε 25 kpa. Οι τιµές του δείκτη πόρων (e) µειώνονται από για ποσοστό ελαστικού 0% σε για ποσοστό ελαστικού 35% κατά βάρος µίγµατος. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα η αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό στο µίγµα οδηγεί γενικά σε υλικό πυκνότερης δοµής (λόγω µείωσης του e) και µικρότερου ειδικού βάρους (λόγω µείωσης του γ d ). Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε σχετική συµφωνία µε αποτελέσµατα των Kim & Santamarina (2008) που παρατήρησαν αντίστοιχη επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό στο ειδικό βάρος και δείκτη πόρων σε δοκίµια παρόµοιων υλικών και ποσοστών ελαστικού, τα οποία συµπυκνώθηκαν σε µία τροποποιηµένη µήτρα οιδηµετρικής συσκευής όπου η ενέργεια 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 3

4 συµπύκνωσης ήταν ελεγχόµενη. Παρατήρησαν µείωση του δείκτη πόρων µε την αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό, ωστόσο, για µικρά ποσοστά ελαστικού παρατήρησαν αρχικά αύξηση του ειδικού βάρους των µιγµάτων έως ένα βέλτιστο ποσοστό (που αντιστοιχεί σε 20% ελαστικού κατ όγκο µίγµατος) ενώ για µεγαλύτερα ποσοστά ελαστικού παρατήρησαν την αντίστροφη τάση. µεγαλύτερες από 0% κατά βάρος µίγµατος. Η επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης,, στο G Ο παραµένει πρακτικά σταθερή σε όλα τα µίγµατα και δεν φαίνεται να υπάρχει επιρροή του περιεχόµενου ποσοστού ελαστικού στο µίγµα ' =25 kpa 00 e G O (MPa) 0 -R3-95/5 -R3-90/0 -R3-85/5 -R3-75/ Κατά βάρος ποσοστό ελαστικού (%) Σχήµα 2. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο δείκτη πόρων των µιγµάτων Figure 2. Effect of rubber percentage on the void ratio of the mixtures Η µελέτη και ενδεχοµένως ποσοτικοποίηση της επιρροής του ποσοστού σε ελαστικό στις παραµέτρους γ d και e των µιγµάτων απαιτεί µία περισσότερο συστηµατική διερεύνηση µε πρότυπες δοκιµές όπου θα εξασφαλίζεται σταθερή ενέργεια συµπύκνωσης των δειγµάτων. 3.2 Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο µέγιστο δυναµικό µέτρο διάτµησης των µιγµάτων Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται οι τιµές του µέτρου διάτµησης σε µικρά πλάτη παραµόρφωσης (0-4 %-0-3 % ) σε συνάρτηση µε τη µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση (διαγράµµατα logg O -log ). Σε όλα τα δοκίµια παρατηρείται αύξηση του µέγιστου δυναµικού µέτρου µε την αύξηση της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης. Επιπλέον το G Ο µειώνεται µε την αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό στο µίγµα ιδιαίτερα για τιµές Σχήµα 3. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο µέγιστο µέτρο διάτµησης των µιγµάτων Figure 3. Effect of rubber percentage on the maximum shear modulus of the mixtures Η µείωση του G Ο µε το ποσοστό ελαστικού οφείλεται κυρίως στην πολύ µικρή δυστµησία των στερεών κόκκων ελαστικού σε σχέση µε τη δυστµησία των στερεών κόκκων άµµου και εποµένως στην πολύ µικρή συνεισφορά τους στη συνολική δυστµησία του στερεού σκελετού του δοκιµίου (Feng & Sutter, 2000, Anastasiadis et al., 2009). Με την παραδοχή ότι ο όγκος των στερεών κόκκων ελαστικού αποτελεί τµήµα του συνολικού όγκου των κενών του µίγµατος, τότε µπορεί να εισαχθεί ένας ισοδύναµος δείκτης πόρων, e eq, ο οποίος δίνεται από την εξίσωση : V voids +V e eq = V sand rubber () όπου V voids, V rubber, και V soil ο πραγµατικός όγκος των κενών του δοκιµίου, ο όγκος των στερεών κόκκων ελαστικού και στερεών κόκκων άµµου, αντίστοιχα. Εισάγοντας τον ισοδύναµο δείκτη πόρων της Εξίσωσης, είναι δυνατή η διερεύνηση της επιρροής του ποσοστού σε ελαστικό στη 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 4

5 δυναµική δυστµησία των µιγµάτων. Στο Σχήµα 4 δίνονται οι τιµές του ισοδύναµου δείκτη πόρων, e eq, όλων των µιγµάτων καθώς και η µεταβολή τους µε τη µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση, υποθέτοντας ότι οι στερεοί κόκκοι του ελαστικού είναι ασυµπίεστοι (Beatty, 98). Παρατηρείται αύξηση του e eq µε το ποσοστό ελαστικού η οποία είναι πιο έντονη για ποσοστά ελαστικού µεγαλύτερα από 0% κατά βάρος µίγµατος. Συγχρόνως, η επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης στον ισοδύναµο δείκτη πόρων φαίνεται να είναι αµελητέα για το σύνολο των δοκιµίων. e eq,mix =(V voids +V rubber )/V sand R3-95/5 -R3-90/ R3-85/5 -R3-75/25 Σχήµα 4. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό και µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης στον ισοδύναµο δείκτη πόρων των µιγµάτων Figure 4. Effect of rubber percentage and mean confining pressure on the equivalent void ratio of the mixtures Η κανονικοποίηση των τιµών G Ο ως προς τη συνάρτηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων, F(e eq ), δίδεται στο διάγραµµα της µορφής logg Ο /F(e eq )-log,του Σχήµατος 5. Η συνάρτηση του δείκτη πόρων που χρησιµοποιείται για την κανονικοποίηση του G Ο έχει προταθεί από τον Hardin (978) και δίνεται από την Εξίσωση 2: F(e eq) = (2) e 2 eq όπου στη θέση του δείκτη πόρων, e, της Εξίσωσης 2 που αφορά γενικά καθαρές άµµους, χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία ο ισοδύναµος δείκτης πόρων του µίγµατος, e eq. Στο Σχήµα 5 παρατηρείται ικανοποιητική σύγκλιση των κανονικοποιηµένων τιµών G Ο όλων των µιγµάτων, και η σχετική επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης στη δυναµική δυσκαµψία των δοκιµίων, η οποία είναι ανεξάρτητη από το ποσοστό σε ελαστικό. G O /F(e eq ) R3-95/5 -R3-90/ R3-85/5 -R3-75/25 Σχήµα 5. Μέγιστο µέτρο διάτµησης µιγµάτων κανονικοποιηµένο ως προς τη συνάρτηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων Figure 5. Maximum shear modulus of the mixtures normalized with respect to the equivalent void ratio function Με βάση τα παραπάνω το µέγιστο δυναµικό µέτρο διάτµησης των µιγµάτων µπορεί να εκτιµηθεί µε µία εµπειρική σχέση, που θα έχει τη µορφή της Εξίσωσης 3 αντίστοιχη µε αυτή που χρησιµοποιείται στην περίπτωση καθαρών άµµων: ' n ( ) G G =A F(e ) σ (3) O eq m όπου F(e eq ) η συνάρτηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων στον οποίο ο όγκος των στερεών κόκκων ελαστικού θεωρείται ως τµήµα του συνολικού όγκου των κενών, ενώ µόνο το εδαφικό τµήµα του στερεού σκελετού κόκκων εδάφους-ελαστικών συνεισφέρει στη δυναµική δυστµησία του µίγµατος. Στο Σχήµα 6 παρουσιάζεται η επιρροή του ισοδύναµου δείκτη πόρων στη δυναµική δυστµησία των µιγµάτων (λόγος δυναµικού µέτρου µίγµατος προς δυναµικό µέτρο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 5

6 καθαρής άµµου) σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση 00 kpa. Καθώς αυξάνεται το ποσοστό ελαστικού στο µίγµα, αυξάνεται η τιµή του ισοδύναµου δείκτη πόρων, ενώ συγχρόνως µειώνεται το δυναµικό µέτρο G Ο. Αντίστοιχα, στο Σχήµα 7 παρουσιάζεται η επιρροή του ισοδύναµου δείκτη πόρων στις τιµές της ταχύτητας διάδοσης των διατµητικών κυµάτων των µιγµάτων σε τάση =00 kpa. V s,00,mix /V s,00,sand 0 Καµπύλη προσαρµογής ln(y)=-0.68ln(x)-0.23, R 2 =0.97 0% 0% 5% 5% 25% 0 35% G O,00,mix /G O,00,sand Καµπύλη προσαρµογής ln(y)=-.33ln(x)-0.50, R 2 =0.99 0% 5% 0% 5% 25% 35% e eq,00,mix Σχήµα 6. Αποµείωση µέγιστου µέτρου διάτµησης µιγµάτων µε την αύξηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση 00 kpa Figure 6. Reduction of maximum shear modulus of the mixtures with increasing equivalent void ratio at a mean confining effective pressure 00 kpa Η επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό είναι πιο σηµαντική στις τιµές του G Ο, λόγω της ταυτόχρονης µείωσης/αύξησης της τιµής του ειδικού βάρους των δοκιµίων. Για παράδειγµα στην περίπτωση όπου το περιεχόµενο ποσοστό ελαστικού κατά βάρος µίγµατος είναι 35%, η ταχύτητα διάδοσης διατµητικών κυµάτων του δοκιµίου αποµειώνεται σε ποσοστό περίπου 45% της αντίστοιχης τιµής του δοκιµίου καθαρής άµµου, ενώ το µέγιστο µέτρο διάτµησης του δοκιµίου σε ποσοστό περίπου 22% της αντίστοιχης τιµής του δοκιµίου καθαρής άµµου e eq,00,mix Σχήµα 7. Αποµείωση ταχύτητας διάδοσης διατµητικών κυµάτων µε την αύξηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση 00 kpa Figure 7. Reduction of shear wave velocity of the mixtures with increasing equivalent void ratio at a mean confining effective pressure 00 kpa 3.3 Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στον ελάχιστο λόγο στρεπτικής απόσβεσης των µιγµάτων Στο Σχήµα 8 παρουσιάζονται οι τιµές του λόγου στρεπτικής απόσβεσης σε µικρά πλάτη παραµόρφωσης σε συνάρτηση µε τη µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση των στεγνών µιγµάτων (διαγράµµατα logdt Ο -log ). Παρατηρείται αύξηση του DT Ο µε το ποσοστό σε ελαστικό η οποία είναι µεγαλύτερη για ποσοστά ελαστικού πάνω από 5% κατά βάρος µίγµατος. Η αύξηση του DT Ο µε το ποσοστό ελαστικού οφείλεται κυρίως στην πολύ µεγάλη αποσβεστική ικανότητα των κόκκων ελαστικού σε µικρές παραµορφώσεις (περίπου 0 φορές µεγαλύτερη συγκριτικά µε τυπικά αµµώδη εδάφη, Anastasiadis et al., 2009) καθώς και στην επαφή των στερεών κόκκων άµµουελαστικού, που αποτελούν υλικά πολύ διαφορετικών ελαστικών χαρακτηριστικών (Pamukcu & Akbulut, 2006). Η επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης,, στο DT Ο είναι παρόµοια σε όλα τα µίγµατα και ανεξάρτητη του ποσοστού σε ελαστικό στο µίγµα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 6

7 DT O (%) R3-95/5 -R3-90/0 -R3-85/5 -R3-75/ Σχήµα 8. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στον ελάχιστο λόγο στρεπτικής απόσβεσης των µιγµάτων Figure 8. Effect of rubber percentage on the minimum damping ratio in shear of the mixtures DT O,mix /DT O,00,mix R3-95/5 -R3-90/ R3-85/5 -R3-75/25 Σχήµα 9. Ελάχιστος λόγος στρεπτικής απόσβεσης των µιγµάτων κανονικοποιηµένος ως προς τον αντίστοιχο λόγο απόσβεσης σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση 00 kpa Figure 9. Minimum damping ratio of mixtures normalized with respect to the corresponding damping ratio at a mean confining effective pressure 00 kpa Η κανονικοποίηση των τιµών DT Ο των µιγµάτων ως προς την τιµή του λόγου απόσβεσης σε τάση =00 kpa για κάθε µίγµα παρουσιάζεται στο Σχήµα 9. Παρατηρείται σύγκλιση των κανονικοποιηµένων τιµών DT Ο όλων των δοκιµίων ανεξάρτητα από το ποσοστό ελαστικού, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται καθαρά η επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης στο λόγο στρεπτικής απόσβεσης των µιγµάτων. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα πειραµατικά αποτελέσµατα της εργασίας αυτής καταδεικνύουν σηµαντική επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό στις δυναµικές ιδιότητες των δοκιµίων µιγµάτων άµµου-ελαστικών στην ελαστική-γραµµική περιοχή συµπεριφοράς. Η αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό οδηγεί σε δοκίµια µικρότερου ειδικού βάρους και δείκτη πόρων. Ωστόσο, λόγω της αµελητέας συνεισφοράς των στερεών κόκκων ελαστικού στη δυναµική δυσκαµψία των δοκιµίων, το µέγιστο δυναµικό µέτρο διάτµησης µειώνεται µε το ποσοστό σε ελαστικό. Η επιρροή αυτή µπορεί να ληφθεί υπόψη µε τον ισοδύναµο δείκτη πόρων, µε την παραδοχή ότι ο όγκος των στερεών κόκκων ελαστικού αποτελεί τµήµα του συνολικού όγκου των κενών του µίγµατος. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η χρήση, εµπειρικών σχέσεων της βιβλιογραφίας για τον προσδιορισµό του µέτρου διάτµησης καθαρών εδαφικών υλικών, και στην περίπτωση των µιγµάτων άµµου-ελαστικών. Επίσης, λόγω της µεγάλης αποσβεστικής ικανότητας των ελαστικών σε µικρές παραµορφώσεις αλλά και της ανάπτυξης επαφών µεταξύ στερεών κόκκων ελαστικού και άµµου οι τιµές του λόγου στρεπτικής απόσβεσης των δοκιµίων αυξάνονται σηµαντικά µε το ποσοστό του περιεχόµενου στο µίγµα ελαστικού υλικού. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ASTM (992), Standard test methods for modulus and damping of soils by the resonant column method, ASTM Standard D854-06, American Society for Testing and Materials. ASTM (2006), Standard test methods for specific gravity of soil solids by water pycnometer ASTM Standard D854-06, American Society for Testing and Materials. Anastasiadis, A., Pitilakis, K. and Senetakis K. (2009), Dynamic shear modulus and damping ratio curves of sand/rubber 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 7

8 mixtures, Earthquake Geotechnical Engineering Satellite Conference, XVIIth International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, October 2-3, Alexandria, Egypt. Beatty, J.R. (98), Physical properties of rubber compounds, Chapter 0 of Mechanics of Pneumatic Tires, Clark SK Ed., U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Admin., Washington, DC 20590, pp Bosscher, P.J., Edil, T.B. and Kuraoka, S. (997), Design of highway embankments using tire chips, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 23, No. 4, pp Edeskar, T. (2006), Use of tyre shreds in civil engineering applications Technical and environmental properties, PhD Thesis, Lulea University of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering, Division of Mining and Geotechnical Engineering. Edil, T.B. and Bosscher, P.J., (994), Engineering properties of tire chips and soil mixtures, Geotechnical Testing Journal, Vol. 7, No. 4, pp Edil, T.B. (2004), A review of mechanical and chemical properties of shredded tires and soil mixtures, Recycled Materials in Geotechnics, Geotechnical Special Publication, No.27, ASCE, Edited by AH Aydilek AH & Wartman J, pp. -2. Feng, Z-Y. and Sutter, K.G. (2000), Dynamic properties of granulated rubber/sand mixtures, Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, Vol. 23, No. 3, pp Foose, G.J., Benson, C.H. and Bosscher, P.J. (996), Sand reinforced with shredded waste tires, Journal of Geotechnical Engineering, Vol.22, No.9, pp Hardin, BO. (978), The nature of stress strain behavior of soils, Proceedings of the Geotechnical Division Speciality Conference on Earthquake Engineering and Soil Dynamics, ASCE, Pasadena, pp Humphrey, D., Cosgrove, T., Whetten, N.L. and Herbert, R. (997), Tire chips reduce lateral earth pressure against the walls of a rigid frame bridge, Seminar on rehabilitation and upgrades in civil and environmental engineering, ASCE. Kim, H-K. and Santamarina, J.C. (2008), Sand-rubber mixtures (large rubber chips), Canadian Geotechnical Journal, Vol. 45, pp Lee, J.H., Salgado, R., Bernal, A. and Lovell, C.W. (999), Shredded tires and rubbersand as lightweight backfill, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 25, No. 2, pp Masad, E., Taha, R., Ho, C. and Papagiannakis, T. (996), Engineering properties of tire/soil mixtures as a lightweight fill material, Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, Vol. 9, No. 3, pp Pamukcu, S. and Akbulut, S. (2006), Thermoelastic enhancement of damping of sand using synthetic ground rubber, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 32, No. 4, pp Reddy, K.R. and Saichek, R.E. (998), Characterization and performance assessment of shredded scrap tires as leachate drainage material in landfills, Proceedings of the fourteenth international conference on solid waste technology and management, Philadelphia. Tsang, H-H. (2007), Seismic isolation by rubber-soil mixtures for developing countries, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Published online in Wiley InterScience. Walter, J.D. and Clark S.K. (98), Cord reinforced rubber, In Mechanics and pneumatic tires, Edited by S.K. Clark, US. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, Washington. Zornberg, J.G., Carbal, A.R. and Viratjandr, C. (2004), Behaviour of tire shred - sand mixtures, Can. Geotech. J., Vol. 4, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 8

Παράµετροι Αντοχής και Συµπύκνωσης Μιγµάτων Αµµωδών Εδαφών µε Κοκκοποιηµένα Ελαστικά

Παράµετροι Αντοχής και Συµπύκνωσης Μιγµάτων Αµµωδών Εδαφών µε Κοκκοποιηµένα Ελαστικά Παράµετροι Αντοχής και Συµπύκνωσης Μιγµάτων Αµµωδών Εδαφών µε Κοκκοποιηµένα Ελαστικά Shear Strength and Compaction Parameters of Mixtures of Sandy Soils with Granulated Tire Rubber ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στη µη Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς

υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στη µη Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στη µη Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς Dynamic Properties of Mixtures of Granular Soils with Synthetic Materials in the Region of Nonlinear

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ, Π.Α. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονική Συνεργάτιδα, Α.Π.Θ. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση

Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση Grain Size Effect on Dynamic Properties of Sand - An Experimental Investigation ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Χ.Ν. ΛΟΝΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1841 Η µέτρηση της ταχύτητας των διατµητικών κυµάτων µε τη µέθοδο των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων The measurement

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός Προσδιορισμός Δυναμικών Ιδιοτήτων Υλικών ΧΥΤΑ. Laboratory Evaluation of Dynamic Properties of Municipal Solid-Waste

Εργαστηριακός Προσδιορισμός Δυναμικών Ιδιοτήτων Υλικών ΧΥΤΑ. Laboratory Evaluation of Dynamic Properties of Municipal Solid-Waste Εργαστηριακός Προσδιορισμός Δυναμικών Ιδιοτήτων Υλικών ΧΥΤΑ Laboratory Evaluation of Dynamic Properties of Municipal Solid-Waste ΖΕΚΚΟΣ, Δ. Π. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD, GeoSyntec Consultants, Oakland,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Νικόλαος Οικονόμου Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Σοφία Μαυρίδου ΜSc Γεωλόγος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση της θερµοκρασίας του δοκιµίου στα µηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων θραυστού αµµοχάλικου και φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Μαχαίρας, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Α. Ι. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφια ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος. Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil

Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος. Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΟΒΙΘΗΣ, E. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ, Α. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη

Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη Physical and Mechanical Properties of Epoxy Resin Grouted Fine Sand ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ, Θ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Model for the Prediction of Secondary Consolidation Index of Overconsolidated Clay Soils ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια ιαγραµµάτων Περιβάλλουσας Αντοχής Παθητικού Αγκυρίου Ολικής Πάκτωσης (Soil/Rock Nailing).

Κριτήρια ιαγραµµάτων Περιβάλλουσας Αντοχής Παθητικού Αγκυρίου Ολικής Πάκτωσης (Soil/Rock Nailing). Κριτήρια ιαγραµµάτων Περιβάλλουσας Αντοχής Παθητικού Αγκυρίου Ολικής Πάκτωσης (Soil/Rock Nailing). Classification of Maximum Tension Load Strength Diagrams of Grouted Nails ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Laboratory of Geotechnical Engineering BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions Prof. G. Athanasopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Η επιλογή της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών για τη σύνθεση του ασφαλτοµίγµατος έγινε µε όρια που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 2011 διάρκειας 2,0 ωρών

Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 2011 διάρκειας 2,0 ωρών Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 011 διάρκειας,0 ωρών Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: Μάθημα: Εδαφομηχανική (ΜΕ0011), 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επ.Συν.Τμ.Πολ.Εργ.Υποδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη Κωνσταντίνος Ι.Γιαννακόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης

Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης Simulation of the Dynamic Distress of Rigid and Flexible Retaining Walls ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Ανθυποσμηναγός Π.Α., Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Ανισοτροπία

Κεφάλαιο 8 Ανισοτροπία Κεφάλαιο 8 Ανισοτροπία Την ανισοτροπία στη μηχανική συμπεριφορά των πετρωμάτων δυνάμεθα να διακρίνουμε σε σχέση με την παραμορφωσιμότητα και την αντοχή τους. 1 Ανισοτροπία της παραμορφωσιμότητας 1.1 Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Συμπεριφορά Ορθογωνικών Σηράγγων σε Αλλουβιακές Αποθέσεις: Πειραματική και Αριθμητική Διερεύνηση

Δυναμική Συμπεριφορά Ορθογωνικών Σηράγγων σε Αλλουβιακές Αποθέσεις: Πειραματική και Αριθμητική Διερεύνηση Δυναμική Συμπεριφορά Ορθογωνικών Σηράγγων σε Αλλουβιακές Αποθέσεις: Πειραματική και Αριθμητική Διερεύνηση Dynamic Response of Rectangular Tunnels in Soft Soils: Experimental and Numerical Investigation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα)

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα) Σύγκριση Προσεγγιστικών Μεθόδων Υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Πασσάλων Εκσκαφής και Δοκιμαστικών Φορτίσεων Cross-comparison Between Drilled Pier Bearing Capacity Evaluation Methods and Factual Data Provided

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Συµπιεστότητα Τεχνητών Οργανικών Εδαφών. Combressibility of Model Organic Soil

Συµπιεστότητα Τεχνητών Οργανικών Εδαφών. Combressibility of Model Organic Soil Συµπιεστότητα Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Combressibility of Model Organic Soil ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Στ. M., Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος διδάκτωρ, Α.Π.Θ. ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ, Π. Α., ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο.

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Stability and Strain Distribution Αhead of the Tunnel Face. Comparison between Numerical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Geotechnical Classification of Metamorphic Rocks Based on their Degree of Anisotropy ΣΑΡΟΓΛΟΥ, X. I. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Φθορά μη Υφασμένων Γεωϋφασμάτων κατά την Τοποθέτηση

Φθορά μη Υφασμένων Γεωϋφασμάτων κατά την Τοποθέτηση Φθορά μη Υφασμένων Γεωϋφασμάτων κατά την Τοποθέτηση Installation Damage of Nonwoven Geotextiles AΤΜΑΤΖΙΔΗΣ, Δ.Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ, Δ.Α. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Ι.Μ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Παν/μιο Πατρών Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope.

Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope. Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope. ΓΑΚΗΣ, Α. ΤΣΟΤΣΟΣ, ΣΤ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Imperial College, Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφικών υλικών Με τον όρο συμπύκνωση (compaction) των εδαφών εννοείται η αύξηση της πυκνότητάς

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Π. ZDRAVKOVIC, L. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ "Α"

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Τμήμα Μ-Ω) Ακαδ. έτος 007-08 5 Ιανουαρίου 008 Διάρκεια: :30 ώρες ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του Ποσοστού Ιλύος στο υναµικό Ρευστοποίησης λόγω Σεισµού: Μια Νέα Προσέγγιση

Επίδραση του Ποσοστού Ιλύος στο υναµικό Ρευστοποίησης λόγω Σεισµού: Μια Νέα Προσέγγιση Επίδραση του Ποσοστού Ιλύος στο υναµικό Ρευστοποίησης λόγω Σεισµού: Μια Νέα Προσέγγιση Effect of Silt Content on Earthquake-Induced Liquefaction: A New Approach ΑΝ ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, Γ.. ΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων

Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων Soil foundation structure interaction in the proximity of slopes on cliff-type topographic irregularities

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους. Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns

Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους. Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns ΑΝΔΡΕΟΥ, Π. Μηχ. Μεταλλείων, DEA Γεωτεχνική Μηχ. (ΕΝPC), Υ/Δ Σχολής Πολ. Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Investigation of effectiveness of piles as landslide countermeasure ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α.N. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.T. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Προσομοίωση Της Απόκρισης Λεπτόκοκκης Άμμου Σε Στρεπτική Διάτμηση

Αριθμητική Προσομοίωση Της Απόκρισης Λεπτόκοκκης Άμμου Σε Στρεπτική Διάτμηση Αριθμητική Προσομοίωση Της Απόκρισης Λεπτόκοκκης Άμμου Σε Στρεπτική Διάτμηση The Response of a Fine Medium Sand to Monotonic Torsional Loading and its Numerical Simulation ΤΣΟΜΩΚΟΣ, Α. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό

Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό Empirical Relations for Permanent Strain and Pore Pressure for Cyclic Loading of Sand

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ οκιµή Κυλινδρικής Τριαξονικής Φόρτισης Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 0. Εισαγωγή Σε προηγούµενα Κεφάλαια µελετήθηκε η παραµόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Ε ΑΦΩΝ σ1 σ3 σ3 Εντατικές καταστάσεις που προκαλούν αστοχία είναι η ταυτόχρονη επίδραση ορθών (αξονικών και πλευρικών) τάσεων ή ακόμα διατμητικών. σ11 Γενικά, υπάρχει ένας κρίσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αγγελική Παπαλού, Ηλίας Στρεπέλιας, Διονύσιος Ρουμπιέν, Ευστάθιος Μπούσιας, Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Μιχάλης Μιαούλης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αγγελική Παπαλού, Ηλίας Στρεπέλιας, Διονύσιος Ρουμπιέν, Ευστάθιος Μπούσιας, Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Μιχάλης Μιαούλης Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» με MIS 383592 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)» και Εθνικούς Πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη Τριαξονική Συσκευή Ελέγχου και Μέτρησης Εκκεντρότητας Κατακόρυφου Αξονικού Φορτίου

Τροποποιημένη Τριαξονική Συσκευή Ελέγχου και Μέτρησης Εκκεντρότητας Κατακόρυφου Αξονικού Φορτίου Τροποποιημένη Τριαξονική Συσκευή Ελέγχου και Μέτρησης Εκκεντρότητας Κατακόρυφου Αξονικού Φορτίου A Modified Triaxial Apparatus Accounting for Control and Measurement of Axial Load Eccentricity ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

1996 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής) (Βαθμός διπλώματος 8)

1996 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής) (Βαθμός διπλώματος 8) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος Τηλέφωνο ++30 2421074159 Fax ++30 2421074169 e-mail kalliogl@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων 1 1. Είδη γενικευμένων μονοβαθμίων συστημάτων xu

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρμογή εμπειρικών σχέσεων υδατικής υπερπίεσης κοκκωδών εδαφών στην εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης

Eφαρμογή εμπειρικών σχέσεων υδατικής υπερπίεσης κοκκωδών εδαφών στην εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης Eφαρμογή εμπειρικών σχέσεων υδατικής υπερπίεσης κοκκωδών εδαφών στην εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης Application of Empirical Relations for Excess Pore Pressure of Granular Soils in Liquefaction Hazard

Διαβάστε περισσότερα

Θυρόφραγµα υπό Γωνία

Θυρόφραγµα υπό Γωνία Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 247 Θυρόφραγµα υπό Γωνία Κ.. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.. ΡΕΤΣΙΝΗΣ Ι.. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην πειραµατική αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκοντες: Βασίλειος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και κατασκευή επάλληλων τοίχων αντιστήριξης οπλισµένης γης µε µεταλλικά γεωπλέγµατα

Σχεδιασµός και κατασκευή επάλληλων τοίχων αντιστήριξης οπλισµένης γης µε µεταλλικά γεωπλέγµατα Σχεδιασµός και κατασκευή επάλληλων τοίχων αντιστήριξης µε µεταλλικά γεωπλέγµατα Design and construction of sequential reinforced walls with metal strips ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροκυματική μέτρηση σχετικής υγρασίας καρπών στα 2.8 GHz

Μικροκυματική μέτρηση σχετικής υγρασίας καρπών στα 2.8 GHz Μικροκυματική μέτρηση σχετικής υγρασίας καρπών στα 2.8 GHz Κουφογιάννης Ιωάννης, Πιπής Κωνσταντίνος ikoufis@ee.auth.gr, napoli2004@yahoo.gr Προπτυχιακοί φοιτητές Τομέας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Γ.Μ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Peter Waldron Centre for Cement and Concrete, Department of Civil and Structural

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εγκάρσια φορτιζόµενων µεµονωµένων πασσάλων σε αδροµερή εδάφη βάσει δοκιµαστικών φορτίσεων

Ανάλυση εγκάρσια φορτιζόµενων µεµονωµένων πασσάλων σε αδροµερή εδάφη βάσει δοκιµαστικών φορτίσεων Ανάλυση εγκάρσια φορτιζόµενων µεµονωµένων πασσάλων σε αδροµερή εδάφη βάσει δοκιµαστικών φορτίσεων Analysis of laterally loaded single piles in coarse-grained soils based on load tests ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ, Ε. ΡΙΤΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΗ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές µορφές αστοχίας διατάξεων αντιστηρίξεων µε εδαφοηλώσεις

Εσωτερικές µορφές αστοχίας διατάξεων αντιστηρίξεων µε εδαφοηλώσεις Εσωτερικές µορφές αστοχίας διατάξεων αντιστηρίξεων µε εδαφοηλώσεις Internal failure modes of soil nailing walls ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ. ρ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΤΖΑΡΟΣ Χ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Experimental verification of shear wall modeling using finite element

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) a (g) 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) Μη Γραμμική Αλληλεπίδραση Εδάφους Θεμελίωσης Ανωδομής: Παραδείγματα και Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή Φέρουσα Ικανότητα Απόκριση Πασσαλοθεµελιώσεων Προσδιορισµός Απόκρισης Μεµονωµένου Πασσάλου Γεωτεχνικές Μέθοδοι Εµπειρικές Μέθοδοι (DIN 4014) Μέθοδος t-z Δοκιµαστική Φόρτιση 3-D ανάλυση Αρνητικές Τριβές

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων 2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων (επανάληψη από ΕΔΑΦΟ Ι & ΙΙ) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2.1 Ξηρό ή κορεσμένο έδαφος υπό στραγγιζόμενες συνθήκες φόρτισης 2.2 Κορεσμένο έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΙΚΕΣ ή ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

AΡΧΙΚΕΣ ή ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των γεωσυνθετικών υλικών στη σεισµική απόκριση και ευστάθεια

Επίδραση των γεωσυνθετικών υλικών στη σεισµική απόκριση και ευστάθεια Επίδραση των γεωσυνθετικών υλικών στη σεισµική απόκριση και ευστάθεια γεωκατασκευών Effect of geosynthetic materials on the seismic response and the stability of geostructures ΖΑΝΙΑ, Β. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete

Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete Επίδραση των Χαλύβδινων Ινών στις Μηχανικές Ιδιότητες του Ινοπλισµένου Σκυροδέµατος Influence of Steel Fibers on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete ήµητρα B. ΣΟΥΛΙΩΤΗ 1, Θεόδωρος E.

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Προιόντος

Προδιαγραφές Προιόντος Προδιαγραφές Προιόντος ιαδικασία Ανάπτυξης Ιδέας Εντολή Αποστολής Αναγνώριση Αναγκών πελάτη Επιθυµητές Προδιαγραφές ηµιουργία Ιδέας Προιόντος Επιλογή Ιδεών Προιόντων οκιµή Ιδέας Προιόντος Ορισµός Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Χ.-Τ. Γκαλµπένης 1, Κ. Τσακαλάκης 2, Σ. Τσίµας 1 1 Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

8.4.2 Ρευστοποίηση (ΙΙ)

8.4.2 Ρευστοποίηση (ΙΙ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα