υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στην Ελαστική-Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στην Ελαστική-Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς"

Transcript

1 υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στην Ελαστική-Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς Dynamic Properties of Mixtures of Granular Soils with Synthetic Materials in the Elastic-Linear Region of Behavior ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος ιδάκτορας Α.Π.Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ, Α. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Α.Π.Θ. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία µελετώνται οι δυναµικές παράµετροι G O και DT O µιγµάτων µίας ποταµίσιας άµµου µε συνθετικά υλικά µικρού ειδικού βάρους και υψηλής απόσβεσης προερχόµενα από ανακυκλωµένα ελαστικά αυτοκινήτων. Πραγµατοποιούνται στρεπτικές δοκιµές στήλης συντονισµού σε πυκνά, στεγνά δοκίµια µε ποσοστά ελαστικού σε ένα εύρος τιµών από 0% έως 35%, κατά βάρος µίγµατος. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα καταδεικνύουν µείωση του µέτρου διάτµησης και αύξηση της αποσβεσης των µιγµάτων µε την αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό. Επιπλέον, µε την εισαγωγή του ισοδύναµου δείκτη πόρων είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η συνεισφορά των κόκκων ελαστικού στη συνολική δυστµησία του στερεού σκελετού των µιγµάτων. ABSTRACT : In this paper the dynamic parameters G O and DT O of mixtures of a fluvial sand with synthetic materials of low specific gravity and high damping capacity, are examined. The synthetic material used is a granulated rubber material composed of recycled tire shreds. Torsional resonant column tests are performed on dense, dry specimens using percentages of rubber that range between 0 and 35% by mixture weight. Τhe experimental results indicate a reduction of dynamic modulus and an increment of damping capacity of the mixtures as the percentage of rubber increases. In addition, an equivalent void ratio is introduced in order to consider the negligible contribution of rubber solids on the dynamic stiffness of the sand/rubber solid matrix.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χρησιµοποίηση συνθετικών υλικών προερχόµενα από ανακυκλωµένα ελαστικά αυτοκινήτων σε τεχνικά έργα υποδοµής, όπως για παράδειγµα σε γεωτεχνικά έργα, αποτελεί µία σύγχρονη τάση στο σχεδιασµό έργων Πολιτικού Μηχανικού (Edil, 2004). Τα συνθετικά αυτά υλικά κατόπιν µηχανικής κατεργασίας διατίθενται σε µορφή κόκκων και παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες φυσικές, µηχανικές και δυναµικές ιδιότητες όπως για παράδειγµα χαµηλό ειδικό βάρος στερεών κόκκων (της τάξεως του.), υψηλή ελαστικότητα και παραµορφωσιµότητα, υψηλό συντελεστή διαπερατότητας (συνήθως µεγαλύτερο του 0-2 m/s) καθώς και υψηλή αποσβεστική ικανότητα (Edil, 2004, Edescar, 2006, Kim & Santamarina, 2008, Anastasiadis et al., 2009). Καθαρά κοκκοποιηµένα ελαστικά αλλά και µίγµατα αυτών µε χονδρόκοκκα κυρίως εδάφη χρησιµοποιούνται συνήθως ως υλικά επίχωσης τοίχων αντιστήριξης, κατασκευής επιχωµάτων υπερκείµενων µαλακών εδαφών, και ως υλικά αποστραγγιστικών στρώσεων σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (Humphrey et al., 997, Bosscher et al., 997, Reddy & Saichek, 998, Zornberg et al., 2004, Edescar, 2006). Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται ως εναλλακτικό σύστηµα σεισµικής µόνωσης σε κτιριακά έργα (Tsang, 2007). Μίγµατα χονδρόκοκκων εδαφών µε κοκκοποιηµένα ελαστικά παρουσιάζουν γενικά µικρότερο ειδικό βάρος και δείκτη πόρων, πιο γραµµική συµπεριφορά και υψηλότερη 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος

2 απόσβεση µε την αύξηση του ποσοστού ελαστικού, ενώ για µικρά ποσοστά ελαστικού στο µίγµα παρουσιάζουν ικανοποιητικά χαρακτηριστικά αντοχής και συµπύκνωσης (Edil & Bosscher, 994, Foose et al., 996, Masad et al., 996, Lee et al., 999, Feng & Sutter, 2000, Zornberg et al., 2004, Edescar, 2006, Pamukcu & Akbulut, 2006, Kim & Santamarina, 2008, Anastasiadis et al., 2009). Οι δύο κύριες παράµετροι που καθορίζουν τη δυναµική συµπεριφορά µιγµάτων εδαφών µε κοκκοποιηµένα ελαστικά φαίνεται να είναι το ποσοστό ελαστικού στο µίγµα καθώς και ο λόγος του µέσου µεγέθους κόκκων ελαστικού προς µέσο µέγεθος κόκκων εδάφους (Kim & Santamarina, 2008). Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η πειραµατική διερεύνηση της συµπεριφοράς µιγµάτων µιας λεπτόκοκκης άµµου µε ένα οµοιόµορφο κοκκοποιηµένο ελαστικό µέσω δοκιµών στήλης συντονισµού. Κύριος στόχος είναι η µελέτη της επιρροής του ποσοστού σε ελαστικό στις τιµές του µέτρου διάτµησης, G O, και του λόγου στρεπτικής απόσβεσης, DT O, σε µικρά πλάτη παραµόρφωσης. 2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΕΙΡΑΜΑ- ΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΙΜΩΝ 2. Χρησιµοποιούµενα υλικά και παρασκευή µιγµάτων Η λεπτόκοκκη άµµος που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι οµοιόµορφη, στρογγυλεµένων κόκκων (άµµος Αξιού 40/80), µε ειδικό βάρος στερεών κόκκων G s =2.67. Ως συνθετικό υλικό χρησιµοποιήθηκε ένα οµοιόµορφο υλικό σε κοκκοποιηµένη µορφή προερχόµενο από ανακυκλωµένα ελαστικά αυτοκινήτων, µε ειδικό βάρος στερεών κόκκων G s =.0. Στον Πίνακα δίνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών. Σηµειώνεται ότι το συνθετικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία παραχωρήθηκε από την εταιρία Ecoelastika AE. Το ειδικό βάρος στερεών κόκκων των χρησιµοποιούµενων υλικών προσδιορίστηκε σύµφωνα µε την πρότυπη Αµερικανική προδιαγραφή ASTM D Οι τιµές ειδικού βάρους, γ του Πίνακα αφορούν τιµές σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση ίση µε 25 kpa. Επιπλέον, οι τιµές του µέτρου ελαστικότητας, Ε, µέτρου διάτµησης, G, και δείκτη Poisson, v, του Πίνακα, δίνονται από τους Walter & Clark (98) και συνοψίζονται από τους Kim & Santamarina (2008). Πίνακας. Χαρακτηριστικά χρησιµοποιούµενων υλικών Table. Characteristics of materials used Υλικό Άµµος Ελαστικό Κωδική ονοµασία R3 G S D 50 (mm) C u C c γ (kn/m 3 ) E (kpa) G (kpa) v Για την παρασκευή µιγµάτων ζυγίζονται αρχικά κατάλληλες ποσότητες των επί µέρους υλικών σε ξηρή κατάσταση, ώστε να προκύψει µίγµα συγκεκριµένων αναλογιών. Στη συνέχεια γίνεται ανάµειξη των υλικών ώστε να διαµορφωθεί οµοιογενές ξηρό µίγµα. Στα επόµενα, η κωδική ονοµασία των µιγµάτων αναφέρεται τόσο στα επί µέρους υλικά όσο και στα ποσοστά κατά βάρος που χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε δείγµα. Για παράδειγµα ο κωδικός -R3-85/5 αναφέρεται σε µίγµα των υλικών και R3 µε ποσοστό ελαστικού 5%. 2.2 Πειραµατικός εξοπλισµός και πρόγραµµα δοκιµών Το σύνολο των δυναµικών δοκιµών πραγµατοποιήθηκε µε τη συσκευή στήλης συντονισµού Long-Tor του εργαστηρίου Εδαφοµηχανικής, Θεµελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισµικής Μηχανικής, Α.Π.Θ., η οποία είναι τύπου πακτωµένο-ελεύθερο άκρο. Στο άνω-ελεύθερο άκρο του δοκιµίου προσαρµόζεται η ειδική πλάκα του µηχανισµού διέγερσης (ενεργό άκρο), ενώ το κάτωπακτωµένο άκρο του δοκιµίου βρίσκεται σε στέρεη βάση πολύ µεγάλης µάζας και αδράνειας (παθητικό άκρο). Η στρεπτική φόρτιση των δοκιµίων επιτυγχάνεται µε σύστηµα µαγνητών που είναι ενσωµατωµένοι στην ειδική πλάκα του µηχανισµού διέγερσης και πηνίων που περιβάλλουν το δοκίµιο. Η απόκριση των δοκιµίων καταγράφεται από πιεζοηλεκτρικά επιταχυνσιόµετρα στο ελεύθερο άκρο τους. Μέσω κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού επιβάλλεται αρµονική στρεπτική διέγερση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 2

3 δοκίµιο, εντοπίζεται η συχνότητα έως την επίτευξη συντονισµού του συστήµατος και καταγράφεται το πλάτος της αρµονικής διέγερσης, η συχνότητα συντονισµού και η απόκριση του δοκιµίου. Ο συντονισµός του συστήµατος παρατηρείται όταν η διαφορά φάσης ταχύτητας δοκιµίου και αρµονικής διέγερσης είναι 80 ο. Η εκτέλεση των δυναµικών δοκιµών καθώς και η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε σύµφωνα µε την πρότυπη προδιαγραφή ASTM D405-92, της Αµερικανικής Ένωσης οκιµών και Υλικών. Στην εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκαν δυναµικές δοκιµές σε ξηρά, δοκίµια διαµέτρου 7. mm και ύψους 42.2 mm. Τα δοκίµια διαµορφώθηκαν µε συµπύκνωση σε 4 στρώσεις ίσης ποσότητας ξηρού υλικού (5 κτύποι στις πρώτες στρώσεις και 45 στις ανώτερες στρώσεις), µετά από δοκιµές µε στόχο την παρασκευή πολύ πυκνών οµοιόµορφων δοκιµίων. Στον Πίνακα 2 δίδονται οι κωδικές ονοµασίες καθώς και το ποσοστό του ελαστικού κατά βάρος του µίγµατος των δοκιµίων που εξετάστηκαν. Σε κάθε δοκιµή προσδιορίστηκαν το µέτρο διάτµησης, G Ο, και ο λόγος στρεπτικής απόσβεσης, DT O, σε µικρά πλάτη διατµητικής παραµόρφωσης και για τιµές της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης 25, 50, 00, 200 και 400 kpa. Σηµειώνεται ότι τα ποσοστά ελαστικού 0, 5, 0, 5, 25 και 35% κατά βάρος µίγµατος, αντιστοιχούν σε ποσοστά 0, 0, 20, 30, 45 και 55% ελαστικού κατ όγκο µίγµατος, αντίστοιχα. Πίνακας 2. Πρόγραµµα στρεπτικών δοκιµών στήλης συντονισµού σε πυκνά, στεγνά δοκίµια διαµέτρου 7. mm Table 2. Torsional resonant column testing program on dense, dry specimens of 7. mm diameter οκιµή Κωδική ονοµασία δοκιµίου Ποσοστό ελαστικού κ.β. µίγµατος (%) 0 2 -R3-95/ R3-90/ R3-85/ R3-75/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 3. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο ειδικό βάρος και δείκτη πόρων των µιγµάτων Στο Σχήµα παρουσιάζεται η επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό στο ξηρό ειδικό βάρος, γ d, των δοκιµίων σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση ίση µε 25 kpa. Οι τιµές του ειδικού βάρους (γ d ) µειώνονται από 5.77 kn/m 3 για ποσοστό ελαστικού 0% σε 2.39 kn/m 3 για ποσοστό ελαστικού 35% κατά βάρος µίγµατος. γ d (kn/m 3 ) ' =25 kpa Κατά βάρος ποσοστό ελαστικού (%) Σχήµα. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο ξηρό ειδικό βάρος των µιγµάτων Figure. Effect of rubber percentage on the dry unit weight of the mixtures Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό στο δείκτη πόρων, e, των δοκιµίων σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση ίση µε 25 kpa. Οι τιµές του δείκτη πόρων (e) µειώνονται από για ποσοστό ελαστικού 0% σε για ποσοστό ελαστικού 35% κατά βάρος µίγµατος. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα η αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό στο µίγµα οδηγεί γενικά σε υλικό πυκνότερης δοµής (λόγω µείωσης του e) και µικρότερου ειδικού βάρους (λόγω µείωσης του γ d ). Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε σχετική συµφωνία µε αποτελέσµατα των Kim & Santamarina (2008) που παρατήρησαν αντίστοιχη επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό στο ειδικό βάρος και δείκτη πόρων σε δοκίµια παρόµοιων υλικών και ποσοστών ελαστικού, τα οποία συµπυκνώθηκαν σε µία τροποποιηµένη µήτρα οιδηµετρικής συσκευής όπου η ενέργεια 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 3

4 συµπύκνωσης ήταν ελεγχόµενη. Παρατήρησαν µείωση του δείκτη πόρων µε την αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό, ωστόσο, για µικρά ποσοστά ελαστικού παρατήρησαν αρχικά αύξηση του ειδικού βάρους των µιγµάτων έως ένα βέλτιστο ποσοστό (που αντιστοιχεί σε 20% ελαστικού κατ όγκο µίγµατος) ενώ για µεγαλύτερα ποσοστά ελαστικού παρατήρησαν την αντίστροφη τάση. µεγαλύτερες από 0% κατά βάρος µίγµατος. Η επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης,, στο G Ο παραµένει πρακτικά σταθερή σε όλα τα µίγµατα και δεν φαίνεται να υπάρχει επιρροή του περιεχόµενου ποσοστού ελαστικού στο µίγµα ' =25 kpa 00 e G O (MPa) 0 -R3-95/5 -R3-90/0 -R3-85/5 -R3-75/ Κατά βάρος ποσοστό ελαστικού (%) Σχήµα 2. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο δείκτη πόρων των µιγµάτων Figure 2. Effect of rubber percentage on the void ratio of the mixtures Η µελέτη και ενδεχοµένως ποσοτικοποίηση της επιρροής του ποσοστού σε ελαστικό στις παραµέτρους γ d και e των µιγµάτων απαιτεί µία περισσότερο συστηµατική διερεύνηση µε πρότυπες δοκιµές όπου θα εξασφαλίζεται σταθερή ενέργεια συµπύκνωσης των δειγµάτων. 3.2 Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο µέγιστο δυναµικό µέτρο διάτµησης των µιγµάτων Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται οι τιµές του µέτρου διάτµησης σε µικρά πλάτη παραµόρφωσης (0-4 %-0-3 % ) σε συνάρτηση µε τη µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση (διαγράµµατα logg O -log ). Σε όλα τα δοκίµια παρατηρείται αύξηση του µέγιστου δυναµικού µέτρου µε την αύξηση της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης. Επιπλέον το G Ο µειώνεται µε την αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό στο µίγµα ιδιαίτερα για τιµές Σχήµα 3. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο µέγιστο µέτρο διάτµησης των µιγµάτων Figure 3. Effect of rubber percentage on the maximum shear modulus of the mixtures Η µείωση του G Ο µε το ποσοστό ελαστικού οφείλεται κυρίως στην πολύ µικρή δυστµησία των στερεών κόκκων ελαστικού σε σχέση µε τη δυστµησία των στερεών κόκκων άµµου και εποµένως στην πολύ µικρή συνεισφορά τους στη συνολική δυστµησία του στερεού σκελετού του δοκιµίου (Feng & Sutter, 2000, Anastasiadis et al., 2009). Με την παραδοχή ότι ο όγκος των στερεών κόκκων ελαστικού αποτελεί τµήµα του συνολικού όγκου των κενών του µίγµατος, τότε µπορεί να εισαχθεί ένας ισοδύναµος δείκτης πόρων, e eq, ο οποίος δίνεται από την εξίσωση : V voids +V e eq = V sand rubber () όπου V voids, V rubber, και V soil ο πραγµατικός όγκος των κενών του δοκιµίου, ο όγκος των στερεών κόκκων ελαστικού και στερεών κόκκων άµµου, αντίστοιχα. Εισάγοντας τον ισοδύναµο δείκτη πόρων της Εξίσωσης, είναι δυνατή η διερεύνηση της επιρροής του ποσοστού σε ελαστικό στη 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 4

5 δυναµική δυστµησία των µιγµάτων. Στο Σχήµα 4 δίνονται οι τιµές του ισοδύναµου δείκτη πόρων, e eq, όλων των µιγµάτων καθώς και η µεταβολή τους µε τη µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση, υποθέτοντας ότι οι στερεοί κόκκοι του ελαστικού είναι ασυµπίεστοι (Beatty, 98). Παρατηρείται αύξηση του e eq µε το ποσοστό ελαστικού η οποία είναι πιο έντονη για ποσοστά ελαστικού µεγαλύτερα από 0% κατά βάρος µίγµατος. Συγχρόνως, η επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης στον ισοδύναµο δείκτη πόρων φαίνεται να είναι αµελητέα για το σύνολο των δοκιµίων. e eq,mix =(V voids +V rubber )/V sand R3-95/5 -R3-90/ R3-85/5 -R3-75/25 Σχήµα 4. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό και µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης στον ισοδύναµο δείκτη πόρων των µιγµάτων Figure 4. Effect of rubber percentage and mean confining pressure on the equivalent void ratio of the mixtures Η κανονικοποίηση των τιµών G Ο ως προς τη συνάρτηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων, F(e eq ), δίδεται στο διάγραµµα της µορφής logg Ο /F(e eq )-log,του Σχήµατος 5. Η συνάρτηση του δείκτη πόρων που χρησιµοποιείται για την κανονικοποίηση του G Ο έχει προταθεί από τον Hardin (978) και δίνεται από την Εξίσωση 2: F(e eq) = (2) e 2 eq όπου στη θέση του δείκτη πόρων, e, της Εξίσωσης 2 που αφορά γενικά καθαρές άµµους, χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία ο ισοδύναµος δείκτης πόρων του µίγµατος, e eq. Στο Σχήµα 5 παρατηρείται ικανοποιητική σύγκλιση των κανονικοποιηµένων τιµών G Ο όλων των µιγµάτων, και η σχετική επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης στη δυναµική δυσκαµψία των δοκιµίων, η οποία είναι ανεξάρτητη από το ποσοστό σε ελαστικό. G O /F(e eq ) R3-95/5 -R3-90/ R3-85/5 -R3-75/25 Σχήµα 5. Μέγιστο µέτρο διάτµησης µιγµάτων κανονικοποιηµένο ως προς τη συνάρτηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων Figure 5. Maximum shear modulus of the mixtures normalized with respect to the equivalent void ratio function Με βάση τα παραπάνω το µέγιστο δυναµικό µέτρο διάτµησης των µιγµάτων µπορεί να εκτιµηθεί µε µία εµπειρική σχέση, που θα έχει τη µορφή της Εξίσωσης 3 αντίστοιχη µε αυτή που χρησιµοποιείται στην περίπτωση καθαρών άµµων: ' n ( ) G G =A F(e ) σ (3) O eq m όπου F(e eq ) η συνάρτηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων στον οποίο ο όγκος των στερεών κόκκων ελαστικού θεωρείται ως τµήµα του συνολικού όγκου των κενών, ενώ µόνο το εδαφικό τµήµα του στερεού σκελετού κόκκων εδάφους-ελαστικών συνεισφέρει στη δυναµική δυστµησία του µίγµατος. Στο Σχήµα 6 παρουσιάζεται η επιρροή του ισοδύναµου δείκτη πόρων στη δυναµική δυστµησία των µιγµάτων (λόγος δυναµικού µέτρου µίγµατος προς δυναµικό µέτρο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 5

6 καθαρής άµµου) σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση 00 kpa. Καθώς αυξάνεται το ποσοστό ελαστικού στο µίγµα, αυξάνεται η τιµή του ισοδύναµου δείκτη πόρων, ενώ συγχρόνως µειώνεται το δυναµικό µέτρο G Ο. Αντίστοιχα, στο Σχήµα 7 παρουσιάζεται η επιρροή του ισοδύναµου δείκτη πόρων στις τιµές της ταχύτητας διάδοσης των διατµητικών κυµάτων των µιγµάτων σε τάση =00 kpa. V s,00,mix /V s,00,sand 0 Καµπύλη προσαρµογής ln(y)=-0.68ln(x)-0.23, R 2 =0.97 0% 0% 5% 5% 25% 0 35% G O,00,mix /G O,00,sand Καµπύλη προσαρµογής ln(y)=-.33ln(x)-0.50, R 2 =0.99 0% 5% 0% 5% 25% 35% e eq,00,mix Σχήµα 6. Αποµείωση µέγιστου µέτρου διάτµησης µιγµάτων µε την αύξηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση 00 kpa Figure 6. Reduction of maximum shear modulus of the mixtures with increasing equivalent void ratio at a mean confining effective pressure 00 kpa Η επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό είναι πιο σηµαντική στις τιµές του G Ο, λόγω της ταυτόχρονης µείωσης/αύξησης της τιµής του ειδικού βάρους των δοκιµίων. Για παράδειγµα στην περίπτωση όπου το περιεχόµενο ποσοστό ελαστικού κατά βάρος µίγµατος είναι 35%, η ταχύτητα διάδοσης διατµητικών κυµάτων του δοκιµίου αποµειώνεται σε ποσοστό περίπου 45% της αντίστοιχης τιµής του δοκιµίου καθαρής άµµου, ενώ το µέγιστο µέτρο διάτµησης του δοκιµίου σε ποσοστό περίπου 22% της αντίστοιχης τιµής του δοκιµίου καθαρής άµµου e eq,00,mix Σχήµα 7. Αποµείωση ταχύτητας διάδοσης διατµητικών κυµάτων µε την αύξηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση 00 kpa Figure 7. Reduction of shear wave velocity of the mixtures with increasing equivalent void ratio at a mean confining effective pressure 00 kpa 3.3 Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στον ελάχιστο λόγο στρεπτικής απόσβεσης των µιγµάτων Στο Σχήµα 8 παρουσιάζονται οι τιµές του λόγου στρεπτικής απόσβεσης σε µικρά πλάτη παραµόρφωσης σε συνάρτηση µε τη µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση των στεγνών µιγµάτων (διαγράµµατα logdt Ο -log ). Παρατηρείται αύξηση του DT Ο µε το ποσοστό σε ελαστικό η οποία είναι µεγαλύτερη για ποσοστά ελαστικού πάνω από 5% κατά βάρος µίγµατος. Η αύξηση του DT Ο µε το ποσοστό ελαστικού οφείλεται κυρίως στην πολύ µεγάλη αποσβεστική ικανότητα των κόκκων ελαστικού σε µικρές παραµορφώσεις (περίπου 0 φορές µεγαλύτερη συγκριτικά µε τυπικά αµµώδη εδάφη, Anastasiadis et al., 2009) καθώς και στην επαφή των στερεών κόκκων άµµουελαστικού, που αποτελούν υλικά πολύ διαφορετικών ελαστικών χαρακτηριστικών (Pamukcu & Akbulut, 2006). Η επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης,, στο DT Ο είναι παρόµοια σε όλα τα µίγµατα και ανεξάρτητη του ποσοστού σε ελαστικό στο µίγµα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 6

7 DT O (%) R3-95/5 -R3-90/0 -R3-85/5 -R3-75/ Σχήµα 8. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στον ελάχιστο λόγο στρεπτικής απόσβεσης των µιγµάτων Figure 8. Effect of rubber percentage on the minimum damping ratio in shear of the mixtures DT O,mix /DT O,00,mix R3-95/5 -R3-90/ R3-85/5 -R3-75/25 Σχήµα 9. Ελάχιστος λόγος στρεπτικής απόσβεσης των µιγµάτων κανονικοποιηµένος ως προς τον αντίστοιχο λόγο απόσβεσης σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση 00 kpa Figure 9. Minimum damping ratio of mixtures normalized with respect to the corresponding damping ratio at a mean confining effective pressure 00 kpa Η κανονικοποίηση των τιµών DT Ο των µιγµάτων ως προς την τιµή του λόγου απόσβεσης σε τάση =00 kpa για κάθε µίγµα παρουσιάζεται στο Σχήµα 9. Παρατηρείται σύγκλιση των κανονικοποιηµένων τιµών DT Ο όλων των δοκιµίων ανεξάρτητα από το ποσοστό ελαστικού, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται καθαρά η επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης στο λόγο στρεπτικής απόσβεσης των µιγµάτων. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα πειραµατικά αποτελέσµατα της εργασίας αυτής καταδεικνύουν σηµαντική επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό στις δυναµικές ιδιότητες των δοκιµίων µιγµάτων άµµου-ελαστικών στην ελαστική-γραµµική περιοχή συµπεριφοράς. Η αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό οδηγεί σε δοκίµια µικρότερου ειδικού βάρους και δείκτη πόρων. Ωστόσο, λόγω της αµελητέας συνεισφοράς των στερεών κόκκων ελαστικού στη δυναµική δυσκαµψία των δοκιµίων, το µέγιστο δυναµικό µέτρο διάτµησης µειώνεται µε το ποσοστό σε ελαστικό. Η επιρροή αυτή µπορεί να ληφθεί υπόψη µε τον ισοδύναµο δείκτη πόρων, µε την παραδοχή ότι ο όγκος των στερεών κόκκων ελαστικού αποτελεί τµήµα του συνολικού όγκου των κενών του µίγµατος. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η χρήση, εµπειρικών σχέσεων της βιβλιογραφίας για τον προσδιορισµό του µέτρου διάτµησης καθαρών εδαφικών υλικών, και στην περίπτωση των µιγµάτων άµµου-ελαστικών. Επίσης, λόγω της µεγάλης αποσβεστικής ικανότητας των ελαστικών σε µικρές παραµορφώσεις αλλά και της ανάπτυξης επαφών µεταξύ στερεών κόκκων ελαστικού και άµµου οι τιµές του λόγου στρεπτικής απόσβεσης των δοκιµίων αυξάνονται σηµαντικά µε το ποσοστό του περιεχόµενου στο µίγµα ελαστικού υλικού. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ASTM (992), Standard test methods for modulus and damping of soils by the resonant column method, ASTM Standard D854-06, American Society for Testing and Materials. ASTM (2006), Standard test methods for specific gravity of soil solids by water pycnometer ASTM Standard D854-06, American Society for Testing and Materials. Anastasiadis, A., Pitilakis, K. and Senetakis K. (2009), Dynamic shear modulus and damping ratio curves of sand/rubber 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 7

8 mixtures, Earthquake Geotechnical Engineering Satellite Conference, XVIIth International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, October 2-3, Alexandria, Egypt. Beatty, J.R. (98), Physical properties of rubber compounds, Chapter 0 of Mechanics of Pneumatic Tires, Clark SK Ed., U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Admin., Washington, DC 20590, pp Bosscher, P.J., Edil, T.B. and Kuraoka, S. (997), Design of highway embankments using tire chips, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 23, No. 4, pp Edeskar, T. (2006), Use of tyre shreds in civil engineering applications Technical and environmental properties, PhD Thesis, Lulea University of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering, Division of Mining and Geotechnical Engineering. Edil, T.B. and Bosscher, P.J., (994), Engineering properties of tire chips and soil mixtures, Geotechnical Testing Journal, Vol. 7, No. 4, pp Edil, T.B. (2004), A review of mechanical and chemical properties of shredded tires and soil mixtures, Recycled Materials in Geotechnics, Geotechnical Special Publication, No.27, ASCE, Edited by AH Aydilek AH & Wartman J, pp. -2. Feng, Z-Y. and Sutter, K.G. (2000), Dynamic properties of granulated rubber/sand mixtures, Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, Vol. 23, No. 3, pp Foose, G.J., Benson, C.H. and Bosscher, P.J. (996), Sand reinforced with shredded waste tires, Journal of Geotechnical Engineering, Vol.22, No.9, pp Hardin, BO. (978), The nature of stress strain behavior of soils, Proceedings of the Geotechnical Division Speciality Conference on Earthquake Engineering and Soil Dynamics, ASCE, Pasadena, pp Humphrey, D., Cosgrove, T., Whetten, N.L. and Herbert, R. (997), Tire chips reduce lateral earth pressure against the walls of a rigid frame bridge, Seminar on rehabilitation and upgrades in civil and environmental engineering, ASCE. Kim, H-K. and Santamarina, J.C. (2008), Sand-rubber mixtures (large rubber chips), Canadian Geotechnical Journal, Vol. 45, pp Lee, J.H., Salgado, R., Bernal, A. and Lovell, C.W. (999), Shredded tires and rubbersand as lightweight backfill, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 25, No. 2, pp Masad, E., Taha, R., Ho, C. and Papagiannakis, T. (996), Engineering properties of tire/soil mixtures as a lightweight fill material, Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, Vol. 9, No. 3, pp Pamukcu, S. and Akbulut, S. (2006), Thermoelastic enhancement of damping of sand using synthetic ground rubber, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 32, No. 4, pp Reddy, K.R. and Saichek, R.E. (998), Characterization and performance assessment of shredded scrap tires as leachate drainage material in landfills, Proceedings of the fourteenth international conference on solid waste technology and management, Philadelphia. Tsang, H-H. (2007), Seismic isolation by rubber-soil mixtures for developing countries, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Published online in Wiley InterScience. Walter, J.D. and Clark S.K. (98), Cord reinforced rubber, In Mechanics and pneumatic tires, Edited by S.K. Clark, US. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, Washington. Zornberg, J.G., Carbal, A.R. and Viratjandr, C. (2004), Behaviour of tire shred - sand mixtures, Can. Geotech. J., Vol. 4, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 8

Παράµετροι Αντοχής και Συµπύκνωσης Μιγµάτων Αµµωδών Εδαφών µε Κοκκοποιηµένα Ελαστικά

Παράµετροι Αντοχής και Συµπύκνωσης Μιγµάτων Αµµωδών Εδαφών µε Κοκκοποιηµένα Ελαστικά Παράµετροι Αντοχής και Συµπύκνωσης Μιγµάτων Αµµωδών Εδαφών µε Κοκκοποιηµένα Ελαστικά Shear Strength and Compaction Parameters of Mixtures of Sandy Soils with Granulated Tire Rubber ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στη µη Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς

υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στη µη Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στη µη Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς Dynamic Properties of Mixtures of Granular Soils with Synthetic Materials in the Region of Nonlinear

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόµες Μέθοδοι Επέµβασης στο έδαφος Θεµελίωσηςµε στόχο τη βελτίωση της Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών Κ.Πιτιλάκης Α.

Καινοτόµες Μέθοδοι Επέµβασης στο έδαφος Θεµελίωσηςµε στόχο τη βελτίωση της Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών Κ.Πιτιλάκης Α. Καινοτόµες Μέθοδοι Επέµβασης στο έδαφος Θεµελίωσηςµε στόχο τη βελτίωση της Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών Κ.Πιτιλάκης Α.Αναστασιάδης I.S.F.S.R. Καινοτόμες Μέθοδοι Επέμβασης στο Έδαφος Θεμελίωσης - Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ, Π.Α. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονική Συνεργάτιδα, Α.Π.Θ. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση

Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση Grain Size Effect on Dynamic Properties of Sand - An Experimental Investigation ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Χ.Ν. ΛΟΝΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1841 Η µέτρηση της ταχύτητας των διατµητικών κυµάτων µε τη µέθοδο των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων The measurement

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός Προσδιορισμός Δυναμικών Ιδιοτήτων Υλικών ΧΥΤΑ. Laboratory Evaluation of Dynamic Properties of Municipal Solid-Waste

Εργαστηριακός Προσδιορισμός Δυναμικών Ιδιοτήτων Υλικών ΧΥΤΑ. Laboratory Evaluation of Dynamic Properties of Municipal Solid-Waste Εργαστηριακός Προσδιορισμός Δυναμικών Ιδιοτήτων Υλικών ΧΥΤΑ Laboratory Evaluation of Dynamic Properties of Municipal Solid-Waste ΖΕΚΚΟΣ, Δ. Π. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD, GeoSyntec Consultants, Oakland,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα - Μέρος 3 Υποενότητα 8.3.1

Γεωτεχνική Έρευνα - Μέρος 3 Υποενότητα 8.3.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Γεωτεχνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Νικόλαος Οικονόμου Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Σοφία Μαυρίδου ΜSc Γεωλόγος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιδιότητες Αμμωδών Εδαφών Εμποτισμένων με Διαλύματα Κολλοειδούς Πυριτίας: Αποτελέσματα Δοκιμών Συντονισμού

Δυναμικές Ιδιότητες Αμμωδών Εδαφών Εμποτισμένων με Διαλύματα Κολλοειδούς Πυριτίας: Αποτελέσματα Δοκιμών Συντονισμού Συνεδρία XIV Εδαφοδυναμική : Εργαστηριακές και Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφοδυναμικής_XIV. Δυναμικές Ιδιότητες Αμμωδών Εδαφών Εμποτισμένων με Διαλύματα Κολλοειδούς Πυριτίας: Αποτελέσματα Δοκιμών Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση της θερµοκρασίας του δοκιµίου στα µηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων θραυστού αµµοχάλικου και φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Μαχαίρας, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Σαλονικιός Θωμάς, Λεκίδης Βασίλειος, Καρακώστας Χρήστος, Μορφίδης Κωνσταντίνος, Ιακωβίδης Ιάσονας, Κύριος Ερευνητής, Ε. Υ. από ΟΑΣΠ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηριστικά και στην ενεσιμότητα των αιωρημάτων, ενώ έχει ευμενείς επιπτώσεις στα τελικό ποσοστό εξίδρωσης (μείωση έως και κατά 30%) και στην

χαρακτηριστικά και στην ενεσιμότητα των αιωρημάτων, ενώ έχει ευμενείς επιπτώσεις στα τελικό ποσοστό εξίδρωσης (μείωση έως και κατά 30%) και στην ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μέθοδος των ενέσεων εμποτισμού εφαρμόζεται συχνά για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν φράγματα, σήραγγες.

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της ισοδύναμης μη γραμμικότητας στη σεισμική απόκριση εδαφών The effect of nonlinearity on soil seismic response

Η επίδραση της ισοδύναμης μη γραμμικότητας στη σεισμική απόκριση εδαφών The effect of nonlinearity on soil seismic response 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, Άρθρο 3 Η επίδραση της ισοδύναμης μη γραμμικότητας στη σεισμική απόκριση εδαφών The effect of nonlinearity on soil

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Α. Ι. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφια ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Του G max Με Χρήση Πιεζοηλεκτρικών Στοιχείων. Measurement of G max Using Bender Elements

Προσδιορισμός Του G max Με Χρήση Πιεζοηλεκτρικών Στοιχείων. Measurement of G max Using Bender Elements Προσδιορισμός Του G max Με Χρήση Πιεζοηλεκτρικών Στοιχείων Measurement of G max Using Bender Elements ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ, Β.Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Επικ. Καθηγήτρια, Ε.Μ.Π. ΤΣΟΜΩΚΟΣ, Α. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος. Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil

Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος. Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΟΒΙΘΗΣ, E. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ, Α. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ιατµητική Αντοχή και Μηχανική Συµπεριφορά Άµµων Ενισχυµένων µε Γεωυφάσµατα Shear Strength and Mechanical Behavior of Sands Reinforced with Geotextiles

ιατµητική Αντοχή και Μηχανική Συµπεριφορά Άµµων Ενισχυµένων µε Γεωυφάσµατα Shear Strength and Mechanical Behavior of Sands Reinforced with Geotextiles ιατµητική Αντοχή και Μηχανική Συµπεριφορά Άµµων Ενισχυµένων µε Γεωυφάσµατα Shear Strength and Mechanical Behavior of Sands Reinforced with Geotextiles ΜΑΡΚΟΥ, Ι.Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής,.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση του Ποσοστού Ιλύος στην Απόκριση Άμμου. The Effect of Silt Content on the Response of Sand

Η Επίδραση του Ποσοστού Ιλύος στην Απόκριση Άμμου. The Effect of Silt Content on the Response of Sand Η Επίδραση του Ποσοστού Ιλύος στην Απόκριση Άμμου The Effect of Silt Content on the Response of Sand ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ, Β.Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ε.Μ.Π. ΣΑΚΚΗΣ, Β. Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές Ιδιότητες Ηφαιστειογενών Κοκκωδών Εδαφών Dynamic Properties of Volcanic Granular Soils

υναµικές Ιδιότητες Ηφαιστειογενών Κοκκωδών Εδαφών Dynamic Properties of Volcanic Granular Soils υναµικές Ιδιότητες Ηφαιστειογενών Κοκκωδών Εδαφών Dyamic Properties of Volcaic Graular Soils ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ, Α. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Α.Π.Θ. ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος ιδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη

Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη Physical and Mechanical Properties of Epoxy Resin Grouted Fine Sand ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ, Θ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση του Σχήµατος των Κόκκων στην Απόκριση Άµµου σε Μονοτονική Φόρτιση σε Στρέψη

Η Επίδραση του Σχήµατος των Κόκκων στην Απόκριση Άµµου σε Μονοτονική Φόρτιση σε Στρέψη Η Επίδραση του Σχήµατος των Κόκκων στην Απόκριση Άµµου σε Μονοτονική Φόρτιση σε Στρέψη The Effect of Grain Shape on the Response of Sand under Monotonic Torsional Loading ΤΣΟΜΩΚΟΣ, Α. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών

Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Μοντέλο Προσδιορισμού του Δείκτη Δευτερεύουσας Στερεοποίησης Υπερστερεοποιημένων Αργιλικών Εδαφών Model for the Prediction of Secondary Consolidation Index of Overconsolidated Clay Soils ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Η επιλογή της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών για τη σύνθεση του ασφαλτοµίγµατος έγινε µε όρια που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεσιμότητα Αιωρημάτων Τσιμέντου σε Αμμώδη Εδάφη Διερεύνηση και Εκτίμηση

Ενεσιμότητα Αιωρημάτων Τσιμέντου σε Αμμώδη Εδάφη Διερεύνηση και Εκτίμηση Ενεσιμότητα Αιωρημάτων Τσιμέντου σε Αμμώδη Εδάφη Διερεύνηση και Εκτίμηση Groutability of Cement Suspensions into Sandy Soils Investigation and Evaluation ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ.Ν. ΜΑΡΚΟΥ, Ι.Ν. ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ, Α.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών

Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών Numerical investigation of subsoil intervention s effect on the seismic response

Διαβάστε περισσότερα

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Laboratory of Geotechnical Engineering BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions Prof. G. Athanasopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια ιαγραµµάτων Περιβάλλουσας Αντοχής Παθητικού Αγκυρίου Ολικής Πάκτωσης (Soil/Rock Nailing).

Κριτήρια ιαγραµµάτων Περιβάλλουσας Αντοχής Παθητικού Αγκυρίου Ολικής Πάκτωσης (Soil/Rock Nailing). Κριτήρια ιαγραµµάτων Περιβάλλουσας Αντοχής Παθητικού Αγκυρίου Ολικής Πάκτωσης (Soil/Rock Nailing). Classification of Maximum Tension Load Strength Diagrams of Grouted Nails ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Άμμου Γεωμεμβράνης από Δοκιμές Τριαξονικής Φόρτισης. Sand Geomembrane Interaction by Triaxial Compression Testing

Αλληλεπίδραση Άμμου Γεωμεμβράνης από Δοκιμές Τριαξονικής Φόρτισης. Sand Geomembrane Interaction by Triaxial Compression Testing Αλληλεπίδραση Άμμου Γεωμεμβράνης από Δοκιμές Τριαξονικής Φόρτισης Sand Geomembrane Interaction by Triaxial Compression Testing ΜΑΡΚΟΥ, Ι.Ν. ΠΑΠΑΜΑΞΙΜΟΥ, Δ.Γ. ΣΦΥΡΗ, Ε.Φ. ΓΚΕΚΗ, Θ.Π. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 2011 διάρκειας 2,0 ωρών

Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 2011 διάρκειας 2,0 ωρών Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 011 διάρκειας,0 ωρών Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: Μάθημα: Εδαφομηχανική (ΜΕ0011), 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επ.Συν.Τμ.Πολ.Εργ.Υποδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλής περατότητας διαφράγματα (περιορισμός εξάπλωσης ρύπων): Σχόλια

Χαμηλής περατότητας διαφράγματα (περιορισμός εξάπλωσης ρύπων): Σχόλια Χαμηλής περατότητας διαφράγματα (περιορισμός εξάπλωσης ρύπων): Σχόλια Μεγάλη εμπειρία εφαρμογής σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ο όγκος του διαφεύγοντος στραγγίσματος και η επιβράδυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ψυχρή ανακύκλωση, γαλάκτωµα, τσιµέντο, µέτρο δυσκαµψίας, αντοχή σε έµµεσο εφελκυσµό (διάρρηξη).

Λέξεις κλειδιά: ψυχρή ανακύκλωση, γαλάκτωµα, τσιµέντο, µέτρο δυσκαµψίας, αντοχή σε έµµεσο εφελκυσµό (διάρρηξη). ιερεύνηση της επίδρασης των αναλογιών ανάµιξης φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος και θραστού αµµοχαλίκου στα χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µιγµάτων µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ή και τσιµέντο Σ. Κόλιας Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Άµµου Υφασµένων Γεωυφασµάτων από οκιµές Τριαξονικής Φόρτισης. Sand Woven Geotextile Interaction by Triaxial Compression Tests

Αλληλεπίδραση Άµµου Υφασµένων Γεωυφασµάτων από οκιµές Τριαξονικής Φόρτισης. Sand Woven Geotextile Interaction by Triaxial Compression Tests Αλληλεπίδραση Άµµου Υφασµένων Γεωυφασµάτων από οκιµές Τριαξονικής Φόρτισης Sand Woven Geotextile Interaction by Triaxial Compression Tests ΜΑΡΚΟΥ, Ι.Ν. ΡΟΥ ΑΚΗΣ, Α.Ι. ΣΙΡΚΕΛΗΣ, Γ.Μ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Πλαστικότητας των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Αµµωδών Εδαφών

Η Επίδραση της Πλαστικότητας των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Αµµωδών Εδαφών Η Επίδραση της Πλαστικότητας των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Αµµωδών Εδαφών The Effect of Fines Plasticity on the Liquefaction Resistance of Sandy soils ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Α.Ι. ΤΙΚΑ, Θ.Μ. ΚΟΝΙΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη Κωνσταντίνος Ι.Γιαννακόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4 Επιρροή της συστολής ξήρανσης στην καµπτική συµπεριφορά δοκών ενισχυµένων µε πρόσθετη στρώση σκυροδέµατος Shrinkage influence on flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened with concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης

Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης Simulation of the Dynamic Distress of Rigid and Flexible Retaining Walls ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Ανθυποσμηναγός Π.Α., Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Ανισοτροπία

Κεφάλαιο 8 Ανισοτροπία Κεφάλαιο 8 Ανισοτροπία Την ανισοτροπία στη μηχανική συμπεριφορά των πετρωμάτων δυνάμεθα να διακρίνουμε σε σχέση με την παραμορφωσιμότητα και την αντοχή τους. 1 Ανισοτροπία της παραμορφωσιμότητας 1.1 Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Συμπεριφορά Ορθογωνικών Σηράγγων σε Αλλουβιακές Αποθέσεις: Πειραματική και Αριθμητική Διερεύνηση

Δυναμική Συμπεριφορά Ορθογωνικών Σηράγγων σε Αλλουβιακές Αποθέσεις: Πειραματική και Αριθμητική Διερεύνηση Δυναμική Συμπεριφορά Ορθογωνικών Σηράγγων σε Αλλουβιακές Αποθέσεις: Πειραματική και Αριθμητική Διερεύνηση Dynamic Response of Rectangular Tunnels in Soft Soils: Experimental and Numerical Investigation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ. Πανταζίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ Θεματική Ενότητα 9 Χώροι διάθεσης αποβλήτων Δομή και συμπεριφορά αργίλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γωνία Τριβής Άµµου Μη Υφασµένων Γεωυφασµάτων από οκιµές Τριαξονικής Φόρτισης

Γωνία Τριβής Άµµου Μη Υφασµένων Γεωυφασµάτων από οκιµές Τριαξονικής Φόρτισης Γωνία Τριβής Άµµου Μη Υφασµένων Γεωυφασµάτων από οκιµές Τριαξονικής Φόρτισης Sand Non Woven Geotextile Interface Friction Angle by Triaxial Compression Tests ΜΑΡΚΟΥ, Ι.Ν. ΡΟΥ ΑΚΗΣ, Α.Ι. ΣΙΡΚΕΛΗΣ, Γ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, παιπάλη, αντοχή σε εφελκυσµό, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, παιπάλη, αντοχή σε εφελκυσµό, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση του είδους των αδρανών και της παιπάλης στα µηχανικά χαρακτηριστικά των ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος και θραυστών αµµοχαλίκων Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας Ενέσεων Εμποτισμού Εδαφών με Αιωρήματα Λεπτόκοκκων Τσιμέντων

Παραμετρική Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας Ενέσεων Εμποτισμού Εδαφών με Αιωρήματα Λεπτόκοκκων Τσιμέντων Παραμετρική Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας Ενέσεων Εμποτισμού Εδαφών με Αιωρήματα Λεπτόκοκκων Τσιμέντων Parametric Investigation of Permeation Grouting Effectiveness in Soils using Microfine Cement

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση της Αστράγγιστης ιατµητικής Αντοχής και της Τάσης Προστερεοποίησης Μαργαϊκών Εδαφών

Συσχέτιση της Αστράγγιστης ιατµητικής Αντοχής και της Τάσης Προστερεοποίησης Μαργαϊκών Εδαφών Συσχέτιση της Αστράγγιστης ιατµητικής Αντοχής και της Τάσης Προστερεοποίησης Μαργαϊκών Εδαφών Corrlation Btwn th Undraind Shar Strngth and Prconsolidation Prssur for Marly Soils ΚΟΝΙΝΗΣ, Γ.Ε. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Εφαρμογές του EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Πρόσφατες Εξελίξεις

Καινοτόμες Εφαρμογές του EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Πρόσφατες Εξελίξεις Καινοτόμες Εφαρμογές του EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Πρόσφατες Εξελίξεις Γεώργιος Α. Αθανασόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιμέλεια παρουσίασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συµπιεστότητα Τεχνητών Οργανικών Εδαφών. Combressibility of Model Organic Soil

Συµπιεστότητα Τεχνητών Οργανικών Εδαφών. Combressibility of Model Organic Soil Συµπιεστότητα Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Combressibility of Model Organic Soil ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Στ. M., Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος διδάκτωρ, Α.Π.Θ. ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ, Π. Α., ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα)

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα) Σύγκριση Προσεγγιστικών Μεθόδων Υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Πασσάλων Εκσκαφής και Δοκιμαστικών Φορτίσεων Cross-comparison Between Drilled Pier Bearing Capacity Evaluation Methods and Factual Data Provided

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο.

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Stability and Strain Distribution Αhead of the Tunnel Face. Comparison between Numerical

Διαβάστε περισσότερα

1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Εικόνα 7. Ακατέργαστα δεδοµένα

1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Εικόνα 7. Ακατέργαστα δεδοµένα 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μετά την καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων µέσω της τεχνικής γεωραντάρ, ακολούθησε η επεξεργασία και ανάλυσή τους. Σκοπός της επεξεργασίας των αρχικών δεδοµένων που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope.

Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope. Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope. ΓΑΚΗΣ, Α. ΤΣΟΤΣΟΣ, ΣΤ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Imperial College, Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ "Α"

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Τμήμα Μ-Ω) Ακαδ. έτος 007-08 5 Ιανουαρίου 008 Διάρκεια: :30 ώρες ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Geotechnical Classification of Metamorphic Rocks Based on their Degree of Anisotropy ΣΑΡΟΓΛΟΥ, X. I. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Geotechnical Geological Conditions Of The River Quaternary Deposits Of Thessaloniki Empirical Correlations Between In Situ And Lab Tests

Geotechnical Geological Conditions Of The River Quaternary Deposits Of Thessaloniki Empirical Correlations Between In Situ And Lab Tests Τεχνικογεωλογικές Συνθήκες Των Ποτάµιων Τεταρτογενών Αποθέσεων Της Πόλης Της Θεσσαλονίκης Εµπειρικές Συσχετίσεις Μεταξύ Επί Τόπου Και Εργαστηριακών οκιµών Geotechnical Geological Conditions Of The River

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφικών υλικών Με τον όρο συμπύκνωση (compaction) των εδαφών εννοείται η αύξηση της πυκνότητάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Π. ZDRAVKOVIC, L. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Συμπεριφορά ενός Συμπυκνωμένου Αποσαθρωμένου Σερπεντινίτη από την Σκύρο

Μηχανική Συμπεριφορά ενός Συμπυκνωμένου Αποσαθρωμένου Σερπεντινίτη από την Σκύρο Μηχανική Συμπεριφορά ενός Συμπυκνωμένου Αποσαθρωμένου Σερπεντινίτη από την Σκύρο Mechanical Behaviour of a Compacted Weathered Serpentinite from the Island of Skiros ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ, Μ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΔΑΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΔΑΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΔΑΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ σ1 σ3 σ3 Εντατικές καταστάσεις που προκαλούν αστοχία είναι η ταυτόχρονη επίδραση ορθών (αξονικών και πλευρικών) τάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φθορά μη Υφασμένων Γεωϋφασμάτων κατά την Τοποθέτηση

Φθορά μη Υφασμένων Γεωϋφασμάτων κατά την Τοποθέτηση Φθορά μη Υφασμένων Γεωϋφασμάτων κατά την Τοποθέτηση Installation Damage of Nonwoven Geotextiles AΤΜΑΤΖΙΔΗΣ, Δ.Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ, Δ.Α. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Ι.Μ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Παν/μιο Πατρών Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικές σχέσεις που προβλέπουν την συμπεριφορά αργίλων κατά μήκος επιφανειών ολίσθησης

Καταστατικές σχέσεις που προβλέπουν την συμπεριφορά αργίλων κατά μήκος επιφανειών ολίσθησης Καταστατικές σχέσεις που προβλέπουν την συμπεριφορά αργίλων κατά μήκος επιφανειών ολίσθησης Constitutive model predicting clay response along slip surfaces ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Σταματόπουλος και Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη

Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη Foundation of Structures on Isolated Slabs with Concrete Piles οn Soft and Liquifiable

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστροφή των εδοµένων Πεδίου της Μεθόδου SASW Αριθµητική Προσοµοίωση και ιερεύνηση της Επίδρασης των Εδαφικών Συνθηκών

Αντιστροφή των εδοµένων Πεδίου της Μεθόδου SASW Αριθµητική Προσοµοίωση και ιερεύνηση της Επίδρασης των Εδαφικών Συνθηκών Αντιστροφή των εδοµένων Πεδίου της Μεθόδου SASW Αριθµητική Προσοµοίωση και ιερεύνηση της Επίδρασης των Εδαφικών Συνθηκών Inversion of Field Data of the SASW Method Numerical Simulation and Investigation

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Κινηματική Κάμψη Πασσάλων

8.1.7 Κινηματική Κάμψη Πασσάλων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφομηχανική Ι. Ιωάννης-Ορέστης Γεωργόπουλος

Εδαφομηχανική Ι. Ιωάννης-Ορέστης Γεωργόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εδαφομηχανική Ι Ιωάννης-Ορέστης Γεωργόπουλος Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Π.Δ.407/80 Λέκτορας Εργαστήριο Γεωυλικών, Τομέας Μηχανικής, Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., Ε.Μ.Π. I.Georgopoulos@mechan.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του Ποσοστού Ιλύος στο υναµικό Ρευστοποίησης λόγω Σεισµού: Μια Νέα Προσέγγιση

Επίδραση του Ποσοστού Ιλύος στο υναµικό Ρευστοποίησης λόγω Σεισµού: Μια Νέα Προσέγγιση Επίδραση του Ποσοστού Ιλύος στο υναµικό Ρευστοποίησης λόγω Σεισµού: Μια Νέα Προσέγγιση Effect of Silt Content on Earthquake-Induced Liquefaction: A New Approach ΑΝ ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, Γ.. ΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 97 Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους. Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns

Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους. Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών Βελτιωμένων με Χαλικοπασσάλους Modeling the Behavior of Soil Improved by Stone Columns ΑΝΔΡΕΟΥ, Π. Μηχ. Μεταλλείων, DEA Γεωτεχνική Μηχ. (ΕΝPC), Υ/Δ Σχολής Πολ. Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη Τριαξονική Συσκευή Ελέγχου και Μέτρησης Εκκεντρότητας Κατακόρυφου Αξονικού Φορτίου

Τροποποιημένη Τριαξονική Συσκευή Ελέγχου και Μέτρησης Εκκεντρότητας Κατακόρυφου Αξονικού Φορτίου Τροποποιημένη Τριαξονική Συσκευή Ελέγχου και Μέτρησης Εκκεντρότητας Κατακόρυφου Αξονικού Φορτίου A Modified Triaxial Apparatus Accounting for Control and Measurement of Axial Load Eccentricity ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων

Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων Soil foundation structure interaction in the proximity of slopes on cliff-type topographic irregularities

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Investigation of effectiveness of piles as landslide countermeasure ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α.N. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.T. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση πειραματικών δεδομένων σεισμικής απόκρισης και ρευστοποίησης αμμοχάλικων

Ανάλυση πειραματικών δεδομένων σεισμικής απόκρισης και ρευστοποίησης αμμοχάλικων Ανάλυση πειραματικών δεδομένων σεισμικής απόκρισης και ρευστοποίησης αμμοχάλικων Analyses of laboratory data for the seismic response and liquefaction of sand and gravel mixtures ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, Γ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό

Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό Empirical Relations for Permanent Strain and Pore Pressure for Cyclic Loading of Sand

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Προσομοίωση Της Απόκρισης Λεπτόκοκκης Άμμου Σε Στρεπτική Διάτμηση

Αριθμητική Προσομοίωση Της Απόκρισης Λεπτόκοκκης Άμμου Σε Στρεπτική Διάτμηση Αριθμητική Προσομοίωση Της Απόκρισης Λεπτόκοκκης Άμμου Σε Στρεπτική Διάτμηση The Response of a Fine Medium Sand to Monotonic Torsional Loading and its Numerical Simulation ΤΣΟΜΩΚΟΣ, Α. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα