υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στην Ελαστική-Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στην Ελαστική-Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς"

Transcript

1 υναµικές Ιδιότητες Μιγµάτων Χονδρόκοκκων Εδαφών µε Συνθετικά Υλικά στην Ελαστική-Γραµµική Περιοχή Συµπεριφοράς Dynamic Properties of Mixtures of Granular Soils with Synthetic Materials in the Elastic-Linear Region of Behavior ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος ιδάκτορας Α.Π.Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ, Α. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Α.Π.Θ. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία µελετώνται οι δυναµικές παράµετροι G O και DT O µιγµάτων µίας ποταµίσιας άµµου µε συνθετικά υλικά µικρού ειδικού βάρους και υψηλής απόσβεσης προερχόµενα από ανακυκλωµένα ελαστικά αυτοκινήτων. Πραγµατοποιούνται στρεπτικές δοκιµές στήλης συντονισµού σε πυκνά, στεγνά δοκίµια µε ποσοστά ελαστικού σε ένα εύρος τιµών από 0% έως 35%, κατά βάρος µίγµατος. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα καταδεικνύουν µείωση του µέτρου διάτµησης και αύξηση της αποσβεσης των µιγµάτων µε την αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό. Επιπλέον, µε την εισαγωγή του ισοδύναµου δείκτη πόρων είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η συνεισφορά των κόκκων ελαστικού στη συνολική δυστµησία του στερεού σκελετού των µιγµάτων. ABSTRACT : In this paper the dynamic parameters G O and DT O of mixtures of a fluvial sand with synthetic materials of low specific gravity and high damping capacity, are examined. The synthetic material used is a granulated rubber material composed of recycled tire shreds. Torsional resonant column tests are performed on dense, dry specimens using percentages of rubber that range between 0 and 35% by mixture weight. Τhe experimental results indicate a reduction of dynamic modulus and an increment of damping capacity of the mixtures as the percentage of rubber increases. In addition, an equivalent void ratio is introduced in order to consider the negligible contribution of rubber solids on the dynamic stiffness of the sand/rubber solid matrix.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χρησιµοποίηση συνθετικών υλικών προερχόµενα από ανακυκλωµένα ελαστικά αυτοκινήτων σε τεχνικά έργα υποδοµής, όπως για παράδειγµα σε γεωτεχνικά έργα, αποτελεί µία σύγχρονη τάση στο σχεδιασµό έργων Πολιτικού Μηχανικού (Edil, 2004). Τα συνθετικά αυτά υλικά κατόπιν µηχανικής κατεργασίας διατίθενται σε µορφή κόκκων και παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες φυσικές, µηχανικές και δυναµικές ιδιότητες όπως για παράδειγµα χαµηλό ειδικό βάρος στερεών κόκκων (της τάξεως του.), υψηλή ελαστικότητα και παραµορφωσιµότητα, υψηλό συντελεστή διαπερατότητας (συνήθως µεγαλύτερο του 0-2 m/s) καθώς και υψηλή αποσβεστική ικανότητα (Edil, 2004, Edescar, 2006, Kim & Santamarina, 2008, Anastasiadis et al., 2009). Καθαρά κοκκοποιηµένα ελαστικά αλλά και µίγµατα αυτών µε χονδρόκοκκα κυρίως εδάφη χρησιµοποιούνται συνήθως ως υλικά επίχωσης τοίχων αντιστήριξης, κατασκευής επιχωµάτων υπερκείµενων µαλακών εδαφών, και ως υλικά αποστραγγιστικών στρώσεων σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (Humphrey et al., 997, Bosscher et al., 997, Reddy & Saichek, 998, Zornberg et al., 2004, Edescar, 2006). Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται ως εναλλακτικό σύστηµα σεισµικής µόνωσης σε κτιριακά έργα (Tsang, 2007). Μίγµατα χονδρόκοκκων εδαφών µε κοκκοποιηµένα ελαστικά παρουσιάζουν γενικά µικρότερο ειδικό βάρος και δείκτη πόρων, πιο γραµµική συµπεριφορά και υψηλότερη 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος

2 απόσβεση µε την αύξηση του ποσοστού ελαστικού, ενώ για µικρά ποσοστά ελαστικού στο µίγµα παρουσιάζουν ικανοποιητικά χαρακτηριστικά αντοχής και συµπύκνωσης (Edil & Bosscher, 994, Foose et al., 996, Masad et al., 996, Lee et al., 999, Feng & Sutter, 2000, Zornberg et al., 2004, Edescar, 2006, Pamukcu & Akbulut, 2006, Kim & Santamarina, 2008, Anastasiadis et al., 2009). Οι δύο κύριες παράµετροι που καθορίζουν τη δυναµική συµπεριφορά µιγµάτων εδαφών µε κοκκοποιηµένα ελαστικά φαίνεται να είναι το ποσοστό ελαστικού στο µίγµα καθώς και ο λόγος του µέσου µεγέθους κόκκων ελαστικού προς µέσο µέγεθος κόκκων εδάφους (Kim & Santamarina, 2008). Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η πειραµατική διερεύνηση της συµπεριφοράς µιγµάτων µιας λεπτόκοκκης άµµου µε ένα οµοιόµορφο κοκκοποιηµένο ελαστικό µέσω δοκιµών στήλης συντονισµού. Κύριος στόχος είναι η µελέτη της επιρροής του ποσοστού σε ελαστικό στις τιµές του µέτρου διάτµησης, G O, και του λόγου στρεπτικής απόσβεσης, DT O, σε µικρά πλάτη παραµόρφωσης. 2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΕΙΡΑΜΑ- ΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΙΜΩΝ 2. Χρησιµοποιούµενα υλικά και παρασκευή µιγµάτων Η λεπτόκοκκη άµµος που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι οµοιόµορφη, στρογγυλεµένων κόκκων (άµµος Αξιού 40/80), µε ειδικό βάρος στερεών κόκκων G s =2.67. Ως συνθετικό υλικό χρησιµοποιήθηκε ένα οµοιόµορφο υλικό σε κοκκοποιηµένη µορφή προερχόµενο από ανακυκλωµένα ελαστικά αυτοκινήτων, µε ειδικό βάρος στερεών κόκκων G s =.0. Στον Πίνακα δίνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών. Σηµειώνεται ότι το συνθετικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία παραχωρήθηκε από την εταιρία Ecoelastika AE. Το ειδικό βάρος στερεών κόκκων των χρησιµοποιούµενων υλικών προσδιορίστηκε σύµφωνα µε την πρότυπη Αµερικανική προδιαγραφή ASTM D Οι τιµές ειδικού βάρους, γ του Πίνακα αφορούν τιµές σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση ίση µε 25 kpa. Επιπλέον, οι τιµές του µέτρου ελαστικότητας, Ε, µέτρου διάτµησης, G, και δείκτη Poisson, v, του Πίνακα, δίνονται από τους Walter & Clark (98) και συνοψίζονται από τους Kim & Santamarina (2008). Πίνακας. Χαρακτηριστικά χρησιµοποιούµενων υλικών Table. Characteristics of materials used Υλικό Άµµος Ελαστικό Κωδική ονοµασία R3 G S D 50 (mm) C u C c γ (kn/m 3 ) E (kpa) G (kpa) v Για την παρασκευή µιγµάτων ζυγίζονται αρχικά κατάλληλες ποσότητες των επί µέρους υλικών σε ξηρή κατάσταση, ώστε να προκύψει µίγµα συγκεκριµένων αναλογιών. Στη συνέχεια γίνεται ανάµειξη των υλικών ώστε να διαµορφωθεί οµοιογενές ξηρό µίγµα. Στα επόµενα, η κωδική ονοµασία των µιγµάτων αναφέρεται τόσο στα επί µέρους υλικά όσο και στα ποσοστά κατά βάρος που χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε δείγµα. Για παράδειγµα ο κωδικός -R3-85/5 αναφέρεται σε µίγµα των υλικών και R3 µε ποσοστό ελαστικού 5%. 2.2 Πειραµατικός εξοπλισµός και πρόγραµµα δοκιµών Το σύνολο των δυναµικών δοκιµών πραγµατοποιήθηκε µε τη συσκευή στήλης συντονισµού Long-Tor του εργαστηρίου Εδαφοµηχανικής, Θεµελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισµικής Μηχανικής, Α.Π.Θ., η οποία είναι τύπου πακτωµένο-ελεύθερο άκρο. Στο άνω-ελεύθερο άκρο του δοκιµίου προσαρµόζεται η ειδική πλάκα του µηχανισµού διέγερσης (ενεργό άκρο), ενώ το κάτωπακτωµένο άκρο του δοκιµίου βρίσκεται σε στέρεη βάση πολύ µεγάλης µάζας και αδράνειας (παθητικό άκρο). Η στρεπτική φόρτιση των δοκιµίων επιτυγχάνεται µε σύστηµα µαγνητών που είναι ενσωµατωµένοι στην ειδική πλάκα του µηχανισµού διέγερσης και πηνίων που περιβάλλουν το δοκίµιο. Η απόκριση των δοκιµίων καταγράφεται από πιεζοηλεκτρικά επιταχυνσιόµετρα στο ελεύθερο άκρο τους. Μέσω κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού επιβάλλεται αρµονική στρεπτική διέγερση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 2

3 δοκίµιο, εντοπίζεται η συχνότητα έως την επίτευξη συντονισµού του συστήµατος και καταγράφεται το πλάτος της αρµονικής διέγερσης, η συχνότητα συντονισµού και η απόκριση του δοκιµίου. Ο συντονισµός του συστήµατος παρατηρείται όταν η διαφορά φάσης ταχύτητας δοκιµίου και αρµονικής διέγερσης είναι 80 ο. Η εκτέλεση των δυναµικών δοκιµών καθώς και η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε σύµφωνα µε την πρότυπη προδιαγραφή ASTM D405-92, της Αµερικανικής Ένωσης οκιµών και Υλικών. Στην εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκαν δυναµικές δοκιµές σε ξηρά, δοκίµια διαµέτρου 7. mm και ύψους 42.2 mm. Τα δοκίµια διαµορφώθηκαν µε συµπύκνωση σε 4 στρώσεις ίσης ποσότητας ξηρού υλικού (5 κτύποι στις πρώτες στρώσεις και 45 στις ανώτερες στρώσεις), µετά από δοκιµές µε στόχο την παρασκευή πολύ πυκνών οµοιόµορφων δοκιµίων. Στον Πίνακα 2 δίδονται οι κωδικές ονοµασίες καθώς και το ποσοστό του ελαστικού κατά βάρος του µίγµατος των δοκιµίων που εξετάστηκαν. Σε κάθε δοκιµή προσδιορίστηκαν το µέτρο διάτµησης, G Ο, και ο λόγος στρεπτικής απόσβεσης, DT O, σε µικρά πλάτη διατµητικής παραµόρφωσης και για τιµές της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης 25, 50, 00, 200 και 400 kpa. Σηµειώνεται ότι τα ποσοστά ελαστικού 0, 5, 0, 5, 25 και 35% κατά βάρος µίγµατος, αντιστοιχούν σε ποσοστά 0, 0, 20, 30, 45 και 55% ελαστικού κατ όγκο µίγµατος, αντίστοιχα. Πίνακας 2. Πρόγραµµα στρεπτικών δοκιµών στήλης συντονισµού σε πυκνά, στεγνά δοκίµια διαµέτρου 7. mm Table 2. Torsional resonant column testing program on dense, dry specimens of 7. mm diameter οκιµή Κωδική ονοµασία δοκιµίου Ποσοστό ελαστικού κ.β. µίγµατος (%) 0 2 -R3-95/ R3-90/ R3-85/ R3-75/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 3. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο ειδικό βάρος και δείκτη πόρων των µιγµάτων Στο Σχήµα παρουσιάζεται η επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό στο ξηρό ειδικό βάρος, γ d, των δοκιµίων σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση ίση µε 25 kpa. Οι τιµές του ειδικού βάρους (γ d ) µειώνονται από 5.77 kn/m 3 για ποσοστό ελαστικού 0% σε 2.39 kn/m 3 για ποσοστό ελαστικού 35% κατά βάρος µίγµατος. γ d (kn/m 3 ) ' =25 kpa Κατά βάρος ποσοστό ελαστικού (%) Σχήµα. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο ξηρό ειδικό βάρος των µιγµάτων Figure. Effect of rubber percentage on the dry unit weight of the mixtures Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό στο δείκτη πόρων, e, των δοκιµίων σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση ίση µε 25 kpa. Οι τιµές του δείκτη πόρων (e) µειώνονται από για ποσοστό ελαστικού 0% σε για ποσοστό ελαστικού 35% κατά βάρος µίγµατος. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα η αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό στο µίγµα οδηγεί γενικά σε υλικό πυκνότερης δοµής (λόγω µείωσης του e) και µικρότερου ειδικού βάρους (λόγω µείωσης του γ d ). Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε σχετική συµφωνία µε αποτελέσµατα των Kim & Santamarina (2008) που παρατήρησαν αντίστοιχη επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό στο ειδικό βάρος και δείκτη πόρων σε δοκίµια παρόµοιων υλικών και ποσοστών ελαστικού, τα οποία συµπυκνώθηκαν σε µία τροποποιηµένη µήτρα οιδηµετρικής συσκευής όπου η ενέργεια 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 3

4 συµπύκνωσης ήταν ελεγχόµενη. Παρατήρησαν µείωση του δείκτη πόρων µε την αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό, ωστόσο, για µικρά ποσοστά ελαστικού παρατήρησαν αρχικά αύξηση του ειδικού βάρους των µιγµάτων έως ένα βέλτιστο ποσοστό (που αντιστοιχεί σε 20% ελαστικού κατ όγκο µίγµατος) ενώ για µεγαλύτερα ποσοστά ελαστικού παρατήρησαν την αντίστροφη τάση. µεγαλύτερες από 0% κατά βάρος µίγµατος. Η επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης,, στο G Ο παραµένει πρακτικά σταθερή σε όλα τα µίγµατα και δεν φαίνεται να υπάρχει επιρροή του περιεχόµενου ποσοστού ελαστικού στο µίγµα ' =25 kpa 00 e G O (MPa) 0 -R3-95/5 -R3-90/0 -R3-85/5 -R3-75/ Κατά βάρος ποσοστό ελαστικού (%) Σχήµα 2. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο δείκτη πόρων των µιγµάτων Figure 2. Effect of rubber percentage on the void ratio of the mixtures Η µελέτη και ενδεχοµένως ποσοτικοποίηση της επιρροής του ποσοστού σε ελαστικό στις παραµέτρους γ d και e των µιγµάτων απαιτεί µία περισσότερο συστηµατική διερεύνηση µε πρότυπες δοκιµές όπου θα εξασφαλίζεται σταθερή ενέργεια συµπύκνωσης των δειγµάτων. 3.2 Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο µέγιστο δυναµικό µέτρο διάτµησης των µιγµάτων Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται οι τιµές του µέτρου διάτµησης σε µικρά πλάτη παραµόρφωσης (0-4 %-0-3 % ) σε συνάρτηση µε τη µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση (διαγράµµατα logg O -log ). Σε όλα τα δοκίµια παρατηρείται αύξηση του µέγιστου δυναµικού µέτρου µε την αύξηση της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης. Επιπλέον το G Ο µειώνεται µε την αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό στο µίγµα ιδιαίτερα για τιµές Σχήµα 3. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στο µέγιστο µέτρο διάτµησης των µιγµάτων Figure 3. Effect of rubber percentage on the maximum shear modulus of the mixtures Η µείωση του G Ο µε το ποσοστό ελαστικού οφείλεται κυρίως στην πολύ µικρή δυστµησία των στερεών κόκκων ελαστικού σε σχέση µε τη δυστµησία των στερεών κόκκων άµµου και εποµένως στην πολύ µικρή συνεισφορά τους στη συνολική δυστµησία του στερεού σκελετού του δοκιµίου (Feng & Sutter, 2000, Anastasiadis et al., 2009). Με την παραδοχή ότι ο όγκος των στερεών κόκκων ελαστικού αποτελεί τµήµα του συνολικού όγκου των κενών του µίγµατος, τότε µπορεί να εισαχθεί ένας ισοδύναµος δείκτης πόρων, e eq, ο οποίος δίνεται από την εξίσωση : V voids +V e eq = V sand rubber () όπου V voids, V rubber, και V soil ο πραγµατικός όγκος των κενών του δοκιµίου, ο όγκος των στερεών κόκκων ελαστικού και στερεών κόκκων άµµου, αντίστοιχα. Εισάγοντας τον ισοδύναµο δείκτη πόρων της Εξίσωσης, είναι δυνατή η διερεύνηση της επιρροής του ποσοστού σε ελαστικό στη 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 4

5 δυναµική δυστµησία των µιγµάτων. Στο Σχήµα 4 δίνονται οι τιµές του ισοδύναµου δείκτη πόρων, e eq, όλων των µιγµάτων καθώς και η µεταβολή τους µε τη µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση, υποθέτοντας ότι οι στερεοί κόκκοι του ελαστικού είναι ασυµπίεστοι (Beatty, 98). Παρατηρείται αύξηση του e eq µε το ποσοστό ελαστικού η οποία είναι πιο έντονη για ποσοστά ελαστικού µεγαλύτερα από 0% κατά βάρος µίγµατος. Συγχρόνως, η επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης στον ισοδύναµο δείκτη πόρων φαίνεται να είναι αµελητέα για το σύνολο των δοκιµίων. e eq,mix =(V voids +V rubber )/V sand R3-95/5 -R3-90/ R3-85/5 -R3-75/25 Σχήµα 4. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό και µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης στον ισοδύναµο δείκτη πόρων των µιγµάτων Figure 4. Effect of rubber percentage and mean confining pressure on the equivalent void ratio of the mixtures Η κανονικοποίηση των τιµών G Ο ως προς τη συνάρτηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων, F(e eq ), δίδεται στο διάγραµµα της µορφής logg Ο /F(e eq )-log,του Σχήµατος 5. Η συνάρτηση του δείκτη πόρων που χρησιµοποιείται για την κανονικοποίηση του G Ο έχει προταθεί από τον Hardin (978) και δίνεται από την Εξίσωση 2: F(e eq) = (2) e 2 eq όπου στη θέση του δείκτη πόρων, e, της Εξίσωσης 2 που αφορά γενικά καθαρές άµµους, χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία ο ισοδύναµος δείκτης πόρων του µίγµατος, e eq. Στο Σχήµα 5 παρατηρείται ικανοποιητική σύγκλιση των κανονικοποιηµένων τιµών G Ο όλων των µιγµάτων, και η σχετική επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης στη δυναµική δυσκαµψία των δοκιµίων, η οποία είναι ανεξάρτητη από το ποσοστό σε ελαστικό. G O /F(e eq ) R3-95/5 -R3-90/ R3-85/5 -R3-75/25 Σχήµα 5. Μέγιστο µέτρο διάτµησης µιγµάτων κανονικοποιηµένο ως προς τη συνάρτηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων Figure 5. Maximum shear modulus of the mixtures normalized with respect to the equivalent void ratio function Με βάση τα παραπάνω το µέγιστο δυναµικό µέτρο διάτµησης των µιγµάτων µπορεί να εκτιµηθεί µε µία εµπειρική σχέση, που θα έχει τη µορφή της Εξίσωσης 3 αντίστοιχη µε αυτή που χρησιµοποιείται στην περίπτωση καθαρών άµµων: ' n ( ) G G =A F(e ) σ (3) O eq m όπου F(e eq ) η συνάρτηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων στον οποίο ο όγκος των στερεών κόκκων ελαστικού θεωρείται ως τµήµα του συνολικού όγκου των κενών, ενώ µόνο το εδαφικό τµήµα του στερεού σκελετού κόκκων εδάφους-ελαστικών συνεισφέρει στη δυναµική δυστµησία του µίγµατος. Στο Σχήµα 6 παρουσιάζεται η επιρροή του ισοδύναµου δείκτη πόρων στη δυναµική δυστµησία των µιγµάτων (λόγος δυναµικού µέτρου µίγµατος προς δυναµικό µέτρο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 5

6 καθαρής άµµου) σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση 00 kpa. Καθώς αυξάνεται το ποσοστό ελαστικού στο µίγµα, αυξάνεται η τιµή του ισοδύναµου δείκτη πόρων, ενώ συγχρόνως µειώνεται το δυναµικό µέτρο G Ο. Αντίστοιχα, στο Σχήµα 7 παρουσιάζεται η επιρροή του ισοδύναµου δείκτη πόρων στις τιµές της ταχύτητας διάδοσης των διατµητικών κυµάτων των µιγµάτων σε τάση =00 kpa. V s,00,mix /V s,00,sand 0 Καµπύλη προσαρµογής ln(y)=-0.68ln(x)-0.23, R 2 =0.97 0% 0% 5% 5% 25% 0 35% G O,00,mix /G O,00,sand Καµπύλη προσαρµογής ln(y)=-.33ln(x)-0.50, R 2 =0.99 0% 5% 0% 5% 25% 35% e eq,00,mix Σχήµα 6. Αποµείωση µέγιστου µέτρου διάτµησης µιγµάτων µε την αύξηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση 00 kpa Figure 6. Reduction of maximum shear modulus of the mixtures with increasing equivalent void ratio at a mean confining effective pressure 00 kpa Η επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό είναι πιο σηµαντική στις τιµές του G Ο, λόγω της ταυτόχρονης µείωσης/αύξησης της τιµής του ειδικού βάρους των δοκιµίων. Για παράδειγµα στην περίπτωση όπου το περιεχόµενο ποσοστό ελαστικού κατά βάρος µίγµατος είναι 35%, η ταχύτητα διάδοσης διατµητικών κυµάτων του δοκιµίου αποµειώνεται σε ποσοστό περίπου 45% της αντίστοιχης τιµής του δοκιµίου καθαρής άµµου, ενώ το µέγιστο µέτρο διάτµησης του δοκιµίου σε ποσοστό περίπου 22% της αντίστοιχης τιµής του δοκιµίου καθαρής άµµου e eq,00,mix Σχήµα 7. Αποµείωση ταχύτητας διάδοσης διατµητικών κυµάτων µε την αύξηση του ισοδύναµου δείκτη πόρων σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση 00 kpa Figure 7. Reduction of shear wave velocity of the mixtures with increasing equivalent void ratio at a mean confining effective pressure 00 kpa 3.3 Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στον ελάχιστο λόγο στρεπτικής απόσβεσης των µιγµάτων Στο Σχήµα 8 παρουσιάζονται οι τιµές του λόγου στρεπτικής απόσβεσης σε µικρά πλάτη παραµόρφωσης σε συνάρτηση µε τη µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση των στεγνών µιγµάτων (διαγράµµατα logdt Ο -log ). Παρατηρείται αύξηση του DT Ο µε το ποσοστό σε ελαστικό η οποία είναι µεγαλύτερη για ποσοστά ελαστικού πάνω από 5% κατά βάρος µίγµατος. Η αύξηση του DT Ο µε το ποσοστό ελαστικού οφείλεται κυρίως στην πολύ µεγάλη αποσβεστική ικανότητα των κόκκων ελαστικού σε µικρές παραµορφώσεις (περίπου 0 φορές µεγαλύτερη συγκριτικά µε τυπικά αµµώδη εδάφη, Anastasiadis et al., 2009) καθώς και στην επαφή των στερεών κόκκων άµµουελαστικού, που αποτελούν υλικά πολύ διαφορετικών ελαστικών χαρακτηριστικών (Pamukcu & Akbulut, 2006). Η επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης,, στο DT Ο είναι παρόµοια σε όλα τα µίγµατα και ανεξάρτητη του ποσοστού σε ελαστικό στο µίγµα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 6

7 DT O (%) R3-95/5 -R3-90/0 -R3-85/5 -R3-75/ Σχήµα 8. Επιρροή ποσοστού σε ελαστικό στον ελάχιστο λόγο στρεπτικής απόσβεσης των µιγµάτων Figure 8. Effect of rubber percentage on the minimum damping ratio in shear of the mixtures DT O,mix /DT O,00,mix R3-95/5 -R3-90/ R3-85/5 -R3-75/25 Σχήµα 9. Ελάχιστος λόγος στρεπτικής απόσβεσης των µιγµάτων κανονικοποιηµένος ως προς τον αντίστοιχο λόγο απόσβεσης σε µέση ενεργή περιβάλλουσα τάση 00 kpa Figure 9. Minimum damping ratio of mixtures normalized with respect to the corresponding damping ratio at a mean confining effective pressure 00 kpa Η κανονικοποίηση των τιµών DT Ο των µιγµάτων ως προς την τιµή του λόγου απόσβεσης σε τάση =00 kpa για κάθε µίγµα παρουσιάζεται στο Σχήµα 9. Παρατηρείται σύγκλιση των κανονικοποιηµένων τιµών DT Ο όλων των δοκιµίων ανεξάρτητα από το ποσοστό ελαστικού, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται καθαρά η επιρροή της µέσης ενεργής περιβάλλουσας τάσης στο λόγο στρεπτικής απόσβεσης των µιγµάτων. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα πειραµατικά αποτελέσµατα της εργασίας αυτής καταδεικνύουν σηµαντική επιρροή του ποσοστού σε ελαστικό στις δυναµικές ιδιότητες των δοκιµίων µιγµάτων άµµου-ελαστικών στην ελαστική-γραµµική περιοχή συµπεριφοράς. Η αύξηση του ποσοστού σε ελαστικό οδηγεί σε δοκίµια µικρότερου ειδικού βάρους και δείκτη πόρων. Ωστόσο, λόγω της αµελητέας συνεισφοράς των στερεών κόκκων ελαστικού στη δυναµική δυσκαµψία των δοκιµίων, το µέγιστο δυναµικό µέτρο διάτµησης µειώνεται µε το ποσοστό σε ελαστικό. Η επιρροή αυτή µπορεί να ληφθεί υπόψη µε τον ισοδύναµο δείκτη πόρων, µε την παραδοχή ότι ο όγκος των στερεών κόκκων ελαστικού αποτελεί τµήµα του συνολικού όγκου των κενών του µίγµατος. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η χρήση, εµπειρικών σχέσεων της βιβλιογραφίας για τον προσδιορισµό του µέτρου διάτµησης καθαρών εδαφικών υλικών, και στην περίπτωση των µιγµάτων άµµου-ελαστικών. Επίσης, λόγω της µεγάλης αποσβεστικής ικανότητας των ελαστικών σε µικρές παραµορφώσεις αλλά και της ανάπτυξης επαφών µεταξύ στερεών κόκκων ελαστικού και άµµου οι τιµές του λόγου στρεπτικής απόσβεσης των δοκιµίων αυξάνονται σηµαντικά µε το ποσοστό του περιεχόµενου στο µίγµα ελαστικού υλικού. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ASTM (992), Standard test methods for modulus and damping of soils by the resonant column method, ASTM Standard D854-06, American Society for Testing and Materials. ASTM (2006), Standard test methods for specific gravity of soil solids by water pycnometer ASTM Standard D854-06, American Society for Testing and Materials. Anastasiadis, A., Pitilakis, K. and Senetakis K. (2009), Dynamic shear modulus and damping ratio curves of sand/rubber 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 7

8 mixtures, Earthquake Geotechnical Engineering Satellite Conference, XVIIth International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, October 2-3, Alexandria, Egypt. Beatty, J.R. (98), Physical properties of rubber compounds, Chapter 0 of Mechanics of Pneumatic Tires, Clark SK Ed., U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Admin., Washington, DC 20590, pp Bosscher, P.J., Edil, T.B. and Kuraoka, S. (997), Design of highway embankments using tire chips, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 23, No. 4, pp Edeskar, T. (2006), Use of tyre shreds in civil engineering applications Technical and environmental properties, PhD Thesis, Lulea University of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering, Division of Mining and Geotechnical Engineering. Edil, T.B. and Bosscher, P.J., (994), Engineering properties of tire chips and soil mixtures, Geotechnical Testing Journal, Vol. 7, No. 4, pp Edil, T.B. (2004), A review of mechanical and chemical properties of shredded tires and soil mixtures, Recycled Materials in Geotechnics, Geotechnical Special Publication, No.27, ASCE, Edited by AH Aydilek AH & Wartman J, pp. -2. Feng, Z-Y. and Sutter, K.G. (2000), Dynamic properties of granulated rubber/sand mixtures, Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, Vol. 23, No. 3, pp Foose, G.J., Benson, C.H. and Bosscher, P.J. (996), Sand reinforced with shredded waste tires, Journal of Geotechnical Engineering, Vol.22, No.9, pp Hardin, BO. (978), The nature of stress strain behavior of soils, Proceedings of the Geotechnical Division Speciality Conference on Earthquake Engineering and Soil Dynamics, ASCE, Pasadena, pp Humphrey, D., Cosgrove, T., Whetten, N.L. and Herbert, R. (997), Tire chips reduce lateral earth pressure against the walls of a rigid frame bridge, Seminar on rehabilitation and upgrades in civil and environmental engineering, ASCE. Kim, H-K. and Santamarina, J.C. (2008), Sand-rubber mixtures (large rubber chips), Canadian Geotechnical Journal, Vol. 45, pp Lee, J.H., Salgado, R., Bernal, A. and Lovell, C.W. (999), Shredded tires and rubbersand as lightweight backfill, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 25, No. 2, pp Masad, E., Taha, R., Ho, C. and Papagiannakis, T. (996), Engineering properties of tire/soil mixtures as a lightweight fill material, Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, Vol. 9, No. 3, pp Pamukcu, S. and Akbulut, S. (2006), Thermoelastic enhancement of damping of sand using synthetic ground rubber, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 32, No. 4, pp Reddy, K.R. and Saichek, R.E. (998), Characterization and performance assessment of shredded scrap tires as leachate drainage material in landfills, Proceedings of the fourteenth international conference on solid waste technology and management, Philadelphia. Tsang, H-H. (2007), Seismic isolation by rubber-soil mixtures for developing countries, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Published online in Wiley InterScience. Walter, J.D. and Clark S.K. (98), Cord reinforced rubber, In Mechanics and pneumatic tires, Edited by S.K. Clark, US. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, Washington. Zornberg, J.G., Carbal, A.R. and Viratjandr, C. (2004), Behaviour of tire shred - sand mixtures, Can. Geotech. J., Vol. 4, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 /0 200, Βόλος 8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1841 Η µέτρηση της ταχύτητας των διατµητικών κυµάτων µε τη µέθοδο των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων The measurement

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Νικόλαος Οικονόμου Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Σοφία Μαυρίδου ΜSc Γεωλόγος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη

Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη Physical and Mechanical Properties of Epoxy Resin Grouted Fine Sand ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ, Θ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Peter Waldron Centre for Cement and Concrete, Department of Civil and Structural

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Προιόντος

Προδιαγραφές Προιόντος Προδιαγραφές Προιόντος ιαδικασία Ανάπτυξης Ιδέας Εντολή Αποστολής Αναγνώριση Αναγκών πελάτη Επιθυµητές Προδιαγραφές ηµιουργία Ιδέας Προιόντος Επιλογή Ιδεών Προιόντων οκιµή Ιδέας Προιόντος Ορισµός Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ Μαυρίδου Σ. 1, Σικαλίδης Κ. 2 και Οικονόμου Ν. 3 1 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Χηλής 29, 55132, Θεσσαλονίκη, E-mail: smavrido@civil.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης

Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης Εργαστηριακές Δοκιμές Προσδιορισμού Παραμέτρων Διόγκωσης Εδαφών Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογή σε Εδάφη της Περιοχή της Θράκης Laboratory tests for Determination of Swelling Soils Parameters. A Comparative

Διαβάστε περισσότερα

Video of Drain improved Test Site

Video of Drain improved Test Site ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γεώργιος. Μπουκοβάλας Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: διάτμηση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: διάτμηση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: διάτμηση Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Αντοχή σε κάμψη. Κάμψη τριών σημείων Η αντοχή σύμφωνα με τη θεωρία της ελαστικής δοκού είναι: σ ult = 3P

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων Μελέτη της Αποσάθρωσης των Αδρανών µε Στόχο τη Βελτίωση της Ανθεκτικότητας του Παραγόµενου Σκυροδέµατος A Study of the Weathering of Aggregates Aiming at the Improvement of the Durability of Concrete Ρεβέκκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles

Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με σύνδετους Πασσάλους lternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. ΡΟΣΟΥ, Χ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E. Σεπτέμβριος 2012 57/2012 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ματθαίος Σανταμούρης Επιστημονικός Συνεργάτης: Αλέξανδρος Πανταζάρας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Θεσσαλονίκη, 19-20 Απριλίου 2007 ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. Οικονόμου * Αναπληρωτής Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη The Effect Of Rate Of Displacement On The Residual Strength Of Weathered Flysch ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ., Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Estimation of Shear Strength of Clay by the Correlation of In Situ and Laboratory test results

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Α. Tζαμτζής 1,*, Α.Θ. Κερμανίδης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Τµήµα Γεωλογίας Καθ. Β. Χρηστάρας, e-mail: christar@geo.auth.gr. Όρια Atterberg

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Τµήµα Γεωλογίας Καθ. Β. Χρηστάρας, e-mail: christar@geo.auth.gr. Όρια Atterberg Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Τµήµα Γεωλογίας Καθ. Β. Χρηστάρας, e-mail: christar@geo.auth.gr Όρια Atterberg Όριο Υδαρότητας Όριο Πλαστικότητας Άλλοι είκτες Υπολογιστικό έντυπο Excel ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Εφαρµογή Γεωφυσικών και Εργαστηριακών Μετρήσεων για την Εκτίµηση του Μέτρου Ακαµψίας Μαργαϊκού Σχηµατισµού

Συνδυαστική Εφαρµογή Γεωφυσικών και Εργαστηριακών Μετρήσεων για την Εκτίµηση του Μέτρου Ακαµψίας Μαργαϊκού Σχηµατισµού Συνδυαστική Εφαρµογή Γεωφυσικών και Εργαστηριακών Μετρήσεων για την Εκτίµηση του Μέτρου Ακαµψίας Μαργαϊκού Σχηµατισµού Application of Geophysical and Laboratory Methods for the Determination of the Stiffness

Διαβάστε περισσότερα

τη-γη Αρχιτεκτονική με-τη Κρίση, περιβαλλοντική εκτίμηση και αποτίμηση της τεχνικής με γαιόσακους Γ.-Φοίβος Σαργέντης & Ν. Συμεωνίδης Mάρτιος

τη-γη Αρχιτεκτονική με-τη Κρίση, περιβαλλοντική εκτίμηση και αποτίμηση της τεχνικής με γαιόσακους Γ.-Φοίβος Σαργέντης & Ν. Συμεωνίδης Mάρτιος g-fivos.gr Αρχιτεκτονική με-τη τη-γη Κρίση, περιβαλλοντική εκτίμηση και αποτίμηση της τεχνικής με γαιόσακους Γ.-Φοίβος Σαργέντης & Ν. Συμεωνίδης Mάρτιος 2012 Περιεχόμενα παρουσίασης Γιατί αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΑΔΡΑΝΗ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΑΔΡΑΝΗ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ, Π. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Πατρών, Μ.Δ.Ε Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

τη-γη Αρχιτεκτονική µε-τη Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Γ.-Φοίβος Οκτώβριος 2011

τη-γη Αρχιτεκτονική µε-τη Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Γ.-Φοίβος Οκτώβριος 2011 Αρχιτεκτονική µε-τη τη-γη Κρίση, περιβαλλοντική εκτίµηση και αποτίµηση της τεχνικής µε γαιόσακους Γ.-Φοίβος Σαργέντης & Ν. Συµεωνίδης Οκτώβριος 2011 Περιεχόµενα παρουσίασης Γιατί αρχιτεκτονική µε-τη-γη?

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριτική εκτίμηση της αντοχής σε ρευστοποίηση από δοκιμές SPT και CPT

Σύγκριτική εκτίμηση της αντοχής σε ρευστοποίηση από δοκιμές SPT και CPT Σύγκριτική εκτίμηση της αντοχής σε ρευστοποίηση από δοκιμές SPT και CPT Comparison of empirial evaluation of liquefation resistane from SPT and CPT tests ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, Γ. Καθηγητής ΕΜΠ ΒΑΛΣΑΜΗΣ, Α. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: Βαθιές Θεμελιώσεις Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εφαρµογές ύσκαµπτων ιαξονικών Γεωπλεγµάτων στην Σταθεροποίηση Ασθενούς Εδάφους

Πρακτικές Εφαρµογές ύσκαµπτων ιαξονικών Γεωπλεγµάτων στην Σταθεροποίηση Ασθενούς Εδάφους Πρακτικές Εφαρµογές ύσκαµπτων ιαξονικών Γεωπλεγµάτων στην Σταθεροποίηση Ασθενούς Εδάφους Practical Applications of Stiff Biaxial Geogrids in the Stabilisation of Weak Ground. ΟΥΛΑΛΑ-RIGBY, Χ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 05 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος)

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Site seismic response analyses in Pafos (Cyprus) ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ, Φ Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί για τη δόμηση με χώμα Παρουσίαση εφαρμογής στα Τρίκαλα

Κανονισμοί για τη δόμηση με χώμα Παρουσίαση εφαρμογής στα Τρίκαλα Κανονισμοί για τη δόμηση με χώμα Παρουσίαση εφαρμογής στα Τρίκαλα Κωνσταντίνος Καταβούτας Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc e-mail: costas.katavoutas@gmail.com Στόχοι παρουσίασης Παρουσίαση κανονισμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s Styropan XPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Α φ ρ ο ύ Ε ξ η λ α σ μ έ ν η ς Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η ς P r o d u c t s o f E x t r u d e d P o l y s t y r e n e F o

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Rion Antirrion Βridge : Geotechnical Static and Dynamic Analysis of Pier M3 ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, Ρ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Δάπεδα σκυροδέματος αθλοπαιδιών με χρήση ανακυκλωμένου ελαστικού. Βιοκινητικές μετρήσεις σε μεγάλης ηλικίας δάπεδα.

Δάπεδα σκυροδέματος αθλοπαιδιών με χρήση ανακυκλωμένου ελαστικού. Βιοκινητικές μετρήσεις σε μεγάλης ηλικίας δάπεδα. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Δάπεδα σκυροδέματος αθλοπαιδιών με χρήση ανακυκλωμένου ελαστικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Χρήστος Παπακωνσταντίνου

Μάθημα 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Χρήστος Παπακωνσταντίνου Μάθημα 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Χρήστος Παπακωνσταντίνου Συνθετα Υλικά Τα υλικά που παράγονται με σύνθεση δυο ή περισσότερων υλικών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το νέο «σύνθετο» εννιά υλικό να έχει «καλύτερες»

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα.

Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα. Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα. Assessment of ground response and its consequences in Valimitika, as a result of the Aegion 1995

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών Microzonation Study of the Grevena City ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α.Ι. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γαρυφαλιά-Ναυσικά ΣΕΦΕΡΛΗ 2, Χριστίνα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 3

Γεώργιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γαρυφαλιά-Ναυσικά ΣΕΦΕΡΛΗ 2, Χριστίνα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1830 Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Εδαφικής Αντιστήριξης με Χρήση Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ/01/01/09-07-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα