Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88)"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ: 1772/88 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» (ΦΕΚ 210/Α') αντικαθίσταται ως «1. Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση πρέπει: α) ως προς τη σχέση και τη σύνθεση των όγκων, τις όψεις και τα εν γένει ορατά τµήµατά του, να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αισθητικής, τόσο ως µεµονωµένο κτίριο ή εγκατάσταση όσο και σε σχέση µε το οικοδοµικό τετράγωνο, β) να εντάσσεται στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, ώστε στα πλαίσια των στόχων της οικιστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Ο έλεγχος της τήρησης των πιο πάνω προϋποθέσεων ασκείται από την πολεοδοµική υπηρεσία µε βάση τη µελέτη της άδειας οικοδοµής, που συνοδεύεται από αιτιολογηµένη έκθεση του µελετητή µηχανικού στο στάδιο θεώρησης των σχεδίων του προελέγχου αν ζητηθεί, ή στο στάδιο της χορήγησης της άδειας οικοδοµής. Στις κατηγορίες κτιρίων ή εγκαταστάσεων που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ο έλεγχος ασκείται από την Ε.Π.Α.Ε. Τυχόν ενστάσεις, από τον αιτούντα την έκδοση της άδειας οικοδοµής κατά των αποφάσεων της υπηρεσίας, κρίνονται σε πρώτο και δεύτερο βαθµό από τις αντίστοιχες Ε.Π.Α.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, που εκδίδεται εντός 3 µηνών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα στοιχεία δόµησης, όπως η κάλυψη του οικοπέδου, η θέση του κτιρίου στο οικόπεδο, ο συντελεστής κατ' όγκο εκµετάλλευσης, το ύψος, µε βάση τον ισχύοντα συντελεστή δόµησης του οικοπέδου, που λαµβάνονται υπόψη από την Ε.Π.Α.Ε., για να κρίνει κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 και του άρθρου 14. Με την ίδια απόφαση ορίζεται επίσης η διαδικασία παραποµπής των µελετών για γνωµοδότηση στην Ε.Π.Α.Ε. και κάθε σχετική λεπτοµέρεια». 2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1577/85 αντικαθίσταται ως «Η παραπάνω έκθεση αποστέλλεται στον οικείο δήµο ή κοινότητα, ο οποίος εντός πέντε ηµερών από τη λήψη της υποχρεούται να την αναρτήσει στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα. Για την ανάρτηση αυτή δηµοσιεύεται από το δήµο ή την κοινότητα σχετική πρόσκληση προς τους ενδιαφερόµενους σε µία τοπική εφηµερίδα, αν εκδίδεται ή σε µία εφηµερίδα της πρωτεύουσας του νοµού. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να διατυπώσουν τυχόν αντιρρήσεις προς την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων ΈΕργων µέσα σε προθεσµία 20 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο δήµος δεν τηρήσει τα πιο πάνω, η περαιτέρω διαδικασία χαρακτηρισµού συνεχίζεται νόµιµα µετά την πάροδο ενός µήνα από της αποστολής της έκθεσης στο δήµο ή την κοινότητα. Η παραπάνω διαδικασία µπορεί να παραλείπεται εφ' όσον η έκθεση κοινοποιηθεί απ' ευθείας στον ενδιαφερόµενο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ενδιαφερόµενος δύναται να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του µέσα σ ένα µήνα από την κοινοποίηση της έκθεσης». β) Στη τρίτη σειρά του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 οι λέξεις «έξι µήνες» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «δώδεκα µήνες».

2 3. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου νόµου αντικαθίσταται ως «1. Το επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 70% της επιφάνειάς του. Σε περιοχές που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα δόµησης, η πραγµατοποίηση ποσοστού κάλυψης µεγαλύτερου του 40% είναι δυνατή µόνο ύστερα από γνώµη της αρµόδιας Ε.Π.Α.Ε., που κρίνει κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, όπως αντικαθίσταται». β) Το τελευταίο εδάφιο της ίδιας ως ανω παραγράφου αντικαθίσταται ως «Κατά την αναθεώρηση, επέκταση ή έγκριση ρυµοτοµικών σχεδίων µπορεί να ορίζεται ποσοστό κάλυψης µικρότερο από 70% ή να καθορίζονται διαγράµµατα κάλυψης ανεξαρτήτως ποσοστού». γ) Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου 8 προστίθεται περίπτωση γ' ως «γ ) Κλίµακες κινδύνου εφ' όσον κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους όρους που θεσπίζονται κατ' εφαρµογήν του π. δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων» ΦΕΚ 32/Α/1988, όπως κάθε φορά ισχύει και µόνο σε υφιστάµενα κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου». 4. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου αντικαθίσταται ως «3. α) Σε περίπτωση που υπάρχει σε όµορο οικόπεδο µη ειδικό κτίριο και έχει ανεγερθεί µετά την ένταξη της περιοχής σε σχέδιο, µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ισχύ του ν. 1577/1985, σε περιοχή που ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα δόµησης και σε απόσταση από το κοινό όριο ίση ή µεγαλύτερη του 1.00 µ., τότε το υπό ανέγερση κτίριο τοποθετείται υποχρεωτικώς σε απόσταση τουλάχιστον από το κοινό όριο, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Εάν στο οικοδοµήσιµο τµήµα του οικοπέδου δεν εξασφαλίζεται, εξ αιτίας της υποχρέωσης αυτής, διάσταση κτιρίου τουλάχιστον 9.00 µ., το κτίριο τοποθετείται σε απόσταση από το κοινό όριο τουλάχιστον ίση µε αυτή του προϋπάρχοντος στο όµορο οικόπεδο κτιρίου, εφ' όσον η απόσταση αυτή είναι µικρότερη από. Την ίδια απόσταση οφείλει να τηρεί και αυτό (προϋπάρχον) σε περίπτωση επέκτασης ή εκ νέου κατασκευής του. Αν και στην περίπτωση αυτή δεν εξασφαλίζεται κτίριο µε διάσταση τουλάχιστον 9.00 µ., έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού. β) Ο ακάλυπτος χώρος που προκύπτει από την εφαρµογή των προηγούµενων διατάξεων, είναι υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος. γ) Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού µετά από σύµφωνη γνωµοδότηση της αρµόδιας Ε.Π.Α.Ε., η οποία κρίνει αιτιολογηµένα ότι η προτεινόµενη τοποθέτηση, του υπό ανέγερση κτιρίου, εναρµονίζεται µε το διαµορφωµένο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον ολόκληρου του οικοδοµικού τετραγώνου. δ) Τα παραπάνω εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις που ίσχυε το συνεχές οικοδοµικό σύστηµα, µόνο εφ' όσον πρόκειται για όµορα µεσαία οικόπεδα και για το κοινό τµήµα του οπίσθιου ορίου τους». β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως «Για την υπολογισµό του σ.ο. του οικοπέδου δεν προσµετρούνται ο ελεύθερος χώρος του ισογείου σε υποστυλώµατα (ΡΙLΟΤΙS), ο όροφος των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο χώρος της παρόδιας στοάς». 5. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ίδιου ν. 1577/1985 αντικαθίσταται ως «Το επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 80% της επιφάνειάς του. Σε περιοχές που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα δόµησης η πραγµατοποίηση ποσοστού κάλυψης µεγαλύτερου του 50% είναι δυνατή µόνο ύστερα από γνώµη της αρµόδιας Ε.Π.Α.Ε. πουκρίνει κατά τα οριζόµενα στην παράγρ. 1 του άρθρου 3, όπως αντικαθίσταται». β) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου προστίθενται τα

3 «Η παραγραφος 3 του άρθρου 9, όπως αντικαθίσταται εφαρµόζεται ανάλογα». Άρθρο Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 «Επέκταση πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη κ.λ.π.» (ΦΕΚ 33/Α) αντικαθίστανται ως «Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία στο αρµόδιο ηµόσιο Ταµείο (Γραφείο Παρακαταθηκών) που εξυπηρετεί το δήµο ή την κοινότητα, ενώ για τους δήµους που έχουν δική τους ταµειακή υπηρεσία η παραπάνω εισφορά βεβαιώνεται απ' ευθείας στην υπηρεσία αυτή, µετά την κύρωση της πράξης εφαρµογής. Η εισφορά αυτή εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµόσιων εσόδων, ως έσοδο του οικείου δήµου ή κοινότητας και αποδίδεται σ' αυτούς κατά µήνα. Το ποσό της εισφοράς αυτής διατίθεται από τους οικείους Ο.Τ.Α. για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων, είτε από τον ίδιο είτε από εξουσιοδοτηµένο από αυτόν φορέα. Κάθε διάθεση της εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι άκυρη. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, όπως αντικαθίστανται, εφαρµόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8". 2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983 προστίθενται τα «Τα πρόστιµα της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλονται σε κτίσµατα ή κατασκευές που έγιναν µε βάση οικοδοµικές άδειες, οι οποίες εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1577/1985 και κρίθηκαν αντισυνταγµατικές µε δικαστικές αποφάσεις, και για το λόγο αυτόν ακυρώθηκαν». 3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 43 του ίδιου νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 19 και 20 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 και την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 1647/1986, αντικαθίσταται ως «10. Σε ζώνες πυκνοδοµηµένες του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόµου, καθώς και σε πολεοδοµικές ενότητες στις οποίες οι πυκνοδοµηµένες ζώνες αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής που εντάσσεται στο σχέδιο, είναι δυνατό, µετά από γνώµη του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, να προηγηθεί της έγκρισης του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, εφ' όσον θα έχει εκπονηθεί στα πλαίσια των κατευθύνσεων αυτού, όπως αυτές θα προκύψουν κατά την πρόοδο της µελέτης του. Στις ως άνω περιπτώσεις, καθώς και σε όλες τις πυκνοδοµηµένες ζώνες, επιτρέπεται µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης και προ των πράξεων εφαρµογής, η χορήγηση οικοδοµικής άδειας, εφ' όσον είναι διαµορφωµένοι οι κοινόχρηστοι χώροι. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της οικοδοµικής άδειας είναι η προκαταβολή από τον ιδιοκτήτη ποσού ίσου προς το 20% της υποχρέωσής του για εισφορά σε χρήµα, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του νόµου αυτού, όπως υπολογίζεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου για την αξία του ακινήτου του. Οι τελικές υποχρεώσεις συµµετοχής της ιδιοκτησίας, όπως αυτές προκύπτουν από τον παρόντα νόµο, εκπληρώνονται µετά την κύρωση των πράξεων εφαρµογής και από το ποσό που αναλογίζεται στην ιδιοκτησία έναντι της εισφοράς σε χρήµα, αφαιρείται η κατά τα ανωτέρω τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται ανάλογα και για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραµµάτων της ΕΠΟΣ, του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, δηµοτικών επιχειρήσεων και της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ και σε µη πυκνοδοµηµένες περιοχές. Στην περίπτωση αυτή, αντί της προτάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, υποβάλλεται αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου φορέα. 4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόµου 1337/1983, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 και το τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως «Η αναστολή ισχύει µέχρις ότου κριθεί η οριστική διατήρηση ή µη κάθε συγκεκριµένου αυθαιρέτου».

4 5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ίδιου νόµου 1337/1983, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 8.3 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985, προστίθενται τα «Εάν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν παρίστανται εκπρόσωποι του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας, αντί τούτων µετέχουν στην Επιτροπή υπάλληλοι της αρµόδιας πολεοδοµικής ή άλλης νοµαρχιακής υπηρεσίας, που ορίζονται για το σκοπό αυτόν µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη». 6. Η συµµετοχή για την καταβολή χρηµατικών εισφορών κατά το άρθρο 9 του ν. 1337/1983 ιδιοκτητών ακινήτων, που βρίσκονται εντός των ορίων των σεισµοπλήκτων περιοχών του νοµού Μεσσηνίας, όπως αυτά ορίζονται στην υπ' αριθ. 131/ πράξη Υπουργικού Συµβουλίου και τα οποία έχουν ενταχθεί ή εντάσσονται στο σχέδιο πόλης µε τις διαδικασίες του κεφαλαίου Α του ν. 1337/ 1983, ορίζεται στο 1/4 της εισφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου 9. Άρθρο Άδειες οικοδοµής για τις οποίες είχε υποβληθεί στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία µέχρι σχετική αίτηση µε όλα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις για έκδοση οικοδοµικής άδειας ή προέλεγχο, βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 1, 9 παρ. 3 και 14 του ν. 1577/1985, εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 2,50 µέτρων από τα όρια του όµορου οικοπέδου µετά από σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Ε.Π.Α.Ε., ειδικώς αιτιολογηµένης. 2. Οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν µέχρι και τη , σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8 παραγρ. 1, 9 παρ. 3 και 14 του ν. 1577/1985, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή αναθεωρούνται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Το τελευταίο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου 1 δύναται να εφαρµόζεται και εν προκειµένω. 3. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων µε αριθµούς 233/3/ µε θέµα «Παράταση ισχύος των διατηρουµένων διατάξεων του ν.δ/τος 8/1973 «Περί Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού» (ΦΕΚ 1/Β/ ), 1250/130/ µε θέµα «Αναστολή οικοδοµικών αδειών» (ΦΕΚ 35/ / ), καθώς και η απόφαση 20600/1083/ µε θέµα «Παράταση ισχύος της αριθ. 1250/130/ απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων για αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών (ΦΕΚ 35/ / )». Η ισχύς της απόφασης αυτής λήγει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Τα π.δ/τα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 110 του ν.δ. 8/1973 "Περί Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού" εκδίδονται µε πρόταση και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. 5. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145/Α) διαγράφονται οι τελευταίες λέξεις «και κωµοπόλεις» και εν συνεχεία προστίθενται τα «τµήµατα (γειτονιές) πόλεων ή οικισµών µε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, πολυκατοικίες µε περισσότερα από 30 διαµερίσµατα, ειδικά κτίρια, εντός ή εκτός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου µε περισσότερα από 50 σηµεία λήψεως και σε περισσότερα από ένα κτίρια του ίδιου οικοδοµικού τετραγώνου. Η άδεια αυτή είναι αναγκαία για την έγκριση από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία της µελέτης εγκατάστασης κεντρικής κεραίας σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις». Άρθρο 4.

5 Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγρ. 5β του άρθρου 8 του ν. 1512/1985, αντικαθίσταται ως «α) Η πράξη εφαρµογής κυρώνεται µε απόφαση του νοµάρχη, αποτελεί ταυτόχρονα και πράξη βεβαίωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη, όπως και κάθε µεταβολής που επέρχεται στα ακίνητα σύµφωνα µε την παράγραφο 3, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 5α του ν. 1512/1985 και µεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο. Η µορφή και το σχήµα των υπόλοιπων στοιχείων της πράξης (κτηµατογραφικοί πίνακες και διαγράµµατα) είναι τα καθοριζόµενα µε την απόφαση της παρ. 10 του άρθρου αυτού. Ο τρόπος τήρησης των στοιχείων αυτών στα υποθηκοφυλακεία και λοιπές σχετικές λεπτοµέρειες καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων. Για ιδιοκτησίες, που στις πράξεις εφαρµογής αναγράφονται µε ελλειπή στοιχεία ή µε την ένδειξη «άγνωστος», η καταχώριση στη µερίδα των ιδιοκτητών γίνεται µετά από έκδοση διορθωτικής πράξης του οικείου νοµάρχη. Με τη µεταγραφή επέρχονται όλες οι αναφερόµενες στην πράξη εφαρµογής µεταβολές στις ιδιοκτησίες, εκτός από αυτές που οφείλεται αποζηµίωση και για τη συντέλεση των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ν. δ/τος από και του ν.δ/τος 797/1971. β) Αµέσως µετά την κύρωση και µεταγραφή των πράξεων εφαρµογής ο οικείος Ο.Τ.Α., το ηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς και κάθε ενδιαφερόµενος, µπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαµορφώθηκαν µε την πράξη εφαρµογής και περιέρχονται σ' αυτούς µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αποζηµιώσεις της προηγούµενης περίπτωσης (α). ικαιώµατα της επόµενης περίπτωσης (δ) µετατρέπονται σε ενοχική αξίωση για αποζηµίωση. Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου ή νοµέως να παραδώσει το ακίνητο που του αφαιρείται σύµφωνα µε την πράξη εφαρµογής εντός 15 ηµερών από της εις αυτόν εγγράφου προσκλήσεως, διατάσσεται η αποβολή του µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου, που εκδίδεται µετά από αίτηση των παραπάνω ενδιαφεροµένων, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. γ) Η µεταβολή ακινήτων σύµφωνα µε την παρ. 3 και την πράξη εφαρµογής συνεπάγεται την άµεση απόσβεση κάθε εµπραγµάτου δικαιώµατος τρίτου και που υφίσταται στα µεταβαλλόµενα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτήν, ως προς την τύχη των παραπάνω δικαιωµάτων, εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 49 παρ. 2 έως και 7 του ν. 947/1979. δ) ένδρα, φυτείες, µανδρότοιχοι, συρµατοπλέγµατα, φρέατα και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές νοµίµως υφιστάµενες σε ιδιοκτησίες που µε την πράξη εφαρµογής µεταβάλλουν ιδιοκτήτη αποζηµιώνονται από τον οικείο Ο.Τ.Α. Το ποσό της αποζηµίωσης καθορίζεται από την επιτροπή του π. δ/τος 5/86 (ΦΕΚ 2 Α), όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται στο δικαιούχο. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την αξία των ανωτέρω αποφαίνεται το καθ' ύλην αρµόδιο δικαστήριο µε τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. ε) Η πράξη εφαρµογής, µετά την κύρωσή της, γίνεται οριστική και αµετάκλητη. ιαφορές ως προς το µέγεθος της εισφοράς σε γη και το µέγεθος των ιδιοκτησιών, που βεβαιώνονται µε απόφαση των αρµόδιων δικαστηρίων, µετατρέπονται σε χρηµατική αποζηµίωση, όπως ειδικότερα ορίζεται µε την απόφαση της παρ. 10 του άρθρου αυτού. στ) Σε περιπτώσεις ακινήτων που ανταλλάσσονται µε την πράξη εφαρµογής και η αξία του τελικώς αποδιδοµένου ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται µε το π. δ/γµα 5/1986, προκύψει µικρότερη από την αντίστοιχη στην αρχική του θέση, υποχρεούται ο δήµος ή η κοινότητα να καταθέσει τη διαφορά, κατά την ισχύουσα διαδικασία, στο Ταµείο Παρακαταθηκών. Σε περίπτωση που η αξία του τελικώς αποδιδοµένου ακινήτου είναι µεγαλύτερη, τότε η επιπλέον διαφορά επιβάλλεται στον υπόχρεο κατά τη διαδικασία του άρθρου 2 του π. δ/τος 5/1986, καταβάλλεται σε δόσεις κατά το άρθρο 4 του ίδιου δ/τος και εισπράττεται ως έσοδο του οικείου δήµου ή κοινότητας». Άρθρο 5.

6 Οι προθεσµίες του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 1622/1986 (ΦΕΚ Α' 92/1986) παρατείνονται για ένα χρόνο. Άρθρο Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» προστίθεται δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως «Με όµοια απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδροµίων και των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθηµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας». 2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 1577/1985 προστίθεται η φράση «ή σε περίπτωση επισκευών για λόγους υγιεινής και χρήσης κτιρίων». 3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 1577/1985 προστίθενται τα «Οικόπεδα που δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριµένη οδό ή οδό προϋφισταµένη του έτους 1923, εφ' όσον δεν προέρχονται από υπαίτια κατάτµηση µε το δ/γµα ρυµοτοµίας της περιοχής και προϋφίστανται της ισχύος του ν. 651/1977, όταν προσκυρώνουν καταργούµενη ιδιωτική οδό ή γενικά καταργηθέντα κοινόχρηστο χώρο και δεν αποκτούν πρόσωπο ή εµβαδόν κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της περιοχής, θεωρούνται οικοδοµήσιµα, εφ' όσον αποκτούν τουλάχιστον 4,00 µ. πρόσωπο σε εγκεκριµένη οδό ή οδό προϋφισταµένης του έτους 1923 και εγγράφουν στο οικοδοµήσιµο τµήµα τους κάτοψη κτιρίου µε ελάχιστη επιφάνεια 25,0 τ.µ. και ελάχιστη πλευρά 4,00 µ.». Άρθρο 7. Στην περιοχή του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως Καρπενησίου, όπου είχαν καθοριστεί µε προεδρικά διατάγµατα δυσµενέστεροι όροι δόµησης από αυτούς που ίσχυαν, και που µε µεταγενέστερο π. δ/γµα ορίστηκε διάταξη µε την οποία άδειες που είχαν εκδοθεί ή που είχαν υποβληθεί τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοσή τους, πριν καθοριστούν οι δυσµενέστεροι όροι δόµησης µπορούν να εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή να χορηγούνται σύµφωνα µε τους ευµενέστερους όρους δόµησης, στις περιπτώσεις αυτές όσες άδειες είχαν εκδοθεί εξακολουθούν να εκτελούνται, όπως εκδόθηκαν, ή χορηγούνται σύµφωνα µε τους ευµενέστερους όρους. Άρθρο 8. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 13 Μαΐου 1988 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΖΕΤΑΚΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠ. ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

7 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΝ. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 17 Μαΐου 1989 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1577 της 17/18.12.85 Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Α' 210) *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και Ν.3044/2002 (µεταφορά συντελεστή δόµησης κλπ)

Νόµος 1577 της 17/18.12.85 Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Α' 210) *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και Ν.3044/2002 (µεταφορά συντελεστή δόµησης κλπ) Νόµος 1577 της 17/18.12.85 Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Α' 210) *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και Ν.3044/2002 (µεταφορά συντελεστή δόµησης κλπ) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διάταξη του άρθρου 9 του παρόντος νόµου κρίθηκε ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

7. Μετά την παράγραφο 43 προστίθενται παράγραφοι 44, 45,46 και 47 ως εξής:

7. Μετά την παράγραφο 43 προστίθενται παράγραφοι 44, 45,46 και 47 ως εξής: ΦΕΚ Α'140 13.6.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2831 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» Άρθρο 1 Ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής υπολογισμός εισφοράς σε γη - καταβολή εισφορών σε χρήμα 1. Το άρθρο 8 του ν.1337/1983

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο,

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 1 (Τροποποίηση του άρθρου 2) Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ήδη υπάρχοντες ορισμοί για τον ορθότερο προσδιορισμό της έννοιας, που αποδίδουν. Παρ. 4 - Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχέδιο νόµου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1 Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ" Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 Σύνθεση: Πρόεδρος: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Αιτιολογική έκθεση Επί της αρχής : Α. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, επιχειρείται να θεραπευθεί η χρόνια παθογένεια σε σχέση µε την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

www.realestatenews.gr

www.realestatenews.gr Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 8-7-93 Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες ρυθµίσεις»

και άλλες ρυθµίσεις» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α, 275/1998), όπως έχει τροποποιηθεί µε τους νόµους 3127/2003

Διαβάστε περισσότερα