Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/135515/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Μιχαήλ Χριστοδούλου Αντιδήµαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος Μέλος 5) Μαραβέλιας Μάριος -Μέλος 6) Μπαράκας Αθανάσιος -Μέλος 7) Μπούκλας Ηλίας -Μέλος 8) Λυµουράς Παναγιώτης -Μέλος 9) Παναή Ευαγγελία Μέλος 10) Ζωγραφίδης Ηλίας Αναπλ. Μέλος στη θέση του κ, Συκόφυλλου Απόντες: 1) Συκόφυλλος Μιχαήλ Μέλος 2) Ιδοµενέας Παναγιώτης Μέλος Αρ. αποφ. 117 / Α Α: 4570Ω1Ρ-ΟΙ6 Περίληψη Αναβολή ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος της «Μ. Κ. Χριστοδουλίδης ΟΕ» στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΚΡΑΝΑ) (Έγγραφο ΑΠ 3/110889/3041/ ηµ. Ενότητας Λινδίων). (Θέµα από αναβολή). Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 3/100889/3041/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Λινδίων µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. το ΑΠ 5243/2011 έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σύµφωνα µε το οποίο το κατάστηµα της «Μ. Κ. Χριστοδουλίδης ΟΕ» στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΚΡΑΝΑ), έχει παραβεί την Αρχαιολογική και Πολεοδοµική νοµοθεσία όπως για τους λόγους που αναφέρονται στα υπ αριθ, 5192/2011, 2634/2011 και 2547/2011 έγγραφα της ίδιας υπηρεσίας. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η πληρεξούσια δικηγόρος της εταιρείας κ. Χριστοδουλίδη η οποία είπε τα εξής: «Ζητώ αναβολή της συζήτησης του θέµατος γιατί υπήρχε ένα θέµα µε την Αρχαιολογία, ήδη έχει τακτοποιηθεί, ήδη έχει κατατεθεί µελέτη και έχει εγκριθεί και είναι στη διαδικασία τακτοποιήσεως. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧ. (Πρόεδρος): Επειδή έχει περάσει από αρχαιολογικό Συµβούλιο στο οποίο µετέχω,, πράγµατι έχει προσκοµίσει τα σχέδια για να προχωρήσει η άδεια, εξ άλλου, αυτό που λέει ότι καλύπτεται ο ηµιυπαίθριος χώρος, έχει γίνει η τακτοποίηση, από εκεί και πέρα δώσαµε κάποιες παρατηρήσεις πάνω στο σχέδιο που έχει προσκοµίσει ο µηχανικός και προχωράει για την άδεια οικοδοµής, οπότε πιστεύω µετά από 236

2 αυτά να αναβληθεί το θέµα µέχρις ότου προσκοµιστεί η άδεια και πρέπει να ορίσουµε ηµεροµηνία. Επαναλαµβάνω έχει τακτοποιήσει τον ηµιυπαίθριο χώρο απλώς έβαλε υαλότουβλα από µπροστά τα οποία θα πρέπει να φύγουν. Η εισήγηση του Αρχαιολογικού Συµβουλίου είναι θετική. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘ : Εγώ διαφωνώ στην αναβολή διότι γνώριζε ότι το κατάστηµα λειτουργούσε παρανόµως και µέχρι να νοµιµοποιηθεί εγώ µειοψηφώ. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία µειοψηφούντος του κ. Μπαράκα Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «Μ. Κ. Χριστοδουλίδης ΟΕ» στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΚΡΑΝΑ) επί τρίµηνο προκειµένου να προσκοµίσει την νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ύστερα και από την θετική εισήγηση του Αρχαιολογικού Συµβουλίου. (Υπέρ της απόφασης αυτής τάχθηκαν τα υπόλοιπα 9 παρόντα µέλη της Επιτροπής). Αρ. αποφ. 118 / Α Α: 456ΥΩ1Ρ-ΟΤΩ Περίληψη Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος του κ. Κούκουρα Ιωάννη του Εµµανουήλ στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΠΕΥΚΗ) (Έγγραφο ΑΠ 3/114924/3090/ ηµ. Ενότητας Λινδίων). (Θέµα από αναβολή). Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 3/114924/3090/2011 έγγραφο της ηµ. Ενότητας Λινδίων µε το οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή ά) το ΑΠ 5532/2011 έγγραφο του Τµήµατος Υγείας και την µε αριθ. 1020/2480/9-α /2011 έκθεση του Αστυνοµικού Σταθµού Λίνδου, σύµφωνα µε τα οποία το κατάστηµα του κ. Κούκουρα Εµµανουήλ στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΠΕΥΚΗ) λειτουργεί κατά παράβαση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, έχοντας τροποποιήσει ουσιωδώς τους υγειονοµικούς όρους της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Συγκεκριµένα: Το Τµήµα Υγείας µετά από αυτοψία που διενήργησε στο εν λόγω διεπίστωσε τα ακόλουθα: α) η αίθουσα πελατών του κατ/τος έχει επεκταθεί, είναι τριπλάσια περίπου απ αυτήν που εµφανίζεται στα σχεδιαγράµµατα της άδειας λειτουργίας και β) το µπάρ που βρισκόταν στην αίθουσα πελατών δεν υφίσταται πλέον, Τα ανωτέρω σύµφωνα µε την υπηρεσία αποτελούν επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση και έχει εφαρµογή το άρθρο 6 παρ. 5 της Α1β/8577/83 Υ.. Ο Αστυνοµικός Σταθµός Λίνδου στην έκθεση του την οποία διαβιβάζει στον ηµόσιο Κατήγορο Γενναδίου διαπιστώνει ότι ο εν λόγω καταστηµατάρχης έχει µετατρέψει το κατάστηµα του µε χρήση ΜΠΑΡ σε ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ καθ υπέρβαση της αδείας του. Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Επιχείρησης κ. Γιαννάς ο οποίος είπε τα εξής: «Όσον αφορά στο έγγραφο του Τµήµατος Υγείας που αφορά στην επέκταση του καταστήµατος δηλώνουµε ότι έχουµε συµµορφωθεί και σας προσκοµίζω την / αἰτηση προς την υγειονοµική υπηρεσία για να ελέγξει και να δια πιστώσει ότι έχουµε συµµορφωθεί προς τις υποδείξεις της. Ζητάµε την αναβολή προκειµένου να ελεγχθεί η επιχείρηση µας. Ο κ. Καρίκης ζήτησε να µάθει την ηµεροµηνία του εγγράφου του Υγειονοµείου και µόλις πληροφορήθηκε ότι αυτό είναι της τοποθετήθηκε κατά της αναβολής και 237

3 δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µέχρι πλήρους συµµορφώσεως η οποία θα αποδεικνύεται είτε µε έγγραφο του Υγειονοµείου είτε µε αθωωτική απόφαση δικαστηρίου. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Φλεβάρης ο οποίος είπε τα εξής: Θέλω να πώ ότι µία από τις βασικές διοικητικές αρχές είναι η αρχή της επιείκειας προς τον διοικούµενο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι µόνο καταστηµατάρχες αλλά είναι και διοικούµενοι, που έρχονται στην διοίκηση που έχει εξουσία σφραγίσεως. Αν πράγµατι δεν προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την πλήρη συµµόρφωση τους, ας σφραγιστούν 2-3 µήνες αργότερα ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧ (Πρόεδρος) : «Η πρόταση µου είναι να ανακληθεί η άδεια και εφ όσον προσκοµίσει από τις αρµόδιες υπηρεσίες έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η πλήρης συµµόρφωση µε τους όρους της άδειας λειτουργίας, τότε να ανακαλέσουµε την απόφαση µας Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Κούκουρα Ιωάννη του Εµµανουήλ στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΠΕΥΚΗ) για τους λόγους που αναφέρονται στα παραπάνω αναφερόµενα έγγραφα, µέχρις συµµορφώσεως η οποία θα αποδεικνύεται είτε µε την προσκόµιση εγγράφων από τις αρµόδιες υπηρεσίες, είτε προσκοµίζοντας αθωωτική απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου. (Υπέρ της απόφασης αυτής ψήφισαν τα µέλη 1)Χριστοδούλου, 2)Μπαράκας, 3)Μπούκλας, 4)Λύµουρας, 5)Καρίκης, 6)Αφεντούλης και 7)Μαραβέλιας και κατά τα µέλη 1)Φλεβάρης 2) Παναή και 3)Ζωγραφίδης που πρότειναν την αναβολή επί τρίµηνο προκειµένου να προσκοµιστούν από τον ενδιαφερόµενο νοµιµοποιητικά έγγραφα). Αρ. αποφ. 119 / Α Α: 4570Ω1Ρ-ΖΦΠ Περίληψη Αυστηρές συστάσεις για νόµιµη λειτουργία κατ/τος της «Χατζηλαζάρου Π. & Υιοί ΟΕ» στη Τοπική Κοινότητα Γενναδίου (περιοχή Μεγάλη Γη) (Έγγραφο ΑΠ / έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου. (Θέµα από αναβολή). Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ /2773/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζονται τα ΑΠ 15409/2010, 1253, και 2294/11 έγγραφα της νσης ηµόσιας Υγείας από τα οποία προκύπτει ότι στο κατάστηµα της εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Παν. & Υιοί ΟΕ» που βρίσκεται εντός του βενζινάδικου ιδιοκτησίας της ίδιας εταιρείας στην περιοχή Μεγάλη Γη της Τοπικής Κοινότητας Γενναδίου, τροποποίησε ουσιωδώς τους όρους λειτουργίας της επιχείρησης του παρασκευάζοντας και πουλώντας σάντουιτς και καφέ, αντί της πώλησης των σε τυποποιηµένη µορφή όπως προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία µειοψηφούντος του κ. Καρίκη που δήλωσε παρών 238

4 Απευθύνει στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Παν. & Υιοί ΟΕ» αυστηρές συστάσεις να λειτουργεί το κατάστηµα της που βρίσκεται εντός του βενζινάδικου ιδιοκτησίας της ίδιας εταιρείας στην περιοχή Μεγάλη Γη της Τοπικής Κοινότητας Γενναδίου, σύµφωνα µε τους όρους της χορηγηθείσας άδειας, σε διαφορετική περίπτωση θα προβεί άµεσα στην αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµαστος. ίδει εντολή στην ηµ. Αστυνοµία να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση ή µη του ανωτέρω καταστήµατος. Αρ. αποφ. 120 / Α Α: 45Β8Ω1Ρ-ΝΧΞ Περίληψη Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος του κ. Αντώνη Κωνσταντινίδη στην Ζωοδόχο Πηγή Λαχανιάς. (Έγγραφο ΑΠ 4334/ ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 4334/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε το οποίο η εν λόγω υπηρεσία διεπίστωσε µετά από αυτοψία ότι τα αυθαίρετα κτίσµατα (τουαλέτες και πρόσθετο κτίσµα του εστιατορίου) στον περιβάλλοντα χώρο του µνηµείου (εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής στο Πληµµύρι) και σε επαφή µε το παλαιότερο κτίσµα του εστιατορίου δεν έχουν κατεδαφιστεί, ενώ το κινητό ψυκτικό όχηµα παραµένει σε άµεση επαφή µε το σταυροθολιακό πρόπυλο του ναού. Επιπλέον ο χώρος του µνηµείου χρησιµοποιείται ως χώρος σταθµεύσεως αυτοκινήτων για τους θαµώνες του παράπλευρου εστιατορίου. Επειδή για την ανέγερση των τουαλετών και του πρόσθετου κτίσµατος δεν έχει εκδοθεί άδεια και προκαλούν βλάβη στο µνηµείο, ζητείται από την 4 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εστιατορίου ιδιοκτησίας του κ. Κωνσταντινίδη Αντωνίου. Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Επιτροπής του Ιερού Ναού κ. Μπόνης Άγγελος ο οποίος είπε τα εξής: «Ασκούµε νόµιµη παρέµβαση ως νόµιµοι ιδιοκτήτες του ακινήτου δηλ. ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λαχανιάς Ρόδου. Τα πράγµατα είναι πάρα πολύ απλά. Το ακίνητο και συγκεκριµένα η τουαλέτα που αναφέρεται στο έγγραφο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας είναι υφιστάµενο κτίσµα από τη σύσταση του κτηµατολογίου δηλαδή από το 1931 ή Φαίνεται από τα σχεδιαγράµµατα του Κτηµατολογίου ξεκάθαρα το κτίσµα το συγκεκριµένο προϋπήρχε. Λειτουργούσε στην περιοχή στο ίδιο ακριβώς σηµείο στο ίδιο ακριβώς κτίσµα κατάστηµα από το 1940, αργότερα όταν εκδόθηκε άδεια για την λειτουργία του καταστήµατος του τωρινού που συζητάµε του κ. Κωνσταντινίδη, υπάρχουν τα σχεδιαγράµµατα εγκεκριµένα από την Πολεοδοµία, σφραγισµένα στα οποία φαίνονται οι τουαλέτες, είναι πάλι το ίδιο κτίσµα, όµως βρισκόµαστε αυτή την στιγµή εδώ στην Επιτροπή γιατί δεν µπορεί να υπάρξει συνεννόηση µεταξύ των υπηρεσιών εσωτερικά δηλ./της Αρχαιολογίας, της Πολεοδοµίας και του Κτηµατολογίου. Υπήρξε µάλιστα περίπου το 1978 ένα ποινικό δικαστήριο για το ίδιο κτίσµα. (Στη συνέχεια ο κ. Μπόνης επιδεικνύει στον Πρόεδρο τα σχετικά έγγραφα και σχεδιαγράµµατα. Επιδεικνύει επίσης την αίτηση της εκκλησίας προς την Πολεοδοµία περί βεβαίωσης υφιστάµενου κτίσµατος προ του 1948, αλλά όπως είπε στη συνέχεια ο κ Μπόνης από τα σχεδιαγράµµατα κάθε νοήµων άνθρωπος θα ιδεί ότι αυτά τα κτίσµατα υπήρχαν, ήτανε παλιά κελιά). Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από µια αίτηση της εκκλησίας να µεταφερθεί η τουαλέτα σε σηµείο που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία και όχι στο πλάι όπως είναι αυτή τη στιγµή. Με αλλεπάλληλα έγγραφα η αρχαιολογία, να το θέσω έτσι, είχε προσεγγίσει κάποια στιγµή το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας το 2010 και υπάρχει το έγγραφο της νσης αυτής το οποίο ξεκάθαρα λέει ότι κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε ουσιώδης τροποποίησης των όρων λειτουργίας του καταστήµατος, καθ ὀσον τα αποχωρητήρια τα ;οποία αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα της Αρχαιολογίας αποτυπώνονται στο εγκεκριµένο από την αρµόδια 239

5 Πολεοδοµική Υπηρεσία σχεδιάγραµµα κάτοψης µε αριθ. Πρωτοκόλλου που έχουµε εδώ, Όµως δεν είναι άδεια αυτοί όµως αυτοί το αναζητούσαν ως άδεια, η οποία δεν υπάρχει διότι το κτίσµα ήταν προϋφιστάµενο του Μετά τα ανωτέρω ζητάµε να µην ανακληθεί η άδεια του καταστήµατος διότι δεν ευσταθεί το έγγραφο της Αρχαιολογίας. Η ηµεροµηνία της άδειας λειτουργίας είναι το Σε κάθε περίπτωση έχει παρέλθει και πενταετία από την έκδοση της σχετικής αδείας οπότε θα ήτο καταχρηστική κάθε ενέργεια της ιοίκησης για την αφαίρεση της, Στην συνέχεια έλαβε το λόγο το µέλος της εκκλησιαστικής Επιτροπής κ. Φραγκεσκάκης ο οποίος είπε ότι το θέµα ξεκίνησε τότε που εµείς σαν εκκλησιαστική Επιτροπή, κάναµε αίτηση για να προβούµε σε επιδιόρθωση της εκκλησίας, του προαύλιου χώρου, και ζητήσαµε να µας υποδείξουν που να κάνουµε τις νέες τουαλέτες. Εµείς ζητήσαµε µε αίτηση µας να φύγουν από εκεί οι τουαλέτες και όχι αυτοί. Σε απάντηση της αιτήσεως µας σε συνεργασία µε τον κ. Σαββή προέβηµε στην δηµιουργία ενός φακέλου µε αποτύπωση των υφισταµένων χώρων. Αυτοί µας είπαν ότι θα µας απαντήσουν και είπε ο κ. Σαββής ότι επειδή θα γίνει µε µελέτη και δαπάνες του ήµου να µας ορίσουν που θα γίνουν οι τουαλέτες. Μέχρι σήµερα δεν έχουµε απάντηση. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Νοµικός Σύµβουλος): Η άδεια είναι του Έχει παρέλθει πενταετία και δεν την ανακαλείτε την άδεια γι αυτό τον λόγο. Να στηριχθείτε πάνω σε αυτό για να µην έχετε απέναντι σας την Αρχαιολογία. Το αν υφίστανται παράνοµα κτίσµατα σύµφωνα µε το έγγραφο της Αρχαιολογίας αυτό είναι άλλο θέµα και εσείς θα πρέπει να µείνετε στην παρέλευση της πενταετίας και επί πλέον δεν φταίει ο κ. Κωνσταντινίδης αν η εκκλησιαστική Επιτροπή του µίσθωσε ένα χώρο µε τουαλέτες είτε είναι νόµιµες ή παράνοµες. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Αυτό που λέει ο Νοµικός µας Σύµβουλος είναι ότι λειτουργεί ένα κατάστηµα πέντε δέκα χρόνια µε την ίδια άδεια, Η ιοίκηση δεν το έκλεισε. Ερωτάται λοιπόν, µπορεί να έρθει τώρα η διοίκηση να το κλείσει; Υπάρχει επανειληµµένη νοµολογία επί του θέµατος ότι η αποχή της επί σειρά ετών δηµιούργησε στον διοικούµενο την πεποίθηση ότι είναι κάτοχος της αδείας, συνεπώς συντρέχει η επιείκεια στον διοικούµενο και ανοχή της διοίκησης. ΜΠΑΡΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εγώ είµαι υποχρεωµένος να καταψηφίσω, δεν δέχοµαι την πενταετία γιατί σε παρόµοια έχουµε καταψηφίσει, άλλοτε ήταν στο ΣΧΟΠ, τώρα είναι η Αρχαιολογία, γι αυτό ψηφίζω την ανάκληση, η Εκκλησιαστική Επιτροπή που ήρθε να στηρίξει ήρθε για να στηρίξει το εισόδηµα της. ΖΩΓΡΑΦΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ: Ψηφίζω παρών λόγω µη έγκαιρης προσέλευσης µου µε αποτέλεσµα να µην ακούσω τις απόψεις των ενδιαφεροµένων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την µη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Κωνσταντινίδη Αντωνίου λόγω παρέλευσης πενταετίας. Υπέρ της απόφασης αυτής τάχθηκαν τα µέλη 1) Χριστοδούλου 2) Φλεβάρης 3)Μούκλας 4) Λύµουρας 5) Αφεντούλης 6) Μαραβέλιας Κατά ψήφισε ο κ. Μπαράκας, ενώ ο κ. Καρίκης και ο κ. Ζωγραφίδης δήλωσαν παρόντες και η κ. Παναή παρούσα. Αρ. αποφ. 121 / Α Α: 45Β8Ω1Ρ-ΚΨ3 240

6 Περίληψη ιαµόρφωση παρτεριών ηµαρχείου σε ρολόι. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2/134200/ έγγραφο της νσης Περιβάλλοντος µε το οποίο µας γνωστοποιεί ότι ο σύλλογος «ΗΛΙΟΥΣΑ»το 2009 δώρισε στο ήµο Ρόδου ένα µηχανισµό για λειτουργία υπαιθρίου ρολογιού ανθέων για να τοποθετηθεί σε παρτέρι του ήµου. Η Υπηρεσία εκπόνησε µελέτη για την διαµόρφωση των παρτεριών µπροστά στο ηµαρχείο ώστε να τοποθετηθεί στο ένα το ρολόι και στο άλλο το έµβληµα του νέου ήµου Ρόδου, η οποία εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ωδ/σου 410/ Ο Σύλλογος «ΗΛΙΟΥΣΑ» θα αναλάβει το κόστος της προµήθειας των φυτών, της εγκατάστασης του χλοοτάπητα και του δικτύου άρδευσης καθώς και την συντήρηση των παρτεριών, ενώ τα χωµατουργικά και τα τεχνικά έργα θα κατασκευαστούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η εκπρόσωπος του Συλλόγου κ. Φτακλάκη η οποία είπε τα εξής; «Πρόκειται για ένα ρολόι κήπου διαµέτρου δεικτών 2,5 µ κινείται µε ηλεκτροκινητήρα και θα είναι τοποθετηµένο στο παρτέρι της πλατείας Ελευθερίας σε κατάλληλη κλίση. Είναι ένα ρολόι βέβαια για να δείχνει την ώρα αλλά και να αναδεικνύει την οµορφιά των εποχών µέσα από την φύτευση λουλουδιών. Χαρακτηρίζει την πόλη και θα µείνει χαραγµένο στην µνήµη των επισκεπτών της. Για την κατασκευή στο σηµείο που θα τοποθετηθεί ο µηχανισµός του θα κατασκευαστεί µικρό φρεάτιο από σκυρόδεµα σε µίο βάση που θα είναι επίσης από σκυρόδεµα, διαµέτρου 2µ. µε την κατάλληλη κλίση, Τελικά θα είναι ένα ρολόι µε λουλούδια πάρα πολύ ωραίο και έχει παρθεί απόφαση από το ηµ. Συµβούλιο έχει γίνει εισήγηση και Τεχνική έκθεση από τον Γεωπόνο κ. Γεραβέλη προς την υπηρεσία νεωτέρων µνηµείων που εγκρίθηκε από αυτή, Τη φροντίδα θα την έχουµε εµείς.» Ο κ. Μπαράκας επεσήµανε ότι σε περίπτωση που πέφτει η τάση του ρεύµατος το ρολόι θα απορυθµίζεται διότι το ίδιο πρόβληµα υπάρχει µε το ρολόι του γηπέδου «ΙΑΓΟΡΑΣ». ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να εγκατασταθεί ευθύς εξ αρχής εφεδρικός µηχανισµός σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης που θα δίνει συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα για µην σταµατά ας µπεί. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ: Έχω δύο προβληµατισµούς. Ο ένας είναι σε σχέση µε την φύλαξη του χώρου. Αυτό που θα κατασκευαστεί εδώ µπροστά θα είναι όµορφο. Το θέµα είναι πως θα προφυλαχθεί από τα παιδιά που παίζουν εδώ κάθε µέρα. Ο δεύτερος είναι η ηλεκτροδότηση του να είναι από ένα πάνελ φωτοβολταϊκών ούτως ώστε να µην χρειάζεται ούτε ηλεκτροδότηση από την ΕΗ ούτε εφεδρικο0ύς µηχανισµούς προκειµένου να λειτουργεί. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝ: Σίγουρα θα είναι κάτι ωραίο όµως να µην είµαστε µια αντιγραφή της Πάτρας γιατί αυτό είναι ένα ρολόι που συµβολίζει την Πάτρα και νοµίζω ότι αξίζουµε πολύ περισσότερο από πολλές πόλεις Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Αποδέχεται την τοποθέτηση ρολογιού ανθέων προσφοράς του Συλλόγου ΗΛΙΟΥΣΑ στα παρτέρια έναντι του ηµαρχείου και αποστέλλει την παρούσα στην νση Πολεοδοµίας (Αρχιτεκτονική Επιτροπή), προς έγκριση. 241

7 Αρ. αποφ. 122 / Α Α: 4570Ω1Ρ-ΓΧ1 Περίληψη Αναβολή λήψης απόφασης για κατάργηση της µονοδρόµησης τµήµατος Γεωργίου Γιάννα Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το θέµα της κατάργησης της µονοδρόµησης της οδού Γεωργίου Γιάννα λέγοντας ότι υπάρχει οµόφωνη απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου, καθώς επίσης, µελέτη που έχει συνταχθεί από τις Τεχν. Υπηρεσίες. Ο κ. Αφεντούλης προτείνει την αναβολή της συζήτησης του θέµατος διότι αν καταργήσουµε την µονοδρόµηση και βάλουµε κιγκλίδωµα όπως λέει η εισήγηση, ο δρόµος θα γίνει στενότερος. Η κ. Παναή είπε ότι απ αυτό τον δρόµο εξυπηρετείται ένα γυµνάσιο, ένα γήπεδο µε τις ακαδηµίες ποδοσφαίρου που πάνε τα µικρά παιδιά και ο παιδικός σταθµός, οπότε επιβάλλεται να δούµε το θέµα µε απόλυτη σοβαρότητα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Αναβάλλει τη λήψη απόφασης προκειµένου να µελετηθεί εκ νέου το θέµα και να έρθει στην Επιτροπή µετά από νέα µελέτη και εισήγηση αφού ληφθούν υπόψη όλες οι παράµετροι του θέµατος Αρ. αποφ. 123 / Α Α: 4570Ω1Ρ-8ΛΗ Περίληψη Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Ο κ. Μαραβέλιας συµµετείχε σε όλη τη συζήτηση του θέµατος, όµως κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και λήψης των αποφάσεων που έγινε στο τέλος της συνεδρίασης, αποχώρησε στο θέµα µε α/α 9 και δεν έλαβε µέρος στις αποφάσεις που ελήφθησαν µετά την υπόθεση αυτή. Η κ. Παναή συµµετείχε σε όλη τη συζήτηση του θέµατος, όµως κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και λήψης των αποφάσεων που έγινε στο τέλος της συνεδρίασης, αποχώρησε στο θέµα µε α/α 15 και δεν έλαβε µέρος στις αποφάσεις που ελήφθησαν µετά την υπόθεση αυτή. Το λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Εστιατόρων κ. Σαρής ο οποίος είπε: Συντελείται έγκληµα µετά φόνου διότι χάνεται 40% τζίρου στο νησί της Ρόδου από την σίτιση από παράνοµα λειτουργούσες σε όλους τους τοµείς επιχειρήσεις. Σήµερα καλείστε µέτρα εναντίον οργανωµένων επιχειρήσεων. Καλώς θα πράξετε και θα πάρετε όποια µέτρα πάρετε. Εµείς προτείνουµε σε κάθε συνάδελφο να είναι νόµιµος, γιατί ή θα ζεί εις βάρος των συναδέλφων, ή θα ζει εις βάρος της κοινωνίας. Θα πρέπει ο ελεγκτικός µηχανισµός να καταλάβει κάποτε ότι δεν έχει το δικαίωµα να µην ελέγχει επιχειρήσεις που στο ίδιο ψυγείο έχει κρέατα, ψάρια και άλλα φαγώσιµα, ιδιαίτερα επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία και να ελέγχει τον εστιάτορα, να του κλείσει το µαγαζί, είναι δε παγκόσµιο φαινόµενο να τιµωρείται η επιχείρηση γιατί ο επιχειρηµατίας έβαλε ένα κάθισµα και να κλείνουµε παραγωγική µονάδα έννοµη και να έχουµε εδώ τους έγκριτους δικηγόρους της πόλης για να µας λένε ότι λάθος κάνετε κύριοι ελεγκτικοί µηχανισµοί, ενώ δεν ελέγχονται οι παράνοµοι. 242

8 Το 2003 όταν ανάλαβα την Προεδρία του Συλλόγου Εστιατόρων ήταν 720 επιχειρήσεις. Όταν παρέδωσα πριν 2 χρόνια ήταν 380 και φέτος, δεν ξέρουµε πόσες θα αναστείλουν τη λειτουργία. εν ξέρουµε που θα πάµε µε αυτή την ιστορία. Είστε διοικητικἠί αρχή και παρακαλούµε κάντε τα αδύνατα δυνατά να προστατέψετε την υγιή επιχειρηµατικότητα. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής κατάσταση µε ονόµατα καταστηµαταρχών που προέβησαν σε ουσιώδη τροποποίηση των υγειονοµικών όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων τους και που η εξέταση των υποθέσεων των, αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις , λόγω της αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντα τους, Η κατάσταση έχει ως ακολούθως: 1 ΜΑΝΙΣΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Αγορά αρ. 58 Ζαχαροπλαστείο- µπαρ (πιτσαρία- σνακ µπαρ) άνευ παρασκευαστηρίου Αρ. αδείας: 242/ Αρ. εγγράφου: 2/104577/11 ΕΛ.ΑΣ. Προσφέρει µπριζόλα, φιλέτο, πίτσες και µακαρόνια καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας καταστήµατος Αριθ. εγγράφου: 2/110958/11 ΕΛ.ΑΣ. εν είχε αναπτύξει τιµοκαταλόγους σε τουλάχιστον 50% των τραπεζιών, είχε τοποθετήσει σε κοινόχρηστο χώρο εβδοµήντα (70) τραπεζοκαθίσµατα άνευ άδειας από την Αρµόδια Αρχή. ιαθέτει προς πώληση ψάρια και θαλασσινά καθ υπέρβαση της. Κατέθεσε απόψεις µε υπ αρ. πρωτ.: 2/110958/ Ο ανωτέρω προσκόµισε Άδεια Κοινοχρήστου Χώρου καθώς και νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, που προβλέπει ανάπτυξη 73 τραπεζοκαθισµάτων, ενώ του έχει καταλογισθεί παράβαση για 70. Ο κ. Μπαράκας δήλωσε ότι µειοψηφεί διότι τότε που έγινε η παράβαση ήταν παράνοµος δηλ. δεν κατείχε άδεια κοινοχρήστου χώρου και η χρήση του καταστήµατος δεν ήταν αυτή του εστιατορίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντος του κ. Καρίκη που δήλωσε παρών και του κ. Μπαράκα που πρότεινε ανάκληση της Α.Ι.Λ. Την µη ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος λόγω προσκοµίσεως Άδεια Κοινοχρήστου Χώρου καθώς και νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ, που προβλέπει ανάπτυξη 73 τραπεζοκαθισµάτων. 2 ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧ. Α.Ε. Ορφανίδου αρ. 57 & Ακτή Μιαούλη Κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση µπαρ Αρ. αδείας: 15/ Αρ. εγγράφου: 2/104557/11 ΕΛ.ΑΣ. Έχει τοποθετήσει έξωθεν του καταστήµατος ηχεία αναπαράγοντας µουσική µε τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήµατος µε ενισχυτή τροποποιώντας την άδεια λειτουργίας κατ/τος και πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου Κατέθεσε απόψεις µε υπ αρ. πρωτ.: 2/101585/ Επίσης ο ανωτέρω προσκόµισε αθωωτική απόφαση δικαστηρίου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα, Την µη ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος λόγω προσκοµίσεως αθωωτικής απόφασης δικαστηρίου. 3 ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Εβρ. Μαρτύρων αρ. 14 εστιατόριο Αρ. αδείας: 394/ Αρ. εγγράφου: 2/104535/11 ΕΛ.ΑΣ. Έχει αναπτύξει στην ταράτσα του καταστήµατος δέκα (10) τραπέζια και εξήντα (60) καρέκλες, καθ υπέρβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 243

9 Το κατάστηµα σφραγίστηκε 15/02/10 βασει της 517/09 απόφασης της ηµαρχιακής Επιτροπής Με τις υπ αρ.: 154/10, 429/10 αποφάσεις ηµαρχιακής Επιτροπής δεν ανακλήθηκε η αρχική απόφαση. Έγιναν επανασφραγίσεις λόγω παραβίασης σφράγισης στις και στις Στο σηµείο αυτό λαµβάνοντας το λόγο ο Νοµικός Σύµβουλος του ήµου κ. Στεφ. Στρατής είπε ότι θα πρέπει η επιτροπή λόγω παραβίασης της αδείας και της καταστροφής των σφραγίδων σε κατάστηµα που είναι ήδη σφραγισµένο που επισείει την ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, να αφαιρέσει αυτήν οριστικά Ο κ. Καρίκης πρότεινε τη διαβίβαση της παρούσας στην ΕΛ.ΑΣ για τις δικές της ενέργειες. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα, Την οριστική ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος λόγω επανηληµένης παραβιάσεως της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του καταστήµατος, και επανηληµένων παραβιάσεων της σφραγίσεως του καταστήµατος. Η ηµοτική Αστυνοµία να αποστείλει την παρούσα στην ΕΛ.ΑΣ. για τις δικές της ενέργειες. 4 ΤΖΕ ΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑ Καποδιστρίου αρ. 60 Κατάστηµα αυτόµατων πωλητών Αρ. εγγράφου: 2/87897/11 ΗΜ.ΑΣ. Έχει εγκαταστήσει έξι (06) αυτόµατους πωλητές και τρεις (03) Η/Υ παροχής υπηρεσιών διαδικτύου άνευ άδειας από την αρµόδια αρχή. Εκ νέου υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου από ΗΜ.ΑΣ. στις & διαπιστώθηκε ότι έχουν εκδοθεί άδειες για πέντε (05) από τους έξι (06) αυτόµατους πωλητές ενώ στο κατάστηµα παραµένουν οι τρεις (03) Η/Υ παροχής υπηρεσιών διαδικτύου άνευ άδειας από την αρµόδια αρχή. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος δήλωσε ότι η ανωτέρω έχει συµµορφωθεί όπως προκύπτει από την έκθεση της ηµ. Αστυνοµίας. Τα λεγόµενα του πληρεξουσίου δικηγόρου επιβεβαίωσαν και οι παριστάµενοι στη συνεδρίαση δηµοτικοί αστυνόµοι. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα, Την µη ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος λόγω πλήρους συµµορφώσεως. 5 ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. Πλ. Ιπποκράτους αρ. 23 Καφετέρια- µπαρ Αρ. αδείας: 172/ Αρ. εγγράφου: 2/104568/11 ΕΛ.ΑΣ. Έχει τοποθετήσει εκτός αιθούσης σε κοινόχρηστο χώρο περίπου είκοσι (20) καθίσµατα αντί δέκα (10) βάση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος και λειτουργώντας την µουσική του κατ/τος µε τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήµατος στερούµενος άδειας λειτουργίας µουσικής από την αρµόδια αρχή. 2/116615/11 ΗΜ.ΑΣ. Έχει τοποθετήσει δεκατέσσερα (14) τραπέζια και είκοσι οχτώ (28) σκαµπό, καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος που ορίζει να έχει εκτός αιθούσης δέκα (10) κινητά καθίσµατα εφόσον έχει δικαίωµα χρήσης του χώρου αυτού. Ο ανωτέρω προσκόµισε άδεια καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου. 244

10 Η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Ξενάκη ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέµατος διότι έχει οριστεί δικάσιµος στις Ο κ. Μπαράκας δήλωσε ότι παραµένει σταθερός στις απόψεις του και ψηφίζει υπέρ της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας. Η κ. Πᾳναή αναρωτήθηκε αν µάζεψε τα τραπεζοκαθίσµατα και αν τα έχει περιορίσει στο χώρο που του έχει δοθεί. Στη συνέχεια τέθηκε το θέµα σε ψηφοφορία το και υπέρ της αναβολής τάχθηκαν τα µέλη 1) Φλεβάρης 2)Λύµουρας 3) Αφεντούλης 4) Ζωγραφίδης 5) Μαραβέλιας για ένα µήνα. Παρόντες δήλωσαν 1)Χριστοδούλου 2)Καρίκης 3) Μπούκλας. Για ανάκληση της άδειας ίδρυσης ψήφισαν τα µέλη 1) Μπαράκας 2) Παναή Ο Νοµικός Σύµβουλος του ήµου κ. Στρατής µετά την ψηφοφορία απεφάνθη ότι το παρόν θεωρείται αρνητική ψήφος και µαζί µε τις δύο αρνητικές ψήηφους του κ. Μπαράκα και της κ. Παναή υπάρχει ισοψηφία και υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου οπότε η απόφαση που πρέπει να παρθεί είναι αυτή της ανάκλησης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος µέχρι συµµορφώσεως, λόγω ουσιώδους τροποποιήσεώς της. 6 ΜΠΕΚΙΡ ΟΓΛΟΥ ΟΚΤΑΗ Μιλτιάδου αρ. 21Γ Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο Αρ. αδείας: 65/ Αρ. εγγράφου: 2/110843/11 4η ΕΦ. ΒΥΖ. ΑΡΧ. Είχε κατασκευάσει ξύλινη εξέδρα διαστάσεων 5Χ8 τ.µ. Η εξέδρα εδράζεται επί ξύλινων δοκών, ανά διαστήµατα περίπου ενός µέτρου, οι οποίες έχουν πακτωθεί εντός λιθοδοµών των όµορων ιδιοκτησιών. Προσκοµίστηκαν έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι η ξύλινη εξέδρα δεν ανήκει στον κ. Μπεκίρογλου αλλά στο όµορο επιχειρηµατία κ. ιαµαντέα. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Την µη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω διότι η ξύλινη εξέδρα κατασκευάστηκε από όµορο επιχειρηµατία. (Ο κ. Μπαράκας δεν έλαβε µέρος στην ψηφοφορία διότι εξήλθε προσωρινώς της αιθούσης. 7 ΜΕΝΙΚΟ ΘΕΟΦΑΝΗ Ορφανίδου αρ. 29 Παραδοσιακό καφενείο Ορφανίδου αρ. 29 Παραδοσιακό καφενείο. Αρ. αδείας: 99/ Αρ. εγγράφου: 2/110842/11 ΕΛ.ΑΣ. Α)1020/6628/8-β Λειτουργούσε τη µουσική του καταστήµατος πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου λειτουργίας και είχε ανοικτές τις θύρες του καταστήµατος Β)1020/6628/10-β - Αναπαρήγαγε τη µουσική του κατ/τος µε τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήµατος στερούµενος άδειας από Α.Ε.Π.Ι. - στερούµενος άδειας λειτουργίας µουσικής από την αρµόδια αρχή - πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου - είχε κάνει κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από τραπεζοκαθίσµατα στερούµενος άδειας από την αρµόδια αρχή Γ) 1020/6628/13-β 245

11 - στερούµενος άδειας λειτουργίας µουσικής από την αρµόδια αρχή - πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου - είχε τις θύρες ανοικτές καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας - είχε αναπτύξει έξωθεν του καταστήµατος δώδεκα (12) κινητά καθίσµατα (σκαµπό) καταλαµβάνοντας κοινόχρηστο χώρο άνευ αδείας από την αρµόδια αρχή και - είχε προβεί στον αποκλεισµό του υπαίθριου χώρου µε κατασκευή (πέργκολααλουµινένια κατασκευή παραθύρου) µετατρέποντας τον εξωτερικό χώρο του κατ/τος σε εσωτερικό, τροποποιώντας τους ουσιώδους όρους του κατ/τος. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Αλεξανδρής λαµβάνοντας το λόγο είπε τα εξής: Η έλλειψη αδείας πνευµατικής ιδιοκτησίας αφορά του ποινικού κοµµατιού της υπόθεσης. Όποιος περπατήσει στην οδό Ορφανίδου όσον αφορά στον κοινόχρηστο χώρο θα διαπιστώσει ότι αδίκηµα δεν στέκει διότι µε το πλάτος που έχει των 4 µ. ακόµα και να θέλεις να βγάλεις καθίσµατα έξω για εµπορική εκµετάλλευση δεν µπορείς. Αυτό που συµβαίνει όµως και θα το δούµε και σε άλλα καταστήµατα είναι το εξἠς: Μετά τη ψήφιση του νόµου για απαγόρευση του καπνίσµατος πάρα πολλοί πελάτες βγάζουν έξω ένα κάθισµα ή ένα στάντ για να καπνίσουν. υστυχώς όσες προσπάθειες και αν καταβάλλει ο επιχειρηµατίας είναι αδύνατον να κάνει όλη την ώρα τον χωροφύλακα και να βάζει τους πελάτες του µέσα. Επίσης και οι εργαζόµενοι στην περιοχή βγάζουν και οι ίδιοι κανένα κάθισµα για να βάζουν τον καφέ τους τα τσιγάρα τους κλπ. Εν πάσει περιπτώσει δηλώνουµε ότι το κατάστηµα έχει συµµορφωθεί πλήρως και πρίν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης να δώσετε εντολή στην ηµ. Αστυνοµία ή οποιοδήποτε άλλο όργανο να επιθεωρήσει, να δεί πώς αποτυπώνεται η κατάσταση σήµερα και στη συνέχεια να λάβετε απόφαση µετά από εισήγηση του δικού σας οργάνου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος µέχρι συµµορφώσεως, λόγω ουσιώδους τροποποιήσεώς της. (Ο κ. Ζωγραφίδης δήλωσε παρών επειδή προσήλθε καθυστερηµένα στην συνεδρίαση και δεν έλαβε γνώση της υποθέσεως. Παρών δήλωσε και ο κ. Φλεβάρης, ενώ ο κ. Λύµουρας πρότεινε αναβολή λήψης απόφασης µέχρι εκδικάσεως της στο δικαστήριο. Υπέρ της ανάκλησης τάχθηκαν τα µέλη 1) Χριστοδούλου 2) Καρίκης 3) Μπούκλας 4)Αφεντούλης 5) Μαραβέλιας 6) Μπαράκας 7) Παναή). 8 ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ Α.- ΚΩΣΤΑΣ Γ. Ο.Ε. Ορφανίδου αρ. 25 Παραδοσιακό καφενείο Αρ. αδείας: 227/ Αρ. εγγράφου: 2/110841/11 ΕΛ.ΑΣ. Είχε θέσει σε λειτουργία τη µουσική του καταστήµατος µε τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήµατος έχοντας ανοιχτές τις θύρες του καταστήµατος και καθ υπέρβαση του επιτρεπόµενου ωραρίου λειτουργίας της µουσικής τροποποιώντας τους ουσιώδους όρους του κατ/τος Το λόγο έλαβε ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Παναγιωτακόπουλος ο οποίος είπε µεταξύ άλλων τα εξής: «Είναι ένα κατάστηµα µε δύο σειρές πόρτες και δεν θεωρούµε ότι ένα στιγµιαίο άνοιγµα της πόρτας µπορεί να δηµιουργήσει µεταβολή των υγειονοµικών όρων και δεν έχει έγγραφο του τµήµατος υγιεινής ότι έχουν µεταβληθεί οι υγειονοµικοί όροι αλλά είναι εξηζητηµένο τώρα για ένα στιγµιαίο άνοιγµα της πόρτας να θεωρήσουµε σωστό να αφαιρέσουµε την άδεια την άδεια λειτουργίας. Εξ ἀλλου το κατάστηµα λειτουργεί νόµιµα και είναι η πρώτη φορά που απασχολεί την Επιτροπή σας.εξ άλλου η παράβαση βεβαιώθηκε στις 3:30 το πρωί την ώρα που έκλεινε το κατάστηµα. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 246

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Συζήτηση αναφορικά με την με αριθμό πρωτ. 57.151/2.12.2012 αίτηση δεκαέξι (16) δημοτικών συμβούλων με θέμα: «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στου Δήμου Τρίπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή 706. Σε τελείως αυθαίρετο κτίσμα (ισόγεια αποθήκη) εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια έχω εκτός των άλλων αυθαιρεσιών προεξοχή της στέγης πάνω από δρόμο σε ύψος 2,30μ από το κράσπεδο. Το κτίσμα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Στις καντίνες και στη φορολόγιση,

Στις καντίνες και στη φορολόγιση, Ιδιοκτήτης Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Καπετάν Τάσου 4 - ΚΑΤΑΦΥΓΙ 19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Εκδότης ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ:6972850006-Fax:2291042267 Κωδικός 1358 "Αττικός Παρατηρητής"

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 20 ής Ιουνίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 37 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ. Σάββατο 20 Δεκεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ. Σάββατο 20 Δεκεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ Σάββατο 20 Δεκεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4060, 4122 2.Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ.κ.γκιουλέκα, σελ.4013 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ. Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ. Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Σερρών, το Γυµνάσιο Ιθάκης, τα Εκπαιδευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ" ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 & ΑΙΟΛΟΥ, 105 51 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 32 13 211 Γραφείο Ενημερώσεως Μελών: Σοφοκλέους 15, 4ος όρ. κάθε ημέρα 10 π.μ. έως 2 μ.μ., Δευτέρα & Πέμπτη 6 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΗ Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΗ Τρίτη 22 Ιουλίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΗ Τρίτη 22 Ιουλίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 1251, 1289 2. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:45, στην Αίθουσα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:45, στην Αίθουσα ΤΖΩΡΤΖΗ ΤΖΩΡΤΖΗ BBFP0118.MT1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Μ ένα κλικ. Ταξίδι µε πλοίο:... Αυτά είναι τα δικαιώµατά σας. Τηλεφωνήστε ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΚΕ - ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Μ ένα κλικ. Ταξίδι µε πλοίο:... Αυτά είναι τα δικαιώµατά σας. Τηλεφωνήστε ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΚΕ - ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 384 ΤΙΜΗ 0,10 Επιδότηση µητέρων για εγγραφή παιδιών σε Παιδικούς Σταθµούς Ξεκίνησε το Πρόγραµµα στο οποίο µπορούν να συµµετέχουν µητέρες

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΛ.: 210.9404825 FAX: 210.9404829 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Αίθουσα Ναυταθλητικής Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΟΓΟΣ. Όταν γλεντάνε οι τσιγγάνοι τις νύχτες στους γάμους τους μένει άυπνη η πόλη όλη..!

ΝΕΟΛΟΓΟΣ. Όταν γλεντάνε οι τσιγγάνοι τις νύχτες στους γάμους τους μένει άυπνη η πόλη όλη..! η η ε φ η µ ε ρ ί δ α ε φ η µ ε ρ ί δ α τ η ς τ η ς π ό λ η ς π ό λ η ς ΑΤΤΙΚΗΣ Υπερτοπική Εβδομαδιαία Εφημερίδα Έτος 7ο Αρ. Φύλλου 211 Τιμή Φύλλου 0,10 ευρώ 21 Σεπτεμβρίου 2012 Τηλ.: 210-66.64.951-952

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Κόρινθος 1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ο Μηχανικός ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι των τελευταίων 60 χρόνων. Το ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ελληνικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους;

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους; 298. Σε οικόπεδο που είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια (διώροφο με υπόγειο) το 1983, κατασκευάσθηκε ο φέρων οργανισμός του ισογείου και υπογείου. Δεν αποπερατώθηκε. Το 2003 εκδόθηκε άδεια αποπεράτωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου Ερμούπολης

Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου Ερμούπολης Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η Σ δεν επιτρέπεται η πώληση ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Φύλλου 3733 Έτος 31 ο Τιμή Φύλλου 0,50 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Οι αιρετοί του δήμου Σύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΟΓΟΣ. Αποκλειστικό. Δεν επηρεάζεται το καθεστώς ιδιοκτησίας του Εργοστασίου Αναμένεται η επικύρωση της από τον υπ. Πολιτισμού

ΝΕΟΛΟΓΟΣ. Αποκλειστικό. Δεν επηρεάζεται το καθεστώς ιδιοκτησίας του Εργοστασίου Αναμένεται η επικύρωση της από τον υπ. Πολιτισμού η εφηµερίδα της πόλης Υπερτοπική Εβδομαδιαία Εφημερίδα Έτος 6ο Αρ. Φύλλου 171 Τιμή Φύλλου 0,10 ευρώ 21 Φεβρουαρίου 2011 Τηλ.: 210-66.64.951-952 Fax: 210-66.64.971 www.neologos.gr info@neologos.gr Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη Έκδοση Ημερίδας με θέμα:

Έντυπη Έκδοση Ημερίδας με θέμα: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έντυπη Έκδοση Ημερίδας με θέμα: Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας: Υπεύθυνος Διάλογος για την Έγκυρη Ενημέρωση & την Προστασία των Πολιτών Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα