ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Νο 509/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Νο 509/03.05.2010"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Νο 509/ Στη Ν. Σμύρνη, σήμερα , ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και στην ειδικά καθορισμένη αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Λ. Συγγρού 163 5ος όροφος), συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεόδωρου Πανταλάκη, προς εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχει όπως ακολουθεί: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 03 ΜΑΙΟΥ 2010 Θέμα 2 ο : Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της ΑΤΕbank. Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη: 1. Θεόδωρος Πανταλάκης 2. Κωνσταντίνος Φιλίππου 3. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ 4. Ιωάννης Παπανίκος 5. Θωμάς Πλιάκος 6. Ιωάννης Πάγγειος 7. Δημήτριος Δαμιανός 8. Γεώργιος Συκαμιάς Δεν παρίσταται, o κ. Φίλιππος Σαμαράς ο οποίος εξουσιοδότησε, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρείας, εγγράφως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιορδάνη Χατζηιωσήφ, όπως τον εκπροσωπήσει κατά την παρούσα συνεδρίαση. Κατά τη συνεδρίαση παρίσταται ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Βασίλης Παπανίκος. Θέμα 2 ο : Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της ΑΤΕbank Κατά την συζήτηση του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχώρησε για δεοντολογικούς λόγους από την αίθουσα συνεδρίασης επειδή ως διοικητής της ΑΤΕbank (o «Προτείνων») υπέβαλε την προαιρετική δημόσια πρόταση για απόκτηση των μετοχών της Εταιρίας (η «Δημόσια Πρόταση»). Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας ο Αντιπρόεδρος κ. Κων/νος Φιλίππου προεδρεύει της συνεδρίασης. Ετέθησαν υπόψη των παριστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι: 1. Το περιεχόμενο του εγκριθέντος, δια της από 21 Απριλίου 2010 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.»), πληροφοριακού δελτίου της προαιρετικής Δημοσίας Πρότασης (το «Πληροφοριακό Δελτίο»), που ο Προτείνων, στις 30 Μαρτίου 2010, απηύθυνε προς τους μετόχους της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο, για την εξαγορά του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της. Σημειώνεται ότι Σύμβουλος του Προτείνοντος, στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. η οποία συνυπέγραψε με τον Προτείνοντα το Πληροφοριακό Δελτίο και διαβεβαίωσε ότι το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Πληροφοριακού Δελτίου είναι πλήρες και ακριβές και τα περιεχόμενα σε αυτό στοιχεία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης. 1

2 2. Η έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., η οποία, κατ' άρθρο 15 παρ. 2 Νόμου, ορίσθηκε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας (η «Σύμβουλος») για τους σκοπούς της Δημοσίας Πρότασης. Σε συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο διαμόρφωσε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ακόλουθη Αιτιολογημένη Γνώμη: Α. Αριθμός μετοχών που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας: Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά της στελέχη στις : Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Αριθμός Μετοχών ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 120 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 211 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 906 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΛΛΙΑΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 211 ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 311 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 235 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΕΙΜΕΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 211 Β. Ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ή προτίθεται να προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενημερώθηκε εγγράφως για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης του Προτείνοντα στις 30 Μαρτίου Με την από συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε να επιλεγεί χρηματοοικονομικός σύμβουλος για την Εταιρεία η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεργάστηκε με αυτή και της παρείχε τις αναγκαίες για την εκπόνηση της έκθεσης του πληροφορίες και στοιχεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε στη διάθεση των εργαζομένων εγκαίρως και προσηκόντως τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Νόμο. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα γνωστοποιήσει την παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του στις αρμόδιες αρχές, τους εργαζόμενους της Εταιρείας και θα τη δημοσιοποιήσει προσηκόντως και σύμφωνα με το Νόμο. Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μέχρι και σήμερα δεν υπέβαλαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο χωριστή γνώμη σχετικά µε τις επιπτώσεις της Δημόσιας Πρότασης στην απασχόληση των εργαζομένων. Πέραν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προέβη σε καμιά ειδικότερη ενέργεια σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση και δεν πραγματοποίησε επαφές για τη διατύπωση ανταγωνιστικών προτάσεων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια που δεν εντάσσεται στη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας και ενδέχεται να οδηγήσει στη ματαίωση της Δημόσιας Πρότασης. 2

3 Γ. Συμφωνίες μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Προτείνοντος: Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που να αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές της υπο εξαγορά Εταιρείας, τις οποίες κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή άλλα πρόσωπα που να ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με αυτόν. Δ. Αιτιολογημένη άποψη του Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2δ του Νόμου: Στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τη σύνταξη της αιτιολογημένης άποψης του Δ.Σ.: Δ1. Η έκθεση του Συμβούλου: Σύμφωνα με την έκθεσή του, ο Σύμβουλος προσδιόρισε, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ένα εύρος αποτίμησης για την τιμή της μετοχής της Εταιρείας από 1,30 έως 1,64. Για τη διενέργεια της αποτίμησης χρησιμοποιήθηκαν η ακόλουθες διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης: Μέθοδος ανάλυσης πολλαπλασιαστών κεφαλαιαγοράς συγκρίσιμων εταιριών (Trading Multiples of Comparable Companies Method) Μέθοδος συγκριτικής ανάλυσης προηγούμενων συναλλαγών εξαγοράς συγκρίσιμων εταιρειών (Comparable Transactions Method) Μέθοδος Οικονομικού Κέρδους (Economic Profit Method) Επιπλέον εξετάσθηκαν τα υπερτιμήματα (premiums) που έχουν προσφερθεί σε επιλεγμένες δημόσιες προτάσεις συγκρίσιμων συναλλαγών (Comparable Transactions Premia). Τέλος, επικουρικά εξετάσθηκε η πορεία της μετοχής της Εταιρείας κατά το τελευταίο έτος. Δ2. Το προσφερόμενο τίμημα: Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους 1,53 ανά μετοχή σε μετρητά (το «Προσφερόμενο Τίμημα») για κάθε προσφερόμενη μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή. Δ3. Η Χρηματιστηριακή Τιμή της μετοχής της Εταιρείας: Σε σχέση με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας το Προσφερόμενο Τίμημα είναι υψηλότερο κατά: 20,5% της τιμής κλεισίματος της 29 Μαρτίου 2010, ημερομηνία που προηγείται αυτής κατά την οποία ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση 18,6% της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά τον ένα (1) μήνα που προηγείται της ημερομηνίας της ο οποίας ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση 13,5% της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά τους τρεις (3) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της ο οποίας ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση Η τρέχουσα τιμή (30/04/2010) της μετοχής της Εταιρείας ανέρχεται σε 1,53 και ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα. 3

4 Τέλος σημειώνεται ότι το προσφερόμενο αντάλλαγμα είναι ανώτερο κατά 26,3% από τη λογιστική αξία της μετοχής της Εταιρείας που προκύπτει από το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου της Εταιρείας κατά την Δ4. Η πρόθεση του Προτείνοντος ως προς τη διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας: Όπως αναφέρεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, σε περίπτωση που ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής θα κατέχει συνολικά άμεσα ή έμμεσα μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των μετοχών της Εταιρείας, προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out) των μετοχών της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου, εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς, ο Προτείνων προτίθεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Χ.Α., κατά την κατείχε ήδη συνολικά το 89,99% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Δ5. Τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος: Δεδομένου ότι ο Προτείνων είναι ο μέτοχος πλειοψηφίας στην Εταιρεία, η απόκτηση επιπλέον μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν θα επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας, ούτε στους επιχειρηματικούς της στόχους ή στους στόχους του Προτείνοντος σε σχέση με αυτήν. Σε αυτό το πλαίσιο ο Προτείνων θα επιδιώξει τη συνέχιση της προσπάθειας για διαρκή βελτίωση και ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας καθώς και την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά. Με την ενίσχυση της θέσης του στην Εταιρεία, ο Προτείνων προσβλέπει στην επέκταση της συνεργασίας με την Εταιρεία και για το σκοπό αυτό δημιούργησε μια νέα οργανωτική μονάδα, την υποδιεύθυνση bancassurance, η οποία θα συμβάλλει στην ενεργοποίηση των 483 καταστημάτων του Προτείνοντος στην Ελλάδα για αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο τρόπο κάλυψης των ασφαλιστικών αναγκών των περισσότερο από 2 εκατομμυρίων πελατών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την τράπεζα. Επίσης ο Προτείνων προσβλέπει στην ευχερέστερη κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας, όταν αυτή κριθεί αναγκαία, ενόψει των ανακατατάξεων στον χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών. Η στρατηγική της Εταιρείας πρόκειται να υλοποιηθεί με βασικούς άξονες: Την προώθηση και άλλων ευέλικτων ασφαλιστικών προϊόντων με χαμηλό κόστος, που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλιζόμενων. Την αξιοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που παρέχει και την εμπιστοσύνη που εμπνέει στο συναλλασσόμενο κοινό ο Προτείνων. Την αξιοποίηση των υποδομών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του νέου κτιρίου στη Λεωφόρο Συγγρού αριθμός 173, το οποίο θα στεγάσει τις κεντρικές υπηρεσίες της Εταιρείας. Την ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των καναλιών διανομής (περισσότερα από σημεία παρουσίας). Το ανθρώπινο δυναμικό, μέσω νέων προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού από την αγορά. Την κοινωνική ευαισθησία, με συνεχή προσφορά στην κοινωνία, το περιβάλλον, τον άνθρωπο Την αναδιοργάνωση και βελτίωση της μηχανογραφικής της υποδομής. 4

5 Την έγκαιρη προσαρμογή των διαδικασιών και κανόνων της Εταιρείας στις απαιτήσεις για το SOLVENCY II. Επίσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Προτείνοντος να εξορθολογήσει και να απλοποιήσει την δομή του ομίλου του και παράλληλα να βελτιώσει την ευελιξία του, σημειώνονται τα ακόλουθα: Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες του Προτείνοντος, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας την και και αντίστοιχα του Δ.Σ. της ΑΤΕbank την και , αποφασίσθηκε να εξαγορασθούν από την ΑΤΕbank. Οι εν λόγω συμμετοχές αφορούν τις ακόλουθες εταιρείες και ποσοστά επί του μετοχικού τους κεφαλαίου: ATE Leasing Α.Ε. (ποσοστό 0,59%), ΑΤΕ Κάρτα Α.Ε. (ποσοστό 2,00%), ΑΤΕ Χρηματιστηριακή Α.Ε. (ποσοστό 33,38%), ΑΤΕxcelici Α.Ε. (ποσοστό 5,00%), ΑΤΕ Τεχνική Πληροφορική Α.Ε. (ποσοστό 10,34%), ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ (ποσοστό 46,00%) και ΑΤΕ Διαφημιστική (ποσοστό 12,70%). Δ6. Αιρέσεις της Δημόσιας Πρότασης Η Δημόσια Πρόταση είναι προαιρετική, αλλά δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αίρεση. Δ7. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση: Η Δημόσια Πρόταση δεν θα επιφέρει μεταβολή στην πολιτική της διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, ούτε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στους όρους απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών στον όμιλο εταιρειών της Εταιρείας εφόσον οι συνθήκες παραμένουν ουσιωδώς αμετάβλητες. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταβάλει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εφόσον οι συνθήκες παραμένουν ουσιωδώς αμετάβλητες. Περαιτέρω, ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, διατυπώνει τη άποψή του, η οποία είναι η ακόλουθη: 1. Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα Τίμημα των 1,53 ανά μετοχή ισούται της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής και βρίσκεται εντός του εύρους τιμών που προκύπτει από την έκθεση του Συμβούλου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν διατυπώνουν καμία άποψη για την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης από τους μετόχους της Εταιρείας και η παρούσα διατύπωση γνώμης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως προτροπή ή αποτροπή των μετόχων για την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να προβλέψει την πορεία της χρηματιστηριακής τιμής και την εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας, τα οποία δύναται να επηρεαστούν από εξωγενείς παράγοντες, ούτε να εκτιμήσει τυχόν επιπτώσεις των στρατηγικών σχεδίων του Προτείνοντος για την Εταιρεία στη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας. 2. Αξιολογεί θετικά τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος για την Εταιρεία όπως προκύπτουν από το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, καθώς εκτιμά ότι συμβάλλουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση και ενίσχυση της Εταιρείας. 3. Τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντα, όπως αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, δεν αναμένεται να επιφέρουν μεταβολή στην πολιτική της διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με τη 5

6 διατήρηση των θέσεων εργασίας, στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, ούτε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στους όρους απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών στον όμιλο εταιρειών της Εταιρείας εφόσον οι συνθήκες παραμένουν ουσιωδώς αμετάβλητες. Η παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 & 2 του Νόμου, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Νόμου και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 3 και 16 παρ. 1 του Νόμου. Αντίτυπα της Έκθεσης του Συμβούλου, μαζί με την παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμα στο κοινό από την 3η Μαΐου 2010 και καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, από τα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Νέας Σμύρνης (Λεωφ. Συγγρού 163, ΤΚ 17121). Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης. Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ν. Σμύρνη, Η Γραμματέας Ρίσκα Ευγενία Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιορδάνης Χατζηιωσήφ 6

7 Προς το: ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφ. Συγγρού 163, Νέα Σµύρνη 3 Μαΐου 2010 Αξιότιµα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, Στο πλαίσιο της δηµόσιας πρότασης της εταιρίας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» (εφεξής ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Πρόταση»), το ιοικητικό Συµβούλιο της τελευταίας (το «Συµβούλιο» ή «εσείς») µε την από 14 Απριλίου 2010 επιστολή του ανέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα Πειραιώς» ή «εµείς»), ως ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο, τη σύνταξη έκθεσης αποτίµησης (η «Έκθεση Αποτίµησης» ή «Έκθεση») που να αφορά την επιχείρηση της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ή η «Επιχείρηση»), προκειµένου να συνδράµει το Συµβούλιο στην κατάρτιση της έγγραφης αιτιολογηµένης γνώµης του σχετικά µε την Πρόταση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3461/2006 «Ενσωµάτωση στο Εθνικό ίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις». Προκειµένου να καταλήξουµε στο εύρος αξιών, στο οποίο κυµαίνεται η αξία της Επιχείρησης και της µετοχής της (το «Εύρος Αξιών»), µελετήσαµε επιχειρηµατικές και οικονοµικές πληροφορίες που σχετίζονται µε την Επιχείρηση και προέρχονται από πηγές, οι οποίες είναι διαθέσιµες στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Μελετήσαµε, επίσης, χρηµατοοικονοµικές και άλλες πληροφορίες σχετικές µε τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της Επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων αποτελεσµάτων για την Επιχείρηση και τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες, οι οποίες προετοιµάστηκαν από τη ιοίκηση της Επιχείρησης (η «ιοίκηση»), όπως επιβεβαιώνεται από την από 3/05/2010 σχετική επιστολή της, και συζητήσαµε µε ανώτατα στελέχη της την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές της Επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ενηµερωθήκαµε από τη ιοίκηση ότι η Εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του Επιχειρηµατικού της Σχεδίου για τα έτη και ότι η διαδικασία αυτή δεν αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο µας έχει ανατεθεί ο ρόλος του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου της Εταιρίας. Εποµένως στη παρούσα χρονική στιγµή και στο πλαίσιο των χρονιών ορίων που θέτει ο ν. 3461/2005, η Εταιρία δεν ήταν σε θέση να µας παρέχει αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε το Επιχειρηµατικό της Σχέδιο για την περίοδο Σε ότι αφορά σε προβλέψεις οικονοµικών µεγεθών, µας δόθηκαν αρχικές εκτιµήσεις βασικών οικονοµικών µεγεθών της κατάστασης αποτελεσµάτων της Εταιρίας για τα έτη Επίσης, συγκρίναµε την Επιχείρηση µε εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε εργασίες παρόµοιες (συγκρίσιµες) µε τις δραστηριότητες της Επιχείρησης, και λάβαµε υπόψη µας τους οικονοµικούς όρους, στο βαθµό που αυτοί ήταν διαθέσιµοι στο κοινό, ορισµένων συναλλαγών που αφορούν εξαγορές εταιριών, που έλαβαν χώρα τα τελευταία έτη, στον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Επιχείρηση. Λάβαµε, επίσης, υπόψη µας και άλλες πληροφορίες, χρηµατοοικονοµικές µελέτες, αναλύσεις και έρευνες και χρηµατοοικονοµικά, οικονοµικά κριτήρια και κριτήρια αγοράς, τα οποία είναι δηµόσια διαθέσιµα. Για τη διενέργεια της αποτίµησης (η «Αποτίµηση») χρησιµοποιήθηκαν διεθνώς αναγνωρισµένες µέθοδοι, και συγκεκριµένα: i) Η µέθοδος της ανάλυσης πολλαπλασιαστών κεφαλαιαγοράς συγκρίσιµων εταιριών (trading multiples of comparable companies method), ii) Η µέθοδος της συγκριτικής ανάλυσης προηγούµενων συναλλαγών εξαγοράς συγκρίσιµων εταιριών (comparable transaction multiples method), 1 / 4

8 iii) iv) Η µέθοδος του υπολειµµατικού εισοδήµατος (residual income method), και Η µέθοδος της ανάλυσης των υπερτιµηµάτων (offer premiums) που έχουν προσφερθεί σε επιλεγµένες συναλλαγές συγκρίσιµων εταιριών. Επιπρόσθετα, εξετάσθηκε επικουρικά η πορεία της µετοχής της Επιχείρησης και η απόδοσή της σε σχέση µε το Γενικό είκτη του Χ.Α. κατά το τελευταίο έτος. Τέλος σηµειώνεται ότι οι περιορισµένες µελλοντικές εκτιµήσεις που µας παρασχέθηκαν από την Επιχείρηση, δεν µας επέτρεψαν να χρησιµοποιήσουµε τη Μέθοδο Προεξόφλησης Μελλοντικών Μερισµάτων καθώς και την εξειδικευµένη για ασφαλιστικές εταιρίες µέθοδο Embedded Value. Επί τη βάσει και υπό την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, συµπεριλαµβανοµένης της ανωτέρω αναφερθείσας επιστολής της Επιχείρησης µε ηµεροµηνία 3/05/2010, η γνώµη της Τράπεζας Πειραιώς είναι ότι το εύρος αξιών της Επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της παρούσας κυµαίνεται µεταξύ των 1,30 έως 1,64 ανά µετοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς εκτιµά ότι το εύρος αξιών, στο οποίο έχει καταλήξει κατά τα ανωτέρω, τεκµηριώνεται από τα στοιχεία που ετέθησαν στη διάθεσή της. Εφιστούµε, όµως, την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι αποτιµήσεις εταιριών ενέχουν σε σηµαντικό βαθµό το στοιχείο της υποκειµενικότητας, και κατά συνέπεια ενδέχεται διαφορετικοί εκτιµητές να καταλήξουν σε διαφορετικές αποτιµήσεις της ίδιας επιχείρησης, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει µία µοναδική και αδιαµφισβήτητη µέθοδος αποτίµησης και αξία της επιχείρησης. Επισηµαίνουµε δε περαιτέρω ότι άλλοι εκτιµητές, ακόµα και εάν ελάµβαναν υπόψη τα ίδια στοιχεία, ενδεχοµένως να κατέληγαν σε διαφορετικά συµπεράσµατα σχετικά µε την αποτίµηση της Επιχείρησης. Για τη διενέργεια της Αποτίµησης υποθέσαµε και βασιστήκαµε, χωρίς να αναλαµβάνουµε ευθύνη για ανεξάρτητη εξακρίβωση, στην αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των οικονοµικών και άλλων πληροφοριών και στοιχείων που είναι διαθέσιµα στο κοινό, καθώς και στις απόψεις της ιοίκησης σχετικά µε την Επιχείρηση, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της, καθώς και σε πληροφορίες που µας χορηγήθηκαν ή κατ άλλο τρόπο έθεσε υπόψη µας ή µας παρουσίασε προφορικά η ιοίκηση. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση και εποµένως δεν φέρει καµία ευθύνη για την επαλήθευση των ανωτέρω πληροφοριών που τις παρασχέθηκαν. Οι αναλύσεις µας δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές των πραγµατικών τιµών ή των πραγµατικών µελλοντικών αποτελεσµάτων που δύναται να επιτευχθούν και οι οποίες µπορεί να είναι υψηλότερες από εκείνες που υποδεικνύονται στην παρούσα. Όπως γνωρίζετε, υποθέσαµε για τους σκοπούς της Αποτίµησής µας ότι όλες οι πληροφορίες που µας παρασχέθηκαν είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς ως προς τα ουσιώδη στοιχεία τους. Σε σχέση µε τις ιστορικές επιχειρηµατικές και οικονοµικές πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη µας, υποθέσαµε ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν συγκεντρωθεί κατά εύλογο τρόπο σύµφωνα µε αδιαλείπτως εφαρµοζόµενα πρότυπα και απεικονίζουν µε ακρίβεια και πληρότητα την πραγµατική επιχειρηµατική και οικονοµική θέση της Επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία, στην οποία αναφέρονται. Σχετικά µε τις προβλέψεις, οικονοµικές και µη, που τέθηκαν υπόψη µας και αναφέρονται στο µέλλον, υποθέσαµε για τους σκοπούς της παρούσας ότι αυτές έχουν διατυπωθεί κατά εύλογο τρόπο επί τη βάσει βέλτιστων διαθέσιµων εκτιµήσεων και κρίσεων ανωτάτων στελεχών της Επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της παρούσας αναφορικά µε τη µελλοντική οικονοµική απόδοση της Επιχείρησης. Τέλος, για τους σκοπούς της παρούσας έχουµε βασιστεί στις εκτιµήσεις της ιοίκησης της Επιχείρησης και των νοµικών, φορολογικών λογιστικών συµβούλων και αναλογιστών της σχετικά µε νοµικά, φορολογικά και λογιστικά ζητήµατα καθώς και θέµατα που αφορούν αναλογιστικές µελέτες ασφαλιστικών υποχρεώσεων/προβλέψεων. Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν εφάρµοσε ελεγκτικές διαδικασίες και δεν έχει προβεί σε ανεξάρτητη επαλήθευση ή επιβεβαίωση των στοιχείων, πληροφοριών και εκτιµήσεων που της παρασχέθηκαν και επί τη βάσει των οποίων καταρτίσθηκε η παρούσα. Κατά συνέπεια, η Έκθεση δεν αποτελεί πιστοποιητικό ή αναφορά για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που παρασχέθηκαν στην Τράπεζα ή το εύλογο των προβλέψεων και εκτιµήσεων που τέθηκαν υπόψη της Τράπεζας Πειραιώς και ως εκ τούτου, η Τράπεζα Πειραιώς δεν φέρει καµία ευθύνη σχετικά µε την αλήθεια ή/και ακρίβεια ή/και την πληρότητα ή/και την σαφήνεια των στοιχείων, επί των οποίων βασίστηκε η παρούσα Έκθεση. Τίποτα από όσα περιλαµβάνονται στην παρούσα δεν πρέπει να ληφθεί ως φορολογική, νοµική, λογιστική ή αναλογιστική συµβουλή. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη και υποχρέωση για οποιοδήποτε φορολογικό ή/και νοµικό ή/και λογιστικό ή/και αναλογιστικό θέµα σχετικό µε την παρούσα. Σχετικά µε την παρούσα, σηµειώνουµε περαιτέρω ότι: α) δεν έχουµε προβεί σε αποτίµηση ή σε ανεξάρτητη εκτίµηση των διακριτών περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης ή οποιασδήποτε από τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες και η παρούσα Έκθεση δεν περιλαµβάνει τέτοια αποτίµηση ή εκτίµηση και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο, β) δε 2 / 4

9 διενεργήσαµε επιτόπια επιθεώρηση περιουσιακών στοιχείων ή εγκαταστάσεων της Επιχείρησης ή των συνδεδεµένων εταιριών στο πλαίσιο της προετοιµασίας της παρούσας Έκθεσης, γ) δεν είχαµε οποιαδήποτε επαφή µε προµηθευτές ή πελάτες της Επιχείρησης, δ) δεν έχουµε ερευνήσει ούτε αναλαµβάνουµε οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση µε την κυριότητα επί ή µε οποιαδήποτε απαίτηση κατά των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης, ε) η Έκθεσή µας δεν λαµβάνει υπόψη το συναλλακτικό κόστος, και στ) αν και έχουµε κατά περίπτωση χρησιµοποιήσει διάφορες υποθέσεις, κρίσεις και εκτιµήσεις, προκειµένου να προσδιορίσουµε το εύρος αξιών της Επιχείρησης και της µετοχής της, δεν είναι δυνατό να βεβαιωθεί η ακρίβεια ή η δυνατότητα επαλήθευσης των υποθέσεων, κρίσεων και εκτιµήσεων αυτών, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, είχαν συζητηθεί µε εσάς πριν τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης. Η Έκθεση µας βασίζεται στις οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες και στις συνθήκες αγοράς, όπως υφίστανται και µπορούν να εκτιµηθούν κατά την ηµεροµηνία της παρούσας και δεν εκφράζουµε γνώµη για το αν οι συνθήκες αυτές θα συνεχίσουν να υφίστανται ή για το ποια τυχόν επίδραση θα είχε η αλλαγή στις συνθήκες αυτές επί των απόψεων που εκφράζονται στην παρούσα. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα τελούν, επίσης, υπό την επιφύλαξη αβεβαιοτήτων που σχετίζονται µε σηµαντικούς παράγοντες, όπως για παράδειγµα τυχόν µελλοντικές εξελίξεις στο µακροοικονοµικό περιβάλλον, στις ευρύτερες συνθήκες των κεφαλαιαγορών και χρηµαταγορών, στο εποπτικό και νοµοθετικό πλαίσιο και τη µελλοντική διαµόρφωση του ανταγωνισµού της ζήτησης και του κόστους στους κλάδους που δραστηριοποιείται η Επιχείρηση. Γεγονότα, τα οποία συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία της παρούσας, ενδέχεται να επηρεάσουν το αντικείµενο της παρούσας και τις παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά τη σύνταξή της, η δε Τράπεζα Πειραιώς δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για επικαιροποίηση, αναθεώρηση ή επαναβεβαίωση των πληροφοριών που εµπεριέχονται στην παρούσα Έκθεση. Εφιστούµε, τέλος, την προσοχή σας ότι για τους σκοπούς της παρούσας έχουµε βασιστεί στην παραδοχή ότι η ηµόσια Πρόταση θα ολοκληρωθεί σύµφωνα µε τους όρους που παρατίθενται στο Πληροφοριακό ελτίο χωρίς οποιαδήποτε παραίτηση, τροποποίηση ή καθυστέρηση οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης αυτής. Σηµειώνουµε ότι έχουµε ορισθεί από την Επιχείρηση ως χρηµατοοικονοµικός της σύµβουλος µε σκοπό τη σύνταξη λεπτοµερούς έκθεσης, η οποία θα συνοδεύει την αιτιολογηµένη γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης σε σχέση µε τη ηµόσια Πρόταση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3461/2006, για τις οποίες υπηρεσίες µας θα λάβουµε αµοιβή µε την παράδοση της παρούσας Έκθεσης. Ως εκ τούτου, δεν έχουµε συµµετάσχει στην οργάνωση, στο σχεδιασµό ή στη διαπραγµάτευση της ηµόσιας Πρότασης. Ο όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισµός µε σηµαντική ελληνική, αλλά και αυξανόµενη διεθνή παρουσία, και µεγάλο εύρος παρεχόµενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του οµίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων σε σχέση µε τις παρεχόµενες στην παρούσα πληροφορίες. Σχετικά επισηµαίνεται ότι: α) Η Τράπεζα Πειραιώς ή/και οι συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις ενδεχοµένως να έχουν παράσχει στο παρελθόν ή να παρέχουν επί του παρόντος ή στο µέλλον χρηµατοοικονοµικές, συµβουλευτικές και χρηµατοδοτικές υπηρεσίες στην Επιχείρηση ή/και στον Προτείνοντα ή/και στις συνδεδεµένες µε αυτούς εταιρίες και έχουν λάβει ή θα λάβουν στο µέλλον αµοιβή για τις υπηρεσίες αυτές, και β) Εντός του πλαισίου των συνήθων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων τους, η Τράπεζα Πειραιώς ή/και οι συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις ενδέχεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να έχουν θετική ή αρνητική θέση (long or short position), και ενδέχεται να διαπραγµατευθούν ή να τελέσουν συναλλαγές µε άλλο τρόπο, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό πελατών, σε οµόλογα ή µετοχές ή δάνεια της Επιχείρησης, του Προτείνοντα, των συνδεδεµένων µε αυτούς εταιριών ή οποιασδήποτε άλλης εταιρίας η οποία ενδέχεται να συµµετέχει στην παρούσα συναλλαγή. Εφιστούµε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο γεγονός ότι η παρούσα Έκθεση έχει συνταχθεί αποκλειστικά και µόνο προς ενηµέρωση και συνδροµή του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σχετικά µε την παροχή της έγγραφης αιτιολογηµένης γνώµης του για την Πρόταση στο πλαίσιο του άρθρου 15 του Ν. 3461/2006, και δεν συνιστά επενδυτική συµβουλή για αγορά ή πώληση µετοχών τόσο εντός όσο και εκτός του πλαισίου της Πρότασης ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συµµετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Για τους λόγους αυτούς, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας και γνώµης εµπεριέχεται στην παρούσα και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συµβουλή. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε πέρα από αυτές που προκύπτουν από την ιδιότητά της ως Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου σύµφωνα µε όσα ορίζει ο νόµος περί δηµοσίων προτάσεων. Ρητά σηµειώνεται ότι η Τράπεζα 3 / 4

10 Πειραιώς δεν αναλαµβάνει οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά µε το περιεχόµενο της αιτιολογηµένης έγγραφης γνώµης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης επί της Πρότασης κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα. Τέλος, σηµειώνεται ότι για οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά από την Επιχείρηση και το ιοικητικό Συµβούλιο αυτής στην παρούσα Έκθεση, εν όλω ή εν µέρει, και στην Τράπεζα Πειραιώς µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε περίσταση, θα απαιτείται η προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Τράπεζας Πειραιώς, µε εξαίρεση την αναφορά στην παρούσα Έκθεση στο πλαίσιο της διατύπωσης της ως άνω αιτιολογηµένης έγγραφης γνώµης του ιοικητικού Συµβουλίου επί της Πρότασης. Με τιµή, Για την Τράπεζα Πειραιώς A.E. Μάκης Μπίκας Relationship Manager /νση Κεφαλαιαγοράς & Επενδυτικών Εργασιών 4 / 4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ OLYMPIC CATERING S.A. ΣΤΙΣ 01-08-2008 ==============

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ OLYMPIC CATERING S.A. ΣΤΙΣ 01-08-2008 ============== ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 01-08-2008 ============== Στα Σπάτα σήμερα την 1 η Αυγούστου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012 Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε." --------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 13 Ιουλίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED»

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED» 12 Απριλίου 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» νυν «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια, διαβάστηκε η εν λόγω έκθεση και ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Στη συνέχεια, διαβάστηκε η εν λόγω έκθεση και ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας VIVARTIA Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων Διατροφής και Υπηρεσιών Εστίασης σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας MARFIN

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη:

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη: Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας MIG SHIPPING S.A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας:

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας: Aιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «AΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η «ΑΒ» ή η «Εταιρία») σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρίας «DELHAIZE THE LION NEDERLAND

Διαβάστε περισσότερα

(α) του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.» (ο «Προτείνων») και

(α) του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.» (ο «Προτείνων») και Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.» Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 19600 ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» Την 30 Noεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά και ομόφωνα υιοθέτησε την ακόλουθη γνώμη:

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά και ομόφωνα υιοθέτησε την ακόλουθη γνώμη: Ανακοίνωση Υποβολή στο ΔΣ της έκθεσης της εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ. ως ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου του άρθρου 15 του ν. 3461/2006 και Γνώμη του

Διαβάστε περισσότερα

Ετέθησαν υπόψη των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

Ετέθησαν υπόψη των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι: Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. «EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π»

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006.

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ. Στη συvεδρίαση αυτή παραβρέθηκαv:

ΠΡΑΚΤIΚΟ. Στη συvεδρίαση αυτή παραβρέθηκαv: ΠΡΑΚΤIΚΟ ΣΥΝΕ ΡIΑΣΕΩΣ IΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ "INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡIΚΗ ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑI ΠΛΗΡΟΦΟΡIΚΗΣ" και τo διακριτικό τίτλo "INFORMER A.E."

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «GOLDENER LIMITED» Στη Γλυφάδα Αττικής σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Αρ. Μετοχών

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Αρ. Μετοχών Διατύπωση γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» Στις 10 Μαρτίου 2011, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µε την επωνυµία «CROWN Hellas Can Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΜ Α ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 668,54 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,32%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,81 εκατ. εκ των οποίων 0,02 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/8/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 569,60 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,30%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,15 εκατ. εκ των οποίων 1,32 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 727,38 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,30%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 39,30 εκατ. εκ των οποίων 3,45 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MCA ORBITAL

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/12/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/12/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 628,75 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,97%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 180,92 εκατ. εκ των οποίων 73,75 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22673457 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com ιοικητικό Συµβούλιο Ceilfloor

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Στη Ν. Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης στις 22 Aπριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 497,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 50,60 εκατ. εκ των οποίων 6,01 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 25/1/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 25/1/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 646,51 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,13%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45,30 εκατ. εκ των οποίων 0,77 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.À R.L.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.À R.L. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.À R.L. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά A.E. (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 694,48 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,71%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 48,12 εκατ. εκ των οποίων 8,03 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/10/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/10/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.035,43 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,36%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 54,49 εκατ. εκ των οποίων 4,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/1/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σηµαντικές πώλειες για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.260,70 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 105,65 εκατ. εκ των οποίων 9,68

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 667,82 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 23,87 εκατ. εκ των οποίων 0,48 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 571,73 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,31%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 79,10 εκατ. εκ των οποίων 2,68 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.114,52 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 102,93 εκατ. εκ των οποίων 9,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 853,20 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 61,95 εκατ. εκ των οποίων 7,20 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 721,93 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,59%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 144,92 εκατ. εκ των οποίων 21,52 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 715,77 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,11 εκατ. εκ των οποίων 1,71 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.260,17 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,43%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,98 εκατ. εκ των οποίων 5,91αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,36 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 2,91%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,39 εκατ. εκ των οποίων 2,34 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 23/1/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 23/1/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 639,16 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,52%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38,13 εκατ. εκ των οποίων 1,29 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/1/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες για το Χ.Α. κυρίως λόγω ΜΥΤΙΛ, ΕΛΠΕ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.286,47 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 673,84 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,19%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 28,02 εκατ. εκ των οποίων 1,84 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 554,50 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,07%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 47,96 εκατ. εκ των οποίων 4,65 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε το Χ.Α. κυρίως λόγω τραπεζών. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,88 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 43 έκλεισαν µε κέρδη, 104 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/12/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/12/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 638,99 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,71%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 49,43 εκατ. εκ των οποίων 6,78 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/12/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/12/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 601,20 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 461,40 εκατ. εκ των οποίων 64,15 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/9/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/9/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.155,95 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,46%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,18 εκατ. εκ των οποίων 3,26 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 763,09 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 65,02 εκατ. εκ των οποίων 0,52 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/12/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/12/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 578,30 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,31%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 163,02 εκατ. εκ των οποίων 19,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. Ι. Εταιρικά 1. ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο ΜΑΕ της απόφασης της αρµόδιας Νοµαρχίας για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 847,53 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,06%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 133,60 εκατ. εκ των οποίων 10,87 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 777,47 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,80%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,51 εκατ. εκ των οποίων 1,58 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα