ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Μέθοδοι Αποτίµησης Επιλογή µεθόδων αποτίµησης για την απορροφώσα Επιλογή µεθόδων αποτίµησης για την απορροφούµενη Παραδοχές Χρήση των αποτιµήσεων Παραδοχές Όροι και περιορισµοί Συµπεράσµατα Προσδιορισµός του εύρους των σχέσεων αξιών Αξίες αποτίµησης και εύρος σχέσεων αξιών Σχέση ανταλλαγής µετοχών Γνώµη επί της σχέσης ανταλλαγής 10 2

3 Προς Τα ιοικητικά Συµβούλια των Εταιρειών «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» «ΚΑΖΙΝΟ MAGIC ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε» Αθήνα, 10 Απριλίου 2007 Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ως ισχύουν. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ιοικητικά Συµβούλια των ανωνύµων εταιρειών: «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» (εφεξής «απορροφώσα) «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (εφεξής «απορροφούµενη») κατήρτισαν και υπέγραψαν το από 05/04/2007 Σχέδιο Συµβάσεως Συγχωνεύσεως, κατά το οποίο προτείνεται η συγχώνευση µε απορρόφηση της «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» από την «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε, σύµφωνα µε τις διατάξεις: των άρθρων 1-5 του Ν / 1993 («Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθµίσεις στην έµµεση και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις»), όπως ισχύουν σήµερα των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήµερα. Σύµφωνα και µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, τα ιοικητικά Συµβούλια των δύο εταιριών, αποφάσισαν το διορισµό Ανεξάρτητου Εκτιµητή, για τη διενέργεια αποτίµησής τους και για την παροχή από αυτόν γνωµοδότησης για το εύλογο και λογικό του λόγου ανταλλαγής των µετοχών τους. Μετά από σχετική εντολή, µας ανατέθηκε η εκπόνηση των αποτιµήσεων των δύο εταιριών και η γνωµοδότηση για το εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών τους. Προς το σκοπό αυτό εξετάσαµε µεταξύ άλλων τα παρακάτω στοιχεία: Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, µε ηµεροµηνία 05/04/2007 3

4 Τις συνθήκες και τους όρους της προτεινόµενης Συγχώνευσης δια Απορρόφησης κατά το µέρος που αφορούν την Απορροφώσα και την Απορροφώµενη εταιρεία. Για την απορροφώσα εταιρία «Vivere A.E.», βασιστήκαµε κυρίως: Στις ελεγµένες από την ελεγκτική εταιρία Grant Thortnon Α.Ε. ετήσιες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων και , οι οποίες έχουν συνταχθεί µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτές εµφανίζονται σαν ποσά τρέχουσας και προηγούµενης χρήσης, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που σύνταξε η εταιρία µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, για τη χρήση που έληξε στις Στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου της εταιρίας και του οµίλου, που έχουν ελεγχθεί επίσης από την Grant Thornton A.E. Σε έγγραφα και ανακοινώσεις που έχει δηµοσιοποιήσει η εταιρία προς το επενδυτικό κοινό Στη µελέτη της διακύµανσης της τιµής της µετοχής της, από την αρχή του 2006 µέχρι σήµερα. Σε πληροφορίες που λάβαµε από τη διοίκηση της εταιρίας αναφορικά µε τη δραστηριότητά της και τις προοπτικές της. Για την απορροφούµενη εταιρία, «Καζίνο Θράκης Α.Ε.», βασιστήκαµε κυρίως: Στις ελεγµένες από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε, οικονοµικές της καταστάσεις των χρήσεων 2003, 2004 και 2005, όπως αυτές έχουν συνταχθεί µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Σε σχέδιο οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας, για τη χρήση 2006, που µας δόθηκε από τη διοίκησή της Σε έκθεση έρευνας Due Diligence, που διενεργήθηκε στην εταιρία τον Ιούνιο του 2006 από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton A.E. Σε εκτιµήσεις της διοίκησης της εταιρίας, για την εξέλιξη των οικονοµικών της µεγεθών, στην επόµενη πενταετία και σε αξιολόγηση των παραδοχών µε τις οποίες έγιναν αυτές οι εκτιµήσεις. Σε πληροφορίες που λάβαµε από τη διοίκηση της εταιρίας αναφορικά µε τη δραστηριότητά της και τις προοπτικές της. 4

5 2. ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Συνολικά εφαρµόστηκαν οι πιο κάτω µέθοδοι αποτίµησης: Προεξοφληµένων Ταµειακών Ροών είκτες Κεφαλαιαγοράς Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης Χρηµατιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης) Η αποτίµηση έγινε σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές και µεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς και το τελικό αποτέλεσµα υπολογίστηκε, αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθµός καταλληλότητας της κάθε µεθόδου. Η καταλληλότητα των µεθόδων που υιοθετήθηκαν, η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε µία από αυτές και η µεθοδολογία προσδιορισµού των σχέσεων αξιών των δύο εταιριών, θεωρούµε ότι είναι οι ενδεδειγµένες και εύλογες για τη συγκεκριµένη περίπτωση. 2.1 Επιλογή µεθόδων αποτίµησης για την απορροφώσα Λόγω της αρνητικής αποτελεσµατικότητας της απορροφώσας εταιρίας, δεν έχει εφαρµογή η µέθοδος προεξόφλησης των µελλοντικών ροών. Αν υπολογίζονταν µελλοντικές ροές µε βάση τη σηµερινή δοµή και κατάσταση της εταιρίας, αυτές θα οδηγούσαν σε αρνητικές αξίες και εποµένως µη παραδεκτές. Αν οι µελλοντικές ροές, υπολογίζονταν µε βάση εκτιµήσεις της διοίκησης για ενέργειες αναστροφής των αρνητικών τάσεων που συνεπάγονται νέες επενδύσεις, οι ροές δεν θα είχαν επαρκή τεκµηρίωση, αφού τέτοιες επενδύσεις δεν έχουν δροµολογηθεί. Η εξαιρετικά αρνητική αποτελεσµατικότητα της εταιρίας, δεν κάνει δυνατή και την εφαρµογή της µεθόδου των δεικτών της Κεφαλαιαγοράς, στο βαθµό που οι δείκτες βασίζονται στην αποτελεσµατικότητα, επειδή θα οδηγούσαν σε αρνητικές αξίες. Κρίθηκε ότι και οι άλλοι δείκτες της κεφαλαιαγοράς, που βασίζονται στα ίδια κεφάλαια, στο κύκλο εργασιών κ.λ.π., δεν θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ικανοποιητικές τιµές αποτίµησης, αφού η εταιρία πρέπει να εξετάζεται σαν σύνολο και δεν µπορεί να αγνοηθεί το γεγονός της εξαιρετικά αρνητικής αποτελεσµατικότητας. Συγκρίσιµες αγοραπωλησίες, µε βάση τα δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί στην εταιρία, επίσης δεν µπόρεσαν να εντοπιστούν, ώστε να γίνει σχετική εκτίµηση. Η κύρια µέθοδος που εφαρµόστηκε για την απορροφώσα εταιρία, είναι αυτή της Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης. εν έγινε αποτίµηση των συµµετοχών της µητρικής, αλλά σαν βάση λήφθηκε η λογιστική καθαρή θέση της του Οµίλου, κατά το µέρος που αυτή η λογιστική καθαρή θέση ανήκει στους µετόχους της µητρικής. Σε αυτήν τη βάση έγιναν θετικές και αρνητικές προσαρµογές και προέκυψε η αναπροσαρµοσµένη λογιστική καθαρή του οµίλου, η οποία ανήκει στους µετόχους της µητρικής εταιρίας. Σαν δεύτερη µέθοδος, χρησιµοποιήθηκε αυτή της χρηµατιστηριακής αξίας. 5

6 Για το σκοπό αυτό, συγκεντρώσαµε και επεξεργαστήκαµε δεδοµένα για τη διακύµανση της µετοχής της απορροφώσας εταιρίας, για το διάστηµα από την έναρξη του έτους 2006, µέχρι την ηµεροµηνία της αποτίµησης. Οι τιµές που διαµορφώθηκαν µετά την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της συγχώνευσης ( ), θεωρήσαµε ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αποτίµηση, αφού έχουν επηρεαστεί σηµαντικά από το γεγονός της ανακοίνωσης. Λάβαµε υπόψη διάφορα χρονικά διαστήµατα από την µέχρι την 11 η και προέκυψε ένα εύρος αξιών, για την εταιρία. 2.2 Επιλογή µεθόδων αποτίµησης για την απορροφούµενη Από τη διοίκηση της απορροφούµενης εταιρίας, λάβαµε προβλέψεις των οικονοµικών της µεγεθών του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της, για την περίοδο Εξετάσαµε τις παραδοχές µε βάση τις οποίες προέκυψαν αυτές οι προβλέψεις και επεξεργαστήκαµε ένα εναλλακτικό σενάριο προβλέψεων µε διαφοροποιηµένες παραδοχές. Και για τα δύο σενάρια προεξοφλήσαµε τις µελλοντικές ροές και προσδιορίσαµε τις αξίες που προκύπτουν για την εταιρία, από αυτές τις προεξοφλήσεις. Και για τα δύο σενάρια κάναµε αναλύσεις ευαισθησίας και τελικά, προέκυψε ένα εύρος αξιών αποτίµησης της αξίας της εταιρίας για κάθε ένα σενάριο. Συγκεντρώσαµε στοιχεία από χρηµατιστήρια του εξωτερικού και τα επεξεργαστήκαµε. Τα δεδοµένα αυτά τα χρησιµοποιήσαµε για να υπολογίσουµε ένα εύρος αξιών της εταιρίας, µε βάση της µέθοδο των δεικτών της κεφαλαιαγοράς. Η µέθοδος της χρηµατιστηριακής αξίας, δεν έχει εφαρµογή στην εταιρία, αφού δεν είναι εισηγµένη σε χρηµατιστήριο. Η µέθοδος της αναπροσαρµοσµένης καθαρής θέσης, κρίναµε ότι δεν απεικονίζει στη συγκεκριµένη περίπτωση µία αποδεκτή αξία για την εταιρία, ενώ για τη µέθοδο των συγκρίσιµων αγοραπωλησιών, εξετάστηκαν δεδοµένα συγκεκριµένης αγοραπωλησίας που έγινε στο εσωτερικό και κρίθηκε ότι δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη λόγω ανεπαρκούς δείγµατος και µεγάλης απόκλισης από τα αποτελέσµατα της µεθόδου προεξόφλησης των µελλοντικών ροών. 3. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ 3.1 Χρήση των αποτιµήσεων Οι εκθέσεις αποτίµησης που εκπονήσαµε έγιναν για το συγκεκριµένο σκοπό του προσδιορισµού ενός εύλογου και λογικού φάσµατος σχέσεων αξιών ανάµεσα στις δύο εταιρίες και συνακόλουθα ενός εύρους σχέσης ανταλλαγής των µετοχών τους κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης. 6

7 Κατά συνέπεια δεν µπορούν και δεν πρέπει τα αποτελέσµατα αυτών των αποτιµήσεων, να χρησιµοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο εκπονήθηκαν, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεσή µας. Επίσης σηµειώνουµε ότι δεν φέρουµε καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες, από αποφάσεις ή πράξεις που σχετίζονται µε το περιεχόµενο αυτών των αποτιµήσεων. 3.2 Παραδοχές - Όροι και Περιορισµοί Οι αποτιµήσεις των δύο εταιριών έγιναν µε την παραδοχή ότι οι εταιρίες θα συνεχίσουν κανονικά τη δραστηριότητά τους. Αυτή η παραδοχή, µε βάση την οποία έχουν συνταχθεί και οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών που εξετάστηκαν, θεωρεί ότι δεν υπάρχει αβεβαιότητα από µελλοντικά γεγονότα που να θέτει σε αµφισβήτηση τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους και ότι οι διοικήσεις τους θα εφαρµόσουν λειτουργικές και χρηµατοοικονοµικές στρατηγικές που θα µεγιστοποιήσουν την αξία τους. Οι αποτιµήσεις έγιναν επίσης µε την παραδοχή, ότι και οι δύο εταιρίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν σαν ανεξάρτητες εταιρίες, όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα, στους τοµείς που αναπτύσσουν δραστηριότητα η κάθε µία και ότι δεν θα συγχωνευτούν µε άλλη εταιρία ή δεν θα δηµιουργήσουν σχέσεις µε άλλη εταιρία που θα αλλάζει σηµαντικά τη σηµερινή κατάσταση. Οι αποτιµήσεις σκοπό έχουν να υπολογίσουν την «εµπορική αξία» κάθε εταιρίας. Με τον όρο αυτό νοείται η τιµή µε την οποία θα µεταβιβάζονταν το σύνολο των µετοχών µίας εταιρίας, ανάµεσα σε έναν πρόθυµο πωλητή και έναν πρόθυµο αγοραστή, που κανένας από τους δύο δεν θα βρίσκονταν σε συνθήκες πίεσης για πραγµατοποίηση της συναλλαγής και που και οι δύο θα είχαν τη γνώση των απαραίτητων δεδοµένων για την αξιολόγηση της εταιρίας. Με αυτήν την έννοια, είναι προφανές ότι η «εµπορική αξία» µίας εταιρίας που υπολογίζεται από την αποτίµηση αποτελεί εκτίµηση και ότι η «πραγµατική αξία» µίας συναλλαγής αυτού του είδους, µπορεί να διαφέρει για διάφορους λόγους. Ορισµένοι από αυτούς τους λόγους σχετίζονται µε τις διαδικασίες και τις ικανότητες διαπραγµάτευσης, τη χρηµατοδότηση της συναλλαγής, το ποσοστό των µετοχών που θα µεταβιβαστεί, τον τρόπο καταβολής του τιµήµατος, επίδραση στην τιµή από άλλες συνέργιες µεταξύ των συναλλασσόµενων κ.λ.π. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι αποτιµήσεις των εταιριών δεν οδηγούν σε απόλυτα και αναµφισβήτητα µεγέθη, αλλά ότι αποτελούν εκτιµήσεις που βασίζονται σε συγκεκριµένες παραδοχές και µπορεί να επηρεάζονται από την υποκειµενική κρίση του ανεξάρτητου αποτιµητή. ύο ανεξάρτητοι αποτιµητές, ακόµη και αν χρησιµοποιήσουν κοινές παραδοχές, µπορεί να καταλήξουν σε διαφοροποιηµένα αποτελέσµατα, επειδή έκριναν διαφορετικά σε επιµέρους ζητήµατα. Επίσης οι παραδοχές που έγιναν, οι προβλέψεις των µεγεθών και οι άλλες εκτιµήσεις, µπορεί να µην υλοποιηθούν στην πράξη και το αποτέλεσµα να είναι διαφορετικό από αυτό που εκτιµήθηκε και µάλιστα σε σηµαντικό βαθµό. Σχετικά µε την απορροφώσα εταιρία «Vivere Entertainment A.E.» επισηµαίνεται µε ιδιαίτερη έµφαση, ότι για την αποτίµηση, θεωρήθηκε ότι δεν τίθεται θέµα διακοπής της δραστηριότητας της εταιρίας και εποµένως οι 7

8 τελευταίες οικονοµικές της καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς της, θεωρήθηκε ότι απεικονίζουν την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατά της. Σχετικά µε την απορροφούµενη εταιρία «Καζίνο Magic Θράκης Α.Ε.» Επισηµαίνεται µε ιδιαίτερη έµφαση, ότι για τη διαδικασία της αποτίµησης και τις σχετικές προβλέψεις των οικονοµικών µελλοντικών µεγεθών, από την πλευρά µας, έγινε δεκτή η άποψη της διοίκησης, ότι η λήξη της άδειας αποκλειστικότητας, δεν πρόκειται να επιδράσει στην πορεία των εργασιών της εταιρίας, µε την έννοια ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει επιδείνωση στους όρους µε τους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες της στη συγκεκριµένη αγορά. Πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης ότι, οι παράµετροι που θα µπορούσαν να επιδράσουν σε µία αποτίµηση, δεν µπορούν να προσδιοριστούν στο σύνολό τους και ότι επιδιώκεται να προσδιοριστούν οι σηµαντικότερες από αυτές. Κατά συνέπεια δεν µπορούµε να θεωρηθούµε υπεύθυνοι για αποκλίσεις αυτού του είδους ή τυχόν παραλείψεις. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4.1 Προσδιορισµός του εύρους των σχέσεων αξιών Για λόγους αντικειµενικούς, που σχετίζονται µε τις ιδιαιτερότητες των εταιριών που αποτιµήθηκαν, για κάθε µία από αυτές χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές µέθοδοι αποτίµησης. Οι αξίες που υπολογίστηκαν για κάθε εταιρία, µε την κάθε µία µέθοδο, σταθµίστηκαν και προέκυψε ένα τελικό εύρος αξιών. Από τις αξίες αυτές, υπολογίστηκε ένα εύρος σχέσεων που σαν ανώτατο όριο είχε τη σχέση του άνω ορίου αξιών της µεγαλύτερης εταιρίας προς το κάτω όριο της µικρότερης, σαν κατώτατο όριο τη σχέση του κάτω ορίου αξιών της µεγαλύτερης εταιρίας προς το άνω όριο της µικρότερης και µέση τιµή, τη µέση τιµή της µεγαλύτερης εταιρίας προς την αντίστοιχη της µικρότερης. Λόγω υπερβολικού εύρους των τιµών του φάσµατος, µε βάση τη µέση τιµή της σχέσης αξιών, υπολογίστηκε ένα εύλογο και λογικό εύρος σχέσεων αξιών, κάθε τιµή του οποίου θεωρούµε ότι είναι εύλογη και λογική, για τον καθορισµό της σχέσης ανταλλαγής για τη συγκεκριµένη συγχώνευση. Με βάση τις υφιστάµενες µετοχές της κάθε εταιρίας, τη σχέση ανταλλαγής αξιών και την παραδοχή ότι οι µετοχές της εταιρίας που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα έχουν την ονοµαστική αξία των σηµερινών µετοχών της απορροφώσας εταιρίας, υπολογίσαµε για κάθε εταιρία ένα εύρος ανταλλαγής των µετοχών τους, µε τις νέες µετοχές της εταιρίας που θα προκύψει από τη συγχώνευση. 8

9 4.2 Αξίες αποτίµησης και εύρος σχέσεων αξιών Στους πίνακες που ακολουθούν εµφανίζεται το εύρος αξιών που υπολογίστηκε για κάθε εταιρία, µε την κάθε µέθοδο που εφαρµόστηκε και το εύρος των εύλογων και λογικών σχέσεων αξιών των δύο εταιριών. Εύρος Αξιών Ανά Μέθοδο και Εταιρία Μέθοδος ΚΑΖΙΝΟ MAGIC ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. VIVERE A.E. Κάτω Όριο Μέση Τιµή Άνω Όριο Κάτω Όριο Μέση Τιµή Άνω Όριο 1.1 Μέθοδος Προεξοφληµένων Ταµειακών Ροών - Σενάριο ιοίκησης Μέθοδος Προεξοφληµένων Ταµειακών Ροών - Εναλλακτικό Σενάριο είκτες Κεφαλαιαγοράς Εξωτερικού Χρηµατιστηριακή Κεφαλαιοποίηση Αναπροσαρµοσµένη Καθαρή Θέση Σταθµισµένες Μέσες Αξίες ανά Εταιρία Μέθοδος ΚΑΖΙΝΟ MAGIC ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. VIVERE A.E. Συντελεστές Κάτω Μέση Τιµή Άνω Όριο Κάτω Μέση Τιµή Άνω Όριο ΚΑΖΙΝΟ VIVERE Όριο Όριο 1.1 Μέθοδος Προεξοφληµένων Ταµειακών Ροών - Σενάριο ιοίκησης ,00% 1.2 Μέθοδος Προεξοφληµένων Ταµειακών Ροών - Εναλλακτικό Σενάριο ,00% 2 είκτες Κεφαλαιαγοράς Εξωτερικού ,00% 3 Χρηµατιστηριακή Κεφαλαιοποίηση ,00% 4 Αναπροσαρµοσµένη Καθαρή Θέση ,00% Σταθµισµένο Εύρος Αξιών ,00% 100,00% Το τελικό σταθµισµένο εύρος της σχέσης αξιών παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΥΡΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΞΙΩΝ Σταθµισµένο Άνω Όριο Αξίας Απορροφούµενης προς Σταθµισµένο Κάτω Όριο Αξίας Απορρορώσας 7,89 Σταθµισµένο Κάτω Όριο Αξίας Απορροφούµενης προς Σταθµισµένο Άνω Όριο Αξίας Απορρορώσας 4,97 Σταθµισµένη Μέση Τιµή Αξίας Απορροφούµενης προς Σταθµισµένη Μέση Τιµή Αξίας Απορροφώσας 6,39 Επιλεγµένο Άνω Όριο Σχέσεων Αξιών 6,89 Επιλεγµένο Κάτω Όριο Σχέσεων Αξιών 5,89 9

10 4.3 Σχέση ανταλλαγής µετοχών Στον πίνακα που ακολουθεί, εµφανίζεται η σχέση ανταλλαγής των µετοχών των δύο συγχωνευόµενων εταιριών µε µετοχές της εταιρίας που θα προκύψει από τη συγχώνευση, καθώς και ο αριθµός των µετοχών της νέας εταιρίας που αναλογεί στους µετόχους κάθε µίας από τις συγχωνευόµενες εταιρίες, για το κατώτατο και το ανώτατο όριο του εύρους σχέσεων αξιών των δύο εταιριών που υπολογίστηκε. Σχέσεις ανταλλαγής µετοχών και κατανοµή µετοχών Άνω όριο Κάτω όριο Σχέση αξιών απορροφούµενης προς απορροφώσα 6,89 5,89 Ονοµαστική αξία µετοχής της απορροφώσας πριν την απορρόφηση ( ) 0,60 Ονοµαστική αξία µετοχής της απορρφούµενης πριν την απορρόφηση ( ) 3,00 Ονοµαστική αξία µετοχής µετά την απορρόφηση 0,60 Σχέση ανταλλαγής παλαιών µετοχών απορροφώσας προς µία µετοχή της εταιρίας που θα προκύψει 5,2153 4,5543 Σχέση ανταλλαγής παλαιών µετοχών απορροφούµενης προς µία µετοχή της εταιρίας που θα προκύψει 0,0776 0,0793 Αριθµός µετοχών της εταιρίας που θα προκύψει, που θα κατανεµηθεί στους µετόχους της απορροφώσας Αριθµός µετοχών της εταιρίας που θα προκύψει, που θα κατανεµηθεί στους µετόχους της απορροφούµενης Σύνολο µετοχών της εταιρίας που θα προκύψει από τη συγχώνευση Σχέση µίας παλαιάς µετοχής απορροφώσας προς νέες µετοχές 0, , Σχέση µίας παλαιάς µετοχής απορροφούµενης προς νέες µετοχές 12, , Μετοχικό Κεφάλαιο µετά τη συγχώνευση Γνώµη επί της Σχέσης Ανταλλαγής Ελέγξαµε το από 5/4/2007 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης της εταιρείας «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» µε απορρόφηση της ανώνυµης εταιρείας «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» προκειµένου να διαπιστώσουµε ότι η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής µετοχών είναι εύλογη και λογική. Σχετικά µε τη σχέση ανταλλαγής, στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπονται τα εξής: Οι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας θα λάβουν 0, νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ονοµαστικής αξίας 0,60 ευρώ για κάθε µία (1) παλαιά κοινή ονοµαστική µετοχή της «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε», ονοµαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη, της οποίας είναι δικαιούχοι, δηλαδή συνολικά κοινές ονοµαστικές, 10

11 ονοµαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 13,5% του νέου µετοχικού κεφαλαίου ( µετοχές µετά τη συγχώνευση : 7,387055) Χ 1= µετοχές Οι µέτοχοι της απορροφώµενης εταιρείας θα λάβουν 12, νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε», ονοµαστικής αξίας 0,60 ευρώ για κάθε µία (1) παλαιά κοινή ονοµαστική µετοχή της «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», ονοµατικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστη, της οποίας είναι δικαιούχοι, δηλαδή κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 86,5% του νέου µετοχικού κεφαλαίου. ( µετοχές µετά τη συγχώνευση : 7,387055) Χ 6, = µετοχές Έχοντας εξετάσει τις σχέσεις ανταλλαγής που προτείνονται από τα ιοικητικά Συµβούλια των δυο εταιρειών δηλαδή ανταλλαγή : Κάθε µίας (1) µετοχής της απορροφώσας εταιρείας µε 0, νέες της «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» Κάθε µίας (1) µετοχής της απορροφούµενης εταιρείας µε 12, νέες της «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» σε συνδυασµό µε τα πορίσµατα της µελέτης αποτίµησης που διενεργήσαµε, συµπεραίνουµε ότι οι, παραπάνω προτεινόµενες από τα ιοικητικά Συµβούλια της απορροφώσας και της απορροφούµενης που προλαµβάνονται στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης σχέσεις ανταλλαγής µετοχών είναι εύλογες και λογικές ως προκύπτουσες και εµπεριεχόµενες στο εύρος των αξιών που αναφέρονται στους πίνακες της παρ. 4.2 και 4.3. Με Εκτίµηση Γεώργιος Π. Κασσιµάτης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Σ.Ο.Ε.Λ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 11

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα