ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ"

Transcript

1 ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ ΤΛΗΚΟ 1. Γξαθείν Ζ/Τ (1,40 x 80 x Γξαθείν ζέζεο εξγαζίαο 3. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 4. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 5. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 6. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 7. Σξνρήιαηε ζπξηαξνζήθε 4 ζπξηαξηώλ DROMEAS (43 x 57 x 57 ) Γξαθείνπ Ζ/Τ) 8. Σξνρήιαηε ζπξηαξνζήθε 4 ζπξηαξηώλ (46 x 56 x 56 ) Γξαθείνπ ζέζεο εξγαζίαο) 9. Δξκάξην DROMEAS (83 x 44 x 80) 10. Δξκάξην DROMEAS (83 x 44 x 80) 11. Δξκάξην DROMEAS (83 x 44 x 80) 12. Δξκάξην DROMEAS (83 x 44 x 80) 13. Δξκάξην DROMEAS (83 x 44 x 80) 14. Δξκάξην DROMEAS (83 x 44 x 80) 15. Xαξηνζέζην πέληε (05) ζέζεωλ NEOLT 16. Κάδνο απνξξηκάηωλ 17. Κάδνο απνξξηκάηωλ 18. Κάδνο απνξξηκάηωλ 19. Κάδνο απνξξηκάηωλ 20. Κάδνο απνξξηκάηωλ 21. Παξάζπξν ρώξνπ εξγαζίαο (1,40 x 1,30) 22. Παξάζπξν ρώξνπ εξγαζίαο (1,40 x 2,50) 23. Παξάζπξν ρώξνπ εξγαζίαο (1,40 x 2,50) 24. Παξάζπξν δηαδξόκνπ (58 x 58) 25. Παξάζπξν εμαεξηζκνύ W.C. (58 x 50) 26. Νηνπιάπη θνπδίλαο δύν θύιιωλ (77 x 65) 27. Νηνπιάπη θνπδίλαο δύν θύιιωλ (77 x 65) 28. Φπγείν BRANDT 29. Βξύζε θνπδίλαο 30. Νεξνρύηεο 31. Σαρπζεξκνζίθωλαο 20 lt ROMINA REGINA 32. Λεθάλε W.C. 33. Νηπηήξαο W.C. 34. Καζξέθηεο W.C. 35. Φώηα ρώξνπ εξγαζίαο 36. Φώηα ρώξνπ εξγαζίαο

2 ΤΛΗΚΟ 37. Φώηα ρώξνπ εξγαζίαο 38. Φώηα ρώξνπ εξγαζίαο 39. Φώηα ρώξνπ εξγαζίαο 40. Φώηα ρώξνπ W.C. 41. Κιηκαηηζηηθό TOSHIBA S/N κε ηα παξειθόκελα 42. Κιηκαηηζηηθό TOSHIBA S/N κε ηα παξειθόκελα 43. Σξνθνδνηηθό 12V DC POWER SUPPLY UNIT VECTOR ELECTRONICS 44. Φώηα ρώξνπ δηαδξόκνπ 45. Κξεκάζηξα ηκαηηζκνύ (θαιόγεξνο) 46. Κξεκάζηξα ηκαηηζκνύ (θαιόγεξνο) 47. Οζόλε Ζ/Τ HP 7550 S/N : CN336YJ Κνπηί Ζ/Τ COMPAQ S/N: CZC3371NDK 49. WINDOWS XP PROFFESIONAL 1-2 CPU HP Πνληίθη HP ASSY P/N: Ζρεία CREATIVE SBS 250 S/N: C8MF D 52. Κάκεξα Ζ/Τ LOGITECH S/N: LZA Πιεθηξνιόγην H/P MODEL No: SDM4700P ASSY P/N: B68CCOJQAPDO3E 54. Δθηππωηήο H/P: LASER JET 2300DN S/N: CNCFD Δθηππωηήο H/P: LASER JET 4600 S/N: JPGFD Φωηνηππηθό KYOCERA ΚΜ1620 S/N:AGH Σξνρήιαην ληνπιαπάθη 2θπιιν (60 x 58 x 53) 58. Γίθπιιε ληνπιάπα (83 x 44 x 200) 59. Γηαθόπηεο θαηάζβεζεο εθηάθηνπ αλάγθεο 60. εηξήλα ζπλαγεξκνύ Κ Φωηνθύηηαξν ζπλαγεξκνύ ειέγρνπ ρώξνπ 62. Φωηνθύηηαξν ζπλαγεξκνύ ειέγρνπ ρώξνπ 63. Υεηξηζηήξην θάξηαο εηζόδνπ 64. Υεηξηζηήξην θάξηαο εηζόδνπ 65. Ζιεθηξηθό θνπδνύλη 66. Πίλαθαο ρεηξηζκνύ θάξηαο εηζόδνπ εμόδνπ 67. Ρεπκαηνδόηεο UPS 68. Ρεπκαηνδόηεο UPS 69. Ρεπκαηνδόηεο UPS 70. Ρεπκαηνδόηεο UPS 71. Ρεπκαηνδόηεο UPS 72. Ρεπκαηνδόηεο UPS 73. Ρεπκαηνδόηεο UPS 74. Ρεπκαηνδόηεο UPS 75. Ρεπκαηνδόηεο UPS 76. Ρεπκαηνδόηεο UPS

3 77. Ρεπκαηνδόηεο UPS 78. Ρεπκαηνδόηεο UPS 79. Ρεπκαηνδόηεο UPS ΤΛΗΚΟ 80. Ρεπκαηνδόηεο UPS 81. Ρεπκαηνδόηεο UPS 82. Ρεπκαηνδόηεο UPS 83. Ρεπκαηνδόηεο ΓΔΖ 84. Ρεπκαηνδόηεο ΓΔΖ 85. Ρεπκαηνδόηεο ΓΔΖ 86. Ρεπκαηνδόηεο ΓΔΖ 87. Ρεπκαηνδόηεο ΓΔΖ 88. Ρεπκαηνδόηεο ΓΔΖ 89. Ρεπκαηνδόηεο ΓΔΖ 90. Γηαθόπηεο θωηηζκνύ (δηπιόο ) εμώπνξηαο θαη δηαδξόκνπ 91. Γηαθόπηεο θωηηζκνύ W.C. 92. Γηαθόπηεο θωηηζκνύ θνπδίλαο. 93. Γηαθόπηεο θωηηζκνύ ρώξνπ εξγαζίαο. 94. Κάκεξα ειέγρνπ ρώξνπ RTS (πόξηαο) 95. Κάκεξα ειέγρνπ ρώξνπ RTS (πίζω πιεπξά θηηξίνπ) 96. Video Κάκεξαο GABNS CTR 4960 S/N: Οζόλε SONY SSM 20 LI S/N: Οζόλε SONY SSM 20 LI S/N: Οζόλε SONY SSM 20 LI S/N: PRINTER COLOR VIDEO UP 20 S/N: Video SONY SVT N72P S/N: Video SONY SVT N72P S/N: Αθνπζηηθά κε κηθξόθωλν TELEX ζπζθεπήο CAU-TELEGENIX 104. Πνδνθίλεην press to talk CLIPPER 632-S 105. VIDEO SPLITTER VIDEOTEC SW41SK S/N: Ζρεία Creative SBS 250 S/N: C8MF F 107. Σειεθωληθή ζπζθεπή ΗΡΗ G S/N: Υεηξηζηήξην γηα θάκεξεο SYNESTICS S/N: S COMPAQ ALPHA STATION DS Οζόλε HP 2025 S/N: CN346PD Οζόλε HP 2025 S/N: CN346PC FAX BROTHER 8070 S/N: E60182D2J Tξνθνδνηηθό VHF REGULATED DC POWER SUPPLY AMP 114. VHF ICOM S/N: κε θεξαία θαη παξειθόκελα 115. Σξνθνδνηηθό αλεκόκεηξνπ ZURICX 116. Aλεκόκεηξν NASA MARINE S/N:SR0430 κε ηα παξειθόκελα.

4 117. Κνπξηίλεο ειηνπξνζηαζίαο SOLASSOL V GOLD (Μήθνο 2,45κ.) 118. Κνπξηίλεο ειηνπξνζηαζίαο SOLASSOL V GOLD (Μήθνο 2,45κ.) 119. Κνπξηίλεο ειηνπξνζηαζίαο SOLASSOL V GOLD (Μήθνο 1,25κ.) 120. Φνξεηόο ππξνζβεζηήξαο CO2 5 θηιώλ 121. Φνξεηόο ππξνζβεζηήξαο CO2 5 θηιώλ ΤΛΗΚΟ 122. Σξνθνδνηηθό JACKBOX ASSY S/N: πζθεπή επηθνηλωληώλ CAU-TELEGENIX S/N: ηαζεξό κηθξόθωλν SHURE 515SBG 18X ζπζθεπήο CAU TELEGENIX Φνξεηόο ππξνζβεζηήξαο 5 Kg. 126 Πξίδα ηειεθώλνπ 127. Πξίδα ηειεθώλνπ 128. Πξίδα ηειεθώλνπ 129. Πξίδα ηειεθώλνπ 130. Πξίδα ηειεθώλνπ 131. Πξίδα ηειεθώλνπ 132. Πξίδα ηειεθώλνπ 133. Πξίδα ηειεθώλνπ 134. Πξίδα ηειεθώλνπ 135. Πξίδα θάκεξαο 136. Πξίδα θάκεξαο 137. Πξίδα θάκεξαο 138. Πξίδα θάκεξαο 139. Πξίδα θάκεξαο 140. Πξίδα θάκεξαο 141. Υεηξηζηήξην θιηκαηηζηηθνύ WHC1PE 142. Υεηξηζηήξην θιηκαηηζηηθνύ WHC1PE 143. Υεηξηζηήξην θνπξηίλαο SOMFY 144. Υεηξηζηήξην θνπξηίλαο SOMFY 145. Σξνθνδνηηθό θνπξηίλαο SOMFY 146. Σξνθνδνηηθό θνπξηίλαο SOMFY 147. Φωηνθύηηαξν ζπλαγεξκνύ ειέγρνπ ρώξνπ 148. Φωηνθύηηαξν ζπλαγεξκνύ ειέγρνπ ρώξνπ 149. Αηζζεηήξαο ππξαλίρλεπζεο 150. Αηζζεηήξαο ππξαλίρλεπζεο 151. Πίλαθαο ζπλαγεξκνύ 152. Υεηξηζηήξηα ζπλαγεξκνύ ROKONET 153. Φωηηζηηθό πιεθηξνινγίνπ IGOR 154. πζθεπή ππεξήρωλ απνκάθξπλζεο ηξωθηηθώλ

5 155. ηαζεξό ηειέθωλν ELLKOR S/N: TWO ηαζεξό ηειέθωλν FAX HERMES 157. Κπάιηα 7 x 50 STANDARD 158. Υάξηεο Τ.Τ Υάξηεο Τ.Τ. 140/ Υάξηεο Τ.Τ. 140/ Υάξηεο Τ.Τ. 200/ Υάξηεο Τ.Τ. 412/ Υάξηεο Τ.Τ. 421/ Υάξηεο Τ.Τ. 421/ Υάξηεο Τ.Τ Υάξηεο Τ.Τ. 109 ΤΛΗΚΟ 167. Υάξηεο Τ.Τ Υάξηεο Τ.Τ Υάξηεο Τ.Τ Υάξηεο Τ.Τ Υάξηεο Τ.Τ Υάξηεο Τ.Τ. 421/ Υάξηεο Τ.Τ Υάξηεο Τ.Τ Υάξηεο Τ.Τ Υάξηεο Τ.Τ Υάξηεο Τ.Τ Υάξηεο Τ.Τ Υάξηεο Τ.Τ Πινεγόο Γ ηόκνο ΒΓ αθηέο Αηγαίνπ πειάγνπο 181. Πινεγόο Γ ηόκνο ΒΓ αθηέο Αηγαίνπ πειάγνπο 182. ΥΔΔ 64 ύκβνια επηηκήζεηο όξνη Τ.Τ ΥΔΔ 64 ύκβνια επηηκήζεηο όξνη Τ.Τ Απνθπγή ζπγθξνύζεωλ ζηε ζάιαζζα 185. Δγρεηξίδην εξεύλεο δηαζώζεωο εκπνξηθώλ πινίωλ Φαξνδείθηεο ειιεληθώλ αθηώλ Πόξηα RTS (95 x 200) Μεραληζκόο εηζόδνπ πόξηαο Κεξαία VHF ICOM 190. Κεξαία αλεκνκέηξνπ NASA MARINE Eμωηεξηθό θώο πόξηαο. Β. ΥΩΡΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΤΛΗΚΟ

6 192. Κιηκαηηζηηθό TOSHIBA S/N: κε ηα παξειθόκελα Υεηξηζηήξην θιηκαηηζηηθνύ WHC1PE 194. Φώηα ρώξνπ κεραλεκάηωλ Φώηα ρώξνπ κεραλεκάηωλ Φώηα ρώξνπ κεραλεκάηωλ Φώηα ρώξνπ κεραλεκάηωλ Γηαθόπηεο θωηηζκνύ Μόληκν ζύζηεκα θαηάζβεζεο ππξθαΐαο. CO2 2 x 45 Kg Φνξεηόο ππξνζβεζηήξαο CO2 5Kg 201. Φνξεηόο ππξνζβεζηήξαο CO2 5Kg 202. Κεληξηθή κνλάδα UPS LIEBHERT HINET KVA S/N: Πίλαθαο Γ.Δ.Ζ Πίλαθαο U.P.S Πίλαθαο ειέγρνπ θαλώλ ππιώλα RTS Πίλαθαο ζπλαγεξκνύ ππξαζθάιεηαο. BS 5839 C-TEC 207. Πίλαθαο ζπλαγεξκνύ ππξαζθάιεηαο. BS 5839 C-TEC ΤΛΗΚΟ 208. εηξήλα ζπλαγεξκνύ αλαιάκπνπζα εηξήλα ζπλαγεξκνύ αλαιάκπνπζα Αηζζεηήξαο ππξαλίρλεπζεο Αηζζεηήξαο ππξαλίρλεπζεο Σειεθωληθόο επηινγέαο STING ST-02TD SYNECTICS MATRIX 214. SYNECTICS TEXT OVERLAY 215. SYNECTICS CAM232 INTERFACE TONNA ΑΠΟΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΖ ΖΜΑΣΟ RACK MOUNTAIN TYPE: ΓΗΑΚΛΑΓΧΣΖ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ OPTRONICS ΑΠΟΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΖ ΖΜΑΣΟ VIDEO ΑΠΟ ΟΠΣΗΚΖ ΗΝΑ Δ 218. ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ NFK ELECTRONICS S/N: ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ POWER ONE S/N: ROUTER PACK 220. CISCOSYSTEMS SWITCH CATALYST 2950 S/N:FOCO739X CISCOSYSTEMS SWITCH CATALYST 2950 S/N:FOCO739X31V ΤΚΔΤΖ ΜΔΣΑΓΧΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ CISCO MC 3700 S/N: JHY0743K1UL TELEGENIX RESOURCE ADAPTER 64K S/N: RAD MODEM S/N: HDSL MODEM INTRACOM MODEL: DS-HDMOD S/N: HDSL MODEM INTRACOM MODEL: DS-HDMOD S/N:

7 227. HDSL MODEM INTRACOM MODEL: DS-HDMOD S/N: HDSL MODEM INTRACOM MODEL: DS-HDMOD S/N: MODEM 2M6PS 230. MODEM 512 K 6PS MARCONI MD73E NETMOD MODEM O.T.E PATCH PANEL ΓΗΑΝΟΜΔΑ ΓΗΚΣΤΑΚΟ. ΠΤΛΩΝΑ R.T.S. ΛΑΤΡΗΟΤ Πεξηιακβάλεη ππιώλα,ζε πεξίθξαθην ρώξν, όπνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα παξαθάηω κεραλήκαηα : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ MICROWAVE RACK ΠΟΟΣΖΣ ΔΗΓΟ Α 1. INTRALINK INTRACOM-IDR 15 SM INTRALINK POWER SUPPLY AC/DC CHARGER INTRALINK TELEPHONE DEVICE ΓΗΑΚΛΑΓΧΣΖ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΑΠΟΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣ Ζ ΖΜΑΣΟ VIDEO ΑΠΟ ΟΠΣΗΚΖ ΗΝΑ Δ ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ ΣΟΤ ΑΠΟΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣ Ζ ΖΜΑΣΟ VIDEO ΑΠΟ ΟΠΣΗΚΖ ΗΝΑ Δ ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ 7. HDSL MODEM 8. HDSL MODEM 9. HDSL MODEM 10. HDSL MODEM 11. ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ INTRACOM-PS500TR 1 ASCOM 1 OPTRONICS 1 NFK ELECTRONICS 1 POWER ONE LGR INTRACOM MODEL: DS-HDMOD INTRACOM MODEL: DS-HDMOD INTRACOM MODEL: DS-HDMOD INTRACOM MODEL: DS-HDMOD 1 SERIAL NUMBER RITTAL SK

8 ΔΠΗ ΣΟΤ ΠΤΛΩΝΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ 12. ΚΑΣΟΠΣΡΟ ANDREW-GRID 1 ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΖ ΕΔΤΞΖ 13. ΚΑΣΟΠΣΡΟ ANDREW-GRID 1 ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΖ ΕΔΤΞΖ 14. ΚΑΜΔΡΑ ΖΜΔΡΑ EXEL GMOUPE 1 VIDEO COM TONNA 15. ΦΧΣΑ ΑΔΡΟΠΛΟ ΗΑ SERIAL NUMBER A/A 1. R.S.S. VIGLA (ΔΤΒΟΗΑ) Πεξηιακβάλεη πξν-θαη νηθίζθν θαη ππιώλα,ζε πεξίθξαθην ρώξν,όπνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα παξαθάηω κεραλήκαηα έπηπια: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ RADAR (ΠΛΑΗΗΟ ΣΖΡΗΞΖ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΧΝ) 2. RADAR (TRX1) AP 3. RADAR (TRX2) ΓΔ RADAR (WAVEGUIDE SWITCH) RADAR (ANTENNA SYSTEM) RADAR (ANTENNA- MOTOR CONTROL UNIT) RADAR (ANTENNA OUTDOOR UNIT) RADAR GEM 25 KW DUAL T/R RT02-25/D GEM TRANCEIVER UNIT (1) GEM TRANCEIVER UNIT (2) SERIAL NUMBER GEM ASX ASU N11434 GEM 1 - A/A 8. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ IAU 1/RDP 1 (INTERFACE ADAPTER UNIT PC) IAU & RDP RACK (LEFT) SERIAL NUMBER DELL PRECISION T IAU 2/RDP 2 DELL PRECISION BT46041

9 (INTERFACE ADAPTER UNIT PC) 10. KVM SWITCH DELL 1 ETMA MONITOR 17 DELL 1 MODEL E771P CM2317P CHASES No 12. APC SWITCH EPOWER 1 AP RDP PANEL KEYBOARD FCC ID TH O4N4S DELL RTD720 1 AQ6-7D20 379FS MOUSE DELL 1 LZE DIGI PORT DIGI CISCO SWITCH CISCO CATALYST 2950 WS C FOCO74021FO MICROWAVE RACK (CENTRE) ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ SERIAL NUMBER 18. INTRALINK INTRACOM-IDR 71 SM ΒΗΓΛΑ- ΤΜΖΣΣΟ 19. INTRALINK INTRACOM-IDR 71 SM ΒΗΓΛΑ- ΡΑΦΖΝΑ 20. INTRALINK INTRACOM-IDR 71 SM ΒΗΓΛΑ- ΒΡΤΑΚΗ 21. INTRALINK POWER SUPPLY INTRACOM-PS1000DD INTRALINK POWER SUPPLY AC/DC INTRACOM-PS500TR CHARGER 23. INTRALINK F52919 TELEPHONE ASCOM 2 F52864 DEVICE 24. ΚΑΣΟΠΣΡΟ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΖ ANDREW-GRID 1 - ΕΔΤΞΖ 25. CAMERA S TONNA ENCODEUR ELECTRONIQUE 26. SENSOR SCANNING UNIT (METEO) AANDERAA BLACK BOX (724) SENSOR RACK (RIGHT) ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ SERIAL NUMBER

10 DEHYDRATOR DAU (DIGITAL ADAPTER UNIT) CISCO ROUTER ANDREW MR FLUKE HYDRA SERIES II CISCO 1700 SERIES MOD M FHKO74521D3 LAMBDA 1 (VHF/FM TRANSCEIVER) COM160TRC-1CE 1 39 LAMBDA 2 (VHF/FM TRANSCEIVER) COM160TRC-1CE LAMBDA 1 (ANTENNA) 34. LAMBDA 2 (ANTENNA) 35. BLACK BOX (724) MICROWAVE FILTER CUSTOM LOW PASS FILTER RDF C.PLATH-DDF RDF PANEL BAP RDF POWER SUPPLY DEBEG N163S RDF JOINT UNIT RDF ΚΔΡΑΗΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΠΤΛΧΝΑ - 1 ΥΧΡΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ SERIAL NUMBER 42. ΠΑΓΚΟ -ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΡΟΜΔΑ ΚΑΡΔΚΛΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ SATO UPS UNIT SOCOMEC SICON 10KVA 1 P AIR CONDITION (13000 B.T.U.) AIR CONDITION (24000 B.T.U.) ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ (ΥΧΡΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ) ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΑΝΧΝ ΑΔΡΟΠΛΟΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΧΝ Γ.Δ.Ζ. TOSHIBA TOSHIBA C-TEC 1 - C-TEC 1 - ENERGIAKI SA 1 - SIEMENS-AE

11 51. ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΧΝ U.P.S. SIEMENS-AE ΔΛΔΓΥΟΤ/ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ROKONET 1 - ΔΗΟΓΟΤ 53. ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ROKONET 1 - ΔΗΟΓΟΤ 54. ΦΧΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ OLYMPIA (EMERGENCY ELECTRONICS GR-20 LIGHTNING) ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΚΗΝΖΖ ROKONET ΑΗΘΖΣΖΡΑ WATERFLOOD MENVIER CSA ΑΗΘΖΣΖΡΑ OVERTEMPERATURE SIEMENS AΗΘΖΣΖΡΑ UNDERTEMPERATURE SIEMENS ΑΗΘΖΣΖΡΑ VISIBILITY AANDERAA ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ΜΔΣΔΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΔΣΡΉΔΧΝ AANDERAA 1 - (ΟΡΟΦΖ ΟΗΚΗΚΟΤ) 61. ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΚΑΠΝΟΤ & ΦΧΣΗΑ (ΥΧΡΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ) 62. ΦΗΑΛΔ ΠΤΡΟΒΔΖ CO2 ΣΑΘΔΡΔ (ΥΧΡΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ) 63. ΚΑΜΔΡΑ ΖΜΔΡΑ (ΔΠΗ ΣΟΤ ΠΤΛΧΝΟ) JAI ΚΑΜΔΡΑ ΝΤΚΣΟ( ΔΠΗ FLIR THERMOVISION ΣΟΤ ΠΤΛΧΝΟ) 2000 «ΘΔΡΜΗΚΖ» ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ CO2 ΦΟΡΖΣΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ ΥΩΡΟ Ζ/Ε SERIAL NUMBER 66. HΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟ ΕΔΤΓΟ IVECO AIFO GEMCO 1 ΦΗΑΛΔ ΠΤΡΟΒΔΖ 67. CO2 ΣΑΘΔΡΔ (ΥΧΡΟ Ζ/Ε) 68. ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΚΑΠΝΟΤ & N

12 ΦΧΣΗΑ (ΥΧΡΟ Ζ/Ε) 69. ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ C-TEC ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΗΑΚΟΠΣΖ «Γ.Δ.Ζ.» 71. ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΧΝ SIEMENS-EB «Γ.Δ.Ζ.» 72. ΦΧΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ OLYMPIA (EMERGENCY ELECTRONICS GR-20 LIGHTNING) 1 - ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΤΗΜΟΤ 73. (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ lt 1414LT 1-1,60 x 1,70 x 0,52 m) 74. ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ CO2 ΦΟΡΖΣΟ 75. ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΚΗΝΖΖ ROKONET 1 - VRISAKI R.S.S. Πεξηιακβάλεη πξν-θαη νηθίζθν θαη ππιώλα,ζε πεξίθξαθην ρώξν,όπνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα παξαθάηω κεραλήκαηα έπηπια: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ 1. RADAR (ΠΛΑΗΗΟ ΣΖΡΗΞΖ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΧΝ) 2. RADAR (TRX1) AP 3. RADAR (TRX2) ΓΔ RADAR GEM 25 KW DUAL T/R RT02-25/D GEM TRANCEIVER UNIT (1) GEM TRANCEIVER UNIT (2) SERIAL NUMBER RADAR (WAVEGUIDE SWITCH) GEM RADAR (ANTENNA SYSTEM) 6. RADAR (ANTENNA- MOTOR CONTROL UNIT) 7. RADAR (ANTENNA OUTDOOR UNIT) ASX ASU N11438 GEM 1 - IAU & RDP RACK (LEFT) A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ 8. IAU 1/RDP 1 DELL PRECISION SERIAL NUMBER

13 (INTERFACE ADAPTER UNIT PC) IAU 2/RDP 2 (INTERFACE ADAPTER UNIT PC) KVM SWITCH DELL PRECISION DELL MONITOR 17 DELL APC SWITCH EPOWER 1 HV-093CUR YX 13. RDP PANEL KEYBOARD FCC ID AQ6-7D20 DELL RTD MOUSE DELL DIGI PORT DIGI CISCO SWITCH CISCO CATALYST 2950 WS C WS-C MICROWAVE RACK (CENTRE) ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ SERIAL NUMBER 18. INTRALINK INTRACOM-IDR 71 SM INTRALINK INTRACOM-IDR 71 SM INTRALINK POWER SUPPLY INTRACOM-PS1000DD INTRALINK POWER SUPPLY AC/DC INTRACOM-PS500TR CHARGER 22. INTRALINK TELEPHONE ASCOM 1 DEVICE 23. ΚΑΣΟΠΣΡΟ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΖ ANDREW-GRID 1 ΕΔΤΞΖ 24. CAMERA S CODEUR EXEL GMOUPE MJPEG VIDEO COM TONNA 1

14 SENSOR RACK (RIGHT) ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ DEHYDRATOR DAU (DIGITAL ADAPTER UNIT) CISCO ROUTER ANDREW MR050 1 FLUKE HYDRA SERIES II CISCO 1700 SERIES MOD 1760 SERIAL NUMBER FHKO74511TC LAMBDA 1 (VHF/FM TRANSCEIVER) COM160STRC-1CE LAMBDA 2 (VHF/FM TRANSCEIVER) COM160STRC-1CE LAMBDA 1 (ANTENNA) 31. LAMBDA 2 (ANTENNA) 32. BLACK BOX (724) ΥΧΡΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ SERIAL NUMBER 33. ΠΑΓΚΟ -ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΡΟΜΔΑ ΚΑΡΔΚΛΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ SATO UPS UNIT LIEBERT AP AIR CONDITION (13000 B.T.U.) AIR CONDITION (24000 B.T.U.) ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ (ΥΧΡΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ) ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΑΝΧΝ ΑΔΡΟΠΛΟΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΧΝ Γ.Δ.Ζ. ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΧΝ U.P.S. ΔΛΔΓΥΟΤ/ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΔΗΟΓΟΤ TOSHIBA TOSHIBA C-TEC 1 - C-TEC 1 - ENERGIAKI SA 1 - SIEMENS-AE SIEMENS-AE ROKONET 1 -

15 44. ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ROKONET 1 - ΔΗΟΓΟΤ 45. ΦΧΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (EMERGENCY UNIVEL LIGHTNING) 46. ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΚΗΝΖΖ ROKONET ΑΗΘΖΣΖΡΑ WATERFLOOD MENVIER CSA ΑΗΘΖΣΖΡΑ OVERTEMPERATURE SIEMENS AΗΘΖΣΖΡΑ UNDERTEMPERATURE SIEMENS ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΚΑΠΝΟΤ & ΦΧΣΗΑ (ΥΧΡΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ) 51. ΦΗΑΛΔ ΠΤΡΟΒΔΖ CO2 ΣΑΘΔΡΔ (ΥΧΡΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ) 52. ΚΑΜΔΡΑ ΖΜΔΡΑ (ΔΠΗ ΣΟΤ ΠΤΛΧΝΟ) JAI ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ CO2 ΦΟΡΖΣΟ ΥΩΡΟ Ζ/Ε ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟ HΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟ ΕΔΤΓΟ ΦΗΑΛΔ ΠΤΡΟΒΔΖ CO2 ΣΑΘΔΡΔ (ΥΧΡΟ Ζ/Ε) ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΚΑΠΝΟΤ & ΦΧΣΗΑ (ΥΧΡΟ Ζ/Ε) ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΗΑΚΟΠΣΖ «Γ.Δ.Ζ.» ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΧΝ «Γ.Δ.Ζ.» ΦΧΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (EMERGENCY SERIAL NUMBER IVECO AIFO GEMCO C-TEC 1 - SIEMENS-EB UNIVEL

16 LIGHTNING) ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΤΗΜΟΤ (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ lt 1,60 x 1,70 x 0,52 m) ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ CO2 ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΚΗΝΖΖ 1414LT 1 - ROKONET ΔΗΓΩΝ ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΝΣΑΗ ΣΟ ΤΘΤΝΑ/ΓΠΝΣ 1. Έλα απηνθίλεην ηδίπ 4Υ4 κε δηπιό δηαθνξηθό 2000 cc,άλεπ ηαμηλόκεζεο θαη εηδηθνύ εμνπιηζκνύ/ππεξεζίεο νρήκαηνο Λ (θωδηθόο C 4-14) 2. Δμήληα ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο γξαθείνπ ηύπνπ HP dc 7600 SFF P G 256M 4 PC (AF 863 AA + DS710G) κε νζόλε HP S7540 CRT 17 (PFF997AA) (ωο ζπλεκκέλα δειηία απνζηνιήο) 3. Δμήληα (60) εθηππωηέο ηύπνπ HP DESKJET 3940 (C9050A) (ωο ζπλεκκέλα δειηία απνζηνιήο) 4. Γώδεθα (12) θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (laptop) ηύπνπ HP Compaq no 6120 Pentium M740 (1.73G) 15.0X512 (PY 505EA) (ωο ζπλεκκέλα δειηία απνζηνιήο).

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1) Θσροηηλέθωνα και θσροηηλεοράζεις για πολσκαηοικίες >ειρά GΣ - Σύζηεκα Θσροηειεθώλωλ & 'Eγτρωκωλ Θσροηειεοράζεωλ αλοηθηής ζσλοκηιίας, κε θαθό κεηαβιεηής εζηίαζες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μοντελά Περιγραφή Τιμή TSIF-1 Bullet IR Bullet waterproof camera, Sensor 1/3" CMOS, Resolution 700 TV lines, IR 20m, 12V DC, 24 Units Infrared LED(φ5mm/850nm), with ICR, Environment ResistanceIP66,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930 e-mail: lionsk@windowslive.com 2 Πίνακας περιεχομένων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school Π 1.1 Καταγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 10 ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΜΙΚΡΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ ΟΛΙΚΟΤ ΜΗΚΟΤ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ 7 ΜΔΣΡΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΥΙΚΗ (*) ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ (*) Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Στοιχεία. Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Συστήματα Πλοήγησης, Αεροπορικοί Π/Δ, & Δέκτες Ευρείας Κάλυψης.

Εταιρικά Στοιχεία. Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Συστήματα Πλοήγησης, Αεροπορικοί Π/Δ, & Δέκτες Ευρείας Κάλυψης. Εταιρικά Στοιχεία Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Εταιρικό Κεφάλαιο Δραστηριότητα Απασχολούμενο Προσωπικό Έρευνα και Ανάπτυξη : 7 Δις. JPY (64 Εκ. US$) : PMR Π/Δ, Amateur

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος. Revolution 2012 Εξοπλισµού Γραφείου. Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013

Τιµοκατάλογος. Revolution 2012 Εξοπλισµού Γραφείου. Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013 Τιµοκατάλογος Revolution 2012 Εξοπλισµού Γραφείου Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013 Τιµοκατάλογος Ειδών Γραφείου Page 2/78 Σελίδα Κωδικός Περιγραφή Τιµή Φωτοαντιγραφικό Χαρτι 11 79531 XEROX ΧΑΡΤΙ RECYCLED

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου τους έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Explorer 1 x USB mini type B. Έξοδοι: 1 x 3.5mm analogue/digital jack για σύνδεση ακουστικών με ρυθμιζόμενη στάθμη εξόδου 130mW into

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

HP Compaq Presario CQ58-160SV

HP Compaq Presario CQ58-160SV HP Compaq Presario CQ58-160SV Επεξεργαστής AMD E-300 (1.3GHz) Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Home Premium (64bit) Οθόνη 15.6'' Bright View HD LED Σκληρός δίσκος 320GB Μνήμη 4GB RAM Κάρτα γραφικών AMD Radeon

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

user manual imagine the possibilities

user manual imagine the possibilities BD-D7500 BD-D7500B BD-D7500E Blu-ray Disc Player user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Οθόνες...04 Οθόνες LED LCD Σειρά E50...06 Σειρά E40...07 Σειρά W86L...08 Οθόνες Gamers Σειρά W63...10 Σειρά W61...11 Οθόνες POP Color Σειρά W30S...13 Οθόνες Entertainment Σειρά W53...15 Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

TOSHIBA Satellite C850-1MC 15.6" 500

TOSHIBA Satellite C850-1MC 15.6 500 15.6" 500 TOSHIBA Satellite C850-1MC Intel Pentium B960 (2.2GHz) Microsoft Windows 8 (64-bit) Οθόνη 15.6 LED (1366 x 768 p) 500GB HDD, memory 4GB WLAN (802.11 a/b/g/n) Intel HD graphics Webcam, card reader,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ο Χ

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ο Χ LF6170dw SFF 6170dw Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ο Χ Ε π π Α π π Brand Variabel Μ π π - π μ PHILIPS. Η π - π π. Μ μ - μ μ, π μ - π μ μ. Μ π ECOμπ - μ. Η μ π - π. Η π

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο full IP. Έδρα: Α.Χαραλάμπους 26, 114 74 Αθήνα Τηλ. 210.6465473 Fax: 210.6465593 Email: t-logic@otenet.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο full IP. Έδρα: Α.Χαραλάμπους 26, 114 74 Αθήνα Τηλ. 210.6465473 Fax: 210.6465593 Email: t-logic@otenet.gr Τηλεφωνικό Κέντρο full IP Έδρα: Α.Χαραλάμπους 26, 114 74 Αθήνα Τηλ. 210.6465473 Fax: 210.6465593 Email: t-logic@otenet.gr Περιεχόμενα Βασικές μονάδες Call Server Μονάδες επέκτασης Gateways Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 8η ίκτυα Τηλεπικοινωνιών ίκτυα Πρόσβασης - Μάθηµα 9 ο Καθ. Θωµάς Σφηκόπουλος thomas@di.uoa.gr Κατσιάνης ηµήτρης, Επιστ. Συνεργάτης dkats@di.uoa.gr Τσίπουρας

Διαβάστε περισσότερα

04.10 31.10 4 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ DESKTOP ΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ PC ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΟ

04.10 31.10 4 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ DESKTOP ΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ PC ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΟ 04.10 31.10 4 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ο ΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ DESKTOP Μ ΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ PC ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΟ DESKTOP Επειδή θέλεις να είσαι πάντα ενημερωμένος με τα τελευταία τεχνολογικά νέα στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Installation Equipment & Tools Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Εργαλεία

Installation Equipment & Tools Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Εργαλεία Installation Equipment & Tools Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Εργαλεία Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα