ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ-ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟΤ VTS ΠΑΣΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ-ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟΤ VTS ΠΑΣΡΑ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ-ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟΤ VTS ΠΑΣΡΑ Α.- ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΠΙ ΣΟΤ V.T.CENTER (5 Ο ΟΡΟΦΟ ΚΣΙΡΙΟΤ) Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ-ΔΙΓΟ ΤΛΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟ ΔΡΓΑΗΑ ΥΔΗΡΗΣΖ (OW ) ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΧΝ Α) ΟΘΟΝΔ Β) ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΜΔ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ,ΠΟΝΣΗΚΗ (Τ TRACKBALL) & HXEIA ΣΑΘΜΟ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΟΠΣΖ (OW ) ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΧΝ A) ΟΘΟΝΔ B) ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΜΔ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ,ΠΟΝΣΗΚΗ (Τ TRACKBALL) & HXEIA P/D VHM/AM ME ISARIUMA TELEGENIX ΜΔ PTT ΣΟ ΠΑΣΧΜΑ (ΠΔΝΣΑΛ) ΚΑΗ ΣΑΘΔΡΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΜΗΚΡΟΦΧΝΑ Τ GOOSENECK, ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΑ Δ ΚΑΘΔ ΣΑΘΜΟ ΔΡΓΑΗΑ MONITOR (0),ΓΤΟ ΠΡΟ ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΖ ΔΗΚΟΝΑ ΜΔΧ ΚΑΜΔΡΧΝ CCTV (ΑΚΡ.ΠΑΠΑ ΚΑΗ ΛΗΜΑΝΗ) ΣΟ ΓΔ Ο ΓΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ PLAYBACK KAI ΔΚΣΤΠΧΖ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΖ ΔΗΚΟΝΑ 5 ΔΚΣΤΠΧΣΖ VIDEO COMPAQ P00 TRINITRON COMPAQ ALPHA STATION XP900 COMPAQ P00 TRINITRON COMPAQ ALPHA STATION XP900 ΠΟΟΣΗΣΑ LAMDA SONY SSM-0N5E SONY COLOR VIDEO PRINTER UP- 00P 6 VIDEO (TIME LAPSE) SERIAL NUMBER 07FA5MA56 07FA5MA565 ΑΤ FA5MA566 07FA5MA569 ΑΤ JOYSTICK ΥΔΗΡΗΜΟΤ CCTV ΚΑΜΔΡΧΝ SYNECTICS 8 ΔΓΥΡΧΜΟ ΔΚΣΤΠΧΣΖ HP COLOR LASER JET 550N JPNFD06 9 A) ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ (PC) ΜΔ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ ΚΑΗ ΠΟΝΣΗΚΗ ΥΡΖΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΜΔ VTMIS COMPAQ TM 6S9-LB5Z-C8 0 B) ΟΘΟΝΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΜΔ VTMIS A) ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ (PC) ΜΔ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ ΚΑΗ ΠΟΝΣΗΚΗ ΥΡΖΖ COMPAQ 7500 PLATO CP6VB9 P00B0757 B) ΟΘΟΝΖ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΧΝ- ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΣΟ VTC ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ: A] KAMERA STH PORTA EISODOY B]MONITOR ASPROMAYRO G] VIDEO ΔΝΣΟΗΥΗΜΔΝΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΡΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΟ PROVIEW BEWATOR SR- HITACHI HITACHI VT L600E BEWAPASS DT-05 FMYC U0F0966

2 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΟΤ- ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ,ΜΔ ΥΡΖΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΚΑΡΣΧΝ (BEWATOR) ΔΚΣΤΠΧΣΖ ΔΓΥΡΧΜΟ HP DESKJET 959 ES578K ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΡΔΤΜΑΣΟ (U.P.S.) LIEBERT AP S 5 ΤΚΔΤΔ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΖΥΟΤ WORD NET (ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ) RACALS TΤΠΟΤ ΚΑΔΣΟΦΧΝΟ Τ DENNON DRM ROUTERS (ΓΡΟΜΟΛΟΓΖΣΔ) ΜΔ CISCO MC-800 ΚΑΡΣΔ Δ&Μ ΚΑΗ ΑΠΟ ΚΑΡΣΔ Δ ROUTER (ΓΡΟΜΟΛΟΓΖΣH) ΜΔ ΚΑΡΣΔ Δ CISCO 600 JMΥ069Κ90Β 9 ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΑ CISCO Τ RPS 0 ΤΚΔΤΖ ΓΡΟΜΟΛΟΓΖΖ & ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΖ ΣΖΛ/ΝΗΧΝ TELEGENIX ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΑ DATA DRIVES Τ HP SURESTORE DAT- IE568 IE IE55 IE56 ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ (RR& RR) ΓΗΑ 80DV COPMAQ DESKPRO ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 80DV ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ & ΠΟΝΣΗΚΗ COMPAQ IAU -PAT 80DV95087 ΟΘΟΝΖ COPMAQ S70 0CGKE6 ΠΟΛΤΓΗΑΚΟΠΣΖ ΜΔΣΑΓΧΓΖ 5 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ,ΠΟΝΣΗΚΗΟΤ ΣΧΝ MASTER VIEW Plus ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤς ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ CPU Switch CS- (KVM SWITCH ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΜΔΣΑΓΧΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (SWITCHES) BOX TRIMBLE GPS ΓΗΑ ΛΖΦΖ ΧΡΑ ΜΔΣΑ ΥΔΣΗΚΖ ΚΔΡΑΗΑ ΔΠΗ ΣΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΟΡΟΦΖ ΣΟΤ V.T.C. ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΖ VHF/FM ΜΔ ΜΗΚΡΟΦΧΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ (ΔΥΔΗ ΓΗΑΣΔΘΔΗ ΑΠΟ ΤΠτΠ/ΓΓΑΝ/ΓΑΝ-Γ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ (ΔΥΔΗ ΓΗΑΣΔΘΔΗ ΑΠΟ ΤΘΤΝΑΛ/ΓΠΝΣ) ΟΘΟΝΖ ΜΔ ΖΥΔΗΑ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ ΚΑΗ ΠΟΝΣΗΚΗ (ΔΥΔΗ ΓΗΑΣΔΘΔΗ ΑΠΟ ΤΘΤΝΑΛ/ΓΠΝΣ) CATALYST 900 Ser XL ICOM SOREX RPS 5 COMPAQ COMPAQ FAB050UOXJ FAB050VVR CJN8007 9BJBJ05 0 ΤΚΔΤΖ TELEFAX HP OFFICEJET V-0 ES59AG0Z ΞΤΛΗΝΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔ ΓΤΟ ΣΡΟΥΖΛΑΣΔ ΤΡΣΑΡΗΔΡΔ (VTC) ΞΤΛΗΝΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔ ΓΤΟ ΣΡΟΥΖΛΑΣΔ ΤΡΣΑΡΗΔΡΔ (ΓΡ. ΓΗΟΗΚΖΣΖ) ΞΤΛΗΝΔ ΑΡΥΔΗΟΘΖΚΔ 0 ΞΤΛΗΝΖ ΗΜΑΣΗΟΘΖΚΖ 5 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΥΑΡΣΟΘΔΗΟ 6 ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΚΔΠΣΖ 7 ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΑ ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΔΡΓΑΗΑ 8 ΞΤΛΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΑΘΜΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 9 ΦΟΤΡΝΟ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ARCELIK MD500 0 ΦΤΓΔΗΟ ESKIMO ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΣΗΑ FANCY ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΑ FOURLIS

3 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ «ΚΑΛΟΓΔΡΟΗ» ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΗΑΖ «ΠΔΡΗΓΔ» ΥΧΡΟΤ V.T.C. SOMFY 5 ΦΟΡΖΣΔ ΘΔΡΜΑΣΡΔ (CONVECTORS) TURBO KE 70 6 ΡΟΛΟΓΗΑ ΣΟΗΥΟΤ 7 ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΔΡΜΑΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΡΑΚΗΔΡΑ) 8 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ (ΤΜΠΗΔΣΖ) ΦΤΞΖ - ΘΔΡΜΑΝΖ YORK 9 ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΖ ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΝΟΜΖ YORK 50 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΦΔΓΡΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ ΜΔ ΣΔΔΡΗ (0) ΠΡΟΒΟΛΔΗ OLYMPIA ELECTRONICS GR- 5 ΠΊΝΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ- ΠΤΡΟΒΔΖ C-TEC WIGAN 5 ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΈΝΓΔΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ (Ζ/Ε) 5 ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΔΝΓΔΗΞΖ ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ ΥΧΡΟΤ IAU Room 5 ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΔΝΓΔΗΞΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΥΧΡΟΤ IAU Room 55 ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΔΝΓΔΗΞΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ Ζ/Ε 56 ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΑΤΣΟΜΑΣΖ Σ/Φ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΤΡ.ΤΠΖΡΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΤΡΚΑΗΑ (ΑΝΔΝΔΡΓΟ SIGMA MD-0 ΛΟΦΧ ΑΠΑΗΣΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ Σ/Φ ΔΤΘΔΗΑ 57 ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΣΔ ΔΠΗ ΣΖ ΟΡΟΦΖ 5 58 ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΥΧΡΟΤ ΜΔΣΑ ΔΝΣΟΗΥΗΜΔΝΟΤ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ,ΟΠΣΗΚΟΤ-ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΖ ΚΑΗ ΣΡΗΧΝ (0) ΔΝΣΟΗΥΗΜΔΝΧΝ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ROCONET 59 ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ 60 ΚΑΜΔΡΑ CCTV ΜΔΣΑ ΒΡΑΥΗΟΝΑ ΣΖΡΗΞΖ, ΜΗΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΖ ΕΔΤΞΖ ΚΑΗ ΜΗΑ ΚΑΜΠΗΝΑ JAI IDR-00 ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΧΝ VIDEO MICROLINK ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤMΜΑΣΗΚΖ ΕΔΤΞΖ ΚΑΜΔΡΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΚΔΡΑΗΑ ΜΗΚΡΟΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΕΔΤΞΖ ΚΑΜΔΡΑ ΔΠΗ ΣΖ ΟΡΟΦΖ VTC ΜΗΚΡΟΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΕΔΤΞΖ ΜΔ RSS ΠΑΠΠΑ ΣΟ ΑΗΘΡΗΟ ΣΟΤ ΟΤ ΟΡΟΦΟΤ ΤΣΖΜΑ ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΧΡΟΤ VTC

4 ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟΤ V.T.S. ΠΑΣΡΑ Β. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΠΙ ΣΟΤ I.A.U. ROOM ( Ο ΟΡΟΦΟ ΚΣΙΡΙΟΤ) Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ SERIAL NUMBER ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΡΔΤΜΑΣΟ U.P.S. LIEBERT S ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΜΔΣΑ KLIMATAIR Plus ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟΤ KFHSBV ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΜΔΣΑ KLIMATAIR Plus ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟΤ KFHSBV ΦΧΣΗΜΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΔ ΓΤΟ ΠΡΟΒΟΛΔΗ UNIVEL Mod ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΔΡΜΑΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΡΑΚΗΔΡΑ) ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΔΗ: 6 MICRO LINK IDR MICRO LINK ΔΚΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ IDR ΜΔΣΑΓΧΓΔΗ VIDEO-ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ SYNECTICS- EXPANDERS CCTV- 5 S0760 VIDEO-MATRIX 9 ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ SYNECTICS 0 ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΧΝ TONNA DECODER ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ Δ VIDEO MJPEG ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΔΡΜΑΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΡΑΚΗΔΡΑ) ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΔΗ: SERVER COMPAQ ΟΘΟΝΖ ΚΑΗ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ ΔΗΓΗΚΟΤ Τ ΥΡΖΖ ΣΟΤ SERVER COMPAQ Trinitron 08CAVB07 ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΣΟΤ SERVER COMPAQ Alpha Seven NAY DS0E AY ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΔΡΜΑΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΡΑΚΗΔΡΑ) ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΔΗ: 6 ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΖ ΕΔΤΞΖ INTRALINK IDR ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ ΕΔΤΞΖ 8VDC Charger battery-intralink POWER SUPPLY 8 ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΥΡΖΖ ΤΥΔΣΗΜΟΤ CP-CP Σύπου AY0608 ΗΥΝΧ RADAR ΤΣΖΜΑΣΟ COMPAQ Alpha AY06088 (CORRELATORS PRIM&SECONDARY Station XP ΟΘΟΝΖ ΜΔ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ ΚΑΗ ΠΟΝΣΗΚΗ (ΓΗΑ ΣΟΤ CORRELATORS) ΠΤΡΚΑΨΑ ( ΦΤΑΛΔ CO) & ΔΝΑ ΦΟΡΖΣΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ CO ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ-ΠΤΡΟΒΔΖ ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΥΧΡΟΤ ΜΔΣΑ ΔΝΣΟΗΥΗΜΔΝΟΤ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ,ΟΠΣΗΚΟΤ-ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΝΣΟΗΥΗΜΔΝΟΤ ΑΗΘΖΣΖΡΑ COMPAQ Trinitron P700 C-TEC WIGAN ROCONET 08CAVB78 ROUTER (ΓΡΟΜΟΛΟΓΖΣΖ) CISCO 800 Series JHY0706HEG ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΣΔ ΔΠΗ ΣΖ ΟΡΟΦΖ

5 5 ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟΤ V.T.S. ΠΑΣΡΑ Β. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΠΙ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ (RSS) ΣΟ ΑΚΡ. ΠΑΠΑ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟ ΤΛΙΚΟΤ ΟΗΚΗΚΟ ΚΛΑΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ (5 τμ) ΣΖ ΘΔΖ ΑΚ. ΠΑΠΑ ΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΠΗ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΤΠΑΡΥΟΤΝ: RADAR RADAR ΚΤΜΑΣΟΓΖΓΟ (WAVEGUIDE) GEM ELECTRONICA TRX- 5 KW DUAL TRANCEIVER RT0-5/D P/N:AA55 GEM ELECTRONICA TRX- 5 KW DUAL TRANCEIVER RT0-5/D P/N:AA55 GEM ELECTRONICA Switch Unit WS 0-0 5KW DUAL T/R RT0-5 P/N:AA900 ΠΟΟΣΗΣΑ SERIAL NUMBER ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΡΔΤΜΑΣΟ (U.P.S.) LIEBERT AP S 6 ΔΡΜΑΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΡΑΚΗΔΡΑ) (ΑΡΗΣΔΡΖ) ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΔΗ: 7 ΑΦΤΓΡΑΝΣΖΡΑ ANDREW MR050 8 ΡΑΓΗΟΓΧΝΗΟΜΔΣΡΟ (RDF) C.PLATH Gmbh-BAP 87 TYPE DDF 70. V Aplus FLUKE HYDRA SERIES II EEE-STD Π/Γ VHF/AM RECEIVER-TRANSMITTER JOTRON PSU-700 RACS CONTROL UNIT Π/Γ VHF/AM RECEIVER-TRANSMITTER Π/Γ VHF/AM RECEIVER- TRANSMITTER ROUTER (ΓΡΟΜΟΛΟΓΖΣΖ) CISCO MC A0 Π/Γ VHF/FM LAMDA Mod COM- 60 STRC CE Raft No 6 6 Π/Γ VHF/FM 5 6 ΔΡΜΑΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΡΑΚΗΔΡΑ) (ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΡΜΑΡΗΟ) ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΔΗ: ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΖ ΕΔΤΞΖ ΜΔΣΑ ΑΚΟΤΣΗΚΟΤ ΔΝΓΟΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 7 ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ ΕΔΤΞΖ METEO STATION VISIBILTY SENSOR SCANNING ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ Δ VIDEO ΔΡΜΑΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΡΑΚΗΔΡΑ) (ΓΔΞΗΑ) ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΔΗ: ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΓΗΔΠΑΦΧΝ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ LAMDA Mod COM- 60 STRC CE Raft No 6 INTRALINK IDR VDC Charger Battery INTRALINK POWER SUPPLY UNIT TONNA DECODER MJPEG COMPAQ deskpro IAU PAT DV950867

6 ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΓΗΔΠΑΦΧΝ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΟΛΤΓΗΑΚΟΠΣΖ ΜΔΣΑΓΧΓΖ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ,ΠΟΝΣΗΚΗΟΤ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ (KVM SWITCH) ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΜΔΣΑΓΧΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (Switches) ΟΘΟΝΖ ΜΔ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ ΚΑΗ ΠΟΝΣΗΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ ΗΥΝΧΝ RADAR (RDP PAP MICRON ELECTRONICS) ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ ΗΥΝΧΝ RADAR (RDP PAP MICRON ELECTRONICS) 8 ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 9 0 ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΜΔΣΑ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟΤ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ-ΠΤΡΟΒΔΖ ΕΧΝΧΝ,ΜΔΣΑ ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΥΧΡΟΤ ΜΔΣΑ ΔΝΣΟΗΥΗΜΔΝΟΤ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ,ΟΠΣΗΚΟΤ-ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΖ ΚΑΗ ΣΡΗΧΝ ΔΝΣΟΗΥΗΜΔΝΧΝ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ,8 ΕΧΝΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΟΗ ( RADAR, ΜΑΓΝΖΣΗΚΔ ΔΠΑΦΔ) ΤΣΖΜΑ ΔΦΔΓΡΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ ΜΔ ΓΤΟ ΠΡΟΒΟΛΔΗ ΠΤΡΚΑΨΑ ( ΦΤΑΛΔ CO) & ΔΝΑ ΦΟΡΖΣΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ CO ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ Ζ/Ε ΜΔΣΑ ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΖ COMPAQ deskpro IAU PAT Roline MASTERVIEW Plus CPU Switch CS- 80DV CATALYST CDDBCO COMPAQ S70 0CGKE0 KLIMATAIR Plus KFHSBV KLIMATAIR Plus KFHSBV C-TEC WIGAN ROCONET OLYMPIA ELECTRONICS GR- IVECO A90-HABIO CAT EKA 06 5 ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔ ΚΑΡΔΚΛΑ 6 ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ-ΠΤΡΟΒΔΖ C-TEC WIGAN 7 8 ΤΣΖΜΑ ΔΦΔΓΡΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ ΜΔ ΓΤΟ ΠΡΟΒΟΛΔΗ ΠΤΡΚΑΨΑ ( ΦΤΑΛΔ CO) & ΔΝΑ ΦΟΡΖΣΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ CO OLYMPIA ELECTRONICS GR- 9 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΤΗΜΧΝ 0 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΤΛΧΝΑ ΤΦΟΤ 0μ. ΔΠΗ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΤΠΑΡΥΟΤΝ: ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΖ ΑΝΣΔΝΑ (ΚΔΡΑΗΑ) RADAR GEM ELECTRONICA ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΖ ΕΔΤΞΖ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΖ CCTV CAMERA JAI IDR-00 ΚΔΡΑΗΔ VHF/FM 5 ΚΔΡΑΗΔ UHF/AM 6 ΚΔΡΑΗΑ ΡΑΓΗΟΓΧΝΗΟΜΔΣΡΟΤ (RDF) C-PLATH-A6H 7 ΔΡΤΘΡΟΗ ΦΑΝΟΗ ΑΔΡΟΠΛΟΨΑ ΔΠΗ ΣΖ ΟΡΟΦΖ ΟΗΚΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ: 8 AANDERAA

7 ΒΑΡΟΜΔΣΡΗΚΖ ΠΗΔΖ ΜΔΣΡΖΖ ΔΝΣΑΔΧ ΚΑΗ ΡΗΠΧΝ ΑΔΡΑ ΜΔΣΡΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΔΡΑ ΜΔΣΡΖΖ ΒΡΟΥΟΠΣΧΖ ΜΔΣΡΖΖ ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔΣΡΖΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΤΓΡΑΗΑ ΤΣΖΜΑ ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ AANDERAA-70 AANDERAA-590 AANDERAA-06 QUALIMETRICS 86 - E AANDERAA-55 AANDERAA-5 ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟΤ V.T.S. ΠΑΣΡΑ Γ.-ΗΛΔΚΣΡΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΔΠΙ ΣΟΤ V.T.CENTER (ΙΟΓΔΙΟ ΚΣΙΡΙΟΤ) Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΓΟ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ Ζ/Ε ΜΔΣΑ ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΖ IVECO 755 ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ-ΠΤΡΟΒΔΖ C-TEC WIGAN ΠΤΡΚΑΨΑ ( ΦΤΑΛΔ CO) & ΔΝΑ ΦΟΡΖΣΟ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ CO ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΤΗΜΧΝ 5 ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΣΔ ΔΠΗ ΣΖ ΟΡΟΦΖ SERIAL NUMBER

ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS

ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS ΚΟΠΟ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε κειέηε θαη ε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηερληθή ππνζηήξημε θαη follow-on ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο VTMIS (Vessel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ ΤΛΗΚΟ 1. Γξαθείν Ζ/Τ (1,40 x 80 x 75 2. Γξαθείν ζέζεο εξγαζίαο 3. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 4. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 5. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 6. Σξνρήιαην θάζηζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Σελίδα 1 από 92 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠ ή Α.Π. Δ.Δ. ή ΔΔ ΔΠ ή Δ.Π. Δ.. ή Δ ΔΠΑ ή Δ..Π.Α. ΔΤΔ ή Δ..Τ.Δ. ΔΣΠΑ ή Δ.Σ.Π.Α. ΔΤΓ ή Δ.Τ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός. 2. Γενική περιγραφή Συστήματος Εθνικού VTMIS

1. Σκοπός. 2. Γενική περιγραφή Συστήματος Εθνικού VTMIS 1 1. Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η συντήρηση τεχνική υποστήριξη του Εθνικού συστήματος ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System). 2. Γενική περιγραφή Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μοντελά Περιγραφή Τιμή TSIF-1 Bullet IR Bullet waterproof camera, Sensor 1/3" CMOS, Resolution 700 TV lines, IR 20m, 12V DC, 24 Units Infrared LED(φ5mm/850nm), with ICR, Environment ResistanceIP66,

Διαβάστε περισσότερα

2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W)

2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 1 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV CCTV v13.8 ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14 Αγ. Παρασκευή 153 42 web: www.ilka.gr Τηλέφωνο: 210-6071510 Fax: 210-6071599 Email: sales@ilka.gr Η ΗΛΚΑ Α.Ε. είναι µια από τις πρωτοπόρες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ Ο Ι Α Ο Ι Α Γ Ι Α Γ ΙΟΥ

ΗΜ Ο Ι Α Ο Ι Α Γ Ι Α Γ ΙΟΥ ΑΔΑ: ΩΟΦΞ469Β7 Λ-ΗΣΟ 1 ΑΔΑ: ΩΟΦΞ469Β7 Λ-ΗΣΟ 3 4 5 1.. 3. 6734/08-07-014 6 7 1.. 3. 8 9 10 11 1 13 14 15 16 ser jet P 1005 - CB 435A 1 Τόνερ για εκτυπωτή HP Laser jet 130 - Q5949A 5 3 Τόνερ για εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» Σελίδα από 35 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ VTMIS...3.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930 e-mail: lionsk@windowslive.com 2 Πίνακας περιεχομένων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου τους έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του

Διαβάστε περισσότερα

ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα

ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Λ. Αεδκώκ - Πεδίμ Ανεςξ, 383 34 Βόθμξ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ: ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ & ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Α.Μ. ηακαηέιινο ΜM910:

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος. Revolution 2012 Εξοπλισµού Γραφείου. Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013

Τιµοκατάλογος. Revolution 2012 Εξοπλισµού Γραφείου. Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013 Τιµοκατάλογος Revolution 2012 Εξοπλισµού Γραφείου Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013 Τιµοκατάλογος Ειδών Γραφείου Page 2/78 Σελίδα Κωδικός Περιγραφή Τιµή Φωτοαντιγραφικό Χαρτι 11 79531 XEROX ΧΑΡΤΙ RECYCLED

Διαβάστε περισσότερα

24213/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24213/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24213/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 743 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 627/2014

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 627/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 627/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 60/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 34_/ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποιήση 1/12

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποιήση 1/12 Σελίδα Κωδικός Περιγραφή Λιανικής 3 022.039.0003 AVer NV-3000 4cam κάρτα PCI για 4 κάμερες, 25fps. 203,06 3 022.039.0009 AVer NV-5000 4cam Κάρτα PCI για 4 κάμερες, 100fps (real time). 396,11 3 022.039.0084

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school Π 1.1 Καταγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

0.55 κm (550 nm) - ε όξαζε ηνπ αλζξώπνπ ιεηηνπξγεί ζε βέιηηζην βαζκό. 0.75 κm (750 nm) - 10000 θνξέο κηθξόηεξε επαηζζεζία ηνπ καηηνύ

0.55 κm (550 nm) - ε όξαζε ηνπ αλζξώπνπ ιεηηνπξγεί ζε βέιηηζην βαζκό. 0.75 κm (750 nm) - 10000 θνξέο κηθξόηεξε επαηζζεζία ηνπ καηηνύ ΦΧΣΙΜΟ 0.55 κm (550 nm) - ε όξαζε ηνπ αλζξώπνπ ιεηηνπξγεί ζε βέιηηζην βαζκό 0.75 κm (750 nm) - 10000 θνξέο κηθξόηεξε επαηζζεζία ηνπ καηηνύ Φσηεηλή ξνή: ε νξαηή πνζόηεηα θσηόο πνπ εθπέκπεηαη από κηα θσηεηλή

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό προφίλ. Τα προγράμματα της εταιρείας μας συνεργάζονται με όλα τα πακέτα της αγοράς.

Εταιρικό προφίλ. Τα προγράμματα της εταιρείας μας συνεργάζονται με όλα τα πακέτα της αγοράς. Εταιρικό προφίλ Η ICS είναι μια σύγχρονη εταιρεία διαρκώς αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη σύμφωνα με την τρέχουσα τεχνολογία και τις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου. Δραστηριοποιείται στον χώρο του RETAIL

Διαβάστε περισσότερα

SOLO Security Sytems

SOLO Security Sytems ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. Εταιρικό Προφίλ σελίδα 2 Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Β.1 Πίνακες Συναγερμού teknim σελίδα 3 Β.2 Πίνακες συναγερμού SOLO σελίδα 4 Β.3 Πληκτρολόγια SOLO σελίδα 4 Β.4 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Capacities/Research Potential FP7-REGPOT-2008-1. Project No. 228644 Crete-HEP-Cosmo Crete Centre for Particle Physics and Cosmology.

Capacities/Research Potential FP7-REGPOT-2008-1. Project No. 228644 Crete-HEP-Cosmo Crete Centre for Particle Physics and Cosmology. Capacities/Research Potential FP7-REGPOT-2008-1 Project No. 228644 Crete-HEP-Cosmo Crete Centre for Particle Physics and Cosmology Deliverable D2 Computer and office equipment specifications and offers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. 4113, 223/01/2006 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ «Αποδοχή οδηγιών σχετικά με την εναρμόνιση των απαι τήσεων για τις εγκαταστάσεις ραδιοεξοπλισμού GMDSS σε πλοία

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012 ΣΠΡΕΫ 136 ADAPTOR - ΑΞΕΣΟΥΑΡ 28-29 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 40-41 COMPONENTS 186-194 CONVERTER 30-33 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ 56-57 ΤΑΙΝΙΕΣ LED 150-163

2011-2012 ΣΠΡΕΫ 136 ADAPTOR - ΑΞΕΣΟΥΑΡ 28-29 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 40-41 COMPONENTS 186-194 CONVERTER 30-33 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ 56-57 ΤΑΙΝΙΕΣ LED 150-163 2011-2012 ADAPTOR - ΑΞΕΣΟΥΑΡ 28-29 COMPONENTS 186-194 CONVERTER 30-33 INVERTER 34-39 LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ 164-174 UPS 42-47 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ - ΕΝΔΟΣ/ΣΕΙΣ 122 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 131-134 ΒΑΣΕΙΣ TV - LCD 112-118 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV Λ.ΘΗΒΩΝ 71 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12136 ΤΗΛ. 210-5322734 - 94 FAX 2118002861 email: info@artion-sec.gr www.artion-sec.gr Safebuilding Security Systems ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ CLOUD

Διαβάστε περισσότερα