ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS"

Transcript

1 ΚΟΠΟ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε κειέηε θαη ε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηερληθή ππνζηήξημε θαη follow-on ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System).. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS Σν Δζλθφ χζηεκα VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System) είλαη έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο ην νπνίν θαιχπηεη ηελ επξχηεξε ζαιάζζηα πεξηνρή ησλ θφιπσλ αξσληθνχ, Διεπζίλαο, Ν. Δπβντθνχ, Παηξατθνχ θαη ηκήκαηνο Ηνλίνπ Πειάγνπο. Σν ζχζηεκα, ζηελ παξνχζα θάζε, πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ηέζζεξα (04) Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ & Γηαρείξηζεο Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο VTS (Vessel Traffic Services), ηξία (03) ππνθέληξα ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο RTS (Regional Traffic Services) θαζψο θαη απνκαθξπζκέλνπο -κε επαλδξσκέλνπο- ζηαζκνχο αηζζεηήξσλ RSS (Remote Site Sensors). Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ψζηε λα ζπκκνξθσζεί κε δηεζλή θαη επξσπατθά πξφηππα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λαπζηπινΐαο, ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ζηε ζάιαζζα, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο θαη ηε κείσζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. πλνιηθά, ε αλάπηπμε ηνπ VTMIS πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο ηκήκαηα: α) Σν VTS Ηνλίνπ (VTS Πάηξαο - RTS Αληηξξίνπ, VTS Κέξθπξαο - RTS Ζγνπκελίηζαο) β) Σν VTS Πεηξαηά, καδί κε ην Δζληθφ θέληξν VTMIS, ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηελ Αίζνπζα Δθπαίδεπζεο VTMIS θαη ηελ Πηινηηθή Δθαξκνγή (ε νπνία αθνξά ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ πέληε (05) επηιεγκέλσλ πεξηπνιηθψλ ζθαθψλ ηνπ Λ.. θαη ηνπ VTMIS) γ) Σν VTS Ραθήλαο RTS Λαπξίνπ Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην ζχζηεκα ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο ιεηηνπξγεί θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ ζε πεξηνρέο πνπ παξαηεξείηαη πςειή ππθλφηεηα θπθινθνξίαο πινίσλ, κεηαθνξά επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, πεξίπινθνη θαη ζπγθξνπφκελνη ηχπνη πινήγεζεο, δχζθνια κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία, ζηελά θαλάιηα, γέθπξεο θαη ηδηνκνξθίεο ιηκαληψλ, ζεσξείηαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο ε απξφζθνπηε θαη αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηνπ. 2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS 2. εκεία Δγθαηαζηάζεσλ Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο: VTS ΗΟΝΗΟΤ. Αλακεηαδνηηθφο ηαζκφο Παληνθξάησξα λ.κέξθπξαο 2. Αλακεηαδνηηθφο ηαζκφο Ληνηξίβηα Ζγνπκελίηζαο 3. ηαζκφο Αηζζεηεξίσλ αθξ.πάππα Αραίαο 4. ηαζκφο Αηζζεηεξίσλ Αληηξξίνπ 5. ηαζκφο Αηζζεηεξίσλ αθξ.γξέπαλν Ζγνπκελίηζαο 6. ηαζκφο Αηζζεηεξίσλ Ληκέλα Λεπθίκεο λ.κέξθπξαο 7. ηαζκφο Αηζζεηεξίσλ Ληκέλα Κέξθπξαο λ.κέξθπξαο 8. ηαζκφο Αηζζεηεξίσλ Αγ.ηεθάλνπ λ.κέξθπξαο 9. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Πάηξαο (Κέληξν VTS Πάηξαοεγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Παηξψλ)

2 2 0. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Αληηξξίνπ (Κέληξν RTS Αληηξξίνπ εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Αληηξξίνπ). Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Κέξθπξαο (Κέληξν VTS Κέξθπξαο εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Κέξθπξαο) 2. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Ζγνπκελίηζαο (Κέληξν RTS Ζγνπκελίηζαο εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Ζγνπκελίηζαο). VTS ΠΔΗΡΑΗΑ. Αλακεηαδνηηθφο ηαζκφο Τκεηηνχ (εληφο εγθαηαζηάζεσλ Π.Α.) 2. Αλακεηαδνηηθφο ηαζκφο Αγ.Σξηάδαο,Πέξακα 3. Αλακεηαδνηηθφο ηαζκφο Πξνθ.Ζιία λ.κέαο 4. ηαζκφο Αηζζεηεξίσλ λ.φπηηάιεηαο 5. ηαζκφο Αηζζεηεξίσλ λ.μεγάιεο Κπξάο (εληφο εγθαηαζηάζεσλ Π.Ν.) 6. ηαζκφο Αηζζεηεξίσλ λ.αίγηλαο. 7. ηαζκφο Αηζζεηεξίσλ Πάνπξα λ.κέαο 8. ηαζκφο Αηζζεηεξίσλ Φάζζαο λ.άλδξνπ 9. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Πεηξαηά (Κέληξν VTS Πεηξαηά εγθαηεζηεκέλν ζε ρψξν πιεζίνλ ηνπ ιηκέλα Πεηξαηά) VTS ΡΑΦΖΝΑ. ηαζκφο Αηζζεηεξίσλ Βίγιαο λ.δπβνίαο 2. ηαζκφο Αηζζεηεξίσλ Βξπζάθη Λαπξεσηηθήο 3. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Ραθήλαο (Κέληξν VTS Ραθήλαο εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Ραθήλαο) 4. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Λαπξίνπ (Κέληξν RTS Λαπξίνπ εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Λαπξίνπ) ΔΘΝΗΚΟ VTMIS. Δζληθφ Κέληξν Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο,Γξ.Λακπξάθε 50,Πεηξαηάο 2. Σερληθή Τπεξεζία - Αίζνπζα εθπαίδεπζεο.iiαο Μεξαξρίαο 8,Πεηξαηάο 2.2 Δγθαηεζηεκέλνο Δμνπιηζκόο Ο εμνπιηζκφο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζηα παξαπάλσ ζεκεία, δχλαηαη λα νκαδνπνηεζεί ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 2.2. Μεραλνγξαθηθφο πιεξνθνξηαθφο εμνπιηζκφο, Λνγηζκηθφ Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: α. Δμππεξεηεηέο (servers), ζηαζκνχο εξγαζίαο (workstations), H/Y (PCs), εθηππσηέο, ζαξσηέο, πξνβνιηθέο ζπζθεπέο, θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα, δηθηπαθέο ζπζθεπέο (switches, routers, modems, θ.ιπ.) β. Λνγηζκηθφ εθαξκνγήο, ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγέο. εκεηψλεηαη φηη ην ινγηζκηθφ ηεο θεληξηθήο εθαξκνγήο είλαη ην MTM 00 πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ εηαηξεία LOCΚHEED MARTIN, RDBMS Οracle 8i enterprise edition θαη ινγηζκηθά UNIX true64. Δπηπξφζζεηα σο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζπζηήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο MS-Windows θαη UNIX/POSIX Λνηπφο Δμνπιηζκφο (ηειεπηθνηλσληαθφο, παξαθνινχζεζεο θπθινθνξίαο, ινηπψλ αηζζεηήξσλ) Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: α. Τπνζχζηεκα Ραδηνδεχμεσλ (εμσηεξηθέο θεξαίεο, ςεθηαθά κηθξνθπκαηηθά ζπζηήκαηα κεηάδνζεο) β. Ραληάξ γ. Πνκπνδέθηεο VHF FM & AM δ. Ραδηνγσληφκεηξα

3 ε. Μεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ζη. ηαζκνχο βάζεο AIS (Automatic Identification System) δ. Σειεθσληθά θέληξα ε. Καηαγξαθηθά θσλήο ζ. χζηεκα θσλεηηθψλ επηθνηλσληψλ η. Σειερεηξηδφκελεο θάκεξεο εκέξαο θαη λχρηαο, ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θαη επνπηείαο εκεηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο-ζπζθεπέο αηζζεηήξσλ, πξνέξρεηαη απφ δηάθνξνπο ππνθαηαζθεπαζηέο-ππνπξνκεζεπηέο (π.ρ. Ηηαιηθή εηαηξεία GEM γηα ηα ξαληάξ, Γεξκαληθή εηαηξεία C-PLΑTH γηα ηα ξαδηνγσληφκεηξα, Ννξβεγηθή εηαηξεία JOTRON γηα ηα VHF-AM, Ακεξηθαληθή εηαηξεία LAMDA γηα ηα VHF-FM, Ννξβεγηθή εηαηξεία ΑΝΣΔΔRΑ γηα ηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, νπεδηθή εηαηξεία SAAB γηα ηα AIS, εηαηξεία JAI γηα ηηο θάκεξεο εκέξαο/ρακεινχ θσηηζκνχ, νπεδηθή εηαηξεία FLIR SYSTEMS AB γηα ηηο ζεξκηθέο θάκεξεο θ.ιπ.) Ζιεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο, ειεθηξνινγηθνχο πίλαθεο δηαλνκήο ηζρχνο, ζπζθεπέο αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (U.P.S.), ειεθηξνγελλήηξηεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφζβεζεο, ζπλαγεξκνχο παξαβίαζεο, ππξαλίρλεπζε, ζχζηεκα απηφκαηεο θαηάζβεζεο, θσηηζκφ αζθαιείαο Κηηξηαθέο ππνδνκέο, ππιψλεο Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: α. Κηηζηνχο νηθίζθνπο ή/θαη πξνθαηαζθεπαζκέλνπο κεηαιιηθνχο νηθίζθνπο β. Ππιψλεο-ηζηνχο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εγθαηαζηαζεί δηάθνξνη αηζζεηήξεο θαη θεξαίεο γ. Πεξηθξάμεηο πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ ππ αξηζ , θαη αλσηέξσ παξαγξάθσλ, πεξηιακβάλεηαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 2.3 Γνκή πζηήκαηνο Σξόπνο Λεηηνπξγίαο VTS είλαη ε ππεξεζία πνπ αλαπηχζζεηαη ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ππεξεζία απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί άκεζα θαη λα αιιειεπηδξά κε ηα πινία θαη λα δίλεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο. Σα θέληξα VTS εγθαζίζηαληαη ζε ρψξνπο ησλ νηθείσλ Ληκεληθψλ Αξρψλ ηεο ρψξαο θαη επηβιέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ δηαρείξηζεο ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο κε ηξφπν παξφκνην κε απηφλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. VTMIS είλαη ην εζληθφ θεληξηθφ ζχζηεκα πνπ ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ηα θαηά ηφπνπο θέληξα VTS, ηηο επεμεξγάδεηαη θεληξηθά θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαλνκήο ηνπο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ο ξφινο ηνπ θέληξνπ VTMIS είλαη επηηειηθφο απνηειψληαο παξάιιεια πνιχηηκν εξγαιείν γηα αλάιπζε-επεμεξγαζία ησλ θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ θαη γηα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Σν θέληξν VTMIS ζηεγάδεηαη επί ηνπ παξφληνο ζην θηίξην φπνπ βξίζθεηαη ν Κιάδνο ηεο Δπηζεψξεζεο ησλ Δκπνξηθψλ Πινίσλ (Λεσθφξνο Γξεγνξίνπ Λακπξάθε 50, Πεηξαηάο) θαη ζπλδέεηαη κέζσ κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ κε ηα πεξηθεξεηαθά θέληξα VTS. Κάζε θέληξν VTS επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο θαηά ηφπνπο ζηαζκνχο αηζζεηήξσλ. Κάζε ζηαζκφο πεξηιακβάλεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ζπζηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ αηζζεηεξίσλ γηα ζπιινγή θαη ηνπηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο θαη ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ηνπ. Οη ζηαζκνί αηζζεηήξσλ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο πξνζσπηθφ, ειέγρνληαη εμ απνζηάζεσλ απφ ην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ επφπηε θάζε θέληξνπ VTS θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα: 3

4 Πνκπνδέθηε Radar πζθεπή απηφκαηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο πινίσλ (AIS) Πνκπνδέθηεο επηθνηλσλίαο VHF Marine & Aero Ραδηνγσληφκεηξν Κάκεξεο εκέξαο, ρακεινχ θσηηζκνχ θαη ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο Μεηεσξνινγηθνχο αηζζεηήξεο Ραδηνδεχμεηο Σα θέληξα VTS θαη RTS απνηεινχλ ηα θαηά ηφπνπο επηρεηξεζηαθά θέληξα δηαρείξηζεο ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο φπνπ επεμεξγάδνληαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο αηζζεηήξσλ, ζπζρεηίδνληαη κε ππάξρνληαη ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο ηνπηθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη απεηθνλίδνληαη ζηηο νζφλεο θπθινθνξίαο ηνπο. Οη ρεηξηζηέο/επφπηεο VTS δηαρεηξίδνληαη ηε ζαιάζζηα θπθινθνξία ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο κέζα απφ θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ππνινγηζηέο κε δηπιέο νζφλεο θπθινθνξίαο θαη ζπζηήκαηα θσλεηηθψλ επηθνηλσληψλ. Έηζη, ππνηππψλνπλ, νξγαλψλνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηε ζαιάζζηα θπθινθνξία κέζσ ηνπ ππνινγηζηηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη ελέξγεηεο ησλ ρεηξηζηψλ VTS θαη νη επηθνηλσλίεο κε ηα πινία θαηαγξάθνληαη ζπλερψο απφ ζχγρξνλεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ελψ ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ησλ ήδε απνζεθεπκέλσλ παξειζνληηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ παξαθάησ εηθφλα αλαπαξηζηά ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο: Αλαιπηηθή πεξηγξαθή εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνύ πξνο ζπληήξεζε Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνο ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ζηα ζεκεία ηεο παξαγξάθνπ 2., πεξηιακβάλεηαη ζε πίλαθεο ζην Παξάξηεκα Γ. 2.5 πληήξεζε Σερληθή Τπνζηήξημε θαη follow on ππνζηήξημε πζηήκαηνο VTMIS

5 5 Σν ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ηόζν εμ άπνζηάζεσο όζν θαη ζην πεδίν κε ηε κνξθή πξνγξακκαηηζκέλεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη έθηαθηεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην επίπεδν αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα απνθαζίζηαληαη ζηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν φπνηεο βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίεο εκθαλίδνληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ή/θαη ην ινγηζκηθφ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη πιήξεο θαη αλαιπηηθή Μειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα κπνξεί λα παξέμεη ηελ πληήξεζε - Τπνζηήξημε follow-on ηνπ πζηήκαηνο VTMIS ελψ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθά θαη ην θφζηνο γηα φια ηα αληηθείκελα ηεο ππνζηήξημεο Αληηθείκελα Τπνζηήξημεο Γεληθά Ζ ζπληήξεζε-ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαιχπηεη ηελ αλαγλψξηζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε θάζε πξνβιήκαηνο (βιάβεο ή/θαη αλσκαιίαο ή/θαη δπζιεηηνπξγίαο) ζε πιηθφ ή/θαη ινγηζκηθφ, πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ ή ζε εμσηεξηθνχο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο (ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θ.ιπ.). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε θάζε κνλάδαο εμνπιηζκνχ ή ζπζθεπήο ή ηκήκαηνο απηήο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηζθεπή ηνπο δελ είλαη ηερληθά εθηθηή. Σα απαξαίηεηα γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πιηθά θαη αληαιιαθηηθά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη φηη: α. Σα κεραληθά θαη ειεθηξνληθά κέξε ησλ κνλάδσλ (π.ρ. CD/DVD drives, H.D.D. θιπ.), β. ν απαηηνχκελνο παζεηηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. θαιψδηα, θ.ιπ) γ. νη ζπζζσξεπηέο ησλ ζπζθεπψλ αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (UPS) δ. νη ζπζζσξεπηέο εθθηλήζεσο ησλ ΖΕ ε. νη ζπζζσξεπηέο ησλ πηλάθσλ ππξαλίρλεπζεο απηφκαηεο θαηάζβεζεο, ζπλαγεξκψλ παξαβίαζεο ρψξσλ, ζπζηεκάησλ παξνπζίαο πξνζσπηθνχ, απηφλνκσλ θσηηζηηθψλ αλάγθεο. ζη. νη ζπζζσξεπηέο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ δ. νη ζπζζσξεπηέο ησλ ηειερεηξηζηεξίσλ (θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ, πξνβνιηθψλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) ε. νη ιακπηήξεο θσηνζήκαλζεο ηζηψλ ζ. Σν πγξφ θπθιψκαηνο ςχμεσο ηνπ ΖΕ η. Σα θίιηξα ηνπ ΖΕ (αέξνο, ιηπαληειαίνπ, θαπζίκνπ) ηα. Οη ηκάληεο ηνπ ΖΕ ηβ. Σν αθπγξαληηθφ πιηθφ ηνπ θπκαηνδεγνχ ηγ. Οη ιπρλίεο magnetron ησλ ξαληάξ ηδ. Σα αληηθεξαπληθά ηε. Σα θίιηξα ησλ κεηεσξνινγηθψλ ηζηψλ ηζη. Σα εηδηθά πγξά ησλ κεηεσξνινγηθψλ ηζηψλ ηδ. Σα ζηεξεσηηθά θαισδηψζεσλ κηαο ρξήζεσο n. Οη θαζέηεο εγγξαθήο DDS 3 ή αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο, δελ ζεσξνχληαη αλαιψζηκα πιηθά θαη θαηά ζπλέπεηα, εθφζνλ απαηηεζεί, επηζθεπάδνληαη ή αληηθαζίζηαληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ Ζ απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ γίλεηαη κε κεηάβαζε ηερληθψλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ρψξνπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο (on site). Σπρφλ έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ ηερληθψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν Σν ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ. κπνξεί λα απνδερζεί ηζνδχλακεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (π.ρ. λα ππάξρεη έλα ή πεξηζζφηεξα αληηπξνζσπεπηηθά ζπζηήκαηα δηαζέζηκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη κε κέξηκλα ηνπ ηδίνπ, λα εγθαηαζηαζνχλ πξνζσξηλά ζε αληηθαηάζηαζε απηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε ή απνθαηάζηαζε βιάβεο κε απνζηνιή ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη επζχλε) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κε ηηο ιχζεηο απηέο δελ ζα ππάξμεη θακηά επίπησζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Δπίζεο είλαη απνδεθηή απφ ην ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ. ή επηζθεπή βιαβψλ ινγηζκηθνχ κέζσ

6 6 δηθηχνπ (remote) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ζεσξείηαη θαθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ε εγθαηάζηαζε πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ ή/θαη ε αιιαγή ησλ ξπζκίζεψλ ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Δπίζεο δελ ζεσξείηαη θαθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ε ηπρφλ πξνζβνιή νπνηαζδήπνηε κνλάδαο απφ ηνχο (viruses) ή άιιεο κνξθήο θαθφβνπιν ινγηζκηθφ (worm, Trojan, θ.ιπ) Δπηζεκαίλεηαη φηη ηπρφλ εμνπιηζκφο αληηθαηάζηαζεο (αληαιιαθηηθά ή/θαη κνλάδεο εμνπιηζκνχ) πνπ ζα παξαζρεζεί ζην ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ. ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζα πξέπεη αθ ελφο λα είλαη ηζνδχλακνο ή αλψηεξνο ηνπ αληηθαζηζηφκελνπ εμνπιηζκνχ ελψ παξάιιεια ν εμνπιηζκφο απηφο εληάζζεηαη απηφκαηα ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ψζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνζηεί βιάβε, λα επηζθεπαζηεί ή λα αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ απφ ηνλ αλάδνρν, ρσξίο θαλέλα θφζηνο γηα ην ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο-ηερληθήο ππνζηήξημεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο β) Δπηδηνξζσηηθήο πληήξεζε Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδην πξνζσπηθφ ησλ θαηά ηφπνπο θέληξσλ VTS θαη RTS. Με ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζην πεδίν (on site) ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα παξαδίδεηαη ζε αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ. (π.ρ. ζην πξνζσπηθφ ησλ θαηά ηφπνπο θέληξσλ VTS θαη RTS) ην επηζπλαπηφκελν ζην Παξάξηεκα Β Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο. Σν Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο ζα ζπληάζζεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ζε δχν (2) αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα () ζα παξαδίδεηαη ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ.. Δπίζεο, αλά ηξίκελν ζα ππνβάιιεηαη κε κέξηκλα ηεο Αλαδφρνπ, αλαθνξά πξνφδνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο Δξγαζίεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο Πξνιεπηηθή πληήξεζε νξίδεηαη σο ε ζπληήξεζε πνπ απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν απηή εθαξκφδεηαη, ζε κηα πξνδηαγεγξακκέλε θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο επηζεψξεζεο, αλίρλεπζεο θαη απνηξνπήο βιαβψλ θαηά ηελ γέλλεζή ηνπο (incipient failures). Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δηαθξίλεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλε θαη απξνγξακκάηηζηε θαη αθνξά ζε δηάζεζε πιηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζίσλ. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ νια ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά εμαξηήκαηα θαη ινηπά απαξαίηεηα γηα ηε ζπληήξεζε πιηθά θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο δαζκνχο,έμνδα εθηεισληζκνχ,κεηαθνξάο θαη ινηπέο δαπάλεο. Σα παξαπάλσ αλαιψζηκα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ή/θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ δηαηίζεληαη πιένλ ζην εκπφξην (discontinued products) ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη θαη λα ηνπνζεηεί αληίζηνηρα πιήξσο ζπκβαηά κε ηα ππάξρνληα. Δηδηθφηεξα, ν Αλάδνρνο: α) ε θαζεκεξηλή βάζε εθηειεί εμ απνζηάζεσο ειέγρνπο θαη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: -Έιεγρν ηεο επηθνηλσλίαο φισλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ VTS κε ηε βάζε δεδνκέλσλ VTMIS -Γεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ εκεξήζησλ exports ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία εμάγνληαη απηφκαηα ζε πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή. β) ε κεληαία βάζε εθηειεί εμ απνζηάζεσο ειέγρνπο θαη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: -Έιεγρν κέζσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ.

7 -Έιεγρν ππνζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο αλαπαξαγσγήο θαη θαζνδήγεζε ησλ ρεηξηζηψλ γηα ηελ θχιαμε ησλ καγλεηηθψλ ηαηληψλ κε ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα. -Έιεγρν radar,rdp,iau,ηάζεο κπαηαξίαο γελλήηξηαο. 7 γ) Αλα ηξίκελν ζα απνζηέιιεη νκάδα εξγαζίαο κε επαξθή αξηζκφ κειψλ γηα ηελ εθηέιεζε επί ηόπνπ εξγαζηψλ ζε θάζε ζηαζκφ αηζζεηεξίσλ ή/θαη αλακεηαδνηηθφ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: -Έιεγρνο θπζηθήο αζθάιεηαο ρψξνπ, πεξίθξαμεο, εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζπξψλ, κνλψζεσλ, ζηεγάλσζεο θαη ζεξκνκφλσζεο δψκαηνο, ηνηρνπνηίαο, επελδχζεσλ ηνίρσλ, δαπέδσλ θαη επελδχζεσλ δαπέδσλ, ςεπδνξνθψλ θαη ρξσκαηηζκψλ. -Λίπαλζε θιεηδαξηψλ θαη ινπθέησλ. -Καζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. -Δπηζεψξεζε ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. -Δπηζεψξεζε Ζ/Ε θαη θαηαγξαθή έλδεημεο σξνκεηξεηή. -Δπηζεψξεζε κπαηαξίαο, ηκάληα, ςπθηηθνχ πγξνχ ιηπαληειαίνπ Ζ/Ε. -Δπηζεψξεζε δεμακελήο θαπζίκνπ Ζ/Ε θαη θαηαγξαθή ζηάζκεο θαπζίκνπ. -Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε ρεηξνθίλεηα θαη κεηά απφ ηερλεηή δηαθνπή θεληξηθήο παξνρήο ξεχκαηνο. -Γνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ UPS, έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ ηνπ UPS θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο εθφζνλ απαηηεζεί. -Δπηζεψξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θιηκαηηζηηθψλ. -Καζαξηζκφο θίιηξσλ θιηκαηηζηηθψλ. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ ππξαλίρλεπζεο / θαηάζβεζεο, έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ησλ πηλάθσλ θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εθφζνλ απαηηεζεί. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ ζπλαγεξκνχ, έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εθφζνλ απαηηεζεί. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ θσηνζήκαλζεο ππιψλ. -Δμσηεξηθφ θαη εζψηεξηθφ θαζαξηζκφ πηλάθσλ θαη ζπζθεπψλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δίλεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ κεραλνγξαθηθνχ θαη δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ. -Δπηζεψξεζε θαισδηψζεσλ νηθίζθνπ -Δπηζεψξεζε φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ γηα ελδείμεηο ζπλαγεξκψλ θαη ιεηηνπξγία απαξαίηεησλ αλεκηζηήξσλ. -Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθψλ ή θζαξκέλσλ πιηθψλ. -Δθηέιεζε δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ. -Δπηζεψξεζε θαισδηψζεσλ θαη θπκαηνδεγψλ ππιψλα. -Δπηζεψξεζε ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιίαο (θεξαηψλ) ππιψλα. -Δπηζεψξεζε ησλ ζηαζεξψλ ζπζηεκάησλ θαηάζβεζεο. -Δπηζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο παξνπζίαο πξνζσπηθνχ. -Δπηζεψξεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ CCTV, RDF, VHF AM θαη κεηεσξνινγηθψλ αηζζεηήξσλ θιπ -Απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί ή αλαθεξζεί. -Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θαη ππνζπζηεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αληίζηνηρν θέληξν VTS ή RTS. δ) Αλα ηξίκελν ζα απνζηέιιεη νκάδα εξγαζίαο κε επαξθή αξηζκφ κειψλ γηα ηελ εθηέιεζε επί ηόπνπ εξγαζηψλ ζε θάζε θέληξν VTS θαη RTS νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: -Έιεγρνο θπζηθήο αζθάιεηαο ρψξνπ, πεξίθξαμεο, εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζπξψλ, παξαζχξσλ θαη παινπηλάθσλ, κνλψζεσλ, ζηεγάλσζεο θαη ζεξκνκφλσζεο δψκαηνο, ηνηρνπνηίαο, επελδχζεσλ ηνίρσλ, δαπέδσλ θαη επελδχζεσλ δαπέδσλ, ςεπδνξνθψλ, εηδψλ πγηεηλήο θαη ρξσκαηηζκψλ. -Λίπαλζε θιεηδαξηψλ. -Δπηζεψξεζε ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. -Δπηζεψξεζε κπαηαξίαο, ηκάληα, ςπθηηθνχ πγξνχ ιηπαληειαίνπ Ζ/Ε. -Δπηζεψξεζε δεμακελήο θαπζίκνπ Ζ/Ε θαη θαηαγξαθή ζηάζκεο θαπζίκνπ.

8 -Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε ρεηξνθίλεηα θαη κεηά απφ ηερλεηή δηαθνπή θεληξηθήο παξνρήο ξεχκαηνο. -Δπηζεψξεζε Ζ/Ε θαη θαηαγξαθή έλδεημεο σξνκεηξεηή. -Γνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο UPS, έιεγρν θαηάζηαζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ ηνπ UPS θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο εθφζνλ απαηηεζεί. -Δπηζεψξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θιηκαηηζηηθψλ. -Καζαξηζκφο θίιηξσλ θιηκαηηζηηθψλ. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ ππξαλίρλεπζεο / θαηάζβεζεο έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ησλ πηλάθσλ θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εθφζνλ απαηηεζεί. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ ζπλαγεξκνχ, έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ησλ πηλάθσλ θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εθφζνλ απαηηεζεί. -Δμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ πηλάθσλ θαη ζπζθεπψλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δίλεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ κεραλνγξαθηθνχ θαη δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ. -Δπηζεψξεζε φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ γηα ελδείμεηο ζπλαγεξκψλ θαη ιεηηνπξγία απαξαίηεησλ αλεκηζηήξσλ. -Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθψλ ή θζαξκέλσλ πιηθψλ. -Δθηέιεζε δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ. -Δπηζεψξεζε θαισδηψζεσλ θαη θπκαηνδεγψλ ππιψλα. -Δπηζεψξεζε ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιίαο (θεξαηψλ) ππιψλα. -Δπηζεψξεζε εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο. -Δπηζεψξεζε δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ. -Δπηζεψξεζε DB Servers. -Δπηζεψξεζε DAT drivers. -Έιεγρνο θσλεηηθψλ επηθνηλσληψλ. -Δπηζεψξεζε ησλ ζηαζεξψλ ζπζηεκάησλ θαηάζβεζεο. -Δπηζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο παξνπζίαο πξνζσπηθνχ. -Απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί ή αλαθεξζεί. -Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θαη ππνζπζηεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αληίζηνηρν θέληξν VTS ή RTS. ε) Αλα εμάκελν ζα απνζηέιιεη νκάδα εξγαζίαο κε επαξθή αξηζκφ κειψλ γηα ηελ εθηέιεζε επί ηόπνπ εξγαζηψλ ζε θάζε θέληξν VTS θαη RTS νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: -Λήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο απφ θάζε server, operator workstation θαη correlator workstation πνπ αθνξνχλ ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα,ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εθαξκνγή MTM00. -Λεπηνκεξή εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ κε ρξήζε θπζεηήξα θαη ρξσζηήξα ζπζθεπψλ θαη ηθξησκάησλ εμνπιηζκνχ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο. ζη) Αλα έηνο, ζα απνζηέιιεη νκάδα εξγαζίαο κε επαξθή αξηζκφ κειψλ γηα ηελ εθηέιεζε επί ηόπνπ εξγαζηψλ ζηνπο ζηαζκνχο αηζζεηεξίσλ ή/θαη αλακεηαδνηηθνχο ζηαζκνχο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: -Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ιαδηνχ,ςπθηηθνχ πγξνχ θαη ιηπαληηθψλ H/Z. -Καζαξηζκφο ή αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ αέξα ησλ Ζ/Ε. ε πεξηπηώζεηο πνπ ην Ζ/Ε έρεη ζπκπιεξώζεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό σξώλ πξνο επηζεώξεζε ή ιεηηνπξγεί ζε κόληκε ή ζρεδόλ κόληκε βάζε, ε αληηθαηάζηαζε ησλ ιηπαληηθώλ θαη ςπθηηθώλ πγξώλ θαη θίιηξσλ λα γίλεηαη έγθαηξα Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε Ζ επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε νξίδεηαη σο εθείλε, πνπ απνζθνπεί ζηελ επαλαθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε κία πξνδηαγεγξακκέλε θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ επηδηφξζσζεο κίαο δπζιεηηνπξγίαο (malfunction), ε νπνία έρεη πξνθαιέζεη ππνβάζκηζε θάησ απφ ηελ πξνδηαγεγξακκέλε, ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. 8

9 Ζ επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε αθνξά επίζεο ζε δηάζεζε πιηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζίσλ Ο Αλάδνρνο, ηφζν θαηά ηελ πξνιεπηηθή φζν θαη θαηά ηελ επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε, είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί νπνηαδήπνηε εξγαζία απαηηείηαη θαη αθνξά ηφζν ζε θηηξηαθή ππνδνκή φζν θαη ζε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ή/θαη ζπζθεπψλ θιπ Ο κέγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο θαζψο θαη ν κέγηζηνο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ/δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηε δνκή θαη ηε γξακκνγξάθεζε ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ν νπνίνο ζα ελζσκαησζεί ζην ζψκα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελνη κέγηζηνη ρξφλνη απφθξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο αλαγξαθφκελνπο ζηνλ πίλαθα απηφ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Α/Α α. 2 2α. 2β. εκεία Δγθαηάζηαζεο Δμνπιηζκνχ (Τπεξεζίεο ηνπ ΤΝΑ/ΑΛ- ΔΛ.ΑΚΣ.) Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΤΝΑ/ΑΛ- ΔΛ.ΑΚΣ. ζηνλ Πεηξαηά -Δζληθφ θέληξν VTMIS (επί θηηξίνπ ηεο νδνχ Γξ. Λακπξάθε 50, Πεηξαηάο), - Σερληθή Τπεξεζία( επί θηηξίνπ ηεο νδνχ 2αο Μεξαξρίαο 8, Πεηξαηάο) Τπεξεζίεο κε έδξα ζην Ννκφ Αηηηθήο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά Κέληξα VTS RTS: -Κέληξν VTS Πεηξαηά, -Κέληξν VTS Ραθήλαο, -Κέληξν RTS Λαπξίνπ ηαζκνί αηζζεηήξσλ: -Φπηηάιεηαο, Μέγηζηνο Υξφλνο Απφθξηζεο (Απφ ηελ αλαγγειία πξνβιήκαηνο) Μέγηζηνο Υξφλνο Απνθαηάζηαζεο Πξνβιεκάησλ - Γηεθπεξαίσζεο Δξγαζηψλ (Απφ ηελ αλαγγειία) Πξνβιήκαηα πνπ Πξνβιήκαηα πνπ αλαγγέιινληαη εληφο Κ.Χ.Κ. αλαγγέιινληαη εληφο Δ.Χ.Κ. Λνγηζκηθφ (Software ) 2 Ώξεο 36 Ώξεο 3 Ώξεο 48 Ώξεο 3 Ώξεο 48 Ώξεο Λνγηζκηθφ *Τιηθφ **Τιηθφ 2 *Τιηθφ **Τιηθφ 2 (Software (Hardware) (Hardware) (Hardware) (Hardware) ) 72 Ώξεο 96 Ώξεο 96 Ώξεο 32 Ώξεο 68 Ώξεο 68 Ώξεο 48 Ώξεο 32 Ώξεο 92 Ώξεο 72 Ώξεο 68 Ώξεο 228 Ώξεο 72 Ώξεο 68 Ώξεο 228 Ώξεο

10 2γ. 2δ. 2ε. 3 3α. 3β. -Μεγάιεο Κπξάο, -Αθξ. Βξπζζάθη Λαπξίνπ Αλακεηαδνηηθνί ζηαζκνί: -Τκεηηνχ, -Αγ. Σξηάδαο Πεξάκαηνο, ηαζκνί αηζζεηήξσλ: -Αίγηλαο, -Πάνπξαο Κέαο, -Αθξ. Φάζζαο Άλδξνπ, -Αθξ. Βίγιαο Δχβνηαο, Αλακεηαδνηηθφο ζηαζκφο -Πξνθήηεο Ζιίαο λ. Κέαο Τπεξεζίεο κε έδξα εθηφο Ννκνχ Αηηηθήο Κέληξα VTS RTS: -Κέληξν VTS Πάηξαο, -Κέληξν RTS Αληηξξίνπ Κέληξα VTS RTS: -Κέληξν VTS Κέξθπξαο, -Κέληξν RTS Ζγνπκελίηζαο, 3 Ώξεο 48 Ώξεο 4 Ώξεο 72 Ώξεο 4 Ώξεο 72 Ώξεο 5 Ώξεο 84 Ώξεο 7 Ώξεο 96 Ώξεο 96 Ώξεο 32 Ώξεο 32 Ώξεο 68 Ώξεο 92 Ώξεο 68 Ώξεο 92 Ώξεο 92 Ώξεο 228 Ώξεο 252 Ώξεο 0 72 Ώξεο 68 Ώξεο 228 Ώξεο 96 Ώξεο 92 Ώξεο 252 Ώξεο 96 Ώξεο 92 Ώξεο 252 Ώξεο 08 Ώξεο 32 Ώξεο 228 Ώξεο 288 Ώξεο 252 Ώξεο 32 Ώξεο 3γ. ηαζκνί αηζζεηήξσλ: -Αθξ. Πάππαο Αραΐαο, -Αληηξξίνπ, 5 Ώξεο 84 Ώξεο 68 Ώξεο 228 Ώξεο 08 Ώξεο 228 Ώξεο 288 Ώξεο 3δ. 3ε. ηαζκνί αηζζεηήξσλ: -Αθξ. Γξέπαλν Ζγνπκελίηζαο, -Ληκέλαο Κέξθπξαο, -Ληκέλαο Λεπθθίκεο Κέξθπξαο, -Αγ. ηεθάλνπ Κέξθπξαο Αλακεηαδνηηθνί ζηαζκνί: 7 Ώξεο 96 Ώξεο 7 Ώξεο 96 Ώξεο 92 Ώξεο 92 Ώξεο 252 Ώξεο 252 Ώξεο 32 Ώξεο 32 Ώξεο 252 Ώξεο 32 Ώξεο 252 Ώξεο 32 Ώξεο

11 -Όξνο Παληνθξάηνξα Κέξθπξαο, -Ληνηξίβηα Ζγνπκελίηζαο, *Τιηθφ (Hardware): Πνκπνδέθηεο ξαληάξ (TRX), Δπεμεξγαζηήο ζήκαηνο ξαληάξ (RDP), πζρεηηζηήο ηρλψλ (Correlator workstation), κνλάδα Interface Adapter Unit (IAU), Δμππεξεηεηήο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Database workstation), ππνζχζηεκα ξαδηφδεπμεο, Ζ/Ε, UPS, ηαζκφο ρεηξηζηή VTS-RTS (Operator workstation), ηαζκφο επφπηε VTS-RTS (Supervisor workstation), VHF FM, Γξνκνινγεηήο θσλεηηθψλ επηθνηλσληψλ (telegenix) **Τιηθφ 2 (Hardware): Όινο ν ινηπφο εμνπιηζκφο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Τιηθφ (Hardware) Κ.Χ.Κ. (Καλνληθέο Ώξεο Κάιπςεο): Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο 7.00 γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο Δ.Χ.Κ. (Δπηπιένλ Ώξεο Κάιπςεο): Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζεσξείηαη Κ.Χ.Κ Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ππνζηεξηδφκελνπ εμνπιηζκνχ. Σν Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα ιεηηνπξγεί φιν ην 24ψξν, επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Σν Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα είλαη θαηάιιεια ζηειερσκέλν θαη εμνπιηζκέλν ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη πξνβιεπφκελνη ρξφλνη απφθξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ. Παξάιιεια κε ηε ζηειέρσζή ηνπ, ην Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα δηαζέηεη ηειεθσληθφ θέληξν θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ιήςε θαη απνζηνιή FAX θαη κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Οη ηειεθσλεηέο ηνπ θέληξνπ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ψζηε θάζε αλαγγειία πξνβιήκαηνο λα πξνσζείηαη ζηνλ αξκφδην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ Γηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ Σν Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ή/θαη άιισλ δεηνχκελσλ εξγαζηψλ. Θα κπνξεί λα δέρεηαη ηειεθσλήκαηα απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ. ζε 24σξε βάζε. ηελ αξρή ηεο θιήζεο ν ρξήζηεο ζα παξέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ θαη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ίδηνο. Μπνξεί λα ηνπ δεηεζεί λα δψζεη θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ηε ζπλέρεηα ην πξφβιεκα ζα παξαπέκπεηαη ζηνλ αξκφδην ηερληθφ ν νπνίνο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν κέγηζηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο, ζα επηθνηλσλεί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ. ην νπνίν αλαθνίλσζε ην πξφβιεκα πξνθεηκέλνπ λα ηνπ γλσζηνπνηεζνχλ ηπρφλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ήδε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ή ηελ παξάθακςή ηνπ. Ο ηερληθφο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ. λα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη λα παξέμεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφθξηζε θάπνηαο κνλάδαο εμνπιηζκνχ ψζηε λα γίλεη θαηά ην δπλαηφλ πιήξεο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή θαη απνθαηάζηαζή ηνπ. Δπίζεο, ν αξκφδηνο ηερληθφο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα επηρεηξήζεη λα απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε κέζσ δηθηχνπ (remote) Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΝΑ/ΑΛ- ΔΛ.ΑΚΣ. ε αλαγλψξηζε ηεο κνλάδαο εμνπιηζκνχ ή ζπζθεπήο ζηελ νπνία εληνπίδεηαη βιάβε νχηε ε πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο απαηηνχλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη ηπρφλ αδπλακία επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ

12 2 κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ. κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν κέγηζηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο, δελ ζα ζπληζηά παξαβίαζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο από ηελ πιεπξά ηνπ ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ Αλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ επηηεπρζεί ε απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ν αλάδνρνο ελεκεξψλεη ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ. γηα ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ νη νπνίνη ζα επηζθεθζνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο εθηηκάηαη φηη εληνπίδεηαη ε βιάβε ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζ απηνχο θαη λα επηιεθζνχλ γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο Σν ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ. ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζηηο δηάθνξεο ηνπνζεζίεο θαη ζα έρεη πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ κνλάδεο εμνπιηζκνχ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πξνβνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ ε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ελέξγεηεο, ην ππφ βιάβε ζχζηεκα ή κέξνο απηνχ, κεηαθέξεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ κε δηθά ηνπ έμνδα θαη επζχλε Δθ' φζνλ ην πξφβιεκα δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθαηαζηαζεί εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ , ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: α) Με δηθά ηνπ κέζα λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζσξηλή επαλαιεηηνπξγία ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (πξφζβαζε ζε δίθηπν/α, ιεηηνπξγία εθαξκνγψλ, θ.ιπ) θαη β) ε ρξόλν πνπ δελ ζα μεπεξλά ηηο δέθα νρηώ (8) εξγάζηκεο εκέξεο, από ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο λα αληηθαηαζηήζεη ην ππό βιάβε ζύζηεκα, κε ην ίδην ή ηζνδύλακν θαη λα ην εγθαηαζηήζεη ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ. Γηα ηα αλσηέξσ πξέπεη λα ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ. ε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ν πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη εθπξφζεζκνο θαη ηνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ 8/ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 3. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηνπ Φνξέα, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή. Δηδηθφηεξα, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε/ζπληήξεζε παξφκνησλ ζπζηεκάησλ - έξγσλ αλάινγεο ηερλνινγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν ηελ ηειεπηαία 4εηία. 3.2 Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε ηερλνγλσζία ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη: α. ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ/ησλ έξγνπ/έξγσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ε ηερλνινγία αλάπηπμήο ηνπ/ηνπο, β. ζα επηζπλάπηεηαη επηζηνιή ηεο αληίζηνηρεο εηαηξείαο/πειάηε ζηελ νπνία εθηφο ησλ άιισλ ζα αλαθέξεηαη ην χςνο ηεο πξνκήζεηαο, ε ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζην/ζηα έξγν/έξγα απηφ θαη ξεηή αλαθνξά ζην επίπεδν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. γ. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία παξνπζίαο ηνπ αλαδφρνπ (εγθαηαζηάζεηο, πξνζσπηθφ, πιηθνηερληθή ππνδνκή θ.ιπ.) ζε παλειιαδηθφ επίπεδν θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηπρφλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην έξγν. 3.3 Αλαθνξά ησλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ - Δξγαζηψλ. Δπηζπκεηή ε χπαξμε πηζηνπνηεηηθνχ ISO ή αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ γηα παξνρή Τπεξεζηψλ Δξγαζηψλ. 3.4 Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο ππεξγνιάβνπο κε ηνπο νπνίνπο πηζαλφλ ζα ζπλεξγαζηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα απνδνρήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.

13 3 4. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 4. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σν ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο δψδεθα (2) κελψλ ρσξίο επηπιένλ δηαδηθαζίεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απνδνρή αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ην ίδην ηίκεκα ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 5. ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΥΡΟΝΗΚΧΝ ΟΡΗΧΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ή ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΡΖΣΡΑ ηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ ή δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο θαη ηεο παξνχζαο, ηφηε, πέξαλ ησλ ηπρφλ άιισλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα θαζπζηέξεζεο, ζα κεηψλεηαη ην εηήζην ηίκεκα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ επεξεάδεηαη απφ ηε κε δηαζεζηκφηεηα ηεο κνλάδαο απηήο θαηά 3 ηνηο ρηιίνηο (0,3%).

14 4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α (ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΘΔΗ, ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ, ΣΟΤ ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΣΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ VTS - RTS) ΒΑΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΑΘΜΧΝ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ (RRS) ΔΞΟΠΛΗΜΟ RSS Ν. ΦΤ ΣΑΛ ΛΔΗ Α ΜΔ ΓΑΛ Ζ ΚΤ ΡΑ ΑΜ ΦΗΑ ΛΖ ΣΟ ΤΡ ΛΟ ΑΗ ΓΗΝ Α ΠΑ ΟΤ ΡΑ ΚΔ Α ΑΚ Ρ. ΦΑ Α ΑΝ ΓΡ ΟΤ ΡΑΝΣΑΡ* ΑΚ Ρ. ΒΗΓ ΛΑ ΑΚ Ρ. ΒΡ Τ ΑΚΗ ΑΚ. ΠΑ ΠΠ Α ΑΝ ΣΗΡ ΡΗΟ ΛΔ ΤΚΗ ΜΜ Ζ ΑΚ. ΓΡ ΔΠ ΑΝ Ο ΛΗΜ. ΚΔ ΡΚ ΤΡ Α ΑΓ. ΣΔ ΦΑ ΝΟ VHF MARINE VHF AERO RDF METEO ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ UPS AIR CONDITION CCTV LLLTV I.R AIS BASE STATION ALARM SYSTEM ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ (FENCE) MAINTENANCE MONITOR ΚΣΗΜΑ (BUILDING) ΠΤΛΧΝΑ (TOWER) *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πανηάπ έσοςν διπλούρ πομποδέκηερ και διπλούρ επεξεπγαζηέρ δεδομένων πανηάπ (RDP)

15 ΒΑΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΣΧΝ (RELAYS) 5 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΣΔ ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ (ΠΑΘΖΣΗΚΟ) ΤΜΖΣΣΟ ΚΔΑ ΟΡΟ ΠΑΝΣΟΚΡΑΣΧΡ ΛΗΟΣΡΗΒΗΑ ΤΣΖΜΑ LINK ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ UPS AIR CONDITION ALARM SYSTEM ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ (FENCE) MAINTENANCE MONITOR ΚΣΗΜΑ (BUILDING) ΠΤΛΧΝΑ (TOWER) ΒΑΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΔΝΣΡΧΝ VTS RTS ΚΔΝΣΡΑ VTS - RTS VTS ΚΔΡΚΤΡ Α RTS ΖΓΟΤΜΔΝΗΣ Α VTS ΠΑΣΡΑ RTS ΑΝΣΗΡΡΗΟ Τ VTS ΠΔΗΡΑΗ Α VTS ΡΑΦΖΝΑ RTS ΛΑΤΡΗΟ Τ ΚΔΝΣΡΟ VTMIS ΣΔΥ ΝΗΚΖ ΤΠΖ ΡΔΗ Α ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ UPS AIRCONDITION CCTV LLLTV 4 2 ALARM SYSTEM MAINTENANCE MONITOR ΚΣΗΜΑ (BUILDING) Δληφο ρψξνπ πθηζηάκελ εο ππνδνκήο Δληφο ρψξνπ πθηζηά κελεο ππνδν κήο

16 6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β (ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ) ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ Αχμσλ Αξηζκφο. Αλαγγειία Πξνβιήκαηνο/Δξγαζίαο Ολνκ/κν Τπεπζχλνπ ΤΝΑ/ΑΛ- ΔΛ.ΑΚΣ.: Τπεξεζία/ Σνπνζεζία : Ζκεξ/λία & ψξα Αλαγγειίαο Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο / / : Πεξηγξαθή Πξνβιήκαηνο/Δξγαζίαο: Ολνκ/κν Αξκνδίνπ Σερληθνχ Αλαδφρνπ ιήςεο ηεο αλαγγειίαο Πξνβιήκαηνο/Δξγαζίαο: 2. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο-απνθαηάζηαζεο ηνπ Πξνβιήκαηνο/Γηεθπεξαίσζεο Δξγαζίαο: Σφπνο εξγαζίαο Ολνκ/κν Αξκνδίνπ Σερληθνχ Αλαδφρνπ Ζκεξνκελία

17 7 Ώξεο Δξγαζίαο Αλαρψξεζε Έλαξμ ε : : : : : : : : : : : : χζηεκα- πζθεπή Λήμε Τιηθφ S/N Part N. Αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Πνζφηεηα Πεξηγξαθή χληνκε Πεξηγξαθ ή Δξγαζίαο* Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξγαζίαο: Παξαηεξήζεηο: (*) ύληνκε Πεξηγξαθή Δξγαζίαο: Πξνιεπηηθή πληήξεζε, Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε, Απεγθαηάζηαζε, Δγθαηάζηαζε θ.ιπ. Ολνκ/λπκν Τπνγξαθή Γηα ηνλ Αλάδνρν Ολνκ/λπκν Τπνγξαθή Γηα ην ΤΝΑ/ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ.

18 8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ,ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ,ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΣΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ KAI ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ VTS-RTS

19 ΚΕΝΤΡΟ VTS ΠΑΤΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ VTS ΠΑΤΡΑΣ Α.- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ V.T.CENTER (5 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (OW ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΝ Α) ΟΘΟΝΕΣ Β) 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ,ΠΟΝΤΙΚΙ (ΤΥΠΟΥ TRACKBALL) & 2 HXEIA ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗ (OW 2) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΝ A) ΟΘΟΝΕΣ B) 3 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ,ΠΟΝΤΙΚΙ (ΤΥΠΟΥ TRACKBALL) & 2 HXEIA P/D VHM/AM ME ISARIUMA TELEGENIX ΜΕ PTT ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ (ΠΕΝΤΑΛ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΤΥΠΟΥ GOOSENECK, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MONITOR (03),ΔΥΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ CCTV (ΑΚΡ.ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙ) ΤΟ ΔΕ 3 Ο ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ PLAYBACK KAI ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 5 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ VIDEO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ- ΤΥΠΟΣ COMPAQ P00 TRINITRON COMPAQ ALPHA STATION XP900 COMPAQ P00 TRINITRON COMPAQ ALPHA STATION XP900 ΠΟΣΟΤΗΤΑ LAMDA 2 SONY SSM-20N5E 3 SONY COLOR VIDEO PRINTER UP- 200P 6 VIDEO (TIME LAPSE) 2 2 SERIAL NUMBER 027FA25MA FA25MA565 ΑΥ FA25MA FA25MA569 ΑΥ JOYSTICK ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CCTV ΚΑΜΕΡΩΝ SYNECTICS 8 ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP COLOR LASER JET 4550N JPNFD A) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (PC) ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ VTMIS COMPAQ TM 6S29-LB5Z-C348 0 B) ΟΘΟΝΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ VTMIS A) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (PC) ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ ΧΡΗΣΗΣ COMPAQ 7500 PLATO 224CP64VB932 P004B B) ΟΘΟΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ- ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ VTC ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: A] KAMERA STH PORTA EISODOY B]MONITOR ASPROMAYRO G] VIDEO ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PROVIEW BEWATOR SR-32 HITACHI HITACHI VT L2600E BEWAPASS DT-05 2 FMYC U0F09646

20 2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ- ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (BEWATOR) 3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ HP DESKJET 959 ES5278K 4 ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (U.P.S.) LIEBERT AP S 5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ WORD NET 2 (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) RACALS TΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ ΤΥΠΟΥ DENNON DRM ROUTERS (ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ) ΜΕ CISCO MC ΚΑΡΤΕΣ Ε&Μ ΚΑΙ ΑΠΟ 2 ΚΑΡΤΕΣ Ε ROUTER (ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤHΣ) ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ Ε CISCO 3600 JMΧ069Κ90Β 9 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ CISCO ΤΥΠΟΥ RPS 2 20 ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ TELEGENIX 2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ DATA DRIVES ΤΥΠΟΥ HP SURESTORE DAT-24 4 IE IE IE IE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (RR& RR2) ΓΙΑ 8034DV COPMAQ DESKPRO 2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 8032DV ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ & ΠΟΝΤΙΚΙ COMPAQ IAU -PAT 8032DV ΟΘΟΝΗ COPMAQ S70 033CG24KE336 ΠΟΛΥΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ,ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΤΩΝ MASTER VIEW Plus ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥς ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ CPU Switch CS-4 (KVM SWITCH ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCHES) BOX TRIMBLE GPS ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΩΡΑΣ ΜΕΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ V.T.C. ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF/FM ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ (ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΥΠτΠ/ΓΓΑΝ/ΔΑΝ-Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΥΘΥΝΑΛ/ΔΠΝΤ) ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΗΧΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ (ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΥΘΥΝΑΛ/ΔΠΝΤ) CATALYST 2900 Ser XL ICOM SOREX RPS 25 COMPAQ COMPAQ 2 FAB0502UOXJ FAB0502V3VR CJN BJBJ05 30 ΣΥΣΚΕΥΗ TELEFAX HP OFFICEJET V-40 ES59AG03Z 3 ΞΥΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ (VTC) 32 ΞΥΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ (ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ) 33 ΞΥΛΙΝΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ 0 34 ΞΥΛΙΝΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 35 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΑΡΤΟΘΕΣΙΟ 36 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 4 37 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 38 ΞΥΛΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 39 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ARCELIK MD ΨΥΓΕΙΟ ESKIMO 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ FANCY 42 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ FOURLIS

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία. Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θπηηαξηθνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Cell Planning) Εέξβαο Παλαγηψηεο Α.Μ.

Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία. Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θπηηαξηθνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Cell Planning) Εέξβαο Παλαγηψηεο Α.Μ. Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θπηηαξηθνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Cell Planning) Εέξβαο Παλαγηψηεο Α.Μ. 25 Δπηβιέπσλ: Γ. Οηθνλφκνπ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα δηαηξηβή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΑΗΟΔΡΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΡΓΟ: Ξξνκήζεηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, πεξηθεξεηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ ΤΛΗΚΟ 1. Γξαθείν Ζ/Τ (1,40 x 80 x 75 2. Γξαθείν ζέζεο εξγαζίαο 3. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 4. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 5. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 6. Σξνρήιαην θάζηζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059 ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία «Αλάιπζε θαη Γηαρείξηζε Δπηθηλδπλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο e - University ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ Δθαξκνγή πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ (Net Metering) ηεο θαηαλαιηζθφκελεο θαη ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα Μηθξά Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα κέρξη θαη 3kWp Σχέδιο ΔΣΔ(ΑΗΚ) «Σ.Μ.3»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα