ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG"

Transcript

1 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ANGYONG Πποηεινόμενερ Σιμέρ Λιανικήρ με Φ.Π.Α & - 50% ζηο Δ.Σ.Σ Actyon 2.3lt Βενζίνη 2.3lt Basic lt tandard lt pecial lt pecial unroof lt tandard lt pecial lt pecial unroof *Μεηαιιηθό ρξώκα : 750,00 / Πηλαθίδεο & Σέιε : 545,00 (2.3lt) Actyon 2.0lt Diesel Diesel 2.0lt tandard Diesel 2.0lt pecial Diesel 2.0lt pecial unroof Diesel 2.0lt pecial Diesel 2.0lt pecial unroof *Μεηαιιηθό ρξώκα : 750,00 / Πηλαθίδεο & Σέιε : 545,00 (2.0lt) Kyron 2.0lt Diesel Diesel 2.0lt Basic Diesel 2.0lt pecial unroof Diesel 2.0lt Basic Diesel 2.0lt pecial unroof *Μεηαιιηθό ρξώκα : 750,00 / Πηλαθίδεο & Σέιε : 545,00 (2.0lt) Kyron 3.2lt Βενζίνη 3.2lt pecial unroof *Μεηαιιηθό ρξώκα : 750,00 / Πηλαθίδεο & Σέιε : 680,00 (3.2lt) Rexton 2.3lt Βενζίνη 2.3lt 5-seat Basic lt 7-seat *Μεηαιιηθό ρξώκα : 750,00 / Πηλαθίδεο & Σέιε : 545,00 (2.3lt) Rexton II 2.7lt Diesel 2.7lt 5-seat Xdi Deluxe (165ps) lt 5-seat Xdi ports Pack (165ps) lt 5-seat XVT Deluxe (186ps) lt 5-seat XVT Deluxe unroof (186ps) lt 7-seat XVT Deluxe (186ps) lt 7-seat XVT Deluxe unroof (186ps) *Μεηαιιηθό ρξώκα : 750,00 / Πηλαθίδεο & Σέιε : 680,00 (2.7lt) Rexton II 3.2lt Βενζίνη 3.2lt pecial unroof *Μεηαιιηθό ρξώκα : 750,00 / Πηλαθίδεο & Σέιε : 680,00 (3.2lt) Actyon ports 2.0lt Diesel 2.0lt lt Deluxe *Μεηαιιηθό ρξώκα : 300,00 / Πηλαθίδεο & Σέιε :285 / Πιένλ εηζθνξάο: 175 Ο παπών πποηεινόμενορ ηιμοκαηάλογορ ιζσύει απο 03/04/2009

2 Μεηάδοζη Μεραληθό 5-ηάρπην θηβώηην Απηόκαην 4-ηάρπην θηβώηην AB κε EBD EP (AR, HBA, HDC, ARP) - Δηζθόθξελα εκπξόο-πίζσ Αεξόζαθνο νδεγνύ-ζπλνδεγνύ Πιεπξηθνί αεξόζαθνη Immobilizer Ζώλεο αζθαιείαο ξπζκηδόκελεο θαζ' ύςνο Ζώλεο αζθαιείαο 3 ζεκείσλ πίζσ Πξνεγθαηάζηαζε παηδηθνύ θαζίζκαηνο ηύπνπ IOFIX Κιεηδαξηά αζθαιείαο παηδηώλ Τδξαπιηθό ηηκόλη Ακνξηηζέξ αεξίνπ Μεραληθόο θιηκαηηζκόο Πιήξσο απηόκαηνο θιηκαηηζκόο - Φίιηξν αέξνο Ηιεθηξηθά παξάζπξα εκπξόο/πίζσ Ηιεθηξηθνί θαη ζεξκαηλόκελνη εμσηεξηθνί θαζξέπηεο Εμσηεξηθνί θαζξέπηεο κεραληθά αλαδηπινύκελνη Εμσηεξηθνί θαζξέπηεο ειεθηξηθά αλαδηπινύκελνη Κεληξηθό θιείδσκα ζπξώλ Κεληξηθό θιείδσκα ζπξώλ κε ηειερεηξηζκό - Κάζηζκα νδεγνύ κε δηπιή ξύζκηζε ύςνπο Οζθπηθή ππνζηήξημε νδεγνύ Ρπζκηδόκελα πξνζθέθαια εκπξόο/πίζσ Κεληξηθό ππνβξαρηόλην πίζσ Θεξκαηλόκελν παξκπξίδ Έμηξα πξίδα ξεύκαηνο ζην ρώξν θόξησζεο Ρύζκηζε ύςνπο δέζκεο πξνβνιέσλ Πξνζηαζία κπαηαξίαο από απνθόξηηζε Αηζζεηήξαο παξθαξίζκαηνο Αηζζεηήξαο βξνρήο Απηόκαηνο έιεγρνο πξνβνιέσλ Ηιεθηξνρξσκαηηθόο εζσηεξηθόο θαζξέπηεο Παξάζπξν αζθαιείαο (νδεγνύ) Ηιεθηξηθή ειηνξνθή Ραδην-cd κε RD & ηειερεηξηζηήξηα ζην ηηκόλη - 6 ερεία Πξνζσξηλή ξεδέξβα Κνλζόια νξνθήο Απνζεθεπηηθή ζήθε ζηελ θνλζόια Πίζσ ζήθε ζην θάζηζκα νδεγνύ/ζπλνδεγνύ Εζσηεξηθόο θαζξέπηεο εκέξαο-λύρηαο Δεξκάηηλν ηηκόλη θαη ιεβηέο ηαρπηήησλ - Κάιπκκα απνζθεπώλ κε δίρηπ - Φπκέ ηδάκηα Πξνβνιείο νκίριεο εκπξόο Ταινθαζαξηζηήξαο εκπξόο 2 ηαρπηήησλ Αηζάιηλεο δάληεο 16" Ζάληεο αινπκηλίνπ 16" - Ειαζηηθά 225/75R16 :ηάληαξ, -: Δελ Δηαηίζεηαη Actyon 2.3lt Βενζίνη MT Basic MT tandard MT pecial MT pecial unroof AT tandard AT pecial AT pecial unroof

3 Actyon 2.0lt Diesel pecial pecial tandard pecial pecial unroof unroof Μεηάδοζη Μεραληθό 5-ηάρπην θηβώηην - - Απηόκαην 4-ηάρπην θηβώηην EP (AB κε EBD, AR, HBA, HDC, ARP) Δηζθόθξελα εκπξόο-πίζσ Αεξόζαθνο νδεγνύ-ζπλνδεγνύ Πιεπξηθνί αεξόζαθνη - Immobilizer Ζώλεο αζθαιείαο ξπζκηδόκελεο θαζ' ύςνο Ζώλεο αζθαιείαο 3 ζεκείσλ πίζσ Πξνεγθαηάζηαζε παηδηθνύ θαζίζκαηνο ηύπνπ IOFIX Κιεηδαξηά αζθαιείαο παηδηώλ Τδξαπιηθό ηηκόλη Ακνξηηζέξ αεξίνπ Πιήξσο απηόκαηνο θιηκαηηζκόο Φίιηξν αέξνο Ηιεθηξηθά παξάζπξα εκπξόο/πίζσ Ηιεθηξηθνί θαη ζεξκαηλόκελνη εμσηεξηθνί θαζξέπηεο Εμσηεξηθνί θαζξέπηεο κεραληθά αλαδηπινύκελνη - - Εμσηεξηθνί θαζξέπηεο ειεθηξηθά αλαδηπινύκελνη Κεληξηθό θιείδσκα ζπξώλ Κεληξηθό θιείδσκα ζπξώλ κε ηειερεηξηζκό - Κάζηζκα νδεγνύ κε δηπιή ξύζκηζε ύςνπο Οζθπηθή ππνζηήξημε νδεγνύ Ρπζκηδόκελα πξνζθέθαια εκπξόο/πίζσ Κεληξηθό ππνβξαρηόλην πίζσ Θεξκαηλόκελν παξκπξίδ Έμηξα πξίδα ξεύκαηνο ζην ρώξν θόξησζεο Ρύζκηζε ύςνπο δέζκεο πξνβνιέσλ Πξνζηαζία κπαηαξίαο από απνθόξηηζε Αηζζεηήξαο παξθαξίζκαηνο Αηζζεηήξαο βξνρήο Απηόκαηνο έιεγρνο πξνβνιέσλ Ηιεθηξνρξσκαηηθόο εζσηεξηθόο θαζξέπηεο Παξάζπξν αζθαιείαο (νδεγνύ) - Ηιεθηξηθή ειηνξνθή Δεξκάηηλν ηηκόλη θαη ιεβηέο ηαρπηήησλ Ραδην-cd κε RD & ηειερεηξηζηήξηα ζην ηηκόλη 6 ερεία Κάιπκκα απνζθεπώλ κε δίρηπ Πξνζσξηλή ξεδέξβα Κνλζόια νξνθήο Απνζεθεπηηθή ζήθε ζηελ θνλζόια Πίζσ ζήθε ζην θάζηζκα νδεγνύ/ζπλνδεγνύ Εζσηεξηθόο θαζξέπηεο εκέξαο-λύρηαο Φπκέ ηδάκηα Πξνβνιείο νκίριεο εκπξόο Ταινθαζαξηζηήξαο εκπξόο 2 ηαρπηήησλ Ζάληεο αινπκηλίνπ 16" Ειαζηηθά 225/75R16 :ηάληαξ, -: Δελ Δηαηίζεηαη

4 Μεηάδοζη pecial pecial Basic Basic unroof unroof ηάρπην απηόκαην θηβώηην - - Δηζθόθξελα εκπξόο-πίζσ Immobiliser Αεξόζαθθνο νδεγνύ / ζπλνδεγνύ Πιεπξηθνί αεξόζαθνη ηύπνπ "θνπξηίλαο" - - EP (AB κε EBD, AR, HBA, HDC & ARP) Πξνβνιείο νκίριεο εκπξόο Ζώλεο αζθαιείαο ξπζκηδόκελεο θαζ' ύςνο Τδξαπιηθό ηηκόλη Ρπζκηδόκελε θνιώλα ηηκνληνύ Ακνξηηζέξ αεξίνπ-ιαδηνύ Φίιηξν αέξνο Ηιεθηξηθά αλαδηπινύκελνη & ζεξκαηλόκελνη εμσηεξηθνί θαζξέπηεο Κεληξηθό θιείδσκα κε ηειερεηξηζκό Έμηξα πξίδα ξεύκαηνο ζην ρώξν απνζθεπώλ Ρπζκηδόκελν θάζηζκα νδεγνύ θαζ' ύςνο Οζθπηθή ππνζηήξημε νδεγνύ Ρπζκηδόκελα πξνζθέθαια εκπξόο Ρύζκηζε ύςνπο δέζκεο πξνβνιέσλ Ηιεθηξηθά παξάζπξα Απηόκαηνο θιηκαηηζκόο Πξνεηδνπνηεηηθόο ήρνο δσλώλ αζθαιείαο (νδεγνύ/ζπλνδεγνύ) Ηιεθηξηθή ειηνξνθή - - Cruise Control Δεξκάηηλν ιεβηέ ηαρπηήησλ Δεξκάηηλν ηηκόλη Κάιπκκα απνζθεπώλ θαη δίρηπ Κεληξηθό ππνβξαρηόλην πίζσ 6 ερεία Ραδην-cd κε RD & ηειερεηξηζηήξηα ζην ηηκόλη Ρεδέξβα κηθξόηεξνπ κεγέζνπο Φπκέ ηδάκηα Εμσηεξηθνί θαζξέπηεο ζην ρξώκα ηνπ ακαμώκαηνο Ράγεο νξνθήο (καύξεο) Ζάληεο αινπκηλίνπ 16" - - Ειαζηηθά 225/75R Ειαζηηθά 255/60R & Ζάληεο αινπκηλίνπ 18" ( 7.5J ) - - :ηάληαξ, -: Δελ Δηαηίζεηαη Kyron 2.0lt Diesel

5 Μεηάδοζη 5-ηάρπην απηόκαην θηβώηην Δηζθόθξελα εκπξόο-πίζσ Immobiliser Αεξόζαθθνο νδεγνύ / ζπλνδεγνύ Πιεπξηθνί αεξόζαθνη ηύπνπ "θνπξηίλαο" EP (AB κε EBD, AR, HBA, HDC & ARP) Πξνβνιείο νκίριεο εκπξόο Ζώλεο αζθαιείαο ξπζκηδόκελεο θαζ' ύςνο ύζηεκα κόληκεο ηεηξαθίλεζεο Cruise Control Αλεμάξηεηε νπίζζηα αλάξηεζε Τδξαπιηθό ηηκόλη κεηαβαιιόκελεο ππνβνήζεζεο Ρπζκηδόκελε θνιώλα ηηκνληνύ Ακνξηηζέξ αεξίνπ-ιαδηνύ Φίιηξν αέξνο Ηιεθηξηθά αλαδηπινύκελνη & ζεξκαηλόκελνη εμσηεξηθνί θαζξέπηεο Κεληξηθό θιείδσκα κε ηειερεηξηζκό Έμηξα πξίδα ξεύκαηνο ζην ρώξν απνζθεπώλ Ρπζκηδόκελν θάζηζκα νδεγνύ θαζ' ύςνο Οζθπηθή ππνζηήξημε νδεγνύ Ρπζκηδόκελα πξνζθέθαια εκπξόο Ρύζκηζε ύςνπο δέζκεο πξνβνιέσλ Ηιεθηξηθά παξάζπξα Απηόκαηνο θιηκαηηζκόο Πξνεηδνπνηεηηθόο ήρνο δσλώλ αζθαιείαο (νδεγνύ/ζπλνδεγνύ) Ηιεθηξηθή ειηνξνθή Δεξκάηηλν ηηκόλη Δεξκάηηλν ιεβηέ ηαρπηήησλ Κεληξηθό ππνβξαρηόλην πίζσ pecial unroof ερεία Ραδην-cd 2 DIN κε ηειερεηξηζηήξηα ζην ηηκόλη Ρεδέξβα κηθξόηεξνπ κεγέζνπο Φπκέ ηδάκηα Εμσηεξηθνί θαζξέπηεο ζην ρξώκα ηνπ ακαμώκαηνο Ράγεο νξνθήο (καύξεο) Ζάληεο αινπκηλίνπ 16" Ειαζηηθά 235/75R16 Πακέηα εξοπλιζμού Convenience Pack - Ηιεθηξνρξσκαηηθόο εζσηεξηθόο θαζξέπηεο, αηζζεηήξαο βξνρήο, απηόκαην ζύζηεκα ειέγρνπ πξνβνιέσλ Luggage Pack - Κάιπκκα απνζθεπώλ θαη δίρηπ :ηάληαξ, -: Δελ Δηαηίζεηαη Kyron 3.2lt Βενζίνη

6 5-θεζιο 7-θεζιο Basic Rexton 2.3lt Βενζίνη Μεηάδοζη Μεραληθό θηβώηην Απηόκαην 4-ηάρπην θηβώηην - - Δηζθόθξελα εκπξόο-πίζσ AB κε EBD Ζώλεο αζθαιείαο ξπζκηδόκελεο θαζ' ύςνο Αεξόζαθθνο νδεγνύ / ζπλνδεγνύ LD Πξνβνιείο νκίριεο εκπξόο Immobilizer Ρπζκηδόκελε θνιώλα ηηκνληνύ Ακνξηηζέξ αεξίνπ-ιαδηνύ Φίιηξν αέξνο Ηιεθηξηθνί θαη ζεξκαηλόκελνη θαζξέπηεο Εμσηεξηθνί θαζξέπηεο ειεθηξηθά αλαδηπινύκελνη Κεληξηθό θιείδσκα ζπξώλ Ηιεθηξηθά παξάζπξα Ρπζκηδόκελα πξνζθέθαια εκπξόο Κάζηζκα νδεγνύ ξπζκηδόκελν θαζ' ύςνο κε δύν επηινγείο Οζθπηθή ππνζηήξημε νδεγνύ Ρύζκηζε ύςνπο δέζκεο πξνβνιέσλ Πξνζηαζία κπαηαξίαο από απνθόξηηζε Ηιεθηξνληθόο θιηκαηηζκόο (1ε θαη 2ε ζεηξά θαζηζκάησλ) Ηιεθηξνληθόο θιηκαηηζκόο (3ε ζεηξά θαζηζκάησλ) - Ηιεθηξηθή ειηνξνθή - - Δεξκάηηλνο ιεβηέο ηαρπηήησλ 6 ερεία Καζίζκαηα κε δηπιή ύθαλζε - Κεληξηθό ππνβξαρηόλην κε έλα απνζεθεπηηθό ρώξν Κεληξηθό ππνβξαρηόλην πίζσ Ρεδέξβα πιήξνπο κεγέζνπο Φπκέ ηδάκηα Ράγεο νξνθήο Πξνβνιείο αινγόλνπ Ταινθαζαξηζηήξαο πίζσ Αηζάιηλνη ηξνρνί 16'' - Ειαζηηθά 235/70R16 Πακέηα εξοπλιζμού Παθέην 3 - Πιεπξηθά πξνζηαηεπηηθά, πιεπξηθά ζθαινπάηηα, ιαζπσηήξεο πίζσ - - Παθέην 13 - Ζάληεο αινπκηλίνπ 16", ειαζηηθό Παθέην 4 - Πίζσ αλνηγόκελν ηδάκη, πνιπηειήο αεξνηνκή - :ηάληαξ, -: Δελ Δηαηίζεηαη *ηάνηαπ Γεπμάηινο αλόνι

7 5-θεζιο 5-θεζιο 5-θεζιο 5-θεζιο 7-θεζιο 7-θεζιο Xdi (165ps) Xdi (165ps) XVT (186ps) Rexton ΙΙ 2.7lt Diesel ports Pack unroof unroof Μεηάδοζη Μεραληθό 5-ηάρπην θηβώηην κε ζθόλδπιν δηπιήο κάδαο Απηόκαην 5-ηάρπην θηβώηην T-Tronic - - Δηζθόθξελα εκπξόο-πίζσ Οπίζζηα αλεμάξηεηε αλάξηεζε 8 ζπλδέζκσλ Δηπιά ςαιίδηα εκπξόο AB κε EBD EP (BA, FTC, ARP, HDC) Ζώλεο αζθαιείαο ξπζκηδόκελεο θαζ' ύςνο Πίζσ δώλεο αζθαιείαο ηξηώλ ζεκείσλ Αεξόζαθνο νδεγνύ-ζπλνδεγνύ Πιεπξηθνί αεξόζαθνη Πξνβνιείο νκίριεο εκπξόο/πίζσ Immobilizer Έμππλν TOD Μόληκε ηεηξαθίλεζε - - Cruise control Τδξαπιηθό ηηκόλη κεηαβαιιόκελεο ππνβνήζεζεο - - Ηρνζύζηεκα 2 DIN κε ηειερεηξηζηήξηα ζην ηηκόλη Multistation (MP3 Player κε ζύξα κλήκεο UB) Θεξκαηλόκελν παξκπξίδ Εμσηεξηθνί θαζξέπηεο ειεθηξηθά αλαδηπινύκελνη/ξπζκηδόκελνη/ζεξκαηλόκελνη Κεληξηθό θιείδσκα ζπξώλ κε ηειερεηξηζκό Ηιεθηξηθά παξάζπξα αζθαιείαο Ρπζκηδόκελα πξνζθέθαια εκπξόο Οζθπηθή ππνζηήξημε νδεγνύ 60:40 δηαηξνύκελε & αλαδηπινύκελε 2ε ζεηξά θαζηζκάησλ Ρύζκηζε ύςνπο δέζκεο πξνβνιέσλ Πξνζηαζία κπαηαξίαο από απνθόξηηζε Πιήξσο απηόκαηνο θιηκαηηζκόο Δηπιόο θιηκαηηζκόο κε αλεμάξηεηε κνλάδα θαη γηα ηελ 3ε ζεηξά θαζηζκάησλ ύζηεκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αέξα Ηιεθηξηθή ειηνξνθή Αηζζεηήξεο παξθαξίζκαηνο - - πλαγεξκόο παληθνύ Φώο εληνπηζκνύ απηνθηλήηνπ Δύν ππνδνρέο παξνρήο ξεύκαηνο 12V Δεξκάηηλνο ιεβηέο ηαρπηήησλ Δεξκάηηλν ηηκόλη 6 ερεία Σακπιό καύξεο πξόζνςεο κε LED πςειήο θσηεηλόηεηαο - - Κεληξηθό ππνβξαρηόλην κε απνζεθεπηηθό ρώξν Φπκέ ηδάκηα Ράγεο νξνθήο (αζεκί) Ταινθαζαξηζηήξαο πίζσ κε ζύζηεκα "παξθαξίζκαηνο" Ζάληεο αινπκηλίνπ 16", ειαζηηθά 235/75 Πακέηα εξοπλιζμού ports Pack - Πιεπξηθά πξνζηαηεπηηθά, πιεπξηθά ζθαινπάηηα - Luxury Pack - Πίζσ αλνηγόκελν ηδάκη, πνιπηειήο αεξνηνκή, παινθαζαξηζηήξαο πίζσ, 3ν θσο ζηνπ ηύπνπ LED - - Convenience Pack - Ηιεθηξνρξσκαηηθόο εζσηεξηθόο θαζξέπηεο, απηόκαηνο έιεγρνο πξνβνιέσλ, αηζζεηήξεο βξνρήο :ηάληαξ, -: Δελ δηαηίζεηαη

8 Μεηάδοζη Απηόκαην 5-ηάρπην θηβώηην T-Tronic Δηζθόθξελα εκπξόο-πίζσ Οπίζζηα αλεμάξηεηε αλάξηεζε 8 ζπλδέζκσλ Δηπιά ςαιίδηα εκπξόο AB κε EBD EP (BA, FTC, ARP, HDC) Ζώλεο αζθαιείαο ξπζκηδόκελεο θαζ' ύςνο Πίζσ δώλεο αζθαιείαο ηξηώλ ζεκείσλ Αεξόζαθνο νδεγνύ-ζπλνδεγνύ Πιεπξηθνί αεξόζαθνη Πξνβνιείο νκίριεο εκπξόο/πίζσ Immobilizer Μόληκε ηεηξαθίλεζε Cruise control Τδξαπιηθό ηηκόλη κεηαβαιιόκελεο ππνβνήζεζεο Ηρνζύζηεκα 2 DIN κε ηειερεηξηζηήξηα ζην ηηκόλη Multistation (MP3 Player κε ζύξα κλήκεο UB) Θεξκαηλόκελν παξκπξίδ Εμσηεξηθνί θαζξέπηεο ειεθηξηθά αλαδηπινύκελνη/ξπζκηδόκελνη/ζεξκαηλόκελνη Κεληξηθό θιείδσκα ζπξώλ κε ηειερεηξηζκό Ηιεθηξηθά παξάζπξα αζθαιείαο Ρπζκηδόκελα πξνζθέθαια εκπξόο Οζθπηθή ππνζηήξημε νδεγνύ Κάζηζκα νδεγνύ ειεθηξηθά ξπζκηδόκελν ζε 8 ζεκεία Κάζηζκα ζπλνδεγνύ ειεθηξηθά ξπζκηδόκελν ζε 4 ζεκεία 5-θεζιο XVT (220ps) unroof :40 δηαηξνύκελε & αλαδηπινύκελε 2ε ζεηξά θαζηζκάησλ Ρύζκηζε ύςνπο δέζκεο πξνβνιέσλ Πξνζηαζία κπαηαξίαο από απνθόξηηζε Πιήξσο απηόκαηνο θιηκαηηζκόο ύζηεκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αέξα Ηιεθηξηθή ειηνξνθή Αηζζεηήξεο παξθαξίζκαηνο πλαγεξκόο παληθνύ Φώο εληνπηζκνύ απηνθηλήηνπ Δύν ππνδνρέο παξνρήο ξεύκαηνο 12V Δεξκάηηλνο ιεβηέο ηαρπηήησλ Δεξκάηηλν ηηκόλη κε δηαθνζκεηηθή επέλδπζε μύινπ 6 ερεία Λεπηνκέξεηεο μύινπ (ζηελ θεληξηθή θνλζόια, ζηελ επέλδπζε ηεο πόξηαο) Σακπιό καύξεο πξόζνςεο κε LED πςειήο θσηεηλόηεηαο Κεληξηθό ππνβξαρηόλην κε απνζεθεπηηθό ρώξν Φπκέ ηδάκηα Ράγεο νξνθήο (αζεκί) Ταινθαζαξηζηήξαο πίζσ κε ζύζηεκα "παξθαξίζκαηνο" Ζάληεο αινπκηλίνπ 18", ειαζηηθά Bridgestone 255/60 R18 Πακέηα εξοπλιζμού ports Pack - Πιεπξηθά πξνζηαηεπηηθά, πιεπξηθά ζθαινπάηηα Luxury Pack - Πίζσ αλνηγόκελν ηδάκη, πνιπηειήο αεξνηνκή, παινθαζαξηζηήξαο πίζσ, 3ν θσο ζηνπ ηύπνπ LED Convenience Pack - Ηιεθηξνρξσκαηηθόο εζσηεξηθόο θαζξέπηεο, απηόκαηνο έιεγρνο πξνβνιέσλ, αηζζεηήξεο βξνρήο Power Pack II - Δεξκάηηλν ζαιόλη, ειεθηξηθνί θαζξέπηεο κε κλήκεο, ειεθηξηθά ξπζκηδόκελα & ζεξκαηλόκελα θαζίζκαηα νδεγνύ/ζπλνδεγνύ κε κλήκεο, ζεξκαηλόκελα θαζίζκαηα πίζσ, άλεηε πξόζβαζε νδεγνύ EZ Access :ηάληαξ, -: Δελ δηαηίζεηαη Rexton ΙΙ 3.2lt Βενζίνη

9 Μεηάδοζη Μεραληθό 5-ηάρπην θηβώηην AB κε EBD Δηζθόθξελα πίζσ Αεξόζαθνο νδεγνύ-ζπλνδεγνύ κε πξνεληαηήξεο & πεξηνξηζηή θνξηίνπ Immobilizer Πξνεγθαηάζηαζε παηδηθνύ θαζίζκαηνο ηύπνπ IOFIX Τδξαπιηθό ηηκόλη Μεραληθόο θιηκαηηζκόο Φίιηξν αέξνο Ηιεθηξηθά παξάζπξα Ηιεθηξηθνί θαη ζεξκαηλόκελνη εμσηεξηθνί θαζξέπηεο Εμσηεξηθνί θαζξέπηεο κεραληθά αλαδηπινύκελνη - Εμσηεξηθνί θαζξέπηεο ειεθηξηθά αλαδηπινύκελνη - Κεληξηθό θιείδσκα ζπξώλ Ρπζκηδόκελα πξνζθέθαια εκπξόο Θεξκαηλόκελν παξκπξίδ Ρύζκηζε ύςνπο δέζκεο πξνβνιέσλ Πξνζηαζία κπαηαξίαο από απνθόξηηζε Ηρνζύζηεκα 4 ερεία θηάδηα εκπξόο κε θαζξέπηε Πξνζσξηλή ξεδέξβα κεγάινπ κεγέζνπο Πξνβνιείο νκίριεο εκπξόο Αηζάιηλεο δάληεο 16" - Ζάληεο αινπκηλίνπ16" - Ειαζηηθά 225/75R16 :ηάληαξ, -: Δελ Δηαηίζεηαη Actyon ports 2.0lt Diesel Deluxe