:,,,,!" #" $ % 1 & &'.#., ( ) ). (-139/14). ( & &' # (, ).. ) + " ), ",,,!" #" $ 1 & &' " ", - ", ) " " " ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ":,,,,!" #" $ % 1 & &'.#., ( ) ). (-139/14). ( & &' # (, ).. ) + " ), ",,,!" #" $ 1 & &' " ", - ", ) " " " )."

Transcript

1 () AE : : : : & FAX: :8094 : : E : :,,,,!" #" $ % & &' #, ( ) ) (-39/4)! " #$ %#": # " # (25000,00 ) " * ( & &' # (, ) ) + " ), ",,,!" #" $ & &' # " ", - ", ) " " " ) /9

2 ," : ' & ('&) ' ' ('') ' # #", ('##) ( ) & &' wwwstasygr & ) " ",,,, ) " " - ),,, & &' - 29/09/204 + " - & &' " , () " - ( ), ) & &' " () " ( & &' ) ), " " () " " % ) / & )! & &%! #" ", ) " " #! 3 '% 204 ( 000 %! ) & &' #, 67, & : /9

3 )*+,-) +')*'+,- ' /-,0-)' / - 39/4 «)!#! #! ## ##" #", # (, ", " #!" 2 E " ",!" " ))&» ": ))&,+*-' 2+-2),+-) " ! &3:!" /# $ '-4- ' ',+*-' 2+-2),+-) & : ), " " ), 0 " " " " 2 " " ) (90) " 3 ", " + ), ( 03/0/204 ( , -, 2 # 2 * #" 2 ), ) ) " ) /9

4 ,), ) ", ) ), " 3 #,,, ", " ) # &, ) *#! ", ) ) ) ) ') 2 599/86 + ", : " " ", ) ) " ( ", ", ) ", " " ) ),,, ", ) ) ) " 22 '## # 0, " " ", () ), ",, # (20000,00 ) * + " " ) 2! :, " (( & &',, ) ", )) " ) ",, ", /9

5 ,,) /, " ), &(#3&(: &, ),, +,, " + ) ) + & + )/, " + ) ) " " 23 '! # & " ), ) «!2!( 4&*4» #" % " 3 / $ ## $, # ) + ) ),,, " " ( ) ) ( ) (2) ( ) ) " ) ) ), ) )- " ) ),, # ) " " ) )( #, " ) ) " " " " /9

6 4 2! #"! $ $ " " #!" # # # " # $ " %# % ( '##( #,, / ' ', " 3 ) «#52!32 4 %4 *32» / ), ) ) 5 &! )$ %#" ),, # " 0%, ) ( ) ) ) " ( ) ) # ) & + / ), " " " / ) " " % " " " &## ( " ) " ) ", " ) &), ( " " ) &), 0 ) & &' " &), " 6! +! & " " &),, " " : ( " " " ",, ) /9

7 2 ( " " ) " " (5),, " & &' ) 3 ( " ",, ) «5 -,,», # %" %! $ # : 50, 250 ) 350 " " ",, ),, 7 "!" ( «/ '» " A 3 «# /» ) " ", " (5), (60) " " ) " " ' & &' &, " " (5) ", (60) ", $ " ) ", % 467,40, : * ( ) * # /, /9 # (!, &##, )! % & &' " : & 6#4#& &'%!232#& #

8 $ " & 67, (2 * : , ': * # % $ &) /20, )- 0,0% " # &, " 4 #" " /) & /$ )$ %" )&: '! # &!" #!" 2!" #" $ ## $ $ " 6 - " " /9

9 )+) )&,2'-0-) /-,0-)') /- 39/4 )&+) &')+-7 0 )&)0 +'))-) 2- )*8-), 0 )0, '&,+'& ), ) )+,,) 2- '& 2+'& 8,4'& 8-'&+,-) ),+) ) ))& ++ I '-2''-2 +')*'+ )9+-') 204

10 ,-2 ( #, # " " " (,, ", ) ), # ) #, ) " ", ) ) - + " & ), # ),, " " + '! # #, " #" $!" ",! /# $ # #! # " % ) # #$ " ( # # " " #(" ( # # #$ + " " " +, " ", " & " + " $3" 0,0% 403/20, " # %!" ", *, " " "!" / # ) %#,! " ) + ", ) +, " + ) &), ) ) - #52!#& 4 %4 *#&! &), " " " ( & &',) * " (* ) " #" % "

11 '-2''-2 +')*'+ + " "!" : )-' )&9-2' - / ' ', " 3 ) #52!#& 4 %4 *#&, : =!# ) % ( ) =" * ( ) " " " 08:00 " 6:00 ( + (00),, ) " # / 9 -'28',') 4+0)0 (, " " ): ) ) 8 #" " %%" <00 %,,<00, " ) ) 8 #" "! " %%" >00 %,,>00 ", '-2''-2 +'*'+ /'4'& ( () ): '= + (9 x 00 (") + (92 x 00 (") 7 : = #(& &'/! ( / = 34 54#3&( #!& 34 4' /$ /#&<00 /2 = 34 54#3&( #2& #!& 34 4' /$ /#&>00

12 +," «/» ) &, # " 200 +, ) ", ) +,, ), " ) / /2 / &" -2) " 4 4( ) «#52!#& 4 %4 *#&» ) ) (*) ' 2 # + " ( / ) " " / ) " ) // #$&!##2'

13 )+) )&,2'-0-) /-,0-)') /-39/4 )&+) &')+-7 0 )&)0 +'))-) 2- )*8-), 0 )0, '&,+'& ), ) )+,,) 2- '& 2+'& 8,4'& 8-'&+,-) ),+) ) ))& ++ -I &'/-,,,&-2) -)'8) 28) 28)) )9+-') 204

14 & 6#4#& &'%!232#& # 6(2 & , 6(2,,&-2 -)'8 & +-,- ')' ( ), " ), " " " & + ) " ) & 6#4#& &'%!232#& # &),,,, " " & &' #, ( -39/4) 2 ) ) " " +,, " " , )!, " - 3 &, ) " " ) ) " " ), " ",, ), ",, +,, " ) ), ) 4 %, - ), " " ) ) ) - " ),, " ) 5 & - ) ) " ), + " - ) ", ), ) )

15 6 & )- ) " ", ) ) /, ), " ),, ) " +

16 )+) )&,2'-0-) /-,0-)') /-39/4 )&+) &')+-7 0 )&)0 +'))-) 2- )*8-), 0 )0, '&,+'& ), ) )+,,) 2- '& 2+'& 8,4'& 8-'&+,-) ),+) ) ))& ++ -I- )9+-') 204 '+'- 82+'-2'& 8-)+-)'& 8

17 ++ '+0 82+'-2'& 8-)+-)'& (/'+)-)) ( ( & &' # Internet site (wwwcosmo-onegr) cosmoone Hellas MarketSite ( cosmoone) + " ", ), " e-learning + " ",, 2 7 & " " ( : 2,(## ( # 22 #, #'43 ( ) O *, " 23 / ( (208) # &), " ) " " 24 #! + ", 25 $" #" 2" #" ( ) ) ), " " + " ) : # " + ) cosmoone " cosmoone " " ",,,, ) " ) cosmoone ) cosmoone (, 54) 9

18 / ) ", # ), ( ), ", 26 &# $# #! ) + & " ), ) " ", " " ) 27 #" ( ( & &' # / cosmoone 28 9! / #",, & &' # / cosmoone 29 ) " ", ", ), - 0 ", " ) 3 / # # # # / + " : ) "/ " " ) ",, " " " -# $" #( 0

19 &) " ) " "! " &), ) " " 4 4 #" " ) cosmoone / & &' #, ), O, cosmoone, ( ), ) ( ( ), ),, ): (," cosmoone " ) ) + " " " " &, cosmoone & &' # ) " " 5 2" " " " / #" # ##! " " cosmoone # 5 &! # " % + " ( : 5 /& (/' ( Pentium III 000 Mhz RAM 52/), $ Microsoft Windows (2000/XP/Vista/7) Internet Explorer 55, : o Security: Medium o Privacy: Medium, 52 /

20 " ) ( cosmoone, " " ) Internet " " (ISP) : OTE, Hellas On Line, Forthnet ( ) 33,6 Kbps dial-up ") " " " ) ( account), " " Internet (ISP) % ), (" ) (multiple logins), 52 # (, ) ( cosmoone : ( # # (e-learning) # *# & ", ( cosmoone ( ) ), ", " " cosmoone ( Help-desk cosmoone " ) ( ( cosmoone " ", " ) ( ) 53! / # &, " " " :, " ), ) ( / ",, " cosmoone, " ) ) ) ", ) ) " 2

21 (,," ", ) "! ), + " ) " &) ( " cosmoone ( & &' # cosmoone ) " " & ( 2 " #" 54 " #" ( " ) ) ) 0 ": 54 #$# " cosmoone " # $" ( ) ( ", ), + cosmoone, ) " cosmoone, ), " ) " " " ", ",,,, ) " ) cosmoone " ) cosmoone &,, ",,, " " ),! ", 542 #$ " # #"! " " )! ) " " (,,, ) ) " 25 3

22 !, &), " " () ", " 25 &), %" %! ( cosmoone ", " "- ), & ), ) 544 % " cosmoone & ), ), ( cosmoone) (, & &' # ",,, " ( ), " " & &' # cosmoone &, ), & &' # cosmoone " ), (, & &' # + " fax / 545 % # " &, () Internet,,, (/', ) ",,, ) + ), " " cosmoone), " " () account ) Internet, (/' ) # " %! "!" #! " %!" #" # 546!#" ( cosmoone & &' # ) " ) ",, &) (,, " #, cosmoone & &' # ) ' + 4

23 , " " (,)! +, " ( " ) ) + site cosmoone 5

24 )+) )&,2'-0-) /-,0-)') /-39/4 )&+) &')+-7 0 )&)0 +'))-) 2- )*8-), 0 )0, '&,+'& ), ) )+,,) 2- '& 2+'& 8,4'& 8-'&+,-) ),+) ) ))& &4') 6 4-2) +'/-,+*) )9+-') 204 6

25 ++' : -2-' )&9)) +-4'' &), -,,,,,!#$ % & &' # & &), ",, ), ",,,,, " ",,, ",, - ) ",, " #, ),,,,,, " " ", ), " ) " ) " + ) & &' #, + ), ", #9 " #, ",, ", ",, ++' 2: '+-)'- - «"» : & &' # «"» : ) «# "»: 3 + (Hardware & Software), «/»: 3,, " «&#"»: ' + : 7 ) «/» «4" #"»: +,,, " " " ) ),, «4" ##"»: +, " «5» ",, 7

26 «!»! «# #»: + ) " &), «# " "»: + " " ", «# " ("»: + 08:00 " 6:00 " «)$# " #%#"»: &) ) " % " + " «)$# "»: &) ), ),,, " + #" # ) «CCTV)!"»: &) + ) Dome, " " / - ) " ) 2!( «2 %$ # $»: (DVR, Switch, Router, S-cluster,, ", ",, #",), ) ) «:" 2!" 8"»: 5 -, ( ) 04:20 0:5 «:" ( #(»: 5 ) " ", ",,, ) ) ( ) 0:5 04:20 «/»: &, &, ",!#$ % & &' # «28»:!" #" $ % & &' # ++' 3: )-' 9)-2' - (,- +'4 9)-20 &+)-0 &')+-7)): / #, : 9#" &#" &#!" ' & ('&) ' ' ('') ' # #", ('##), 8

27 , " &,,,, ), + ) " ) " ) " ", ) " ", " ) ),, " % " " ) &) / # ) ) &), " ' " $ ' «/», ' ) " " " : #" " ", " " /,!" -,, ) ", " ), ' # & ++' 4: &'4+0)-) '& /'4'& 4: ) " ) - " ) 42:, ),, 43: " ), " ) ', " /,, ) /, ",, / + 44: " ) ", ", 45: ) " ', " " ' 9

28 " " ) ",) & 46:,, ) 47:, " " & / # ) 48: /" ' " ) ) ),, 8 5, (8) " (08;00 6:00), " (5) ", (" ) 49: ), 5 74 ) ),,, " / " /,!" (/!) 40:, " " " -, ) " 4: ) ), ) ) " ) ", " " ++' 5: &'4+0)-) '& 8 5: ) ) " 52: ) & " ) " ) &), 53:, " +, & / # ) " ), " # " " ) 0" # #!":,,8''&8') 9)-8) ( / ) 2+)) +,&+) ( / ) 20

29 ++' 6:,-2'- '+'- 6: ( ) ) " " " 63: ) &), " ", ) )! 64: ) " + " ",, &," 65: 7 " ),, " # #9 ; ++' 7: 8&) TIMHMA') &')+-7) 7: - 9)-20 &+)-0 # / ),, " ) ) ) ) " ) 2 3 ANTIKEIMENO &')+-7) ' &('&) ' ' ('') '##", ('##) ),, 28&; -!#" /'4-!) 2 /!) 2 / 2 & /, (00),,, " 00,, ) " ", ", : 3 2

30 72: - -+')0 &+)-0 % ) : 2,'+-''-) 9890 /, ) " / '## ) ) ) ): '# " )%! " " $! " # $ $! ##! " Critical #" # ( ) #! " #!" " "!" #" Minor ( 2) 2! " $! ##! " #"! # $ # " ) ) ) ) " ) 22

31 74: 4+''- '2+-)) '2))) 989),, : 0++- &+ ' +'+-' 4+'') 4+'') )- 28& ;) '2+-)) '2))) '## Critical ( ) Minor ( 2) " $ (2) (,, /,!" (/!) " $ (2) (,, /,!" (/!) " ##(4) ( " ) " " () " " ) ++' 8: 4&- - /-2-0 &+)-4-) 2- &-2)-/-'2)-) 7 $ ) (Software) ) " ) 9, ) ) ( "), ) ), ) " ) " "" ++' 9: AN0TE+A BIA 9 / ) " " ) &), ), " ", 92 ) $" ",:, ",, ",,, 93 / ), " ", " ) ), 23

32 94 / +, ", " ) (2) ++' 0: /-4-+-) ( & &' " - &,,,,, ; # /, ( «#») ++' : & '& )&8+0'- ' ))& 2- ' /'4' ) ; ; # /, ; & & & &' /) " " /, " &, "," ' %) (,,, : ),,, 2) ( < /,, 3) ", 4) /,, 5) #", 6) ( 7) 5 ", 8) ) ( &,," " ( &) ++' 2: ++ & ) &),,, " ) " : ' + # «B» " '' «%» /,!" (/!) «#» ; #/, (##/) «&»; &(#&) 24

33 : A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 6!" #! - DVR-2, Dina DVR COMPF2NC60, MIRASYS 7!" #! - DVR-8, Dina DVR COMPF8NC60, MIRASYS 8 $ Sony scc-dc593p, $ $": Housing, % & ', ( /598p!" 45 9 $ sony $) SSC-DC70 DOME 0 0 " HP TFT MONITOR, 20 5 *(+ ) CARDEL )$, -/ 2 CARDEL RFID2, + ( $" & / + ( HOTMAX!+", 3 + (, $!, BUTTON $ 4 S-Cluster Output Box, PRODYTEL & $ )!) $ $ " 5 "!&( 6 #, &) ( $+"$ ) 4 25

34 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 6!" #! - DVR-2, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 7 $ Sony scc-dc593p, $ $": Housing, % & ', ( /598p!" 53 8 $ sony $) SSC-DC70 DOME 9 " HP TFT MONITOR, 20 5 *(+ ) CARDEL )$, 0 -/ CARDEL RFID2, + ( $" & / + ( HOTMAX!+", 2 + (, $!, BUTTON $ 3 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 4 #, &) ( $+"$ ) 4 26

35 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 6 $ Sony scc-dc593p, $ $": Housing, % & ', ( /598p!" 4 7 $ sony $) SSC-DC70 DOME 2 8 " HP TFT MONITOR, *(+ ) CARDEL )$, -/ 0 CARDEL RFID2, + ( $" 2 & / + ( HOTMAX!+", + (, $!, BUTTON $ 2 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 3 #, &) ( $+"$ ) 4 27

36 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 6!" #! - DVR-2, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 7 Housing, % & ', ( /598p!" 22 8 $ sony $) SSC-DC70 DOME 9 " HP TFT MONITOR, *(+ ) CARDEL )$, -/ CARDEL RFID2, + ( $" & / + ( HOTMAX!+", 2 + (, $!, BUTTON $ 3 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 4 #, &) ( $+"$ ) 4 28

37 0 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 $ Sony scc-dc593p, $ $": 6 Housing, % & ', ( /598p!" 26 7 $ sony $) SSC-DC70 DOME 2 8 " HP TFT MONITOR, 20 3 *(+ ) CARDEL )$, 9 -/ CARDEL RFID2, + 0 ( $" 2 & / + ( HOTMAX!+", + (, $!, BUTTON $ 2 2 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 3 #, &) ( $+"$ ) 4 29

38 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 6!" #! - DVR-2, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 7 Housing, % & ', ( /598p!" 23 8 $ sony $) SSC-DC70 DOME 0 9 " HP TFT MONITOR, 20 3 *(+ ) CARDEL )$, 0 -/ CARDEL RFID2, + ( $" & / + ( HOTMAX!+", 2 + (, $!, BUTTON $ 3 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 4 #, &) ( $+"$ ) 4 30

39 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 6!" #! - DVR-4, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 7 Housing, % & ', ( /598p!" 33 8 $ sony $) SSC-DC70 DOME 0 9 " HP TFT MONITOR, 20 4 *(+ ) CARDEL )$, 0 -/ CARDEL RFID2, + ( $" & / + ( HOTMAX!+", 2 + (, $!, BUTTON $ 3 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 4 #, &) ( $+"$ ) 4 3

40 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 6 Housing, % & ', ( /598p!" 2 7 $ sony $) SSC-DC70 DOME 0 8 " HP TFT MONITOR, 20 2 *(+ ) CARDEL )$, 9 -/ CARDEL RFID2, + 0 ( $" & / + ( HOTMAX!+", + (, $!, BUTTON $ 2 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 3 & )" (!' ) 4 #, &) ( $+"$ ) 4 32

41 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 6!" #! - DVR-2, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 7 Housing, % & ', ( /598p!" 4 8 $ $ $": (, Housing, % & ', " Philips Dimio 29 9 $ sony $) SSC-DC70 DOME 0 " HP TFT MONITOR, 20 4 *(+ ) CARDEL )$, -/ CARDEL RFID2, + 2 ( $" & / + ( HOTMAX!+", 3 + (, $!, BUTTON $ 4 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 5 #, &) ( $+"$ ) 4 33

42 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 6!" #! - DVR-4, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 7 Housing, % & ', ( /598p!" 8 8 $ sony $) SSC-DC70 DOME 2 9 " HP TFT MONITOR, 20 3 *(+ ) CARDEL )$, 0 -/ CARDEL RFID2, + 2 ( $" 2 & / + ( HOTMAX!+", 2 + (, $!, BUTTON $ 3 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 4 #, &) ( $+"$ ) 4 34

43 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 6!" #! - DVR-8, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 7 Housing, % & ', ( /598p!" 26 8 $ sony $) SSC-DC70 DOME 0 9 " HP TFT MONITOR, 20 4 *(+ ) CARDEL )$, 0 -/ CARDEL RFID2, + ( $" & / + ( HOTMAX!+", 2 + (, $!, BUTTON $ 3 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 4 #, &) ( $+"$ ) 4 35

44 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 6 Housing, % & ', ( /598p!" 4 7 $ sony $) SSC-DC70 DOME 2 8 " HP TFT MONITOR, 20 2 *(+ ) CARDEL )$, 9 -/ CARDEL RFID2, + 0 ( $" & / + ( HOTMAX!+", + (, $!, BUTTON $ 2 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 3 & )" (!' ) 4 #, &) ( $+"$ ) 4 36

45 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 6!" #! - DVR-4, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 7 Housing, % & ', ( /598p!" 6 8 $ sony $) SSC-DC70 DOME 3 9 " HP TFT MONITOR, 20 3 *(+ ) CARDEL )$, 0 -/ CARDEL RFID2, + ( $" 2 & / + ( HOTMAX!+", + (, $!, BUTTON $ 3 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 4 #, &) ( $+"$ ) 4 37

46 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 6 Housing, % & ', ( /598p!" 0 7 $ $ $": (, Housing, % & ', " Philips LDC $ sony $) SSC-DC70 DOME 2 9 " HP TFT MONITOR, 20 2 *(+ ) CARDEL )$, 0 -/ CARDEL RFID2, + ( $" 2 & / + ( HOTMAX!+", 2 + (, $!, BUTTON $ 2 3 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 4 #, &) ( $+"$ ) 4 38

47 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 6!" #! - DVR-8, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 7 Housing, % & ', ( /598p!" 23 8 $ sony $) SSC-DC70 DOME 0 9 " HP TFT MONITOR, 20 3 *(+ ) CARDEL )$, 0 -/ CARDEL RFID2, + ( $" & / + ( HOTMAX!+", 2 + (, $!, BUTTON $ 3 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 4 #, &) ( $+"$ ) 4 39

48 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 6 Housing, % & ', ( /598p!" 2 7 $ sony $) SSC-DC70 DOME 4 8 " HP TFT MONITOR, 20 2 *(+ ) CARDEL )$, 9 -/ CARDEL RFID2, + 0 ( $" & / + ( HOTMAX!+", + (, $!, BUTTON $ 2 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 3 #, &) ( $+"$ ) 4 40

49 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 6!" #! - DVR-4, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 7 Housing, % & ', ( /598p!" 5 8 $ sony $) SSC-DC70 DOME 5 9 " HP TFT MONITOR, 20 3 *(+ ) CARDEL )$, 0 -/ CARDEL RFID2, + ( $" & / + ( HOTMAX!+", 2 + (, $!, BUTTON $ 3 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 4 #, &) ( $+"$ ) 4 4

50 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 6!" #! - DVR-8, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 7 Housing, % & ', ( /598p!" 6 8 $ $ $": (, Housing, % & ', " Philips LDC $ sony $) SSC-DC70 DOME 9 " HP TFT MONITOR, 20 3 *(+ ) CARDEL )$, -/ CARDEL RFID2, + 2 ( $" & / + ( HOTMAX!+", 3 + (, $!, BUTTON $ 4 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 5 #, &) ( $+"$ ) 4 42

51 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 $ Sony scc-dc593p, $ $": 6 Housing, % & ', ( /598p!" 26 7 $ sony $) SSC-DC70 DOME 3 8 " HP TFT MONITOR, 20 3 *(+ ) CARDEL )$, 9 -/ CARDEL RFID2, + 0 ( $" 2 & / + ( HOTMAX!+", + (, $!, BUTTON $ 2 2 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 3 #, &) ( $+"$ ) 4 43

52 A/A )" '$" $ $" " cisco catalyst 2 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 4 $ Sony scc-dc593p, $ $": 5 Housing, % & ', ( /598p!" 54 6 $ sony $) SSC-DC70 DOME 2 7 " HP TFT MONITOR, 20 5 *(+ ) CARDEL )$, 9 -/ CARDEL RFID2, + 9 ( $" 2 & / + ( HOTMAX!+", 0 + (, $!, BUTTON $ 2 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 2 #, &) ( $+"$ ) 4 44

53 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 6 Housing, % & ', ( /598p!" 6 7 $ sony $) SSC-DC70 DOME 0 8 " HP TFT MONITOR, 20 2 *(+ ) CARDEL )$, 9 -/ CARDEL RFID2, + 0 ( $" & / + ( HOTMAX!+", + (, $!, BUTTON $ 2 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 3 #, &) ( $+"$ ) 4 45

54 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 6!" #! - DVR-2, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS $ Sony scc-dc593p, $ $": 7 Housing, % & ', ( /598p!" 25 8 $ sony $) SSC-DC70 DOME 0 9 " HP TFT MONITOR, 20 3 *(+ ) CARDEL )$, 0 -/ CARDEL RFID2, + ( $" & / + ( HOTMAX!+", 2 + (, $!, BUTTON $ 3 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 4 #, &) ( $+"$ ) 4 46

55 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 6 $ Sony scc-dc593p, $ $": Housing, % & ', ( /598p!" 2 7 $ sony $) SSC-DC70 DOME 4 8 " HP TFT MONITOR, *(+ ) CARDEL )$, -/ CARDEL RFID2, + 0 ( $" & / + ( HOTMAX!+", + (, $!, BUTTON $ 2 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 3 #, &) ( $+"$ ) 4 47

56 A/A Cisco router 3725, IP SW, 4 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 2 M Cisco catalyst standard image 3 220VAC/220VAC/24VAC 4 RACK 60x60 5!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 6 $ Sony scc-dc593p, $ $": Housing, % & ', ( /!": 598p 28 7 $ sony $) SSC-DC70 DOME 4 8 " HP TFT MONITOR, 20 3 *(+ ) CARDEL )$, 9 -/ CARDEL RFID2, + 0 ( $" & / + ( HOTMAX!+", + (, $!, BUTTON $ 2 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 3 #, &) ( $+"$ ) 4 48

57 A/A Cisco 7204 VXR, NPE400, 2 2 * Cisco catalyst standard 2 3 / NMS Compaq HP D530C/P24C/40GB HD/GB DDR VAC/220VAC/24VAC 5 ( 42U 90X60 6 &" $! #!, + (2) Servers Compact D530C/P253/40 GB HD/ GB, )" (Sony DVR NAS FSV-M5) DVD (r/w) $ Sony scc-dc593p, $ $": Housing, % & ', ( /598p!" 3 9 $ Sony scc-dc593p, $ $": Housing, % & ', ( /!": Philips LDC " HP TFT MONITOR, " PLASMA, SONY PFM-42B2E/S Video int: %KM-B0 % & ' *(+ $ " ",: HP DL380G3 Cluster, 2,8 cpu, GB RAM, 4X8 GB HDD, 3X72GB ext, MS Windows adv Serv w/25 clients, oracle 9i,, / : HP D530C/p2,53/ 40GB, 52MB DDR 0" INTRACOM ACMS 4 " HP TFT MONITOR, / $ &) :HP D530C/p2,53/ 40GB, 52MB DDR 6 *(+ ) CARDEL )$, -/ 7 CARDEL RFID2, + ( $" 2 & / + ( HOTMAX!+", 8 + (, $!, BUTTON $ &" ( HP COMPAQ D530C/P253 40GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 5 2 )$ 22 #( S-Cluster Encoder, PRODYTEL 24 )$, epson ACCULASER 4000-A4 25 )" "!,( +"$ 2 49

58 A/A * Cisco catalyst 2 2 RACK 60X60 3 " HP TFT MONITOR, 20 4 *(+ ) (" HP COMPAQ D530C/P253 40GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) A/A!" #! - DVR-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 2 " $ BOSCH ENVIRODOME 7 3 " PHILIPS CRT MONITOR 2 50

59

60

61 ++ «9»: +-,+* 0 +4'0 &+)-0 &')+-7) &#!" )!#" ( &, # &, ( ) (2) " " " "! " " " (25) ) " (4) % ) " (5) ( 50 " ) # ) ) " ) ", 0:5 " 04:20 & ), ), ) " " " " ) ) " ) (2),, ; & (#&) " ) ",," & & &' " (5), #& ) ) " ) ; & (#&) # " ;, ) (2) ; () " () # ( : #, Rack (# ) 2 ( ", / ) ) 3 (!" )) " Rack 4 ; ; DVR 5 ; #", 6 ",, ) ; ) ; ; #, " ' ' ( ', # &,

62 ( ' ' ('') ", " ",, & " &# " %#" ( ' # #",, / # ), " +, 00,, ) & &' ", ",,, ) &,,,, 00,,,, ) ( ' # #", ('##) " ",, ) ( '## " " /! ( ", ) ",,," : 74 ): " +,,,,,, " &,,, ) ) # ",,,,,,, ; # /, (," «#»), " # #, ##/, " ; # ), ",,,, &,,(, ) ), ) " ) ++ «,»: 989'8-2' 2+' (92) 54

63 /! 08:00 6:00, " (5) ", ("-), (8 5) %%"!! "!, " /! & &',, * ) Critical!, - ) / " (/) " & / " # ',, ",, ) - ", 55

64 ++ «/»: ( & &', " - &,,, ),, ; # /, ( «#» & & &' " ", ) " ) ) " ", & &' # ), ", " " 56

65 -2) / +-,+* -/'&) / &+)-) A &')&) 28-)'& 8'-2'& 2&280') CCTV ()0 & 7'))-0) # ) : Housing (videotec) Bracket (videotec) LG 32-CP/32-BP Tamron 3VG308ASIRII # DOME Colour Dome! LG 2 L623R-BP 3 DVR-6 ) 4 DVR-2 ) DVR-4 ) 9 &')&) 8,4'& +')9)) ()0 & 7'))-0) #" CARDEL, " 0 / CARDEL RFID2, ) &)(/ HOTMAX, 2, #, BUTTON ),&')&))&,+'& ()0 & 7'))-0) #" ( HP COMPAQ 3 D530C/P253 40GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) /&')&) 28)0 22'&,2) 8+'*'+)) 2'-'& (22) ()0 & 7'))-0) S-Cluster PRODITELOutput Box 4 - '/) 5 S-Cluster PRODITEL Encoder 57

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΛΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια,, εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία συστήματος IP Τηλεφωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 8565 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

COMPAQ 1 - ΝΣΟΤΛΑΠΗ STATION XP 900 SER.2

COMPAQ 1 - ΝΣΟΤΛΑΠΗ STATION XP 900 SER.2 1 ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ VTS ΡΑΦΗΝΑ Περιλαμβάνει διώροθο προ-καη κηήριο, ζε περίθρακηο χώρο, όπου έχουν εγκαηαζηαθεί ηα παρακάηω μηχανήμαηα έπιπλα. ΥΩΡΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ VTS ΡΑΦΗΝΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

X10i. Xperia. Sony Ericsson. LG GD880 mini. Apple iphone OS 4.0. Megatest: 5. Android. Timescape Mediascape 4 8,1MP Wi-Fi, Bluetooth

X10i. Xperia. Sony Ericsson. LG GD880 mini. Apple iphone OS 4.0. Megatest: 5. Android. Timescape Mediascape 4 8,1MP Wi-Fi, Bluetooth Megatest: 5 2010 152 TIMH: 5.30 Sony Ericsson Xperia X10i Android Timescape Mediascape 4 8,1MP Wi-Fi, Bluetooth LG GD880 mini Apple iphone OS 4.0 8, www.kiniti.gr....: 3507 HTC HD mini HTC Desire Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:6472 Ηµεροµηνία:6/4/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια & το οθέτηση λέγµατος α ό γαλβανισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL 1 2 RAM 32 GB 1600 1 Η/Υ TURBO X ATLAS Εκπόνηση Mhz DDR3, SSD HDD 1 TB, DVD-RW Α2, ΟΜΑ ΕΣ Β, Γ, Πλαίσιο / WINDOWS 7 F4300 Intel i7 2600 µελετών / OCZ 240GB Sata II, drive Samsung SH-, Ε1, E3, Ε4, ΣΤ INTEL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ.: 17155 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Υπηρεσίες του Domain CTI. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Δυνατότητες Επέκτασης

Δομή και Υπηρεσίες του Domain CTI. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Δυνατότητες Επέκτασης Δομή και Υπηρεσίες του Domain CTI Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Δυνατότητες Επέκτασης Πάτρα 2001 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Εισαγωγή...3 Συνοπτική Περιγραφή του Νέου Domain...4 Δομή του Active Directory...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6232/01-06- 2011. Οµάδα 2 (Προϋπολογισµός: 6.000,00 µε ΦΠΑ) Σταθερός Η/Υ 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6232/01-06- 2011. Οµάδα 2 (Προϋπολογισµός: 6.000,00 µε ΦΠΑ) Σταθερός Η/Υ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6232/01-06- 2011 ΕΙ ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Πλήθος Οµάδα 1 (Προϋπολογισµός: 7.000,00 µε ΦΠΑ) Σταθερός Η/Υ 1 Φορητοί Η/Υ (Laptops) 2 ικτυακές µονάδες αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Περιεχόµενα 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ...4 1.1 Ορισµός Εργασίας...4 1.2 Τιµές...4 1.3 Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:11195 Ηµεροµηνία:18.6.2014 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών και διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV CCTV v13.8 ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14 Αγ. Παρασκευή 153 42 web: www.ilka.gr Τηλέφωνο: 210-6071510 Fax: 210-6071599 Email: sales@ilka.gr Η ΗΛΚΑ Α.Ε. είναι µια από τις πρωτοπόρες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141369 & 2144141138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Σχόλια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Σχόλια ΕΡΓΟ: «Ακαδημία Πλάτωνος Η πολιτεία και ο Πολίτης» ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6: «Προμήθεια εξοπλισμού, λειτουργία έργου και υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρων» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙΙ σελ.: 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930 e-mail: lionsk@windowslive.com 2 Πίνακας περιεχομένων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ ΤΛΗΚΟ 1. Γξαθείν Ζ/Τ (1,40 x 80 x 75 2. Γξαθείν ζέζεο εξγαζίαο 3. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 4. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 5. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 6. Σξνρήιαην θάζηζκα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα