ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή Μελέτη για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης στoν οικισµό των «40 Εκκλησιών» του ήµου Θεσσαλονίκης. XΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ήµος Θεσσαλονίκης (Τέλη Ελεγχόµενης Στάθµευσης) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: (συµπ/νου του Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εκπόνηση Κυκλοφοριακής Μελέτης για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης στoν οικισµό των «40 Εκκλησιών» του ήµου Θεσσαλονίκης. Αντικείµενο Κυκλοφοριακής Μελέτης H παρούσα κυκλοφοριακή µελέτη, αφορά στον οικισµό των 40 Εκκλησιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Η περιοχή, παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο µε υψοµετρικές διαφορές και κατά συνέπεια τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου της, παρουσιάζουν έντονες κλίσεις και υψοµετρικές διαφορές. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η περιοχή δεν εξυπηρετεί µόνο την τοπική κυκλοφορία, αλλά χρησιµοποιείται επίσης για την εξυπηρέτηση της διερχόµενης - διαµπερούς κυκλοφορίας από και προς την Περιφερειακή οδό, µε αποτέλεσµα τα τελευταία χρόνια να δηµιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήµατα και οχλήσεις στους κατοίκους της περιοχής. Τέλος, η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων όσον αφορά στην υπερτοπική κυκλοφορία, από τους οδηγούς που διέρχονται µέσω της περιοχής των 40 Εκκλησιών µε προορισµό την Περιφερειακή Οδό, παρά την κατακόρυφη σήµανση και τις υφιστάµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο οδικό δίκτυο, καθιστούν αναγκαία την εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης στην περιοχή. 1

2 Αντικείµενο της κυκλοφοριακής µελέτης, είναι η συλλογή στοιχείων που αφορούν στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και τη στάθµευση και η επαναξιολόγηση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και επεµβάσεων στο σύνολο της περιοχής σε καθορισµένους κόµβους και διασταυρώσεις και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης. Στόχοι Μελέτης α) Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, µε συλλογή στοιχείων όσον αφορά στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και στις υφιστάµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. β) Η αξιολόγηση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και επεµβάσεων που έχουν εφαρµοσθεί στην περιοχή (µονοδροµήσεις, πεζοδροµήσεις, µέτρα οδικής ασφάλειας κλπ.) και η διατύπωση τεκµηριωµένων προτάσεων νέων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων ή τροποποιήσεις των υφιστάµενων. γ) Η διατύπωση προτάσεων για την αύξηση της οδικής ασφάλειας, µε κατάλληλες διαµορφώσεις και τη βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης σε θέσεις του οδικού δικτύου, µε προβλήµατα οδικής ασφάλειας, δ) Προτάσεις µετατροπής οδών σε ήπιας κυκλοφορίας ή και µετατροπής πεζοδρόµων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, κατόπιν κυκλοφοριακής µελέτης. ε) Η µελέτη για την άρτια κυκλοφοριακή ρύθµιση σε συγκεκριµένες διασταυρώσεις ή προκαθορισµένους κόµβους από την Υπηρεσία, που θα συµπεριλαµβάνει µελέτη σκοπιµότητας για την τοποθέτηση συστήµατος φωτεινής σηµατοδότησης, είτε προτάσεις για τη βελτίωση των γεωµετρικών στοιχείων των οδών που συµβάλλουν στον κόµβο στ) Προτάσεις για την οργάνωση της στάθµευσης παρά το κράσπεδο µε κατάλληλες διαµορφώσεις, µε σκοπό τη µείωση του προβλήµατος. ζ) Προτάσεις για ανάπλαση των πεζοδροµίων, κυρίως αυτών που εξυπηρετούν µεγάλες ροές πεζών µε µέριµνα στη διέλευση των πεζών και ΑµεΑ. η) Προτάσεις τροποποίησης δροµολογίου για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης από την αστική συγκοινωνία του Ο.Α.Σ.Θ. ΣΤΑ ΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του προς µελέτη αντικειµένου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 2

3 Η Κυκλοφοριακή Μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο στάδια χρόνου τα οποία θα έχουν το ακόλουθο περιεχόµενο και διάρκεια, όπως περιγράφονται παρακάτω: Στάδιο Α : α) Περιεχόµενο: Συλλογή και ανάλυση στοιχείων κυκλοφορίας και στάθµευσης. Μελέτη κόµβων και διασταυρώσεων και παρουσίαση προκαταρκτικών προτάσεων. β) ιάρκεια: Ενενήντα (90) ηµέρες. Στάδιο Β : α) Περιεχόµενο: Οριστικές Προτάσεις: α) κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, β) βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, γ) ολοκληρωµένων µελετών κόµβων, δ) στάθµευσης, ε) αναπλάσεων πεζοδροµίων και στ) βελτίωσης της εξυπηρέτησης από την αστική συγκοινωνία. β) ιάρκεια: Εξήντα (60) ηµέρες. ΣΤΑ ΙΟ Α 1) Ανάλυση και καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, µε συλλογή στοιχείων όσον αφορά στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και στις υφιστάµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. - Καταγραφή των χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου (αδιάνοικτα τµήµατα, πλάτος, είδος και κατάσταση του οδοστρώµατος, κατάσταση πεζοδροµίων, ύπαρξη νησίδας). - Καταγραφή της οργάνωσης της κυκλοφορίας (κατεύθυνση οδών, πεζόδροµοι, σήµανση προτεραιότητας, διαβάσεις πεζών, ρυθµίσεις στάθµευσης κ.λ.π.). - Τοπογραφική αποτύπωση του οικισµού σε κλίµακα 1:500 (οικοδοµικές ρυµοτοµικές γραµµές, πλάτη πεζοδροµίων οδοστρωµάτων), σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα που εµπεριέχεται στο «Φάκελο του έργου» µε όλες τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, που θα αποδίδουν όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα καθώς και την οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση. 2) Αξιολόγηση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και επεµβάσεων που έχουν εφαρµοσθεί στην περιοχή και διατύπωση τεκµηριωµένων προτάσεων νέων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων ή τροποποιήσεις των υφιστάµενων. - Να συµπεριλαµβάνεται µελέτη σκοπιµότητας µονοδρόµησης της οδού Βυζουκίδου Περικλή καθ., ή τµήµατος αυτής, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλες οδούς που συνδέονται κυκλοφοριακά µε την οδό και που πρόκειται να παραλάβουν τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Να παρουσιαστούν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή και να καθορισθεί η στάθµη εξυπηρέτησης. Να γίνουν οι απαιτούµενες µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων στις ώρες αιχµής, σε συνεργασία µε την επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι εναλλακτικές προτάσεις να παρουσιαστούν σε σχέδιο κλίµακας 1:

4 - Να συµπεριλαµβάνεται µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην οδό Αγαθουπόλεως και σε όσες συνδέονται κυκλοφοριακά µε αυτή, µέσω της οποίας διέρχεται µεγάλος όγκος οχηµάτων από και προς το Ζωολογικό Κήπο, το Θέατρο άσους και την Περιφερειακή Οδό, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται οχλήσεις στους κατοίκους της περιοχής. Στη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων, να ληφθεί υπ όψη το υπ αριθµ. 6301/ έγγραφο του ασαρχείου Θεσσαλονίκης, καθώς και η σχετική αλληλογραφία που εµπεριέχεται στο Φάκελο Έργου. Σκοπός είναι να µειωθεί η όχληση από την κυκλοφορία στην περιοχή και να αυξηθεί η ασφάλεια. - Επίσης, να συµπεριλαµβάνεται µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στις οδούς Βιζύης Βύζαντος (η οποία διέρχεται µπροστά από την κλινική «Κυανούς Σταυρός») και Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη διασταύρωσή της µε την οδό Βιζύης Βύζαντος έως τη διασταύρωσή της µε την Λεωφ. Γ Σεπτεµβρίου, διότι µέσω αυτής εξυπηρετούνται οι προσβάσεις στις Φοιτητικές Εστίες και σε Αθλητικό Κέντρο. - Ειδικά για την οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, να συµπεριλαµβάνεται µελέτη σκοπιµότητας µονοδρόµησης της οδού ή τµήµατος αυτής, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλες οδούς που συνδέονται κυκλοφοριακά µε την οδό και που πρόκειται να παραλάβουν τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Να παρουσιαστούν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή και να καθορισθεί η στάθµη εξυπηρέτησης. Να γίνουν οι απαιτούµενες µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων στις ώρες αιχµής, σε συνεργασία µε την επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι εναλλακτικές προτάσεις να παρουσιαστούν σε σχέδιο κλίµακας 1: ) ιατύπωση προτάσεων για την αύξηση της οδικής ασφάλειας, µε κατάλληλες διαµορφώσεις και τη βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης σε θέσεις του οδικού δικτύου, µε προβλήµατα οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε περιοχές που υπάρχουν σχολεία. Στις θέσεις που θα εξετασθούν, να συµπεριλαµβάνεται οπωσδήποτε η διασταύρωση της οδού Σκουφά Νικολάου µε την οδό Μάτση Κυριάκου, ενώ η επιλογή επιπλέον θέσεων θα γίνει κατά την κρίση των µελετητών. Οι προτάσεις θα συµπεριλαµβάνουν βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης, µε κατάλληλες διαµορφώσεις είτε ακόµη αλλαγή προτεραιότητας. Οι εναλλακτικές προτάσεις να παρουσιαστούν σε σχέδιο κλίµακας 1:500, όπου θα συµπεριλαµβάνεται η οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση. 4) Προτάσεις µετατροπής οδών σε ήπιας κυκλοφορίας ή και µετατροπής πεζόδροµων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, κατόπιν κυκλοφοριακής µελέτης. 4

5 Οι προτάσεις, εφόσον υπάρχουν, µε βάση τα στοιχεία της ενότητας (1) και διερεύνηση των επιπτώσεων πεζοδροµήσεων, να παρουσιαστούν τεκµηριωµένες και η σχετική κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση να δοθεί σε σχέδιο κλίµακας 1: ) Χαρακτηριστικά Στάθµευσης - Υπολογισµός προσφοράς στάθµευσης, µε βάση τα παρακάτω χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου: α) Ισχύουσες ρυθµίσεις στάθµευσης, β) µήκος πλευράς οικοδοµικών τετραγώνων, γ) πλάτος οδοστρώµατος οδικών τµηµάτων και δ) λειτουργία οδού (µονόδροµος και αµφίδροµος). - ιεξαγωγή µέτρησης συσσώρευσης στάθµευσης. Τα µεγέθη της συσσώρευσης και της προσφοράς στάθµευσης, να δοθούν σε πίνακες. - Εκτίµηση ζήτησης στάθµευσης. 6) ιατύπωση προτάσεων για την ανάπλαση πεζοδροµίων που εξυπηρετούν µεγάλες ροές πεζών, όπως η οδός Βιζυηνού, µε διαπλάτυνση των υφιστάµενων στενών πεζοδροµίων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τη βελτίωση των συνθηκών όδευσης για τους πεζούς και τους ΑµεΑ. (Κατασκευή ραµπών για τη διέλευση των πεζών και ΑµεΑ στην αρχή και το πέρας των πεζοδροµίων καθώς και κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών στα νέα πεζοδρόµια, εφόσον το επιτρέπει το πλάτος τους). περιοχή. 7) Καταγραφή δροµολογίων και στάσεων των λεωφορείων Ο.Α.Σ.Θ. που εξυπηρετούν την 8) Μελέτη για την άρτια κυκλοφοριακή ρύθµιση, που θα συµπεριλαµβάνει µελέτη σκοπιµότητας για την τοποθέτηση συστήµατος φωτεινής σηµατοδότησης και στη συνέχεια µελέτη φωτεινής σηµατοδότησης, είτε προτάσεις για τη βελτίωση των γεωµετρικών στοιχείων των οδών που συµβάλλουν στον κόµβο και κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, στις παρακάτω διασταυρώσεις και κόµβους: α) Στον κόµβο των οδών: Σκοπού - Καβάφη Κωνσταντίνου Ηρακλείας-Σκεπαστού Κωνσταντινίδη Θ. (Πλατεία Ανατολικής Θράκης), β) στη διασταύρωση των οδών Βιζυηνού Γεωργίου Σκοπού Ελευθερών γ) στον κόµβο των οδών Ελευθερών Πεντζίκη Λεβαντή Πέτρου Ζαγοράς - Μεσολογγίτη Β. (να µελετηθεί ο κόµβος χωρίς να γίνει µελέτη φωτεινής σηµατοδότησης) και δ) στον κόµβο των οδών Γ Σεπτεµβρίου Στίλπ. Κυριακίδη, για τον οποίο υπάρχει στην Υπηρεσία και συµπεριλαµβάνεται στο «Φάκελο Έργου» ολοκληρωµένη κυκλοφοριακή µελέτη (Νοέµβριος 2004), που συµπεριλαµβάνει µελέτη σηµατοδότησης και σήµανσης. Η συγκεκριµένη µελέτη θα πρέπει να 5

6 συµπεριληφθεί στην παρούσα Κυκλοφοριακή Μελέτη, επικαιροποιηµένη στα σηµεία όπου κρίνεται αναγκαίο και στα δύο Στάδια όπως παρουσιάζονται. Θεωρούµε ότι θα αρκούσε να γίνουν µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων εκ νέου, προκειµένου να γίνει επικαιροποίηση του προγράµµατος σηµατοδότησης. Στη µελέτη των κόµβων θα συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω στοιχεία (µεταξύ αυτών κάποια έχουν ήδη συµπεριληφθεί στην ενότητα (1)): A) - Έλεγχος των γεωµετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του κάθε κόµβου, καθώς και εντοπισµός πιθανών παραµέτρων δηµιουργίας κυκλοφοριακών προβληµάτων. - Καταγραφή της υφιστάµενης κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης. - Καταγραφή των συνθηκών στάθµευσης. - Εντοπισµός πιθανών αξόνων ροής πεζών για τη σύνδεση των σηµείων ειδικού ενδιαφέροντος. - Τοπογραφική αποτύπωση των κόµβων σε κλίµακα 1:500, (οικοδοµικές ρυµοτοµικές γραµµές, πλάτη πεζοδροµίων οδοστρωµάτων). - Καταγραφή φυσικών και τεχνητών εµποδίων τα οποία µπορεί να προκαλέσουν µείωση της ορατότητας των οδηγών ή εµποδίζουν την οµαλή διέλευση των πεζών, όπως δένδρα, περίπτερα, στύλοι ή κάδοι απορριµµάτων, διαφηµιστικές πινακίδες κ.α. (Η απεικόνιση όλων των στοιχείων θα γίνει σε κλίµακα 1:500). Β) Κυκλοφοριακά εδοµένα Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων και σύνθεση της κυκλοφορίας. - Θα γίνουν αναλυτικές µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων. Θα µετρηθούν όλες οι ευθείες και στρέφουσες κινήσεις σε κάθε πρόσβαση, της κάθε διασταύρωσης των υπό µελέτη κόµβων. - Οι µετρήσεις θα γίνουν µε τη µέθοδο των παρατηρητών, στις ώρες αιχµής για τουλάχιστον δύο τυπικές καθηµερινές όσον αφορά στο πρόγραµµα της φωτεινής σηµατοδότησης. Όσον αφορά τη µελέτη σκοπιµότητας φωτεινής σηµατοδότησης µε κριτήριο τον «ελάχιστο κυκλοφοριακό φόρτο», θα πρέπει να γίνουν µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων για οποιεσδήποτε οκτώ ώρες µιας τυπικής καθηµερινής. Ως τυπική καθηµερινή, θεωρείται κάθε εργάσιµη ηµέρα από ευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουµένων των ηµερών όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες π.χ. λόγω βροχής, ή κακοκαιρίας ή απεργιακών κινητοποιήσεων. Επίσης, θα πρέπει να λειτουργούν τα σχολεία και όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ώστε να έχουµε σαφή σύνθεση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών. Ως ώρες αιχµής θεωρούµε: α) Πρωινή αιχµή: 07:00-9:00, β) Απογευµατινή αιχµή: 14:00 16:00, γ) Βραδινή αιχµή: 19:00 21:00. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι θα µετατραπούν σε Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων ανά ώρα (Μ.Ε.Α./ώρα). 6

7 Τα στοιχεία των κυκλοφοριακών φόρτων θα δοθούν σε αναλυτικούς πίνακες σύνθεσης της κυκλοφορίας για κάθε κόµβο της µελέτης και σε παράρτηµα θα δίνονται τα έντυπα µε τα στοιχεία των µετρήσεων, ανά κατεύθυνση. Η µετατροπή σε Μ.Ε.Α. θα γίνει σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Επιβατικά αυτοκίνητα, ταξί, φορτηγά (ωφέλ. φορτ. έως 1,5 τον.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Μοτοσυκλέτες, Μέσα και βαρέα φορτηγά µοτοποδήλατα, (ωφέλ. φορτ. πάνω από ποδήλατα 1,5 τον.) Λεωφορεία, πούλµαν 1,00 0,33 1,75 2,25 - Μετρήσεις ροής πεζών µε παρατηρητές, που είναι αναγκαίες τόσο για τη µελέτη σκοπιµότητας µε κριτήριο τον «ελάχιστο φόρτο πεζών», ή τη «σχολική διάβαση», όσο και για το πρόγραµµα σηµατορρύθµισης της φωτεινής σηµατοδότησης. - Απογραφή στάθµευσης παρά την οδό και εκτός οδού, πλησίον των υπό µελέτη κόµβων. Γ) Σκοπιµότητα εγκατάστασης συστήµατος φωτεινής σηµατοδότησης στους υπό µελέτη κόµβους. - ιερεύνηση των προϋποθέσεων σηµατοδότησης για κάθε κόµβο ξεχωριστά (δε συµπεριλαµβάνεται ο κόµβος Γ Σεπτεµβρίου Στίλπ. Κυριακίδη) και παρουσίαση των στοιχείων, προκειµένου να ακολουθήσει το επόµενο στάδιο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις σηµατοδότησης. Κατόπιν εξέτασης από την επιβλέπουσα Υπηρεσία του Σταδίου Α, οι µελετητές θα προχωρήσουν σε οριστικές προτάσεις που θα υποβληθούν στο Στάδιο Β. ΣΤΑ ΙΟ Β ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Α) Οριστική µελέτη Μελέτη εφαρµογής µε Τεχνική Έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται και θα τεκµηριώνονται οι προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις (µονοδροµήσεις, αλλαγές προτεραιότητας και κατάλληλες διαµορφώσεις, για την αύξηση της οδικής ασφάλειας), 7

8 απαγορεύσεις στροφών, διαβάσεις πεζών κ.λ.π., προτάσεις µετατροπής οδών σε ήπιας κυκλοφορίας µε επιβολή ορίου ταχύτητας, αλλά και εναλλακτικές προτάσεις για την οργάνωση της στάθµευσης παρά το κράσπεδο µε κατάλληλες διαµορφώσεις. Στα πεζοδρόµια, να δοθεί µέριµνα για κατασκευή ραµπών ΑµεΑ στις διασταυρώσεις των οδών και στις διαπλατύνσεις στην αρχή και το πέρας των πεζοδροµίων. Τα ανωτέρω θα παραδοθούν σε σχέδιο κλίµακας 1:500 µε την πλήρη οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση που θα απεικονίζει το σύνολο των προτάσεων. Επιπλέον, θα δοθούν σε σχέδιο κλίµακας 1:200 κατασκευαστικά σχέδια λεπτοµερειών που αφορούν σε κατασκευές νησίδων, ειδικών διαµορφώσεων, κλπ. Β) Ειδικότερα όσον αφορά στη µελέτη των κόµβων, θα παραδοθούν µε τεχνική έκθεση και κατασκευαστικά σχέδια κλίµακας 1:200, τα εξής: - Προτάσεις στον κάθε υπό µελέτη κόµβο, για την αλλαγή των υφιστάµενων κυκλοφοριακών συνθηκών µε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, εφόσον αυτές τεκµηριωµένα θα βελτιώσουν την κίνηση οχηµάτων και πεζών, ως προς την ασφάλεια. - Οριζοντιογραφία µόρφωσης επικλίσεων των συµβαλλόµενων οδών σε κάθε κόµβο και µελέτη ορατότητας, στην οποία θα αποδεικνύεται γραφικά η ορατότητα σε κάθε σηµείο των υπό µελέτη κόµβων, σύµφωνα µε την ταχύτητα σχεδιασµού. - Προτάσεις για τη βελτίωση των γεωµετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, καθώς και για τη βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης, στους υπό µελέτη κόµβους. Εφόσον προκύψει από το Στάδιο Α ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις σηµατοδότησης, θα πρέπει επιπλέον να συµπεριληφθούν τα εξής: 1. Καθορισµός των φάσεων σηµατοδότησης - Προτάσεις κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την αποτελεσµατικότερη ρύθµιση της κυκλοφορίας, µε την εγκατάσταση συστηµάτων φωτεινής σηµατοδότησης, ξεχωριστά για κάθε κόµβο. - Εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς κίνησης των πεζών, µε τις κατάλληλα προτεινόµενες διαβάσεις. - Καθορισµός των φάσεων σηµατοδότησης για κάθε κόµβο ξεχωριστά. - Εξέταση δυνατότητας ρύθµισης της κυκλοφορίας µε συστήµατα επενεργούµενα από την κυκλοφορία. - Πρόταση δηµιουργίας ειδικών λωρίδων αναµονής για τις στρέφουσες κινήσεις, εφόσον απαιτείται, για τον αποτελεσµατικότερο καθορισµό των φάσεων των προγραµµάτων φωτεινής σηµατοδότησης των δύο κόµβων. 8

9 2. Προγράµµατα σηµατοδότησης των κόµβων - Καθορισµός βέλτιστης περιόδου και προγραµµάτων σηµατορρύθµισης για κάθε κόµβο ξεχωριστά. - Παρουσίαση των προτεινόµενων εναλλακτικών για τη σηµατοδότηση των κόµβων µε τα αντίστοιχα διαγράµµατα διαδοχής φάσεων και τα διαγράµµατα σηµατορρύθµισης για κάθε εναλλακτική σε κάθε κόµβο. - Παρουσίαση κάθε εναλλακτικής για τη σηµατοδότηση του κάθε κόµβου, σε οριζοντιογραφία κλ. 1:200 ή 1:500. Ειδικότερα θα απεικονίζονται: α) Οι προτεινόµενες κινήσεις της κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση κίνησης. β) Το πλάτος οδοστρωµάτων και ο αριθµός λωρίδων κυκλοφορίας µε τα αντίστοιχα βέλη πορείας. γ) Οι διαβάσεις πεζών και οι άξονες ροής τους στα πεζοδρόµια. δ) Οι θέσεις ιστών των σηµατοδοτών, οι θέσεις των συσκευών ζεύξης και οι θέσεις σωληνώσεων για τα υπόγεια καλώδια σηµατοδότησης. ε) Τα πλάτη των πεζοδροµίων και οι κατασκευαστικές διαµορφώσεις (ράµπες ατόµων µε ειδικές ανάγκες, κιγκλιδώµατα). στ) Η οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση. ζ) Το καθεστώς στάθµευσης. 3. Καθορισµός του επιπέδου εξυπηρέτησης - Καθορισµός της στάθµης εξυπηρέτησης, αναλυτικά σε κάθε πρόσβαση, για κάθε εναλλακτική πρόταση συστήµατος φωτεινής σηµατοδότησης σε κάθε κόµβο. - ιατύπωση συµπερασµάτων όσον αφορά στην επιλογή των εναλλακτικών προγραµµάτων σηµατοδότησης σε κάθε κόµβο ξεχωριστά, µε βάση τη στάθµη εξυπηρέτησης που προκύπτει και η οποία θα πρέπει να συµβάλλει είτε στη βελτίωσή τους, είτε στην επιλογή της ορθής εναλλακτικής. Ειδικά όσον αφορά στον κόµβο Γ Σεπτεµβρίου Στίλπ. Κυριακίδη, θα γίνει επικαιροποίηση της υφιστάµενης µελέτης, µε τροποποίηση του προγράµµατος σηµατοδότησης, µε βάση τους κυκλοφοριακούς φόρτους που θα προκύψουν. Να γίνει διάκριση των τελικών προτάσεων και προϋπολογισµός κόστους (αναλυτικά για κάθε ενότητα ώστε οι τιµές να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίησή τους, είτε από την Υπηρεσία είτε για τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης), σε: α) άµεσης υλοποίησης µε ελάχιστο κόστος, κυρίως σηµάνσεις και κανονιστικές Αποφάσεις, 9

10 β) βραχυχρόνια που χρειάζονται µικρές επεµβάσεις, όπως κατασκευή νησίδων και διαµορφώσεις πεζοδροµίων για στάθµευση κλπ. και γ) µεσοπρόθεσµα όταν απαιτείται σύνταξη τευχών δηµοπράτησης κλπ., όπως στην περίπτωση εγκαταστάσεων συστηµάτων φωτεινής σηµατοδότησης. Γ) Χάρτης κατάλληλης κλίµακας (µε σαφές υπόµνηµα), όπου θα παρουσιάζονται προτάσεις εναλλακτικής ή εναλλακτικών διαδροµών της λεωφορειακής γραµµής του Ο.Α.Σ.Θ., µετά την εφαρµογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και επεµβάσεων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Η κυκλοφορική µελέτη θα παραδοθεί σε 6 (έξι) αντίγραφα. Το σύνολο των στοιχείων (σχέδια και τεύχη), θα παραδοθούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. Η Συντάξασα Ο Προϊστάµενος του τµήµατος Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού O Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων Σταυρούλα Ι. Λαζαρίδου Παύλος Χαραλαµπίδης Κωνσταντίνος Μπελιµπασάκης Αρχιτέκτων Μηχ/κός µε β βαθµό 10

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ ΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Β Φάση: Προτάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανάδοχοι Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ Ι. ΜΠΑΛΑΤΣΑ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Πορτοκαλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2551350037 F A X: 2551080664

Διαβάστε περισσότερα

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία

1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία Η ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Α ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτική έκθεση της µελέτης Οµάδας Εργασίας (Ο.Ε. 01) του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. 1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία Ο όρος άτοµα µε ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.1. Γενικά - Εισαγωγή...2 A.1.1 Η θεωρητική βάση του Προγράμματος Εξοικονομώ...2 A.1.2 Γενικά για το περπάτημα και το ποδήλατο...3 Α.2. Τα οικονομικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...3 Άρθρο 1 ο... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...3 1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 Άρθρο 2 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 2. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 1 : Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 4 : Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) Μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα